evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013"

Transkript

1 evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1 Januar 2013

2 2 Dronning Louises Bro - januar 2013

3 indhold evaluering af nørrebrogadeprojektets etape nørrebrogade skal fredeliggøres trafikalt... 6 antallet af trafikuheld skal minimeres... 7 funktioner som handelsgade skal forstærkes...8 varelevering og kundernes adgang til butikkerne sikres... 9 kort over effekter af nørrebrogadeprojektets første etape bedre mulighed for ophold, rekreation og oplevelse...12 orienterings- og knudepunkter skal forstærkes og tydeliggøres...13 gade- og byrummet skal forskønnes cyklisternes forhold skal forbedres...15 stoppesteder og trafikknudepunkter skal opgraderes...16 busser med kortere køretid, højere rejsehastighed og bedre regularitet...17 baggrund for evalueringen tidsplan for nørrebrogadeprojektet trafikforsøg oktober juni 2010 anlæg september fase 1 okt 08 - jan 09 fase 2 feb 09 - okt 09 fase 3 nov 09 - jun 10 etape 1 sep 10 - jan 12 etape

4 4 evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1 Baggrund for evalueringen Nørrebrogade er fra september 2010 til januar 2012 blevet ombygget på strækningen fra Søtorvet til Nørrebros Runddel som en første etape ud af to. I perioden fra oktober 2008 til juni 2010 har der været gennemført et trafikforsøg på Nørrebrogade. I denne periode er der blevet afprøvet tre forskellige trafikale forsøg for at afdække, hvilke løsninger som fungerer bedst i forhold til retningslinjerne i Helhedsplan for Nørrebrogade, model 4, juni Nørrebrogadeprojektet skal nu fuldføres ved at ombygge anden etape af gaden, der strækker sig fra Nørrebros Runddel til krydset mellem Nørrebrogade og Borgmestervangen. Der er afsat midler hertil i forbindelse med overførselssagen i foråret Udarbejdelsen af denne evaluering er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i august 2012 med det formål at afdække de gode løsninger, store som små, fra første etape af ombygningen af Nørrebrogade samt at sætte retningen for, hvordan disse erfaringer kan bruges i processen med at udarbejde anden etape. Læsevejledning Indsatsområderne og succeskriterierne for Nørrebrogadeprojektet findes i Nørrebrogade program, juli 2006 og er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget i september 2006 som grundlag for udarbejdelsen af en helhedsplan for Nørrebrogade. De tre overordnede indsatsområder: 1. Byrummet skal forskønnes, og bylivet styrkes. 2. Cyklisternes forhold skal forbedres på belastede strækninger. 3. Den kollektive transport skal styrkes ved at skabe mulighed for kortere rejsetid og øget regularitet for busserne. Evalueringsmetoden Evalueringen er TMF og ØKF s opfølgning på de gennemførte tiltag. Forvaltningerne har gennemført evalueringen gennem en række lærings- og observationsdage på Nørrebrogade, hvor fokus har været på følgende temaer: Cykeltrafik og bustrafik. Trafiksikkerhed, tilgængelighed og varetransport. Byliv og handelsliv. Igennem evalueringen af første etape har det været muligt at pege på en række forhold, som forvaltningen anbefaler, at der lægges særligt vægt på i udarbejdelsen af projektets anden etape. Anbefalingerne fremgår af denne rapport. Herudover har Center for Trafik gennemført en række tællinger af biltrafik, cykeltrafik, fodgængere og ophold. Økonomiforvaltningen foretager i samarbejde med Københavns Erhvervsservice en undersøgelse af ombygningens betydning for job og arbejdssteder hos de erhvervsdrivende COWI har for Teknik- og Miljøforvaltningen gennemført en holdningsundersøgelse om cyklisternes oplevelse af tryghed og fremkommelighed. Sideløbende med denne evalueringsrapport er Nørrebrogadeprojektets følgegruppe, herunder Nørrebro Lokaludvalg og Nørrebro Handelsforening, blevet inviteret til at afgive bemærkninger til Nørrebrogadeprojektets etape 2. Denne evalueringsrapport er struktureret efter de vedtagne succeskriterier. For hvert succeskriterium er beskrevet: Hvad der konkret er blevet ombygget på Nørrebrogade. Hvilken effekt disse ombygninger har haft. Anbefalinger til ombygningen af Nørrebrogades anden etape.

5 borgmestervangen - esromgade 5 aksel larsens plads farumgade - vedbækgade sankt stefans kirkeplads etape 2 stefansgade - nørrebros runddel nørrebros runddel assistens kirkegård etape 1 kapelvej - elmegade elmegade - fælledvej fælledvej - peblinge dossering dronning louises bro Nørrebrogade er indrettet, så man kan udnytte potentialerne på de forskellige delstrækninger bedst muligt. Principperne bag Helhedplanen for Nørrebrogade, model 4 Denne evaluering af Nørrebrogadeprojektets etape 1 afspejler både helhedsplanens formål med forbedrede forhold for byliv, cykler og busser samt principperne bag ombygningen af Nørrebrogade. Principperne indebærer, at der under forudsætning af, at minimere kørebanearealet for hver delstrækning på Nørrebrogade er skitseret en mulig principiel udformning, der bedst udnytter konkrete muligheder. F.eks. om arealet skal prioriteres til opholdmuligheder, fortov, cykler eller busser. Der arbejdes også med asymmetriske indretninger af gadestrækninger, hvor det er hensigtsmæssigt. Herved opstår der bl.a. mulighed for en alternativ anvendelse af det kørebaneareal, som kan omdannes til andet formål, samtidig med at det kan undgås at skulle flytte fortove og cykelstier i begge vejsider. Dette er også anlægsøkonomisk en fordel. Effekterne af ombygningen af Nørrebrogade vil således variere i forhold til, hvilken konkret delstrækning der evalueres på.

6 6 Nørrebrogade skal fredeliggøres trafikalt Den væsentligste trafikale ændring er, at strækningen på Nørrebrogade mellem Fælledvej og Elmegade er ombygget til busgade, hvor der kun er adgang for busser, cykler og redningskøretøjer. Der er endvidere indført forbud mod højre- og venstresving fra Søgaderne ind på Dronning Louises Bro. Den lokale trafik skal stadig afvikles på Nørrebrogade og de omkringliggende lokalgader. Den biltrafik, som tidligere var gennemkørende, er henvist til at køre ad enten Tagensvej eller Åboulevard. Effekter Tiltagene har medført, at biltrafikken er reduceret mærkbart på Nørrebrogade. Over Dronning Louises Bro er biltrafikken reduceret fra ca køretøjer i døgnet i 2008 til ca køretøjer i både 2011 og Dette svarer til en reduktion på 60 %. I bydelen Nørrebro er biltrafikken generelt reduceret med 10 %. Trafiktællinger på de største veje uden for bydelen viser ikke en modsvarende stigning i antallet af køretøjer. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Der ligger en politisk beslutning om at flytte busgaden ved Aksel Larsens Plads ud til Nørrebro Station. Flytningen effektueres som noget af det første i forbindelse med anlægsarbejdet. Trafikken på den yderste strækning af Nørrebrogade forventes derfor at stige i forhold til det nuværende niveau, hvilket svarer til et niveau 5-10 % lavere end før trafikforsøget. En reduktion i den størrelsesorden vil netop give mulighed for at kunne omdisponere dele af gaderummet eller delstrækninger. Reduktionen af biltrafikken er større, end man kan regne med i fremtiden, da den er påvirket af selve anlægsarbejdet på Nørrebrogade i 2011 og stationsprojektet Ny Nørreport i 2012, som har afholdt bilister fra at køre ad Nørrebrogade. Det forventes, at biltrafikken over Dronning Louises Bro vil stabilisere sig i en størrelsesorden svarende til niveauet under forsøget i 2009 og 2010 på ca køretøjer svarende til en reduktion på ca. 45 % i forhold til reduktion af biltrafikken Over tid forventes biltrafikken på den inderste del af Nørrebrogade at stabilisere sig i en størrelsesorden svarende til niveauet under forsøget i 2009 og 2010 på ca køretøjer eller en reduktion på ca. 45 % i forhold til Elmegade/Stengade - januar 2013

7 Antallet af trafikuheld skal minimeres 7 I forbindelse med ombygningen af Nørrebrogade og reduktionen af den gennemkørende biltrafik er hastighedsgrænsen sat ned fra 50 km/t til 40 km/t. Langs Nørrebrogade er fortove og cykelstier ført igennem ved alle mindre sidegader. Ved de store busstoppesteder med mange passagerer er der etableret fremrykkede busperroner for at få færre konflikter med cyklister og for at lette ind- og udstigning for buspassagererne. Effekter Antallet af uheld på Nørrebrogade er faldet fra i alt 25 før ombygningen til 15 efter ombygningen, og alvorligheden af skaderne for de tilskadekomne også blevet mindre. Antallet af uheld i krydset ved Jagtvej er faldet fra i alt 13 til seks, og hvor der før var fire tilskadekomne, er der efter ombygningen ikke registreret en eneste tilskadekommen. Antallet af uheld i krydset med Søgaderne er faldet fra i alt 13 til otte. Antallet af tilskadekomne ved disse uheld er fire både før og efter, men alvorligheden af uheldenes karakter er faldet, idet de alvorlige skader er erstattet af mindre skader. Generelt kan det konkluderes, at antallet af trafikuheld er faldet fra 51 til 29 svarende et fald på ca. 45 %, og at skadernes alvorlighed er faldet. Før ombygningen af Nørrebrogade, hvor der ikke var busperroner, skulle cyklisterne standse for buspassagererne, hvilket gav mange konflikter, da en stor del af cyklisterne glemte at stoppe eller ikke havde kendskab til reglerne. Observationer viste, at % af cyklisterne ikke overholdt vigepligten. De nye busperroner betyder, at kun mellem 4 og 13 % af buspassagererne ikke overholder vigepligten, hvilket er ensbetydende med et stort fald i konflikterne mellem buspassagerer og cyklister. Antallet af konflikter er lavest i forbindelse med indstigning. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Der ses generelt på forbedringer i trafiksikkerheden på etape 1. Mere specifikt skal der ses nærmere på krydset ved Stefansgade med henblik på at hindre uheld med højresvingende biler. I krydsene Hillerødgade/Ægirsgade opleves det, at krydsende biler ofte blokerer trafikken, hvorfor der skal ses nærmere på den trafikale afvikling. Det anbefales endvidere, at der anlægges busperroner som løsning ved de største busstoppesteder på strækningen. Den nærmere projektering afdækker mulighederne herfor. fald i antal af trafikuheld Antallet af trafikuheld er faldet fra 51 til 29 svarende et fald på ca. 45 %, og skadernes alvorlighed er faldet. I undersøgelsen indgår politiregistrerede trafikuheld i en 33-måneder førperiode, som sammenlignes med en samlet 33-måneder efter-periode, der omhandler tiden, hvor først pilotprojektet var etableret samt tiden efter anlæg af den permanente løsning. Ryesgade - januar 2013

8 8 Funktioner som handelsgade skal forstærkes Fortovene er generelt blevet bredere. Særlig markant er fortovet over for Assistens Kirkegård, som er udvidet fra 3,25 m. til 6,5 m. Det er vigtigt, at alle ombygninger på Nørrebrogade ses i et samlet billede, der skal styrke potentielle kunders lyst til og mulighed for at opholde sig eller færdes på Nørrebrogade. De udvidede fortove giver bedre plads til udeservering og vareudstilling. Effekter Forvaltningen har på strækningen med det udvidede fortov over for Assistens Kirkegård registreret hele syv udendørsserveringer, 15 vareudstillinger, 12 reklameskilte samt ét større arrangement i tiden efter omlægningen. På trods af de gode resultater har det vist sig, at der en er vis usikkerhed og nervøsitet over, hvordan de nye udvidede fortov kan og må bruges. Flere forretningsdrivende har f.eks. givet udtryk for, at de ikke ønsker at sætte vareudstilling ud på det udvidede fortov, da varerne uden opsyn ofte bliver stjålet. Ved særlige markante udbygninger af fortovet kan der konstateres en vis usikkerhed om, hvordan arealet kan bruges uden at tilgængeligheden på fortovet forværres. Økonomiforvaltningen foretager i samarbejde med Københavns Erhvervsservice en undersøgelse af udviklingen i erhvervslivet med fokus på detailhandel og liberalt erhverv på seks københavnske handelsgader (de fire brogader og Strøget/Købmagergade samt Gl. Kongevej) i årene fra 2005 til På Nørrebrogade blev der fra oktober 2008 til juni 2010 afholdt et trafikforsøg. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af de foreløbige tal fra undersøgelsen, at antallet af arbejdssteder på de fem københavnske gader generelt er stigende, dog er der variation gaderne imellem. Således er der for Nørrebrogade tale om en stigning på 27 arbejdssteder fra 2005 til 2010, hvilket svarer til ca. 10%. Samme stigning ses på Østerbrogade og Vesterbrogade, mens f.eks. Amagerbrogade har oplevet et fald. Det er primært liberale erhverv, der bærer udviklingen. Detailhandlen er øget med ét arbejdssted på ydre del af Nørrebrogade, men er reduceret med ni arbejdssteder på den indre del af Nørrebrogade. Tallene er dog forbundet med en vis statistisk usikkerhed som følge af den korte periode, der er tilgængelig data at analysere på. Herudover er der også en række erhverv, der ikke findes data for f.eks. frisører og pengeinstitutter. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Der er ved større sanerings- og ombygningsprojekter på gader med et udpræget handels- og butiksliv brug for, at de erhvervsdrivende støttes i at forstå rammerne for de nye muligheder. Der skal derfor laves informationsmateriale, der støtter op om, at fordelene ved de fysiske omdannelser udnyttes fuldt ud af handelslivet. bedre plads på fortovene Der er blevet bedre plads til vareudstillinger og udeservering, men potentialet bliver ikke helt udnyttet. Flekszonen ved Assistens Kirkegård - januar 2013

9 Varelevering og kundernes adgang til butikkerne sikres 9 Før ombygningen var der ikke mulighed for at læsse varer af i særlige zoner, og derfor foregik dette ofte ulovligt med standsning i busbanerne eller på cykelstierne. Nu er der skabt nye muligheder ved, at der i alle mindre sidegader til Nørrebrogade er etableret læssezoner. I alt er der på strækningen etableret ni læssezoner. For at sikre gode betingelser for vareleveringen er læssezonerne udført, så fortove og kørebane er i samme niveau. I forbindelse med læssezonerne er der plantet træer, sat bænke op og etableret cykelparkering. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Der skal findes metoder, der sikrer, at læssezoner bliver det foretrukne sted for vareleveringer. Generelt skal der også findes principper for, hvordan butikkernes vareudstillinger bedre kan indpasses, så fortovene friholdes til passage. For at prioritere fodgængerne er fortovet langs Nørrebrogade generelt blevet udvidet og ført igennem ved alle mindre sidegader, som ikke er reguleret med signaler. Det gør gaden mere tilgængelig og visuelt sammenhængende. Effekter Læssezonerne ser ud til at blive benyttet ved stadig flere vareleveringer. Dog er der ikke en entydig positiv effekt af læssezonerne, da varelevering, som i byen generelt, stadig foregår ved at benytte fortov, cykelsti eller busgaden til parkering. Det vurderes, at der blandt vareleverandørerne er i tvivl om, at læssezonerne findes, samt hvordan de bruges. Det udvidede fortov har generelt givet bedre tilgængelighed for fodgængerne, men der ses også tendenser til, at vareudstillinger fylder mere end før. nye læssezoner For at sikre gode betingelser for vareleveringen er læssezonerne udført, så fortove og kørebane er i samme niveau. I forbindelse med læssezonerne er der plantet træer, sat bænke op og etableret cykelparkering. Læssezone ved Ryesgade - januar 2013

10 10 11 % flere cyklister i 2012 end i etape 2 Bredere fortove og 25 nye bænke giver bedre fremkommelighed, komfort og opholdsmuligheder. nørrebrogade støjniveauet opfattes som halveret. Busserne kører med op til 10 % kortere rejsetid og forbedret regularitet. Reduktion i antallet af trafikuheld på 45 % effekter af nørrebrogadeprojektetets første etape

11 etape 1 11 Cyklister oplever mere tryghed og bedre flow på cykelstierne Busgaden mellem Fælledvej og Elmegade benyttes dagligt af buspassagerer. Daglig op til cyklister og fodgængere på Dronning Louises Bro. tre gange så mange menneske opholder sig på Dronning Louises Bro i forhold til før. Reduktion af biltrafikken på 45 %

12 12 bedre muligheder for ophold, rekreation og oplevelse Der er sat nye bænke op ved sidegaderne på det udvidede fortov over for Assistens Kirkegård samt på Dronning Louises Bro. Inden trafikforsøget på Nørrebrogade var der et højt støjniveau ved de nærmeste boliger langs Nørrebrogade på mellem db. En forudsætning for at få flere til at opholde sig i gaden er at sikre et lavere støjniveau. Effekter Der er i alt sat 25 nye bænke op, så det samlede antal når op på 56 bænke på den ombyggede etape. Opholdtællinger viser, at der generelt er flere, der slår sig ned og tager ophold på Nørrebrogade. at der opholder sig 53 % flere personer på Dronning Louises Bro i forhold til 2011 og næsten tre gange så mange som i Fodgængertællinger og opholdstællinger viser, at der er en tendens til, at flere bruger Nørrebrogade i aftentimerne. Dette er en tendens, som elles kun ses i Blågårdsgade på Nørrebro samt Gråbrødre Torv og Kompagnistræde i Indre By. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Der skal fokuseres på, at mulighederne for byliv kan ske på gaden, f.eks. ved at sætte flere bænke op. Der arbejdes f.eks. videre med at sænke støjniveauet, da dette er nødvendigt for at flere vil opholde sig i byrummet. Nørrebrogade overgås dermed kun af Nyhavn, når det drejer sig om, hvor mange der opholder sig i gaderummet. Efter forsøget er støjniveauet faldet til mellem 65 og 68 db. Støjen er altså faldet med mellem 1½ og 3½ db, hvilket høres som en markant reduktion af støjen. På Nørrebrogade afholdes stadig de velkendte store aktiviteter og events, som traditionelt bliver afholdt på Nørrebrogade f.eks. Pride Parade, Motorcykler til Bakken og Distortion. De opstillede bænke på broen i kombination med længere afstand til mindre biltrafik og et lavere støjniveau har betydet, flere bænke - mere ophold Der er generelt flere, der slår sig ned og tager ophold på Nørrebrogade. Gaden overgås kun af Nyhavn, når det drejer sig om, hvor mange der opholder sig i gaderummet. Dronning Louises Bro - maj 2012

13 orienterings- og knudepunkter skal forstærkes og tydeliggøres 13 For den inderste del af Nørrebrogade er Dronning Louises Bro det mest markante byrum. Kørebanen er her indsnævret til én bane i hver retning, cykelstiernes bredde er udvidet til 4 m. i hver retning, og fortovenes bredde er udvidet til 5,30 m. i hver retning. Busgaden mellem Fælledvej og Elmegade er blevet et stort knudepunkt, hvor buspassagerernes ind- og udstigningsforhold er forbedrede. Effekter Dronning Louises Bro er i de seneste år blevet meget eksponeret i medierne. Broen bliver brugt som et eksempel på det gode byrum med meget ophold og som eksempel på København som cykelby. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape At der arbejdes med at gøre pladserne foran Sankt Stefans Kirke og ved Aksels Larsens Plads mere indbydende til ophold. På Nørrebros Runddel, som fra 2018 rummer en metrostation, kan pladserne foran husene fremhæves, så de kommer til at fremstå som en helhed. Sammenhængen med området ved Nørrebro Station skal styrkes. I busgaden mellem Elmegade og Fælledvej er vejarealet blevet intensivt udnyttet med skiftemuligheder mellem buslinjerne 3A, 5A og 350S. Skiftemulighederne har skabt et pulserende byrum med stor personsøgning til busstoppestederne. flere bruger broen De opstillede bænke på broen i kombination med længere afstand til mindre biltrafik og et lavere støjniveau har betydet, at der opholder sig 53 % flere personer på Dronning Louises Bro i forhold til 2011 og næsten tre gange så mange som i Busgaden - januar 2013

14 14 Gade- og byrummet skal forskønnes Alle fortove er blevet renoveret og ført igennem ved alle mindre sidegader, som ikke er reguleret med lyssignaler. Der er anlagt mindre opholdsarealer ved alle sidegader, der ikke er regulerede med lyssignaler. Opholdsarealerne har typisk bænke, træer og affaldskurve. På særlig travle strækninger med mange fodgængere er fortovet udvidet. Den mest markante udvidelse er lavet på strækningen over for Assistens Kirkegård. Her er fortovsbredden mere end fordoblet fra 3,25 m. til 6,5 m. Mellem Elmegade og Kapelvej er fortovet rettet op, så det nu på hele strækningen er mindst 3 m. bredt. På strækningen over Dronning Louises Bro er fortovsbredden udvidet fra 4 m. til 5,3 m. På hele Nørrebrogade er gadelamperne udskiftet med miljøvenlige LED-lyskilder. Effekter Udvidelsen af fortovene har givet fodgængerne mere plads. På strækningen over for Assistens Kirkegård ligger antallet af fodgængere i dagtimene dog stabilt på omkring fra 2008 til Men formålet med udvidelsen her er i høj grad møntet på ophold istedet for transit. Ved Dronning Louises Bro er tendensen, at antallet af fodgængere ligger omkring på i dagtimerne i samme periode. I september 2008 blev der, på Dronning Louises Bro på en dag mellem kl , talt fodgængere. På sammen sted blev der, i samme tidsrum en dag i maj 2012, talt fodgængere. De udvidede fortove vurderes at have betydet bedre komfort og fremkommelighed for fodgængerne. Hvor de tidligere gadelamper kastede et skarpt lys direkte over kørebanearealet, giver det nye LED-lamper et mere behagelig lys, som spreder sig fra facade til facade Herudover er energiforbruget og CO2-udledningen reduceret med ca. 15 %. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Der arbejdes videre med skabe bedre forhold for fodgængerne, og der ses på mulighederne for yderligere beplantning bl.a. i forbindelse med sidegader. mere plads til fodgængerne Udvidelsen af fortovene har givet fodgængerne mere plads. På Dronning Louises Bro er antallet af fodgængere oppe på i dagtimerne. Kapelvej - januar 2013

15 Cyklisternes forhold skal forbedres 15 Cykelstierne på Nørrebrogade er blevet udvidet på strækninger, hvor der var særlige problemer med trængsel, sikkerhed og tryghed for cyklisterne. Cykelstierne på Dronning Louises Bro er derfor udvidet fra 2,25 m. til 4 m. i bredden. På strækningen fra Dronning Louises Bro til Elmegade er cykelstiernes bredde udvidet fra 2,25 m. til 3,5 m. På strækningen over for Assistens Kirkegård er cykelstiens bredde udvidet til 3 m. Udover udvidelserne af cykelstierne er der blevet etableret cykelparkering i alle mindre sidegader til Nørrebrogade og på fortovet over for Assistens Kirkegård. I alt er der kommet 290 nye cykelparkeringspladser. Ved Søtorvet er der desuden lavet en direkte cykelforbindelse til Vendersgade. Effekter På Nørrebrogade ved Jagtvej har omlægningerne betydet en stigning i antallet cyklister på 11 % fra til pr. døgn i perioden fra 2008 til På Dronning Louises Bro er der ca. 10 % flere cyklister, så antallet er oppe på pr. døgn i På en rekortddag i 2011 blev der målt hele cyklister på ét døgn. I en holdningsundersøgelse fra november 2012 fremgår det, at cyklisterne generelt har taget rigtigt godt imod ombygningen, bl.a. angiver et flertal, at de er blevet tryggere, og at de efter ombygningen kommer nemmere frem. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape: Der anbefales at arbejde med, at kunne indføre en standard med 3 m. bredde til nye cykelstier, som beskrevet i kommunens cykelstrategi i afsnittet om det såkaldte Plusnet, som er et særligt prioriteret net af cykelstier. Desuden anbefales det at etablere busperroner, som sammen med de brede cykelstier vil have størst positiv effekt på cyklisternes forhold. flere cyklister På Dronning Louises Bro er der ca. 10 % flere cyklister, så antallet er oppe på pr. døgn i På en rekorddag i 2011 blev der målt hele cyklister på ét døgn. Bussstoppested ved Assistens Kirkegård - januar 2013

16 16 Stoppesteder og trafikkundepunkter skal opgraderes De stoppesteder, som har det største antal buspassagerer, er blevet retableret som fremrykkede stoppesteder med busperroner i to meters bredde. I alt er der blevet etableret fire fremrykkede stoppesteder med perroner og læskure. Stoppestederne for 3A og 5A er samlet i busgaden mellem Elmegade og Fælledvej for at gøre det lettere at skifte mellem de to ruter. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Det anbefales, at der anlægges busperroner som løsning ved de største busstoppesteder på strækningen. Den nærmere projektering afdækker mulighederne herfor. Placeringen af byinventaret på busperronerne skal revurderes, da dette i den nuværende løsning, ikke er optimalt placeret i forhold til passagerflow og tilgængelighed. Effekter Busperronerne vurderes fra flere sider til at være et virkningsfuldt tiltag, som har givet et løft til bustrafikken på strækningen. Dette understøttes af, at en række cyklister i en holdningsundersøgelse fra 2012, særligt har givet udtryk for, at busperronerne er en succes både for cyklister og buspassagerer, da de giver passagerne en tryghed i form af en buffer-zone, og de giver cyklisterne et bedre flow og en behageligere cykeltur. Omkring buspassagerer skifter hver dag mellem 3A og 5A på stoppestederne i busgaden, som dermed er et af byens travleste stoppesteder, hvad angår omstigninger. travlt stoppested Omkring buspassagerer skifter hver dag mellem 3A og 5A på stoppestederne i busgaden og er et af byens travleste stoppesteder, hvad angår omstigninger. Busgaden - januar 2013

17 Busser med kortere køretid, højere rejsehastighed og bedre regularitet 17 Reduktionen af biltrafikken samt generelt fokus på tiltag, der øger bussernes fremkommelighed, f.eks. de fremrykkede stoppesteder (busperroner) har været et af fokuspunkterne ved omlægningen. Et stoppested i indadgående retning er blevet nedlagt. Effekter Rejsehastigheden for linje 5A er generelt øget en smule i perioden, og særligt hastigheden i morgenmyldretiden i retningen mod lufthavnen er steget. Stigningen er på 0,5 1,3 km/t, svarende til mellem 20 og 50 sek. kortere køretid ud af en samlet køretid på 8-9 min for hele Nørrebrogade. Dette svarer til op til 10 % kortere rejsetid alene ved tiltagene på strækningen af første etape. For linje 350S er billedet mere uklart. Hastigheden er stort set uændret i retningen mod Ballerup, mens hastigheden i retningen mod Dragør har været stigende fra 2008 til 2009, men senere stagneret. I 2011 er hastigheden faldet både i og uden for eftermiddagsmyldretiden, hvilket skyldes anlægsarbejdet på Nørrebrogade. Hastighederne er generelt steget i 2012, efter at anlægsarbejdet er afsluttet. Busserne har generelt en bedre regularitet på strækningen end før ombygningen. Siden 2008 er passagertallet steget og faldet på strækningen uden en egentlig tendens. Passagertallet ligger et sted mellem og daglige passagerer. Der er andre faktorer end ombygningen af Nørrebrogade, der har indflydelse på passagertallets udvikling. Passagertallet har f.eks. været højt i 2010 pga. en kold vinter, mens passagertallet for 2012 er påvirket af arbejdet med forbedringerne på Nørreport Station. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Indretning af signalanlæggene på strækningen vil have stor indflydelse på bussernes fremtidige køretid og forventes at kunne forkorte bussernes rejsetid yderligere. Antallet af stoppesteder revurderes som led i det kommende arbejde. Der er fokus på at skabe parkeringsmuligheder, som modvirker ulovlig parkering på strækninger og i busgaden. bus til tiden Busserne har generelt en bedre regularitet til glæde for de ca daglige buspassagerer. Dronning Louises Bro - januar 2013

18 18 baggrund for evalueringen Teknik- og Miljøforvaltningen har gennem Nørrebrogade projektets mange faser, fra før projektets start i 2008 gennem trafikforsøgsperioden og anlægsfasen , gennemført en række tællinger, der viser udviklingstendenser i dem, som kører i Nørrebrogade. Efter anlægsprojektets afslutning er tællingerne gentaget, men på grund af den korte tid fra færdiggørelse af projektet til gennemførsel af målingerne, vil det, for at give et retvisende billede af trafikudviklingen på Nørrebrogade, være nødvendig, at der i de kommende år følges op med målingerne i forbindelse med de årlige trafiktællinger og i bylivsregnskabet. bidragsydere Følgende fagcentre har bidraget til evalueringen af Nørrebrogadeprojektets første etape: Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg udførsel af selve anlægsopgaverne Center for Bydesign byliv, byinventar Center for Trafik trafiktællinger, trafikændringer, trafikafvikling, trafiksikkerhed, tilgængelighed og cykeltrafik Center for Renhold renholdelse og renovationskørsel Center for Park og Natur træer og beplantning Københavns Erhvervsservice arrangementer, byliv Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling bustrafik, udvikling af byområdet Herudover har MOVIA og en repræsentant fra Teknik- og Miljøforvaltningens eksterne tilgængelighedsteam deltaget i evalueringen.

19 Nørrebrogade - januar

20 januar 2013 Center for trafik layout tmf grafisk design foto ursula bach

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Trafikforsøg med trafikalfredeliggørelse af Nørrebrogade

Trafikforsøg med trafikalfredeliggørelse af Nørrebrogade Trafikforsøg med trafikalfredeliggørelse af Nørrebrogade Arkitekt/projektleder Klaus Grimar Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Trafikforsøget på Nørrebrogade afholdes som

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Til. Bilag 1: Vurdering af ændringer i trafikforsøget. Sammenfatning og anbefalinger Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr.

Til. Bilag 1: Vurdering af ændringer i trafikforsøget. Sammenfatning og anbefalinger Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr. Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Vurdering af ændringer i trafikforsøget På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 17. december 2008 (2008-141328) blev det besluttet at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Bilag 5 vurdering af bemærkninger fra Nørrebro Lokaludvalg til Nørrebrogade etape 2.

Bilag 5 vurdering af bemærkninger fra Nørrebro Lokaludvalg til Nørrebrogade etape 2. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 5 vurdering af bemærkninger fra Nørrebro Lokaludvalg til Nørrebrogade etape 2. I forbindelse

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

NØRREBROGADE KØBENHAVNS-KOMMUNE MODEL 4 5. JUNI 2008

NØRREBROGADE KØBENHAVNS-KOMMUNE MODEL 4 5. JUNI 2008 H E L H E D S P L A N NØRREBROGADE T I L L Æ G - T I L - T E K N I S K - R A P P O R T MODEL 4 5. JUNI 2008 KØBENHAVNS-KOMMUNE 2 INDHOLD 01 02 03 04 05 BAGGRUND HELHEDSPLAN, MODEL 4 - PRINCIPPER NØRREBROGADES

Læs mere

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade INDHOLD Indhold 1. Baggrund for forsøget Eksisterende ruter i området Baggrund trafiktællinger 2. Forsøget Overordnet: Formål, forventede

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 OTIMERINGSLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA LATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Hensyn til de erhvervsdrivende er vigtig, men det skaber problemer, når handlende krydser

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

EVALUERING AF ISTEDGADE

EVALUERING AF ISTEDGADE Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Her er utrygt som cyklist. Rummet er smalt og man skal være opmærksom hele tiden, da det virker som, at alle har travlt. Særligt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ny Amagerbrogade Helhedsplan

Ny Amagerbrogade Helhedsplan AFTENVISUALISERING - sundbyvester Plads Ny Amagerbrogade Helhedsplan 93 94 Ny Amagerbrogade Helhedsplan Ny Amagerbrogade Helhedsplan 95 96 Ny Amagerbrogade Helhedsplan TRAFIK Ny Amagerbrogade Helhedsplan

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

Til TMU Uddybende notat til indstilling om Evaluering af Nørrebrogade

Til TMU Uddybende notat til indstilling om Evaluering af Nørrebrogade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Erhvervsservice NOTAT Til TMU Uddybende notat til indstilling om Evaluering af Udviklingen i arbejdssteder, jobs og detail på sammenlignet med

Læs mere

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej.

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej. Notat Til: JEG, TOR Kopi til: ANS Sagsnummer Sagsbehandler SBA Direkte +45 36 13 16 32 Fax - sba@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15-01-2014 Analyse af køretid og regularitet på

Læs mere

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR 2016.02.23 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMENTARER TIL KAPITEL 6 BUS RAPID TRANSIT (BRT) 3 1.1 Selvstændigt afsnit om konsekvensvurdering 3 1.1.1 Mulige

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling Bilag 9 Generelt De overordnede principper for trafikafviklingen fremgår af skitserne til højre. For yderligere detaljeringsgrad henvises til tegning nr. 21 - Trafikafviklingsplan. Der er følgende generelle

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008

Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008 Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 3 Metode og gennemførelse Side 4 Anbefalinger Side 8 Hovedkonklusioner Side 11 Hovedresultater

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ UDKAST 10.07.2015 Forslaget er endnu ikke politisk behandlet TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ FORSLAG TIL FASE 1 JULI 215 1 Svendborg kommune Center for Ejendomme og Teknisk service Svendborgvej 135 5762

Læs mere

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL ,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL,QGOHGQLQJ Formålet med Projekt Basisnet er at undersøge mulige fremtidige opgraderinger af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning.

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. oktober 2011 Cathrine Krogh Keinicke 15 Movias arbejde med højklassede busløsninger Indstilling: Det indstilles, At orienteringen om status for

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Projekt PrioBus. Afd.ing. Peter Rasmussen Københavns kommune, Stadsingeniørens Direktorat

Projekt PrioBus. Afd.ing. Peter Rasmussen Københavns kommune, Stadsingeniørens Direktorat Projekt PrioBus Afd.ing. Peter Rasmussen Københavns kommune, Stadsingeniørens Direktorat 1. Indledning --------------- Københavns kommune har i mange år satset på forbedret fremkommelighed for den kollektive

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Bilag 6 - Høringssvar

Bilag 6 - Høringssvar Bilag 6 - Høringssvar Hej Emmy d. 6. marts 2015 Vi har stadig problemer med at kunder og folk ikke kan komme forbi vores butik for bare cykler der bliver kastet alle steder. Men efter de nye ekstra stativer

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade?

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Lars Weiss ifm. indstilling om Trafikplan Indre Nørrebro Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? Den 2. september 2015 mødtes

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 H.C. ANDERSENS BOULEVARD-KORRIDOREN AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 H.C. ANDERSENS BOULEVARD-KORRIDOREN AUGUST 2015 OTIMERINGSLAN CYKELBY 2025 H.C. ANDERSENS BOULEVARD-KORRIDOREN AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Her er meget trafik og larm, men der er også nogle smukke bygninger, som jeg nyder at køre forbi. Det er er

Læs mere

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Læs mere

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 180. Orientering om at skitseprojekt for Værnedamsvej sendes

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvordan kan vi skabe høj standard ("best practise") for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne

Hvordan kan vi skabe høj standard (best practise) for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne Hvordan kan vi skabe høj standard ("best practise") for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne prioriterer cykeltrafik Sælge de gode ting ved cykling: sundhed,

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

FREMTIDENS NORDRE FRIHAVNSGADE ET IDÉOPLÆG BILAG 1

FREMTIDENS NORDRE FRIHAVNSGADE ET IDÉOPLÆG BILAG 1 FREMTIDENS NORDRE FRIHAVNSGADE ET IDÉOPLÆG BILAG 1 INDHOLD 3 4 8 10 13 15 19 20 21 23 25 ET IDEOPLÆG EKSISTERENDE FORHOLD KONKLUSIONER OMVERDENSINDDRAGELSEN CYKELGADELØSNING STRØGGADELØSNING SAMMENLIGNING

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Letbane på Frederikssundsvej Søren Elle og Jacob Lundgaard, jlg@okf.kk.dk Center for byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Letbane på Frederikssundsvej Søren Elle og Jacob Lundgaard, jlg@okf.kk.dk Center for byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bedre bus til Nørre Campus

Bedre bus til Nørre Campus Forfattere: Civilingeniør Peter Hvid Nielsen, Via Trafik, ph@viatrafik.dk Trafikplanlægger Simon Baadsgaard, Københavns Kommune, sib@okf.kk.dk Introduktion Nørre Campus er fællesbetegnelsen for et byudviklingsområde,

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk Projektbeskrivelse 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk 2. Resumé Projektet består i en omlægning af Stationspladsen i Frederiksværk, i et samarbejdsprojekt mellem Halsnæs Kommune,

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD Verdens bedste cykelby. Intet mindre. Det er Københavns mål for 2015. Og vi er allerede godt på vej. Hvert år tiltrækker vores unikke cykelkultur

Læs mere

Jagtvejslinjen i København

Jagtvejslinjen i København Signaloptimering af Åboulevard og Jagtvejslinjen i København Mogens Møller, mm@viatrafik.dk - august 2017 www.viatrafik.dk Baggrund og formål Kommunen ønsker at skabe bedre flow gennem byens trafiksignaler

Læs mere