Kompetent Mobilisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetent Mobilisering"

Transkript

1 Kompetent Mobilisering Samlet slutrapport - April 2005 Deltagere: Give, afd. R Kolding, afd. B1-B2 Fredericia, afd. C3 Horsens, afd. P5 Udarbejdet af: Linn Trentel Busch, fysioterapeut Claus Bull Andersen, fysioterapeut Vibeke Sennels, ergoterapeut Kate Kantrup Nielsen, master i organisationspsykologi Anne Mette Holst, psykolog Else Kvorning, fysioterapeut

2 Indhold Side Resume af Projekt Kompetent Mobilisering... 2 Hvilke kompetencer, kulturer og muligheder skaber faglig udvikling inden for området mobilisering af patienter uden at udsætte personalet for risiko for arbejdsskader?... 3 Erfaringer fra Projektet Kompetent Mobilisering, spejlet i eksempler på teorier om organisationsudvikling og læringskultur... 5 Forskellige faktorers indvirkning på udvikling af kompetent mobilisering... 6 Refleksioner efter fællesseminariet... 9 Formål Projekt Kompetent Mobilisering går nu over i faserne, hvor bedste praksis skal beskrives og spredes til andre sygehusafsnit. Fællesseminariet den 15. marts 2005 havde til opgave at opsamle viden og erfaringer fra projektet og om muligt at generalisere dette med henblik på spredning til andre afsnit. Formålet med denne slutrapport er således: At beskrive projektforløbet indtil nu. Beskrivelsen skal resumere forløbet og samle de overordnede resultater fra statusrapporterne, der er udarbejdet for hver af de fire deltagende projektafsnit. At sammenfatte konklusioner fra fællesseminaret med henblik på at drage læring til brug ved beskrivelse og spredning af bedst praksis. C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 1

3 Resume af Projekt Kompetent Mobilisering Sygehusene i Vejle Amt, Center for udvikling og uddannelse samt Vejle Amts sundhedsforvaltning har igennem en årrække arbejdet med at forbygge arbejdsskader som følge af patienthåndteringer. Et påbud fra Arbejdstilsynet i krævede en indsats og nytænkning. Arbejdet med mobilisering af patienter er et sygeplejefagligt emne, og der er brug for klar signalgivning inden for ledelsessystemet. Sammen med chefsygeplejerskerne blev der skabt baggrund for at gennemføre Projekt Kompetent Mobilisering. Fire projektafsnit blev udpeget til at deltage: Horsens Sygehus, ortopædkirurgisk afsnit P5 Kolding Sygehus, almen medicinsk afsnit B1 og B2 Fredericia Sygehus, almen medicinsk afsnit C3 Give Sygehus, rygcenter afsnit R I 4. kvartal 2003 udarbejdede BST erne, der servicerer sygehusene i Vejle Amt, 1. statusvurdering på baggrund af observationer af medarbejdernes mobiliseringer samt interview af repræsentanter fra afsnittene. På baggrund af denne 1. statusvurdering udarbejdede de enkelte afsnit handleplaner og iværksatte, i løbet af 2004, interventioner for at skabe mere kompetent mobilisering. 2. statusvurdering blev udarbejdet i 4. kvartal 2004 efter samme evalueringsmetode. Det overordnede resultat har for alle fire projektafsnit vist at: Medarbejderne mobiliserer mere hensigtsmæssigt, hvad angår arbejdsteknik, brug af hjælpemidler og eget kropsbrug. Ledelsen har været engageret i projektet og skabt rammer for gennemførelsen. Der er skabt en fælles forståelse for, hvad kompetent mobilisering er. Patientfokus er ændret både hensynet til patienter og medarbejdere vejer nu tungt, og patientens egne ressourcer inddrages i højere grad i forflytningen. Mobilisering er blevet et synligt, prestigefyldt og fagligt anliggende. Forflytningsvejlederne spiller en vigtig rolle for synligheden og den daglige læring. Generelt ser alle fire afsnit muligheder frem for begrænsninger i de rammer og under de vilkår, der er til stede. Midlerne til at opnå dette resultat har været tilførsel af viden samt økonomiske midler, der organisatorisk har givet frihedsgrader. Alle projektafsnittene har gennemført temadage afholdt af bl.a. Allan Vinther, hvor praksis er prøvet af, og der er blevet rørt ved medarbejdernes holdning. Temadagene er blevet fulgt op af bed-site -undervisning af dels Allan Vinther og dels den/de lokale forflytningsvejledere. Alle afsnit har oplevet det som givende at være processen igennem. Der henvises til projektbeskrivelsen for uddybning af projektets baggrund, formål, metoder samt projektets faser. For oplysninger om projektafsnittenes handleplaner og resultater henvises til 2. statusvurdering for hver af de 4 afsnit. C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 2

4 Hvilke kompetencer, kulturer og muligheder skaber faglig udvikling inden for området mobilisering af patienter uden at udsætte personalet for risiko for arbejdsskader? Forud for fællesseminariet udarbejdede de 4 projektafsnit et oplæg, der besvarede ovenstående spørgsmål med fokus rettet mod egne erfaringer og læring under projektet. I dette afsnit er deres oplæg sammenfattet under følgende overskrifter: Kompetencer Kulturer Det bedste og sværeste ved projektet Kompetencer På alle projektafsnit har der været stor fokus på uddannelse af personalet som det, der har udviklet og skabt kompetencer inden for kompetent mobilisering. Temadage om for eksempel kropsbevidsthed og sengens funktioner samt bed-site -undervisning ud fra konkrete patientkategorier har givet personalet en øget kompetence i det daglige arbejde med mobilisering Kompetence i form af konkret viden og redskaber til at kunne handle hensigtsmæssigt, så der både tages højde for den fysiske belastning for personalet samt den bedste mobilisering for patienten. For eksempel er princippet om at inddrage patientens egne ressourcer og det naturlige bevægemønster blevet synligt og brugbart. Viden om hvilke hjælpemidler, der findes, og om hvordan de kan benyttes, har også givet personalet øget kompetence i hverdagen, og mange føler det som en stor aflastning at kunne anvende disse hjælpemidler. Personalet føler sig efter projektundervisningen bedre i stand til at vurdere den enkelte situation, idet de ligeledes har fået inspiration til at reflektere over deres arbejde i højere grad end tidligere. Dermed øges ansvaret og indflydelsen på arbejdet, og den faglige stolthed bliver fremmet. Ligeledes bevirker den fælles undervisning, at personalet bliver i stand til at give hinanden sparring/supervision i dagligdagen og dermed inddrage sygeplejefaglige overvejelser i mobiliseringsarbejdet. Uddannelse af flere forflytningsvejledere har ligeledes øget fokus på de kvaliteter og kompetencer, som er væsentlige. Forflytningsvejlederne oplever, at de bliver brugt mere i hverdagen, og at deres kompetencer efterspøges i højere grad end tidligere. Kulturer En engageret ledelse, der bakker op og er villig til at skabe rum til udvikling, er for alle projektafsnit yderst vigtig. Ledelsen kan fremme en kultur, så der i større grad arbejdes med kompetent mobilisering ved for eksempel at støtte, informere og afsætte ressourcer til projektaktiviteter. Nogle af de kulturelle forandringer, som de fire projektafsnit oplever, er dels en gensidig åbenhed og respekt for at give og modtage input om hensigtsmæssig mobilisering. Idet mobilisering er kommet på som et fast punkt på dagsordnen, er det blevet systematiseret og legalt at tale om. Ved den løbende dialog skabes refleksion, og personalet oplever således, at de hele tiden lærer nyt. Der er ligeledes sket en kulturel forandring, idet kompetent mobilisering i højere grad kobles med det sygeplejefaglige. Der er sket en forskydning af fokus fra patient til personale, og mobilisering er blevet hævet op til at være et emne af samme betydning som andre faglige emner. Dette flytter samtidig kulturen i en retning, hvor medindflydelsen og dermed ejerskabet øges. Ligeledes har flere af projektets interventioner haft en social karakter, hvor der har været plads til humor og samvær på tværs af daglige arbejdsrutiner. Når der er ejerskab og tryghed på afsnittet ligger det op til, at man i personalegruppen også tør eksperimentere noget mere med nye forflytninger, og en læringskultur fremmes. C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 3

5 Det bedste og sværeste ved projektet De fire projektafsnit er blevet bedt om at komme med deres bud på, hvad der har været det bedste og sværeste ved at deltage i projekt Kompetent Mobilisering. Det bedste har været: Temadage med øget fællesskabsfølelse Anskaffelse og systematisering af hjælpemidler Følelse af faglig stolthed og udvikling af et tidligere lavstatus-område Stort engagement og velvilje til projektet fra alle vinkler Løbende undervisning i mindre grupper/ bed-site -undervisning Samarbejde mellem forskellige projektinvolverede herunder ledelse, sikkerhedsrepræsentanter, forflytningsvejledere, projektgruppe, styregruppe, fysioterapeuter m.fl. At få fortaget målinger af BST og dermed dokumentation for udviklingen Det sværeste har været: At fastholde fokus og personalets engagement til projektet. Det har særligt været svært ved andre vigtige arbejdsopgaver samt forsinkelser på projektet. At finde den fornødne tid til at arbejde med projektet og dermed finde balancen imellem de daglige driftsopgaver og projektets aktiviteter At nå ud til alle At skabe kulturforandring C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 4

6 Erfaringer fra Projektet Kompetent Mobilisering, spejlet i eksempler på teorier om organisationsudvikling og læringskultur På fællesseminaret holdt BST erne, der servicerer sygehusene i Vejle Amt, teorioplæg om organisationsudvikling og læringskultur for at se på muligheder og barrierer, når forandringer skal gennemføres. Når det kan være svært at skabe forandring på en arbejdsplads, er det blandt andet fordi, man rokker ved fundamentale værdier i organisationen, og der bliver skabt en usikkerhed omkring det fremtidige samarbejde og om de holdninger og den adfærd, der hidtil har været god tone. Skal en forandrings- og udviklingsproces lykkes, er det et vigtigt faktum, at hele organisationen involveres og klædes på til at deltage i processen, som samtidig skal synes meningsfuld for alle. Organisationsudvikling bliver således en omfattende og kompleks proces. Nedenstående organisationsudviklingsmodel, blev gennemgået på fællesseminariet og viser eksempler på hvilke faktorer, der er berørt i forbindelse med projektets interventioner. Individ og r Eksempler på de faktorer i organisationsudviklingsmodellen, der har været berørt under Projekt Kompetent Mobilisering: Narrativer: Tid og ressourcer: Magt og positionering: Roller og Kommunikation: Man nyfortolker/skaber en ny historie, for eksempel er mobilisering blevet et prestigefyldt og fagligt anliggende. I projektperioden er der sendt nyhedsbreve ud, og på afdelingsmøderne har Kompetent Mobilisering været et fast punkt på dagsordenen. Der er anvendt økonomiske midler til vikardækning mm. Projekt Kompetent Mobilisering vægtes højt af ledelsen. På flere afsnit er der nu en kultur, hvor man tager rollen som vejleder og korriger kollegers mobiliseringsteknikker. C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 5

7 For at skabe en god læring er det nødvendigt at inddrage forhold som læringsstile, refleksion og kobling mellem praktiske øvelser og den konkrete viden. Projekt Kompetent Mobilisering har i høj grad haft elementer, hvor disse er inddraget. For eksempel har den meget praktiske tilgang i undervisningen, såvel temadage som bed-site -undervisning, været givtigt for personalet. Muligheden for at reflektere over mobiliseringen og hele tiden arbejde på at forbedre sine arbejdsteknikker har været effektiv for den enkeltes udbytte og dermed styrket læringskulturen på projektafsnittene. Nedenstående model illustrerer læring som en cirkulær proces: Reflektion Erfaring/oplevelse Planlægning Handling David Kolb Forskellige faktorers indvirkning på udvikling af kompetent mobilisering Denne del af slutrapporten er en opsamling på gruppearbejdet fra fællesseminaret. Grupperne var tværorganisatorisk sammensat, og formålet med gruppeopgaven var at undersøge forskellige faktorers indflydelse på udviklingen af kompetent mobilisering med det formål at kunne generalisere dem. Fire grupper belyste emnet ud fra: Ledelse, nøglepersoner og ildsjæle Kollegakultur Interessenter: Patienter, andre faggrupper, andre afdelinger Fysisk arbejdsmiljø: Hjælpemidler, indretninger mv. Ledelse, nøglepersoner og ildsjæle Den viden og de kvaliteter og kompetencer, der skal være til stede i afsnittet for at skabe kompetent mobilisering, er: Faglig viden Organiseringen, hvor gruppesammensætning består af både indpiskere og arbejdsheste Pædagogisk indsigt Motivation Karisma Åben kultur for forandringer Kultur/læringskultur C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 6

8 Det, der bidrager til at ændre afdelingens grundlæggende kultur for, hvordan man opfatter ledelse, nøglepersoner og ildsjæle, er: Forflytningsvejlederens status er højnet. Medarbejderne og ledelsens har set et stigende behov for vejledning fra forflytningsvejlederen. Hele afsnittet har fået en fælles viden. Fokus er flyttet fra patienten til personalet. Mobilisering som et emne er flyttet fra arbejdsmiljø til et fagligt emne. Der er skabt nye muligheder i afsnittet, da alle medarbejdere efter interventionsperioden er mere bevidste om deres roller og kompetencer. Det er ikke muligt at generalisere/standardisere den viden og erfaring, der er opnået under projektet. Alle afsnit skal processen igennem for derigennem at få viden, forståelse og fællesskab. Det epokegørende ved dette projekt er, at der er kommet fokus på fagligheden. Projektet er blevet en succes, fordi hele medarbejdergruppen har været med, og det har været så praktisk orienteret. Kollegakultur De kvaliteter og kompetencer i kollegakulturen, der har været fremmende for at skabe kompetent mobilisering, er: Fælles sprog og fælles forståelse Åben for kritik. Faglig dialog på tværs af hierarki og faggrupper Rollemodeller for hinanden, ekspert/elev Vilje til at lære nyt, også gamle ansatte God ledelseskultur Ejerskab/alles ansvar Skaber rum for ildsjæle Projekt Kompetent Mobilisering har ændret afdelingens kultur og måden, man agerer over for kolleger, ved: Temadage Bed-site -/løbende undervisning Ledelsens engagement Information, daglig fokus Medindflydelse Projektet har været for alle og praktisk orienteret. Nye muligheder er blevet synlige omkring betydningen af kollegakultur. Man oplever, at der er blevet et bedre psykisk arbejdsmiljø, hvor man kan sige noget til hinanden, og man oplever at have et fælles ansvar. Man skal passe på med at standardisere i detaljer. Det er vigtigt at bruge en overordnet skabelon og lade hvert afsnit udfylde den efter behov. Som eksempel er erfaringerne fra projektets temadage meget positive, men det var vidt forskelligt hvilket indhold, de havde på de fire afsnit. C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 7

9 Interessenter: Patienter, andre faggrupper, andre afdelinger Gruppen har valgt fys/ergo og andre afdelinger som interessenter. Den viden og kultur, der har været fremmende for samarbejdet med fys/ergo, er: Projekt Kompetent Mobilisering er blevet hjulpet godt på vej af indførelsen af accelererede patientforløb. Mobilisering er i højere grad blevet en fælles opgave. Tidligere har man set fys/ergo som en slags konsulenter (eksperter), hvor man gjorde, hvad de sagde. Nu bruger afsnittene dem mere som sparringspartnere, fordi de har fået tilført viden, så de kan komme med alternative forslag til mobilisering. Den viden og kultur, der har været fremmende for samarbejdet med andre afdelinger, er: Projektafsnittene oplever, at de har fået øget deres kompetencer inden for mobilisering. Afsnittene er blevet mere bevidste om, hvordan de informerer og argumenterer over for andre afsnit uden at virke bedrevidende. En arbejdsulykke ved mobilisering har tydeliggjort, hvor forskelligt to medarbejdere kan indgå i en mobilisering. Efterfølgende har der været en god dialog om kompetent mobilisering, så arbejdsulykker kan forebygges. Når Kompetent Mobilisering skal sælges: skal det være sjovt medarbejderne skal grine sammen skal det være interessant og vedkommende for alle skal det skabe fællesskab på flere niveauer er det ikke tilstrækkeligt blot at fortælle om det afsnittene skal have fingrene nede i det evt. workshops Fysisk arbejdsmiljø: hjælpemidler, indretninger mv. Gruppen har beskæftiget sig med hjælpemidler og pladsforhold. Det er vigtigt, at: Hjælpemidler er let tilgængelige. Medarbejderne får/har uddannelse i brug af hjælpemidler. Der er en kultur i afdelingen om brug af hjælpemidler. Der er plads til at mobilisere. Det er ikke altid muligt at ændre på de fysiske rammer, men så er det vigtigt at se muligheder for at organisere sig ud af det, så de store toiletter/baderum benyttes til plejekrævende patienter. C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 8

10 Refleksioner efter fællesseminariet I dette afsnit har vi BST er, der servicere sygehusene i Vejle Amt, opsamlet de refleksioner, vi står tilbage med efter 2. statusvurdering og fællesseminaret. Refleksionerne er relevante at inddrage i forbindelse med arbejdet i projektets sidste faser og kan bruges til inspiration og optimering i det fremtidige arbejde med kompetent mobilisering. Hvordan sikres den individuelle vurdering af patienter ved mobiliseringer, samtidigt med at der i stigende grad udarbejdes skriftlige beskrivelse af forflytninger? Hvordan fastholder man personalets refleksioner, efter en konkret mobilisering, så disse udnyttes og skaber konstant læring? Hvordan skal man i spredningen til andre afsnit håndtere spørgsmålet om tids/-ressourceforbruget ved kompetent mobilisering? Tager kompetent mobilisering mere tid fra personalet på henholdsvis kort og lang sigt? Hvordan fastholdes ledelsens engagement samt evne til at skabe balance mellem kompetent mobilisering og andre driftsopgaver? Hvorledes sætter man fokus på forbedringer af de fysiske rammer? Hvordan skal man håndtere kompetent mobilisering i forhold til nye og gamle ansatte på et afsnit? Hvordan fastholdes et højt uddannelsesniveau? Hvordan fremmer man patienternes forståelse for altid selv at deltage aktivt i forflytningssituationer, og hvilke konflikter kan dette medføre? Hvorledes sikrer man en naturlig kobling mellem det traditionelle fysiske og psykiske arbejdsmiljøarbejde og spredningen af viden om kompetent mobilisering? Er der forsat brug for ildsjæle på et afsnit, og hvordan holdes ilden ved lige? God arbejdslyst i Projekt Kompetent Mobilisering s næste faser. Venlig hilsen CRECEA BST Horsens JobLiv Danmark WorkLife Partners C R E C E A B S T H o r s e n s J o b L i v D a n m a r k W o r k L i f e P a r t n e r s 9

ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER

ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER AUGUST 2006 Overskift i denne box 2 BAGGRUND Baggrund Denne pjece indeholder 22 anbefalinger i forbindelse med kompetent mobilisering

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE Forflytning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indhold Bestil et af Arbejdsmiljø Københavns gratis tilbud på forflytningsområdet! 3 Kompetenceudvikling til arbejdspladsen

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen KORT OM BAGGRUNDEN Nuværende situation NN Kommunes ca.?? sygeplejersker har rigtig mange opgaver

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Midtvejsstatus juni 2012 1 Indhold Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø... 1 Om midtvejsstatus... 3 Laboratorier... 4 Konsulentstøtte... 5 Trivsel Op

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion?

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion? Hvordan sikre vi os en god og ordentlig kommunikation? Hvilke forventninger er der til dig? Hvad kan være vores lokale AM gruppes næste bedste skridt imod en øget anerkendelse af eksperimenterende handlinger

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen?

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen? Hørsholm Kommune: Medarbejdere 1. Hvor tilfreds er du generelt med din ansættelse i Hørsholm kommunes Ældrepleje? Overordentlig tilfreds 1. Meget tilfreds Tillfreds Ikke særligt tilfreds Slet ikke tilfreds

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på Institution: Trye Team: Trye Observationsdato: Den attraktive arbejdsplads 2. DAP rapport I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Procesudvikling med fokus på Det postoperative døgn For Hoftenære frakturer 20-03-2013

Procesudvikling med fokus på Det postoperative døgn For Hoftenære frakturer 20-03-2013 Procesudvikling med fokus på Det postoperative døgn For Hoftenære frakturer 1 Dansk Tværfagligt register for Hoftenære lårbensbrud dokumenterer klar sammenhæng mellem tidlig mobilisering og bedre prognose

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE xxxxxxxxx FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET SOCIAL & SUNDHED REVIDERET UDGAVE 2005 OM DENNE GUIDE God forflytningsteknik forebygger nedslidning

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax:

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax: SPECIALBØRNEHAVEN HIMMELHUSET Værdigrundlag Krøversvej 4-3000 Helsingør - Tlf. 4928 1106/05 Fax: 49281067 - e-mail: dha38@helsingor.dk www.specialbornehaven.helsingor.dk Specialbørnehavens værdigrundlag

Læs mere

Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen

Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen Tema Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen Psykisk arbejdsmiljø: Overordnet Krav Indflydelse Mening Forudsigelighed Social støtte Udvikling Personaleledelse Man kan svare på skalaen:

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Udbyttet af turen har overordnet været, at vi har fået viden om: Hjælpemidler Systematisering af dokumentation Bariatrisk sygepleje

Udbyttet af turen har overordnet været, at vi har fået viden om: Hjælpemidler Systematisering af dokumentation Bariatrisk sygepleje !"#$!%!&'#()*#"$!&+,!*!-$.%($.!""# 2 Baggrund I forbindelse med dataindsamlingen til Projekt Bariatri det gode patientforløb og den attraktive arbejdsplads - er der afsat midler til at indhente viden fra

Læs mere

Forflytningskultur. - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner

Forflytningskultur. - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner Forflytningskultur - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner Forflytningstræf Nyborg Strand 2013 Kaia Nielsen, Ergoterapeut, MPH TeamArbejdsliv

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik

Principper for en sundhedspædagogik Principper for en sundhedspædagogik på gruppebaserede patientuddannelser i Region Sjælland KKR SJÆLLAND Titel: Principper for en sundhedspædagogik på gruppebaserede patientuddannelser i Region Sjælland

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel

Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel KIRSTEN GROTH WILLESEN, PROJEKTLEDER & SPECIALKONSULENT I SUNDHEDSSTYRELSEN IBEN LJUNGMANN & MALENE KJÆR LASSEN, DEMENSREJSEHOLDSKONSULENTER

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

RMU-seminar Erfaringer med udarbejdelse af handleplaner ift. 2 AT-påbud, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

RMU-seminar Erfaringer med udarbejdelse af handleplaner ift. 2 AT-påbud, Regionshospitalet Hammel Neurocenter RMU-seminar 2015 Erfaringer med udarbejdelse af handleplaner ift. 2 AT-påbud, Hammel Neurocenter v. Helle Dybkjær, ledende ergoterapeut, RHN Rehabiliterer børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade.

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune Baggrund I dag har vi arrangeret børnenes liv sådan, at de befinder sig en stor del af tiden i institutioner og skoler sammen med andre børn og på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag BRUUNBIZ idérig kommunikation 2016 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag sosusilkeborg.dk Billedunivers i Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er skabt af fotograf Lisbeth Barfoed Skolens pædagogiske

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Følelsesmæssige krav i arbejdet mellem meningsfuldhed og magtesløshed

Følelsesmæssige krav i arbejdet mellem meningsfuldhed og magtesløshed Følelsesmæssige krav i arbejdet mellem meningsfuldhed og magtesløshed Workshop nr 118, AM2016 Karen Albertsen kal@teamarbejdsliv.dk Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk PLAN FOR WORKSHOP Velkommen præsentation

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere