Kompetent Mobilisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetent Mobilisering"

Transkript

1 Kompetent Mobilisering Samlet slutrapport - April 2005 Deltagere: Give, afd. R Kolding, afd. B1-B2 Fredericia, afd. C3 Horsens, afd. P5 Udarbejdet af: Linn Trentel Busch, fysioterapeut Claus Bull Andersen, fysioterapeut Vibeke Sennels, ergoterapeut Kate Kantrup Nielsen, master i organisationspsykologi Anne Mette Holst, psykolog Else Kvorning, fysioterapeut

2 Indhold Side Resume af Projekt Kompetent Mobilisering... 2 Hvilke kompetencer, kulturer og muligheder skaber faglig udvikling inden for området mobilisering af patienter uden at udsætte personalet for risiko for arbejdsskader?... 3 Erfaringer fra Projektet Kompetent Mobilisering, spejlet i eksempler på teorier om organisationsudvikling og læringskultur... 5 Forskellige faktorers indvirkning på udvikling af kompetent mobilisering... 6 Refleksioner efter fællesseminariet... 9 Formål Projekt Kompetent Mobilisering går nu over i faserne, hvor bedste praksis skal beskrives og spredes til andre sygehusafsnit. Fællesseminariet den 15. marts 2005 havde til opgave at opsamle viden og erfaringer fra projektet og om muligt at generalisere dette med henblik på spredning til andre afsnit. Formålet med denne slutrapport er således: At beskrive projektforløbet indtil nu. Beskrivelsen skal resumere forløbet og samle de overordnede resultater fra statusrapporterne, der er udarbejdet for hver af de fire deltagende projektafsnit. At sammenfatte konklusioner fra fællesseminaret med henblik på at drage læring til brug ved beskrivelse og spredning af bedst praksis. C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 1

3 Resume af Projekt Kompetent Mobilisering Sygehusene i Vejle Amt, Center for udvikling og uddannelse samt Vejle Amts sundhedsforvaltning har igennem en årrække arbejdet med at forbygge arbejdsskader som følge af patienthåndteringer. Et påbud fra Arbejdstilsynet i krævede en indsats og nytænkning. Arbejdet med mobilisering af patienter er et sygeplejefagligt emne, og der er brug for klar signalgivning inden for ledelsessystemet. Sammen med chefsygeplejerskerne blev der skabt baggrund for at gennemføre Projekt Kompetent Mobilisering. Fire projektafsnit blev udpeget til at deltage: Horsens Sygehus, ortopædkirurgisk afsnit P5 Kolding Sygehus, almen medicinsk afsnit B1 og B2 Fredericia Sygehus, almen medicinsk afsnit C3 Give Sygehus, rygcenter afsnit R I 4. kvartal 2003 udarbejdede BST erne, der servicerer sygehusene i Vejle Amt, 1. statusvurdering på baggrund af observationer af medarbejdernes mobiliseringer samt interview af repræsentanter fra afsnittene. På baggrund af denne 1. statusvurdering udarbejdede de enkelte afsnit handleplaner og iværksatte, i løbet af 2004, interventioner for at skabe mere kompetent mobilisering. 2. statusvurdering blev udarbejdet i 4. kvartal 2004 efter samme evalueringsmetode. Det overordnede resultat har for alle fire projektafsnit vist at: Medarbejderne mobiliserer mere hensigtsmæssigt, hvad angår arbejdsteknik, brug af hjælpemidler og eget kropsbrug. Ledelsen har været engageret i projektet og skabt rammer for gennemførelsen. Der er skabt en fælles forståelse for, hvad kompetent mobilisering er. Patientfokus er ændret både hensynet til patienter og medarbejdere vejer nu tungt, og patientens egne ressourcer inddrages i højere grad i forflytningen. Mobilisering er blevet et synligt, prestigefyldt og fagligt anliggende. Forflytningsvejlederne spiller en vigtig rolle for synligheden og den daglige læring. Generelt ser alle fire afsnit muligheder frem for begrænsninger i de rammer og under de vilkår, der er til stede. Midlerne til at opnå dette resultat har været tilførsel af viden samt økonomiske midler, der organisatorisk har givet frihedsgrader. Alle projektafsnittene har gennemført temadage afholdt af bl.a. Allan Vinther, hvor praksis er prøvet af, og der er blevet rørt ved medarbejdernes holdning. Temadagene er blevet fulgt op af bed-site -undervisning af dels Allan Vinther og dels den/de lokale forflytningsvejledere. Alle afsnit har oplevet det som givende at være processen igennem. Der henvises til projektbeskrivelsen for uddybning af projektets baggrund, formål, metoder samt projektets faser. For oplysninger om projektafsnittenes handleplaner og resultater henvises til 2. statusvurdering for hver af de 4 afsnit. C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 2

4 Hvilke kompetencer, kulturer og muligheder skaber faglig udvikling inden for området mobilisering af patienter uden at udsætte personalet for risiko for arbejdsskader? Forud for fællesseminariet udarbejdede de 4 projektafsnit et oplæg, der besvarede ovenstående spørgsmål med fokus rettet mod egne erfaringer og læring under projektet. I dette afsnit er deres oplæg sammenfattet under følgende overskrifter: Kompetencer Kulturer Det bedste og sværeste ved projektet Kompetencer På alle projektafsnit har der været stor fokus på uddannelse af personalet som det, der har udviklet og skabt kompetencer inden for kompetent mobilisering. Temadage om for eksempel kropsbevidsthed og sengens funktioner samt bed-site -undervisning ud fra konkrete patientkategorier har givet personalet en øget kompetence i det daglige arbejde med mobilisering Kompetence i form af konkret viden og redskaber til at kunne handle hensigtsmæssigt, så der både tages højde for den fysiske belastning for personalet samt den bedste mobilisering for patienten. For eksempel er princippet om at inddrage patientens egne ressourcer og det naturlige bevægemønster blevet synligt og brugbart. Viden om hvilke hjælpemidler, der findes, og om hvordan de kan benyttes, har også givet personalet øget kompetence i hverdagen, og mange føler det som en stor aflastning at kunne anvende disse hjælpemidler. Personalet føler sig efter projektundervisningen bedre i stand til at vurdere den enkelte situation, idet de ligeledes har fået inspiration til at reflektere over deres arbejde i højere grad end tidligere. Dermed øges ansvaret og indflydelsen på arbejdet, og den faglige stolthed bliver fremmet. Ligeledes bevirker den fælles undervisning, at personalet bliver i stand til at give hinanden sparring/supervision i dagligdagen og dermed inddrage sygeplejefaglige overvejelser i mobiliseringsarbejdet. Uddannelse af flere forflytningsvejledere har ligeledes øget fokus på de kvaliteter og kompetencer, som er væsentlige. Forflytningsvejlederne oplever, at de bliver brugt mere i hverdagen, og at deres kompetencer efterspøges i højere grad end tidligere. Kulturer En engageret ledelse, der bakker op og er villig til at skabe rum til udvikling, er for alle projektafsnit yderst vigtig. Ledelsen kan fremme en kultur, så der i større grad arbejdes med kompetent mobilisering ved for eksempel at støtte, informere og afsætte ressourcer til projektaktiviteter. Nogle af de kulturelle forandringer, som de fire projektafsnit oplever, er dels en gensidig åbenhed og respekt for at give og modtage input om hensigtsmæssig mobilisering. Idet mobilisering er kommet på som et fast punkt på dagsordnen, er det blevet systematiseret og legalt at tale om. Ved den løbende dialog skabes refleksion, og personalet oplever således, at de hele tiden lærer nyt. Der er ligeledes sket en kulturel forandring, idet kompetent mobilisering i højere grad kobles med det sygeplejefaglige. Der er sket en forskydning af fokus fra patient til personale, og mobilisering er blevet hævet op til at være et emne af samme betydning som andre faglige emner. Dette flytter samtidig kulturen i en retning, hvor medindflydelsen og dermed ejerskabet øges. Ligeledes har flere af projektets interventioner haft en social karakter, hvor der har været plads til humor og samvær på tværs af daglige arbejdsrutiner. Når der er ejerskab og tryghed på afsnittet ligger det op til, at man i personalegruppen også tør eksperimentere noget mere med nye forflytninger, og en læringskultur fremmes. C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 3

5 Det bedste og sværeste ved projektet De fire projektafsnit er blevet bedt om at komme med deres bud på, hvad der har været det bedste og sværeste ved at deltage i projekt Kompetent Mobilisering. Det bedste har været: Temadage med øget fællesskabsfølelse Anskaffelse og systematisering af hjælpemidler Følelse af faglig stolthed og udvikling af et tidligere lavstatus-område Stort engagement og velvilje til projektet fra alle vinkler Løbende undervisning i mindre grupper/ bed-site -undervisning Samarbejde mellem forskellige projektinvolverede herunder ledelse, sikkerhedsrepræsentanter, forflytningsvejledere, projektgruppe, styregruppe, fysioterapeuter m.fl. At få fortaget målinger af BST og dermed dokumentation for udviklingen Det sværeste har været: At fastholde fokus og personalets engagement til projektet. Det har særligt været svært ved andre vigtige arbejdsopgaver samt forsinkelser på projektet. At finde den fornødne tid til at arbejde med projektet og dermed finde balancen imellem de daglige driftsopgaver og projektets aktiviteter At nå ud til alle At skabe kulturforandring C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 4

6 Erfaringer fra Projektet Kompetent Mobilisering, spejlet i eksempler på teorier om organisationsudvikling og læringskultur På fællesseminaret holdt BST erne, der servicerer sygehusene i Vejle Amt, teorioplæg om organisationsudvikling og læringskultur for at se på muligheder og barrierer, når forandringer skal gennemføres. Når det kan være svært at skabe forandring på en arbejdsplads, er det blandt andet fordi, man rokker ved fundamentale værdier i organisationen, og der bliver skabt en usikkerhed omkring det fremtidige samarbejde og om de holdninger og den adfærd, der hidtil har været god tone. Skal en forandrings- og udviklingsproces lykkes, er det et vigtigt faktum, at hele organisationen involveres og klædes på til at deltage i processen, som samtidig skal synes meningsfuld for alle. Organisationsudvikling bliver således en omfattende og kompleks proces. Nedenstående organisationsudviklingsmodel, blev gennemgået på fællesseminariet og viser eksempler på hvilke faktorer, der er berørt i forbindelse med projektets interventioner. Individ og r Eksempler på de faktorer i organisationsudviklingsmodellen, der har været berørt under Projekt Kompetent Mobilisering: Narrativer: Tid og ressourcer: Magt og positionering: Roller og Kommunikation: Man nyfortolker/skaber en ny historie, for eksempel er mobilisering blevet et prestigefyldt og fagligt anliggende. I projektperioden er der sendt nyhedsbreve ud, og på afdelingsmøderne har Kompetent Mobilisering været et fast punkt på dagsordenen. Der er anvendt økonomiske midler til vikardækning mm. Projekt Kompetent Mobilisering vægtes højt af ledelsen. På flere afsnit er der nu en kultur, hvor man tager rollen som vejleder og korriger kollegers mobiliseringsteknikker. C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 5

7 For at skabe en god læring er det nødvendigt at inddrage forhold som læringsstile, refleksion og kobling mellem praktiske øvelser og den konkrete viden. Projekt Kompetent Mobilisering har i høj grad haft elementer, hvor disse er inddraget. For eksempel har den meget praktiske tilgang i undervisningen, såvel temadage som bed-site -undervisning, været givtigt for personalet. Muligheden for at reflektere over mobiliseringen og hele tiden arbejde på at forbedre sine arbejdsteknikker har været effektiv for den enkeltes udbytte og dermed styrket læringskulturen på projektafsnittene. Nedenstående model illustrerer læring som en cirkulær proces: Reflektion Erfaring/oplevelse Planlægning Handling David Kolb Forskellige faktorers indvirkning på udvikling af kompetent mobilisering Denne del af slutrapporten er en opsamling på gruppearbejdet fra fællesseminaret. Grupperne var tværorganisatorisk sammensat, og formålet med gruppeopgaven var at undersøge forskellige faktorers indflydelse på udviklingen af kompetent mobilisering med det formål at kunne generalisere dem. Fire grupper belyste emnet ud fra: Ledelse, nøglepersoner og ildsjæle Kollegakultur Interessenter: Patienter, andre faggrupper, andre afdelinger Fysisk arbejdsmiljø: Hjælpemidler, indretninger mv. Ledelse, nøglepersoner og ildsjæle Den viden og de kvaliteter og kompetencer, der skal være til stede i afsnittet for at skabe kompetent mobilisering, er: Faglig viden Organiseringen, hvor gruppesammensætning består af både indpiskere og arbejdsheste Pædagogisk indsigt Motivation Karisma Åben kultur for forandringer Kultur/læringskultur C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 6

8 Det, der bidrager til at ændre afdelingens grundlæggende kultur for, hvordan man opfatter ledelse, nøglepersoner og ildsjæle, er: Forflytningsvejlederens status er højnet. Medarbejderne og ledelsens har set et stigende behov for vejledning fra forflytningsvejlederen. Hele afsnittet har fået en fælles viden. Fokus er flyttet fra patienten til personalet. Mobilisering som et emne er flyttet fra arbejdsmiljø til et fagligt emne. Der er skabt nye muligheder i afsnittet, da alle medarbejdere efter interventionsperioden er mere bevidste om deres roller og kompetencer. Det er ikke muligt at generalisere/standardisere den viden og erfaring, der er opnået under projektet. Alle afsnit skal processen igennem for derigennem at få viden, forståelse og fællesskab. Det epokegørende ved dette projekt er, at der er kommet fokus på fagligheden. Projektet er blevet en succes, fordi hele medarbejdergruppen har været med, og det har været så praktisk orienteret. Kollegakultur De kvaliteter og kompetencer i kollegakulturen, der har været fremmende for at skabe kompetent mobilisering, er: Fælles sprog og fælles forståelse Åben for kritik. Faglig dialog på tværs af hierarki og faggrupper Rollemodeller for hinanden, ekspert/elev Vilje til at lære nyt, også gamle ansatte God ledelseskultur Ejerskab/alles ansvar Skaber rum for ildsjæle Projekt Kompetent Mobilisering har ændret afdelingens kultur og måden, man agerer over for kolleger, ved: Temadage Bed-site -/løbende undervisning Ledelsens engagement Information, daglig fokus Medindflydelse Projektet har været for alle og praktisk orienteret. Nye muligheder er blevet synlige omkring betydningen af kollegakultur. Man oplever, at der er blevet et bedre psykisk arbejdsmiljø, hvor man kan sige noget til hinanden, og man oplever at have et fælles ansvar. Man skal passe på med at standardisere i detaljer. Det er vigtigt at bruge en overordnet skabelon og lade hvert afsnit udfylde den efter behov. Som eksempel er erfaringerne fra projektets temadage meget positive, men det var vidt forskelligt hvilket indhold, de havde på de fire afsnit. C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 7

9 Interessenter: Patienter, andre faggrupper, andre afdelinger Gruppen har valgt fys/ergo og andre afdelinger som interessenter. Den viden og kultur, der har været fremmende for samarbejdet med fys/ergo, er: Projekt Kompetent Mobilisering er blevet hjulpet godt på vej af indførelsen af accelererede patientforløb. Mobilisering er i højere grad blevet en fælles opgave. Tidligere har man set fys/ergo som en slags konsulenter (eksperter), hvor man gjorde, hvad de sagde. Nu bruger afsnittene dem mere som sparringspartnere, fordi de har fået tilført viden, så de kan komme med alternative forslag til mobilisering. Den viden og kultur, der har været fremmende for samarbejdet med andre afdelinger, er: Projektafsnittene oplever, at de har fået øget deres kompetencer inden for mobilisering. Afsnittene er blevet mere bevidste om, hvordan de informerer og argumenterer over for andre afsnit uden at virke bedrevidende. En arbejdsulykke ved mobilisering har tydeliggjort, hvor forskelligt to medarbejdere kan indgå i en mobilisering. Efterfølgende har der været en god dialog om kompetent mobilisering, så arbejdsulykker kan forebygges. Når Kompetent Mobilisering skal sælges: skal det være sjovt medarbejderne skal grine sammen skal det være interessant og vedkommende for alle skal det skabe fællesskab på flere niveauer er det ikke tilstrækkeligt blot at fortælle om det afsnittene skal have fingrene nede i det evt. workshops Fysisk arbejdsmiljø: hjælpemidler, indretninger mv. Gruppen har beskæftiget sig med hjælpemidler og pladsforhold. Det er vigtigt, at: Hjælpemidler er let tilgængelige. Medarbejderne får/har uddannelse i brug af hjælpemidler. Der er en kultur i afdelingen om brug af hjælpemidler. Der er plads til at mobilisere. Det er ikke altid muligt at ændre på de fysiske rammer, men så er det vigtigt at se muligheder for at organisere sig ud af det, så de store toiletter/baderum benyttes til plejekrævende patienter. C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 8

10 Refleksioner efter fællesseminariet I dette afsnit har vi BST er, der servicere sygehusene i Vejle Amt, opsamlet de refleksioner, vi står tilbage med efter 2. statusvurdering og fællesseminaret. Refleksionerne er relevante at inddrage i forbindelse med arbejdet i projektets sidste faser og kan bruges til inspiration og optimering i det fremtidige arbejde med kompetent mobilisering. Hvordan sikres den individuelle vurdering af patienter ved mobiliseringer, samtidigt med at der i stigende grad udarbejdes skriftlige beskrivelse af forflytninger? Hvordan fastholder man personalets refleksioner, efter en konkret mobilisering, så disse udnyttes og skaber konstant læring? Hvordan skal man i spredningen til andre afsnit håndtere spørgsmålet om tids/-ressourceforbruget ved kompetent mobilisering? Tager kompetent mobilisering mere tid fra personalet på henholdsvis kort og lang sigt? Hvordan fastholdes ledelsens engagement samt evne til at skabe balance mellem kompetent mobilisering og andre driftsopgaver? Hvorledes sætter man fokus på forbedringer af de fysiske rammer? Hvordan skal man håndtere kompetent mobilisering i forhold til nye og gamle ansatte på et afsnit? Hvordan fastholdes et højt uddannelsesniveau? Hvordan fremmer man patienternes forståelse for altid selv at deltage aktivt i forflytningssituationer, og hvilke konflikter kan dette medføre? Hvorledes sikrer man en naturlig kobling mellem det traditionelle fysiske og psykiske arbejdsmiljøarbejde og spredningen af viden om kompetent mobilisering? Er der forsat brug for ildsjæle på et afsnit, og hvordan holdes ilden ved lige? God arbejdslyst i Projekt Kompetent Mobilisering s næste faser. Venlig hilsen CRECEA BST Horsens JobLiv Danmark WorkLife Partners C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 9

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN NIENDE LABORATORIUM 26. FEBRUAR 2013 TAASTRUP NIENDE LABORATORIEDAG Velkommen til Niende Laboratoriedag Dette er det sidste Laboratorie i projekt 5 i

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Fælles udvikling og gennemførelse af ny uddannelsespraksis til mennesker med leddegigt

Fælles udvikling og gennemførelse af ny uddannelsespraksis til mennesker med leddegigt Indlæg v.ulla Møller Ølgaard, Carsten Dalegaard, Kim Hørslev-Petersen Projekt DUPAL, Forskningsenheden, Kong Christian X`s Gigthospital, Gråsten. Fælles udvikling og gennemførelse af ny uddannelsespraksis

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk.

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Lotte Enøe 2010/2011 Sindet er ikke en æske, som skal fyldes, men en flamme der skal tændes Konfutse En fortsættelse

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Albertslund Kommune Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Præsenteret af Else Momme, seniorkonsulent, Grontmij Carl Bro Lene Flint Andersen, arbejdsmiljøkonsulent, Frederiksberg Kommune Albertslund

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010

REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010 REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010 Til stede: Referent: Bodil Remme Jakobsgaard Øre - næse - hals Holstebro,Lisbeth Haarbo Jensen Øre

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær!

Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær! Åh nej, ikke endnu et projekt om sygefravær! Workshop AM:2013 kl. 10:30-11:45 Sven Skovmand Eriksen, Personalepolitiskchef Region Hovedstaden og Casper Burlin, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut Indhold

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde!

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! BAGGRUND Hvordan får vi skabt effektive, fokuserede, innovative og meningsfulde møder, hvor alle

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Tove Mosegaard, Birgit Haahr Olsen, Jytta Brun Regionshospitalet Hammel Neurocenter FSNS Neurokonference 18. 19. januar 2012 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Det gode arbejde rummer indflydelse og udviklingsmuligheder og en tilpas mængde krav og udfordringer. Indflydelse handler både om at være med til at udvikle det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere