Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter."

Transkript

1 Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud (udbydere) og interessenter i ungeindsatsen sådan at den samlede indsats synliggøres og udbredes til aktørerne. Formålet er at kortlægge eksisterende tilbud til unge med henblik på at forbedre kompetence og viden hos medarbejdere, der er i kontakt med de unge. Der igangsættes særlige individuelle forløb for unge, med henblik på at afklare, vejlede og kompetenceudvikle. Målet er at gøre den unge parat til at kunne påbegynde en ungdoms-uddannelse. Hovedaktiviteter er beskrivelse og synliggørelse af eksisterende tilbud. Udarbejdelse af specialrettede tilbud til målgruppen ud over hyldevaren. Etablering af en base med fast tovholder, der skal være ungeguide og sikre et rettidigt flow for den unge, og hvor relevante interessenter involveres efter behov. projektet giver dermed mulighed for at uddrage viden i forhold til fremtidig metode samt at kunne målrette efteruddannelse af netværksaktører. Den samlede effekt er, at vi understøtter hovedmålet om at 95% af en årgang har afsluttet 11 års skolegang. Samtidig er effekten, at der etableres en mere direkte vej til en ordinær uddannelse eller anden selvforsørgelse. Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale Fra flere sider fremføres det, at der inden for den nærmeste årrække vil mangle arbejdskraft inden for bestemte brancher i region Nordjylland, og på sigt vil den demografiske udvikling gøre at udbuddet af arbejdskraft generelt vil falde markant, som følge af et fald i antallet af årige. Det er ligeledes generelt accepteret, at der fremadrettet bliver behov for at øge arbejdsstyrkens uddannelsesniveau og kompetencer markant. Det er derfor af største vigtighed at vi i disse år gør hvad vi kan for at sikre at vi får så mange unge som muligt godt i gang med deres uddannelses- og arbejdsliv, således at vi sikrer den størst mulige arbejdsstyrke fremadrettet. Et styrket samarbejde om kompetenceløft af den skitserede målgruppe vil medvirke til at understøtte det lokale behov for uddannet arbejdskraft i årene, der kommer, og vil på sigt være en udviklingsfaktor for hele Region Nordjylland En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Projektets formål og hovedaktiviteter Formål At kortlægge eksisterende tilbud til unge med henblik på at forbedre kompetence og viden hos 1

2 medarbejdere, der er i kontakt med de unge. Der igangsættes særlige individuelle forløb for unge med henblik på at afklare, vejlede og kompetenceudvikle. Målet er at gøre den unge parat til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. Mål for indsatsen Målet er: at eksisterende tilbud til unge bliver kortlagt at sikre kompetenceudvikling af medarbejdere, der har med den unge at gøre herunder også metodeudvikling at sikre, at den unge har en indgang til kommunen at den unge bliver uddannelsesparat, hvilket vil sige, at den unge har de almene, faglige og personlige forudsætninger der er nødvendige for at kunne starte på en ungdomsuddannelse (skal defineres mere konkret i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne) at den unge enten påbegynder et forløb i det ordinære uddannelsessystem eller at den unge er i beskæftigelse indenfor område hvor der efterfølgende er uddannelsesmuligheder. Metoden Omdrejningspunktet er en udvidet, individuel, håndholdt vejledning, som ligger ud over hvad der i dag kan ydes af henholdsvis uddannelsesinstitutionerne og jobcenteret. En uddannelseskoordinator / tovholder har til opgave, i forhold til den enkelte unge, at følge forløbet frem til uddannelsesstart. Der tages udgangspunkt i den unges individuelle uddannelsesplan den unges udfordringer som er forbundet med at nå frem til uddannelsesparatheden skal beskrives og defineres. Eksisterende viden om den unge skal indsamles og anvendes, så den unge ikke udsættes for unødvendige nederlag. Udviklingsforløb skal være målrettede med henblik på at imødegå den unges udfordringer. I forhold til at sikre sammenhængskraften i indsatsen over for denne gruppe unge sker det gennem øgede muligheder for personlige kontakter mellem de forskellige interessenter i indsatsen på praktikerniveau Hovedaktiviteter Projektet organiseres med en styregruppe bestående af de tegningsberettigede i de tre kommuner. Projektlederen afrapporterer om projektets fremdrift til styregruppen hver anden måned, med start i december Der etableres en følgegruppe til projektet bestående af Lederne af de 3 jobcentre og de 3 UUcentre samt repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Projektet har tre sammenhængende faser. I den første fase af projektet ønsker vi at få kortlagt alle eksisterende tilbud til unge i Himmerland. Denne kortlægning har dels til formål at sikre viden og overblik over, hvilke tilbud der er relevante til hvilke målgrupper, og dels at skabe baggrund for at etablere tværgående praktikernetværk til erfaringsudveksling, for derigennem at sikre at denne 2

3 viden om de mange interessenter forankres og vedligeholdes udover projektperioden. Kortlægningen skal dernæst implementeres i projektets næste fase; nemlig en kompetenceudvikling af relevante medarbejderne i forhold til, at de får kendskab til paletten af allerede eksisterende tilbud. Formålet er, at man i instanserne omkring den unge bliver bedre til at bruge allerede eksisterende tilbud, og ikke mindst at øge viden hos medarbejdere om disse, hvilket også skal fremme samarbejdet omkring den unge. Sidste fase af projektet er at få etableret Basen, hvortil den unge kan visiteres. Erfaringerne fra kortlægningen skal her bruges af medarbejderne til at visitere den unge fra Basen til det rette tilbud første gang, og samtidig skal det sikre den unge en indgang til instanserne omkring den unge. Formålet med basen er, at de unge kvalificeres til at påbegynde en uddannelse eller et job med uddannelsesperspektiv. Projektet er således bygget op omkring en organisatorisk og en praktisk del. Den organisatoriske del har til formål at få knyttet de eksisterende tilbud sammen i netværksstrukturer for derved at fremme dels viden om, og samarbejde mellem de enkelte organisationer og i egen organisation omkring de eksisterende tilbud. Den praktiske del handler om at få etableret Basen, som i dag ikke eksisterer. Etablering af "BASER" Indsats: Indsatsen (såvel den organisatoriske som den praktiske) forankres i BASEN, som er de fysiske destinationer i Himmerlands-projektet. I Mariagerfjord og Rebild etableres én destination og i Vesthimmerland etableres BASEN på to forskellige destinationer. Bemanding: Den gennemgående person på BASEN vil for den unge vil være Unge-koordinatoren. Opgaverne kan varetages af UU-vejledere, jobkonsulenter, jobcentermedarbejdere mv. Projektstart: Der er tale om en projektperiode på 2 år og 2½ måned, med start og afslutning projektets faser fortløbende, idet kortlægningen starter i den første periode og kompetenceudviklingen af medarbejdere påbegyndes umiddelbart efter at kortlægningen er afsluttet. Etableringen af Baserne overlapper denne fase idet de praktiske dele i forbindelse med den fysiske etablering og ansættelse af personale mv. påbegyndes samtidig med fase 2. I projektets første 2½ måned tilpasses projektet i forhold til de bemærkninger som Vækstforum samt Erhvervs- og Byggestyrelsen eventuelt måtte have, og projektets ledelses- og administrations- struktur og her tilhørende mødefrekvens aftales med projektets partnerkreds. Herefter opstartes en kortlægning af eksisterende tilbud til unge i Himmerland, og det i projektet organiserede tilbud "BASEN" (3 stk.) organiseres og opbygges. Der kan visiteres unge til baserne 3

4 tidligst Kompetenceudvikling af medarbejdere vil ske i hele projektperioden, men i særlig grad på de planlagte kompetencedage i april 2011 og februar 2012 Visitation: Den unge kan visiteres til BASEN af Jobcentret med undtagelse af de årige, som visiteres af UU. Visitationen skal ske med inddragelse af projektets Ungekoordinator (Base-leder), med henblik på at sikre at den unge er i målgruppen. Der vil være et ugentligt visitationsmøde mellem Baseleder og Jobcenterets eller UUs kontaktperson, hvor den unge vurderes i forhold til målgruppen. Indhold: Fase 1: Visitering 1 uge Fase 2/3: Undervisning i og udenfor Basen Varer fra 2-9 uger Fase 4: Virksomhedsbaserede forløb: 4-16 uger Fase 5: Udslusning Mulighed for efterværn op til 12 uger efter projektafslutning Fase 2: Undervisning i Basen En skematisk oversigt over undervisningen i basen er vedlagt ansøgningen. I det følgende uddybes Basens undervisnings- og vejledningsmæssige indhold. Strukturen i forløbet vil være det samme for alle, men undervisningen vil være målrettet den enkelte deltager, så der skabes en sammenhæng mellem den unges udgangspunkt og undervisningens emne: Emnerne kan være: Hvordan lever jeg på SU? Undervisningen varetages af UU varighed 4 timer Hvordan fungerer uddannelsessystemet? Undervisningen varetages af UU varighed 4 timer Hvordan strukturerer jeg min dagligdag? Undervisning varetages af Baseleder varighed 6 timer Hvad betyder kost og motion? Undervisning varetages af Baseleder varighed 5 timer Hvad betyder uddannelse for min fremtid? Undervisning varetages af Baseleder varighed 4 timer Besøg på uddannelsesinstitutioner Undervisning varetages af Baseleder varighed 7 timer Deltagelse i informationsmøder tilrettelagt af undervisningsinstitutioner og kursusudbydere på individuelt niveau Hvordan laver jeg et CV? Undervisning varetages af JC varighed 7 timer Jobsamtale - Undervisning varetages af JC varighed 5 timer Hvordan laver jeg en ansøgning til uddannelse? Undervisning varetages af UU varighed 3 timer Uddannelse og familieliv - Undervisning varetages af Baseleder varighed 7 timer Personlig fremtoning Undervisning varetages af JC varighed 7 timer Normer på arbejdsmarkedet - Undervisning varetages af JC varighed 7 timer Arbejdsmarkedet - Undervisning varetages af JC varighed 7 timer Opkvalificering af praktiske kompetencer Undervisning af JC varighed efter behov Regler og rettigheder - Undervisning varetages af JC varighed 4 timer Derudover kan eksterne undervisere indkøbes til undervisning det kan være banker, virksomhedsledere, uddannelsesinstitutioner, psykologer, hvor det findes relevant. Vejledningsaktiviteter: Generelt er varigheden af vejledningen er individuel. 4

5 Vejledning i forhold til livssituationer Varetages af Baseleder Vejledning i forhold til navigation i det offentlige system - Varetages af Baseleder Vejledning i forhold til navigation i uddannelse - Varetages af Baseleder Vejledning i forhold til konkrete problemstillinger, som udspringer af undervisningen -varetages af Baseleder Fase 3: Undervisning udenfor Basen Undervisning udenfor Basen kan være enten af partnerne eller andre relevante uddannelsesudbydere. Produktionsskoler Realkompetenceafklaring i produktionsskoleregi på personlige og faglige kompetence, undervisning i produktion og praktisk arbejde Ungdomsuddannelsesinstitutionerne Brobygning og snusepraktik i ungdomsuddannelse, Realkompetencevurdering i forhold til uddannelse Virksomheder kortere praktikophold i virksomheder med henblik på afklaring til job og uddannelse Fase 4: Virksomhedsbaserede forløb De virksomhedsbaserede forløb har til formål at afklare den unge mod fremtidig job og uddannelse. Derudover skal et sådant forløb skabe et uddannelsesperspektiv for den unge. Det tænkes, at de uddannelsesrettede forløb skal afklares efter alder, således indsatsen bliver målrettet gruppens behov. Unge mellem 15-17: Kortere snusepraktikker med henblik på at skabe motivation og uddannelsesperspektiv Unge mellem 18-24: Snusepraktikker med henblik på at skabe motivation for uddannelse og for at skabe job med uddannelsesperspektiv Unge mellem 25-29: Snusepraktikker med henblik på at skabe motivation for uddannelse og for at skabe job med uddannelsesperspektiv og afklare til eventuelt brancheskift. Praktikperioderne kan have varighed fra 4-13 uger alt efter forløbets formål og med mulighed for forlængelse ud fra en individuel konkret vurdering. Dette vil bero på en individuel vurdering. Det vil være naturligt, at de tæt på uddannelsesparate deltagere hurtigere vil få den virksomhedsrettede og uddannelsesrettede praktik som en del af deres forløb på Basen ud fra devisen jo mere uddannelsesparat des kortere ophold på Basen. Ved indskrivning i projektet skal basen sammen med den unge skabe et overblik over den enkeltes situation på det pågældende tidspunkt. I punktform vil det blive på følgende måde: Vurdere om den unge er uddannelsesparat, herunder om der er personlige eller sociale problematikker, der kan virke som en barriere. Lave en uddannelsesplan med den unge Efter disse punkter vil der for unge, der vurderes tæt på uddannelsesparate, kunne etableres: Snusepraktik i privat eller offentlig virksomhed Brobygnings eller snuseforløb på erhvervsskole, SOSU eller andre skoleformer. Produktionsskole m. henblik på opstart af EGU 5

6 Opstart af egentlige uddannelsesforløb med støtte af ungekoordinator. For gruppen af unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate, vil forløbet blive sammensat af dele af disse elementer: Alle relevante informationer og historikken for den enkelte indsamles. Afklaringsforløb på produktionsskole inkl. realkompetenceafklaring og screening for skrift/ sproglige vanskeligheder. Undervisning på VUC Praktikker i private og offentlige virksomheder. Brobygnings eller snusepraktikker på erhvervsskoler, SOSU eller andre skoleformer. Forløbsvarighed: Den unge er tilknyttet BASEN i hele aktivitetsperioden. Unge-koordinatoren har til opgave i forhold den enkelte unge, at følge forløbet frem til uddannelsesstart. De enkelte forløb kan have en varighed fra 5 uger og op til 26 uger. Forløbet har en varighed af minimum 25 timer ugentlig. Der kan være tale om 25 timer på BASEN eller der kan være tale om en kombination af færre timer på BASEN suppleret med andre aktiviteter. Aktiviteter for den enkelte unge/individplan: For at kunne kompetenceudvikle den unge, er der brug for en vifte af udviklingsaktiviteter. Der kan være tale om en kombination af forskellige aktiviteter ligesom det kan være nødvendigt i en periode at iværksætte en parallelindsats (eksempelvis praktikperiode kombineret med deltagelse i psykologbehandling) Den unge > Visitation > BASEN (afdækning/test, individuel vejledning, opstart af uddannelsesplan) > enten forløb som kan tage fat på de problemstillinger og udfordringer som den unge har. Det kan være på produktionsskole, en privat virksomhed eller en uddannelsesinstitution eller tilbud efter beskæftigelsesloven - vejledning/opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud i både private og offentlige virksomheder eller brobygningsforløb og snusepraktik i forhold til uddannelsesinstitutioner Der skelnes i tilbuddene principielt ikke i forhold til alder men udelukkende i forhold til den unges individuelle problematik. Der er dog, i forhold til projektets økonomi, medtænkt at UU kan arrangere brobygningsforløb for de årige hvor erhvervsuddannelserne kan hjemtage statstaxameter til aktiviteten. Udslusning Projektdeltagerne kan udsluses til følgende: Ordinær uddannelse, hvor forsørgelsen er SU eller elevløn Ordinær beskæftigelse med uddannelsesperspektiv Ordinær beskæftigelse uden uddannelsesperspektiv Andre uddannelses- og/eller beskæftigelsesrettede forløb Andet (Fraflytning, sygdom, barsel o.l.) I forbindelse med at den unge udsluses fra projektet sikrer BASEN, at overgangen til det ordinære forløb sker i tæt dialog mellem de instanser, som har ansvar for den unge. Ansvarspersonerne overlapper hinanden således at den unge ikke slippes før næste ansvarsperson tager over. Der kan således være fornødent efterværn i op til 3 måneder efter udslusning, hvor den unge følges af 6

7 både BASEN og vejleder på den ordinære uddannelsesinstitution / arbejdsgiver. Jobcentret har mulighed for at bevilge mentorstøtte op til 3 måneder i forbindelse med udslusning. Effektmål at 90 % af de årige påbegynder ungdomsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv at 75 % af de årige påbegynder ungdomsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv. at 50 % af de årige påbegynder uddannelse eller foretager brancheskift til jobområder med gode beskæftigelsesmuligheder at 70 % af de deltagende unge senest 3 måneder efter forløbet er i gang med den planlagte aktivitet. Aktiviteter på organisationsplan Indsatsen forankres i de enkelte jobcentre for at kunne understøtte, at der etableres nye samarbejder og koordinering lokalt mellem uddannelsesinstitutionerne, Jobcenteret og andre relevante aktører. Det vil endvidere betyde, at der bliver øget lokalkendskab til hinandens tilbud og muligheder. Herudover øget lokalt kendskab til, hvordan de forskellige forvaltninger/institutioner fungerer omkring den unge. Metodeudvikling og erfaringsindsamling Det kan ske i forhold til: udvidet, individuel, håndholdt vejledning indsatsleder/uddannelseskoordinator/tovholder som følger den unge hele vejen brug af den individuelle uddannelsesplan som aktivt arbejdsredskab brug af eksisterende viden om den unge i vejledningsarbejdet evaluering Praktikernetværk Ud fra et landkort over hvilke aktører der er omkring den unge, etableres et praktikernetværk i hver af de 3 konsortie-kommuner med deltagelse af: kommunale beskæftigelsesmedarbejdere vejledere fra uddannelsesinstitutionerne UU-vejledere repræsentanter fra produktionsskolerne andre med tilknytning til de unge Projektets additionalitet og nyhedsværdi Grundvilkårene for den tværgående ungeindsats i et udkantsområde er præget af mange interessenter, store afstande og små enheder. Projektet forholder sig nyskabende til disse faktorer ved at skabe et overblik over de mange interessenter på tværs af de eksisterende kommunegrænser idet der arbejdes på at sikre at kommunegrænserne ikke udgør en barriere for de unges muligheder for opkvalificere sig så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Set fra den unges perspektiv udgør en tværgående kommunal ungeindsats ofte kontakt med et 7

8 uoverskueligt antal medarbejdere fra den kommunale organisation og eksterne interessenter. Projektet forholder sig konkret til denne virkelighed ved at tilbyde den unge en koordinator, som skal sikre at den unges forløb bliver enkelt, målrettet og så effektivt som muligt. Projektet udfordrer dermed den eksisterende virkelighedsopfattelse af kommunal indsats som tung og bureaukratisk. Som en sikkerhed for den målrettede indsats udforsker dette projekt mulighederne for at etablere fleksible tilbud på individplan for den unge i en afgrænset målgruppe. Eksempelvis giver projektet mulighed for at tilbyde brobygningsforløb til unge over 19 år, hvilket pt ikke en mulighed for hverken Jobcenter eller UU. I forhold til de årige placerer regeringens ungepakke hovedansvaret for disse unge ved UU, det ændrer dette projekt naturligvis ikke ved, men i forhold til de nuværende muligheder UU har for at iværksætte en indsats i samarbejde med Jobcenteret for denne aldersgruppe afprøver dette projekt similariteten i de problematikker de årige arbejder med i forhold til de ældre unge som Jobcenteret har hovedansvaret for. Der skabes derved en mere direkte adgang til jobcenterets tilbud en det er tilfældet i dag, samtidig med at det afklares om disse tilbud er direkte anvendelige i indsatsen overfor de årige eller der skal udvikles specialiserede former for eksempelvis virksomhedspraktik eller en særlig form for mentorstøtte 8

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland DECEMBER 2012 Slutevaluering Ungeindsats Himmerland Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 2 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

17½ års samarbejde i Aarhus

17½ års samarbejde i Aarhus 17½ års samarbejde i Aarhus Vi er en stor kommune vi kan ikke bo sammen, så vi må formalisere overgangene. I Jobcentret har vi samlet indsatserne for de unge under 30 år. Organisationsdiagram Jobcenter

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk ROSKILDE KOMMUNE jobcenter T Roskilde Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet Postadresse.-......, Jobcenter Roskilde Weidekampsgade 10 Kogevej 90 Postboks 3370 1000 Roskilde 2300 København

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010

Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010 Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010 Dagens program Baggrund Ungepakkens indhold Hidtidige erfaringer i Skive Udmøntning af ungepakken Debat og afslutning Unge-tal Skive Ikke i uddannelse 1.-4.-06 1.-3.-07

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Uddannelsesporten på Bornholm

Uddannelsesporten på Bornholm August 2013 LÆRINGSPAPIR Uddannelsesporten på Bornholm INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket? 4 Overblik

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013.

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Formålet er at give udsatte unge uddannelse og kompetencer samt netværk, der kan give dem en fremtid som selvforsørgende. -Endvidere at unge bryder

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere