Det Erhvervsrelaterede Projekt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Erhvervsrelaterede Projekt:"

Transkript

1 Det Erhvervsrelaterede Projekt: Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Vejleder: Anne-Marie Christiansen Antal ord:

2 Abstract (Fælles)... 2 Indledning (Fælles)... 3 Problemformulering (Fælles)... 4 Begrebsforklaring (Fælles)... 4 Metode (Fælles)... 5 Litteraturindsamling og forforståelse (CBR)... 5 Metodevalg (MAO)... 5 Design af spørgeskema (CTN)... 7 Spørgsmål 1: Hvor finder spørgeskemaundersøgelsen sted (CTN)... 8 Spørgsmål 2: Køn (CTN)... 8 Spørgsmål 3: Alder (CTN)... 9 Spørgsmål 4: Hvor tit kommer du på biblioteket (CTN)... 9 Spørgsmål 5: Kender du Bibliotekernes Netmusik (CTN) Spørgsmål 6: Hvor kender du Bibliotekernes Netmusik fra (MAO) Spørgsmål 7: Hvor tit bruger du Bibliotekernes Netmusik (MAO) Spørgsmål 8: Hvorfor bruger du Bibliotekernes Netmusik (CBR) Spørgsmål 9: Hvorfor bruger du ikke Bibliotekernes Netmusik (selv om du kender til det) (CBR) Spørgsmål 10: Hvor anskaffer/køber du oftest din musik (CBR) Spørgsmål 11:Ville du bruge Bibliotekernes Netmusik (mere) hvis (CBR) Fremgangsmåde (CTN) Analyse (CTN) Fase 1: Idé/Behov (MAO) Fase 2: Analyse (MAO) Bibliotekernes Netmusik (MAO) Køge Biblioteks formidling af Bibliotekernes Netmusik (MAO) Fase 3: Planlægning (CBR) Fase 4: Gennemførelse (CTN) Fase 5: Implementering (CBR) Fase 6: Evaluering (Fælles) Konklusion (Fælles) Perspektivering (Fælles) Litteraturliste (Fælles) CBR = Camilla Bøcher Roesen, MAO = Mie Aksglæde Olsen og CTN = Camilla Trihøj Nielsen Vedlagt som bilag er: Spørgeskemaet angående Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik, oktober-november 2008 (Bilag 1), den reviderede Projektplan, december 2008 (Bilag 2) samt PowerPoint- præsentation fra d. 3. december 2008 (Bilag 3). 1

3 Abstract Projektrapporten tager udgangspunkt i en kvantitativ undersøgelse foretaget for Køge Bibliotek i forbindelse med Det Erhvervsrelaterede Projekt ved Danmarks Biblioteksskole. En spørgeskemaundersøgelse, foretaget i oktober-november 2008, afdækker kendskabet til Bibliotekernes Netmusik blandt borgerne i Køge kommune med henblik på at få viden, som kan bidrage til at styrke den lokale formidling og benyttelse af Bibliotekernes Netmusik. Resultaterne præsenteres grafisk i en rapport der udgør produktet, som er vedlagt projektrapporten. I projektrapporten analyseres og konkluderes der på projektforløbet og de overvejelser og valg der er truffet undervejs. Projektrapporten afsluttes med et perspektiveringsafsnit omhandlende kommerciel formidling af digital musik samt de udfordringer Bibliotekernes Netmusik står over for i fremtiden. 2

4 Indledning I juni 2008 indledte vi et projektsamarbejde med Køge Bibliotek, som er hovedbiblioteket i Køge kommune. Der bor ca mennesker i kommunen, som består af selve Køge by samt en række mindre byer og områder (http://www.koege.dk/290285). Køge Bibliotekerne er opdelt i seks filialer: Ølby Bibliotek, Herfølge Bibliotek, Borup Bibliotek, Bjæverskov Bibliotek, Ejby Bibliotek og Køge Bibliotek. Køge Bibliotek har siden 1958 været beliggende i Kirkestræde i Køge bymidte. Dengang bestod biblioteket af seks sammenhængene huse, hvor det i dag består af ti sammenhængende huse (www.koegebib.dk/ombib/omkoegebib.asp). Den 1. september 2008 påbegyndtes projektet for alvor og planen for projektet blev formuleret. Køge Bibliotek ønskede at få gennemført en undersøgelse angående kendskabet til den digitale musikudlånstjeneste, Bibliotekernes Netmusik, blandt kommunens borgere. Formålet med denne undersøgelse var, at Køge Bibliotek skulle få viden om kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik. Den indsamlede viden fra undersøgelsen skulle bidrage til og styrke den lokale formidling af Bibliotekernes Netmusik. I oktober-november 2008 gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt 300 af kommunens borgere. I begyndelsen af december 2008 afleverede og præsenterede vi produktet, der var en rapport, som fremstillede undersøgelsens resultater, samt en række konkrete formidlingsforslag, som Køge Bibliotek kan videreudvikle og få inspiration fra. Denne projektrapport er den sidste og tredje del i projektforløbet, som vil indeholde problemformuleringen for projektet, en redegørelse angående valg af metode, en analyse af projektforløbet og produktet samt en konklusion. Projektrapporten afsluttes med et perspektiveringsafsnit. 3

5 Problemformulering Formålet er at undersøge kendskabet til Bibliotekernes Netmusik blandt borgerne i Køge kommune med henblik på at få viden, som kan bidrage til at styrke den lokale formidling og benyttelse af Bibliotekernes Netmusik. Ud fra denne formulering har vi konstrueret følgende spørgsmål: Hvordan er fordelingen af kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik blandt borgerne i Køge kommune? Hvordan kan Køge Bibliotek styrke den lokale formidling og benyttelse af Bibliotekernes Netmusik? Begrebsforklaring Downlån og download af musik: Begrebet downlån bruges på Bibliotekernes Netmusiks egen hjemmeside og er et udtryk for, at musikken kun har begrænset levetid på brugerens computere. Begrebet download bruges, når der er tale om andre virksomheder med koncepter omhandlende digital musik. Kendere/ikke kendere og brugere/ikke brugere: I undersøgelsen skelnes der overordnet mellem kendere/ikke-kendere og ikke mellem brugere/ikke brugere. Dette valg er truffet, fordi undersøgelsen specifikt omhandler kendskabet til Bibliotekernes Netmusik og fordi der godt kan være respondenter, som kender Bibliotekernes Netmusik, men som ikke bruger det. Ved at anvende kendere/ikke kendere får vi derfor et tydeligere billede af hvor mange, der kender til Bibliotekerne Netmusik end hvis vi havde benyttet brugere/ikke brugere. 4

6 Metode Litteraturindsamling og forforståelse Til besvarelse af problemstillingen og for at tilegne os en forforståelse af projektets problemfelter har vi foretaget litteratursøgninger i Bibliotek.dk (www.bibliotek.dk), avisdatabasen Infomedia (www.infomedia.dk), på Internettet via Google (www.google.com) samt på Bibliotekernes Netmusiks egen hjemmeside (www.netmusik.dk). Den fundne litteratur har primært været metodelitteratur, projektstyringslitteratur, rapporter og artikler fra aviser og tidsskrifter omhandlende relevante emner i forhold til opgavebesvarelsen. På Bibliotekernes Netmusiks hjemmeside har vi fundet tidligere undersøgelser vedrørende tjenesten udarbejdet af Bibliotekernes Netmusik selv 1, hvori der indgår en række statistiske data, som har været nyttige i arbejdet med undersøgelsen for Køge Bibliotek. Litteratursøgningerne og indsamlingen er foregået løbende gennem hele projektforløbet. Da opgavens fokus er rettet mod Bibliotekernes Netmusik er meget af den anvendte litteratur af nyere dato, eftersom tjenesten kun har eksisteret siden 2004 (Bisbjerg, 2007, s. 28). Desuden er opgaven knyttet til den lokale formidling af Bibliotekernes Netmusik på Køge Bibliotek, derfor har vi søgt informationer om selve Køge Bibliotek, for at danne os et indtryk af, hvad de gør for at formidle tjenesten. Disse forstudier af den aktuelle formidling af Bibliotekernes Netmusik har primært fundet sted på Køge Biblioteks hjemmeside (www.koegebib.dk) og i musikafdelingen i Oplevelsesområdet på Køge Bibliotek. Metodevalg Vi har valgt at benytte en kvantitativ undersøgelsesmetode frem for en kvalitativ. Ved kvantitative metoder fokuseres der typisk på sammenhængene mellem et mindre antal kendetegn hos mange undersøgelsesenheder, mens der ved kvalitative metoder fokuseres på et større antal kendetegn hos relativt få undersøgelsesenheder 1 Holst, Anne & Hjørne, Jens (2006) Netmusik.dk - Mere & mindre om brugerens oplevelser og ønsker og Holst, Anne & Hjørne, Jens (2007) Netmusik.dk Fremtidsblik brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk 5

7 (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 22). De indsamlede data præsenteres desuden forskelligt; hvor kvantitative undersøgelser ofte udtrykkes i form af tal og tabeller, da anvender kvalitative metoder mest tekster, for eksempel udskrifter af interviewoptagelser (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 22). Da Køge Bibliotek er interesseret i at få viden omkring Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik vil det være den kvantitative metode, der bedst efterkommer dette ønske. Metoden giver mulighed for at spørge et stort antal respondenter, fremstille undersøgelsens resultater statistisk og derved beskrive og kortlægge kendskabet til Bibliotekernes Netmusik. Et højt respondentantal betyder desuden, at det bliver nemmere at sige noget generelt om respondenterne, end hvis kun få bliver udspurgt (Hellevik, 2002, s. 97). Det har dog ikke været muligt at finde noget litteratur, der beskriver hvor mange respondenter, det vil være statistisk forsvarligt at udspørge, men kravet er, at der skal være nok enheder i undersøgelsen til, at det er meningsfuldt at tælle og fordele på undersøgelsens variabler (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 97). Da opgaven er indbefattet af en tidsbegrænsning, har dette haft indflydelse på hvor mange respondenter, det har været muligt at udspørge. Ud fra disse overvejelser har vi valgt at lave en stikprøveundersøgelse (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 77), hvor i alt 300 af kommunens borgere er blevet udspurgt. Den valgte undersøgelsesmetode er den standardiserede interviewform, som er den mest almindelige kvantitative teknik (Andersen, 2008, s. 170). I den standardiserede interviewform bliver alle spørgsmål stillet på samme måde og i samme rækkefølge i forhold til en fastlagt interviewguide/spørgeskema. Desuden foregår det standardiserede interview ansigt til ansigt med respondenterne (Andersen, 2008, s. 170). Dette giver en større sandsynlighed for at få det antal brugbare og besvarede spørgeskemaer, som undersøgelsen kræver, end hvis respondenterne selv skal udfylde og returnere skemaet, hvor der ofte kan ske eksternt bortfald (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 100). 6

8 Design af spørgeskema I vores undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik har vi konstrueret et spørgeskema med lukkede spørgsmål og dermed på forhånd givne svarmuligheder (Andersen, 2008, s. 170). Derudover er formen med lukkede spørgsmål valgt, fordi den er mest hensigtsmæssig i arbejdet med statistisk analyse, eftersom den giver ensartede svar (Holst og Hjørne, 2007, s. 4). Desuden letter det svarforløbet for respondenterne, da de kun skal tage stilling til de svarmuligheder vi giver dem. Vi har dog i det sidste spørgsmål omhandlende formidlingsforslag i forhold til Bibliotekernes Netmusik givet respondenterne mulighed for at komme med forslag i form af en åben svarkategori (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s ). Vi har valgt denne konstruktion, da det giver respondenterne mulighed for at komme med idéer til formidling, som de bundne svarkategorier ikke giver. Det kan være gavnligt for undersøgelsen på flere måder; både i forhold til at se om flere respondenter nævner den samme formidlingsform som appellerende eller hvis respondenterne kommer med forslag til nye formidlingsformer, som vi ikke selv har opdaget eller tænkt på i vores litteraturstudier. I Bibliotekernes Netmusiks egen undersøgelse fra 2007, viser erfaringer fra en tidligere undersøgelse foretaget i 2006, at åbne svarkategorier er vanskelige at arbejde statistisk med (Holst & Hjørne, 2007, s.4). Derfor har vi ud over denne ene åbne svarkategori udelukkende valgt lukkede spørgsmål. Spørgeskemaet består af i alt 11 spørgsmål. Rækkefølgen af spørgsmålene følger en funnelteknik (Hansen & Hjort Andersen, 2000, ). Funnelteknikken skal illustrativt tænkes som en tragt, hvor der begyndes med nemme og generelle spørgsmål og hen mod slutningen af spørgeskemaet kommer sværere og mere snævre spørgsmål. For at respondenterne skal føle sig godt tilpas med udspørgningssituationen, er de første spørgsmål i spørgeskemaet rettet mod overordnede fakta som alder og køn, hvilke er nemme at begynde med og hurtigt overståede. Herefter bliver spørgsmålene mere specifikke for respondenterne at forholde sig til. Til sidst får respondenterne, som før nævnt, en åben svarmulighed. Herved afsluttes udspørgningen frit og respondenterne kan selv komme med input. Det er ligeledes vigtigt at formulere spørgsmålene i et nemt og forståeligt hverdagssprog, så respondenterne ikke føler sig utilpas ved spørgsmålene og så sproglige misforståelser undgås (Andersen, 2008, s. 175). 7

9 Ved spørgsmål 5 deler spørgeskemaet sig i to retninger med et såkaldt filterspørgsmål (Andersen, 2008, s. 176). Den ene retning af spørgsmålet er rettet mod kendere af Bibliotekernes Netmusik og den anden mod ikke-kendere. På denne måde undgås det, at respondenterne skal svare på spørgsmål, som ikke er relevante i forhold til deres kendskab til Bibliotekernes Netmusik. Ved spørgsmål 7 deler spørgeskemaet sig endnu engang i et filterspørgsmål. Denne deling omhandler, hvorvidt kenderne er brugere eller ikke-brugere af Bibliotekernes Netmusik (Bilag 1). Nedenunder følger en gennemgang af de valgte spørgsmål, med beskrivelse og begrundelse for valget af spørgsmålene, set i forhold til problemstillingen. Spørgsmål 1: Hvor finder spørgeskemaundersøgelsen sted Spørgsmålet er konstrueret med tre svarmuligheder, hvor afkrydsning i kun én af svarkategorierne er mulig, idet svaret viser, hvor respondenterne fysisk er blevet udspurgt. De tre svarkategorier er Køge by, Køge Bibliotek og Tapperiet. Dette spørgsmål er valgt, fordi der i Bibliotekernes Netmusiks egen undersøgelse fra 2007 (Holst & Hjørne, 2007, s. 7) konkluderes, at bibliotekerne spiller en stor rolle i forhold til eksponering af og kendskab til Bibliotekernes Netmusik. Ud fra dette vil vi ligeledes undersøge, om der er flere kendere på Køge Bibliotek end i Køge by. Det sidste fysiske sted er Tapperiet (www.tapperiet.nu), som er Køges kulturhus for unge i alderen 15 år og opefter. Dette sted er primært valgt for at imødekomme Køge Biblioteks ønske om at få viden omkring unge menneskers kendskab til Bibliotekernes Netmusik. Spørgsmål 2: Køn Med et spørgsmål angående respondenternes køn vil vi kunne få oplysninger om, hvordan mandlige og kvindelige kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik fordeler sig. Resultatet af denne fordeling kan Køge Bibliotek bruge, hvis de ønsker at lave formidlingstiltag rettet mod et bestemt køn. En undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik i 2007 viser, at mænd er lidt hyppigere brugere af Internettet end kvinder (Danmarks Statistik, 2007, s. 5). Derfor kunne det være interessant at se om kønnenes 8

10 forskellige brug af Internettet har indflydelse på, hvordan kendskabet til Bibliotekernes Netmusik fordeler sig blandt kønnene. Spørgsmål 3: Alder Det tredje spørgsmål omhandler respondenternes alder. Svarkategorierne har vi på forhånd valgt at inddele i grupper. Aldersgruppeinddelingen er lavet efter samme princip, som i Bibliotekernes Netmusiks førnævnte landsdækkende undersøgelse fra 2007 (Holst og Hjørne, 2007, s. 5). Aldersgruppeinddelingen adskiller sig dog ved, at vi i vores undersøgelse har fastsat 12 år som nedre aldersgrænse, ligesom den ældste aldersgruppe er udvidet til at være 75 år eller derover. Den yngste aldersgruppe i Bibliotekernes Netmusiks egen undersøgelse var på under 18 år og den ældste på over 65 år. Valget af 12 år, som nedre aldersgrænse, er baseret på tre rapporter og forskningsartikler omhandlende børns brug af Internettet fra Medierådet for børn og unge (Rattleff & Hvid Tønnesen, 2007), EMU Danmarks undervisningsportal (Andersen, 2000) og artiklen Europæisk undersøgelse sætter fokus på årige børns brug af nye medier (Christensen et al., 2006). Desuden viser en undersøgelse af danskernes kultur- og fritidsaktiviteter fra år 2004 (Bille et al., 2005, s.131), at brugen af computere har en direkte sammenhæng med børns alder, idet at jo ældre børn bliver, jo flere funktioner på computeren benytter de sig af, herunder blandt andet Internettet. Ud fra artiklerne og undersøgelserne begrunder vi vores valgt med, at børn på 12 år er i stand til at forstå og bruge Bibliotekernes Netmusik og dermed er i stand til at besvare vores spørgsmål. Vi har valgt over 75 år, som øvre aldersgrænse da 27 % af danskere over 70 år har adgang til Internettet (http://www.aeldreviden.dk/fagomraader/fritid.frivillige/aeldre.og.it.html). Der er derfor mulighed for, at også de kender til Bibliotekernes Netmusik. Spørgsmål 4: Hvor tit kommer du på biblioteket Dette spørgsmål kan give en vigtig viden i forhold til, om der er en sammenhæng mellem hvor tit respondenterne kommer på biblioteket og deres kendskab til Bibliotekernes Netmusik. I den landsdækkede undersøgelse foretaget af Bibliotekernes Netmusik i 2007 konkluderes det, at de nuværende netmusikbrugere i forvejen er biblioteksbrugere 9

11 (Holst og Hjørne, 2007, s. 16). Derfor er det interessant og relevant, at undersøge om det samme gør sig gældende i Køge kommune og i forhold til hvem formidlingen af Bibliotekernes Netmusik skal rettes imod. Respondenterne har mulighed for at afkrydse én af fem svarmuligheder: Ofte, Sommetider, Sjældent, Næsten aldrig og Aldrig (Bilag 1). Vi finder disse brede svarkategorier velegnede til undersøgelsen, da det ikke kan forventes at respondenterne kan give et eksakt svar på, hvor tit de kommer på biblioteket. Spørgsmål 5: Kender du Bibliotekernes Netmusik Undersøgelsens overordnede formål er at finde frem til fordelingen af kendere og ikkekendere af Bibliotekernes Netmusik i Køge kommune. Et ja/nej spørgsmål angående kendskabet til Bibliotekernes Netmusik giver os muligheden for at undersøge kendskabet til tjenesten blandt Køge kommunes borgere. Resultaterne fra dette spørgsmål giver desuden interessante koblingsmuligheder med resultaterne fra de ti andre spørgsmål i spørgeskemaet; blandt andet kunne det være interessant at undersøge sammenhængen mellem hvor tit respondenterne kommer på biblioteket (spørgsmål 4) og kendskabet til Bibliotekernes Netmusik. Dette spørgsmål er et filterspørgsmål, derfor er det noteret i spørgeskemaet, at det næste spørgsmål for ikke-kendere er spørgsmål 10, mens det for kendere er spørgsmål 6. Spørgsmål 6: Hvor kender du Bibliotekernes Netmusik fra Dette spørgsmål giver oplysninger om hvor Køge kommunes borgere har deres kendskab til Bibliotekernes Netmusik fra. Da det forrige spørgsmål var et filterspørgsmål, er det kun kenderne af Bibliotekernes Netmusik, der skal svare på dette spørgsmål. Respondenterne får seks svarmuligheder: Køge Bibliotek, Køge Biblioteks hjemmeside, Bibliotek.dk, Internettet generelt, Din omgangskreds eller Andet (Bilag 1). I dette spørgsmål må respondenten afgive flere svar, da kendskabet kan stamme fra flere forskellige steder. De seks svarkategorier har vi valgt ud fra blandt andet Bibliotekernes Netmusiks undersøgelse fra 2006, hvor det ses at det især er fra bibliotekets hjemmeside kendskabet til tjenesten opstår (Holst & Hjørne, 2006, s.8). Derudover har vi udvidet med andre internetrelaterede svarkategorier, der omhandler respondenternes eventuelle kendskab til Bibliotekernes 10

12 Netmusik via Bibliotek.dk eller Internettet generelt, for eksempel via søgninger på Google. Undersøgelsen fra Bibliotekernes Netmusik 2007 har ligeledes svarkategorien Fik en anbefaling af venner (Holte & Hjørne, 2007, s. 7) med i deres version af dette spørgsmål. Vi har valgt at tage en lignende svarmulighed med, Din omgangskreds (Bilag 1), som i vores undersøgelse dækker over venner, familie og kollegaer til respondenterne. Desuden kan respondenterne også svare om de kender Bibliotekernes Netmusik fra selve Køge Bibliotek, da der højst sandsynligt vil være en del, som kender tjenesten fra det fysiske bibliotek, blandt andet fordi bibliotekarerne på Køge Bibliotek har fortalt, at de ofte omtaler tjenesten når de er i kontakt med brugerne. Resultaterne fra dette spørgsmål kan give Køge Bibliotek idéer til, hvor deres formidling af Bibliotekernes Netmusik kan foregå. Spørgsmål 7: Hvor tit bruger du Bibliotekernes Netmusik Dette spørgsmål er relevant at stille respondenterne, da svarene viser hvor ofte kenderne bruger Bibliotekernes Netmusik. Der er fem svarkategorier, der ligesom i spørgsmål 4, er formuleret med svarkategorierne Ofte, Sommetider, Sjældent, Næsten aldrig og Aldrig (Bilag 1). Derudover adskiller spørgsmålet brugere fra ikke-brugere af Bibliotekernes Netmusik. Hvis respondenter der i spørgsmål 5 svarer, at de kender Bibliotekernes Netmusik, men i spørgsmål 7 svarer at de aldrig eller næsten aldrig bruger det, vil der kunne argumenteres for, at fordi respondenter kender til Bibliotekernes Netmusik er det ikke ensbetydende med, at de bruger det. Derudover vil svarene i dette spørgsmål give et overblik over, hvor mange af kenderne der rent faktisk bruger Bibliotekernes Netmusik. Spørgsmål 8: Hvorfor bruger du Bibliotekernes Netmusik Hvis respondenterne har svaret at de bruger Bibliotekernes Netmusik i én af de fire svarkategorier i spørgsmål 7, som indikerer større eller mindre brug af tjenesten (Ofte, Sommetider, Sjældent eller Næsten aldrig) vil de blive stillet dette spørgsmål, om hvorfor de bruger Bibliotekernes Netmusik. Svarene kan bruges til at indkredse hvilke aspekter af Bibliotekernes Netmusik brugerne specielt er tilfredse med. Der gives fem svarkategorier: Ny musik, Gratis musik, Kan låne musikken hjemmefra, Kan lytte før jeg køber og Andet (Bilag 1). Disse svarmuligheder er valgt, da de udtrykker nogle af de fordele, der kunne 11

13 tænkes at være grunden til at respondenterne anvender Bibliotekernes Netmusik. Da der kan være op til flere grunde til at respondenterne bruger Bibliotekernes Netmusik, har de mulighed for at afkrydse i flere af svarkategorierne. Spørgsmål 9: Hvorfor bruger du ikke Bibliotekernes Netmusik (selv om du kender til det) Spørgsmål 9 er rettet mod de respondenter, der i spørgsmål 7 svarede at de aldrig bruger Bibliotekernes Netmusik, selv om de har kendskab til tjenesten. Spørgsmålet omhandler hvilke dele af Bibliotekernes Netmusiks koncept der er grunden til, at respondenterne ikke benytter tjenesten. Respondenterne får i dette spørgsmål vist seks svarkategorier, hvor der er mulighed for at afkrydse flere svar (Bilag 1). Dermed bliver det muligt at få et overblik over, om respondenten ikke bruger Bibliotekernes Netmusik af grunde, som Køge Bibliotek ikke kan ændre på. For eksempel hjemmesidens design og udlånstiden på syv dage, eller om det er af grunde, som en tilrettelagt formidling fra Køge Biblioteks side kan ændre på. Spørgsmål 10: Hvor anskaffer/køber du oftest din musik Spørgsmål 10 er formuleret for at få svar på, hvor respondenterne i Køge kommune oftest anskaffer eller køber deres musik. Der gives kun mulighed for at afkrydse én af følgende svarkategorier: På biblioteket, På Bibliotekernes Netmusik, På Internettet (fx Itunes, TDC PLAY, cdon.com), I en musikbutik eller Andet (Bilag 1). Da der findes mange forskellige måder at anskaffe musik på såvel fysisk som digitalt, er det interessant at undersøge hvor respondenterne oftest foretrækker at anskaffe eller købe deres musik. Spørgsmål 11:Ville du bruge Bibliotekernes Netmusik (mere) hvis Det sidste spørgsmål henvender sig både til kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik. Her har vi valgt at give nogle bud på formidlingstiltag, som vi mener Køge Bibliotek kunne gøre brug af. Resultaterne fra dette spørgsmål giver mulighed for at finde frem til hvilke af de fremførte formidlingsforslag, som flest respondenter finder 12

14 appellerende. Der er fem mulige formidlingsforslag samt to svarkategorier, som ikke er egentlige formidlingsforslag, men svarkategorier til de respondenter som ønsker Ingen af de nævnte muligheder eller Andet (Bilag 1). Da Bibliotekernes Netmusik er et online tilbud har vi overvejet hvilke andre online-steder, der eventuelt kan tiltrække brugere. Det socialt globale netværk Facebook med 140 millioner brugere på verdensplan (http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet) kunne være et oplagt sted for Køge Bibliotek at profilere Bibliotekernes Netmusik. Især fordi Bibliotekernes Netmusik allerede findes som applikation på Facebook. Det vil derfor ikke kræve mange ressourcer for Køge Bibliotek at bruge Facebook i deres formidling. Derudover er antallet af brugere på Facebook voksende; per 2. december 2008 har hele 1,63 millioner danskere en Facebook profil (Dilling, 2008). Ydermere er der også et formidlingsforslag i det fysiske rum, som omhandler respondenternes ønske i forhold til undervisning i Bibliotekernes Netmusik på biblioteket. Undervisning i informationssøgning er populært på bibliotekerne, hvor undervisning i Bibliotekernes Netmusik også kunne gå ind under denne kategori (http://www.bf.dk/dk/bf/nyheder/visnyheden.htm?add_content_id=315ea86e-9e2b ED1-FDACDC366A89&placement_name=body). Her kan musikbibliotekarerne undervise de borgere, som ikke er bevendt med brugen af Bibliotekernes Netmusik i hvordan tjenesten fungerer og hvordan musikken søges frem. Derfor er dette formidlingsforslag om undervisning udvalgt til at indgå i spørgeskemaet som en svarkategori. Det tredje formidlingsforslag er et link på forsiden af Køge Biblioteks hjemmeside. Bibliotekernes Netmusiks egen undersøgelse fra 2006 konkluderer, at synliggørelse er en vigtig parameter i formidlingen af Bibliotekernes Netmusik og at denne synliggørelse har størst virkning på bibliotekets hjemmeside (Holst & Hjørne, 2006, s.2). Det fjerde formidlingsforslag handler om respondenternes omgangskreds kan have en påvirkning på respondenternes kendskab til og brug af Bibliotekernes Netmusik. Den førnævnte undersøgelse fra Bibliotekernes Netmusik undersøger ligeledes om deres respondenter kender til tjenesten igennem deres venner (Holst & Hjørne, 2006, s.10). Det sidste formidlingsforslag handler om, at Køge Bibliotek kunne gøre deres brugere opmærksomme på, at der ikke er karenstid på den musik der ligger på Bibliotekernes Netmusik (http://www.statsbiblioteket.dk/musik/karenstid). 13

15 Fremgangsmåde Spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget i løbet af otte dage i perioden den 14. oktober til den 1. november Hver dag var tidsrummet for udspørgningen på ca. to timer, fordelt på både formiddags- og eftermiddags/aftenstimerne. Undersøgelsen blandt de 300 respondenter fandt sted tre forskellige fysiske steder: Køge Bibliotek, på gågaden i Køge by og én enkelt aften på Tapperiet. Vi opholdt os alle tre på samme sted på indsamlingstidspunktet, for eksempel i forhallen på Køge Bibliotek, for at mindske risikoen for at udspørge de samme respondenter. Respondenterne blev udvalgt tilfældigt og udspørgningen varede mellem to-fem minutter, alt efter hvor mange spørgsmål respondenterne skulle svare på. Hvert spørgsmål og deres tilhørende svarkategorier blev læst op af os, hvorefter respondenterne gav sine svar. Hvis der blev svaret nej i spørgsmål 5 (Bilag 1), gav vi respondenterne en kort præsentation af Bibliotekernes Netmusik, således at de havde mulighed for at forholde sig til de næste spørgsmål omhandlende tjenesten. Svarene fra de i alt 300 respondenter blev efterfølgende indtastet i et konstrueret datasæt i statistikprogrammet SPPS. Dataene blev registreret i SPSS i form af kodetal, der udtrykte de svar respondenterne havde givet i forhold til spørgsmålene i spørgeskemaet. Alle spørgsmål fik ligeledes tildelt et måleniveau, som havde stor betydning for en korrekt statistisk bearbejdning. Måleniveauet for langt de fleste af vores konstruerede svarkategorier lå på et nominalt måleniveau (Hellevik, 2002, s. 177), som betyder at svarkategorierne ikke kan måles op i forhold til hinanden, for eksempel spørgsmål 6 med de forskellige svarmuligheder angående kendskabet til Bibliotekernes Netmusik (Bilag 1). Dette måleniveau adskiller sig fra de spørgsmål, som har et ordinalt måleniveau (Hellevik, 2002, s. 177), hvor det giver mening at rangordne svarkategorierne, som for eksempel spørgsmål 4 angående biblioteksbrug, hvor svarmulighederne kan rangordnes efter Ofte, Sommetider, Sjældent, Næsten aldrig og Aldrig. Derefter brugte vi SPSS til at lave statistiske beregninger vist i form af søjle- og cirkeldiagrammer. Disse grafiske figurer blev lavet for at forenkle de centrale aspekter af undersøgelsen, da de gør det nemmere at se et mønster, end det for eksempel er tilfældet med tabeller (Hellevik, 2002, s. 215). 14

16 Figurerne blev forklaret, og udgjorde sammen med en nærmere analyse af resultaterne, det endelige produkt til Køge Bibliotek. Analyse Da opgaveformen for Det Erhvervsrelaterede Projekt adskiller sig fra tidligere opgaver på Danmarks Biblioteksskole, ved at være mere praktisk end teoretisk orienteret, er opbygningen af opgaven ligeledes anderledes og tager udgangspunkt i selve projektforløbet. For at beskrive hvordan projektforløbet er foregået, vil opgavens analyseafsnit tage udgangspunkt i Steen Thorborgs seks faser: Ide/behov, Analyse, Planlægning, Gennemførelse, Implementering og Evaluering (Thorborg, 2005, s ). De to første faser karakteriseres ved at være forudgående overvejelser for den konkrete gennemførelse, som videre beskrives, udføres, afsluttes og evalueres i de fire sidste faser. I forbindelse med planlægningsfasen beskrives den tidsplan, der blev udarbejdet i begyndelsen af projektforløbet. Denne tidsplan er tillige opdelt i faser og det er i denne sammenhæng vigtigt at pointere, at der skal skelnes mellem disse faser, som udelukkende hører til tidsplanen og Steen Thorborgs faser, som forklarer hele projektforløbet. Opdelingen i faser er desuden valgt, for at give opgaven struktur. Faserne er blevet brugt til at skabe overblik over hvordan projektforløbet har taget sig ud både før, under og efter projektforløbet samt hvilke justeringer og ændringer, der er blevet foretaget. Den anvendte teori vil også blive præsenteret i overensstemmelse med hvornår vi brugte den i projektforløbet, for at give en oplevelse af, hvordan teorien er blevet brugt i forhold til produktet. De enkelte faser er blevet afpasset til vores konkrete projekt og af den grund er det primært selve fasens navn, der er brugt fra Steen Thorborgs bog, da ikke alt det skrevne fra bogen, har kunnet overføres direkte til vores projekt. Da der er tale om et projektforløb, vil overgangen fra en fase til en anden være glidende og der vil være steder, hvor faserne overlapper hinanden; derfor vil nogle af de punkter, der bliver beskrevet i den ene fase også blive berørt og udbygget i den kommende fase. 15

17 Fase 1: Idé/Behov Et projekt kan opstå på baggrund af en idé eller et ønske om at prøve noget nyt, eller som et erkendt behov for at udvikle eller ændre noget (Thorborg, 2005, s ). Første fase omhandler derfor baggrunden for projektet og de idéer og overvejelser både vi og Køge Bibliotek har gjort os i begyndelsen af projektperioden. I forbindelse med Det Erhvervsrelaterede Projekt opretter Danmarks Biblioteksskole hvert år en projektbase, hvorfra de studerende kan vælge projekter af forskellig art (http://www.db.dk/uddannelser/bibliotekardb/). Projekterne bliver udbudt af folkebiblioteker og andre virksomheder, der har en idé til et projekt. I projektbasen var der udbudt et projekt af Køge Bibliotek, som havde et ønske om at få lavet en undersøgelse angående Køges kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik, med henblik på at få viden til at styrke den lokale formidling. Vi var tre studerende, som havde fundet projektet interessant og efter henvendelse til projektstedets kontaktperson, musikbibliotekar Karin Tofte-Hansen, blev der aftalt et møde, som fandt sted d. 20. juni På dette indledende møde var det primære fokus helt overordnet, at få klarlagt de praktiske ting vedrørende projektet samt en idéudveksling omhandlende de tanker og forventninger vi og Køge Bibliotek havde, således at der ikke ville opstå problemer eller misforståelser senere hen i forløbet. Karin Tofte-Hansen foreslog, at vi i forbindelse med undersøgelsen kunne lave et indslag til lokal-tv, for at formidle og fortælle om Bibliotekernes Netmusik til borgerne i kommunen. Dog kom vi i stedet frem til, at vi skulle koncentrere os om, at lave en undersøgelse angående kendskabet til Bibliotekernes Netmusik. Køge Bibliotek kunne dermed selv gennemføre den egentlige formidling senere hen på baggrund af undersøgelsens resultater. Dette valg blev truffet, for at afgrænse projektet, således at der blev tid til at gå ordentlig i dybden med selve undersøgelsen. Til semesterstart, i september 2008, lagde vi ud med at lave en brainstorming 2. Med udgangspunkt i Køge Biblioteks ønske om en undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik, fremsatte vi hver især forskellige idéer til, hvordan projektet kunne udvikle sig. Idéerne blev efterfølgende overvejet mere kritisk og 2 Brainstorming er en populær teknik i forbindelse med idéudvikling. Formålet med teknikken er at producere så mange ideer som overhovedet muligt uden hensyntagen til om idéerne er anvendelige eller ej (Thorborg, 2005, s. 84) 16

18 vi arbejdede os derefter frem mod en yderligere afgrænsning af projektet. Der var fra Køge Biblioteks side intet specifikt krav til hvilken metode, der skulle danne baggrund for undersøgelsen. Vi var derfor frit stillet i forhold til, hvordan projektet skulle gribes an. Vi drøftede blandt andet muligheden for at lave nogle fokusgruppeinterviews, decideret henvendt til unge mennesker, omhandlende deres kendskab til og brug af Bibliotekernes Netmusik, ligesom vi diskuterede muligheden for at lave en spørgeskemaundersøgelse. Da undersøgelsen skulle omhandle kendskabet til Bibliotekernes Netmusik, blev vi enige om at vælge en undersøgelsesmetode, der kunne give svar fra mange respondenter frem for kun nogle få, så vi lettere kunne drage generelle slutninger. Derfor besluttede vi, som før nævnt, at lave en spørgeskemaundersøgelse med en bred målgruppe. Fase 2: Analyse Efter at have fået defineret hvilken metode og fremgangsmåde vi ville benytte, begyndte vi at danne os baggrundsviden om projektets overordnede felter: Bibliotekernes Netmusik og Køge Bibliotek. Meningen var at danne os en forforståelse, så vi allerede inden projektet for alvor gik i gang, havde en viden vi kunne bruge i det videre arbejde med undersøgelsen. Følgende to afsnit er derfor udtryk for den viden, vi anlagde os allerede inden projektets start. Bibliotekernes Netmusik For at finde baggrunden for oprettelsen af Bibliotekernes Netmusik skal vi tilbage til år 2002, hvor Biblioteksstyrelsen og deres Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker valgte at støtte tre praktiske projekter: Fremtidsmusikken 2, Musikbibliotek.dk og Projekt Netmus, der alle omhandlede online formidling af musik på bibliotekerne (Bang Petersen, 2003). Fremtidsmusikken 2 var en efterfølger af Fremtidsmusikken fra 2001, der havde som formål at afdække en række væsentlige aspekter af den fremtidige formidling af netbåren musik i bibliotekerne (Fremtidsmusikken, 2001, s. 4). Af deltagende biblioteker i Fremtidsmusikken 2 var Århus Kommunes Biblioteker og Statsbiblioteket samt Ringsted Bibliotek, Randers Bibliotek, Odense Centralbibliotek, Herning Centralbibliotek og DBC Medier. Ideen var at 17

19 stille musikudlån til rådighed, for de brugere der var tilknyttet bibliotekerne i projektet (Lykke Jensen, 2005). Projektet vedrørende Musikbibliotek.dk blev koordineret af Gentofte Bibliotekerne og formålet var, at afprøve formidling af netbårne musikressourcer i praksis og lade alle borgere få adgang til tjenesten uafhængig af bopæl og tilknytning til det fysiske bibliotek (Pedersen, 2003). Projekt Netmus startede i 2002, som et samarbejde mellem Frederiksberg og Københavns Kommunes Biblioteker om formidling af gratis musikfiler, der skulle kunne lånes i en begrænset periode af disse bibliotekers brugere. Ideen med projektet var at stille et virtuelt musiktilbud til rådighed, som var sammenligneligt med CD-udlånet (Buus-Pedersen, 2003). Formålet med disse forsøg var at finde frem til én formidlingsform, som alle biblioteker kunne få del i. I foråret 2002 blev der derfor dannet et bibliotekskonsortium 3 bestående af de biblioteker, der havde andel i overbygningsmidler til udvikling af netmusik samt de biblioteker, der havde haft med de tre projekter at gøre (Buus-Pedersen, 2004). Dette ledte i september 2004 til dannelsen af Bibliotekernes Netmusik, verdens største og første offentlige gratis musikbibliotek på Internettet (Bisbjerg, 2007, s. 28). Bibliotekernes Netmusik startede som et projekt, hvor der blev indgået en aftale imellem Bibliotekskonsortiet og Basepoint Media (tidligere Phonofile), der repræsenterer musikindustriens rettighedshavere 4 (Bisbjerg, 2007, s. 28). Projektet blev støttet af Kulturministeriet i musikhandlingsplanen Liv i musikken (2003). Her blev der over en toårig forsøgsperiode bevilliget et statsligt tilskud på fire millioner kroner til biblioteksudlån af musikfiler, da man gerne ville styrke den lovlige digitale musikdistribution og hjælpe pladeselskaber og musikere i kampen mod piratkopiering (Liv i musikken, 2003). Kulturministeriet har siden hen udgivet musikhandlingsplanen Nye toner for , hvor der i alt bliver tilført 84 millioner kroner til musikken over de kommende fire år (Nye toner, 2008). 3 Bibliotekskonsortiet består af: Statsbiblioteket, Herning Centralbibliotek, Odense Centralbibliotek, Århus Kommunes Biblioteker, Gentofte Bibliotekerne, Københavns Kommunes Biblioteker og Frederiksberg Kommunes Biblioteker. (http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/netmusik/produkt) 4 Musikkens rettighedshavere er: pladeselskabernes brancheorganisation IFPI Danmark, DMF (Dansk Musiker Forbund), DAF (Dansk Artist Forbund), KODA (Komponister i Danmark) og NCB (Nordic Copyright Bureau). (http://www thinkquest.dk/3+tekst.html) 18

20 Det er Bibliotekskonsortiet der står for den daglige styring og drift af servicen og Basepoint Media, der leverer indholdet i basen (https://www.bibliotekernesnetmusik.dk/netmusik2006/aboutwhoisnetmusic.jsp). Eftersom projektet gennem årenes løb har udviklet sig og haft fremgang, er Bibliotekernes Netmusik fra udgangen af år 2007 ophørt med at være et projekt, og er i stedet overgået til fast drift (http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/netmusik/produkt). Fremgangen ses blandt andet ved at antallet af danske deltagende biblioteker i hele landet er vokset fra 50 % tilmeldte biblioteker i år 2004, til nu at omfatte over 85 % tilmeldte biblioteker. Desuden er selve indholdet af musiknumre blevet forøget væsentligt gennem de sidste fire år; hvor der i 2004 kun var musiknumre, er der i dag cirka én million numre i forskellige genrer, hvilket som før nævnt gør servicen til den største offentlige musikbase i verden som tilbyder gratis - og lovlig musik online. Denne udvikling har betydet, at antallet af downlån er steget fra 1000 pr. uge til , ligesom tjenesten er gået fra 500 brugere månedligt til brugere (http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/netmusik/produkt). Musikbasens størrelse skyldes blandt andet, at store dele af de danske pladeselskaber i dag leverer musik til Bibliotekernes Netmusik, ligesom de helt store multinationale musikselskaber, Warner og Sony/BMG, også er med i aftalen (Bisbjerg, 2007, s. 28). Som bruger af Bibliotekernes Netmusik har man et bestemt antal musiknumre, man kan hente ned på sin computer eller mp3-afspiller, kaldet downlån. Hvert musiknummer kan lånes i en periode på syv dage, hvorefter det automatisk slettes. Lånetiden begrænses, efter krav fra rettighedshaverne, ved hjælp af sikkerhedskomponenten DRM (Digital Right Management), som gør det muligt at sætte begrænsninger på en musikfils levetid og som gør, at musikken ikke kan kopieres. Et problem er dog, at DRM kun findes i musikformatet WMA (Windows Media Audio), hvilket betyder at musikken kun kan afspilles, hvis man har Windows som styresystem på sin computer eller en mp3-afspiller, som understøtter DRM. Musikken virker derfor ikke på Mac- eller Linuxplatforme eller på musikafspillere som for eksempel ipods, hvilket har skabt en del frustrationer hos brugere af disse produkter (http://netmusik.wordpress.com/2007/09/10/84/). I forhold til de muligheder folkebibliotekerne hidtil har haft for udlån af musik, er Bibliotekernes Netmusik dog klart en styrke. Hvor det traditionelle udlån af musik-cd'er er indbefattet af en karenstid, der gør 19

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Projektplan Målbeskrivelse: Køgebibliotekerne består af et hovedbibliotek samt fem lokalbiblioteker hvoraf to af disse er af lidt mindre størrelse. Igennem

Læs mere

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne:

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: BILAG 2 Produkt Til Køgebibliotekerne Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: Der er i projektets beskrivelse blevet fastlagt, at der afleveres en rapport over nytten

Læs mere

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk Downlån musik gratis og lovligt www.netmusik.dk For at downlåne musik via Netmusik skal du 1) være borger i Sønderborg Kommune 2) registreret som låner ved Biblioteket Sønderborg 3) have en pinkode til

Læs mere

Bibliotekernes Netmusik Phonofile Aftale mellem Phonofile og bibliotekskonsortiet om adgang til Biblioteksdistributionssystemet (content management system) Paraplyorganisation for rettighedshaverne (audio

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Bilag 2 Undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskov bibliotek Vi er to kvindelige studerende fra Danmarks biblioteksskole begge på 24

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM

Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM Kort gennemgang Velkommen! Brug nettet. Lær at søge effektivt! Tips og tricks til hvordan du bedst søger information.. En præsentation af

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere