BROADCAST PLEJECENTRE CENTRALT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BROADCAST PLEJECENTRE CENTRALT"

Transkript

1 April 2014 BROADCAST PLEJECENTRE CENTRALT - en audiotiv indgang til demensplejen Projektet, som er et pilotprojekt, handler om at tilbyde demente plejehjemsbeboere i bornholms regionskommunes nybyggcde demensboliger muligheder for musikterapi ved at lytte til musik formidlet via netradio, ipad, lyttepuder, hovedtelefoner og aktiv medarbejderinvolvering. Finn Toklum Kofod, D0VREDALSVEJEN 2, BODILSKER 3730 Nex0

2 INDHOLD Projektets medvirkende Problemformulering /baggrund En medarbejdergenereret projektide Projektprotokol Projektets formal Projektets malgrupper Projektets overordnede design Etiske overvejelser Projektorganisation Projektets faser Budget Evaluering

3 PROJEKTETS MEDVIRKFNDF. Velux Fonden Bornholms Regionskommune Demensafsnit Doneret kr. i et 2 arigt forl0b Virksomhedsleder Birgit Mortensen, Center jeldre Projektejer og regnskabsansvarlig Leder af Plejecenter Snorrebakken Jeanette Bech, pjedagog Teamleder Gyrith Nielsen, demenssyge-plejerske Demens koordinator Sussie Nohr, ergoterapeut, specialistfunktion. Center ^Idres Ressourcepersoner Lokalt frontpersonale med saerlig uddannelse i losninger af dagligdagens udfordringer i demensplejen Demente beboere pa nyt demenscenter Snorrebakken Indgar som malgruppe der tilbydes intervention De dementes parorende Samarbejdspartnere Praktisk projekt implementering Finn Toklum Kofod, plejehjemsassistent med specialistviden i neurostimulation Ansvariig for implementering, faglig vejledning og formidling Ekstern vejleder Lokal projektgruppe Hanne Mette Ochsner Ridder Professor. Institut for Kommunikation Kroghstrsede 6. Lokale: Aalborg 0, DK Sammensaettes af reprassentanter for de daglige samarbejdspartnere Ekstern Projekt Sparringsgruppe Sammenssettes af fagfolk med specialviden i forhold til projektet

4 BROADCAST PLEJECENTRE CENTRAL -En audiotiv indgang til demensplejen Hvordan skaber man et milj0, hvor kxrlighed og omsorg er centrale elementer i vore dementes dagligdag, og hvor samvasr og naervaeret er helt essentielle vxrdier? Det gor man ved at integrere musik og sang meget mere i den dementes dagligdag I forbindelse med plejesituationer, 0 I forbindelse med afslapning/hvile Som situationsmusik (forberedelse af kommende handlinger). Erindringsmusik, der ogsa bruges som daempet baggrundsmusik i lejligheden - et varmt og hyggeligt sted at vsere BAGGRUND Ideen til dette projekt er udsprunget af viden om, at musikterapi kan have en sasrdeles positiv indflydelse pa dementes uro og dermed oge livskvalitet, tryghed og vaerdighed. Projektet er pa afgorende vis inspireret af professor Hanne Mette Ridder, Aalborg Universitet, dels hendes egne undersogelser og forskning, og dels internationale studier af, hvad der sker i den dementes hjerne, nar den stimuleres med kendt musik. Det er et velbeskrevet og velkendt fasnomen, at nogle mennesker trods svasr demens, kan huske lange sangtekster, synge og flojte, holde rytmen, danse eller spille pa et instrument. En af forklaringerne pa, at de musikalske evner kan vaere bevaret er, at de musiske faerdigheder er knyttet til den procedurale hukommelse, som ogsa kan beskrives som vores tavse viden, det vi busker "uden ad".

5 Billedet er lant fra Videnskab.d Projektet vil desuden ga i dybden omkring hypo- og hyperarousal spasndingerne i hjernen ved demens og kombinationer af dette, og hvor vigtigt det er at fa disse beskrevet (hjernens vagenhedstilstand). EN M ED ARB HJ D ERG EN F. RERFT PROJEKTIDE Projektideen er dels opstaet pa baggrund af den stigende opmserksomhed generelt for musikterapi og dens beroligende indflydelse pa vores demente, og dels begrundet i ledelsen og medarbejdergruppens faglige refleksioner pa Bornholms Regionskommunens Plejecenter Slottets afd. B 3 over de udfordringer, der hver dag og hele dognet er i omsorgen for demente. Hverdagen pa et plejecenter med svaert demente er ofte prseget af uro pa grund af angste og konfuse beboere, samt en personalegruppe, der konstant udfordres pa faglige kompetencer, initiativer og egne graenser. I medarbejdergruppen har diskussionerne vseret fokuseret pa, om vi ikke kan give en bedre demenspleje, 0ge glaeden og stimulere selv de svaerest ramte demente, sa de daglige omsorgsopgaver og samvasret med beboerne blev til glaede for alle? Det er hverdagsviden, af sang mellem medarbejder og demente, f. eks. ved personlig hygiejne, ssedvanligvis virker beroligende og flytter fokus fra den nodvendige pleje, som den demente maske ikke kan medvirke til pa det nodvendige tidspunkt. En mere bevidst anvendelse af denne teknik vil derfor fremme dementes livsglasde og kvalitet. Statistikken fra Servicelovens indberetninger om magtanvendelse viser tydeligt, at mange magtanvendelser kunne undgas, dels hvis medarbejderne havde storre viden om og praktiske ferdigheder i, hvilke metoder de kunne bringe i spil for at undga at "situationer" eskalerer, og dels havde hurtig adgang til i bogstavelig forstand - at kunne gribe et hjaslpemiddel, som hurtigt afleder og flytter den dementes fokus til noget rart og kendt.

6 Pa basis af et indslag i Danskernes Akademi af prof. Hanne Mette Ridder om de opnaede resultater med musikterapi i forhold til demensplejen i starten af 2013, tog diskussionerne pa afd. B 3 fart, anf0rt og pa initiativ af plejehjemsassistent Finn Toklum Kofod. Vi diskuterede mulighederne for at afprove et helt nyt tiltag og maske unik ide som et pilotprojekt, med at lytte til musik formidlet via it-teknologi og netradio, ipad, lydpuder, hovedtelefoner mm. i en aktiv medarbejderinvolvering. Et projekt som indebar indkob af diverse devices' til formidlingen af musilc, her af navnet Broadcast Plejecentre Central. Den aktuelle musik folges af en sangtekst som er lagt op pa ipads, sa personalet kan synge med pa den aktuelle musik som afspilles. Det nybyggede plejecenter, som afd. B 3 flytter ind i primo maj, kunne saledes i hver bolig udstyres med lytteudstyr som h0jtaler, lydpude og mini ipads til styring af musik og sangtekster. At udstyre hver bolig med den samme musikteknologi vil betyde, at de parorende ikke skal bekymres med investeringer og indkob af musikudstyr. Valget om at tage imod tilbuddet gores enkelt og ens for alle deltagerne (lighedstanken). Igennem ipad og nettet kan man lytte til lokalradio fra hjemlandet, hvis man bar en anden etnisk herkomst end dansk. Men ogsa demente danskere lean have glasde af at bore deres oprindelige dialekt fra eks. Fyn, Gronland, mm. Et behov der bliver foroget gennem demensens fremskridende faser. Vi ved fra professor Hanne Mette Ridders og fleres forskning, at en persons musiksmag dannes i voksenlivet (perioden hvor man danner sin selvstasndighed og flytter hjemmefra ), og musikken, trods en svaer demens, aktiverer de netvcerk i hjernen, der bl. andet involverer bevaegelse, folelser og erindring. Demensplejen pa Bornholm handler ogsa eftertom Kitwoods teori og metoder som er fiindamentet for dette. Og vi er helt enige i, at musikterapi foldet ind i Tom Kitwoods metoder og vserdigrundlag, kan vaere med til at forbedre de dementes hverdag og give storre livskvalitet, plus styrke medarbejdernes kompetencer og muligheder, og saledes ogsa skabe et bedre arbejdsmiljo med faerre frustrationer og gladere medarbejdere. Ideen om i storre grad at anvende it-teknologien i demensplejen er forelagt professor Hanne Mette Ridder - at fa musikterapien bragt bredere ud i dagligdagen. Sa vidt vi ved, er vores ide ikke set eller systematisk afprovet i DK i denne storrelsesorden for. Derfor er dette projekts forste fase lagt op som et pilotprojekt, der kun omfatter de flyttede beboere fra Slottets afd. B 3. Projektet giver dog samtidigt mulighed for at yde radgivning og vejledning til kommunens ovrige plejecentre, hvor der opstar behov for at tilbyde musikterapi. Projekt ideen blev i foraret 2013 dnaftet med davasrende virksomhedsleder pa /Eldreomradet Janike Thisen, og beslutningen blev, da bun ogsa syntes dette oplaeg var spasndende, og at der blev sagt go' for ideen og BPC involvering i projektforlobet. Der blev efterfolgende skrevet ansogning til Socialministeriets pulje i foraret 2013, der dog udmontede i et afslag med begrundelsen, at projektet bedomtes til at have en stor nyhedsveerdi og vaere et meget spasndende projekt. Sa derfor mente ministeriet ogsa, at projektet havde mulighed for at finde en alternativ finansiering!

7 En ans0gning til Velux Fonden har nu givet denne mulighed for at realisere projektet. Med dette pilotprojekt vil Bornholm saledes ogsa vjere med til at genere en helt ny viden pa et omrade, hvor behovet er meget stort set med perspektiv pa den stigning nu og fremover i antallet af mennesker med demens, hvor specielt Alzheimer rammer flere og flere, yngre og yngre. Dette giver nye udfordringer og problemstillinger for behandlerteamet. Udfordringen bliver ogsa, hvordan kan vi samlet give en bedre omsorg og livskvalitet for demente med de tilgaengelige midler! Dette sammen med en koordineret indsats og behov for en kompetenceudvikling af medarbejderne, er ogsa beskrevet i socialudvalget seneste modereferater. Det konkrete projekt beskrives pa de fblgende sider. PROJ EKTPROTOKOL Projektets formal 1. At tilf0re demente og deres parorende nye livsvsrdier, glaeder og kvaliteter via de musikterapeutiske indgange og teknologiske muligheder 2. At afpmve en musikterapeutisk formidlingsform via Internetradioer, horetelefoner, lydpuder, suppleret med ipads som tilbud til beboeren i deres bolig. 3. At vurderer, om den teknologiske metode kan accepteres af og integreres i medarbejder gruppen. 4. At vurdere den musikterapeutiske metodes anvendelighed i forebyggelse af magtanvendelse. 5. At vurdere, om det er muligt at udsige om projektets indsats har okonomisk indflydelse pa afdelingens ressourceforbrug. 6. At vurdere projektets muligheder for udbredelse i stor skala pa landsplan. Projektets malgrupper Malgruppen for interventionen er define ret og afgraenset til i forste omgang de 21 demente borgere, som flytter fra Slottes B 3 til de nybyggede demensboliger pa plejecentret Snorrebakken, Ronne. Disse borgeres parorende defineres ogsa som malgruppen, da samarbejdet med de pararende vil vsere vsesentlig afgorende for tilbuddet musikterapi kan realiseres.

8 Projektets overordnede design Projektet defineres som en intervention, der baserer sig pa en beskrivende kvalitativ metodik. Malgruppen, den enkelte case, beskrives ved inkludering efter et sast njerniere beskrevet parametre, herunder den dementes livshistorie i forhold til musiksmag. Interventionen gennemfores og efter interventionen evalueres resultatet. Den enkelte case bliver saledes beskre vet fiar, under og efter interventionen. Vi bar tilladt os at definere musikinterventionen som et ikke musikterapeutisk understottet tilbud, bvilket ogsa er beskrevet i ansogningen til Velux Fonden. Vi bar dog bevidst og for nembeds skyld brugt begrebet musikterapi, idet vi tolker musikterapi i dette projekt i en bredere forstand, fordi vores antagelse er, at musik formidlet via lydpuder og h0retelefoner kan betegnes som en form for musikterapi. Lydpuden, der er specielt designer til projektet er en lille pude med en hojtaler og nar denne placeres i eller omkring nakken, giver dette et unikt abent lydbillede som man normalt kun borer i en tastsluttende boretelefon - en OpenAir NeckSound er arbejdstitlen pa dette nye faenomen. Projektet til blive anmeldt til Datatilsynet. Lydpuden vil belt uafbcengigt af projektet blive patentanmeldt her i april for at beskytte opbavsrettigbeden af udviklingsarbejdet. Planen er, at denne skal praesenteres/testes pa ForskningensDogn i Aalborg den 24 april. Etiske overvejelser Projektgruppen bar dr0ftet, om denne form for musikterapi vi her vil tilbyde giver nogle etiske problemstillinger. Demente er en sarbar gruppe, som ofte ikke ved hvad de siger ja eller nej til. Det er vores holdning, at de deltagende demente og deres parorende skal sporges om de vil deltage i projektet. Der vil til brug for de parorende blive udarbejdet en skriftlig infor mation om hvad projektet indeholder, og om muligheden for at fa en lyttepude, som kan betjenes af den demente (inklusive en bedre tend/sluk funktion, som er under udvikling). Sang mellem medarbejder og beboer forekommer allerede, men ikke som en bevidst del af plejen. IPad, internetradio og lyttepuden er nye muligheder der tilfores plejen.

9 PROJEKTORGANISATION Musik & Demens Bornholms Regionskommune Aalborg Universitet Ekstern radgiver Snorrebakken og B3's beboere Ressourcepersoner demens IT-teknoiogi + Bornholms Efterskole

10 Projektets faser Projektet er inddelt i f0lgencle faser, som skal betragtes som dynamiske. 0. Fase - Afklaring 9 Udarbejdelse af projektplan til brug for praktisk implementering med tidslinje og oversigt over hvornar de forskellige aktiviteter ivsrksa;ttes e Afklaring af behovet for egen dataforskrift eller vsere en del af den fselles for BRK OmsEKtning af Kvalitetsstyringsmodel (SMARTE) til praktiske handlevaerktojer 9 Inddragelse af Bornholms Efterskole Udarbejdelse afrevideret budget 0 Samarbejdsaftaler - projektstyring Udarbejdelse af diverse dokumenter til brug for inklusion (hvordan beskrives en case vas sentligt/uvsesentligt at fa med), hvad ligger der i forvejen m.m. 9 Udarbejdelse af overordnet organisationsplan, rollefordelig/ansvar og samarbejdsrelationer mellem de forskellige interessenter Endelig fastlasggelse af evalueringsform, hvem der skal udfore den samt budget for evaluering Udarbejdelse af information til deltagere, parorende og medarbejdere Planlasgning af medarbejderuddannelse 8 Indhentning af tilbud Klargoring og installationer m.m. 1. Fase ivasrksasttelse - efter godkendelse af igangscetning, orienteres de berorte personalegrupper om projektets tilbliven, perspektiver og praktiske forhold. Ved forstkommende fasllesnmde hos demens-ressourcepersonerne orienterer projektlederen og kommer med en grundig introduktion til opstart. Introduktion af medarbejdere/kompetenceudvikling: 9 Hvad er det her. 9 Hvorfor skal vi det. 9 Hvordan gor vi det - i hvilke situationer. 9 Hvad koster det i medarbejdertid? Eller hvad spares/forbedres i kvalitet omkring omsorg, nserhed, tilfredshed samtidig med fald i magtanvendelser!

11 Budget BILACi Budget DPC - Bwaiicasl Plcjctctilrc Ccturali. F'cbiuar 2014 iil primo 2016: Aflonnilli' arprojuktkdcr'jcna'iis-pilot ft bascict pa on timclon 185,- ki. plus 12.6'!li i pciisionsbijrag og 1,95 i nanligt fcrivtilla.-g. Timclim i alt 211,91 ki., Iivilkct svatci til aflotitting at'cn sucialpa'jagog mcd sluiancicnnitcl cllcr atumning ac cn musikpa'dagoy. 148 timer x 24 minodcr x tinil'sats kr ,32 kr. Design, opbygning ug kudning at'hjemnteside med styiingsmodul 4S.IK)0.- kr. tekstiung at' musik'sange ug cksletn konsulentktib kr. Indietning at'inusiklerupi tin 21 svu-tt deiliente bcboete i nye lejligheder medio upnl 2014 nctradiuer. Imjtaleranlii'g mm. for demtmsttalitm afpilotpiojeklet 4S kr. ipads og luneteleliiner for individuel terapi i pilotlunktimien ,- ki. Altalt sominai tor de bomholmsku plejehjenisunsatte v prof. I latnie Mette Ridder. Aalborg (plus cvl Obelske Fainiliefund?) kr. Ekstern revision.sudgiflet i prujektperioden kr. MomNudligniiigslR-lub ,-kr. x 17% 27.X46.-kr. Total ansogt projektstolte kr. Bemaerkning til budget: Oprindelig var aftalen med BPC og virksomhedsleder Janike Thisen, at Regionskommunen daekkede bnudgift 9 timer ugentligt for projektleder. Da en ny sparerunde i Regionskommunen opstod i sensommeren 2013, blev vi enige om at jeg ans0gte 100 procent londaekning ved nye ans0gningsrunde med de private fonde i efteraret. Samtidig blev anskaffelser til den tekniske del af projektet reduceret. Der er ikke ansogt belob til lovpligtig forsikring af projektlederen. Der er hverken blevet ansogt eller bevilget midler til anskaffelse af 21 ipads og 21 lydpuder til individuel terapi i lejlighederne. I forste omgang kun netradioer, hojtalere mm., samt afprovning og test af konceptet. Det vigtigste var at fa projektet startet op og komme igang. Sa ma finansieringen til ipads og lydpuder findes ad andre kanaler.

12 2. FASE - drift og tidshorisont 3. FASE - EVALUERING Projektgruppen er meget opmaerksom pa, at evalueringen er en vaesentlig del af projektet. Evalueringen vil blive gennemf0it som kvalitativ beskrivende, hvor projektets formal vil blive besvaret ved hjaslp af forskellige dataindsamlingsmetoder. Alle data der indgar i evalueringen vil blive anonymiseret og overholde persondatalovens regler. Der er i projektansogningen til Velux Fonden lagt op til, at der vil blive samarbejdet med og meldt tilbage til Prof. Hanne Mette Ridder, Aalborg Universitet. Projektgruppen arbejder pa at inddrage denne samarbejdsparter i de konkrete dele af evalu eringen.

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Konferencerapport: Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Demenskoordinatorernes 14. årskursus 10. 12. september 2007 Hotel Nyborg Strand Udarbejdet af: Journalist Steen

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE Kuben Manegement Oktober2012 Indholdsfortegnelse Forord/Opsummering... 2 FASE 0 - Projektudvikling... 4 Problemstilling... 4 Baggrund... 4 Brugerinddragelse...

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere