b) Projektets overordnede formål Formålet er projektmodning af et visionært koncept for attraktiv kundeservice.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "b) Projektets overordnede formål Formålet er projektmodning af et visionært koncept for attraktiv kundeservice."

Transkript

1 AFSLUTTENDE RAPPORT Projekt Attraktiv Kundeservice DEFF modningsprojekt August 2013 Indhold: 1. Indledning a. Baggrund for projektet b. Overordnede formål c. Tilgang og metode 2. Afrapportering af projektmål a. Tidslinje og faser b. Konkrete aktiviteter 3. Opsamlede erfaringer læring 4. Perspektiver anbefalinger 5. Økonomi 6. Projektorganisation Bilag 1: De deltagende bibliotekers input til evaluering af testforløb 1) Indledning a) Baggrund for projektet På baggrund af erfaringerne fra og som opfølgning på SB projektet Værtskab og mødet med brugeren iværksættes Attraktiv Kundeservice som et modningsprojekt med henblik på videre konceptudvikling og kvalificering af fremtidens attraktive kundeservice. Projektet arbejder overordnet med at sikre modernisering og positionering af uddannelses-, fag- og forskningsbibliotekerne som en central aktør i læringsmiljøerne. Projektet vil bidrage til at skabe innovation, forstået som udvikling der skaber øget værdi i praksis af både biblioteksvirksomhed og studerende under uddannelse i Danmark. Projektet er støttet af DEFF midler under Programgruppe B: Services til studerende. Projektet har sammenhæng til programgruppens handlingsplan, herunder specielt Indsatsområde 2: Udvikling af kommunikation og markedsføring af tjenester og ressourcer samt Indsatsområde 3: Nye kompetencer, flytte kompetenceperspektivet. b) Projektets overordnede formål Formålet er projektmodning af et visionært koncept for attraktiv kundeservice. Modningsprojektet skal resultere i en afsluttende rapport til DEFF der samler den erhvervede viden og erfaringer med henblik på anbefalinger og plan for en evt. fase 2, der sigter på at udvikle et egentligt kompetenceudviklingsforløb til DEFF-bibliotekerne. 1

2 Som delresultat vil der blive idéudviklet, udformet og afprøvet nogle få udvalgte koncepter for attraktiv kundeservice. Disse koncepter pilottestes i en kortere periode på udvalgte testbiblioteker, og der opsamles erfaringer på tværs af biblioteker og resultaterne dokumenteres i samlet rapport. c) Tilgang og metode Tilgangen til projektet er faseopdelt i fire faser, hvor den første del af projektopstarten har haft fokus på at indhente relevant indsigt for på den måde at sikre viden og inspiration til idéudvikling. Herunder en række biblioteksbesøg på de deltagende biblioteker, indsamling af empiri, trends i tiden og best practice (se yderligere i statusrapport 1). Som en del af den indledende research om service og innovation af kundeservice, blev det valgt at sætte fokus på servicedesign som metode for det videre arbejde med projektet idé og konceptudvikling. Servicedesign er en metode til at arbejde med at skabe bedre brugeroplevelser. Servicedesign er en sammensætning af allerede velkendte designdiscipliner kombineret med antropologiske metoder, hvor brugerne involveres i stadigt stigende omfang. Som metode kan den både bruges til at forbedre den eksisterende service, men kan også resultere i nye servicetilbud. Servicedesign handler om at udvikle serviceydelser, der er attraktive og efterspurgte af kunderne samt effektive for organisationerne. Servicedesign beskæftiger sig med at tilrettelægge uhåndgribelige og ofte komplekse oplevelser, der rammer kunderne gennem mange forskellige touchpoints over tid, når de benytter sig af fx et biblioteks serviceydelser. Således beskæftiger servicedesign sig med såvel processer, adfærd, omgivelser, indretning og teknologi. Fokus i dette projekt vil primært være det vi umiddelbart kan ændre på, uden fx de store investeringer i nyt inventar eller it-udvikling. Projektgruppen introduceres til servicedesign-metoder og oplæres i at bruge servicedesign gennem en række workshops. Forfatter og servicedesigner Søren Bechmann hyres ind som ekstern konsulent på dele af forløbet. Som en del af de tre workshops skal hvert deltagende bibliotek udvælge 1-3 typiske kunderejser på eget bibliotek og arbejde med touchpoint-analyse og servicedesign-metoderne på egen praksis. Arbejdet med servicedesign er inspireret af Søren Bechmanns bog Service er marketing (udg 2012). Efterfølgende arbejdes der videre med implementering af de konkrete metoder på hvert bibliotek i en testperiode på et par måneder, hvorefter der laves fælles opsamling, dokumentation og evaluering af forløbet. 2) Afrapportering af projektmål a) Projektets tidslinje og faser 2

3 Fase 1 Aug dec 12 Fase 2 Jan mar 13 Fase 3 April juli 13 Fase 4 Aug sep 13 Etablering af projektorgan isation Forståelse af mål og opgave Valg af metode/tilga ng Indsigt og research Analyse og indsigtsopsa mling på de enkelte biblioteker Idéudvikling, udvælgelse og kvalificering af ideer og koncepter Emplemente ring i praksis Test af udvalgte koncepter Afslutning og evaluering Anbefalinger til fremtiden Afholdte aktiviteter i løbet af projektet Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Konkrete aktiviteter Research og biblioteksbesøg Projektorganisationen etableres Projektbeskrivelse og valg af metode (link) Styregruppemøde 1 Kick-off for projekt- og følgegruppe Studietur til Helsinki (link til artikel) Workshop 1 servicedesign intro til metoder: kunderejse, touchpoints, serviceløftet, hvordan få brugerindsigt + opgave Projektet præsenteres ved DFDFs vinterinternat januar 2013 Workshop 2 servicedesign intro til metoder: peak-end, service evidencing, recovery + sparring på opgaver Workshop 3 servicedesign fortsat sparring på opgaver Styregruppemøde 2 statusrapport 1 (link) Arbejdsmøde i projektgruppen testforløb planlægges Servicedesignmetoder testes på egen praksis på bibliotekerne Afsluttende temadag på Diamanten for 40 deltagere Opsamling, evaluering, afslutningsrapport Styregruppemøde 3 godkendelse af afslutningsrapport 3

4 3) Opsamlede erfaringer læring (Se også bilag 1: De deltagende bibliotekers input til evalueringen) Fastholder brugerperspektiv og gode metoder til at inddrage brugerviden Det har helt overordnet været inspirerende at arbejde med servicedesign som tilgang til at udvikle og forbedre egen service. Generelt for de deltagende i projektet har det været en øjenåbner at kikke på bibliotekernes services med brugernes briller på, komme lidt tættere på kunderne og tænke i kunderejser og touchpoints. Servicedesign tager udgangspunkt i brugerperspektivet og anerkender den emotionelle del af den samlede serviceoplevelse. Servicedesign benytter sig af antropologisk inspirerede undersøgelsesmetoder som fotodagbøger, interviews, fokusgruppe, fotosafari, observation, shadowing, work-along mm. Metoder som delvis er afprøvet og benyttet i projektet, og som er konkrete og lige til at gå til for de fleste. Visualisering af kunderejsen gør det usynlige synligt Servicedesign tænker i helheder og tager højde for, at kundernes interageren med og oplevelse af bibliotekernes service ikke kun skal ses som det der sker fx ved udlånsskranken eller i dialogen med en bibliotekar, men at der også er et før, under og et efter. Og den selvforståelse der hersker på de enkelte biblioteker om egen service, er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med den oplevede service fra brugernes perspektiv. En vigtig erfaring fra arbejdet med servicedesign er styrken ved det at visualisere og konkretisere kunderejser og touchpoints, enten grafisk ved at tegne og eller ved brug af fotos, illustrationer mm. Visualisering af den oplevede problematik er effektiv ift. at skabe fælles forståelse, kommunikation og samarbejde på tværs af afdelinger. Det synliggør nogle detaljer der for brugerne kan have afgørende betydning for den oplevede service, men som for medarbejderne kan forekomme helt ligegyldige eller blot være blind spots. God service er også dårlig service En anden vigtig læring ved arbejdet med servicedesign er erkendelsen af, at det er nødvendigt at prioritere sine indsatsområder. Gode kunderejser som de opleves af kunderne er ikke nødvendigvis top performance fra start til slut og champagne ved udgangen. Det der huskes og opleves som særlig god service kan fx være et særligt sted undervejs i den samlede kunderejse der peaker, eller det kan være den gode afslutning. I servicedesign arbejdes der bevidst med kunderejsens dramaturgi ift. at identificere peaks og endings. En god kundeoplevelse kan desuden ligeså vel være foranlediget af, at noget er gået galt (fx i en eller anden selvbetjeningsproces), og det for kunden er nødvendigt at kontakte en medarbejder for at få hjælp til at komme videre. Her ligger der en unik mulighed for en recovery -indsats, som efterlader et stærkere positivt indtryk af god service hos kunden, end i de tilfælde hvor selvbetjeningsprocessen forløb helt uden problemer. Prioritering af indsatsområder ift. service skal tænkes strategisk og vælges med omhu ift. processer, ressourcer og oplevet værdi for kunderne. God service skal designes så de både opleves som attraktive for kunderne såvel som for biblioteket som organisation og virksomhed. Noter fra hvert deltagende bibliotek om vigtigste learnings At det er et praktisk værktøj, som nemt kan give os et fælles begrebsapparat med henblik på analyse, idéudvikling, udvælgelse og handling. På baggrund af projektet er det overordnet vores opfattelse, at - Det er vigtigt at se vores services med brugerens briller; - Vi kan se mange muligheder i metoden i forhold til AUL Learning Commons båndet 4

5 - Metoden kan bruges i både små og store arbejdsgange. Opsplitningen af en serviceydelse i touchpoints er en meget nyttig og praktisk anvendelig metode, fordi den bryder ydelsen op i mindre elementer, som man skal forholde sig til Nye øjne på vores procedurer og fysiske rum ved brug af mystery shopper/fotosafari Vi har fået en klarhed over interne processer, som vi ikke har haft før og kunderejserne fungerer som dokumentation i denne sammenhæng. De peger præcist på problemerne i bestillingsflow mm. Kunderejserne synliggør processerne for beslutningstagere og udviklingsfolk internt på biblioteket. Vigtigheden af recovery strategier - at vi har dem på plads, der hvor der oftest er brug for dem Forholdsvis nem adgang til kundernes oplevelse af vores services, hvor man også får et indblik i hvilke valg og fravalg kunden foretager. Kunderejsen er en metode som kan bruges på store såvel som små ting. F.eks. printproblemer til nyindretning af et helt bibliotek. Alle kan udføre en kunderejse med forholdsvis kort oplæring. Større synliggørelse af services nødvendig. Vi skal arbejde med kommunikation og skiltning Vores måde at indrette os på gør det langt fra altid nemmere at være bruger Vejen fra online katalog til hylde er ikke lige let Omkring metoden: Rigtig god måde at afdække brugernes adfærd og behov. MEN og her kommer kompetenceudviklingsaspektet ind vi skal vænne os til metoder og tænkning i Service Design 4) Perspektiver anbefalinger Tilbagemeldingen fra de deltagende biblioteker er klart positiv i forhold til at se servicedesign som noget de vil arbejde videre med i større eller mindre skala. Markedsføringstilgangen har udfordret og sat gang i tankerne. Det opleves som et stærkt inspirerende værktøj til at blive klogere på hvad bibliotekerne gør, og hvad de kan gøre bedre. Og det tjener også som et udviklings- og planlægningsværkstøj i den praktiske serviceudvikling. Dog er implementering i praksis en tilbagevendende udfordring, som alle de deltagende biblioteker synes at støde ind i. Og erfaringen fra projekt Attraktiv Kundeservice er da også, at meget klogt er tænkt og skrevet, men det har reelt ikke flyttet så meget på praksis. For at få succes med servicedesign-projekter, kræver det en prioriteret indsats på tværs af organisationen, og det forudsætter tilstrækkeligt med ledelsesopbakning og fælles ambition om god service på strategisk niveau. Ved nyindretning af biblioteker og betjeningssteder På AUL Sundhedsvidenskab er de i gang med at nyindrette biblioteket, og tilsvarende er AUL, Fuglesangs Allé i gang med at tænke i ny indretning i dele af biblioteket. Begge steder giver de udtryk for, at indsigten fra projektet og servicedesign metoderne vil blive brugt i et videre perspektiv her. I AUL-regi er der etableret forskellige servicebånd. Et af dem er Learning Commons (LC). Her skal der arbejdes med indretning af betjeningssteder, samt service-elementet: Hvordan giver vi den bedste service? LC-båndet har fokus på tre elementer: 1) Rummet, 2) Mødet med Brugerne og 3) Kompetencer. Her vil indsigter og metoder fra projektet oplagt kunne anvendes. Ledelsesmæssig opbakning og prioritering er vigtig På Diamanten, Det Kongelige Bibliotek er servicedesign allerede en prioriteret indsats, da det er en del af arbejdsbeskrivelsen for servicekoordinator Maria Christensen. Men i andre dele af organisationen, såvel 5

6 som på de øvrige biblioteker er det en udtrykt bekymring, at effekten af arbejdet med servicedesign ikke vil have tilstrækkelig effekt og videre perspektiver, hvis servicetankegangen ikke forankres i hele organisationen, fra ledelse til medarbejdere. Der skal være tilstrækkelig lederstøtte både hos nærmeste leder, men også på strategisk niveau. Anbefalinger til eventuelt kompetenceudviklingsforløb i servicedesign til udrulning på DEFFbibliotekerne. En del af formålet med projekt Attraktiv Kundeservice er, på baggrund af den erhvervede viden og erfaring i projektet at skitsere en plan for en evt. fase, der sigter på at udvikle et egentligt kompetenceudviklingsforløb til DEFF-bibliotekerne. Som kompetenceudviklingsforløb er servicedesign inspirerende på flere niveauer i organisationen. Og da god service implicerer samspil mellem mange touchpoints; både servicemedarbejdere, indretning og interiør, it-systemer, web-brugergrænseflader, skiltning, markedsføring mm, er kendskab til og mindset bag servicedesign relevant for mange medarbejdere på tværs af organisationen. Men dermed ikke sagt, at alle skal uddannes til at være servicedesignere. Det vil give god mening at skelne mellem forskellige behov for kendskab til metoden i forhold til vigtigheden af forankring i organisationen og en nødvendig ledelsesmæssig prioritering. For at sikre den rette effekt og forankring af servicedesign i den enkelte organisation, anbefales det at der arbejdes ud fra en ledelsesmæssig og strategisk fælles beslutning om, at prioritere denne tilgang på tværs af organisationen. Der kunne med fordel udarbejdes et forslag om særligt tilrettelagte moduler målrettet tre typer af medarbejdere: 1. Ledelsesmæssig og strategisk niveau 2. Særlige nøglepersoner, teamledere, udviklingskonsulenter: Deltager i udviklingsorienterede projekter på tværs af organisationen 3. Servicemedarbejdere: Udførende og giver indspark og viden til Yderligere perspektiver Det overvejes pt at arbejde på en projektansøgning til en videreførelse af dette projekt. Grundet de positive resultater anbefaler styregruppen, at der arbejdes på at sikre grundlag for en gennemførelse af den oprindeligt planlagte fase 2 (koncept, netværk, temadage m.v.). Der er allerede igangværende sonderinger fra flere sider, og muligvis kan der med fordel etableres et projekt på tværs af folke- og forskningsbiblioteker. 5) Økonomi Regnskabet er endnu ikke afsluttet og opgøres derfor først senere. Dog forventes alt OK i forhold til budget. 6) Organisation Styregruppe: Flemming Munch, Statsbiblioteket (formand) Per Lindblad, AU Library Niels-Henrik Gylstorff, Aalborg Universitetsbibliotek Projektgruppe: 6

7 Anne Vest, Projektleder, Statsbiblioteket Jane Rasmussen, Statsbiblioteket Karen Harbo, AU Library, Business & Social Sciences Thomas Vibjerg Hansen, Aalborg Universitetsbibliotek Karin Englev, Roskilde Universitetsbibliotek Heidi Holst Madsen, Det Kongelige Bibliotek, KUB Erik Hoffmeister, AU Library, Sundhedsvidenskab I forbindelse med arbejdet med kunderejser lokalt har flere biblioteker valgt at bidrage med yderligere personer: Maria Christensen og Stine Kjærgaard, Det Kongelige Bibliotek Dorthe Brauner Sejersen, AU Library, Business & Social Sciences Else Thrane og Bente Østergaard, AU Library, Sundhedsvidenskab Anne Holst van Wonterghem og Jørgen Fusgaard, Statsbiblioteket Følgegruppe: Det Kongelige Bibliotek: Poul Erlandsen Aalborg Universitetsbibliotek: Maj Rosenstand Statsbiblioteket; Inge Slot Roskilde Universitetsbibliotek: Karin Englev AU Library, Business & Social Sciences, Bibliotek : Susanne Dalsgaard Krag VIA UC Bibliotekerne: Marianne Pedersen 7

8 Bilag 1: Deltagende bibliotek navn? Statsbiblioteket Kundeservice. Beskriv kort hvad dit bibliotek har arbejdet med i testperioden? Vi har igangsat tre nye kunderejser. De er blevet lavet som fotosafari, hvor tre grupper af medarbejdere i vores Servicecenter har sat sig i brugerens sted. Temaerne for de tre kunderejser er alle blevet valgt ud fra, at de indeholder bestillingsveje, som giver problemer kunderejserne har dokumenteret, hvor præcis vores interne systemer ikke fungerer optimalt. Hvad har været de vigtigste learnings, - dels i forhold til egen praksis, dels i fht valg af servicedesign metoden? Vi har fået en klarhed over interne processer, som vi ikke har haft før og kunderejserne fungerer som dokumentation i denne sammenhæng. De peger præcist på problemerne i bestillingsflow mm. Kunderejserne synliggør processerne for beslutningstagere og udviklingsfolk internt på biblioteket. Hvad ser du/i af perspektiver for det videre arbejde med servicedesign på dit bibliotek? Der har været stor interesse for at arbejde med kunderejser i medarbejdergruppen, og de fleste har sat sig ind i hovedprincipperne i servicedesign-metoden. Tidlig involvering af alle i medarbejdergruppen har givet medejerskab har været fremmende for arbejdet med servicedesign i gruppen. Der er basis for at udarbejde en del flere lignende kunderejser og også andre typer har været på tale. Også i forbindelse med nye services som fx studiestart er der overvejelser om at benytte metoderne i servicedesign. Har du andre overvejelser der bør inkluderes i evalueringsrapport? (Skriv løs ) 8

9 For at sikre, at arbejdet med servicedesign fastholdes, overvejer vi at udpege nogle ankerpersoner, som kan koordinere og sætte nye kunderejser i gang evt. også udpege medarbejdere, som er ansvarlige for udvalgte touchpoints. Vi er i gang med at planlægge en temadag i efteråret, som vi har en idé om skal handle om at bryde vanen gøre ting på nye måder og være mere opsøgende. Deltagende bibliotek navn? Aalborg Universitetsbibliotek Thomas Vibjerg Hansen Beskriv kort hvad dit bibliotek har arbejdet med i testperioden? AUB og Masterakademiet på Aalborg Universitet har samarbejdet omkring, hvad vi har kaldt intro-forløb for masterstuderende, som bruger AUB som studiested. Vi har fokuseret på at udpege touch points før de kommer på AUB, under, mens de har deres første seminar på AUB og efter deres første seminar. Nogle touch points relaterer direkte til AUB, mens andre relaterer til uddannelserne eller sekretariatet for efter- og videreuddannelse. Vi fandt frem til, at det første som evt. skulle gennem en recovery var den skriftlige kommunikation fra uddannelserne, sekretariatet for efter- og videreuddannelse og fra AUB. Hvad har været de vigtigste learnings, - dels i forhold til egen praksis, dels i fht valg af servicedesign metoden? Mit skærpede syn for touch points og kunderejser. Inddelingen i et før, under og et efter. At det er et praktisk værktøj, som nemt kan give os et fælles begrebsapparat med henblik på analyse, idéudvikling, udvælgelse og handling. Hvad ser du/i af perspektiver for det videre arbejde med servicedesign på dit bibliotek? 9

10 Jeg ser gode muligheder for, at servicedesign kommer til at udgøre det sprog, vi bruger i forhold til vores serviceudvikling. Har du andre overvejelser der bør inkluderes i evalueringsrapport? (Skriv løs ) Jeg ser flere faser i arbejdet med servicedesign. Før Dels tjener det som et led i en kompetenceudvikling for medarbejdere, der på den ene eller anden måde arbejder med service. På AUB er service tænkt bredt. Det giver os en fælles forståelse, opmærksomhed og et fælles sprog. Under Dels tjener det som et praktisk udviklings- og planlægningsværktøj i den praktiske serviceudvikling. Efter Dels tjener det som et analytisk værktøj til at blive klogere på, hvad vi gør og skal gøre bedre. Deltagende bibliotek navn? AU Library, Fuglesangs Allé / ved Karen Harbo Beskriv kort hvad dit bibliotek har arbejdet med i testperioden? Vi har arbejdet med kunderejser og metoder til at afdække disse. Vi har haft fokus på de enkle, men vigtige kunderejser, som de studerende foretager fra at ønsket om et materiale opstår, til den studerende står med materialet i hånden eksemplificeret med et stykke trykt, bogligt materiale. Vi har desuden haft fokus på koblingen mellem den ny opførte studenterbygning på Fuglesangs Allé (et attraktivt studiemiljø) og biblioteket. Hvor let er det at foretage en kunderejse mellem de to miljøer? Vi har introduceret emnet i vores betjeningssteder. Det skal vi arbejde videre med. Hvad har været de vigtigste learnings, - dels i forhold til egen praksis, dels i fht valg af servicedesign metoden? 10

11 Større synliggørelse af services nødvendig. Vi skal arbejde med kommunikation og skiltning Vores måde at indrette os på gør det langt fra altid nemmere at være bruger Vejen fra online katalog til hylde er ikke lige let Omkring metoden: Rigtig god måde at afdække brugernes adfærd og behov. MEN og her kommer kompetenceudviklingsaspektet ind vi skal vænne os til metoder og tænkning i Service Design Hvad ser du/i af perspektiver for det videre arbejde med servicedesign på dit bibliotek? I løbet af i år skal vi i gang med at tænke ny indretning i dele af AUL, Fuglesangs Allé. Efterfølgende håber vi i løbet af et par år at kunne etablere en ny hovedindgang, som fysisk vil koble biblioteksmiljøet til det nævnte nye studentermiljø. Til dette arbejde kan vi bruger indsigter fra projektet. I AUL-regi er der etableret forskellige servicebånd. Et af dem er Learning Commons (LC). Her skal vi arbejde med indretning af vore betjeningssteder, samt service elementet: Hvordan giver vi den bedste service? LC båndet har fokus på tre elementer: 1) Rummet, 2) Mødet med Brugerne og 3) Kompetencer. Her vil indsigter fra projektet kunne anvendes. Deltagelse i Projekt Attraktiv Kundeservice har givet rigtig god inspiration til det videre arbejde med drift og udvikling i AUL. Har du andre overvejelser der bør inkluderes i evalueringsrapport? (Skriv løs ) Projektet blev i sin tilblivelsesfase, i dialog med DEFF B, kvalificeret til at omfatte mange samarbejdspartnere. Det synes jeg, er en af de helt store kvaliteter ved projektet. At der er partnere med fra så stor en del af vores branche. Desuden har det været forfriskende at hente inspiration udenfor egne rækker. Markedsføringstilgangen har udfordret og sat gang i tankerne. Og så synes jeg, at dette projekt har vist, at et mindre projekt med en mindre bevilling kan give stort udbytte og måske netop fordi der var så mange samarbejdspartnere, som sikrede den brede videndeling. Ellers vil jeg henvise til mit oplæg på afslutningsseminaret om DEFF perspektivet. Deltagende bibliotek navn? Roskilde Universitetsbibliotek Karin Englev Beskriv kort hvad dit bibliotek har arbejdet med i testperioden? 11

12 RUb har identificeret en ny kunderejse. Denne rejse omhandlede de printproblemer vores kunder kan opleve i forbindelse med print fra USB nøgler. Hvad har været de vigtigste learnings, - dels i forhold til egen praksis, dels i fht valg af servicedesign metoden? Forholdsvis nem adgang til kundernes oplevelse af vores services, hvor man også får et indblik i hvilke valg og fravalg kunden foretager. Kunderejsen er en metode som kan bruges på store såvel som små ting. F.eks. printproblemer til nyindretning af et helt bibliotek. Alle kan udføre en kunderejse med forholdsvis kort oplæring. Hvad ser du/i af perspektiver for det videre arbejde med servicedesign på dit bibliotek? Kunderejsen er helt klart en metode, som vi vil arbejde videre med som supplement til brugerundersøgelser. Mht. serviceskole ideen så er det en godt ide, der er med til at italesætte hvor vigtig personales holdning og hjælpsomhed er. Har du andre overvejelser der bør inkluderes i evalueringsrapport? (Skriv løs Det har været inspirerende og det har skabt fokus på hvor vigtig kundens oplevelse af besøget er. Deltagende bibliotek navn? 12

13 AU Library Sundhedsvidenskab Beskriv kort hvad dit bibliotek har arbejdet med i testperioden? Vi har arbejdet med 2 kunderejser, i begge tilfælde skulle brugeren hente et givet materiale på betjeningsstedet. De to kunderejser er blevet gennemfotograferet med alle touchpoints fra start til slut. Alle medarbejdere har været samlet til møder, hvor vi udfra fotodokumentationen har gennemgået de to kunderejser, og har drøftet de udfordringer, som brugeren har undervejs, og har beskrevet løsningsforslag. Ud fra det har vi beskrevet forslag til forbedring af kunderejsen, og dette er indarbejdet i et nyindretningsprojekt af studiemiljøet, som skal gennemføres i efteråret Hvad har været de vigtigste learnings, - dels i forhold til egen praksis, dels i fht valg af servicedesign metoden? På baggrund af projektet er det overordnet vores opfattelse, at - Det er vigtigt at se vores services med brugerens briller; - Vi kan se mange muligheder i metoden i forhold til AUL Learning Commons båndet; - Metoden kan bruges i både små og store arbejdsgange. Opsplitningen af en serviceydelse i touchpoints er en meget nyttig og praktisk anvendelig metode, fordi den bryder ydelsen op i mindre elementer, som man skal forholde sig til Hvad ser du/i af perspektiver for det videre arbejde med servicedesign på dit bibliotek? På AU Library Sundhedsvidenskab er vi i gang med at nyindrette biblioteket, og vi har brugt mange af de tanker, som kunderejsen satte i sving. - Bl.a. arbejder vi på, at gøre skranken/info mere synlig (modtagelsen af brugeren i rummet er ikke optimal fordi personalet ikke er synligt nok) - Vi overvejer vores opgaver i skrankeområdet hvordan virker det fx på brugerne, at vi er optaget af bestillinger under hele vores vagt. - Hvordan hjælper vi låneren til at finde bøgerne kan vi via indretningen gøre det nemmere? Har du andre overvejelser der bør inkluderes i evalueringsrapport? (Skriv løs ) 13

14 Vi kan som sagt se mange muligheder, men det er vigtigt, at servicetankegangen forankres i hele organisationen, fra ledelse til medarbejdere ellers vil effekten ikke slå ordentligt igennem. Deltagende bibliotek navn? Det Kongelige Bibliotek/KUB-DIA Beskriv kort hvad dit bibliotek har arbejdet med i testperioden? Kunderejser Hvad har været de vigtigste learnings, - dels i forhold til egen praksis, dels i fht valg af servicedesign metoden? Nye øjne på vores procedurer og fysiske rum ved brug af mystery shopper/fotosafari Vigtigheden af recovery strategier - at vi har dem på plads, der hvor der oftest er brug for dem Hvad ser du/i af perspektiver for det videre arbejde med servicedesign på dit bibliotek? 14

15 Det tager tid at gøre det ordentligt, og vi frygter, at vi glemmer det ift. andre påtrængende opgaver. På Diamanten er vi heldige, at service-udvikling er en del af Servicekoordinator Maria Christensens arbejdsbeskrivelse, så hun kan holde os i ørerne. Men andre steder skal det måske være en del af strategien, for at det bliver gjort. Der skal være lederstøtte til, at det er det, vi vil - ikke kun nærmeste leder, også højere oppe fra i organisationen. Har du andre overvejelser der bør inkluderes i evalueringsrapport? (Skriv løs ) 15

Plagiering er mere end bare snyd. The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14. Learning Commons.. Læs side 17. ..

Plagiering er mere end bare snyd. The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14. Learning Commons.. Læs side 17. .. 14. årgang Nr. 2 december 2013 Plagiering er mere end bare snyd.. Læs side 4 The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14 Learning Commons.. Læs side 17 Uddannelsesbibliotekaren udgives af

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere