Metode i projektarbejdet problemorientering og gruppearbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metode i projektarbejdet problemorientering og gruppearbejde"

Transkript

1 Metode i projektarbejdet problemorientering og gruppearbejde ISBN , 1992, 1994, 1996, 1997, , 2002 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag Udgivet af Aalborg Universitetsforlag Forside Tegninger Sats Tryk Distribution Jørn Særker Sørensen Helle Algreen-Ussing Aalborg Universitetsforlag Thy Bogtryk & Offset A/S Aalborg Universitetsforlag Langagervej Aalborg Ø Tlf Fax forlag. auc.dk 1. udgave, 10. oplag 2002 Projektserien omfatter en række bøger og kompendier, udarbejdet i forbindelse med undervisningen på den teknisk-naturvidenskabelige basisuddannelse på Aalborg Universitetscenter. Projektserien anvendes i kurserne Projektarbejde, Teknologi og Samfund, og Skitsering og Kommunikation, der alle understøtter det teknologisksamfundsfaglige projektarbejde. Projektserien omhandler teorier, metoder og praktiske vink, der har interesse for alle, der arbejder med projektarbejdets metoder, rapportskrivning og formidling af fagligt stof og sammenhænge mellem teknologi- og samfundsudvikling. Denne titel indgår som nr. 1 i Projektserien. På side 130 er en liste over de øvrige titler i serien.

2 Indholdsfortegnelse Forord og indholdsfortegnelse Hvad er et projekt? 7 Karakteristiske træk ved et projekt 8 Eksempel: at bygge et hus 12 Eksempel: udredningsprojekt 13 Studieprojekt 15 Karakteristiske træk ved et studieprojekt 16 Resultat og proces 18 "Kasket"-problemet 18 Studieprojektets mål 21 Strukturmodel af et problemorienteret studieprojekt 22 Gruppens arbejdspapirer 25 Arbejdspapirernes formål 26 Notater 27 Projektdagbog 29 Arbejdsblade 30 Projektrapporten 32 Procesbeskrivelsen 33 Kreativitet og problemorientering 35 Emner, opgaver og problemer 37 Hvad er kreativitet? 38 Kreativt projektarbejde 41 Problemer og problemorientering 42 Brainstorming - en metode til ideproduktion i grupper 44 Vurdering af ideer 46 Projektstart og temaanalyse 51 Det formelle grundlag 52 Tema og temaanalyse 52 Det initierende problem 55 Projektforslag 56 Problemanalyse 59 Dokumentation af projektforslagets egnethed 60 Problemets samfundsmæssige sammenhæng 62 Forstudier 65 Litteratursøgning 66 3

3 Kildehenvisninger og kildekritik 68 Struktureringsmetoder 70 Problemformulering 73 Når det er svært at se problemet 74 Projektafgrænsning 79 Handlingsprogram 80 Den valgte løsningsmulighed og løsningskrav 81 Problemtyper og løsningstyper 82 Metodediagram 84 Aktivitetsdiagram og kalenderplan 85 Handlingsprogrammets tre diagrammer 91 Redegørelse for ressourcer 91 Gruppearbejde 93 Gruppebegrebet 94 Gruppetyper 97 Gruppemedlemstyper 98 Problemtyper i gruppearbejde 100 Problemforebyggende gruppenormer 104 Konflikløsning 108 Metoder til gruppedannelse 109 Gruppens samarbejde med vejledere 113 Projekteksempler 115 Eksempler på studieprojekter 116 Eksempel på disposition af procesbeskrivelse 121 Eksempler på projektforslag 122 Eksempler på metodediagram og aktivitetsdiagram 124 Opgaver 1. Definition af grundlæggende begreber i temaet Indsamlig af oplysninger som er relevant for temaet Problemer i temabeskrivelsen Forberedelse af projektforslag (løsningsmuligheder og ressourcer) Strukturering af problemer og emner til problemanalysen Kritik og konfliktløsning i gruppen 109 Litteratur for uddybende læsning 128 4

4 Forord Denne bog er skrevet til brug for Aalborg Universitetscenter, Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse, hvor forfatterne har deres virke. Fremstillingen er dog bevidst holdt så generel, at den kan bruges andre steder, hvor der også bruges problemorienteret projektarbejde i grupper som pædagogisk model. I problemorienterede studieprojekter er det primært læreprocessen, der er målet. Det er derfor forfatternes opfattelse, at projektarbejdet bør gennemføres med skærpet bevidsthed om metoder for at give det fulde udbytte. Dette er imidlertid ofte vanskeligt for de studerende, fordi arbejdsformen ikke bare er ny, men også stiller store krav om selvstændighed, kreativitet og samarbejdsevne. Erfaringen viser, at begrebet "et problem" i sig selv er svært at forholde sig til. Derfor sammenlignes et problem med de kendte arbejdsgrundlag, et emne og en opgave. Og desuden beskrives sammenhængen mellem kreativitet og problemorientering. Projektets problemorientering grundlægges i projektstarten og i de to første faser af projektet: problemanalysen og projektafgrænsningen. Denne bog beskriver derfor kun disse faser. Bogen indeholder desuden en introduktion til gruppearbejde. Problemløsning vil i princippet ske med de samme metoder i et problemorienteret og et disciplinorienteret projekt. Metoderne vil være afhængig af fagområdet. Anden del af bogen hedder "Naturvidenskab og modeller", heri beskrives metoder til løsning af teknisk-naturvidenskabelige problemer. Den findes endnu kun som et forarbejde. Vedrørende kommunikation og rapportskrivning, som er et væsentlig ledi alt projektarbjede, indskrænker vi os til litteraturhenvisninger. Bogen kan virke formel - måske endog pedantisk - i betragtning af at problemorienteret projektarbejde i grupper altid vil forløb meget forskelligt. Der er så mange variationsmuligheder i problemformulering og projektafgrænsning og i den enkelte gruppes normer, at det eksemplariske må have vide rammer. Vi har derfor forsøgt at beskrive generelle 5

5 sammenhænge og praktiske forhold på en måde, så begyndere i problemorienteret projektarbejde kan få nogle metodiske holdepunkter, og sådan at de efter projektarbejdet kan hvæsse deres erfaringer til brug for næste projekt. Vi modtager meget gerne kommentarer om brugen af bogen. Tak for renskrivningen til Anette Bech. Aalborg, april 1990 Helle Algreen-Ussing Niels Ole Fruensgaard 6

6 Hvad er et projekt? Hensigten med dette afsnit er at definere begrebet et "projekt". I daglig tale bruges ordet ofte på en upræcis måde, som ikke giver tilstrækkelig grundlag for en fælles forståelse. Imidlertid er et "projekt" en så kompleks sag, at det er svært at beskrive i ord, det skal opleves og erfares. Her indkredses begrebet et "projekt" ved at beskrive nogle karakteristiske træk ved projekter og ved at give eksempler fra samfundets praksis. Nye projektdeltagere kan altså "begynde her" - og læsere med erfaringer i projektarbejde kan måske få struktureret deres erfaringer på en ny måde og dermed få dem hvæsset til 7

7 Karakterististiske træk ved et projekt Et projekt er en arbejdsopgave, som har følgende karakteristiske træk - det skal lede frem mod et formuleret mål - det er et forehavende, som er afgrænset i forhold til andet arbejde og som ikke skal gentages - det kræver ressourcer på tværs af den traditionelle organisation, herunder en gruppe medarbejdere med forskellige forudsætninger - det skal være færdigt til en forud fastsat tid. Formuleret mål Denne beskrivelse dækker så nogenlunde den opfattelse, som bruges i praksis i virksomheder og institutioner, når der tales om et projekt, og så kan det i øvrigt dreje sig om et bygge- og anlægsprojekt, et produktudviklingsprojekt, et forskningsprojekt, et markedsføringsprojekt, et rationaliserings- og automatiseringsprojekt, et stjernekrigsprojekt osv. Et projekt planlægges og gennemføres for at nå et bestemt mål. Det kan således være en bygning, et stykke af en motorvej, en ny værktøjsmaskine, ny viden, en plan for salg af en ny slags pølse, overgang til edb i en virksomheds regnskab og administration, nye våben osv. Alle projekter behandler som regel både rent tekniske delmål og rent procesorienterede delmål. Med rent tekniske delmål menes sådanne, som kun handler om materielle ting, og som kan løses efter kendte retningslinier f.eks. en elinstallation, som projekteres og lægges ind i et hus efter standardiserede forskrifter. Med rent procesorienterede delmål menes sådanne, som handler om menneskers udvikling f.eks. opbygning af den nye uddannelse og den nye organisationsstruktur, som bliver følgen af at indføre edb i virksomheden. Balancen mellem rent tekniske og rent procesorienterede delmål vil variere med projektets art. Balancen vil afspejle sig i, om medarbejderne på projektet er specialister indenfor et snævert område, eller om de er sammensat med bredde i forudsætninger og interesseområder. Balancen vil også afspejle sig i projektarbejdets metoder. Rent tekniske delmål kan som sagt nås ved at gå frem efter kendte velbeskrevne metoder, måske endog standarder og normer. For rent procesorienterede delmål spiller menne- 8

8 skers forskellige livsholdninger og politiske og religiøse opfattelser en væsentlig rolle; det kan give anledning til grundige diskussioner eller eventuelt konflikter. Projekter med både tekniske og procesorienterede delmål kræver derfor analyse af målet (problemanalyse) og grundig planlægning af projektarbejdet. En af grundene til, at man starter et projekt er netop, at der er tale om et forehavende, som ikke kan gennemføres alene på rutinen. Selvom der f.eks. er bygget masser af motorveje andre steder, vil der være specielle forhold netop på det sted, hvor den nye motorvej skal bygges. Og selvom der er lavet masser af edb-systemer, skal det nye edb-system tilpasses nye mennesker i et nyt organisations- og produktionsmiljø. Ved projekter kan man nok bruge sine erfaringer fra tidligere, men der er ikke en detaljeret opskrift på, hvordan man skal bære sig ad netop denne gang for at nå målet. Man må analysere målet (problemanalyse) og planlægge projektet her og nu og i den nye sammenhæng. Det er let at indse, at de rent tekniske delmål kræver ressourcer, fordi man kan forestille sig det fysiske resultat (motorvejen, værktøjsmaskinen, stjernekrigsvåbnene...) og man kan forestille sig den produktionsproces, hvorved resultatet bliver til. Der skal så klart bruges materialer, værktøj og maskiner, arbejdskraft, tid og penge. Arbejdskraften vil være mennesker, som er organiseret på en eller anden måde, og disse mennesker vil have viden, erfaringer og et større eller mindre engagement. De procesorienterede delmål handler om forandringer i den måde mennesker er organiseret på, det vil betyde forandringer i samarbejdsmønstre og kommunikationsmønstre. Desuden sker der forandringer i de enkelte personers viden og holdninger. Det kan være svært at forestille sig den type af resultater, og dermed er det også svært at forestille sig hvilke ressourcer, der kræver at nå dem. Den vigtigste ressource er i realiteten de berørtes fantasi og omstillingsevne. Nogle forhold kræver lang tids modning, men andre forhold kræver kun et kort møde, for at alle får øget deres indsigt. Der kan opstå store samarbejdsproblemer, hvis man ikke tager procesorienterede delmål alvorligt. Projektarbejdet bliver ofte præget af den slutdato, som truer forude! Det vil være et dårligt projekt, som ikke bliver færdigt til tiden - det kan måske endda koste virksomheden Engangsforehavende Forskellige ressourcer En forud fastsat tid 9

9 Hvad er et projekt Projektets faser mange penge, hvis resultatet/produktet ikke er færdigt til aftalt tid. I praksis vil man altid fastlægge tidsfrister for delresultater, d.v.s at man dels har forsøgt at planlægge tidsforbruget på forhånd, og dels fører kontrol med, hvordan det virkelige tidsforbrug følger det planlagte. Den første beskrivelse af et projekt kan nu suppleres med denne: Et projekt er en kompleks arbejdsindsats, som kræver en analyse af målet (problemanalyse), og som må planlægges og styres, fordi - det skal gennemføre ønskede forandringer både i menneskers omverden og/eller i menneskers organisation, viden og livsholdning. - det drejer sig om en ny og ikke tidligere løst opgave eller et problem - det kræver ressourcer på tværs af den traditionelle organisation - der vil som regel være begrænsede ressourcer, og der vil måske opstå uforudsete vanskeligheder med at skaffe de planlagte ressourcer og uforudsete vanskeligheder i samarbejdet mellem projektets forskellige medarbejdere - det skal være færdigt til en forud fastsat tid. Den beskrivelse som er givet af et projekt mangler endnu et karakteristisk træk, nemlig, at arbejdet udføres i en bestemt rækkefølge med følgende faser: Dette belyses på de følgende sider med 2 eksempler på projekter fra samfundets praksis. Eksemplerne belyser samtidig, hvordan resultatet fra en fase danner arbejdsgrundlaget for den næste fase, og hvordan medarbejderne i de enkelte faser skifter. I både offentlige og private virksomheder løses vigtige udviklingsopgaver og produktionsopgaver mere og mere gennem målrettede projekter. Samtidig bruges projektarbejde i stigende omfang i mange forskellige uddannelser. Der er 10

10 en sammenhæng. Men der er væsentlige forskelle på et projekt i praksis og i et uddannelsesforløb. Disse forskelle beskrives i afsnittet om studieprojektet, side 15. Projektarbejde som led i uddannelsen øger muligheden for, at den enkelte studerende kan deltage i styring og planlægning af sit eget studium. I skyggen af den disciplinering, som ligger i den formelle studieordning og i de uskrevne skikke på uddannelsesinstitutionen er der spillerum for de studerendes kreativitet og initiativ. Og når uddannelsesinstitutionen udarbejder studieordningens overordnede rammer, giver projektarbejde mulighed for at tilrettelægge en pædagogik, som er tværfaglig og helhedsorienteret. 11

11 Initierende problem Problemløsning Projektafgrænsning Problemløsning Konklusion Gennemførelsesfasen Initierende problem Problemanalyse Projektafgrænsning Eksempel: At bygge et hus Det initierende problem er, at en familie (bygherren) ønsker et nyt hus at bo i. De enkelte familiemedlemmer har hver især forestillinger om, hvad de gerne vil kunne bruge huset til, d.v.s. at de har nogle funktionskrav, men de har brug for faglig hjælp til at få dem formuleret og realiseret. I problemanalysefasen formuleres funktionskravene eller med andre ord kravene til løsningen på problemet. Kravene vil dels afhænge af generelle forhold, som f.eks. det lokale klima, den lokale kultur og den tilgængelige byggeteknologi, dels af specielle forhold som f.eks. familiens størrelse og særlige ønsker, men også dens økonomiske formåen. Familien vil rådføre sig med et arkitektfirma, og arkitekten skitserer løsningsmuligheder. I projektafgrænsningen vejes disse forhold mod hinanden. Løsningstyper der enten er for dårlige eller for dyre udskydes. Familien træffer beslutninger sammen med arkitekten. I problemløsningsfasen vælges bygningstype (f.eks. parcelhus/ rækkehus), antal etager, materialer m.v. og der udarbejdes et eller flere detaljerede forslag til husets udformning (størrelse, indretning, placering af døre og vinduer, varmeanlæg, vand- og elinstallationer m.v.) Forslagene udarbejdes af arkitekt og ingeniører i fællesskab, og de dokumenteres med tegninger og beskrivelser. Konklusionsfasen består i, at familien (bygherren) tager stilling til de forelagte forslag og vælger en løsning ud til gennemførelse, eventuelt efter at have forlangt ændringer indpasset. Gennemførelsesfasen består i at bygherren sender tegninger og beskrivelser af sit hus til offentlige myndigheder for at få byggetilladelse. Og dernæst opføres huset efter de vedtagne tegninger og beskrivelser, idet arbejdet overtages af entreprenør og håndværkere m.m. Eksempel: Udredningsprojekt Bør staten etablere en fast forbindelse over Langelandsbælt? Til at udføre udredningen nedsætter Folketinget en kommission under Trafikministeriet. De forskellige muligheders karakteristika opstilles, og statens rolle dokumenteres. Analysen vil omfatte trafikøkonomi fra såvel et offentligt som et privat synspunkt, men tillige statens økonomi og erhvervslivets økonomi generelt. Desuden opregnes en mængde afledede effekter, såvel på landsplan som lokalt (miljø, beskæftigelse). Yderligere indgår belysning af financiering og eventuelt brugerbetaling for anlægget. Konsekvenserne af ikke at etablere nogen fast forbindelse, men fortsætte med færgedrift, eventuelt under mere moderne former, opregnes på samme måde. Efter at en rapport om problemanalysen er udarbejdet, vil Folketinget på basis heraf udskyde en del af de forelagte muligheder og til gengæld ønske en mere detaljeret belysning af de øvrige. Med dette reviderede kommissorium og eventuelt en ændret 12

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Situationsbaseret projektvejledning

Situationsbaseret projektvejledning Situationsbaseret projektvejledning Anette Kolmos og Jette E. Holgaard, hhv. professor og adjunkt på Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. Situationsbaseret projektvejledning,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere