v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde."

Transkript

1 VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. 1. Formål: At undersøge den foreløbige nytteværdi og effekt af virksomhedernes deltagelse i Innovation i Øjenhøjde. Herunder at gennemføre en kvantitativ måling af deltagertilfredshed og deltagernes umiddelbare vurdering af den nytteværdi de har haft af deltagelse i projektet, vækstgruppeforløbet samt brugen af rådgivning. En egentlig vurdering af virksomhedernes udbytte i form af konkrete effekter målt i kroner og øre skønnes ikke at kunne gennemføres meningsfyldt efter så relativt kort tid. Efter aftale mellem VIFU og gennemføres en sådan opfølgende effektmåling derfor i 2. halvdel af Fremgangsmåde ved gennemførelse af spørgeundersøgelse: Undersøgelsens målgruppe udgøres af de deltagende virksomheder i projekt Innovation i Øjenhøjde. Denne gruppe omfatter 19 virksomheder hvoraf én har deltaget i to vækstgrupper, men dog kun har skullet besvare spørgeskema for deltagelse i det primære vækstgruppeforløb. 2.1: Udfærdigelse af spørgeramme for 1. effektmåling Spørgerammen og de anvendte spørgeskemaer er udarbejdet af og benyttet i undersøgelsen. De udfyldte spørgeskemaer fremgår af filen Effektmåling Innovation i Øjenhøjde. Denne fil er vedhæftet. 2.2: Gennemførelse af 1. effektmåling Denne 1. effektmåling er gennemført via kvantitativ dataindsamling. Spørgeskemaerne er fremsendt elektronisk til samtlige deltagere med en frist på tre uger til at besvare spørgeskemaet. Herefter er besvarelserne opsamlet og de manglende respondenter er rykket telefonisk. Efter yderligere to uger er de resterende skemaer fremsendt i print, så de kan udfyldes manuelt og tilbagesendes i frankeret kuvert. De resterende respondenter er kontaktet af professionelle interviewere fra Teknologisk Institut, for at få de sidste besvarelser gennemført telefonisk. Respondenterne fordeler sig efter følgende gruppering:

2 16 virksomheder har responderet og udfyldt spørgeskemaerne fyldestgørende, dog er et skema ikke nået frem endnu inden sidste deadline. 2 virksomheder har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen. 1 virksomhed er kommet ind i projektet på så sent et tidspunkt, så de mente ikke at have tilstrækkelig grundlag for at evaluere det samlede forløb. Besvarelsesprocenten for effektmålingen ligger således på ca. 80 %. 2 Resultatet af effektmåling i projekt Innovation i Øjenhøjde fremgår af den vedhæftede fil Effektmåling Innovation i Øjenhøjde. De indsamlede data er sammenfattet og kommenteret i den efterfølgende tekst. Effektmålingen omfatter tre evalueringsfaser: - første fase: introduktion af projektet og dets muligheder samt identificering af indsatsområder for virksomhederne. - anden fase: drejer sig om aktiviteterne og forløbet i vækstgrupperne - fase 3: i denne fase skal deltagerne gerne opnå øget indtjening som følge af deltagelse i projektet. Projektet er dog stadig så ungt, at denne effekt ikke kan forventes at have slået igennem endnu. Derfor måles tillige forventningerne til øget indtjening. 3. Indsamling af data: De indsamlede data er gengivet grafisk som følger: Fase 1: Figur 1-6 Fase 2: Figur 7-15 Fase 3: Figur Desuden omfatter effektmålingen figurerne som gengiver resultaterne fra de enkelte vækstgrupper. Disse er dog ikke egnet til analytisk bearbejdning, da de gengiver data fra vækstgrupperne med få deltagere i de enkelte vækstgrupper. På dette grundlag behandles og kommenteres i det følgende alene det samlede resultat fra projektets tre faser grafisk gengivet i figur Resultat af effektmåling vedr. fase 1 (figur 1-6). Nedenstående er gengivet de spørgsmål deltagerne er blevet stillet i forbindelse med evaluering af fase 1 samt en sammenfatning af deres besvarelser: Konsulenten var i stand til at se muligheder og problemstillinger, vi ikke selv kunne identificere Dette udsagn erklærede 80 % af respondenterne sig enige i. Formålet med Innovation i Øjenhøjde var tydeligt fra starten Dette udsagn erklærede 73 % af respondenterne sig enige i. De resterende 27% forholdt sig neutrale til dette udsagn. Kontakten til konsulenten gav inspiration til at komme i gang med udvikling af virksomheden Dette udsagn erklærede 67 % sig enige i, medens 13 % forholdt sig neutrale. Konsulenten gav os gode redskaber til at udnytte vækstgruppen Dette udsagn erklærede 66 % sig enige i, medens 27 % forholdt sig neutrale til dette udsagn.

3 Virksomheden havde ikke igangsat innovationsforløbet, hvis ikke vi havde deltaget i projektet Heri erklærede 46 % af deltagerne sig enige, medens 20 % forholdt sig neutrale. Spørgsmålet er noget mere kompleks at forholde sig til, men overordnet set indikerer svarene at omkring halvdelen af respondenterne tillægger projektet en væsentlig betydning i forhold til at de har fået igangsat konkrete innovationsaktiviteter Resultat af effektmåling vedr. fase 2 (figur 7-15). Nedenstående er gengivet de spørgsmål deltagerne er blevet stillet i forbindelse med evaluering af fase 2 samt en sammenfatning af deres besvarelser: Vækstgruppen er et godt forum til at generere idéer Dette udsagn erklærede 93 % af respondenterne sig enige i. Vækstgruppen har givet inspiration til udviklingsprojekter Dette udsagn erklærede 77 % af respondenterne sig enige i. Der er kommet brugbar viden ud af deltagelse i vækstgruppen Dette udsagn erklærede 67 % sig enige i, medens 13 % forholdt sig neutrale. Deltagelse i vækstgruppen inspirerede til udvikling af forretningen Dette udsagn erklærede 60 % sig enige i, medens 33 % forholdt sig neutrale til dette udsagn. De andre virksomheder i vækstgruppen matchede vores behov godt Heri erklærede 60 % af deltagerne sig enige, medens 34 % ikke var enige. Denne forskel afspejler en konkret problemstilling i forhold til at tilpasse deltagernes forventninger og matche dem indbyrdes trods deres store forskellighed. I matchmaking tages hensyn til virksomhedernes innovationspotentiale og hvorvidt de vil kunne samarbejde med andre virksomheder om fælles emner og udfordringer. Her bliver virksomhedernes åbenhed mod omgivelserne og tillid til de andre virksomheder og projektlederne udfordret. Nøglen til succes er at kunne facilitere en proces der er med til at nedbryde barriererne. Der er stort potentiale for videre samarbejde med de andre virksomheder i vækstgruppen Dette erklærede 47 % sig enige i, medens 20 % forholdt sig neutralt til dette udsagn. Under vækstgruppeforløbet indledte ca. halvdelen af virksomhederne et samarbejde med hinanden, medens en fjerdedel selv afstod fra at indgå i samarbejdsrelationer. På baggrund af vækstgruppen har virksomheden igangsat udviklingsprojekter Heri erklærer 40 % sig enige, medens 33 % forholder sig neutrale. Det er i sagens natur et ret kort tidsforløb at tilkendegive et sådant udbytte over. Dette er et af de vigtige opfølgningspunkter for en videreførelse af projektets aktiviteter. Der gennemføres en konkret måling af dette forhold i 2. halvår af Vi har igangsat aktiviteter i samarbejde med andre virksomheder i vækstgruppen Dette udsagn erklærede 33 % sig enige i medens 20 % forholdt sig neutralt.

4 Dette udsagn kan sammenholdes med ovenstående tilkendegivelse vedrørende potentialet i vækstgruppen og om igangsætning af udviklingsaktiviteter i virksomhederne. Heraf kan udledes, at af de 40 % af deltagerne, som har igangsat udviklingsaktiviteter, har hovedparten (80 %) udført dette udviklingsarbejde i samarbejde med andre virksomheder fra vækstgruppen. 6. Resultat af effektmåling vedr. fase 3 (figur 16-25). Nedenstående er gengivet de spørgsmål deltagerne er blevet stillet i forbindelse med evaluering af fase 3 samt en sammenfatning af deres besvarelser: 4 Deltagelse i projektet har ført til inspiration til udvikling Dette udsagn erklærede 87 % af respondenterne sig enige i. Vi forventer at igangsætte konkrete aktiviteter på baggrund af forløbet Dette udsagn erklærede 74 % af respondenterne sig enige i. I fremtiden vil vi have større fokus på muligheder for innovation Dette udsagn erklærede 73 % sig enige i, medens 13 % forholdt sig neutrale. Vi har opnået større brugbar viden igennem forløbet Dette udsagn erklærede 67 % sig enige i, medens 27 % forholdt sig neutrale til dette udsagn. Vi er blevet bedre til at finde den viden vi har brug fort Heri erklærede 60 % af deltagerne sig enige, medens 27 % forholdt sig neutrale. De redskaber vi har fået, vil gøre os bedre til at føre idéer ud i livet Dette erklærede 60 % sig enige i, medens 20 % forholdt sig neutralt til dette udsagn. Det er vores forventning at forløbet vil føre til øget indtjening Heri erklærer 60 % sig enige, medens 20 % forholder sig neutrale. Dette indikerer dog at den overvejende del af deltagerne føler at deres deltagelse i projektet har ført til, at de er bedre rustet til at skabe øget konkurrence for deres virksomhed med udgangspunkt i de erfaringer de har fået gennem projektet og vækstgruppeforløbet. Forløbet har allerede ført til øget indtjening Dette udsagn erklærede 14 % sig enige i medens 20 % forholdt sig neutralt. Det er i sagens natur et meget kort tidsforløb til at kunne realisere en økonomisk gevinst af projektet. At nogle af virksomhederne allerede efter få måneder kan mærke en øget økonomisk gevinst som følge af deres deltagelse i projektet lover godt for det videre forløb i virksomhederne. Dette er selvsagt et af de vigtige opfølgningspunkter, og der gennemføres en konkret måling af dette forhold i 2. halvår af Kommentarer og konklusion: Af de indsamlede data fremgår det umiddelbart at den overvejende effekt af deltagelse i projekt Innovation i Øjenhøjde primært er centeret omkring nedenstående forhold.

5 Forventningsafstemning Deltagerne i projektet udgøres langt overvejende af SMV fødevarevirksomheder, som i sagens natur repræsentere et virksomhedssegment, der ofte er begrænset af ressourcer og utilstrækkelig innovationskapacitet. Derfor foreligger der også en potentiel risiko for at vi kan sætte overlæggeren for højt eller handle lidt for ambitiøst på deltagernes vegne. Overordnet set fremgår det af resultaterne at det er lykkedes at afdække muligheder og potentiale i virksomhederne på tilfredsstillende vis og samtidig beskrive formålet med projektet for deltagerne. Desuden tilkendegiver langt hovedparten af deltagerne, at de gennem projektet har fået inspiration og brugbar viden samt værktøjer til at igangsætte innovation i deres virksomhed. Således har Innovation i Øjenhøjde for hovedparten af deltagerne været en solid videnplatform og et startskud til arbejdet med innovation. 5 Matchmaking og samarbejde mellem virksomhederne Ved sammensætning af deltagerne i de forskellige vækstgrupper er løbende arbejdet med at matche virksomhederne og deres ønsker/behov op mod hinanden. Dette sker under behørig hensyntagen til deltagernes overordnede interesser og gruppering i vækstgrupperne efter deres ønsker. Stort set alle deltagerne (93 %) betegner vækstgrupperne som et godt forum til at generere brugbare idéer og få værdifuld viden. Således har erfaringsudveksling i vækstgrupperne fungeret meget tilfredsstillende. Potentialet for samarbejde i vækstgrupperne er tillige forløst overvejende positivt. Det viser sig at en tredjedel af deltagerne, trods stor forskellighed, har etableret indbyrdes samarbejder og derigennem opnået i fællesskab at arbejde videre med innovationsaktiviteter og forretningsudvikling. Kompetenceudvikling i virksomhederne Primært er kompetenceudvikling sket gennem - opbygning af brugbar viden og redskaber til at gennemføre innovation - medvirken til at opbygge samarbejdsplatform med andre virksomheder - rådgivning fra GTS-nettet og private rådgivere Kontakten og samarbejdet med GTS-nettet og private rådgivere har tilført ekstern viden og kompetencer, der har underbygget virksomhedernes kompetenceudvikling i forløbet. Således har projektet bl.a. ført til at to af deltagerne for tiden udfærdiger ansøgninger om videnkupon til FI. Forretningsudvikling Langt den overvejende del af deltagerne har fået inspiration til og har igangsat innovationsaktiviteter, som forventes at føre til udvikling af deres forretning. Heraf har 2-3 virksomheder allerede realiseret en øget indtjening som udbytte af projektet. Gennem projektet har hovedparten af deltagerne fået øget fokus på innovation og skabt større klarhed om deres egne kompetencer og muligheder for forretningsudvikling. 8. Afrapportering Den skriftlige fremstilling af undersøgelsens resultater er sammenfattet i nærværende rapport + vedlagte bilag: Baseline for virksomhedsdeltagere i Innovation i øjenhøjde.

6 Bilag: Baseline for virksomhedsdeltagere i Innovation i Øjenhøjde Baggrund: Som del af screeningsprocessen for de deltagende virksomheder gennemførtes også en baseline undersøgelse, for at få indtryk af deltagernes innovationsstadie og potentiale samt forretnings- og konkurrencemæssige udgangspunkt ved indtrædelse i projekt Innovation i øjenhøjde. Denne baseline udgør således et øjebliksbillede af de deltagende virksomheder på det tidspunkt hvor de er indtrådt i projektet. Deltagernes udbytte ved deltagelse i projektet, som måles i denne 1. effektmåling, skal således holdes op mod denne baseline. 6 Baseline for deltagerne i Innovation i Øjenhøjde Overordnet set indeholder gruppen af deltagende virksomheder en række mindre virksomheder med relativt få ansatte. Disse repræsenteres overvejende af producenter. Kendetegnende for disse virksomheder er at: - de er præget af ressourceknaphed få ansatte tidsmæssigt ophængte - bruger meget tid på at opdatere sig omkring myndighedskrav mærkning etc. - præget af finanskrisen og har behov for øget cashflow og omsætning - de savner ofte et strategisk sigte for deres virksomhed - deres samarbejdsrelationer er ofte begrænset til nærmeste leverandør og kunder - de er primært aktive på det lokale eller nære marked - de er begrænset vidensøgende har svær tilgang til ny viden Udover de ovenfor beskrevne mindre virksomheder rummer deltagergruppen også et antal mellemstore virksomheder som har eller prøver at skabe grobund for landsdækkende og eksportbaseret afsætning. Denne gruppe virksomheder er kendetegnet ved: - at have bedre strategisk afklaring og indsigt - at have en mere landsdækkende afsætning - adgang til enkelte eksportmarkeder - bedre organisering omkring salgs- og udviklingsaktiviteter Under screeningsprocessen blev også screenet fire virksomheder, som efter nogen overvejelse besluttede sig for ikke at indtræde i projektet. Disse virksomheder kunne formentlig have fået udbytte af at gennemføre projektet, men afstod fra dette af forskellige årsager. De typiske grunde var: - manglende tid og ressourcer - tvivl om hvilke gevinster man kunne opnå i projektet - manglende tro på at kunne få gavn af et tværgående samarbejde med andre virksomheder og rådgivning i projektet - større tiltro til at kunne løse egne problemer selv For disse virksomheder er det nok for tidligt at bedømme om deltagelse i projektet ville kunne have forbedret deres udviklings- og forretningsmæssige situation.

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Forord 2. Kortlægningens baggrund, formål og metode 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7

Forord 2. Kortlægningens baggrund, formål og metode 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kortlægningens baggrund, formål og metode 4 Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7 Resultat af spørgeskemaundersøgelse; skoleside 18 Resultat af gennemførte

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og

Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og Konsulenttjenester\Afrapportering & Formidling\Slutevalueringen\Netværksgrupper\Revideret

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere