Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter."

Transkript

1 Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud (udbydere) og interessenter i ungeindsatsen sådan at den samlede indsats synliggøres og udbredes til aktørerne. Formålet er at kortlægge eksisterende tilbud til unge med henblik på at forbedre kompetence og viden hos medarbejdere, der er i kontakt med de unge. Der igangsættes særlige individuelle forløb for unge, med henblik på at afklare, vejlede og kompetenceudvikle. Målet er at gøre den unge parat til at kunne påbegynde en ungdoms-uddannelse. Hovedaktiviteter er beskrivelse og synliggørelse af eksisterende tilbud. Udarbejdelse af specialrettede tilbud til målgruppen ud over hyldevaren. Etablering af en base med fast tovholder, der skal være ungeguide og sikre et rettidigt flow for den unge, og hvor relevante interessenter involveres efter behov. projektet giver dermed mulighed for at uddrage viden i forhold til fremtidig metode samt at kunne målrette efteruddannelse af netværksaktører. Den samlede effekt er, at vi understøtter hovedmålet om at 95% af en årgang har afsluttet 11 års skolegang. Samtidig er effekten, at der etableres en mere direkte vej til en ordinær uddannelse eller anden selvforsørgelse. Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale Fra flere sider fremføres det, at der inden for den nærmeste årrække vil mangle arbejdskraft inden for bestemte brancher i region Nordjylland, og på sigt vil den demografiske udvikling gøre at udbuddet af arbejdskraft generelt vil falde markant, som følge af et fald i antallet af årige. Det er ligeledes generelt accepteret, at der fremadrettet bliver behov for at øge arbejdsstyrkens uddannelsesniveau og kompetencer markant. Det er derfor af største vigtighed at vi i disse år gør hvad vi kan for at sikre at vi får så mange unge som muligt godt i gang med deres uddannelses- og arbejdsliv, således at vi sikrer den størst mulige arbejdsstyrke fremadrettet. Et styrket samarbejde om kompetenceløft af den skitserede målgruppe vil medvirke til at understøtte det lokale behov for uddannet arbejdskraft i årene, der kommer, og vil på sigt være en udviklingsfaktor for hele Region Nordjylland En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Projektets formål og hovedaktiviteter Formål At kortlægge eksisterende tilbud til unge med henblik på at forbedre kompetence og viden hos 1

2 medarbejdere, der er i kontakt med de unge. Der igangsættes særlige individuelle forløb for unge med henblik på at afklare, vejlede og kompetenceudvikle. Målet er at gøre den unge parat til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. Mål for indsatsen Målet er: at eksisterende tilbud til unge bliver kortlagt at sikre kompetenceudvikling af medarbejdere, der har med den unge at gøre herunder også metodeudvikling at sikre, at den unge har en indgang til kommunen at den unge bliver uddannelsesparat, hvilket vil sige, at den unge har de almene, faglige og personlige forudsætninger der er nødvendige for at kunne starte på en ungdomsuddannelse (skal defineres mere konkret i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne) at den unge enten påbegynder et forløb i det ordinære uddannelsessystem eller at den unge er i beskæftigelse indenfor område hvor der efterfølgende er uddannelsesmuligheder. Metoden Omdrejningspunktet er en udvidet, individuel, håndholdt vejledning, som ligger ud over hvad der i dag kan ydes af henholdsvis uddannelsesinstitutionerne og jobcenteret. En uddannelseskoordinator / tovholder har til opgave, i forhold til den enkelte unge, at følge forløbet frem til uddannelsesstart. Der tages udgangspunkt i den unges individuelle uddannelsesplan den unges udfordringer som er forbundet med at nå frem til uddannelsesparatheden skal beskrives og defineres. Eksisterende viden om den unge skal indsamles og anvendes, så den unge ikke udsættes for unødvendige nederlag. Udviklingsforløb skal være målrettede med henblik på at imødegå den unges udfordringer. I forhold til at sikre sammenhængskraften i indsatsen over for denne gruppe unge sker det gennem øgede muligheder for personlige kontakter mellem de forskellige interessenter i indsatsen på praktikerniveau Hovedaktiviteter Projektet organiseres med en styregruppe bestående af de tegningsberettigede i de tre kommuner. Projektlederen afrapporterer om projektets fremdrift til styregruppen hver anden måned, med start i december Der etableres en følgegruppe til projektet bestående af Lederne af de 3 jobcentre og de 3 UUcentre samt repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Projektet har tre sammenhængende faser. I den første fase af projektet ønsker vi at få kortlagt alle eksisterende tilbud til unge i Himmerland. Denne kortlægning har dels til formål at sikre viden og overblik over, hvilke tilbud der er relevante til hvilke målgrupper, og dels at skabe baggrund for at etablere tværgående praktikernetværk til erfaringsudveksling, for derigennem at sikre at denne 2

3 viden om de mange interessenter forankres og vedligeholdes udover projektperioden. Kortlægningen skal dernæst implementeres i projektets næste fase; nemlig en kompetenceudvikling af relevante medarbejderne i forhold til, at de får kendskab til paletten af allerede eksisterende tilbud. Formålet er, at man i instanserne omkring den unge bliver bedre til at bruge allerede eksisterende tilbud, og ikke mindst at øge viden hos medarbejdere om disse, hvilket også skal fremme samarbejdet omkring den unge. Sidste fase af projektet er at få etableret Basen, hvortil den unge kan visiteres. Erfaringerne fra kortlægningen skal her bruges af medarbejderne til at visitere den unge fra Basen til det rette tilbud første gang, og samtidig skal det sikre den unge en indgang til instanserne omkring den unge. Formålet med basen er, at de unge kvalificeres til at påbegynde en uddannelse eller et job med uddannelsesperspektiv. Projektet er således bygget op omkring en organisatorisk og en praktisk del. Den organisatoriske del har til formål at få knyttet de eksisterende tilbud sammen i netværksstrukturer for derved at fremme dels viden om, og samarbejde mellem de enkelte organisationer og i egen organisation omkring de eksisterende tilbud. Den praktiske del handler om at få etableret Basen, som i dag ikke eksisterer. Etablering af "BASER" Indsats: Indsatsen (såvel den organisatoriske som den praktiske) forankres i BASEN, som er de fysiske destinationer i Himmerlands-projektet. I Mariagerfjord og Rebild etableres én destination og i Vesthimmerland etableres BASEN på to forskellige destinationer. Bemanding: Den gennemgående person på BASEN vil for den unge vil være Unge-koordinatoren. Opgaverne kan varetages af UU-vejledere, jobkonsulenter, jobcentermedarbejdere mv. Projektstart: Der er tale om en projektperiode på 2 år og 2½ måned, med start og afslutning projektets faser fortløbende, idet kortlægningen starter i den første periode og kompetenceudviklingen af medarbejdere påbegyndes umiddelbart efter at kortlægningen er afsluttet. Etableringen af Baserne overlapper denne fase idet de praktiske dele i forbindelse med den fysiske etablering og ansættelse af personale mv. påbegyndes samtidig med fase 2. I projektets første 2½ måned tilpasses projektet i forhold til de bemærkninger som Vækstforum samt Erhvervs- og Byggestyrelsen eventuelt måtte have, og projektets ledelses- og administrations- struktur og her tilhørende mødefrekvens aftales med projektets partnerkreds. Herefter opstartes en kortlægning af eksisterende tilbud til unge i Himmerland, og det i projektet organiserede tilbud "BASEN" (3 stk.) organiseres og opbygges. Der kan visiteres unge til baserne 3

4 tidligst Kompetenceudvikling af medarbejdere vil ske i hele projektperioden, men i særlig grad på de planlagte kompetencedage i april 2011 og februar 2012 Visitation: Den unge kan visiteres til BASEN af Jobcentret med undtagelse af de årige, som visiteres af UU. Visitationen skal ske med inddragelse af projektets Ungekoordinator (Base-leder), med henblik på at sikre at den unge er i målgruppen. Der vil være et ugentligt visitationsmøde mellem Baseleder og Jobcenterets eller UUs kontaktperson, hvor den unge vurderes i forhold til målgruppen. Indhold: Fase 1: Visitering 1 uge Fase 2/3: Undervisning i og udenfor Basen Varer fra 2-9 uger Fase 4: Virksomhedsbaserede forløb: 4-16 uger Fase 5: Udslusning Mulighed for efterværn op til 12 uger efter projektafslutning Fase 2: Undervisning i Basen En skematisk oversigt over undervisningen i basen er vedlagt ansøgningen. I det følgende uddybes Basens undervisnings- og vejledningsmæssige indhold. Strukturen i forløbet vil være det samme for alle, men undervisningen vil være målrettet den enkelte deltager, så der skabes en sammenhæng mellem den unges udgangspunkt og undervisningens emne: Emnerne kan være: Hvordan lever jeg på SU? Undervisningen varetages af UU varighed 4 timer Hvordan fungerer uddannelsessystemet? Undervisningen varetages af UU varighed 4 timer Hvordan strukturerer jeg min dagligdag? Undervisning varetages af Baseleder varighed 6 timer Hvad betyder kost og motion? Undervisning varetages af Baseleder varighed 5 timer Hvad betyder uddannelse for min fremtid? Undervisning varetages af Baseleder varighed 4 timer Besøg på uddannelsesinstitutioner Undervisning varetages af Baseleder varighed 7 timer Deltagelse i informationsmøder tilrettelagt af undervisningsinstitutioner og kursusudbydere på individuelt niveau Hvordan laver jeg et CV? Undervisning varetages af JC varighed 7 timer Jobsamtale - Undervisning varetages af JC varighed 5 timer Hvordan laver jeg en ansøgning til uddannelse? Undervisning varetages af UU varighed 3 timer Uddannelse og familieliv - Undervisning varetages af Baseleder varighed 7 timer Personlig fremtoning Undervisning varetages af JC varighed 7 timer Normer på arbejdsmarkedet - Undervisning varetages af JC varighed 7 timer Arbejdsmarkedet - Undervisning varetages af JC varighed 7 timer Opkvalificering af praktiske kompetencer Undervisning af JC varighed efter behov Regler og rettigheder - Undervisning varetages af JC varighed 4 timer Derudover kan eksterne undervisere indkøbes til undervisning det kan være banker, virksomhedsledere, uddannelsesinstitutioner, psykologer, hvor det findes relevant. Vejledningsaktiviteter: Generelt er varigheden af vejledningen er individuel. 4

5 Vejledning i forhold til livssituationer Varetages af Baseleder Vejledning i forhold til navigation i det offentlige system - Varetages af Baseleder Vejledning i forhold til navigation i uddannelse - Varetages af Baseleder Vejledning i forhold til konkrete problemstillinger, som udspringer af undervisningen -varetages af Baseleder Fase 3: Undervisning udenfor Basen Undervisning udenfor Basen kan være enten af partnerne eller andre relevante uddannelsesudbydere. Produktionsskoler Realkompetenceafklaring i produktionsskoleregi på personlige og faglige kompetence, undervisning i produktion og praktisk arbejde Ungdomsuddannelsesinstitutionerne Brobygning og snusepraktik i ungdomsuddannelse, Realkompetencevurdering i forhold til uddannelse Virksomheder kortere praktikophold i virksomheder med henblik på afklaring til job og uddannelse Fase 4: Virksomhedsbaserede forløb De virksomhedsbaserede forløb har til formål at afklare den unge mod fremtidig job og uddannelse. Derudover skal et sådant forløb skabe et uddannelsesperspektiv for den unge. Det tænkes, at de uddannelsesrettede forløb skal afklares efter alder, således indsatsen bliver målrettet gruppens behov. Unge mellem 15-17: Kortere snusepraktikker med henblik på at skabe motivation og uddannelsesperspektiv Unge mellem 18-24: Snusepraktikker med henblik på at skabe motivation for uddannelse og for at skabe job med uddannelsesperspektiv Unge mellem 25-29: Snusepraktikker med henblik på at skabe motivation for uddannelse og for at skabe job med uddannelsesperspektiv og afklare til eventuelt brancheskift. Praktikperioderne kan have varighed fra 4-13 uger alt efter forløbets formål og med mulighed for forlængelse ud fra en individuel konkret vurdering. Dette vil bero på en individuel vurdering. Det vil være naturligt, at de tæt på uddannelsesparate deltagere hurtigere vil få den virksomhedsrettede og uddannelsesrettede praktik som en del af deres forløb på Basen ud fra devisen jo mere uddannelsesparat des kortere ophold på Basen. Ved indskrivning i projektet skal basen sammen med den unge skabe et overblik over den enkeltes situation på det pågældende tidspunkt. I punktform vil det blive på følgende måde: Vurdere om den unge er uddannelsesparat, herunder om der er personlige eller sociale problematikker, der kan virke som en barriere. Lave en uddannelsesplan med den unge Efter disse punkter vil der for unge, der vurderes tæt på uddannelsesparate, kunne etableres: Snusepraktik i privat eller offentlig virksomhed Brobygnings eller snuseforløb på erhvervsskole, SOSU eller andre skoleformer. Produktionsskole m. henblik på opstart af EGU 5

6 Opstart af egentlige uddannelsesforløb med støtte af ungekoordinator. For gruppen af unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate, vil forløbet blive sammensat af dele af disse elementer: Alle relevante informationer og historikken for den enkelte indsamles. Afklaringsforløb på produktionsskole inkl. realkompetenceafklaring og screening for skrift/ sproglige vanskeligheder. Undervisning på VUC Praktikker i private og offentlige virksomheder. Brobygnings eller snusepraktikker på erhvervsskoler, SOSU eller andre skoleformer. Forløbsvarighed: Den unge er tilknyttet BASEN i hele aktivitetsperioden. Unge-koordinatoren har til opgave i forhold den enkelte unge, at følge forløbet frem til uddannelsesstart. De enkelte forløb kan have en varighed fra 5 uger og op til 26 uger. Forløbet har en varighed af minimum 25 timer ugentlig. Der kan være tale om 25 timer på BASEN eller der kan være tale om en kombination af færre timer på BASEN suppleret med andre aktiviteter. Aktiviteter for den enkelte unge/individplan: For at kunne kompetenceudvikle den unge, er der brug for en vifte af udviklingsaktiviteter. Der kan være tale om en kombination af forskellige aktiviteter ligesom det kan være nødvendigt i en periode at iværksætte en parallelindsats (eksempelvis praktikperiode kombineret med deltagelse i psykologbehandling) Den unge > Visitation > BASEN (afdækning/test, individuel vejledning, opstart af uddannelsesplan) > enten forløb som kan tage fat på de problemstillinger og udfordringer som den unge har. Det kan være på produktionsskole, en privat virksomhed eller en uddannelsesinstitution eller tilbud efter beskæftigelsesloven - vejledning/opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud i både private og offentlige virksomheder eller brobygningsforløb og snusepraktik i forhold til uddannelsesinstitutioner Der skelnes i tilbuddene principielt ikke i forhold til alder men udelukkende i forhold til den unges individuelle problematik. Der er dog, i forhold til projektets økonomi, medtænkt at UU kan arrangere brobygningsforløb for de årige hvor erhvervsuddannelserne kan hjemtage statstaxameter til aktiviteten. Udslusning Projektdeltagerne kan udsluses til følgende: Ordinær uddannelse, hvor forsørgelsen er SU eller elevløn Ordinær beskæftigelse med uddannelsesperspektiv Ordinær beskæftigelse uden uddannelsesperspektiv Andre uddannelses- og/eller beskæftigelsesrettede forløb Andet (Fraflytning, sygdom, barsel o.l.) I forbindelse med at den unge udsluses fra projektet sikrer BASEN, at overgangen til det ordinære forløb sker i tæt dialog mellem de instanser, som har ansvar for den unge. Ansvarspersonerne overlapper hinanden således at den unge ikke slippes før næste ansvarsperson tager over. Der kan således være fornødent efterværn i op til 3 måneder efter udslusning, hvor den unge følges af 6

7 både BASEN og vejleder på den ordinære uddannelsesinstitution / arbejdsgiver. Jobcentret har mulighed for at bevilge mentorstøtte op til 3 måneder i forbindelse med udslusning. Effektmål at 90 % af de årige påbegynder ungdomsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv at 75 % af de årige påbegynder ungdomsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv. at 50 % af de årige påbegynder uddannelse eller foretager brancheskift til jobområder med gode beskæftigelsesmuligheder at 70 % af de deltagende unge senest 3 måneder efter forløbet er i gang med den planlagte aktivitet. Aktiviteter på organisationsplan Indsatsen forankres i de enkelte jobcentre for at kunne understøtte, at der etableres nye samarbejder og koordinering lokalt mellem uddannelsesinstitutionerne, Jobcenteret og andre relevante aktører. Det vil endvidere betyde, at der bliver øget lokalkendskab til hinandens tilbud og muligheder. Herudover øget lokalt kendskab til, hvordan de forskellige forvaltninger/institutioner fungerer omkring den unge. Metodeudvikling og erfaringsindsamling Det kan ske i forhold til: udvidet, individuel, håndholdt vejledning indsatsleder/uddannelseskoordinator/tovholder som følger den unge hele vejen brug af den individuelle uddannelsesplan som aktivt arbejdsredskab brug af eksisterende viden om den unge i vejledningsarbejdet evaluering Praktikernetværk Ud fra et landkort over hvilke aktører der er omkring den unge, etableres et praktikernetværk i hver af de 3 konsortie-kommuner med deltagelse af: kommunale beskæftigelsesmedarbejdere vejledere fra uddannelsesinstitutionerne UU-vejledere repræsentanter fra produktionsskolerne andre med tilknytning til de unge Projektets additionalitet og nyhedsværdi Grundvilkårene for den tværgående ungeindsats i et udkantsområde er præget af mange interessenter, store afstande og små enheder. Projektet forholder sig nyskabende til disse faktorer ved at skabe et overblik over de mange interessenter på tværs af de eksisterende kommunegrænser idet der arbejdes på at sikre at kommunegrænserne ikke udgør en barriere for de unges muligheder for opkvalificere sig så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Set fra den unges perspektiv udgør en tværgående kommunal ungeindsats ofte kontakt med et 7

8 uoverskueligt antal medarbejdere fra den kommunale organisation og eksterne interessenter. Projektet forholder sig konkret til denne virkelighed ved at tilbyde den unge en koordinator, som skal sikre at den unges forløb bliver enkelt, målrettet og så effektivt som muligt. Projektet udfordrer dermed den eksisterende virkelighedsopfattelse af kommunal indsats som tung og bureaukratisk. Som en sikkerhed for den målrettede indsats udforsker dette projekt mulighederne for at etablere fleksible tilbud på individplan for den unge i en afgrænset målgruppe. Eksempelvis giver projektet mulighed for at tilbyde brobygningsforløb til unge over 19 år, hvilket pt ikke en mulighed for hverken Jobcenter eller UU. I forhold til de årige placerer regeringens ungepakke hovedansvaret for disse unge ved UU, det ændrer dette projekt naturligvis ikke ved, men i forhold til de nuværende muligheder UU har for at iværksætte en indsats i samarbejde med Jobcenteret for denne aldersgruppe afprøver dette projekt similariteten i de problematikker de årige arbejder med i forhold til de ældre unge som Jobcenteret har hovedansvaret for. Der skabes derved en mere direkte adgang til jobcenterets tilbud en det er tilfældet i dag, samtidig med at det afklares om disse tilbud er direkte anvendelige i indsatsen overfor de årige eller der skal udvikles specialiserede former for eksempelvis virksomhedspraktik eller en særlig form for mentorstøtte 8

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning Tillægsansøgning 1.0 Projektnavn og journalnummer (ESFN) Ungeindsats Himmerland ESFN-10-0041 2.0 Det oprindelige projekt indeholder Formålet med projektet: - at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Evalueringerne er udarbejdet af interne aktører (projektmedarbejdere/ungekoordinatorer), afdelingsledere og projektleder.

Evalueringerne er udarbejdet af interne aktører (projektmedarbejdere/ungekoordinatorer), afdelingsledere og projektleder. Evaluering af Ungeindsats Himmerland 2015 hovedrapport Evalueringen består af en kort overordnet rapport samt delrapporter fra de tre deltagende kommuner. Den overordnede rapport er udarbejdet i marts/april

Læs mere

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland DECEMBER 2012 Slutevaluering Ungeindsats Himmerland Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 2 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om uddannelseshjælp,

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

17½ års samarbejde i Aarhus

17½ års samarbejde i Aarhus 17½ års samarbejde i Aarhus Vi er en stor kommune vi kan ikke bo sammen, så vi må formalisere overgangene. I Jobcentret har vi samlet indsatserne for de unge under 30 år. Organisationsdiagram Jobcenter

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Projektperiode: august 2012 til juni 2014 400 deltagere: langtidsledige, ufaglærte, 30-59 år 4 projektenheder med tilknyttet koordinator(er)

Projektperiode: august 2012 til juni 2014 400 deltagere: langtidsledige, ufaglærte, 30-59 år 4 projektenheder med tilknyttet koordinator(er) ½ Et samarbejde mellem alle regionens jobcentre og alle erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner + VUC EU socialfonds støtte og medfinansiering fra jobcentrene (500,-/uge) Projektperiode: august 2012 til

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøger Djurslands Erhvervsskoler, N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa. Viceforstander,

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Ansøgningsprocedure 7. november 2012

Ansøgningsprocedure 7. november 2012 Ansøgningsprocedure 7. november 2012 2 Hvem kan søge? Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelser (herefter betegnet erhvervsskoler) kan ansøge om midler fra puljen. Det

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Mål: At den enkelte unge påbegynder ungdomsuddannelse umiddelbart efter afslutning på folkeskolen.

Mål: At den enkelte unge påbegynder ungdomsuddannelse umiddelbart efter afslutning på folkeskolen. Uddannelsesvejledning i folkeskolen Elever i folkeskolens 7. til 10. klasse Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning til alle unge i grundskolen fra 7. klasse samt i 10. klasse. Der er en tæt

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

75 Ansøgning om midler til finansiering af opkvalificieringsforløb for medarbejderne i Jobtræningsforløb for unge med indlæringshan-dicaps

75 Ansøgning om midler til finansiering af opkvalificieringsforløb for medarbejderne i Jobtræningsforløb for unge med indlæringshan-dicaps Dagsorden til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22. november 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500 Hobro Pkt. Tekst 73 Godkendelse af dagsorden 74 Økonomi status 75 Ansøgning om midler

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Mål for ungestrategi: Målet: At fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere, der er i stand til at forsørge sig selv Målgruppe: Ungestrategien

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år.

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år. Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 302 Offentligt JOBUPDATE Jobupdate er et 3-årigt beskæftigelsesprojekt bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen via puljen - Udvikling af den sociale indsats på det rummelige

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge 16-25-årige i uddannelse Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Flere unge 16 25-årige i uddannelse. Bilag

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord 12. januar 2011 1 Baggrund LBR Mariagerfjord har de senere år haft stærk fokus på samarbejdet med de lokale virksomheder

Læs mere

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune.

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 114 Offentligt Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Idé: At samle alle interessenter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Statusnotat Ungeindsats 2011

Statusnotat Ungeindsats 2011 Statusnotat Ungeindsats 2011 Middelfart Job og Vækstcenter har sammen med UU-Lillebælt været primus motor i opbygningen af et solidt praktisk og teoretisk netværk, med alle aktørerne på ungeområdet. Middelfart

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats.

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. 22. maj 2014/CSTE Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. Projektbeskrivelse Projektets hovedformål er At forbedre uddannelsesgraden i Vordingborg Kommune At opkvalificere arbejdskraft til virksomhedernes

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere