Test af mikrokraftvarme med brændselsceller en sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test af mikrokraftvarme med brændselsceller en sammenfatning"

Transkript

1 Test af mikrokraftvarme med brændselsceller en sammenfatning Jan de Wit, Bjørn K. Eliasen; Dansk Gasteknisk Center a/s Laila G. Madsen,( IRD); Per Balslev (Dantherm Power); Lotte Gottschalck (Topsoe Fuel Cell) Michael Byllemos (SE); Aksel H. Pedersen (DONG Energy); Kristina F. Juelsgaard (SEAS-NVE) Thomas E. Pedersen (COWI) Det danske projekt Dansk Mikrokraftvarme er formelt afsluttet, når dette læses. Projektet har haft til formål at udvikle og afprøve danske mikrokraftvarmeenheder baseret på forskellige brændselscelleteknologier. Det lykkedes i projektet at få bragt tre forskellige anlægstyper frem til test, og der er i alt testet mere end 55 enheder i felten. Der er opnået et samlet driftstimetal på over timer. Denne publikation beskriver kort resultatet af afprøvningerne i projektets sidste fase og de konklusioner, der kan drages af projektet.

2 Hvorfor brændselsceller? Mikrokraftvarmeanlæg producerer både el og varme i modsætning til kedler, der jo alene producerer varme. Samproduktion af el og varme giver en brændselsbesparelse fremfor separat brændselsbaseret produktion af samme. Dette er også baggrunden for den udstrakte kraftvarmeproduktion i den danske el- og varmesektor. For at medføre en reel brændselsbesparelse er det væsentligt, at der på en given varmemængde produceres så meget elektricitet som muligt. Og netop brændselsceller udmærker sig ved at have en meget høj elvirkningsgrad i forhold til alternative teknologier (fx gasmotorer og stirlingmotorer) i den aktuelle størrelsesklasse. Ud over brændselscellestakken indeholder enhederne en række andre komponenter, såsom pumper, varmevekslere, brændselstilberedning, DC-AC-invertere; disse komponenter kaldes ofte Balance of Plant (BoP). IRD-enhed, væghængt (brint, lavtemperatur-pem) Figur 1 Dantherm Power-enhed (naturgas, lavtemperatur-pem) Topsoe Fuel Cell/Dantherm Powerenhed (naturgas, højtemperatur- SOFC) De tre testede typer mikrokraftvarmeenheder under test i DGC s laboratorium. Hver enheds el-ydelse er på ca. 1 kw.

3 Testhusene og installation De tre forskellige typer mikrokraftvarmeenheder, der blev testet i projektets sidste fase, var opstillet på følgende lokaliteter: Vestenskov (Lolland), 33 brintfyrede IRD-enheder baseret på lavtemperatur-pem-celler Varde (Sydjylland), 20 naturgasfyrede Dantherm Power-enheder baseret på lavtemperatur- PEM-celler og brændselsreformer Sønderborg (Sønderjylland), 2 naturgasfyrede Dantherm Power-enheder baseret på højtemperatur-sofc-brændselsceller/powercore fra Topsoe Fuel Cell. Enhederne i Vestenskov blev installeret sammen med et varmelager. Dette varmelager skulle bl.a. gøre det muligt over en kortere periode at trække større varmeeffekt til huset end mikro-kvenhedens aktuelle varmeydelse. I varmelageret var indsat en elpatron; denne skulle kunne forsyne huset med varme under nedbrud af mikrokraftvarmeenheden eller supplere varmeproduktionen i særligt kolde perioder. Husenes oprindelige opvarmningsanlæg blev nedtaget, og mikrokraftvarmen var på denne vis den primære opvarmning. Der blev etableret et brintdistributionsnet i byen, inklusive en lagertank og to anlæg til produktion af brinten (elektrolyseanlæg). Disse produktionsanlæg var ikke driftsstabile som ønsket, og produktion af brint var derfor ofte ikke tilstrækkelig til samtidig drift af alle mikro-kv-enhederne. Der blev lavet en driftsplan for enhederne i Vestenskov. Et antal enheder kørte eksempelvis med mange stop/start, andre kørte så kontinuert som muligt. Denne overordnede driftsstrategi blev indført dels grundet den reducere brinttilgængelighed, og dels for at vurdere start/stops mulige indflydelse på ydelsesparametre (degradering mv.). De efterfølgende analyser viste, at mange start/stop ikke nødvendigvis havde negativ indflydelse på brændselscellestakkens performance. Faktisk var der mindre degradering pr. driftstime for disse enheder end for enheder med mere kontinuert drift. Testhusene i Vestenskov var større ældre huse ( murermestervillaer ) og ældre parcelhuse. Der indgik desuden et par enkelte større bygninger blandt testhusene.

4 Elektrolysør og brintlager, Vestenskov. Installation i bryggers, Vestenskov. Gasskab (brint) til hus, Vestenskov. Eksempel på naturgasfyret testhus, Varde. Installation i bryggers, Varde. Figur 2 Eksempel på testhuse og installationer i projektet Installation, Varde. Beholderen bagerst er et varmelager til solvarme. Testhusene i området omkring Varde var for de flestes vedkommende enfamiliehuse. En del var nybyggede og relativt store; andre var mere traditionelle parcelhuse, ofte med til-/udbygninger. Der indgik også her et par enkelte større bygninger blandt testhusene. Mikrokraftvarme enhederne, der blev testet ved Varde, var naturgasdrevne, og de blev sat op parallelt med husenes eksisterende varmeforsyning. Tilkobling til varmeanlægget skete gennem en varmeveksler. Der blev i Varde ikke installeret supplerende eller nyt varmelager. De to enheder i Sønderborg opnåede kun en kort installations- og driftsperiode. De blev installeret på en rideskole og hos et større VVS-firma. For begge installationer gjaldt, at kraftvarmeenheden blev installeret parallelt med det eksisterende opvarmningsanlæg.

5 Produktionstal mv. I projektets sidste fase blev samlet opnået over driftstimer på mikrokraftvarmeenhederne. Der blev opnået ca timer for de naturgasfyrede enheder omkring Varde og ca driftstimer i alt for de brintfyrede enheder i Vestenskov. I Vestenskov var der indledningsvist (2012) en forsøgsperiode med et mindre antal enheder; driftstallet herfra indgår i ovenstående samlede angivelse. Der blev opnået i alt knap 800 timers drift med de naturgasfyrede højtemperaturenheder i Sønderborg. Figur 3 viser driftsoversigter for henholdsvis Varde- og Vestenskov enhederne; for de sidste indgår alene driftstal for perioden i diagrammet. Figur 3 Driftsoversigter for anlæggene omkring Varde (naturgas) og i Vestenskov (brint)

6 Den enhed, der opnåede højst driftstid i Varde, var en enhed med 8750 timers drift. I Vestenskov opnåede den bedste enhed > timer. Det sidste inkluderer driftstimer forud for den i Figur 3 viste driftsoversigt. Rådighedsfaktoren for de bedste af enhederne var 89 % og 98 % i henholdsvis Varde og Vestenskov. Gennemsnitstallet for alle enhederne var ca % begge steder. For enhederne i Vestenskov kan den periodevis begrænsede brintproduktion have ført til fejlmeldinger og dermed influeret negativt på den nævnte rådighedsfaktor. For anlæggene i Varde kunne ses en learning curve mht. rådighedsfaktor. I sidste del af projektperioden (17 uger) var den gennemsnitlige rådighedsfaktor oppe på over 95 % for enhederne. Dette skyldes anlægsmæssige justeringer/forbedringer samt vidensopbygning omsat til forebyggende vedligehold. Rådighedstallet for SOFC anlæggene der var opstillet i Sønderborg nåede ikke så højt op. Dette skyldtes dels at anlæggene her var første generations anlæg og at der således ikke havde været indhøstet tidligere driftserfaringer der kunne implementeres som komponentforbedringer, forbedringer iht. service eller andet. Rådighedstallet lå for den bedste enhed på 39 % i den periode hvorfra DGC modtog data. Også her var der mange udfald og anlægsstop grundet inverter samt forhold på elnettet. Leverandøren af cellestak (PowerCore) Topsoe Fuel Cell stoppede sine aktiviteter tidligt inde i test perioden og systemintegratoren så da næppe store udsigter for videreførelse af netop dette produkt på sigt. Tabel 1 viser de virkningsgrader, der blev målt under drift af fieldtest-enhederne. Alle angivne virkningsgrader er i forhold til brændslernes nedre brændværdi. Tabel 1 Virkningsgrad målt i praktisk drift (kontinuert drift) Elektrisk virkningsgrad, Total virkningsgrad netto (%) (%) Varde (n-gas) Vestenskov (brint) N.A. 1) Sønderborg (n-gas) ) Data ikke tilgængelige; varmemålere gav ikke et brugbart signal. Ved laboratorietest måltes mellem 85 og 91 afhængigt af vandtemperatur i varmekredsen. Værdierne i tabel 1 er som anført for kontinuert drift.

7 For højtemperaturenhederne i Sønderborg (SOFC teknologi) kunne ses et ikke-negligerbart energiforbrug i forbindelse med opvarmning ved opstart. Tager man for denne teknologi de overordnede produktions- og forbrugstal for en uge hvor der har været 5-10 starter, vil elvirkningsgraden da samlet ligge på ca % grundet disse opvarmningsforløb. Egendækning I projektet er analyseret, hvor stor en egendækning af el og varme enhederne har kunnet præstere. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at dette kan anskues fra henholdsvis mikro-kv-enheden og husets side. En meget lille KV-enhed i et hus med stort forbrug vil sikkert vise, at mikrokraftvarmeenheden får afsat al sin el og varme i huset, dvs. 100 %. Set fra det store hus side kan dækningsgraden måske være så lav som eksempelvis 10 % grundet et stort opvarmningsbehov, hvor så størstedelen af husets varmebehov dækkes af andet end mikrokraftvarme enheden. Tabel 2 viser eksempler på, hvor stor en andel af husets forbrug mikrokraftvarme enhederne har dækket i forsøgsperioden. Eksemplerne er fra testen af de naturgasfyrede enheder omkring Varde. Tabel 2 De opnåede resultater for egendækning i enfamilie testhusene omkring Varde In-house-brug af elproduktionen fra mikro-kv-enheden Mikro-KV-enhedens dækning af husets elforbrug Mikro-KV-enhedens dækning af husets varmeforbrug % % % Vardeområdet Selvom mikrokraftvarmeenhedens produktion over en periode er lavere end husets elforbrug, kan der være el-eksport til elnettet. Eksport vil ske i alle perioder, hvor den aktuelle elproduktion overstiger det aktuelle elbehov. På Figur 4 er dette vist, baseret på månedlig registrering for et af testhusene omkring Varde.

8 Figur 4 Eksempel på månedlige data for elbehov i et testhus (blå kurve), elproduktion fra mikro- KV-enheden i samme (rød kurve) og aktuel in-house-anvendelse af den producerede el fra mikro-kv-enheden (grøn kurve). Det skraverede areal viser eksport til elnettet - strøm, som man med gældende danske regler ikke får godt betalt. Egenproduceret el, der anvendes i huset, har derimod høj værdi for ejeren, da det fortrænger indkøbt el til høj pris (inkl. afgifter). Samspil med energisystemet Enhederne, der var opstillet i Vestenskov, blev forsynet med brint fra et nyetableret brintnet i byen. Brinten blev fremstillet på to elektrolyseenheder, som i første omgang sendte brinten til lokalt lager. Ideen er, at brintproduktion væsentligst skal baseres på overskydende vindmøllestrøm, der på denne vis på et andet tidspunkt nyttiggøres til både el- og varmeproduktion. I det sønderjyske blev der afprøvet drift af Dantherm Powers lavtemperatur-pem-enhed på opgraderet biogas. Dette forløb godt og skete for at vise, at enhederne er parate til sådanne grønne brændsler. For et antal af enhederne opstillet omkring Varde blev der gennemført et forsøg med fjernkontrol og styring i tilknytning til Power Hub kontrolleret fra DONG Energy. Dette forsøg forløb godt og viste, at enhederne vil kunne tilbyde balanceringsydelser til elnettet og dermed kunne understøtte integration af fluktuerende, vedvarende elproduktion.

9 Figur 5 Principskitse over de enheder, der indgik i testen af mikrokraftvarme enhederne som virtuelt kraftværk i DONG Energys Power Hub De brintfyrede lavtemperatur-pem-enheder har meget kort opstartstid, typisk 1-3 minutter. For de naturgasfyrede lavtemperatur-pem-enheder i Varde reagerer selve brændselscelledelen også hurtigt, men da brændselsreformeren skal op i temperatur er den det tidsbegrænsende element; her kan opstartstiden være ca. 55 minutter fra kold start. De naturgasfyrede højtemperaturenheder (SOFC) skal op på en ganske høj arbejdstemperatur (mellem 700 og 800 C). Det betyder, at opstart fra kold varer en del timer. Disse enheder vil derfor næppe være velegnede til de hurtigere balance-/systemydelser. Miljøforhold Da der ikke foregår en sædvanlig forbrænding i brændselscellebaserede enheder, vil emissionen af en række forureningsprodukter være lav herfra. Dog kan der være forbrænding eller forbrændingslignende processer og reaktioner i nogle af enhedens andre komponenter, eksempelvis i forbindelse med brændselsomformning. Projektets laboratoriemålinger på enhederne viste generelt meget lave emissioner af NO x, CO og UHC, oftest under detektionsgrænsen for det anvendte udstyr.

10 Der vil dog fortsat ske omdannelse af kulstof til CO 2, når naturgas/metan anvendes som brændsel. Dette sker ikke ved brintfyring. Dog sparer man forventeligt noget brændsel andetsteds til den elproduktion, der substitueres fra mikrokraftvarmeenhederne; dette fører til netto-co 2 -besparelse. Under forudsætning af at den producerede strøm ikke forårsager stop af vindmøller eller anden VE strøm men substituerer anden gennemsnitlig elproduktion, er der opnået CO 2 -besparelser på ca. 1-2 ton pr. anlæg for testen omkring Varde. Enhederne, der anvender brint, vil have endnu større CO 2 - besparelser (op til ca. 3½ ton), hvis brintproduktionen har været baseret på overskudsvindmøllestrøm. Kritiske komponenter Der indgår mange komponenter i kraftvarmeenhederne. Komponenterne skal bl.a. sørge for brændselsomformning, eventuel opvarmning, korrekte luft-, gas- og vandflow mv. Brændselscellestakkens jævnspænding skal omformes til vekselspænding med det korrekte spændingsniveau. Dette sker i den såkaldte DC-AC inverter. Overraskende mange fejl og udfald har knyttet sig til anlæggenes invertere. Mange udfald har knyttet sig til tordenvejrspassage eller lokale netspændingsvariationer i eldistributionsnettet. Både i Vestenskov og omkring Varde gælder, at anlæggene er tilkoblet på ydre radialer i eldistributionsnettet, hvor der generelt er højere spændingsvariationer. Inverteren skal ikke være frakoblet mange sekunder, førend anlægget går i gang med en nedlukningsprocedure og går i fejltilstand. Senere ændringer af styrings- og overvågningssystemet bevirkede, at der kunne ske hurtig automatisk indkobling igen efter en sådan hændelse, således at total stop ikke nødvendigvis blev resultatet. Det var medvirkende til den forbedring af rådighedsfaktoren, der blev opnået i projektets seneste uger.

11 Konklusion Projektet har fået ført tre teknologier frem til fieldtest, og der er for to af teknologierne opnået et højt samlet driftstimetal. Igennem projektets tre faser er det også tydeligt lykkedes at forenkle anlæggene og reducere både volumen, vægt og pris markant. Indtægten fra elproduktionen kan dog p.t. ikke forrente den ekstra investering i forhold til en kedelbaseret løsning. Beboerne, hvor anlæggene har været installeret, har generelt været tilfredse med disse; der er gennemført separate beboerundersøgelser ved afslutning af testperioderne. De involverede installationsfirmaer (el og vvs) har ligeledes været positive og ikke set opstillingen som særlig problematisk. Alle teknologierne har under drift præsteret høj elvirkningsgrad (32-49 %, se tabel 1). Testen viser at man med anvendelse af brændselsceller opnår højere elvirkningsgrad end for alle konkurrerende teknologier i den aktuelle effektklasse. Testen af de SOFC-baserede anlæg viste at disse har et ikkenegligerbart elforbrug under opstart. Dette betyder, at den realiserede netto elvirkningsgrad for en uge med mellem 5-10 starter ender omkring %. Disse anlæg bør derfor køre kontinuert. Totalvirkningsgraden har særligt for de naturgasfyrede anlæg omkring Varde ligget højt (ca. 100 % ift. nedre brændværdi).. Rådighedsfaktoren for de bedste af enhederne har været rimeligt høj > 90 %. Den gennemsnitlige rådighedsfaktor er ikke høj nok, til at enhederne i deres nuværende form og med nuværende servicekoncept kan fungere som den eneste varmekilde. Det lykkedes også i projektet at demonstrere et antal anlæg, der i en periode indgik i såkaldt Power Hub, dvs. reagerede på prissignaler og aktuelle behov i elmarkedet. Dette er væsentligt for eksempelvis at understøtte integration af fluktuerende vedvarende energi til leverance af systemydelser såsom balancekraft (op- eller nedregulering). De brintfyrede enheder har meget kort responstid (< 1 minut), de naturgasfyrede enheder baseret på lavtemperatur-pem-celler har i deres nuværende form en opstartstid på ca. 55 minutter (grundet brændselsreformeren). De naturgasbaserede enheder baseret på højtemperaturceller (SOFC) har mange timers opstartstid og vil i deres nuværende form næppe være egnet til sådan drift. Projektet har afdækket en uventet administrativ barriere, idet man kun over for Energinet.dk kan tilmelde sig som egenproducent af el med én produktionsform. Dette vil sige, at har man eksempelvis installeret solceller, vil man ikke også kunne tilmelde sig med fx mikrokraftvarme eller omvendt.

12 Projektet fik vist pæne CO 2 -besparelser og i mange huse en pæn egendækning af elbehovet. Dækningen af varmebehov var for disse, ofte lidt ældre og større, huse ikke procentuelt lige så høj. Med anlæggenes nuværende størrelse og driftsform (varmestyrede) sker der eksport til elnettet i perioder, hvor det aktuelle elbehov ikke er lige så stort som produktionen. El-eksportandelen i enfamiliehusene var % af enhedernes produktion. Deltagere i projektet IRD Fuel Cells, Topsoe Fuel Cell, Dantherm Power, SEAS-NVE (projektleder fase 2 og 3), SE (SYD ENERGI), DONG Energy, DGC og COWI. I projektets tidligere faser har også Danfoss (projektleder fase 1 og 2) og Danfoss Solar Inverters været deltagere. Projektet har haft en række væsentlige samarbejdspartnere, særligt i tilknytning til demonstration af enhederne. Disse partnere er Lolland, Varde og Sønderborg Kommuner. En række el- og vvsfirmaer har opstillet/nedtaget anlæggene. Partnerskabet for brint og brændselsceller har haft en væsentlig rolle som sekretariat mv. Finansiering Projektet og aktiviterne deromkring har modtaget offentlig støtte kanaliseret via Energistyrelsen, EUDP og ForskEL. Herudover har deltagerne lagt en ganske betragtelig egenfinansiering i det udførte arbejde. Bitten og Mads Clausens Fond støttede opstarten af projektet. Gasselskaberne DONG Energy, HMN og NGF Nature Energy har dækket DGC s egenfinansiering. Yderligere information På projekthjemmesiden Dansk Mikrokraftvarme (www.dmkv.dk) kan man læse mere om projektet, og det er muligt at downloade artikler, konferenceindlæg og anden info. Herunder er angivet eksempler på en række dansksprogede publikationer om projektet; de kan rekvireres via de angivne publikationer eller downloades fra ovenstående projekthjemmeside. 1. Mikrokraftvarme på brint i Vestenskov, Gasteknik 5/2014, 2. Mikrokraftvarme i praksis, Gasteknik 6/ Test af mikrokraftvarme i stor skala i private hjem, Gasteknik 3/2013, Allan Jørgensen DONG Energy

13 4. Klar til mikrokraftvarme med naturgas, FiB 38, december 2011, Allan Jørgensen, DONG Energy 5. Brint og brændselsceller til mikrokraftvarme, Dansk Kemi 91, 12/ Brændselsceller til mikrokraftvarme det danske projekt, HVAC 11/ Fem familier luner sig med brændselsceller, Electra, april Brændselsceller til mikrokraftvarme, HVAC 1/2009

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 National SOFC-strategi, 2010-2020 Page 1 / 37 Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 Partnerskabet for Brint og Brændselsceller i Danmark SOFC-strategigruppen National SOFC-strategi,

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller

Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller + Partnerskabet for brint og brændselsceller Energiværdikæden Forklaring Figur 1 præsenterer brint og brændselscellers

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 12. årgang Nummer 52 Juni 2015 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Græs er fremtidens biomasse I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas Polygeneration hvad er nu det for noget? BioPress

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011 Optimisme blandt internationale gasforskere i København Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. nov. 2011 på Hotel Nyborg Strand Tema: Gas

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003 Emission fra større gasfyrede kedler Projektrapport Juli 23 Emission fra større gasfyrede kedler Jan de Wit Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 23 Titel : Emission fra større gasfyrede

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere