Det Erhvervsrelaterede Projekt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Erhvervsrelaterede Projekt:"

Transkript

1 Det Erhvervsrelaterede Projekt: Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Vejleder: Anne-Marie Christiansen Antal ord:

2 Abstract (Fælles)... 2 Indledning (Fælles)... 3 Problemformulering (Fælles)... 4 Begrebsforklaring (Fælles)... 4 Metode (Fælles)... 5 Litteraturindsamling og forforståelse (CBR)... 5 Metodevalg (MAO)... 5 Design af spørgeskema (CTN)... 7 Spørgsmål 1: Hvor finder spørgeskemaundersøgelsen sted (CTN)... 8 Spørgsmål 2: Køn (CTN)... 8 Spørgsmål 3: Alder (CTN)... 9 Spørgsmål 4: Hvor tit kommer du på biblioteket (CTN)... 9 Spørgsmål 5: Kender du Bibliotekernes Netmusik (CTN) Spørgsmål 6: Hvor kender du Bibliotekernes Netmusik fra (MAO) Spørgsmål 7: Hvor tit bruger du Bibliotekernes Netmusik (MAO) Spørgsmål 8: Hvorfor bruger du Bibliotekernes Netmusik (CBR) Spørgsmål 9: Hvorfor bruger du ikke Bibliotekernes Netmusik (selv om du kender til det) (CBR) Spørgsmål 10: Hvor anskaffer/køber du oftest din musik (CBR) Spørgsmål 11:Ville du bruge Bibliotekernes Netmusik (mere) hvis (CBR) Fremgangsmåde (CTN) Analyse (CTN) Fase 1: Idé/Behov (MAO) Fase 2: Analyse (MAO) Bibliotekernes Netmusik (MAO) Køge Biblioteks formidling af Bibliotekernes Netmusik (MAO) Fase 3: Planlægning (CBR) Fase 4: Gennemførelse (CTN) Fase 5: Implementering (CBR) Fase 6: Evaluering (Fælles) Konklusion (Fælles) Perspektivering (Fælles) Litteraturliste (Fælles) CBR = Camilla Bøcher Roesen, MAO = Mie Aksglæde Olsen og CTN = Camilla Trihøj Nielsen Vedlagt som bilag er: Spørgeskemaet angående Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik, oktober-november 2008 (Bilag 1), den reviderede Projektplan, december 2008 (Bilag 2) samt PowerPoint- præsentation fra d. 3. december 2008 (Bilag 3). 1

3 Abstract Projektrapporten tager udgangspunkt i en kvantitativ undersøgelse foretaget for Køge Bibliotek i forbindelse med Det Erhvervsrelaterede Projekt ved Danmarks Biblioteksskole. En spørgeskemaundersøgelse, foretaget i oktober-november 2008, afdækker kendskabet til Bibliotekernes Netmusik blandt borgerne i Køge kommune med henblik på at få viden, som kan bidrage til at styrke den lokale formidling og benyttelse af Bibliotekernes Netmusik. Resultaterne præsenteres grafisk i en rapport der udgør produktet, som er vedlagt projektrapporten. I projektrapporten analyseres og konkluderes der på projektforløbet og de overvejelser og valg der er truffet undervejs. Projektrapporten afsluttes med et perspektiveringsafsnit omhandlende kommerciel formidling af digital musik samt de udfordringer Bibliotekernes Netmusik står over for i fremtiden. 2

4 Indledning I juni 2008 indledte vi et projektsamarbejde med Køge Bibliotek, som er hovedbiblioteket i Køge kommune. Der bor ca mennesker i kommunen, som består af selve Køge by samt en række mindre byer og områder (http://www.koege.dk/290285). Køge Bibliotekerne er opdelt i seks filialer: Ølby Bibliotek, Herfølge Bibliotek, Borup Bibliotek, Bjæverskov Bibliotek, Ejby Bibliotek og Køge Bibliotek. Køge Bibliotek har siden 1958 været beliggende i Kirkestræde i Køge bymidte. Dengang bestod biblioteket af seks sammenhængene huse, hvor det i dag består af ti sammenhængende huse (www.koegebib.dk/ombib/omkoegebib.asp). Den 1. september 2008 påbegyndtes projektet for alvor og planen for projektet blev formuleret. Køge Bibliotek ønskede at få gennemført en undersøgelse angående kendskabet til den digitale musikudlånstjeneste, Bibliotekernes Netmusik, blandt kommunens borgere. Formålet med denne undersøgelse var, at Køge Bibliotek skulle få viden om kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik. Den indsamlede viden fra undersøgelsen skulle bidrage til og styrke den lokale formidling af Bibliotekernes Netmusik. I oktober-november 2008 gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt 300 af kommunens borgere. I begyndelsen af december 2008 afleverede og præsenterede vi produktet, der var en rapport, som fremstillede undersøgelsens resultater, samt en række konkrete formidlingsforslag, som Køge Bibliotek kan videreudvikle og få inspiration fra. Denne projektrapport er den sidste og tredje del i projektforløbet, som vil indeholde problemformuleringen for projektet, en redegørelse angående valg af metode, en analyse af projektforløbet og produktet samt en konklusion. Projektrapporten afsluttes med et perspektiveringsafsnit. 3

5 Problemformulering Formålet er at undersøge kendskabet til Bibliotekernes Netmusik blandt borgerne i Køge kommune med henblik på at få viden, som kan bidrage til at styrke den lokale formidling og benyttelse af Bibliotekernes Netmusik. Ud fra denne formulering har vi konstrueret følgende spørgsmål: Hvordan er fordelingen af kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik blandt borgerne i Køge kommune? Hvordan kan Køge Bibliotek styrke den lokale formidling og benyttelse af Bibliotekernes Netmusik? Begrebsforklaring Downlån og download af musik: Begrebet downlån bruges på Bibliotekernes Netmusiks egen hjemmeside og er et udtryk for, at musikken kun har begrænset levetid på brugerens computere. Begrebet download bruges, når der er tale om andre virksomheder med koncepter omhandlende digital musik. Kendere/ikke kendere og brugere/ikke brugere: I undersøgelsen skelnes der overordnet mellem kendere/ikke-kendere og ikke mellem brugere/ikke brugere. Dette valg er truffet, fordi undersøgelsen specifikt omhandler kendskabet til Bibliotekernes Netmusik og fordi der godt kan være respondenter, som kender Bibliotekernes Netmusik, men som ikke bruger det. Ved at anvende kendere/ikke kendere får vi derfor et tydeligere billede af hvor mange, der kender til Bibliotekerne Netmusik end hvis vi havde benyttet brugere/ikke brugere. 4

6 Metode Litteraturindsamling og forforståelse Til besvarelse af problemstillingen og for at tilegne os en forforståelse af projektets problemfelter har vi foretaget litteratursøgninger i Bibliotek.dk (www.bibliotek.dk), avisdatabasen Infomedia (www.infomedia.dk), på Internettet via Google (www.google.com) samt på Bibliotekernes Netmusiks egen hjemmeside (www.netmusik.dk). Den fundne litteratur har primært været metodelitteratur, projektstyringslitteratur, rapporter og artikler fra aviser og tidsskrifter omhandlende relevante emner i forhold til opgavebesvarelsen. På Bibliotekernes Netmusiks hjemmeside har vi fundet tidligere undersøgelser vedrørende tjenesten udarbejdet af Bibliotekernes Netmusik selv 1, hvori der indgår en række statistiske data, som har været nyttige i arbejdet med undersøgelsen for Køge Bibliotek. Litteratursøgningerne og indsamlingen er foregået løbende gennem hele projektforløbet. Da opgavens fokus er rettet mod Bibliotekernes Netmusik er meget af den anvendte litteratur af nyere dato, eftersom tjenesten kun har eksisteret siden 2004 (Bisbjerg, 2007, s. 28). Desuden er opgaven knyttet til den lokale formidling af Bibliotekernes Netmusik på Køge Bibliotek, derfor har vi søgt informationer om selve Køge Bibliotek, for at danne os et indtryk af, hvad de gør for at formidle tjenesten. Disse forstudier af den aktuelle formidling af Bibliotekernes Netmusik har primært fundet sted på Køge Biblioteks hjemmeside (www.koegebib.dk) og i musikafdelingen i Oplevelsesområdet på Køge Bibliotek. Metodevalg Vi har valgt at benytte en kvantitativ undersøgelsesmetode frem for en kvalitativ. Ved kvantitative metoder fokuseres der typisk på sammenhængene mellem et mindre antal kendetegn hos mange undersøgelsesenheder, mens der ved kvalitative metoder fokuseres på et større antal kendetegn hos relativt få undersøgelsesenheder 1 Holst, Anne & Hjørne, Jens (2006) Netmusik.dk - Mere & mindre om brugerens oplevelser og ønsker og Holst, Anne & Hjørne, Jens (2007) Netmusik.dk Fremtidsblik brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk 5

7 (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 22). De indsamlede data præsenteres desuden forskelligt; hvor kvantitative undersøgelser ofte udtrykkes i form af tal og tabeller, da anvender kvalitative metoder mest tekster, for eksempel udskrifter af interviewoptagelser (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 22). Da Køge Bibliotek er interesseret i at få viden omkring Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik vil det være den kvantitative metode, der bedst efterkommer dette ønske. Metoden giver mulighed for at spørge et stort antal respondenter, fremstille undersøgelsens resultater statistisk og derved beskrive og kortlægge kendskabet til Bibliotekernes Netmusik. Et højt respondentantal betyder desuden, at det bliver nemmere at sige noget generelt om respondenterne, end hvis kun få bliver udspurgt (Hellevik, 2002, s. 97). Det har dog ikke været muligt at finde noget litteratur, der beskriver hvor mange respondenter, det vil være statistisk forsvarligt at udspørge, men kravet er, at der skal være nok enheder i undersøgelsen til, at det er meningsfuldt at tælle og fordele på undersøgelsens variabler (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 97). Da opgaven er indbefattet af en tidsbegrænsning, har dette haft indflydelse på hvor mange respondenter, det har været muligt at udspørge. Ud fra disse overvejelser har vi valgt at lave en stikprøveundersøgelse (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 77), hvor i alt 300 af kommunens borgere er blevet udspurgt. Den valgte undersøgelsesmetode er den standardiserede interviewform, som er den mest almindelige kvantitative teknik (Andersen, 2008, s. 170). I den standardiserede interviewform bliver alle spørgsmål stillet på samme måde og i samme rækkefølge i forhold til en fastlagt interviewguide/spørgeskema. Desuden foregår det standardiserede interview ansigt til ansigt med respondenterne (Andersen, 2008, s. 170). Dette giver en større sandsynlighed for at få det antal brugbare og besvarede spørgeskemaer, som undersøgelsen kræver, end hvis respondenterne selv skal udfylde og returnere skemaet, hvor der ofte kan ske eksternt bortfald (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s. 100). 6

8 Design af spørgeskema I vores undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik har vi konstrueret et spørgeskema med lukkede spørgsmål og dermed på forhånd givne svarmuligheder (Andersen, 2008, s. 170). Derudover er formen med lukkede spørgsmål valgt, fordi den er mest hensigtsmæssig i arbejdet med statistisk analyse, eftersom den giver ensartede svar (Holst og Hjørne, 2007, s. 4). Desuden letter det svarforløbet for respondenterne, da de kun skal tage stilling til de svarmuligheder vi giver dem. Vi har dog i det sidste spørgsmål omhandlende formidlingsforslag i forhold til Bibliotekernes Netmusik givet respondenterne mulighed for at komme med forslag i form af en åben svarkategori (Hansen & Hjort Andersen, 2000, s ). Vi har valgt denne konstruktion, da det giver respondenterne mulighed for at komme med idéer til formidling, som de bundne svarkategorier ikke giver. Det kan være gavnligt for undersøgelsen på flere måder; både i forhold til at se om flere respondenter nævner den samme formidlingsform som appellerende eller hvis respondenterne kommer med forslag til nye formidlingsformer, som vi ikke selv har opdaget eller tænkt på i vores litteraturstudier. I Bibliotekernes Netmusiks egen undersøgelse fra 2007, viser erfaringer fra en tidligere undersøgelse foretaget i 2006, at åbne svarkategorier er vanskelige at arbejde statistisk med (Holst & Hjørne, 2007, s.4). Derfor har vi ud over denne ene åbne svarkategori udelukkende valgt lukkede spørgsmål. Spørgeskemaet består af i alt 11 spørgsmål. Rækkefølgen af spørgsmålene følger en funnelteknik (Hansen & Hjort Andersen, 2000, ). Funnelteknikken skal illustrativt tænkes som en tragt, hvor der begyndes med nemme og generelle spørgsmål og hen mod slutningen af spørgeskemaet kommer sværere og mere snævre spørgsmål. For at respondenterne skal føle sig godt tilpas med udspørgningssituationen, er de første spørgsmål i spørgeskemaet rettet mod overordnede fakta som alder og køn, hvilke er nemme at begynde med og hurtigt overståede. Herefter bliver spørgsmålene mere specifikke for respondenterne at forholde sig til. Til sidst får respondenterne, som før nævnt, en åben svarmulighed. Herved afsluttes udspørgningen frit og respondenterne kan selv komme med input. Det er ligeledes vigtigt at formulere spørgsmålene i et nemt og forståeligt hverdagssprog, så respondenterne ikke føler sig utilpas ved spørgsmålene og så sproglige misforståelser undgås (Andersen, 2008, s. 175). 7

9 Ved spørgsmål 5 deler spørgeskemaet sig i to retninger med et såkaldt filterspørgsmål (Andersen, 2008, s. 176). Den ene retning af spørgsmålet er rettet mod kendere af Bibliotekernes Netmusik og den anden mod ikke-kendere. På denne måde undgås det, at respondenterne skal svare på spørgsmål, som ikke er relevante i forhold til deres kendskab til Bibliotekernes Netmusik. Ved spørgsmål 7 deler spørgeskemaet sig endnu engang i et filterspørgsmål. Denne deling omhandler, hvorvidt kenderne er brugere eller ikke-brugere af Bibliotekernes Netmusik (Bilag 1). Nedenunder følger en gennemgang af de valgte spørgsmål, med beskrivelse og begrundelse for valget af spørgsmålene, set i forhold til problemstillingen. Spørgsmål 1: Hvor finder spørgeskemaundersøgelsen sted Spørgsmålet er konstrueret med tre svarmuligheder, hvor afkrydsning i kun én af svarkategorierne er mulig, idet svaret viser, hvor respondenterne fysisk er blevet udspurgt. De tre svarkategorier er Køge by, Køge Bibliotek og Tapperiet. Dette spørgsmål er valgt, fordi der i Bibliotekernes Netmusiks egen undersøgelse fra 2007 (Holst & Hjørne, 2007, s. 7) konkluderes, at bibliotekerne spiller en stor rolle i forhold til eksponering af og kendskab til Bibliotekernes Netmusik. Ud fra dette vil vi ligeledes undersøge, om der er flere kendere på Køge Bibliotek end i Køge by. Det sidste fysiske sted er Tapperiet (www.tapperiet.nu), som er Køges kulturhus for unge i alderen 15 år og opefter. Dette sted er primært valgt for at imødekomme Køge Biblioteks ønske om at få viden omkring unge menneskers kendskab til Bibliotekernes Netmusik. Spørgsmål 2: Køn Med et spørgsmål angående respondenternes køn vil vi kunne få oplysninger om, hvordan mandlige og kvindelige kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik fordeler sig. Resultatet af denne fordeling kan Køge Bibliotek bruge, hvis de ønsker at lave formidlingstiltag rettet mod et bestemt køn. En undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik i 2007 viser, at mænd er lidt hyppigere brugere af Internettet end kvinder (Danmarks Statistik, 2007, s. 5). Derfor kunne det være interessant at se om kønnenes 8

10 forskellige brug af Internettet har indflydelse på, hvordan kendskabet til Bibliotekernes Netmusik fordeler sig blandt kønnene. Spørgsmål 3: Alder Det tredje spørgsmål omhandler respondenternes alder. Svarkategorierne har vi på forhånd valgt at inddele i grupper. Aldersgruppeinddelingen er lavet efter samme princip, som i Bibliotekernes Netmusiks førnævnte landsdækkende undersøgelse fra 2007 (Holst og Hjørne, 2007, s. 5). Aldersgruppeinddelingen adskiller sig dog ved, at vi i vores undersøgelse har fastsat 12 år som nedre aldersgrænse, ligesom den ældste aldersgruppe er udvidet til at være 75 år eller derover. Den yngste aldersgruppe i Bibliotekernes Netmusiks egen undersøgelse var på under 18 år og den ældste på over 65 år. Valget af 12 år, som nedre aldersgrænse, er baseret på tre rapporter og forskningsartikler omhandlende børns brug af Internettet fra Medierådet for børn og unge (Rattleff & Hvid Tønnesen, 2007), EMU Danmarks undervisningsportal (Andersen, 2000) og artiklen Europæisk undersøgelse sætter fokus på årige børns brug af nye medier (Christensen et al., 2006). Desuden viser en undersøgelse af danskernes kultur- og fritidsaktiviteter fra år 2004 (Bille et al., 2005, s.131), at brugen af computere har en direkte sammenhæng med børns alder, idet at jo ældre børn bliver, jo flere funktioner på computeren benytter de sig af, herunder blandt andet Internettet. Ud fra artiklerne og undersøgelserne begrunder vi vores valgt med, at børn på 12 år er i stand til at forstå og bruge Bibliotekernes Netmusik og dermed er i stand til at besvare vores spørgsmål. Vi har valgt over 75 år, som øvre aldersgrænse da 27 % af danskere over 70 år har adgang til Internettet (http://www.aeldreviden.dk/fagomraader/fritid.frivillige/aeldre.og.it.html). Der er derfor mulighed for, at også de kender til Bibliotekernes Netmusik. Spørgsmål 4: Hvor tit kommer du på biblioteket Dette spørgsmål kan give en vigtig viden i forhold til, om der er en sammenhæng mellem hvor tit respondenterne kommer på biblioteket og deres kendskab til Bibliotekernes Netmusik. I den landsdækkede undersøgelse foretaget af Bibliotekernes Netmusik i 2007 konkluderes det, at de nuværende netmusikbrugere i forvejen er biblioteksbrugere 9

11 (Holst og Hjørne, 2007, s. 16). Derfor er det interessant og relevant, at undersøge om det samme gør sig gældende i Køge kommune og i forhold til hvem formidlingen af Bibliotekernes Netmusik skal rettes imod. Respondenterne har mulighed for at afkrydse én af fem svarmuligheder: Ofte, Sommetider, Sjældent, Næsten aldrig og Aldrig (Bilag 1). Vi finder disse brede svarkategorier velegnede til undersøgelsen, da det ikke kan forventes at respondenterne kan give et eksakt svar på, hvor tit de kommer på biblioteket. Spørgsmål 5: Kender du Bibliotekernes Netmusik Undersøgelsens overordnede formål er at finde frem til fordelingen af kendere og ikkekendere af Bibliotekernes Netmusik i Køge kommune. Et ja/nej spørgsmål angående kendskabet til Bibliotekernes Netmusik giver os muligheden for at undersøge kendskabet til tjenesten blandt Køge kommunes borgere. Resultaterne fra dette spørgsmål giver desuden interessante koblingsmuligheder med resultaterne fra de ti andre spørgsmål i spørgeskemaet; blandt andet kunne det være interessant at undersøge sammenhængen mellem hvor tit respondenterne kommer på biblioteket (spørgsmål 4) og kendskabet til Bibliotekernes Netmusik. Dette spørgsmål er et filterspørgsmål, derfor er det noteret i spørgeskemaet, at det næste spørgsmål for ikke-kendere er spørgsmål 10, mens det for kendere er spørgsmål 6. Spørgsmål 6: Hvor kender du Bibliotekernes Netmusik fra Dette spørgsmål giver oplysninger om hvor Køge kommunes borgere har deres kendskab til Bibliotekernes Netmusik fra. Da det forrige spørgsmål var et filterspørgsmål, er det kun kenderne af Bibliotekernes Netmusik, der skal svare på dette spørgsmål. Respondenterne får seks svarmuligheder: Køge Bibliotek, Køge Biblioteks hjemmeside, Bibliotek.dk, Internettet generelt, Din omgangskreds eller Andet (Bilag 1). I dette spørgsmål må respondenten afgive flere svar, da kendskabet kan stamme fra flere forskellige steder. De seks svarkategorier har vi valgt ud fra blandt andet Bibliotekernes Netmusiks undersøgelse fra 2006, hvor det ses at det især er fra bibliotekets hjemmeside kendskabet til tjenesten opstår (Holst & Hjørne, 2006, s.8). Derudover har vi udvidet med andre internetrelaterede svarkategorier, der omhandler respondenternes eventuelle kendskab til Bibliotekernes 10

12 Netmusik via Bibliotek.dk eller Internettet generelt, for eksempel via søgninger på Google. Undersøgelsen fra Bibliotekernes Netmusik 2007 har ligeledes svarkategorien Fik en anbefaling af venner (Holte & Hjørne, 2007, s. 7) med i deres version af dette spørgsmål. Vi har valgt at tage en lignende svarmulighed med, Din omgangskreds (Bilag 1), som i vores undersøgelse dækker over venner, familie og kollegaer til respondenterne. Desuden kan respondenterne også svare om de kender Bibliotekernes Netmusik fra selve Køge Bibliotek, da der højst sandsynligt vil være en del, som kender tjenesten fra det fysiske bibliotek, blandt andet fordi bibliotekarerne på Køge Bibliotek har fortalt, at de ofte omtaler tjenesten når de er i kontakt med brugerne. Resultaterne fra dette spørgsmål kan give Køge Bibliotek idéer til, hvor deres formidling af Bibliotekernes Netmusik kan foregå. Spørgsmål 7: Hvor tit bruger du Bibliotekernes Netmusik Dette spørgsmål er relevant at stille respondenterne, da svarene viser hvor ofte kenderne bruger Bibliotekernes Netmusik. Der er fem svarkategorier, der ligesom i spørgsmål 4, er formuleret med svarkategorierne Ofte, Sommetider, Sjældent, Næsten aldrig og Aldrig (Bilag 1). Derudover adskiller spørgsmålet brugere fra ikke-brugere af Bibliotekernes Netmusik. Hvis respondenter der i spørgsmål 5 svarer, at de kender Bibliotekernes Netmusik, men i spørgsmål 7 svarer at de aldrig eller næsten aldrig bruger det, vil der kunne argumenteres for, at fordi respondenter kender til Bibliotekernes Netmusik er det ikke ensbetydende med, at de bruger det. Derudover vil svarene i dette spørgsmål give et overblik over, hvor mange af kenderne der rent faktisk bruger Bibliotekernes Netmusik. Spørgsmål 8: Hvorfor bruger du Bibliotekernes Netmusik Hvis respondenterne har svaret at de bruger Bibliotekernes Netmusik i én af de fire svarkategorier i spørgsmål 7, som indikerer større eller mindre brug af tjenesten (Ofte, Sommetider, Sjældent eller Næsten aldrig) vil de blive stillet dette spørgsmål, om hvorfor de bruger Bibliotekernes Netmusik. Svarene kan bruges til at indkredse hvilke aspekter af Bibliotekernes Netmusik brugerne specielt er tilfredse med. Der gives fem svarkategorier: Ny musik, Gratis musik, Kan låne musikken hjemmefra, Kan lytte før jeg køber og Andet (Bilag 1). Disse svarmuligheder er valgt, da de udtrykker nogle af de fordele, der kunne 11

13 tænkes at være grunden til at respondenterne anvender Bibliotekernes Netmusik. Da der kan være op til flere grunde til at respondenterne bruger Bibliotekernes Netmusik, har de mulighed for at afkrydse i flere af svarkategorierne. Spørgsmål 9: Hvorfor bruger du ikke Bibliotekernes Netmusik (selv om du kender til det) Spørgsmål 9 er rettet mod de respondenter, der i spørgsmål 7 svarede at de aldrig bruger Bibliotekernes Netmusik, selv om de har kendskab til tjenesten. Spørgsmålet omhandler hvilke dele af Bibliotekernes Netmusiks koncept der er grunden til, at respondenterne ikke benytter tjenesten. Respondenterne får i dette spørgsmål vist seks svarkategorier, hvor der er mulighed for at afkrydse flere svar (Bilag 1). Dermed bliver det muligt at få et overblik over, om respondenten ikke bruger Bibliotekernes Netmusik af grunde, som Køge Bibliotek ikke kan ændre på. For eksempel hjemmesidens design og udlånstiden på syv dage, eller om det er af grunde, som en tilrettelagt formidling fra Køge Biblioteks side kan ændre på. Spørgsmål 10: Hvor anskaffer/køber du oftest din musik Spørgsmål 10 er formuleret for at få svar på, hvor respondenterne i Køge kommune oftest anskaffer eller køber deres musik. Der gives kun mulighed for at afkrydse én af følgende svarkategorier: På biblioteket, På Bibliotekernes Netmusik, På Internettet (fx Itunes, TDC PLAY, cdon.com), I en musikbutik eller Andet (Bilag 1). Da der findes mange forskellige måder at anskaffe musik på såvel fysisk som digitalt, er det interessant at undersøge hvor respondenterne oftest foretrækker at anskaffe eller købe deres musik. Spørgsmål 11:Ville du bruge Bibliotekernes Netmusik (mere) hvis Det sidste spørgsmål henvender sig både til kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik. Her har vi valgt at give nogle bud på formidlingstiltag, som vi mener Køge Bibliotek kunne gøre brug af. Resultaterne fra dette spørgsmål giver mulighed for at finde frem til hvilke af de fremførte formidlingsforslag, som flest respondenter finder 12

14 appellerende. Der er fem mulige formidlingsforslag samt to svarkategorier, som ikke er egentlige formidlingsforslag, men svarkategorier til de respondenter som ønsker Ingen af de nævnte muligheder eller Andet (Bilag 1). Da Bibliotekernes Netmusik er et online tilbud har vi overvejet hvilke andre online-steder, der eventuelt kan tiltrække brugere. Det socialt globale netværk Facebook med 140 millioner brugere på verdensplan (http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet) kunne være et oplagt sted for Køge Bibliotek at profilere Bibliotekernes Netmusik. Især fordi Bibliotekernes Netmusik allerede findes som applikation på Facebook. Det vil derfor ikke kræve mange ressourcer for Køge Bibliotek at bruge Facebook i deres formidling. Derudover er antallet af brugere på Facebook voksende; per 2. december 2008 har hele 1,63 millioner danskere en Facebook profil (Dilling, 2008). Ydermere er der også et formidlingsforslag i det fysiske rum, som omhandler respondenternes ønske i forhold til undervisning i Bibliotekernes Netmusik på biblioteket. Undervisning i informationssøgning er populært på bibliotekerne, hvor undervisning i Bibliotekernes Netmusik også kunne gå ind under denne kategori (http://www.bf.dk/dk/bf/nyheder/visnyheden.htm?add_content_id=315ea86e-9e2b ED1-FDACDC366A89&placement_name=body). Her kan musikbibliotekarerne undervise de borgere, som ikke er bevendt med brugen af Bibliotekernes Netmusik i hvordan tjenesten fungerer og hvordan musikken søges frem. Derfor er dette formidlingsforslag om undervisning udvalgt til at indgå i spørgeskemaet som en svarkategori. Det tredje formidlingsforslag er et link på forsiden af Køge Biblioteks hjemmeside. Bibliotekernes Netmusiks egen undersøgelse fra 2006 konkluderer, at synliggørelse er en vigtig parameter i formidlingen af Bibliotekernes Netmusik og at denne synliggørelse har størst virkning på bibliotekets hjemmeside (Holst & Hjørne, 2006, s.2). Det fjerde formidlingsforslag handler om respondenternes omgangskreds kan have en påvirkning på respondenternes kendskab til og brug af Bibliotekernes Netmusik. Den førnævnte undersøgelse fra Bibliotekernes Netmusik undersøger ligeledes om deres respondenter kender til tjenesten igennem deres venner (Holst & Hjørne, 2006, s.10). Det sidste formidlingsforslag handler om, at Køge Bibliotek kunne gøre deres brugere opmærksomme på, at der ikke er karenstid på den musik der ligger på Bibliotekernes Netmusik (http://www.statsbiblioteket.dk/musik/karenstid). 13

15 Fremgangsmåde Spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget i løbet af otte dage i perioden den 14. oktober til den 1. november Hver dag var tidsrummet for udspørgningen på ca. to timer, fordelt på både formiddags- og eftermiddags/aftenstimerne. Undersøgelsen blandt de 300 respondenter fandt sted tre forskellige fysiske steder: Køge Bibliotek, på gågaden i Køge by og én enkelt aften på Tapperiet. Vi opholdt os alle tre på samme sted på indsamlingstidspunktet, for eksempel i forhallen på Køge Bibliotek, for at mindske risikoen for at udspørge de samme respondenter. Respondenterne blev udvalgt tilfældigt og udspørgningen varede mellem to-fem minutter, alt efter hvor mange spørgsmål respondenterne skulle svare på. Hvert spørgsmål og deres tilhørende svarkategorier blev læst op af os, hvorefter respondenterne gav sine svar. Hvis der blev svaret nej i spørgsmål 5 (Bilag 1), gav vi respondenterne en kort præsentation af Bibliotekernes Netmusik, således at de havde mulighed for at forholde sig til de næste spørgsmål omhandlende tjenesten. Svarene fra de i alt 300 respondenter blev efterfølgende indtastet i et konstrueret datasæt i statistikprogrammet SPPS. Dataene blev registreret i SPSS i form af kodetal, der udtrykte de svar respondenterne havde givet i forhold til spørgsmålene i spørgeskemaet. Alle spørgsmål fik ligeledes tildelt et måleniveau, som havde stor betydning for en korrekt statistisk bearbejdning. Måleniveauet for langt de fleste af vores konstruerede svarkategorier lå på et nominalt måleniveau (Hellevik, 2002, s. 177), som betyder at svarkategorierne ikke kan måles op i forhold til hinanden, for eksempel spørgsmål 6 med de forskellige svarmuligheder angående kendskabet til Bibliotekernes Netmusik (Bilag 1). Dette måleniveau adskiller sig fra de spørgsmål, som har et ordinalt måleniveau (Hellevik, 2002, s. 177), hvor det giver mening at rangordne svarkategorierne, som for eksempel spørgsmål 4 angående biblioteksbrug, hvor svarmulighederne kan rangordnes efter Ofte, Sommetider, Sjældent, Næsten aldrig og Aldrig. Derefter brugte vi SPSS til at lave statistiske beregninger vist i form af søjle- og cirkeldiagrammer. Disse grafiske figurer blev lavet for at forenkle de centrale aspekter af undersøgelsen, da de gør det nemmere at se et mønster, end det for eksempel er tilfældet med tabeller (Hellevik, 2002, s. 215). 14

16 Figurerne blev forklaret, og udgjorde sammen med en nærmere analyse af resultaterne, det endelige produkt til Køge Bibliotek. Analyse Da opgaveformen for Det Erhvervsrelaterede Projekt adskiller sig fra tidligere opgaver på Danmarks Biblioteksskole, ved at være mere praktisk end teoretisk orienteret, er opbygningen af opgaven ligeledes anderledes og tager udgangspunkt i selve projektforløbet. For at beskrive hvordan projektforløbet er foregået, vil opgavens analyseafsnit tage udgangspunkt i Steen Thorborgs seks faser: Ide/behov, Analyse, Planlægning, Gennemførelse, Implementering og Evaluering (Thorborg, 2005, s ). De to første faser karakteriseres ved at være forudgående overvejelser for den konkrete gennemførelse, som videre beskrives, udføres, afsluttes og evalueres i de fire sidste faser. I forbindelse med planlægningsfasen beskrives den tidsplan, der blev udarbejdet i begyndelsen af projektforløbet. Denne tidsplan er tillige opdelt i faser og det er i denne sammenhæng vigtigt at pointere, at der skal skelnes mellem disse faser, som udelukkende hører til tidsplanen og Steen Thorborgs faser, som forklarer hele projektforløbet. Opdelingen i faser er desuden valgt, for at give opgaven struktur. Faserne er blevet brugt til at skabe overblik over hvordan projektforløbet har taget sig ud både før, under og efter projektforløbet samt hvilke justeringer og ændringer, der er blevet foretaget. Den anvendte teori vil også blive præsenteret i overensstemmelse med hvornår vi brugte den i projektforløbet, for at give en oplevelse af, hvordan teorien er blevet brugt i forhold til produktet. De enkelte faser er blevet afpasset til vores konkrete projekt og af den grund er det primært selve fasens navn, der er brugt fra Steen Thorborgs bog, da ikke alt det skrevne fra bogen, har kunnet overføres direkte til vores projekt. Da der er tale om et projektforløb, vil overgangen fra en fase til en anden være glidende og der vil være steder, hvor faserne overlapper hinanden; derfor vil nogle af de punkter, der bliver beskrevet i den ene fase også blive berørt og udbygget i den kommende fase. 15

17 Fase 1: Idé/Behov Et projekt kan opstå på baggrund af en idé eller et ønske om at prøve noget nyt, eller som et erkendt behov for at udvikle eller ændre noget (Thorborg, 2005, s ). Første fase omhandler derfor baggrunden for projektet og de idéer og overvejelser både vi og Køge Bibliotek har gjort os i begyndelsen af projektperioden. I forbindelse med Det Erhvervsrelaterede Projekt opretter Danmarks Biblioteksskole hvert år en projektbase, hvorfra de studerende kan vælge projekter af forskellig art (http://www.db.dk/uddannelser/bibliotekardb/). Projekterne bliver udbudt af folkebiblioteker og andre virksomheder, der har en idé til et projekt. I projektbasen var der udbudt et projekt af Køge Bibliotek, som havde et ønske om at få lavet en undersøgelse angående Køges kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik, med henblik på at få viden til at styrke den lokale formidling. Vi var tre studerende, som havde fundet projektet interessant og efter henvendelse til projektstedets kontaktperson, musikbibliotekar Karin Tofte-Hansen, blev der aftalt et møde, som fandt sted d. 20. juni På dette indledende møde var det primære fokus helt overordnet, at få klarlagt de praktiske ting vedrørende projektet samt en idéudveksling omhandlende de tanker og forventninger vi og Køge Bibliotek havde, således at der ikke ville opstå problemer eller misforståelser senere hen i forløbet. Karin Tofte-Hansen foreslog, at vi i forbindelse med undersøgelsen kunne lave et indslag til lokal-tv, for at formidle og fortælle om Bibliotekernes Netmusik til borgerne i kommunen. Dog kom vi i stedet frem til, at vi skulle koncentrere os om, at lave en undersøgelse angående kendskabet til Bibliotekernes Netmusik. Køge Bibliotek kunne dermed selv gennemføre den egentlige formidling senere hen på baggrund af undersøgelsens resultater. Dette valg blev truffet, for at afgrænse projektet, således at der blev tid til at gå ordentlig i dybden med selve undersøgelsen. Til semesterstart, i september 2008, lagde vi ud med at lave en brainstorming 2. Med udgangspunkt i Køge Biblioteks ønske om en undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik, fremsatte vi hver især forskellige idéer til, hvordan projektet kunne udvikle sig. Idéerne blev efterfølgende overvejet mere kritisk og 2 Brainstorming er en populær teknik i forbindelse med idéudvikling. Formålet med teknikken er at producere så mange ideer som overhovedet muligt uden hensyntagen til om idéerne er anvendelige eller ej (Thorborg, 2005, s. 84) 16

18 vi arbejdede os derefter frem mod en yderligere afgrænsning af projektet. Der var fra Køge Biblioteks side intet specifikt krav til hvilken metode, der skulle danne baggrund for undersøgelsen. Vi var derfor frit stillet i forhold til, hvordan projektet skulle gribes an. Vi drøftede blandt andet muligheden for at lave nogle fokusgruppeinterviews, decideret henvendt til unge mennesker, omhandlende deres kendskab til og brug af Bibliotekernes Netmusik, ligesom vi diskuterede muligheden for at lave en spørgeskemaundersøgelse. Da undersøgelsen skulle omhandle kendskabet til Bibliotekernes Netmusik, blev vi enige om at vælge en undersøgelsesmetode, der kunne give svar fra mange respondenter frem for kun nogle få, så vi lettere kunne drage generelle slutninger. Derfor besluttede vi, som før nævnt, at lave en spørgeskemaundersøgelse med en bred målgruppe. Fase 2: Analyse Efter at have fået defineret hvilken metode og fremgangsmåde vi ville benytte, begyndte vi at danne os baggrundsviden om projektets overordnede felter: Bibliotekernes Netmusik og Køge Bibliotek. Meningen var at danne os en forforståelse, så vi allerede inden projektet for alvor gik i gang, havde en viden vi kunne bruge i det videre arbejde med undersøgelsen. Følgende to afsnit er derfor udtryk for den viden, vi anlagde os allerede inden projektets start. Bibliotekernes Netmusik For at finde baggrunden for oprettelsen af Bibliotekernes Netmusik skal vi tilbage til år 2002, hvor Biblioteksstyrelsen og deres Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker valgte at støtte tre praktiske projekter: Fremtidsmusikken 2, Musikbibliotek.dk og Projekt Netmus, der alle omhandlede online formidling af musik på bibliotekerne (Bang Petersen, 2003). Fremtidsmusikken 2 var en efterfølger af Fremtidsmusikken fra 2001, der havde som formål at afdække en række væsentlige aspekter af den fremtidige formidling af netbåren musik i bibliotekerne (Fremtidsmusikken, 2001, s. 4). Af deltagende biblioteker i Fremtidsmusikken 2 var Århus Kommunes Biblioteker og Statsbiblioteket samt Ringsted Bibliotek, Randers Bibliotek, Odense Centralbibliotek, Herning Centralbibliotek og DBC Medier. Ideen var at 17

19 stille musikudlån til rådighed, for de brugere der var tilknyttet bibliotekerne i projektet (Lykke Jensen, 2005). Projektet vedrørende Musikbibliotek.dk blev koordineret af Gentofte Bibliotekerne og formålet var, at afprøve formidling af netbårne musikressourcer i praksis og lade alle borgere få adgang til tjenesten uafhængig af bopæl og tilknytning til det fysiske bibliotek (Pedersen, 2003). Projekt Netmus startede i 2002, som et samarbejde mellem Frederiksberg og Københavns Kommunes Biblioteker om formidling af gratis musikfiler, der skulle kunne lånes i en begrænset periode af disse bibliotekers brugere. Ideen med projektet var at stille et virtuelt musiktilbud til rådighed, som var sammenligneligt med CD-udlånet (Buus-Pedersen, 2003). Formålet med disse forsøg var at finde frem til én formidlingsform, som alle biblioteker kunne få del i. I foråret 2002 blev der derfor dannet et bibliotekskonsortium 3 bestående af de biblioteker, der havde andel i overbygningsmidler til udvikling af netmusik samt de biblioteker, der havde haft med de tre projekter at gøre (Buus-Pedersen, 2004). Dette ledte i september 2004 til dannelsen af Bibliotekernes Netmusik, verdens største og første offentlige gratis musikbibliotek på Internettet (Bisbjerg, 2007, s. 28). Bibliotekernes Netmusik startede som et projekt, hvor der blev indgået en aftale imellem Bibliotekskonsortiet og Basepoint Media (tidligere Phonofile), der repræsenterer musikindustriens rettighedshavere 4 (Bisbjerg, 2007, s. 28). Projektet blev støttet af Kulturministeriet i musikhandlingsplanen Liv i musikken (2003). Her blev der over en toårig forsøgsperiode bevilliget et statsligt tilskud på fire millioner kroner til biblioteksudlån af musikfiler, da man gerne ville styrke den lovlige digitale musikdistribution og hjælpe pladeselskaber og musikere i kampen mod piratkopiering (Liv i musikken, 2003). Kulturministeriet har siden hen udgivet musikhandlingsplanen Nye toner for , hvor der i alt bliver tilført 84 millioner kroner til musikken over de kommende fire år (Nye toner, 2008). 3 Bibliotekskonsortiet består af: Statsbiblioteket, Herning Centralbibliotek, Odense Centralbibliotek, Århus Kommunes Biblioteker, Gentofte Bibliotekerne, Københavns Kommunes Biblioteker og Frederiksberg Kommunes Biblioteker. (http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/netmusik/produkt) 4 Musikkens rettighedshavere er: pladeselskabernes brancheorganisation IFPI Danmark, DMF (Dansk Musiker Forbund), DAF (Dansk Artist Forbund), KODA (Komponister i Danmark) og NCB (Nordic Copyright Bureau). (http://www thinkquest.dk/3+tekst.html) 18

20 Det er Bibliotekskonsortiet der står for den daglige styring og drift af servicen og Basepoint Media, der leverer indholdet i basen (https://www.bibliotekernesnetmusik.dk/netmusik2006/aboutwhoisnetmusic.jsp). Eftersom projektet gennem årenes løb har udviklet sig og haft fremgang, er Bibliotekernes Netmusik fra udgangen af år 2007 ophørt med at være et projekt, og er i stedet overgået til fast drift (http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/netmusik/produkt). Fremgangen ses blandt andet ved at antallet af danske deltagende biblioteker i hele landet er vokset fra 50 % tilmeldte biblioteker i år 2004, til nu at omfatte over 85 % tilmeldte biblioteker. Desuden er selve indholdet af musiknumre blevet forøget væsentligt gennem de sidste fire år; hvor der i 2004 kun var musiknumre, er der i dag cirka én million numre i forskellige genrer, hvilket som før nævnt gør servicen til den største offentlige musikbase i verden som tilbyder gratis - og lovlig musik online. Denne udvikling har betydet, at antallet af downlån er steget fra 1000 pr. uge til , ligesom tjenesten er gået fra 500 brugere månedligt til brugere (http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/netmusik/produkt). Musikbasens størrelse skyldes blandt andet, at store dele af de danske pladeselskaber i dag leverer musik til Bibliotekernes Netmusik, ligesom de helt store multinationale musikselskaber, Warner og Sony/BMG, også er med i aftalen (Bisbjerg, 2007, s. 28). Som bruger af Bibliotekernes Netmusik har man et bestemt antal musiknumre, man kan hente ned på sin computer eller mp3-afspiller, kaldet downlån. Hvert musiknummer kan lånes i en periode på syv dage, hvorefter det automatisk slettes. Lånetiden begrænses, efter krav fra rettighedshaverne, ved hjælp af sikkerhedskomponenten DRM (Digital Right Management), som gør det muligt at sætte begrænsninger på en musikfils levetid og som gør, at musikken ikke kan kopieres. Et problem er dog, at DRM kun findes i musikformatet WMA (Windows Media Audio), hvilket betyder at musikken kun kan afspilles, hvis man har Windows som styresystem på sin computer eller en mp3-afspiller, som understøtter DRM. Musikken virker derfor ikke på Mac- eller Linuxplatforme eller på musikafspillere som for eksempel ipods, hvilket har skabt en del frustrationer hos brugere af disse produkter (http://netmusik.wordpress.com/2007/09/10/84/). I forhold til de muligheder folkebibliotekerne hidtil har haft for udlån af musik, er Bibliotekernes Netmusik dog klart en styrke. Hvor det traditionelle udlån af musik-cd'er er indbefattet af en karenstid, der gør 19

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt Animationen HC And information til børn Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt 1.0. INDLEDNING... 2 2.0. PROBLEMFELT... 3 3.0. PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Brugerstudier ved UCN biblioteket

Brugerstudier ved UCN biblioteket Brugerstudier ved UCN biblioteket Det erhversrelaterede projekt, januar 2015. Det informationsvidenskabelige akademi, KU. Udarbejdet af Pernille A. Jensen Projektsted: UCN bibliotekerne på pædaog uddannelsen

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek RESUMÉ Vejle Bibliotek stiller forskellige e-ressourcer til rådighed for deres brugere, men e-ressourcerne bliver ikke benyttet i så udstrakt grad som ønsket. Derfor ønskede Vejle Bibliotek en formidlingsindsats

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING af UNDERETAGEN på

KONCEPTUDVIKLING af UNDERETAGEN på KONCEPTUDVIKLING af UNDERETAGEN på Af: Ditte Hertzum, Sofie Pedersen & Tina Andersen 1. Abstract: Det er ifølge personalet på Randers Bibliotek svært at få brugerne til at tage bibliotekets underetage

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere