Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter."

Transkript

1 Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud (udbydere) og interessenter i ungeindsatsen sådan at den samlede indsats synliggøres og udbredes til aktørerne. Formålet er at kortlægge eksisterende tilbud til unge med henblik på at forbedre kompetence og viden hos medarbejdere, der er i kontakt med de unge. Der igangsættes særlige individuelle forløb for unge, med henblik på at afklare, vejlede og kompetenceudvikle. Målet er at gøre den unge parat til at kunne påbegynde en ungdoms-uddannelse. Hovedaktiviteter er beskrivelse og synliggørelse af eksisterende tilbud. Udarbejdelse af specialrettede tilbud til målgruppen ud over hyldevaren. Etablering af en base med fast tovholder, der skal være ungeguide og sikre et rettidigt flow for den unge, og hvor relevante interessenter involveres efter behov. projektet giver dermed mulighed for at uddrage viden i forhold til fremtidig metode samt at kunne målrette efteruddannelse af netværksaktører. Den samlede effekt er, at vi understøtter hovedmålet om at 95% af en årgang har afsluttet 11 års skolegang. Samtidig er effekten, at der etableres en mere direkte vej til en ordinær uddannelse eller anden selvforsørgelse. Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale Fra flere sider fremføres det, at der inden for den nærmeste årrække vil mangle arbejdskraft inden for bestemte brancher i region Nordjylland, og på sigt vil den demografiske udvikling gøre at udbuddet af arbejdskraft generelt vil falde markant, som følge af et fald i antallet af årige. Det er ligeledes generelt accepteret, at der fremadrettet bliver behov for at øge arbejdsstyrkens uddannelsesniveau og kompetencer markant. Det er derfor af største vigtighed at vi i disse år gør hvad vi kan for at sikre at vi får så mange unge som muligt godt i gang med deres uddannelses- og arbejdsliv, således at vi sikrer den størst mulige arbejdsstyrke fremadrettet. Et styrket samarbejde om kompetenceløft af den skitserede målgruppe vil medvirke til at understøtte det lokale behov for uddannet arbejdskraft i årene, der kommer, og vil på sigt være en udviklingsfaktor for hele Region Nordjylland En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Projektets formål og hovedaktiviteter Formål At kortlægge eksisterende tilbud til unge med henblik på at forbedre kompetence og viden hos 1

2 medarbejdere, der er i kontakt med de unge. Der igangsættes særlige individuelle forløb for unge med henblik på at afklare, vejlede og kompetenceudvikle. Målet er at gøre den unge parat til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. Mål for indsatsen Målet er: at eksisterende tilbud til unge bliver kortlagt at sikre kompetenceudvikling af medarbejdere, der har med den unge at gøre herunder også metodeudvikling at sikre, at den unge har en indgang til kommunen at den unge bliver uddannelsesparat, hvilket vil sige, at den unge har de almene, faglige og personlige forudsætninger der er nødvendige for at kunne starte på en ungdomsuddannelse (skal defineres mere konkret i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne) at den unge enten påbegynder et forløb i det ordinære uddannelsessystem eller at den unge er i beskæftigelse indenfor område hvor der efterfølgende er uddannelsesmuligheder. Metoden Omdrejningspunktet er en udvidet, individuel, håndholdt vejledning, som ligger ud over hvad der i dag kan ydes af henholdsvis uddannelsesinstitutionerne og jobcenteret. En uddannelseskoordinator / tovholder har til opgave, i forhold til den enkelte unge, at følge forløbet frem til uddannelsesstart. Der tages udgangspunkt i den unges individuelle uddannelsesplan den unges udfordringer som er forbundet med at nå frem til uddannelsesparatheden skal beskrives og defineres. Eksisterende viden om den unge skal indsamles og anvendes, så den unge ikke udsættes for unødvendige nederlag. Udviklingsforløb skal være målrettede med henblik på at imødegå den unges udfordringer. I forhold til at sikre sammenhængskraften i indsatsen over for denne gruppe unge sker det gennem øgede muligheder for personlige kontakter mellem de forskellige interessenter i indsatsen på praktikerniveau Hovedaktiviteter Projektet organiseres med en styregruppe bestående af de tegningsberettigede i de tre kommuner. Projektlederen afrapporterer om projektets fremdrift til styregruppen hver anden måned, med start i december Der etableres en følgegruppe til projektet bestående af Lederne af de 3 jobcentre og de 3 UUcentre samt repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Projektet har tre sammenhængende faser. I den første fase af projektet ønsker vi at få kortlagt alle eksisterende tilbud til unge i Himmerland. Denne kortlægning har dels til formål at sikre viden og overblik over, hvilke tilbud der er relevante til hvilke målgrupper, og dels at skabe baggrund for at etablere tværgående praktikernetværk til erfaringsudveksling, for derigennem at sikre at denne 2

3 viden om de mange interessenter forankres og vedligeholdes udover projektperioden. Kortlægningen skal dernæst implementeres i projektets næste fase; nemlig en kompetenceudvikling af relevante medarbejderne i forhold til, at de får kendskab til paletten af allerede eksisterende tilbud. Formålet er, at man i instanserne omkring den unge bliver bedre til at bruge allerede eksisterende tilbud, og ikke mindst at øge viden hos medarbejdere om disse, hvilket også skal fremme samarbejdet omkring den unge. Sidste fase af projektet er at få etableret Basen, hvortil den unge kan visiteres. Erfaringerne fra kortlægningen skal her bruges af medarbejderne til at visitere den unge fra Basen til det rette tilbud første gang, og samtidig skal det sikre den unge en indgang til instanserne omkring den unge. Formålet med basen er, at de unge kvalificeres til at påbegynde en uddannelse eller et job med uddannelsesperspektiv. Projektet er således bygget op omkring en organisatorisk og en praktisk del. Den organisatoriske del har til formål at få knyttet de eksisterende tilbud sammen i netværksstrukturer for derved at fremme dels viden om, og samarbejde mellem de enkelte organisationer og i egen organisation omkring de eksisterende tilbud. Den praktiske del handler om at få etableret Basen, som i dag ikke eksisterer. Etablering af "BASER" Indsats: Indsatsen (såvel den organisatoriske som den praktiske) forankres i BASEN, som er de fysiske destinationer i Himmerlands-projektet. I Mariagerfjord og Rebild etableres én destination og i Vesthimmerland etableres BASEN på to forskellige destinationer. Bemanding: Den gennemgående person på BASEN vil for den unge vil være Unge-koordinatoren. Opgaverne kan varetages af UU-vejledere, jobkonsulenter, jobcentermedarbejdere mv. Projektstart: Der er tale om en projektperiode på 2 år og 2½ måned, med start og afslutning projektets faser fortløbende, idet kortlægningen starter i den første periode og kompetenceudviklingen af medarbejdere påbegyndes umiddelbart efter at kortlægningen er afsluttet. Etableringen af Baserne overlapper denne fase idet de praktiske dele i forbindelse med den fysiske etablering og ansættelse af personale mv. påbegyndes samtidig med fase 2. I projektets første 2½ måned tilpasses projektet i forhold til de bemærkninger som Vækstforum samt Erhvervs- og Byggestyrelsen eventuelt måtte have, og projektets ledelses- og administrations- struktur og her tilhørende mødefrekvens aftales med projektets partnerkreds. Herefter opstartes en kortlægning af eksisterende tilbud til unge i Himmerland, og det i projektet organiserede tilbud "BASEN" (3 stk.) organiseres og opbygges. Der kan visiteres unge til baserne 3

4 tidligst Kompetenceudvikling af medarbejdere vil ske i hele projektperioden, men i særlig grad på de planlagte kompetencedage i april 2011 og februar 2012 Visitation: Den unge kan visiteres til BASEN af Jobcentret med undtagelse af de årige, som visiteres af UU. Visitationen skal ske med inddragelse af projektets Ungekoordinator (Base-leder), med henblik på at sikre at den unge er i målgruppen. Der vil være et ugentligt visitationsmøde mellem Baseleder og Jobcenterets eller UUs kontaktperson, hvor den unge vurderes i forhold til målgruppen. Indhold: Fase 1: Visitering 1 uge Fase 2/3: Undervisning i og udenfor Basen Varer fra 2-9 uger Fase 4: Virksomhedsbaserede forløb: 4-16 uger Fase 5: Udslusning Mulighed for efterværn op til 12 uger efter projektafslutning Fase 2: Undervisning i Basen En skematisk oversigt over undervisningen i basen er vedlagt ansøgningen. I det følgende uddybes Basens undervisnings- og vejledningsmæssige indhold. Strukturen i forløbet vil være det samme for alle, men undervisningen vil være målrettet den enkelte deltager, så der skabes en sammenhæng mellem den unges udgangspunkt og undervisningens emne: Emnerne kan være: Hvordan lever jeg på SU? Undervisningen varetages af UU varighed 4 timer Hvordan fungerer uddannelsessystemet? Undervisningen varetages af UU varighed 4 timer Hvordan strukturerer jeg min dagligdag? Undervisning varetages af Baseleder varighed 6 timer Hvad betyder kost og motion? Undervisning varetages af Baseleder varighed 5 timer Hvad betyder uddannelse for min fremtid? Undervisning varetages af Baseleder varighed 4 timer Besøg på uddannelsesinstitutioner Undervisning varetages af Baseleder varighed 7 timer Deltagelse i informationsmøder tilrettelagt af undervisningsinstitutioner og kursusudbydere på individuelt niveau Hvordan laver jeg et CV? Undervisning varetages af JC varighed 7 timer Jobsamtale - Undervisning varetages af JC varighed 5 timer Hvordan laver jeg en ansøgning til uddannelse? Undervisning varetages af UU varighed 3 timer Uddannelse og familieliv - Undervisning varetages af Baseleder varighed 7 timer Personlig fremtoning Undervisning varetages af JC varighed 7 timer Normer på arbejdsmarkedet - Undervisning varetages af JC varighed 7 timer Arbejdsmarkedet - Undervisning varetages af JC varighed 7 timer Opkvalificering af praktiske kompetencer Undervisning af JC varighed efter behov Regler og rettigheder - Undervisning varetages af JC varighed 4 timer Derudover kan eksterne undervisere indkøbes til undervisning det kan være banker, virksomhedsledere, uddannelsesinstitutioner, psykologer, hvor det findes relevant. Vejledningsaktiviteter: Generelt er varigheden af vejledningen er individuel. 4

5 Vejledning i forhold til livssituationer Varetages af Baseleder Vejledning i forhold til navigation i det offentlige system - Varetages af Baseleder Vejledning i forhold til navigation i uddannelse - Varetages af Baseleder Vejledning i forhold til konkrete problemstillinger, som udspringer af undervisningen -varetages af Baseleder Fase 3: Undervisning udenfor Basen Undervisning udenfor Basen kan være enten af partnerne eller andre relevante uddannelsesudbydere. Produktionsskoler Realkompetenceafklaring i produktionsskoleregi på personlige og faglige kompetence, undervisning i produktion og praktisk arbejde Ungdomsuddannelsesinstitutionerne Brobygning og snusepraktik i ungdomsuddannelse, Realkompetencevurdering i forhold til uddannelse Virksomheder kortere praktikophold i virksomheder med henblik på afklaring til job og uddannelse Fase 4: Virksomhedsbaserede forløb De virksomhedsbaserede forløb har til formål at afklare den unge mod fremtidig job og uddannelse. Derudover skal et sådant forløb skabe et uddannelsesperspektiv for den unge. Det tænkes, at de uddannelsesrettede forløb skal afklares efter alder, således indsatsen bliver målrettet gruppens behov. Unge mellem 15-17: Kortere snusepraktikker med henblik på at skabe motivation og uddannelsesperspektiv Unge mellem 18-24: Snusepraktikker med henblik på at skabe motivation for uddannelse og for at skabe job med uddannelsesperspektiv Unge mellem 25-29: Snusepraktikker med henblik på at skabe motivation for uddannelse og for at skabe job med uddannelsesperspektiv og afklare til eventuelt brancheskift. Praktikperioderne kan have varighed fra 4-13 uger alt efter forløbets formål og med mulighed for forlængelse ud fra en individuel konkret vurdering. Dette vil bero på en individuel vurdering. Det vil være naturligt, at de tæt på uddannelsesparate deltagere hurtigere vil få den virksomhedsrettede og uddannelsesrettede praktik som en del af deres forløb på Basen ud fra devisen jo mere uddannelsesparat des kortere ophold på Basen. Ved indskrivning i projektet skal basen sammen med den unge skabe et overblik over den enkeltes situation på det pågældende tidspunkt. I punktform vil det blive på følgende måde: Vurdere om den unge er uddannelsesparat, herunder om der er personlige eller sociale problematikker, der kan virke som en barriere. Lave en uddannelsesplan med den unge Efter disse punkter vil der for unge, der vurderes tæt på uddannelsesparate, kunne etableres: Snusepraktik i privat eller offentlig virksomhed Brobygnings eller snuseforløb på erhvervsskole, SOSU eller andre skoleformer. Produktionsskole m. henblik på opstart af EGU 5

6 Opstart af egentlige uddannelsesforløb med støtte af ungekoordinator. For gruppen af unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate, vil forløbet blive sammensat af dele af disse elementer: Alle relevante informationer og historikken for den enkelte indsamles. Afklaringsforløb på produktionsskole inkl. realkompetenceafklaring og screening for skrift/ sproglige vanskeligheder. Undervisning på VUC Praktikker i private og offentlige virksomheder. Brobygnings eller snusepraktikker på erhvervsskoler, SOSU eller andre skoleformer. Forløbsvarighed: Den unge er tilknyttet BASEN i hele aktivitetsperioden. Unge-koordinatoren har til opgave i forhold den enkelte unge, at følge forløbet frem til uddannelsesstart. De enkelte forløb kan have en varighed fra 5 uger og op til 26 uger. Forløbet har en varighed af minimum 25 timer ugentlig. Der kan være tale om 25 timer på BASEN eller der kan være tale om en kombination af færre timer på BASEN suppleret med andre aktiviteter. Aktiviteter for den enkelte unge/individplan: For at kunne kompetenceudvikle den unge, er der brug for en vifte af udviklingsaktiviteter. Der kan være tale om en kombination af forskellige aktiviteter ligesom det kan være nødvendigt i en periode at iværksætte en parallelindsats (eksempelvis praktikperiode kombineret med deltagelse i psykologbehandling) Den unge > Visitation > BASEN (afdækning/test, individuel vejledning, opstart af uddannelsesplan) > enten forløb som kan tage fat på de problemstillinger og udfordringer som den unge har. Det kan være på produktionsskole, en privat virksomhed eller en uddannelsesinstitution eller tilbud efter beskæftigelsesloven - vejledning/opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud i både private og offentlige virksomheder eller brobygningsforløb og snusepraktik i forhold til uddannelsesinstitutioner Der skelnes i tilbuddene principielt ikke i forhold til alder men udelukkende i forhold til den unges individuelle problematik. Der er dog, i forhold til projektets økonomi, medtænkt at UU kan arrangere brobygningsforløb for de årige hvor erhvervsuddannelserne kan hjemtage statstaxameter til aktiviteten. Udslusning Projektdeltagerne kan udsluses til følgende: Ordinær uddannelse, hvor forsørgelsen er SU eller elevløn Ordinær beskæftigelse med uddannelsesperspektiv Ordinær beskæftigelse uden uddannelsesperspektiv Andre uddannelses- og/eller beskæftigelsesrettede forløb Andet (Fraflytning, sygdom, barsel o.l.) I forbindelse med at den unge udsluses fra projektet sikrer BASEN, at overgangen til det ordinære forløb sker i tæt dialog mellem de instanser, som har ansvar for den unge. Ansvarspersonerne overlapper hinanden således at den unge ikke slippes før næste ansvarsperson tager over. Der kan således være fornødent efterværn i op til 3 måneder efter udslusning, hvor den unge følges af 6

7 både BASEN og vejleder på den ordinære uddannelsesinstitution / arbejdsgiver. Jobcentret har mulighed for at bevilge mentorstøtte op til 3 måneder i forbindelse med udslusning. Effektmål at 90 % af de årige påbegynder ungdomsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv at 75 % af de årige påbegynder ungdomsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv. at 50 % af de årige påbegynder uddannelse eller foretager brancheskift til jobområder med gode beskæftigelsesmuligheder at 70 % af de deltagende unge senest 3 måneder efter forløbet er i gang med den planlagte aktivitet. Aktiviteter på organisationsplan Indsatsen forankres i de enkelte jobcentre for at kunne understøtte, at der etableres nye samarbejder og koordinering lokalt mellem uddannelsesinstitutionerne, Jobcenteret og andre relevante aktører. Det vil endvidere betyde, at der bliver øget lokalkendskab til hinandens tilbud og muligheder. Herudover øget lokalt kendskab til, hvordan de forskellige forvaltninger/institutioner fungerer omkring den unge. Metodeudvikling og erfaringsindsamling Det kan ske i forhold til: udvidet, individuel, håndholdt vejledning indsatsleder/uddannelseskoordinator/tovholder som følger den unge hele vejen brug af den individuelle uddannelsesplan som aktivt arbejdsredskab brug af eksisterende viden om den unge i vejledningsarbejdet evaluering Praktikernetværk Ud fra et landkort over hvilke aktører der er omkring den unge, etableres et praktikernetværk i hver af de 3 konsortie-kommuner med deltagelse af: kommunale beskæftigelsesmedarbejdere vejledere fra uddannelsesinstitutionerne UU-vejledere repræsentanter fra produktionsskolerne andre med tilknytning til de unge Projektets additionalitet og nyhedsværdi Grundvilkårene for den tværgående ungeindsats i et udkantsområde er præget af mange interessenter, store afstande og små enheder. Projektet forholder sig nyskabende til disse faktorer ved at skabe et overblik over de mange interessenter på tværs af de eksisterende kommunegrænser idet der arbejdes på at sikre at kommunegrænserne ikke udgør en barriere for de unges muligheder for opkvalificere sig så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Set fra den unges perspektiv udgør en tværgående kommunal ungeindsats ofte kontakt med et 7

8 uoverskueligt antal medarbejdere fra den kommunale organisation og eksterne interessenter. Projektet forholder sig konkret til denne virkelighed ved at tilbyde den unge en koordinator, som skal sikre at den unges forløb bliver enkelt, målrettet og så effektivt som muligt. Projektet udfordrer dermed den eksisterende virkelighedsopfattelse af kommunal indsats som tung og bureaukratisk. Som en sikkerhed for den målrettede indsats udforsker dette projekt mulighederne for at etablere fleksible tilbud på individplan for den unge i en afgrænset målgruppe. Eksempelvis giver projektet mulighed for at tilbyde brobygningsforløb til unge over 19 år, hvilket pt ikke en mulighed for hverken Jobcenter eller UU. I forhold til de årige placerer regeringens ungepakke hovedansvaret for disse unge ved UU, det ændrer dette projekt naturligvis ikke ved, men i forhold til de nuværende muligheder UU har for at iværksætte en indsats i samarbejde med Jobcenteret for denne aldersgruppe afprøver dette projekt similariteten i de problematikker de årige arbejder med i forhold til de ældre unge som Jobcenteret har hovedansvaret for. Der skabes derved en mere direkte adgang til jobcenterets tilbud en det er tilfældet i dag, samtidig med at det afklares om disse tilbud er direkte anvendelige i indsatsen overfor de årige eller der skal udvikles specialiserede former for eksempelvis virksomhedspraktik eller en særlig form for mentorstøtte 8

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere