Beskrivelse af byggeprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af byggeprocessen"

Transkript

1 Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering samt af styringsværktøjet Lean Construction 2.1 Faseinddeling Organisering i faserne Valg af entrepriseform og udbudsform Totalentreprise Hoved- og storentreprise Fagentreprise Beskrivelser Offentligt-Privat Partnerskab Offentligt-Privat Partnerskab ved byggeprojekter Partnering Lean Construction Lean Production Lean Construction Planlægningen af byggeriet Lean Construction i forhold til et traditionelt byggeri Lean Construction i udlandet

2 2.1 Faseinddeling 2.1 Faseinddeling Et byggeprojekt er en kæde af opgaver/beslutninger der skal gennemføres for, at byggeriet kan tages i brug. Bygherren skal blandt andet konstatere, at der er behov for en udbygning eller nybygning, bygherren skal derefter tage initiativ til at udarbejde et programoplæg og så videre. Der er mange opgaver der skal gennemføres, derfor kan byggeriet opdeles i forskellige faser der har hver sine opgaver. Der er grundlæggende fire faser i et byggeprojekt, jf. figur 2.1, disse er program-, design-, udførelses- og driftsfaserne. Som det fremgår af figur 2.1 består de enkelte faser af forskellig organisationer og opgaver. figur 2.1. Procesforløb for byggeprojektet. [5, side 4] For at detaljere procesforløbet yderligt kan designfasen opdeles i en forslags- og projekteringsfase. Opdelingen har baggrund i opgaver der skal udføres i faserne, jf. figur 2.2. De to forslag, et dispositionsforslag og et projektforslag, udføres i en forslagsfase. I en projekteringsfase kan for- og hovedprojektet projekteres. 20

3 2 Beskrivelse af byggeprocessen figur 2.2. Opgaver der blandt andet skal udføres i forbindelse med udarbejdelsen af projektmaterialet. [Appendiks B, side 2] De forskellige opgaver, der er vist på figur 2.2 har forskellige detaljeringsgrader, idet byggeprogrammet er en beskrivelse af bygherrens krav og ønsker til byggeriets omfang, funktion, arkitektur, miljømæssig og byggetekniskkvalitet, økonomi og tid. Byggeprogrammet må normalt ikke indeholde byggetekniske løsninger, hensigtsmæssige løsninger kan dog tillægges en vis vægt ved programmets udformning [6, side 24]. Det efterfølgende dispositionsforslag er en skitsering af de krav og ønsker der er opstillet i byggeprogrammet. Projektforslaget er stadig et skitseforslag, i dette forslag angives eksempelvis dimensioner på de enkelte konstruktionsdele, samt et eksempel på en byggetekniskløsning. I forprojektet projekteres projektet færdig til myndighedsgodkendelse. De detaljetekniske løsninger mangler fortsat. Efter myndighedsgodkendelsen kan projektet færdigprojekteres til et hovedprojekt. På figur 2.3 er de fire faser, der blev angivet på figur 2.1, opdelt til seks faser, hvor designfasen er opdelt i en forslagsfase og projekteringsfase. Der er ligeledes indført en licitation, dette er gjort for at indikere, at der inden udførelsen påbegyndes afholdes en licitation. Projekteringsfasen kan afsluttes når hovedprojektet er projekteret, der vil dog ofte forekomme projekteringsopgaver i forbindelse med udførelsen. Eksempelvis hvis der forekommer en bygherreændring, fremkommer en uoverensstemmelse mellem flere projekterende der kræver en konstruktiv ændring eller hvis en fagentreprenør skal detaildimensionere dennes entreprise. Et eksempel på en detaildimensionering under udførelsesfasen kunne være ved facadearbejder, hvor fagentreprenøren har en specialviden vedrørende udformningen. 21

4 2.1 Faseinddeling Programfasen Primære involverede Bygherre Forslagsfasen Arkitekt Projekteringsfasen Ingeniør & Arkitekt Licitation Udførelsesfasen Entreprenør Driftsfasen Bruger Projekteringsstart Byggestart Aflevering Tidsforløb figur 2.3. Faseinddeling af byggeprocessen med angivelse af opgaver i de enkelte faser. Licitationen kan afgives enten som et sendt udbud, det vil sige på baggrund af forprojektet eller hovedprojektet, eller som et tidligt udbud på baggrund af byggeprogrammet, dispositionsforslag eller projektforslag. På figur 2.3 er det tidlige udbud illustreret ved den stiplede forlængelse af licitationen. Ved en totalentreprise afgives der tilbud typisk på baggrund af byggeprogrammet eller dispositionsforslaget. På figur 2.3 er der ved tidslinien indsat de hovedopgaver der udføres inden udførelsesfasen kan påbegyndes. Til højre på figur 2.3 er de primære aktører i de enkelte faser angivet, hvor det er bygherren der primært har ansvaret for at byggeprogrammet udarbejdes. Bygherren har den mulighed at han kan entrere teknisk bistand til udarbejdelsen af byggeprogrammet. I forslagsfasen er det primært arkitekterne, der skal udarbejde to forslag, en forudsætning for vellykkede forslag er, at der fremkommer input fra eksempelvis bygherren, ingeniørerne, landskabsarkitekten med flere. I projekteringsfasen inddrages ingeniørerne mere til endelig projektering af projektforslaget. Entreprenørerne inddrages i projekteringen i tilfælde af det tidlige udbud. I udførelsesfasen er det primært de enkelte entreprenører der skal udføre det projekterede projekt Organisering i faserne Tidligere blev det beskrevet, at et byggeprojekt er opdelt i flere faser, samt at der til hver fase tilhører en organisation. I dette projekt arbejdes der primært med faserne: program-, forslags-, projekterings- og udførelsesfaserne. På figur 2.4 er vist et eksempel på hvorledes aktørerne i de enkelte faser kan organisere sig. 22

5 2 Beskrivelse af byggeprocessen Udførelsesfasen Evt. bygherrerådgiver Projekterings fasen Forslagsfasen Programfasen figur 2.4. Eksempel på et organisationsdiagram for et byggeprojekt. I hver af faserne udpeges der en leder af organisationen. I forslagsfasen og projekteringsfaserne kan der udpeges én leder af begge faser. På denne måde kan der sikres en symmetri gennem hele projekteringsfasen. I udførelsesfasen kan der eksistere flere organiseringsmuligheder, med byggeledere på flere niveauer. Ved eksempelvis en fag- eller storentreprise vil Byggeleder 1 have ansvaret for den daglige ledelse af byggeriet. Byggelederen vil også kunne have ansvaret for det faglige tilsyn. Ved en hovedentreprise vil Byggeleder 1 have ansvaret for det faglige tilsyn og være leddet mellem hovedentreprenøren og projekteringslederen. Byggeleder 2, der typisk er hovedentreprenørens projektleder, vil have ansvaret for den daglige ledelse af hovedentreprenørens underentreprenører, dette er illustreret med den stiplede linie i figur 2.4 for udførelsesfasen. 2.2 Valg af entrepriseform og udbudsform I den juridiske organisering arbejdes der med fire forskellige entrepriseformer. I den juridiske organisation tages der ikke hensyn til samarbejdsformen og dennes sammensætning, idet samarbejdsformen kan være forskellig fra den juridiske organisation. Eksempelvis kan partnering benyttes uafhængigt af den juridiske organisation og entrepriseform. Der arbejdes med entrepriseformerne: Totalentreprise Hovedentreprise Storentreprise Fagentreprise I den efterfølgende afsnit beskrives entrepriseformerne hver for sig, med hensyn til den juridiske organisation, inddragelse af entreprenør i projektering og licitation. 23

6 2.2 Valg af entrepriseform og udbudsform Totalentreprise Hvis bygherren vælger totalentreprise som udbudsform, overtager entreprenøren projekteringen, fra enten afslutningen af byggeprogrammet, dispositionsforslaget eller projektforslaget. Totalentreprenøren overtager dermed projekteringsansvaret fra bygherren, med hensyn til materialevalg og konstruktionsvalg, med mindre andet er anført i udbudsmaterialet. [6, side 32] På figur 2.5 er der vist et eksempel hvorledes den kontraktlige organisation kan sammensættes ved en totalentreprise. Her har bygherren kontrakt med en programleder der skal assistere bygherren i udarbejdelsen af byggeprogrammet. Programlederen kan have assistance af eventuelt arkitekter og ingeniører, repræsenteret ved den stiplede linie på figur 2.5. Bygherren kan ligeledes entrere med en bygherrerådgiver til, at assistere sig gennem hele byggeprocessen. Efter licitationen vil bygherren have en kontrakt med den vindende totalentreprenør, vedrørende projekteringen og udførelsen af byggeprojektet. Totalentreprenøren har typisk i forbindelse med sit tilbud indgået aftaler med arkitekter og ingeniører, disse varetager dermed også projekteringen af det endelige projekt. Til udførelsen vil totalentreprenøren indgå aftaler med diverse underentreprenører af de forskellige arbejder. figur 2.5. Eksempel på kontraktlig organisation ved en totalentreprise. Licitationen ved en totalentreprise vil typisk afholdes således, at det økonomiske mest fordelagtige tilbud vinder. Dette medfører at bygherren i dennes byggeprogram skal opstille hvilke kriterier han vægter og selve vægtningen Hoved- og storentreprise Vælger bygherren at udbyde byggeprojektet i hoved eller storentreprise, har bygherren typisk afgivet styrings- og koordineringsansvaret for projekteringen og udførelsen til en af rådgiverne. Dette kan være en totalrådgiver. I udførelsesfasen arbejder den koordinerende ledelse kun med en eller enkelte hoved-/storentreprenører. Ved en hovedentreprise har bygherren kontrakt med en hovedentreprenør, der har ansvaret for udførelsen af byggeriet ved hjælp af dennes underentreprenør, jf. figur 2.6 der er et eksempel på den kontraktlige organisation ved en hovedentreprise. Ved en storentreprise har bygherre kontrakt med enkelte storentreprenører, eksempelvis en bygningsentreprise, vedrørende opførelsen af bygningen, og en installationsentreprise der installerer alle installationerne. På figur 2.7 er der vist et eksempel på den kontraktlige organisation for en storentreprise med to storentreprenører. 24

7 2 Beskrivelse af byggeprocessen figur 2.6. Eksempel på kontraktlig organisation ved en hovedentreprise. figur 2.7. Eksempel på kontraktlig organisation ved en storentreprise. Gældende for begge entrepriseformer er, at bygherren her kontrakt med rådgiverne i form af arkitekter og ingeniører med flere. Bygherren kan også entrere med en bygherrerådgiver om at yde bistand byggeprocessen igennem, dette er repræsenteret ved den stiplede linie på figur 2.6 og figur 2.7. Licitationen i forbindelse med en hoved- eller storentreprise kan enten foregå som tidligt eller sent udbud, typisk benyttes der sent udbud ved disse entrepriseformer. Ved et tidligt udbud vil entreprenøren/entreprenørerne medvirke i projekteringen. Hvornår inddragelsen af entreprenøren/entreprenørerne vil forekomme, afhænger af om bygherren eller de projekterende vil medtage entreprenørens erfaringer i projekteringen. Desto tidligere entreprenøren/entreprenørerne inddrages i projekteringen, desto mere usikkerhed vil entreprenørens tilbud forekomme, idet grundlaget for tilbudsafgivningen er foretaget på et mere spinkelt grundlag. Ved et sent udbud afgiver entreprenøren/entreprenørerne tilbud på det færdige hovedprojekt. Et tilbud afgivet på hovedprojektet vil forekomme mere sikkert, idet de faktuelle mængder kan angives. Ved eksempelvis ventilationsarbejdet kan det forekomme, at entreprenøren har projekteringen med i dennes tilbud. Vinderen af licitationen vil typisk blive afgjort på baggrund af den billigste pris, eventuelle afvigelser kan forekomme i form af alternative løsningsforslag Fagentreprise Styrings- og koordineringsansvaret for både projekteringen og udførelsen vil typisk afholdes af en af rådgiver, eksempelvis en totalrådgiver. Ved en fagentreprise har koordineringslederen ansvaret for koordineringen af alle fagentreprenørerne, både tidsplanlægning og koordinering af byggepladsen og leverancer. Et eksempel på bygherrens kontraktlige organisation er vist på figur 2.8, hvoraf det fremgår at organiseringen af rådgiverne er den samme som for hoved- og storentreprise. Ved en fagentreprise har bygherren, i modsætning til de øvrige entrepriseformer, kontrakt med alle involverede entreprenører i byggeprojektet. Projektet opdeles ved en fagentreprise i det samme antal entrepriser, der ønsker fagentreprenører. Dette kræver, at entrepriserne kan afgrænses meget nøjagtig, for at undgå problemer i grænseområderne mellem entrepriserne. 25

8 2.3 Beskrivelser figur 2.8. Eksempel på kontraktlig organisation ved en fagentreprise. Licitationen bliver typisk afholdt som sent udbud, det vil sige på baggrund af hovedprojektet eventuelt forprojekt. Ved ventilationsentreprisen kan det forekomme, at entreprenøren har projekteringen med i dennes tilbud. Vinderen af licitationen vil typisk blive afgjort på baggrund af den billigste pris, eventuelle afvigelser kan forekomme i form af alternative løsningsforslag. 2.3 Beskrivelser bips beskrivelsesværktøj er blevet en fælles national de facto standard for strukturen og indholdet af de beskrivelser, der benyttes i en byggesag. Foreningen bips, byggeri - informationsteknologi - produktivitet samarbejde, er en medlemsdrevet, non profit forening, bestående af byggebranchens virksomheder. Foreningen bips blev dannet d. 26. marts 2003, som en sammenlægning af BPS, ibb og IT-Bygge Net. bips arbejder med at udarbejde de facto standarder indenfor: Beskrivelsesværktøjer: o Beskrivelses Struktur, beskrivelsesanvisninger og basisbeskrivelser CAD-værktøjer: o Lagstruktur, CAD-manual, tegningsstandarder I dette afsnit beskrives udelukkende beskrivelsesværktøjet, hvor formålet med de facto standarden er en klarere kommunikation mellem de projekterende og de udførende, med henblik på en større produktivitet og bedre kvalitet. bips beskrivelsesværktøj arbejder med en beskrivelsesstruktur for et projektmateriale som følger: Byggesagsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Tegninger Tidsplaner Tilbudslister Hvor denne beskrivelse af bips beskrivelsesværktøj alene omhandler byggesagsbeskrivelse og arbejdsbeskrivelser. Byggesagsbeskrivelsen er det dokument der indeholder de betingelser og retningslinier der er fælles for alle arbejder/entrepriser i en byggesag. Arbejdsbeskrivelserne angiver arbejdets omfang, betingelser, retningslinier, samt forskrifter for arbejdets materialer, udførelse og kontrol. Til byggesagsbeskrivelsen og en del af arbejdsbeskrivelserne er der udarbejdet en basisbeskrivelse, der skal fungere som standard for beskrivelsen. Til at underbygge basisbeskrivelsen skal der til hver beskrivelse udarbejdes en projektspecifik beskrivelse, der sammen med basisbeskrivelsen udgør den samlede beskrivelse. 26

9 2 Beskrivelse af byggeprocessen [24] 2.4 Offentligt-Privat Partnerskab Fra d. 1. januar 2004 har alle statslige bygherrer forpligtet sig til at undersøge mulighederne for at byggeprojektet kan opføres i Offentligt-Privat Partnerskab (OPP). OPP er en samarbejdsform mellem det offentlige og private konsortier vedrørende design, anlæg, drift og finansiering af offentlige bygge- og anlægsprojekter. [25] OPP dækker over en række forskellige modeller, der skal forbedre både anlæg og drift af offentlige bygge- og anlægsopgaver. Modellen kan bruges til alle typer samarbejde mellem offentlige og private. I denne beskrivelse behandles kun OPP for byggeprojekter. Fordelene ved OPP kan opdeles i nedenstående: De private aktørers innovation, viden og erfaring inddrages i alle projektets faser. Det optimerer design, anlægs- og facility management processer, og det reducerer de samlede projektomkostninger De private aktører har økonomisk incitament til at levere en behovsfokuseret ydelse. Betaling til de private aktører er således afhængig af levering af ydelser efter den aftalte kvalitet og mængde Der er en hensigtsmæssig risiko- og ansvarsfordeling og dermed optimering af de offentlige og private kompetencer så disse bedst muligt supplerer hinanden De private aktører har endvidere økonomisk incitament til hurtigere levering [25] Offentligt-Privat Partnerskab ved byggeprojekter Formålet med OPP er, at de forskellige opgaver ved bygge- og anlægsprojekters design, finansiering, drift og vedligeholdelse udbydes som en samlet opgave, eller som pakker af opgaver. Det offentlige kan ved OPP-projekter følge byggeprocessen passivt, hvorved det offentlige kan koncentrere sig om at få det optimale bygværk. OPP har flere versioner. Den version der beskrives her bliver det offentlige lejer i stedet for bygherre, og giver dermed afkald på rollen som beslutningstager primært med hensyn til detaljer i projektet. OPP er en mellemting mellem traditionel offentlig drift og privatisering. OPP kan defineres som en offentlig tjeneste der udvikles og/eller drives af private (eller i samarbejde med det offentlige) efter forespørgsel fra det offentlige. Der sker således en fordeling af risici mellem den private og den offentlige sektor. OPP er et af de mange forslag den foregående regering kom med, der skulle medvirke til at forbedre effektiviteten og produktiviteten i den danske byggesektor. Den nuværende regering har sat yderligere fokus på OPP, som en af de primære muligheder til at skabe forbedringer. En koncession er som udgangspunkt en form for OPP. Koncession defineres på følgende måde: Der er tale om en koncession, når projektet finansieres ved brugerbetaling eventuelt med offentlige tilskud, men hvis den bestillende myndighed betaler størstedelen af projektomkostningerne, er der tale om en offentlig bygge- og anlægskontrakt, og ikke en koncession. [7, 2000] Erhvervs- og Byggestyrelsen har defineret OPP ud fra følgende tre betingelser: Substantiel privat finansiering. Kobling af finansiering, design, etablering og drift i et samlet udbud. 27

10 2.4 Offentligt-Privat Partnerskab Systematisk økonomisk funderet deling af risici mellem offentlig og private deltager. De nævnte betingelser er ikke endelige, men kan tilpasses det aktuelle projekt. Derudover bør alle både private og offentlige parter være opmærksomme på, at principperne kan bruges i andre tilfælde. [8] Den private deltagelse må ikke blive et mål i sig selv, men skal betragtes som en mulighed for at opnå effektiviseringsgevinster, kvalitetsforbedringer, øget brugertilfredshed og gevinster ved nye finansieringsformer. På figur 2.9 er angivet en mulig opbygning af et OPP-samarbejde. figur 2.9. Opbygningen af et OPP-samarbejde. [9] Byggeriet finansieres af det private konsortium, hvorved flere offentlige instanser ser dette som en mulighed for at nedskære anlægsbudgettet. Det kræves af Erhvervs- og Byggestyrelsen at lejeren (det offentlige) skal deponere anlægsbeløbet, således at der ikke kun afsættes lejen i driftsbudgettet, jf. Appendiks L Interviewreferat med Ib Steen Olsen Erhvervs- og Byggestyrelsen. Regeringen opdeler de måder, hvorpå det offentlige uddelegerer byggeopgaver, i samlet eller opdelt udbud samt graden af kontraktstyring, jf. figur figur Figuren giver en oversigt over, hvordan regeringen overordnet klassificerer de nye samarbejdsformer i forhold til traditionel entrepriseformer. [10] Regeringen har en målsætning, der forpligter alle statslige bygherrer til at undersøge om fremtidige byggeprojekter skal udføres som OPP-projekter. 28

11 2 Beskrivelse af byggeprocessen Regeringen vil forpligte de statslige bygherrer til i relevant om fang at foretage en systematisk vurdering af, om byggeriet bør gennem føres som et OPP. For at opfylde denne målsætning, vil Erhvervs- og Byggestyrelsen fremsætte kravet i en bekendtgørelse. Denne bekendtgørelse behandles ved nærværende projekts aflevering, men forventes at træde i kraft d. 1. januar Derudover arbejdes der med en vejledning, med tilhørende værktøjer, til gennemførelse af en systematisk vurdering af muligheden for benyttelse af OPP ved de enkelte projekter. Udover vurderingen af mulighederne for OPP, skal der foretages en totaløkonomisk vurdering af om et lokalebehov afhjælpes bedst ved køb, leje eller ny byggeri. [10] 2.5 Partnering Partnering betegnes som et vigtigt ledelsesredskab ved nuværende og fremtidige byggeprojekter. Mange entreprenører og rådgivere bruger megen tid på at forberede deres medarbejdere til at arbejde partnerskabsrettet. [10] Det primære ved at udføre et projekt i partnering er, at alle involverede parter sidder med ved bordet hele vejen igennem forløbet. Parterne forpligter hinanden meget tidligt i byggefasen og arbejder med en fælles økonomi og værdigrundlag, som gør, at alle har interesse i, at projektet gennemføres ud fra en fælles målsætning. En god partnering kan være med til at eliminere voldgiftssager, ansvarsforflygtigelse og budgetter, der skrider. Martin Schøtt, Direktør Projekt Management, Carl Bro gruppen I henhold til Byggeriets Evaluerings Center arbejdsgruppe for partnering, arbejdes der med følgende definition for partnering: Præambel: Baggrunden for partnering er ønsket om, at skabe et transparent forretningsmiljø og at optimere byggeprocessen og produktet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parters kompetencer. Partnerskabet etableres som minimum mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Definition: Begrebet "partnering" anvendes om en samarbejdsform i et bygge- og anlægsprojekt når dette gennemføres under en fælles målsætning formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser. Uddybning: Fælles aktiviteter kan være kick-off-seminarer, workshops m.v. Et væsentligt element her er drøftelse og fastlæggelse af de 29

12 2.5 Partnering specifikke fælles målsætninger, som de involverede parter kan blive enige om for det pågældende projekt. Fælles økonomiske interesser kan være baseret på aftaler om fordeling af (økonomiske) risici og gevinster mellem parterne, herunder incitamenter for opnåelse af mål, som er af væsentlig betydning for det pågældende projekt. [11, side 7] Partnering i byggebranchen tager udgangspunkt i et udvidet samarbejde imellem bygherre, entreprenør og de enkelte rådgivere. Partnering adskiller sig fra de traditionelle samarbejdsformer ikke alene ved, at de indgåede aftaler er anderledes, men forudsætter også en anden holdning hos de implicerede parter, både i virksomhederne og hos alle de personer, der skal gennemføre et projekt i partnering. [12, side 2] Partnering sætter projektet i centrum og bygger på en fælles målsætning og åben kommunikation. En partnering proces handler om, at kvalitativt byggeri skabes i et tillidsfuldt samarbejde mellem virksomheder og mennesker, hvis faglige ekspertiser supplerer hinanden i alle projektets faser. Ved at alle indgår som partnere fra begyndelsen, sikrer man ikke bare en fælles viden om projektet. Man får også mulighed for i fællesskab at forme projektets pris, som fastlægges på et tidligt tidspunkt i forløbet, og forbliver inden for den aftalte ramme. Derudover sparer bygherren den tid, han i en traditionel byggeproces ville have brugt på en licitation af projektet. [26] Holdningen hos de parter, der indgår i partneringsamarbejdet, skal også indvirke på forholdet til de aktører i byggesagen, der ikke er omfattet af den indgåede partneringaftale. Således må forholdet mellem hovedentreprenøren, der indgår i partneringsamarbejdet, og underentreprenøren, der ikke gør det, være præget af åbenhed, fælles målsætning og undgåelse af suboptimering. [12, side 2] En egentlig fuldt udbygget partneringmodel giver for alle parter de største fordele og kan bruges, hvor alle forudsætninger er optimale: byggeriet grunden økonomien de deltagende firmaer de involverede medarbejdere med flere Hvis der er ydre forhold eller andre omstændigheder, der gør, at man ikke ønsker at tage skridtet fuldt ud, kan enkeltelementer i modellen benyttes i forbindelse med anvendelse af de traditionelle entrepriseformer. Jo mere man fjerner sig fra en egentlig partneringmodel, jo mindre vil aftalegrundlaget understøtte de holdninger, der er med til at skabe fordelene ved anvendelse af partnering. [12, side 2] Partnering er først og fremmest kendetegnet ved samarbejdet mellem de mennesker, virksomhederne stiller til rådighed for løsning af den fælles opgave, og adfærden reguleres mere af holdninger end af regler. Samarbejdet om projektet bliver som i en virksomhed. Denne virksomhed har en målsætning, der styres mod opfyldelse af. [12, side 4] 30

13 2 Beskrivelse af byggeprocessen Partnering er også karakteriseret ved, at projektets forudsætninger, muligheder og økonomi successivt, men systematisk konkretiseres, og at der parallelt hermed sker en tilsvarende konkretisering af de involverede parters forpligtelser i sagen. [12, side 4] I partnering projekter lægges det op til, at der er besparelser på både tid og økonomi. I partnering er alle partnerne med fra starten af projektet, og udvikler dette sammen. Når projektet ligger fast, er økonomien også på plads, i modsætning til et traditionelt byggeprojekt, hvor prissætningen først begynder når projektet er fastlagt. Det fremtrædende samarbejdselement i partnering gør, at byggetiden bliver kortere frem for et traditionelt projekt. Den økonomiske besparelse ligger primært på to områder. Ved at inddrage alle parter og få disse til at samarbejde, kan processerne effektiviseres. De rigtige løsninger findes tidligere, dermed spares der på omkostningerne. Den anden besparelse ligger i at alle partnere overholder de budgetter, der er aftalt i den programfase. [26] På figur 2.11 er der vist en illustration fra en NCC folder vedrørende partnering, hvoraf det fremgår at bygherren vil kunne spare både tid og penge ved at lade byggeriet udføre i partnering. Ved en partnering vil hele licitationsfasen kunne afskaffes, idet alle aktører udvælges tidligt og af en omgang. Ligeledes vil økonomien kunne fastlåses i form af en targetpris, hvor alle aktører har interesse i at overholde denne prissættelse. figur 2.11 I partnering er alle projektets partnere med fra starten og udvikler projektet sammen. Når projektet ligger fast, er økonomien også på plads. I traditionelle samarbejdsformer begynder prissætningen først, når projektet er fastlagt. Det forlænger byggetiden. Det fremtrædende samarbejdselement i partnering gør også byggetiden kortere. [26] 31

14 2.6 Lean Construction 2.6 Lean Construction Lean Construction er et styringsredskab, der kan bruges til alle former for byggerier. Konceptet er specielt egnet til byggeprojekter, der er komplekse, ikke-veldefinerede, økonomisk pressede eller tidsmæssigt pressede. Lean Construction har grundlag i produktionsfilosofien Lean Production, der blev introduceret af ingeniøren Ohno Lean Production Ingeniøren Ohno, der var ansat af Toyota, havde en filosofi om at effektivisere bilindustrien. Dette skulle gøres ved at fokusere på produktionssystemet som en helhed, og ikke kun fokusere på den enkelte delproduktion hver for sig. Lean Production har udgangspunkt i TQM og en reduktion af maskinomstillingstiderne. Ohno opstillede en række krav: Fremstilling af en bil, der imødekommer den enkelte kundes ønsker. Hurtig levering. Intet lager. Lean Production er et koncept, der løbende udvikles, dog er grundprincipperne ovenfor stadig de samme. Produktionsfilosofien omfatter følgende punkter: Identifikation og levering af merværdi til kunden: Skær alt væk, der ikke øger værdien. Tilrettelæggelse af produktionen i et løbende flow. Udvikling af produktet til det fuldkomne og etablering af et arbejdsflow i overensstemmelse med planerne via stop af produktionslinien, pull og spredning af information og beslutningstagning. Stræben efter det perfekte: Levering efter ordre af et produkt, der lever op til kundens forventninger, og som ikke fordrer opretholdelse af lager. [13, side 2 5] Lean Construction Det er blevet diskuteret meget om en produktionsfilosofi kunne overføres til byggeriet, idet byggeprojekter er kendetegnet af at være unikke og komplekse indenfor design og udførelsen. Byggeprojekterne er også kendetegnet af store variationer i design og der er tids- og planlægningspres. Generelt er et byggeprojekt forskelligt fra projekt til projekt og dermed ikke nogen mængde produktion, som det ses i produktionsindustrien. Ideerne bag Lean Production er blandt andet omgående levering af projektet til kundens tilfredshed og et minimalt spild i produktionsfasen. Lean-styringen af et byggeri adskiller sig fra en traditionel styring af byggeriet, fordi Lean: arbejder med et sæt af veldefinerede mål for leveringsprocessen, sigter mod at give bygherren maksimalt værdi allerede på projekteringsstadiet, planlægger produkt og proces parallelt og omfatter produktionskontrol fra start til slut i projektet. [13, side 6] I forbindelse med Lean Construction er der syv forudsætninger eller strømme der skal opfyldes før en aktivitet kan udføres, disse er: 32

15 2 Beskrivelse af byggeprocessen Indre strømme 1. Der skal være den nødvendige plads til at udføre arbejdet. 2. De foregående arbejder skal være afsluttet. Ydre strømme 3. De ydre omstædigheder skal være i orden. Ressource strømme 4. Materiellet skal være til stede. 5. Materialerne skal være til stede. 6. Mandskabet skal være til stede. 7. Informationerne i form af tegninger og beskrivelser skal foreligge. [14, side 184] Disse syv strømme kan illustreres som vist på figur Materialer Mandskab figur Illustration over de syv forudsætninger ved Lean Construction. [15, side 3] Hvis alle syv forudsætninger er opfyldt, kan opgaven betegnes som værende en sund aktivitet, og dermed kan opgaven udføres. I et byggeprojekt fokuseres der ofte kun på aktiviteter der forekommer direkte i byggeprocessen, og ikke selve processen omkring et byggeprojekt. Dette medfører, at der bruges ressourcer på de ikke værdiskabende aktiviteter, og dermed forringes værdien af byggeriet, enten i form af dårligere byggeri eller at aktørernes økonomi forringes. [14, side 184] Planlægningen af byggeriet Udover at sikre det planlægningsmæssige grundlag for sunde aktiviteter, er det opgaven at få hele teamet/sjakket til at fungere og samarbejde. For at sikre de sunde aktiviteter og det gode samarbejde, kan følgende opgave udføres af den ansvarlige leder for processtyringen: Varetage procesledelsen og proceskoordineringen på byggepladsen o Afholdelse af formandsmøder (arbejdsplanlægning) og nødvendig deltagelse i entreprisemøder (produktionsplanlægning). o Tidsplanlægning i form af en rullende planlægning. o Forhindringslister eller afklaringslister. o Byggeplads- og leveranceplanlægning i samarbejde med fagentreprenører. Opfølgning på projektafklaringer, således dette ikke bliver brandslukning. [15, side 5] 33

Forberedelse Fremmer Processen

Forberedelse Fremmer Processen Programmering Drift Forberedelse Fremmer Processen Udførelse Projektering Jens Damgaard Nielsen Afgangsprojekt 10. semester, efteråret 2004 Specialet i Byggeledelse Aalborg Universitet Aalborg Universitet

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Forslagsfasen Arkitekt. figur 5.1. Faseinddeling af byggeprocessen med angivelse af opgaver i de enkelte faser.

Forslagsfasen Arkitekt. figur 5.1. Faseinddeling af byggeprocessen med angivelse af opgaver i de enkelte faser. Ledelsessystemet I dette kapitel beskrives først det idealiserede ledelsessystem for forskellige faser i et byggeforløb. Ledelsessystemerne beskrives ud fra en Leavitt s diamantmodel, jf. appendiks H.

Læs mere

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE (FBE) FBE GEOGRAFI Hvor effektiv er byggeprocesserne? 1.

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Forberedelse fremmer processen

Forberedelse fremmer processen Forberedelse fremmer processen I dette appendiks er vejledningen til Standard for byggeprogram gengivet, vejledningen er også vedlagt denne rapport som en selvstædig rapport. O.1 Forord...2 O.2 Programfase...2

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Appendiks Hovedrapport Bilag. English summary. Kapitel 0 Introduktion. Kapitel 1 Initierende problem. Kapitel 2 Beskrivelse af byggeprocessen

Appendiks Hovedrapport Bilag. English summary. Kapitel 0 Introduktion. Kapitel 1 Initierende problem. Kapitel 2 Beskrivelse af byggeprocessen Introduktion Denne introduktion til rapporten har til formål at introducere rapportens struktur, med en kort angivelse af indholdet af hvert kapitel. I introduktion gives der også en læsevejledning til

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger:

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger: Notat Århus Kommune MULTIMEDIEHUS BYRÅDSINDSTILLING 2006 Procesbeskrivelse inkl. tids- og aktivitetsplan 15. august 2006 1. Ønsker til processen Århus Kommune har en række ønsker i forhold til den proces,

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Tid: Fredag d. 10. september 2004 kl. 09:00. Chefkonsulent, det rådgivende ingeniørfirma

Tid: Fredag d. 10. september 2004 kl. 09:00. Chefkonsulent, det rådgivende ingeniørfirma Interviewreferat Tid: Fredag d. 10. september 2004 kl. 09:00 Interviewede: Chefkonsulent, det rådgivende ingeniørfirma Interviewområder: Projekteringsfase o Udarbejdelse af projektmateriale o Samarbejde

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Nye samarbejdsformer partnering

Nye samarbejdsformer partnering Nye samarbejdsformer partnering Af Knud Erik Busk, projektchef i DR og formand for Bygherreforeningen i Danmark Artikler fra HFB 30 2003 Baggrund Partnering har været anvendt i USA gennem de seneste 20

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise 1. Baggrund I kontrakten med Rådgiverkonsortiet Medic OUH er angivet, at Nyt OUH projektet skal udbydes i stor- og fagentrepriser.

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Indledning. Kapitel maj 2004 Gr.A Indledning

Indledning. Kapitel maj 2004 Gr.A Indledning 3. maj 2004 Gr.A-104 1. Indledning Kapitel 1 Indledning I forbindelse med kurset "Projektledelse" på byggesektorens 6. semester på Aalborg Universitet er udarbejdet dette miniprojekt. Det er valgt, at

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE TIDLIG INDDRAGELSE DE GODE GAMLE DAGE bygger 2 DE GODE GAMLE DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Entreprenøren bygger 3 DE KNAP SÅ GAMLE (MEN GODE!) DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Spærleverandøren

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016 Møde om renovering Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Offentlig Privat Partnerskab OPP Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Det KAN gøres bedre 2 Vigtige karakteristika ved OPP Kontrakten

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Strategisk udbud af offentlige bygge- og anlægsprojekter

Strategisk udbud af offentlige bygge- og anlægsprojekter Strategisk udbud af offentlige bygge- og anlægsprojekter København, den 9. november 2016 2 Program 1 Udbudsretlige rammer for udbudsstrategien 2 Entrepriseformer 3 Tidligt udbud 4 Dokk1 Aarhus 1 3 1 Udbudsretlige

Læs mere

Strategisk udbud af offentlige bygge- og anlægsprojekter. Aarhus, den 3. november 2016

Strategisk udbud af offentlige bygge- og anlægsprojekter. Aarhus, den 3. november 2016 Strategisk udbud af offentlige bygge- og anlægsprojekter Aarhus, den 3. november 2016 2 Program 1 Udbudsretlige rammer for udbudsstrategien 2 Entrepriseformer 3 Tidligt udbud 4 Dokk1 Aarhus 3 1 Udbudsretlige

Læs mere

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Den fælles målsætning i byggeriet: Det rigtige hus, til den rigtige pris og til den rigtige tid

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Værdibaseret workshopprojektering

Værdibaseret workshopprojektering Værdibaseret workshopprojektering Lean Construction DK Lisbet Wolters Workshopbaserede byggeprocesser siden 2001. Workshopprojektering på boligprojekter, skoler, erhvervsdomiciler Workshops hvad er det?

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

UDBUDS- OG ANLÆGSSTRATEGI

UDBUDS- OG ANLÆGSSTRATEGI 2013-2014 Kultur- og Fritidsforvaltningen Tekst: Lars Høier, (A&U) Grafi k: Marianne Rich-Byberg (P&B), Nyropsgade 1, 5. sal, 1602 København V Indledning er en professionel indkøbsorganisation, der anvender

Læs mere

Projekt Nye Samarbejdsformer

Projekt Nye Samarbejdsformer Projekt Nye Samarbejdsformer arbejdspapir om brug af workshops ved partnering INFORMATION Erhvervs- og Boligstyrelsen Oktober 2001 1 Indhold 3 Forord 4 Nye samarbejdsformer - partnering 5 Workshops Hvorfor

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Hvad er strategi - projektlederens rolle De store beslutninger - mulighederne Cases Hvordan vælge - situationsegenskaber og erfaringer Konklusion - valg og opfølgning

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 1. juni 2016 BILAG 8 1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Kulturministeriet

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere