Det Erhvervsrelaterede Projekt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Erhvervsrelaterede Projekt:"

Transkript

1 Det Erhvervsrelaterede Projekt: Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Vejleder: Anne-Marie Christiansen Antal ord:

2 Abstract (Fælles)... 2 Indledning (Fælles)... 3 Problemformulering (Fælles)... 4 Begrebsforklaring (Fælles)... 4 Metode (Fælles)... 5 Litteraturindsamling og forforståelse (CBR)... 5 Metodevalg (MAO)... 5 Design af spørgeskema (CTN)... 7 Spørgsmål 1: Hvor finder spørgeskemaundersøgelsen sted (CTN)... 8 Spørgsmål 2: Køn (CTN)... 8 Spørgsmål 3: Alder (CTN)... 9 Spørgsmål 4: Hvor tit kommer du på biblioteket (CTN)... 9 Spørgsmål 5: Kender du Bibliotekernes Netmusik (CTN) Spørgsmål 6: Hvor kender du Bibliotekernes Netmusik fra (MAO) Spørgsmål 7: Hvor tit bruger du Bibliotekernes Netmusik (MAO) Spørgsmål 8: Hvorfor bruger du Bibliotekernes Netmusik (CBR) Spørgsmål 9: Hvorfor bruger du ikke Bibliotekernes Netmusik (selv om du kender til det) (CBR) Spørgsmål 10: Hvor anskaffer/køber du oftest din musik (CBR) Spørgsmål 11:Ville du bruge Bibliotekernes Netmusik (mere) hvis (CBR) Fremgangsmåde (CTN) Analyse (CTN) Fase 1: Idé/Behov (MAO) Fase 2: Analyse (MAO) Bibliotekernes Netmusik (MAO) Køge Biblioteks formidling af Bibliotekernes Netmusik (MAO) Fase 3: Planlægning (CBR) Fase 4: Gennemførelse (CTN) Fase 5: Implementering (CBR) Fase 6: Evaluering (Fælles) Konklusion (Fælles) Perspektivering (Fælles) Litteraturliste (Fælles) CBR = Camilla Bøcher Roesen, MAO = Mie Aksglæde Olsen og CTN = Camilla Trihøj Nielsen Vedlagt som bilag er: Spørgeskemaet angående Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik, oktober-november 2008 (Bilag 1), den reviderede Projektplan, december 2008 (Bilag 2) samt PowerPoint- præsentation fra d. 3. december 2008 (Bilag 3). 1

3 Abstract Projektrapporten tager udgangspunkt i en kvantitativ undersøgelse foretaget for Køge Bibliotek i forbindelse med Det Erhvervsrelaterede Projekt ved Danmarks Biblioteksskole. En spørgeskemaundersøgelse, foretaget i oktober-november 2008, afdækker kendskabet til Bibliotekernes Netmusik blandt borgerne i Køge kommune med henblik på at få viden, som kan bidrage til at styrke den lokale formidling og benyttelse af Bibliotekernes Netmusik. Resultaterne præsenteres grafisk i en rapport der udgør produktet, som er vedlagt projektrapporten. I projektrapporten analyseres og konkluderes der på projektforløbet og de overvejelser og valg der er truffet undervejs. Projektrapporten afsluttes med et perspektiveringsafsnit omhandlende kommerciel formidling af digital musik samt de udfordringer Bibliotekernes Netmusik står over for i fremtiden. 2

4 Indledning I juni 2008 indledte vi et projektsamarbejde med Køge Bibliotek, som er hovedbiblioteket i Køge kommune. Der bor ca mennesker i kommunen, som består af selve Køge by samt en række mindre byer og områder (http://www.koege.dk/290285). Køge Bibliotekerne er opdelt i seks filialer: Ølby Bibliotek, Herfølge Bibliotek, Borup Bibliotek, Bjæverskov Bibliotek, Ejby Bibliotek og Køge Bibliotek. Køge Bibliotek har siden 1958 været beliggende i Kirkestræde i Køge bymidte. Dengang bestod biblioteket af seks sammenhængene huse, hvor det i dag består af ti sammenhængende huse (www.koegebib.dk/ombib/omkoegebib.asp). Den 1. september 2008 påbegyndtes projektet for alvor og planen for projektet blev formuleret. Køge Bibliotek ønskede at få gennemført en undersøgelse angående kendskabet til den digitale musikudlånstjeneste, Bibliotekernes Netmusik, blandt kommunens borgere. Formålet med denne undersøgelse var, at Køge Bibliotek skulle få viden om kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik. Den indsamlede viden fra undersøgelsen skulle bidrage til og styrke den lokale formidling af Bibliotekernes Netmusik. I oktober-november 2008 gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt 300 af kommunens borgere. I begyndelsen af december 2008 afleverede og præsenterede vi produktet, der var en rapport, som fremstillede undersøgelsens resultater, samt en række konkrete formidlingsforslag, som Køge Bibliotek kan videreudvikle og få inspiration fra. Denne projektrapport er den sidste og tredje del i projektforløbet, som vil indeholde problemformuleringen for projektet, en redegørelse angående valg af metode, en analyse af projektforløbet og produktet samt en konklusion. Projektrapporten afsluttes med et perspektiveringsafsnit. 3

5 Problemformulering Formålet er at undersøge kendskabet til Bibliotekernes Netmusik blandt borgerne i Køge kommune med henblik på at få viden, som kan bidrage til at styrke den lokale formidling og benyttelse af Bibliotekernes Netmusik. Ud fra denne formulering har vi konstrueret følgende spørgsmål: Hvordan er fordelingen af kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik blandt borgerne i Køge kommune? Hvordan kan Køge Bibliotek styrke den lokale formidling og benyttelse af Bibliotekernes Netmusik? Begrebsforklaring Downlån og download af musik: Begrebet downlån bruges på Bibliotekernes Netmusiks egen hjemmeside og er et udtryk for, at musikken kun har begrænset levetid på brugerens computere. Begrebet download bruges, når der er tale om andre virksomheder med koncepter omhandlende digital musik. Kendere/ikke kendere og brugere/ikke brugere: I undersøgelsen skelnes der overordnet mellem kendere/ikke-kendere og ikke mellem brugere/ikke brugere. Dette valg er truffet, fordi undersøgelsen specifikt omhandler kendskabet til Bibliotekernes Netmusik og fordi der godt kan være respondenter, som kender Bibliotekernes Netmusik, men som ikke bruger det. Ved at anvende kendere/ikke kendere får vi derfor et tydeligere billede af hvor mange, der kender til Bibliotekerne Netmusik end hvis vi havde benyttet brugere/ikke brugere. 4

6 Metode Litteraturindsamling og forforståelse Til besvarelse af problemstillingen og for at tilegne os en forforståelse af projektets problemfelter har vi foretaget litteratursøgninger i Bibliotek.dk (www.bibliotek.dk), avisdatabasen Infomedia (www.infomedia.dk), på Internettet via Google (www.google.com) samt på Bibliotekernes Netmusiks egen hjemmeside (www.netmusik.dk). Den fundne litteratur har primært været metodelitteratur, projektstyringslitteratur, rapporter og artikler fra aviser og tidsskrifter omhandlende relevante emner i forhold til opgavebesvarelsen. På Bibliotekernes Netmusiks hjemmeside har vi fundet tidligere undersøgelser vedrørende tjenesten udarbejdet af Bibliotekernes Netmusik selv 1, hvori der indgår en række statistiske data, som har været nyttige i arbejdet med undersøgelsen for Køge Bibliotek. Litteratursøgningerne og indsamlingen er foregået løbende gennem hele projektforløbet. Da opgavens fokus er rettet mod Bibliotekernes Netmusik er meget af den anvendte litteratur af nyere dato, eftersom tjenesten kun har eksisteret siden 2004 (Bisbjerg, 2007, s. 28). Desuden er opgaven knyttet til den lokale formidling af Bibliotekernes Netmusik på Køge Bibliotek, derfor har vi søgt informationer om selve Køge Bibliotek, for at danne os et indtryk af, hvad de gør for at formidle tjenesten. Disse forstudier af den aktuelle formidling af Bibliotekernes Netmusik har primært fundet sted på Køge Biblioteks hjemmeside (www.koegebib.dk) og i musikafdelingen i Oplevelsesområdet på Køge Bibliotek. Metodevalg Vi har valgt at benytte en kvantitativ undersøgelsesmetode frem for en kvalitativ. Ved kvantitative metoder fokuseres der typisk på sammenhængene mellem et mindre antal kendetegn hos mange undersøgelsesenheder, mens der ved kvalitative metoder fokuseres på et større antal kendetegn hos relativt få undersøgelsesenheder 1 Holst, Anne & Hjørne, Jens (2006) Netmusik.dk - Mere & mindre om brugerens oplevelser og ønsker og Holst, Anne & Hjørne, Jens (2007) Netmusik.dk Fremtidsblik brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk 5

7 (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 22). De indsamlede data præsenteres desuden forskelligt; hvor kvantitative undersøgelser ofte udtrykkes i form af tal og tabeller, da anvender kvalitative metoder mest tekster, for eksempel udskrifter af interviewoptagelser (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 22). Da Køge Bibliotek er interesseret i at få viden omkring Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik vil det være den kvantitative metode, der bedst efterkommer dette ønske. Metoden giver mulighed for at spørge et stort antal respondenter, fremstille undersøgelsens resultater statistisk og derved beskrive og kortlægge kendskabet til Bibliotekernes Netmusik. Et højt respondentantal betyder desuden, at det bliver nemmere at sige noget generelt om respondenterne, end hvis kun få bliver udspurgt (Hellevik, 2002, s. 97). Det har dog ikke været muligt at finde noget litteratur, der beskriver hvor mange respondenter, det vil være statistisk forsvarligt at udspørge, men kravet er, at der skal være nok enheder i undersøgelsen til, at det er meningsfuldt at tælle og fordele på undersøgelsens variabler (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 97). Da opgaven er indbefattet af en tidsbegrænsning, har dette haft indflydelse på hvor mange respondenter, det har været muligt at udspørge. Ud fra disse overvejelser har vi valgt at lave en stikprøveundersøgelse (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 77), hvor i alt 300 af kommunens borgere er blevet udspurgt. Den valgte undersøgelsesmetode er den standardiserede interviewform, som er den mest almindelige kvantitative teknik (Andersen, 2008, s. 170). I den standardiserede interviewform bliver alle spørgsmål stillet på samme måde og i samme rækkefølge i forhold til en fastlagt interviewguide/spørgeskema. Desuden foregår det standardiserede interview ansigt til ansigt med respondenterne (Andersen, 2008, s. 170). Dette giver en større sandsynlighed for at få det antal brugbare og besvarede spørgeskemaer, som undersøgelsen kræver, end hvis respondenterne selv skal udfylde og returnere skemaet, hvor der ofte kan ske eksternt bortfald (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 100). 6

8 Design af spørgeskema I vores undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik har vi konstrueret et spørgeskema med lukkede spørgsmål og dermed på forhånd givne svarmuligheder (Andersen, 2008, s. 170). Derudover er formen med lukkede spørgsmål valgt, fordi den er mest hensigtsmæssig i arbejdet med statistisk analyse, eftersom den giver ensartede svar (Holst og Hjørne, 2007, s. 4). Desuden letter det svarforløbet for respondenterne, da de kun skal tage stilling til de svarmuligheder vi giver dem. Vi har dog i det sidste spørgsmål omhandlende formidlingsforslag i forhold til Bibliotekernes Netmusik givet respondenterne mulighed for at komme med forslag i form af en åben svarkategori (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s ). Vi har valgt denne konstruktion, da det giver respondenterne mulighed for at komme med idéer til formidling, som de bundne svarkategorier ikke giver. Det kan være gavnligt for undersøgelsen på flere måder; både i forhold til at se om flere respondenter nævner den samme formidlingsform som appellerende eller hvis respondenterne kommer med forslag til nye formidlingsformer, som vi ikke selv har opdaget eller tænkt på i vores litteraturstudier. I Bibliotekernes Netmusiks egen undersøgelse fra 2007, viser erfaringer fra en tidligere undersøgelse foretaget i 2006, at åbne svarkategorier er vanskelige at arbejde statistisk med (Holst & Hjørne, 2007, s.4). Derfor har vi ud over denne ene åbne svarkategori udelukkende valgt lukkede spørgsmål. Spørgeskemaet består af i alt 11 spørgsmål. Rækkefølgen af spørgsmålene følger en funnelteknik (Hansen & Hjort Andersen, 2000, ). Funnelteknikken skal illustrativt tænkes som en tragt, hvor der begyndes med nemme og generelle spørgsmål og hen mod slutningen af spørgeskemaet kommer sværere og mere snævre spørgsmål. For at respondenterne skal føle sig godt tilpas med udspørgningssituationen, er de første spørgsmål i spørgeskemaet rettet mod overordnede fakta som alder og køn, hvilke er nemme at begynde med og hurtigt overståede. Herefter bliver spørgsmålene mere specifikke for respondenterne at forholde sig til. Til sidst får respondenterne, som før nævnt, en åben svarmulighed. Herved afsluttes udspørgningen frit og respondenterne kan selv komme med input. Det er ligeledes vigtigt at formulere spørgsmålene i et nemt og forståeligt hverdagssprog, så respondenterne ikke føler sig utilpas ved spørgsmålene og så sproglige misforståelser undgås (Andersen, 2008, s. 175). 7

9 Ved spørgsmål 5 deler spørgeskemaet sig i to retninger med et såkaldt filterspørgsmål (Andersen, 2008, s. 176). Den ene retning af spørgsmålet er rettet mod kendere af Bibliotekernes Netmusik og den anden mod ikke-kendere. På denne måde undgås det, at respondenterne skal svare på spørgsmål, som ikke er relevante i forhold til deres kendskab til Bibliotekernes Netmusik. Ved spørgsmål 7 deler spørgeskemaet sig endnu engang i et filterspørgsmål. Denne deling omhandler, hvorvidt kenderne er brugere eller ikke-brugere af Bibliotekernes Netmusik (Bilag 1). Nedenunder følger en gennemgang af de valgte spørgsmål, med beskrivelse og begrundelse for valget af spørgsmålene, set i forhold til problemstillingen. Spørgsmål 1: Hvor finder spørgeskemaundersøgelsen sted Spørgsmålet er konstrueret med tre svarmuligheder, hvor afkrydsning i kun én af svarkategorierne er mulig, idet svaret viser, hvor respondenterne fysisk er blevet udspurgt. De tre svarkategorier er Køge by, Køge Bibliotek og Tapperiet. Dette spørgsmål er valgt, fordi der i Bibliotekernes Netmusiks egen undersøgelse fra 2007 (Holst & Hjørne, 2007, s. 7) konkluderes, at bibliotekerne spiller en stor rolle i forhold til eksponering af og kendskab til Bibliotekernes Netmusik. Ud fra dette vil vi ligeledes undersøge, om der er flere kendere på Køge Bibliotek end i Køge by. Det sidste fysiske sted er Tapperiet (www.tapperiet.nu), som er Køges kulturhus for unge i alderen 15 år og opefter. Dette sted er primært valgt for at imødekomme Køge Biblioteks ønske om at få viden omkring unge menneskers kendskab til Bibliotekernes Netmusik. Spørgsmål 2: Køn Med et spørgsmål angående respondenternes køn vil vi kunne få oplysninger om, hvordan mandlige og kvindelige kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik fordeler sig. Resultatet af denne fordeling kan Køge Bibliotek bruge, hvis de ønsker at lave formidlingstiltag rettet mod et bestemt køn. En undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik i 2007 viser, at mænd er lidt hyppigere brugere af Internettet end kvinder (Danmarks Statistik, 2007, s. 5). Derfor kunne det være interessant at se om kønnenes 8

10 forskellige brug af Internettet har indflydelse på, hvordan kendskabet til Bibliotekernes Netmusik fordeler sig blandt kønnene. Spørgsmål 3: Alder Det tredje spørgsmål omhandler respondenternes alder. Svarkategorierne har vi på forhånd valgt at inddele i grupper. Aldersgruppeinddelingen er lavet efter samme princip, som i Bibliotekernes Netmusiks førnævnte landsdækkende undersøgelse fra 2007 (Holst og Hjørne, 2007, s. 5). Aldersgruppeinddelingen adskiller sig dog ved, at vi i vores undersøgelse har fastsat 12 år som nedre aldersgrænse, ligesom den ældste aldersgruppe er udvidet til at være 75 år eller derover. Den yngste aldersgruppe i Bibliotekernes Netmusiks egen undersøgelse var på under 18 år og den ældste på over 65 år. Valget af 12 år, som nedre aldersgrænse, er baseret på tre rapporter og forskningsartikler omhandlende børns brug af Internettet fra Medierådet for børn og unge (Rattleff & Hvid Tønnesen, 2007), EMU Danmarks undervisningsportal (Andersen, 2000) og artiklen Europæisk undersøgelse sætter fokus på årige børns brug af nye medier (Christensen et al., 2006). Desuden viser en undersøgelse af danskernes kultur- og fritidsaktiviteter fra år 2004 (Bille et al., 2005, s.131), at brugen af computere har en direkte sammenhæng med børns alder, idet at jo ældre børn bliver, jo flere funktioner på computeren benytter de sig af, herunder blandt andet Internettet. Ud fra artiklerne og undersøgelserne begrunder vi vores valgt med, at børn på 12 år er i stand til at forstå og bruge Bibliotekernes Netmusik og dermed er i stand til at besvare vores spørgsmål. Vi har valgt over 75 år, som øvre aldersgrænse da 27 % af danskere over 70 år har adgang til Internettet (http://www.aeldreviden.dk/fagomraader/fritid.frivillige/aeldre.og.it.html). Der er derfor mulighed for, at også de kender til Bibliotekernes Netmusik. Spørgsmål 4: Hvor tit kommer du på biblioteket Dette spørgsmål kan give en vigtig viden i forhold til, om der er en sammenhæng mellem hvor tit respondenterne kommer på biblioteket og deres kendskab til Bibliotekernes Netmusik. I den landsdækkede undersøgelse foretaget af Bibliotekernes Netmusik i 2007 konkluderes det, at de nuværende netmusikbrugere i forvejen er biblioteksbrugere 9

11 (Holst og Hjørne, 2007, s. 16). Derfor er det interessant og relevant, at undersøge om det samme gør sig gældende i Køge kommune og i forhold til hvem formidlingen af Bibliotekernes Netmusik skal rettes imod. Respondenterne har mulighed for at afkrydse én af fem svarmuligheder: Ofte, Sommetider, Sjældent, Næsten aldrig og Aldrig (Bilag 1). Vi finder disse brede svarkategorier velegnede til undersøgelsen, da det ikke kan forventes at respondenterne kan give et eksakt svar på, hvor tit de kommer på biblioteket. Spørgsmål 5: Kender du Bibliotekernes Netmusik Undersøgelsens overordnede formål er at finde frem til fordelingen af kendere og ikkekendere af Bibliotekernes Netmusik i Køge kommune. Et ja/nej spørgsmål angående kendskabet til Bibliotekernes Netmusik giver os muligheden for at undersøge kendskabet til tjenesten blandt Køge kommunes borgere. Resultaterne fra dette spørgsmål giver desuden interessante koblingsmuligheder med resultaterne fra de ti andre spørgsmål i spørgeskemaet; blandt andet kunne det være interessant at undersøge sammenhængen mellem hvor tit respondenterne kommer på biblioteket (spørgsmål 4) og kendskabet til Bibliotekernes Netmusik. Dette spørgsmål er et filterspørgsmål, derfor er det noteret i spørgeskemaet, at det næste spørgsmål for ikke-kendere er spørgsmål 10, mens det for kendere er spørgsmål 6. Spørgsmål 6: Hvor kender du Bibliotekernes Netmusik fra Dette spørgsmål giver oplysninger om hvor Køge kommunes borgere har deres kendskab til Bibliotekernes Netmusik fra. Da det forrige spørgsmål var et filterspørgsmål, er det kun kenderne af Bibliotekernes Netmusik, der skal svare på dette spørgsmål. Respondenterne får seks svarmuligheder: Køge Bibliotek, Køge Biblioteks hjemmeside, Bibliotek.dk, Internettet generelt, Din omgangskreds eller Andet (Bilag 1). I dette spørgsmål må respondenten afgive flere svar, da kendskabet kan stamme fra flere forskellige steder. De seks svarkategorier har vi valgt ud fra blandt andet Bibliotekernes Netmusiks undersøgelse fra 2006, hvor det ses at det især er fra bibliotekets hjemmeside kendskabet til tjenesten opstår (Holst & Hjørne, 2006, s.8). Derudover har vi udvidet med andre internetrelaterede svarkategorier, der omhandler respondenternes eventuelle kendskab til Bibliotekernes 10

12 Netmusik via Bibliotek.dk eller Internettet generelt, for eksempel via søgninger på Google. Undersøgelsen fra Bibliotekernes Netmusik 2007 har ligeledes svarkategorien Fik en anbefaling af venner (Holte & Hjørne, 2007, s. 7) med i deres version af dette spørgsmål. Vi har valgt at tage en lignende svarmulighed med, Din omgangskreds (Bilag 1), som i vores undersøgelse dækker over venner, familie og kollegaer til respondenterne. Desuden kan respondenterne også svare om de kender Bibliotekernes Netmusik fra selve Køge Bibliotek, da der højst sandsynligt vil være en del, som kender tjenesten fra det fysiske bibliotek, blandt andet fordi bibliotekarerne på Køge Bibliotek har fortalt, at de ofte omtaler tjenesten når de er i kontakt med brugerne. Resultaterne fra dette spørgsmål kan give Køge Bibliotek idéer til, hvor deres formidling af Bibliotekernes Netmusik kan foregå. Spørgsmål 7: Hvor tit bruger du Bibliotekernes Netmusik Dette spørgsmål er relevant at stille respondenterne, da svarene viser hvor ofte kenderne bruger Bibliotekernes Netmusik. Der er fem svarkategorier, der ligesom i spørgsmål 4, er formuleret med svarkategorierne Ofte, Sommetider, Sjældent, Næsten aldrig og Aldrig (Bilag 1). Derudover adskiller spørgsmålet brugere fra ikke-brugere af Bibliotekernes Netmusik. Hvis respondenter der i spørgsmål 5 svarer, at de kender Bibliotekernes Netmusik, men i spørgsmål 7 svarer at de aldrig eller næsten aldrig bruger det, vil der kunne argumenteres for, at fordi respondenter kender til Bibliotekernes Netmusik er det ikke ensbetydende med, at de bruger det. Derudover vil svarene i dette spørgsmål give et overblik over, hvor mange af kenderne der rent faktisk bruger Bibliotekernes Netmusik. Spørgsmål 8: Hvorfor bruger du Bibliotekernes Netmusik Hvis respondenterne har svaret at de bruger Bibliotekernes Netmusik i én af de fire svarkategorier i spørgsmål 7, som indikerer større eller mindre brug af tjenesten (Ofte, Sommetider, Sjældent eller Næsten aldrig) vil de blive stillet dette spørgsmål, om hvorfor de bruger Bibliotekernes Netmusik. Svarene kan bruges til at indkredse hvilke aspekter af Bibliotekernes Netmusik brugerne specielt er tilfredse med. Der gives fem svarkategorier: Ny musik, Gratis musik, Kan låne musikken hjemmefra, Kan lytte før jeg køber og Andet (Bilag 1). Disse svarmuligheder er valgt, da de udtrykker nogle af de fordele, der kunne 11

13 tænkes at være grunden til at respondenterne anvender Bibliotekernes Netmusik. Da der kan være op til flere grunde til at respondenterne bruger Bibliotekernes Netmusik, har de mulighed for at afkrydse i flere af svarkategorierne. Spørgsmål 9: Hvorfor bruger du ikke Bibliotekernes Netmusik (selv om du kender til det) Spørgsmål 9 er rettet mod de respondenter, der i spørgsmål 7 svarede at de aldrig bruger Bibliotekernes Netmusik, selv om de har kendskab til tjenesten. Spørgsmålet omhandler hvilke dele af Bibliotekernes Netmusiks koncept der er grunden til, at respondenterne ikke benytter tjenesten. Respondenterne får i dette spørgsmål vist seks svarkategorier, hvor der er mulighed for at afkrydse flere svar (Bilag 1). Dermed bliver det muligt at få et overblik over, om respondenten ikke bruger Bibliotekernes Netmusik af grunde, som Køge Bibliotek ikke kan ændre på. For eksempel hjemmesidens design og udlånstiden på syv dage, eller om det er af grunde, som en tilrettelagt formidling fra Køge Biblioteks side kan ændre på. Spørgsmål 10: Hvor anskaffer/køber du oftest din musik Spørgsmål 10 er formuleret for at få svar på, hvor respondenterne i Køge kommune oftest anskaffer eller køber deres musik. Der gives kun mulighed for at afkrydse én af følgende svarkategorier: På biblioteket, På Bibliotekernes Netmusik, På Internettet (fx Itunes, TDC PLAY, cdon.com), I en musikbutik eller Andet (Bilag 1). Da der findes mange forskellige måder at anskaffe musik på såvel fysisk som digitalt, er det interessant at undersøge hvor respondenterne oftest foretrækker at anskaffe eller købe deres musik. Spørgsmål 11:Ville du bruge Bibliotekernes Netmusik (mere) hvis Det sidste spørgsmål henvender sig både til kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik. Her har vi valgt at give nogle bud på formidlingstiltag, som vi mener Køge Bibliotek kunne gøre brug af. Resultaterne fra dette spørgsmål giver mulighed for at finde frem til hvilke af de fremførte formidlingsforslag, som flest respondenter finder 12

14 appellerende. Der er fem mulige formidlingsforslag samt to svarkategorier, som ikke er egentlige formidlingsforslag, men svarkategorier til de respondenter som ønsker Ingen af de nævnte muligheder eller Andet (Bilag 1). Da Bibliotekernes Netmusik er et online tilbud har vi overvejet hvilke andre online-steder, der eventuelt kan tiltrække brugere. Det socialt globale netværk Facebook med 140 millioner brugere på verdensplan (http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet) kunne være et oplagt sted for Køge Bibliotek at profilere Bibliotekernes Netmusik. Især fordi Bibliotekernes Netmusik allerede findes som applikation på Facebook. Det vil derfor ikke kræve mange ressourcer for Køge Bibliotek at bruge Facebook i deres formidling. Derudover er antallet af brugere på Facebook voksende; per 2. december 2008 har hele 1,63 millioner danskere en Facebook profil (Dilling, 2008). Ydermere er der også et formidlingsforslag i det fysiske rum, som omhandler respondenternes ønske i forhold til undervisning i Bibliotekernes Netmusik på biblioteket. Undervisning i informationssøgning er populært på bibliotekerne, hvor undervisning i Bibliotekernes Netmusik også kunne gå ind under denne kategori (http://www.bf.dk/dk/bf/nyheder/visnyheden.htm?add_content_id=315ea86e-9e2b ED1-FDACDC366A89&placement_name=body). Her kan musikbibliotekarerne undervise de borgere, som ikke er bevendt med brugen af Bibliotekernes Netmusik i hvordan tjenesten fungerer og hvordan musikken søges frem. Derfor er dette formidlingsforslag om undervisning udvalgt til at indgå i spørgeskemaet som en svarkategori. Det tredje formidlingsforslag er et link på forsiden af Køge Biblioteks hjemmeside. Bibliotekernes Netmusiks egen undersøgelse fra 2006 konkluderer, at synliggørelse er en vigtig parameter i formidlingen af Bibliotekernes Netmusik og at denne synliggørelse har størst virkning på bibliotekets hjemmeside (Holst & Hjørne, 2006, s.2). Det fjerde formidlingsforslag handler om respondenternes omgangskreds kan have en påvirkning på respondenternes kendskab til og brug af Bibliotekernes Netmusik. Den førnævnte undersøgelse fra Bibliotekernes Netmusik undersøger ligeledes om deres respondenter kender til tjenesten igennem deres venner (Holst & Hjørne, 2006, s.10). Det sidste formidlingsforslag handler om, at Køge Bibliotek kunne gøre deres brugere opmærksomme på, at der ikke er karenstid på den musik der ligger på Bibliotekernes Netmusik (http://www.statsbiblioteket.dk/musik/karenstid). 13

15 Fremgangsmåde Spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget i løbet af otte dage i perioden den 14. oktober til den 1. november Hver dag var tidsrummet for udspørgningen på ca. to timer, fordelt på både formiddags- og eftermiddags/aftenstimerne. Undersøgelsen blandt de 300 respondenter fandt sted tre forskellige fysiske steder: Køge Bibliotek, på gågaden i Køge by og én enkelt aften på Tapperiet. Vi opholdt os alle tre på samme sted på indsamlingstidspunktet, for eksempel i forhallen på Køge Bibliotek, for at mindske risikoen for at udspørge de samme respondenter. Respondenterne blev udvalgt tilfældigt og udspørgningen varede mellem to-fem minutter, alt efter hvor mange spørgsmål respondenterne skulle svare på. Hvert spørgsmål og deres tilhørende svarkategorier blev læst op af os, hvorefter respondenterne gav sine svar. Hvis der blev svaret nej i spørgsmål 5 (Bilag 1), gav vi respondenterne en kort præsentation af Bibliotekernes Netmusik, således at de havde mulighed for at forholde sig til de næste spørgsmål omhandlende tjenesten. Svarene fra de i alt 300 respondenter blev efterfølgende indtastet i et konstrueret datasæt i statistikprogrammet SPPS. Dataene blev registreret i SPSS i form af kodetal, der udtrykte de svar respondenterne havde givet i forhold til spørgsmålene i spørgeskemaet. Alle spørgsmål fik ligeledes tildelt et måleniveau, som havde stor betydning for en korrekt statistisk bearbejdning. Måleniveauet for langt de fleste af vores konstruerede svarkategorier lå på et nominalt måleniveau (Hellevik, 2002, s. 177), som betyder at svarkategorierne ikke kan måles op i forhold til hinanden, for eksempel spørgsmål 6 med de forskellige svarmuligheder angående kendskabet til Bibliotekernes Netmusik (Bilag 1). Dette måleniveau adskiller sig fra de spørgsmål, som har et ordinalt måleniveau (Hellevik, 2002, s. 177), hvor det giver mening at rangordne svarkategorierne, som for eksempel spørgsmål 4 angående biblioteksbrug, hvor svarmulighederne kan rangordnes efter Ofte, Sommetider, Sjældent, Næsten aldrig og Aldrig. Derefter brugte vi SPSS til at lave statistiske beregninger vist i form af søjle- og cirkeldiagrammer. Disse grafiske figurer blev lavet for at forenkle de centrale aspekter af undersøgelsen, da de gør det nemmere at se et mønster, end det for eksempel er tilfældet med tabeller (Hellevik, 2002, s. 215). 14

16 Figurerne blev forklaret, og udgjorde sammen med en nærmere analyse af resultaterne, det endelige produkt til Køge Bibliotek. Analyse Da opgaveformen for Det Erhvervsrelaterede Projekt adskiller sig fra tidligere opgaver på Danmarks Biblioteksskole, ved at være mere praktisk end teoretisk orienteret, er opbygningen af opgaven ligeledes anderledes og tager udgangspunkt i selve projektforløbet. For at beskrive hvordan projektforløbet er foregået, vil opgavens analyseafsnit tage udgangspunkt i Steen Thorborgs seks faser: Ide/behov, Analyse, Planlægning, Gennemførelse, Implementering og Evaluering (Thorborg, 2005, s ). De to første faser karakteriseres ved at være forudgående overvejelser for den konkrete gennemførelse, som videre beskrives, udføres, afsluttes og evalueres i de fire sidste faser. I forbindelse med planlægningsfasen beskrives den tidsplan, der blev udarbejdet i begyndelsen af projektforløbet. Denne tidsplan er tillige opdelt i faser og det er i denne sammenhæng vigtigt at pointere, at der skal skelnes mellem disse faser, som udelukkende hører til tidsplanen og Steen Thorborgs faser, som forklarer hele projektforløbet. Opdelingen i faser er desuden valgt, for at give opgaven struktur. Faserne er blevet brugt til at skabe overblik over hvordan projektforløbet har taget sig ud både før, under og efter projektforløbet samt hvilke justeringer og ændringer, der er blevet foretaget. Den anvendte teori vil også blive præsenteret i overensstemmelse med hvornår vi brugte den i projektforløbet, for at give en oplevelse af, hvordan teorien er blevet brugt i forhold til produktet. De enkelte faser er blevet afpasset til vores konkrete projekt og af den grund er det primært selve fasens navn, der er brugt fra Steen Thorborgs bog, da ikke alt det skrevne fra bogen, har kunnet overføres direkte til vores projekt. Da der er tale om et projektforløb, vil overgangen fra en fase til en anden være glidende og der vil være steder, hvor faserne overlapper hinanden; derfor vil nogle af de punkter, der bliver beskrevet i den ene fase også blive berørt og udbygget i den kommende fase. 15

17 Fase 1: Idé/Behov Et projekt kan opstå på baggrund af en idé eller et ønske om at prøve noget nyt, eller som et erkendt behov for at udvikle eller ændre noget (Thorborg, 2005, s ). Første fase omhandler derfor baggrunden for projektet og de idéer og overvejelser både vi og Køge Bibliotek har gjort os i begyndelsen af projektperioden. I forbindelse med Det Erhvervsrelaterede Projekt opretter Danmarks Biblioteksskole hvert år en projektbase, hvorfra de studerende kan vælge projekter af forskellig art (http://www.db.dk/uddannelser/bibliotekardb/). Projekterne bliver udbudt af folkebiblioteker og andre virksomheder, der har en idé til et projekt. I projektbasen var der udbudt et projekt af Køge Bibliotek, som havde et ønske om at få lavet en undersøgelse angående Køges kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik, med henblik på at få viden til at styrke den lokale formidling. Vi var tre studerende, som havde fundet projektet interessant og efter henvendelse til projektstedets kontaktperson, musikbibliotekar Karin Tofte-Hansen, blev der aftalt et møde, som fandt sted d. 20. juni På dette indledende møde var det primære fokus helt overordnet, at få klarlagt de praktiske ting vedrørende projektet samt en idéudveksling omhandlende de tanker og forventninger vi og Køge Bibliotek havde, således at der ikke ville opstå problemer eller misforståelser senere hen i forløbet. Karin Tofte-Hansen foreslog, at vi i forbindelse med undersøgelsen kunne lave et indslag til lokal-tv, for at formidle og fortælle om Bibliotekernes Netmusik til borgerne i kommunen. Dog kom vi i stedet frem til, at vi skulle koncentrere os om, at lave en undersøgelse angående kendskabet til Bibliotekernes Netmusik. Køge Bibliotek kunne dermed selv gennemføre den egentlige formidling senere hen på baggrund af undersøgelsens resultater. Dette valg blev truffet, for at afgrænse projektet, således at der blev tid til at gå ordentlig i dybden med selve undersøgelsen. Til semesterstart, i september 2008, lagde vi ud med at lave en brainstorming 2. Med udgangspunkt i Køge Biblioteks ønske om en undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik, fremsatte vi hver især forskellige idéer til, hvordan projektet kunne udvikle sig. Idéerne blev efterfølgende overvejet mere kritisk og 2 Brainstorming er en populær teknik i forbindelse med idéudvikling. Formålet med teknikken er at producere så mange ideer som overhovedet muligt uden hensyntagen til om idéerne er anvendelige eller ej (Thorborg, 2005, s. 84) 16

18 vi arbejdede os derefter frem mod en yderligere afgrænsning af projektet. Der var fra Køge Biblioteks side intet specifikt krav til hvilken metode, der skulle danne baggrund for undersøgelsen. Vi var derfor frit stillet i forhold til, hvordan projektet skulle gribes an. Vi drøftede blandt andet muligheden for at lave nogle fokusgruppeinterviews, decideret henvendt til unge mennesker, omhandlende deres kendskab til og brug af Bibliotekernes Netmusik, ligesom vi diskuterede muligheden for at lave en spørgeskemaundersøgelse. Da undersøgelsen skulle omhandle kendskabet til Bibliotekernes Netmusik, blev vi enige om at vælge en undersøgelsesmetode, der kunne give svar fra mange respondenter frem for kun nogle få, så vi lettere kunne drage generelle slutninger. Derfor besluttede vi, som før nævnt, at lave en spørgeskemaundersøgelse med en bred målgruppe. Fase 2: Analyse Efter at have fået defineret hvilken metode og fremgangsmåde vi ville benytte, begyndte vi at danne os baggrundsviden om projektets overordnede felter: Bibliotekernes Netmusik og Køge Bibliotek. Meningen var at danne os en forforståelse, så vi allerede inden projektet for alvor gik i gang, havde en viden vi kunne bruge i det videre arbejde med undersøgelsen. Følgende to afsnit er derfor udtryk for den viden, vi anlagde os allerede inden projektets start. Bibliotekernes Netmusik For at finde baggrunden for oprettelsen af Bibliotekernes Netmusik skal vi tilbage til år 2002, hvor Biblioteksstyrelsen og deres Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker valgte at støtte tre praktiske projekter: Fremtidsmusikken 2, Musikbibliotek.dk og Projekt Netmus, der alle omhandlede online formidling af musik på bibliotekerne (Bang Petersen, 2003). Fremtidsmusikken 2 var en efterfølger af Fremtidsmusikken fra 2001, der havde som formål at afdække en række væsentlige aspekter af den fremtidige formidling af netbåren musik i bibliotekerne (Fremtidsmusikken, 2001, s. 4). Af deltagende biblioteker i Fremtidsmusikken 2 var Århus Kommunes Biblioteker og Statsbiblioteket samt Ringsted Bibliotek, Randers Bibliotek, Odense Centralbibliotek, Herning Centralbibliotek og DBC Medier. Ideen var at 17

19 stille musikudlån til rådighed, for de brugere der var tilknyttet bibliotekerne i projektet (Lykke Jensen, 2005). Projektet vedrørende Musikbibliotek.dk blev koordineret af Gentofte Bibliotekerne og formålet var, at afprøve formidling af netbårne musikressourcer i praksis og lade alle borgere få adgang til tjenesten uafhængig af bopæl og tilknytning til det fysiske bibliotek (Pedersen, 2003). Projekt Netmus startede i 2002, som et samarbejde mellem Frederiksberg og Københavns Kommunes Biblioteker om formidling af gratis musikfiler, der skulle kunne lånes i en begrænset periode af disse bibliotekers brugere. Ideen med projektet var at stille et virtuelt musiktilbud til rådighed, som var sammenligneligt med CD-udlånet (Buus-Pedersen, 2003). Formålet med disse forsøg var at finde frem til én formidlingsform, som alle biblioteker kunne få del i. I foråret 2002 blev der derfor dannet et bibliotekskonsortium 3 bestående af de biblioteker, der havde andel i overbygningsmidler til udvikling af netmusik samt de biblioteker, der havde haft med de tre projekter at gøre (Buus-Pedersen, 2004). Dette ledte i september 2004 til dannelsen af Bibliotekernes Netmusik, verdens største og første offentlige gratis musikbibliotek på Internettet (Bisbjerg, 2007, s. 28). Bibliotekernes Netmusik startede som et projekt, hvor der blev indgået en aftale imellem Bibliotekskonsortiet og Basepoint Media (tidligere Phonofile), der repræsenterer musikindustriens rettighedshavere 4 (Bisbjerg, 2007, s. 28). Projektet blev støttet af Kulturministeriet i musikhandlingsplanen Liv i musikken (2003). Her blev der over en toårig forsøgsperiode bevilliget et statsligt tilskud på fire millioner kroner til biblioteksudlån af musikfiler, da man gerne ville styrke den lovlige digitale musikdistribution og hjælpe pladeselskaber og musikere i kampen mod piratkopiering (Liv i musikken, 2003). Kulturministeriet har siden hen udgivet musikhandlingsplanen Nye toner for , hvor der i alt bliver tilført 84 millioner kroner til musikken over de kommende fire år (Nye toner, 2008). 3 Bibliotekskonsortiet består af: Statsbiblioteket, Herning Centralbibliotek, Odense Centralbibliotek, Århus Kommunes Biblioteker, Gentofte Bibliotekerne, Københavns Kommunes Biblioteker og Frederiksberg Kommunes Biblioteker. (http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/netmusik/produkt) 4 Musikkens rettighedshavere er: pladeselskabernes brancheorganisation IFPI Danmark, DMF (Dansk Musiker Forbund), DAF (Dansk Artist Forbund), KODA (Komponister i Danmark) og NCB (Nordic Copyright Bureau). (http://www thinkquest.dk/3+tekst.html) 18

20 Det er Bibliotekskonsortiet der står for den daglige styring og drift af servicen og Basepoint Media, der leverer indholdet i basen (https://www.bibliotekernesnetmusik.dk/netmusik2006/aboutwhoisnetmusic.jsp). Eftersom projektet gennem årenes løb har udviklet sig og haft fremgang, er Bibliotekernes Netmusik fra udgangen af år 2007 ophørt med at være et projekt, og er i stedet overgået til fast drift (http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/netmusik/produkt). Fremgangen ses blandt andet ved at antallet af danske deltagende biblioteker i hele landet er vokset fra 50 % tilmeldte biblioteker i år 2004, til nu at omfatte over 85 % tilmeldte biblioteker. Desuden er selve indholdet af musiknumre blevet forøget væsentligt gennem de sidste fire år; hvor der i 2004 kun var musiknumre, er der i dag cirka én million numre i forskellige genrer, hvilket som før nævnt gør servicen til den største offentlige musikbase i verden som tilbyder gratis - og lovlig musik online. Denne udvikling har betydet, at antallet af downlån er steget fra 1000 pr. uge til , ligesom tjenesten er gået fra 500 brugere månedligt til brugere (http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/netmusik/produkt). Musikbasens størrelse skyldes blandt andet, at store dele af de danske pladeselskaber i dag leverer musik til Bibliotekernes Netmusik, ligesom de helt store multinationale musikselskaber, Warner og Sony/BMG, også er med i aftalen (Bisbjerg, 2007, s. 28). Som bruger af Bibliotekernes Netmusik har man et bestemt antal musiknumre, man kan hente ned på sin computer eller mp3-afspiller, kaldet downlån. Hvert musiknummer kan lånes i en periode på syv dage, hvorefter det automatisk slettes. Lånetiden begrænses, efter krav fra rettighedshaverne, ved hjælp af sikkerhedskomponenten DRM (Digital Right Management), som gør det muligt at sætte begrænsninger på en musikfils levetid og som gør, at musikken ikke kan kopieres. Et problem er dog, at DRM kun findes i musikformatet WMA (Windows Media Audio), hvilket betyder at musikken kun kan afspilles, hvis man har Windows som styresystem på sin computer eller en mp3-afspiller, som understøtter DRM. Musikken virker derfor ikke på Mac- eller Linuxplatforme eller på musikafspillere som for eksempel ipods, hvilket har skabt en del frustrationer hos brugere af disse produkter (http://netmusik.wordpress.com/2007/09/10/84/). I forhold til de muligheder folkebibliotekerne hidtil har haft for udlån af musik, er Bibliotekernes Netmusik dog klart en styrke. Hvor det traditionelle udlån af musik-cd'er er indbefattet af en karenstid, der gør 19

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Bibliotekernes Netmusik Phonofile Aftale mellem Phonofile og bibliotekskonsortiet om adgang til Biblioteksdistributionssystemet (content management system) Paraplyorganisation for rettighedshaverne (audio

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Fremtidsblik. brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Af Anne Holst & Jens Hjørne

Fremtidsblik. brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Af Anne Holst & Jens Hjørne Fremtidsblik brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk Af Anne Holst & Jens Hjørne RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Side 2 af 16 Indhold: Om netmusik... side 3 Om rapporten... side 3 Undersøgelsens

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Bibliotekets netmedier

Bibliotekets netmedier Bibliotekets netmedier Med vejledning i download www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va www.vardebib.dk/netmedier Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du frit kan

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Søg bøger, musik, noder mv. på internettet

Søg bøger, musik, noder mv. på internettet Søg bøger, musik, noder mv. på internettet På www.bibliotek.dk kan du direkte søge på det, du ønsker at låne. Du er ikke afhængig af, om det, du søger, findes på dit eget bibliotek. På internettet kan

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere