Indhold. Tina Düsterdich, UCC, Afsluttende rapport Sprogpakken: til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Tina Düsterdich, UCC, 28.09.2012. Afsluttende rapport Sprogpakken: 29092010 til 28092012"

Transkript

1 Afsluttende rapport Sprogpakken: til Indhold Opgaven... 2 Opgaveløsningen... 3 Vidensgrundlag... 3 Samarbejde med landets kommuner... 3 Information om Gåhjemmøder... 3 Efteruddannelsesforløb... 4 Videregående efteruddannelsesforløb... 4 Evaluering og kvalitetssikring... 4 Nationalt underviserkorps... 4 Hjemmesiden... 5 Projektets organisering og drift... 5 Projektgruppen... 5 Opdragsgiver... 5 Konsortiegruppen... 5 Følgegruppen... 5 Ekspertgruppen... 6 Projektets faser... 6 Udviklingsfasen oktober 2010 til august Etablering under pres... 6 Forskningsviden/professionsviden... 6 Målgrupper... 6 Pilotforløb... 7 Kommunesamarbejde... 7 Gennemførselsfasen august 2011 til september dages- kurserne dages- kurserne... 8 Konsulentbesøgene... 8 Spørgsmål til kommunerne

2 Opgaven Servicestyrelsen, nu Socialstyrelsen, valgte september 2010 at give opgaven Efteruddannelse, temadage og undervisningsmateriale om børns sprog til et konsortium bestående af Center for offentlig kompetenceudvikling COK, Syddansk Universitet, Center for børnesprog, Professionshøjskolen UC VIA, Professionshøjskolen UC Lillebælt og Professionshøjskolen UCC. Begrundelsen for valget var bl.a. at Opgaveløsningen vidner om god opgaveforståelse, et design, der virker realistisk og gennemførbart, tæt kendskab til daginstitutionerne og den pædagogiske praksis og endelig forventes tilbudsgiver at kunne løse opgaven på et højt niveau på baggrund af de kvalifikationer, der beskrives i tilbuddet (fra brev af ). Følgende rapport beskriver, hvordan der er arbejdet med opgavens leverancer (og delleverancer) i de forløbne 2 år. Formålet med efteruddannelsen, formuleret i finanslovsaftalen for 2010, var at opkvalificere det pædagogisk uddannede personale i dagtilbud med henblik på at give dem viden og redskaber, så de bliver i stand til at; identificere de børn, hvor der er en formodning om, at de har behov for sprogstimulering, og vælge den indsats og pædagogiske aktivitet/metode, der skal iværksættes på baggrund af sprogvurderingens resultater En væsentlig del af arbejdet med at understøtte børns sprog består i at vejlede forældre om, hvordan de kan skabe et godt sprogligt miljø i hjemmet. Efteruddannelsespakken skal derfor ligeledes have fokus på, hvordan det pædagogiske personale indgår i dialog og samarbejde med forældrene om deres barns sproglige udvikling. (Udbud s. 9 & 10). I afsnit 3.4 præciseres formålet: Formålet med efteruddannelsespakken er at iværksætte en generel opkvalificering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog i dagtilbudsalderen, herunder at sikre implementering af de nye regler om sprogvurdering og sprogstimulering (Udbud s. 11) Indholdet i efteruddannelsespakken, skal baseres på den nyeste viden og forskning om børns sprog og give deltagerne; Øget viden om børns sprog og sproglige udvikling, viden om, hvornår et barn viser tegn på, at det kan have behov for en mere målrettet og systematisk sprogindsats, samt konkrete redskaber, der kan implementeres i den pædagogiske praksis i dagtilbuddene med henblik på at understøtte børns sproglige kompetencer (Udbud s. 12) Efteruddannelsesparken består herefter af følgende elementer: 1. Udvikling, afprøvning og afholdelse af efteruddannelsesforløb med kursusmateriale til daginstitutionspersonale m.v. 2. Udvikling, afprøvning og afholdelse af et videregående efteruddannelsesforløb med kursusmateriale til nøglepersoner, herunder inspirationsmateriale til brug for nøglepersonernes arbejde med at vejlede og understøtte dagtilbudspersonalet. 3. Tilrettelæggelse og afholdelse af temadage i kommunerne 2

3 Opgaveløsningen I opgaveløsningen har konsortiet (herefter Projektet) lagt vægt på at opfylde ovenstående på følgende vis: Vidensgrundlag Center for Børns Sprog, SDU udarbejdede et systematisk review, der efterfølgende blev bearbejdet og omsat til evidensbaseret viden, metoder og redskaber som kan fungere i en dansk pædagogisk kontekst. Der blev endvidere udarbejdet en oversigt over moderne teorier om barnets sprogtilegnelse. Endelig blev der foretaget en praksiskortlægning. Materialet er lagt på projektets hjemmeside. Samarbejde med landets kommuner De tre professionshøjskoler udgør langt den største leverandør af undervisning og kompetenceudvikling i forhold til pædagogisk personale og har kontakt til langt størstedelen af de 98 kommuner godt suppleret med COK s landsdækkende kursusvirksomhed på forvaltnings- og institutionsniveau. Samtlige 98 kommuner er på chefniveau blevet kontaktet dels via markedsføringsmateriale og dels via personlig kontakt i form af fysiske møder og/eller telefon/mail. Der er afholdt Temadage (Gåhjemmøder), efteruddannelsesforløb (4 dages- kurser) samt samarbejdende møder i form af 1) formøde med dagtilbudschef/substitut, 2) nøglepersons/konsulentmøder samt 3) afsluttende/opfølgende møde med dagtilbudschef eller lign) Alle er afholdt lokalt i kommunerne. Der er afholdt videregående uddannelsesforløb (6 dages- kurser) organiseret i hold på tværs i kommunerne og alle nøglepersoner er tilbudt 2 konsulentbesøg, som jævnfør ovenstående er afholdt lokalt. Endelig har professionshøjskolernes administrative personale haft kontakt med kommunerne i den konkrete tilrettelæggelse af gåhjemmøder og kurser, ligesom flere undervisere har haft kontakt til kommunerne forud for den konkrete undervisning på 4 dages- kurserne. Information om Gåhjemmøder Der blev udarbejdet orienterende/markedsføringsmateriale om Sprogpakken, som blev udsendt januar Materialet blev siden suppleret med tilbuddet om afholdelse af Gåhjemmøder for bl.a. Daginstitutionsledere, pædagogisk personale i daginstitutionerne herunder pædagogmedhjælpere og nøglepersoner (udbud s.26). Gåhjemmødernes formål var at give indblik i lovgivningen om sprogvurdering og sprogstimulering (Udbud s. 20) samt introducere til Sprogpakken generelt. Dagtilbudschefen eller en substitut for samme blev bedt om at være mødets vært for at sikre koblingen til kommunes egne indsatser på området. Et omfattende materiale blev udarbejdet mhp. at sikre kvaliteten af mødernes indhold. Der er afholdt 99 Gåhjemmøder på landsplan. 1 Der er endvidere udviklet en hjemmeside hvor alt materiale er uploadet. 1 Se bilag 1 for dokumentation 3

4 Efteruddannelsesforløb Der er udviklet kurser og materiale til efteruddannelsesforløb (4 dages- kursus) for dagtilbudspersonale m.v. Foråret 2011 blev der afholdt 3 pilotforløb (ét forløb i hver af de tre områder som naturligt dækkes af de tre professionshøjskoler), for at få så forskellige tilbagemeldinger som muligt. Pilotforløbene var med til at kvalificere det egentlige materiale, som blev endeligt godkendt august Materialet består af tekster, visuelle tekster, slides til undervisning, opgaver og film. Alt er at finde på hjemmesiden og kan således også bruges fremadrettet. Der er afholdt 286 kurser 2 på landsplan og i alt 6959 kursister 3 har gennemført 4 dages kurset med tilstedeværelse mindst 75% af tiden samt løst en praksisopgave midt i forløbet. Videregående efteruddannelsesforløb Der er udviklet kurser og materiale til et videregående efteruddannelsesforløb (6 dages kurset) for nøglepersoner. Foråret 2011 blev der afholdt 1 pilotforløb for at kvalificere det egentlig materiale, der blev endelig godkendt august Materialet består af tekster, visuelle tekster, slides til undervisning, opgaver og film. Der er endvidere henvisning til enkelte andre tekster til videre studier. Alt er at finde på hjemmesiden og kan ligeledes bruges fremadrettet. Der er afholdt 20 kurser 4 på landsplan og i alt 456 kursister 5 har gennemført 6 dages kurset med tilstedeværelse mindst 75% af tiden samt løst to praksisopgaver i forløbet. Evaluering og kvalitetssikring Der er udviklet kvalitetsmapper på samtlige delleverancer: 1) Formøde med dagtilbudschef/substitut 2) Afholdelse af Gåhjemmøde 3) 4 dages- kursus (udfyldt af undervisere) 4) 6 dages- kursus (udfyldt af undervisere) 5) Konsulentsbesøg for nøglepersoner 6 Der er endvidere udviklet elektronisk evalueringsskema til deltagerne på de to kurser. Formålet med evalueringen er at måle tilfredsheden med kursets indhold og afholdelse. Begge kurser får en høj score, dog scorer 4 dages- kurset 7 væsentlig højere end 6 dages- kurset 8. Nationalt underviserkorps De tre professionshøjskoler har hver især bidraget med egne undervisere til såvel 4 dages- kurserne som til 6 dages- kurserne. Underviserne har deltaget i et fælles undervisningsforløb a ca. 40 lektioner samt i et midtvejsseminar januar Underviserne har været organiseret i teams og har også deltaget i lokale undervisermøder undervejs. Der har været enkelte udskiftninger undervejs og nye undervisere har derfor deltaget i et mentorforløb organiseret lokalt. 2 Se bilag 2a + 2b + 2c for dokumentation 3 Se bilag 2a + 2b + 2c for dokumentation samt bilag 2d for begrundelse af dokumentationsform 4 Se bilag 3a + 3b + 3c for dokumentation 5 Se bilag 3a + 3b + 3c for dokumentation 6 UCC har også brugt lokal femstillet kvalitetsmappe for opfølgende besøg 7 Se bilag 4 for opgørelse på landsplan 8 Se bilag 5 for opgørelse på landsplan 4

5 Hjemmesiden Sprogpakken har sin egen hjemmeside. På siden ligger, som ovenfor nævnt, alt materiale fra forskning, praksiskortlægning, materialer til gåhjemmøder, 4 dages kurser og 6 dages kurser. Kursusplaner, film samt materiale til forældre 9. Siden har endvidere været brugt til at annoncere datoer for Gåhjemmøder og kurser samt et tilfredshedsbarometer udledt af evalueringerne. Siden er blevet brugt flittigt og har således haft over unikke besøgende 10 siden december Projektets organisering og drift Det er 2 år siden at Socialstyrelsen overgav arbejdet med det der nu har manifesteret sig som Sprogpakken til konsortiet. Projektgruppen har hentet arbejdskraft i hver deres institutioner og desuden samarbejdet med Socialstyrelsen, Konsortiegruppen, Følgegruppen og en kort tid også Ekspertgruppen. Projektgruppen Den daglige drift af projektet har været varetaget af en projektgruppe med deltagere fra de fem partnere samt en projektleder ansat i Professionshøjskolen UCC. UCC har haft det overordnede ansvar for projektledelsen. Projektgruppen har bestået af: Lotte Hestbæk, COK, Dorthe Bleses fra CfB SDU, Birte Nielsen Professionshøjskolen UC VIA, Kirsten Hillman Professionshøjskolen UC Lillebælt og Margit Nygaard Mikkelsen Professionshøjskolen UCC samt projektleder Tina Düsterdich Professionshøjskolen UCC. Opdragsgiver Fra Socialstyrelsen har både Fuldmægtig Holger Kristoffersen og Fagchef Anne Melchior Hansen været gennemgående samarbejdspartnere i et tæt og givtigt samarbejde. I perioder næsten dagligt, men som oftest på ugebasis. Konsortiegruppen Konsortiegruppen repræsenterer cheferne fra de fem partnerinstitutioner. Leder af konsortiegruppen var til en start Institutleder Aage Nipper, nu efterfulgt af Programleder Hanne Toft fra UCC. Desuden deltager Hannah Arlien- Søborg fra COK, Steffen Nordahl Lund fra SDU, Poul Erik Philipsen fra Professionshøjskolen UC VIA og Kirsten Hillman fra Professionshøjskolen UC Lillebælt. Konsortiegruppen har været samlet 3 4 gange undervejs og har et afsluttende og afrundende møde til gode. Konsortiegruppen er løbende blevet orienteret af projektleder samt af egne deltagere om projektet. Følgegruppen Følgegruppen har holdt i alt 3 møder med deltagelse af repræsentanter fra; Socialstyrelsen Holger Kristoffersen, Socialministeriet Louise Schmidt Rasch, Børne- og kulturchefernes forening Dorte Bloch, BUPL Pauline Ansel- Henry, FOA Birgit Stechmann og fra Projektgruppen Margit Nygaard Mikkelsen. Møderne har hovedsagelig haft en orienterende karakter. 9 Forældredelens tekstmateriale blev foråret 2012 oversat til 9 sprog. 10 Se bilag 6a + 6b + 6c for webstatistik 5

6 Ekspertgruppen Projektgruppen m.fl. har mødt Ekspertgruppen to gange i forløbet. Ekspertgruppen har hovedsagelig givet input i forhold til udvikling af undervisningsmateriale. Ekspertgruppen har haft deltagelse af; Unni Espenakk, programleder Bredtved Kompetancecenter Oslo, Thomas Illum Hansen, centerleder, phd Nationalt Videncenter for Læremidler, Klara Korsgaard, centerleder Nationalt Videncenter for Læsning, Kristian Kristoffersen, Professor ved Institut for Lingvistik og Nordiske Studier Oslo Universitet samt Anders Skriver Jensen for Stig Broström. Projektets faser Projektet bestod (naturligt) af to faser: En udviklingsfase og en gennemførselsfase og der har været tryk på fra dag ét. Udviklingsfasen oktober 2010 til august 2011 Som ovenfor beskrevet har perioden været præget af følgende; Endelig etablering af projektorganisering, samarbejdsflader internt og eksternt Forskning, praksiskortlægning samt udvikling af koncept for kurser, gåhjemmøder, div. materialer samt kommunikation til omverden angående projektet Kontakt til kommunerne Etablering af underviserkorps Etablering under pres Meget foregik mere eller mindre på samme tid. I et fremtidsperspektiv kunne det være givtig på flere planer, hvis der blev sat mere tid af til et så omfattende projekt som dette projekt har været. Reelt var det meget vigtigt at forskning og praksiskortlægning kunne gennemføres og afsluttes inden alle de andre aktiviteter skulle i gang, sådan blev det desværre ikke. Tidspresset gjorde, at kommunerne skulle kontaktes inden vi rigtig vidste, hvad vi kunne tilbyde på indholdssiden. Gåhjemmøderne, som dels skulle handle om ændringerne i dagtilbudsloven og dels skulle introducere til Sprogpakken, skulle i gang foråret 2011 og indeholde oplæg om den kommende Sprogpakkes indhold. Kurser og materiale, der i høj grad skulle begrundes i forskningen, kunne ikke vente på den endelige afslutning, hvorfor en gruppe måtte arbejde på et til en start meget tyndt grundlag. Det underviserkorps, som skulle være klar til at undervise efteråret 2011, skulle både rekrutteres og indføres i et indhold, som endnu ikke var helt på plads. Forskningsviden/professionsviden Desuden blev det en klar erkendelse internt i projektet, at det er svært at omsætte forskningsviden direkte til professionsviden specielt i kursusform. Det kan lade sig gøre, og vi synes det er lykkedes, men oversættelsesarbejdet har krævet mange ressourcer, og også her kunne et mindre tidspres have lettet arbejdet. Målgrupper Dernæst har målgruppespørgsmålet også fyldt en del, både i forhold til begge kurser og også i forhold til gåhjemmøderne. I Udbuddet lægges der op til at Gåhjemmøderne i deres målgruppeorientering kan differentieres. Projektet valgte ikke at differentiere. Det betød at der dels var endog meget forskellige 6

7 målgrupper, men også at kommunens samlede indsats på sprogområdet fik betydning for, hvordan indholdet, som det først var tænkt, blev modtaget. På Gåhjemmøderne mødte pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere, sprogvejledere (med og uden formel uddannelse), tale- hørepædagoger, pædagogiske konsulenter, bibliotekarer, sundhedsplejersker mm op. Fagpersoner professionelle som havde interesse men også vidt forskellige faglige forudsætninger. Heldigvis var både de konsulenter og studentermedhjælpere, som forestod gåhjemmøderne, hurtige til at gentænke indhold og Socialstyrelsen deltog velvilligt i en lidt løsere struktur på møderne, så møderne kom til at fremstå mere deltagerorienteret end i deres første meget fast struktur. Det virkede til gengæld godt at holde møderne med en samlet deltagerskare på tværs, det krævede bare stor afkodning af det grundlæggende faglige niveau hver gang. Pilotforløb I forhold til kurserne og undervisningsmaterialet, så blev der foråret 2011 afholdt pilotforløb, som tidligere beskrevet. Der blev lavet en grundig evaluering og på baggrund af denne kunne en sidste revidering igangsættes. Der blev arbejdet intenst lige til en allersidste deadline medio august. På samme tid blev det sidste underviserseminar i form af en Kick- off afholdt i Vejle. De første undervisere fik en ilddåb i det både 6 dages- kurser og 4 dages- kurser gik i gang slut august Kommunesamarbejde Det var, som nævnt, en udfordring at kontakte kommunerne og forklare dem, hvad nyt Sprogpakken kunne bringe dem i deres arbejde med børns sproglige udvikling. Indsatsen omkring børns sproglige udvikling er meget differentieret og kommunerne var skeptiske i forhold til, at kommuner alle skulle indføres på samme vis, uanset om de havde haft sprog som indsatsområde i flere år, eller om det var et kommende indsatsområde. Tre kommuner kunne ikke bruge Sprogpakken, som den blev præsenteret, de sagde pænt nej tak. De resterende 95 kommuner har overvejende været rigtig tilfredse med Sprogpakken, som det fremgår af de beretninger som de tre professionshøjskoler har udarbejdet 11. Gennemførselsfasen august 2011 til september 2012 De sidste kommuner blev kontaktet efteråret 2011 og herefter var det muligt for de tre professionshøjskoler at tilrettelægge både 6 dages- kurserne som gik på tværs af kommunerne og 4 dages kurserne, som stort set alle blev afholdt i de enkelte kommuner på godt og ondt. Deltagerne på landsplan er budt forskelligt i forhold til de lokale undervisningsforhold, muligheden for (især for underviserne) 12 at benytte IT samt forplejning. I det store hele har der været tilfredshed med forholdene, men der er også historier om det modsatte. 4- dages- kurserne Som det fremgår at de afsluttende rapporter fra professionshøjskolerne, så har arbejdet med 4 dages- kurserne givet underviserne nye erfaringer. Fra VIA skrives der at Langt de fleste undervisere giver udtryk for at undervisningsmaterialet har været passende og velfungerende (Bilag 7a s.1), og fra UCL gives der udtryk for, at det har været en positiv opgave (Bilag 7c s.1). Fra UCC gives der udtryk for at undervisernes frihed til at prioritere de enkelte slides inden for rammen af de emner, der skulle arbejdes med (Bilag 7e s.2)gjorde, at underviserne i højere grad kunne anvende materialet bedst muligt (Bilag 7e s.2). 11 Se Bilag 7a+b for Professionshøjskolen UC VIAs beretning, Bilag 7c+d for Professionshøjskolen UC Lillebælt beretning og Bilag 7e for Professionshøjskolen UCC beretning 12 Se bl.a. afsluttende beretninger fra UCC og VIA 7

8 Generelt må det konkluderes at 4 dages- kurserne har været en stor succes. Underviserne har udtrykt glæde ved at møde kursister, der var begejstrede og glade for Sprogpakkens budskab (Bilag 7e s.4), og 90% 13 af de 73,6% som har besvaret evalueringerne, ville anbefale kurset til andre. 4 dages- kurserne blev, for de flestes vedkommende, afholdt i forlængelse af 6 dages- kurserne. 6- dages- kurserne Stort set alle nøglepersoner var i gang med eller havde afsluttet deres kursus inden afholdes af de lokale 4 dages- kurser. 6 dages- kurserne har ikke haft den helt samme succes som 4 dages- kurserne, hvilket for en stor del tilskrives den langt mere differentieret målgruppen. UCL s undervisere har fundet materialet mangelfuldt (Bilag 7c s. 1) og UCC s undervisere har fundet sprogmaterialet omfattende og vanskeligt at tilpasse de mange forskellige målgrupper (Bilag 7e s.3). Evalueringerne 14 viser dog at 69% ud af en svarprocent på 71,4 ville anbefale kurset til andre. Konsulentbesøgene Langt størstedelen af nøglepersonerne/kommunerne har valgt at tage imod tilbud om op til 2 konsulentbesøg i forlængelse af 6 dages- kurset, med det formål at Styrke forbindelsen mellem nøglepersonernes individuelle læreprocesser, det pædagogiske personales deltagelse i 4 dages- kurser og konkret kommunale udviklingsperspektiver på det pædagogiske arbejde med børns sprog på et individ, institutionelt samt kommunalt organisatorisk niveau (Bilag 7d s.1). Møderne er forløbet meget forskelligt alt efter nøglepersonens tilknytning og opgave på kommunalt niveau (Bilag 7b s.2) og det har ikke altid været klart for nøglepersonerne, hvad der blev forventet af dem, eller hvad de kunne forvente at skulle gøre. Flere kommuner efterlyser mere håndfaste og konkrete dessiner i forhold til udvælgelsen af nøglepersoner, hvis de igen skulle deltage i et sprogpakkelignende koncept (Bilag 7e s.6), samtidig med at Vigtigheden af at uddanne nøglepersoner understreges (Bilag 7e s.6). Flere kommuner giver udtryk for, at Sprogpakken har ført til et større samarbejde mellem forskellige personalegrupper og forskellige områder i forvaltningen der arbejder med de 0-5/8årige børn (Bilag 7b s.2), hvilket fører hen til kommunernes egne vurderinger af Sprogpakken. Spørgsmål til kommunerne Socialstyrelsen bad afslutningsvis professionshøjskolerne om at stille kommunerne 4 spørgsmål mhp. at få en fornemmelse af, hvordan der er arbejdet med implementering af Sprogpakken. De tre professionshøjskoler har lavet hver sin opsamling som fremgår af bilagene 7a + 7b + 7c + 7d + 7e. Afslutningsvis et kort resume på tværs af de 3 rapporter. Hvor meget har arbejdet med implementeringen af Sprogpakken fyldt i det seneste år? Generelt skønnes det at kommunerne har arbejdet seriøst og målrettet med opfølgning og implementering af Sprogpakkens firedagskurser. Dette arbejde er bl.a. sket på baggrund af kommunens udarbejdede planer og projekter fra seksdages kurserne (Bilag 7d s.2). Selvom VIA også giver udtryk for at meget er en temmelig forskellig størrelse fra kommune til kommune (Bilag 7b s.1). 13 Se Bilag 4 for evaluering af 4 dages kurserne slutscore. 14 Se Bilag 5 for evaluering af 6 dages kurserne slutscore. 8

9 Hvor meget forventer I, at dette arbejde vil fylde i det kommende år? Også her er det generelle svar at kommunerne forventer at arbejdet også vil fylde meget i de kommende år (Bilag 7b s.1), hvilket understøttes når det efterfølgende spørgsmål konkret spørger til, hvad er der allerede taget initiativ til og dernæst forventninger i et fremadrettet perspektiv. Hvordan har I organisatorisk understøttet arbejdet med Sprogpakken i kommunen? og Hvilke fremtidige planer har I for organisatorisk understøttelse af Sprogpakken? 15 Først og fremmest har der været fokus på dannelse af særlige sprognetværk på tværs af institutionerne. En del af kommunerne havde netværk i forvejen. Enten blev disse inddraget direkte i arbejdet eller også opstod der et ekstra korps af videnspersoner. Andre kommuner benyttede lejligheden til at få gang i også dette arbejde. Netværkenes formål er at fastholde begejstringen for sprogarbejdet, udvikle flere ideer og skabe rum for reel erfaringsudveksling. Flere nævner også samarbejdet på tværs af faggrupper i kommunerne, samarbejde i den interne kommunale struktur som et område, der skal prioriteres. Fx vuggestue, dagpleje, børnehaveklasse, SFO/fritidshjem, børnebibliotekarer, tale- og hørelærer, konsulenter mm Der er ifølge kommunerne, og dette spores også hos deltagerne, behov for på en eller anden måde at holde gryden i kog. Sprogpakken har på mange måder været inspirerende for det pædagogiske miljø, uanset om deltagerene (fortrinsvis på 4 dages- kurserne) har nikket genkendende til stoffet eller fundet det nyt og spændende. Flere nøglepersoner har således givet udtryk for, at Sprogpakken har givet et fælles fagligt fundament. Det bliver spændende at følge de kommunale bestræbelser for at fastholde og udvide interessen, hvis ikke der sættes noget i gang på landsplan, som der også spørges efter. Der tænkes også i didaktiske kompetencer hos dagtilbudspersonalet, som nu dels har en opgave i at arbejde med strategierne, en opgave som hedder kollegial formidling/igangsættelse af læring hos kolleger og endnu en, som hedder formidling/igangsættelse af læring blandt forældre. Nøglepersonerne nævnes også som en gruppe, der har brug for sparring og fortsat udvikling enten i netværk eller via årlige konferencer. Endelig er det også oplagt at tænke på tværs og i sammenhæng mellem andre og flere pædagogiske indsatser (fx inklusion, børnemiljø, motorik, musik mm). Det er tydeligt at der er lyst og energi til fortsat udvikling på alle niveauer. Sprogarbejdet er ikke slut med Sprogpakken. Som også VIA skriver i deres rapport, er der både undervejs i processen og formentlig også efterfølgende sket en del personaleændringer i kommunerne og igen på forskellige niveauer, så der vil fortsat være brug for supplerende tiltag af forskellig art, med det formål fortsat at understøtte arbejdet med gode sproglige kompetencer: 15 Spørgsmålene er stærkt overlappende, og de er derfor sat sammen i denne opsummering 9

10 Gode sproglige kompetencer har vist sig at være afgørende for gennemførelse af både folkeskolen og en ungdomsuddannelse som igen har afgørende betydning for, om barnet/den unge som voksen kan deltage i samfundet. Forudsætningen for dette er bl.a., at børn allerede inden skolestart understøttes i at udvikle et godt sprog (Udbud s.12). Derfor håber vi også at Sprogpakken har været med til dels at løfte det formål og dels at understøtte en praksis, der gør en forskel. På projektets vegne Tina Düsterdich Projektleder Sprogpakken 10

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis:

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis: Introduktion Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkomst Præsentation af kursister ss af underviser Kursusbevis og evaluering Introduktion til Sprogpakken Film: Taler vi om det samme, når vi taler

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013 UDVIKLINGSPROGRAMMET DAGSORDEN Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud baggrund, formål, indhold og ambitionsniveau Hverdagen for deltagerne i Fremtidens Dagtilbud Hvad kan I forvente at få ud af at

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

En oversigt over, hvornår du arbejder med processkemaet. Opgaveark med spørgsmål til arbejdet med processkemaet

En oversigt over, hvornår du arbejder med processkemaet. Opgaveark med spørgsmål til arbejdet med processkemaet Processkema Processkema Hvorfor og hvordan Processkemaet er gennemgående i kurset og har til hensigt at binde kursets indhold sammen med din dagligdag, så læring omsættes til din daglige praksis og derved

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Bind 2: Implementering

Bind 2: Implementering Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 2: Implementering Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud 1 Opfordringsskrivelse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud.

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Struktur Indhold Tidshorisont Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling Kirsten Sørensen Århus

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge LINKS Denne pjece er oversat til somali, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, kurdisk, dari og pashto. Oversættelserne findes på følgende

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD TCBUs opgave Opgaven for Tværfagligt Center er at bidrage til, at lærere, pædagoger og ledere kan lykkes med kerneopgaven: at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn og unge Karin Oudshoorn Adm.

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn

Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn sproglig, kulturel og social De lovgivningsmæssige rammer for arbejdet med tosprogede småbørns sproglige udvikling er beskrevet

Læs mere

Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet

Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet Baggrund Afledt af behandlingen af Sprog og integrationssagen

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer:

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer: Kortlægning Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet Baggrund 23. december 2014 Sagsnummer: 14-231-0385 På basis af den bedste, mest aktuelle viden rådgiver Det

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014.

Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014. Evaluering af projekt babytegn. På introdagen øver deltagerne sig i at fortælle med babytegn. Her er det en hare. Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014. Arbejde Mor Kort opsummering af projektet:

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein 1 2 Program Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige og sociale perspektiver Samfundsmæssige perspektiver Forskningsmæssige perspektiver Sprog - et tema i læreplanen Milepæle i barnets

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune.

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. 2014/2015 Kvalitetsrapport dagtilbud 2014/2015 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Projektbeskrivelse: Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen til gavn for børns læring og trivsel. November 2015 BUPL & KL

Projektbeskrivelse: Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen til gavn for børns læring og trivsel. November 2015 BUPL & KL Projektbeskrivelse: Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen til gavn for børns læring og trivsel November 2015 BUPL & KL Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen - til gavn for børns

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Afslutningskonference

Afslutningskonference Afslutningskonference Styrket samarbejde med forældre til flygtningebørn og andre nyankomne børn www.nyankomneforældre.dk Mandag d. 11. december 2017 Hotel Storebælt Styrket samarbejde med forældre til

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Velkommen til Fyraftensmøde om børn og voksnes læring i Vejen Kommune Dagtilbud

Velkommen til Fyraftensmøde om børn og voksnes læring i Vejen Kommune Dagtilbud Velkommen til Fyraftensmøde om børn og voksnes læring i Vejen Kommune Dagtilbud Aftenens program Kl. 17.30-17.45 Kl. 17.45-18.45 Kl. 18.45-19.15 Kl. 19.15-20.15 Kl. 20.15-20.30 Velkomst og rammesætning

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Ved projektleder Rune Schjerbeck, Undervisningsministeriet den 20. marts 2014 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium PPR s udviklings - kommissorium Baggrund Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfagligt sammensat organisation bestående af psykologer, talepædagoger, konsulenter, fysio-/ergoterapeuter, socialrådgivere

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere