evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013"

Transkript

1 evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1 Januar 2013

2 2 Dronning Louises Bro - januar 2013

3 indhold evaluering af nørrebrogadeprojektets etape nørrebrogade skal fredeliggøres trafikalt... 6 antallet af trafikuheld skal minimeres... 7 funktioner som handelsgade skal forstærkes...8 varelevering og kundernes adgang til butikkerne sikres... 9 kort over effekter af nørrebrogadeprojektets første etape bedre mulighed for ophold, rekreation og oplevelse...12 orienterings- og knudepunkter skal forstærkes og tydeliggøres...13 gade- og byrummet skal forskønnes cyklisternes forhold skal forbedres...15 stoppesteder og trafikknudepunkter skal opgraderes...16 busser med kortere køretid, højere rejsehastighed og bedre regularitet...17 baggrund for evalueringen tidsplan for nørrebrogadeprojektet trafikforsøg oktober juni 2010 anlæg september fase 1 okt 08 - jan 09 fase 2 feb 09 - okt 09 fase 3 nov 09 - jun 10 etape 1 sep 10 - jan 12 etape

4 4 evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1 Baggrund for evalueringen Nørrebrogade er fra september 2010 til januar 2012 blevet ombygget på strækningen fra Søtorvet til Nørrebros Runddel som en første etape ud af to. I perioden fra oktober 2008 til juni 2010 har der været gennemført et trafikforsøg på Nørrebrogade. I denne periode er der blevet afprøvet tre forskellige trafikale forsøg for at afdække, hvilke løsninger som fungerer bedst i forhold til retningslinjerne i Helhedsplan for Nørrebrogade, model 4, juni Nørrebrogadeprojektet skal nu fuldføres ved at ombygge anden etape af gaden, der strækker sig fra Nørrebros Runddel til krydset mellem Nørrebrogade og Borgmestervangen. Der er afsat midler hertil i forbindelse med overførselssagen i foråret Udarbejdelsen af denne evaluering er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i august 2012 med det formål at afdække de gode løsninger, store som små, fra første etape af ombygningen af Nørrebrogade samt at sætte retningen for, hvordan disse erfaringer kan bruges i processen med at udarbejde anden etape. Læsevejledning Indsatsområderne og succeskriterierne for Nørrebrogadeprojektet findes i Nørrebrogade program, juli 2006 og er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget i september 2006 som grundlag for udarbejdelsen af en helhedsplan for Nørrebrogade. De tre overordnede indsatsområder: 1. Byrummet skal forskønnes, og bylivet styrkes. 2. Cyklisternes forhold skal forbedres på belastede strækninger. 3. Den kollektive transport skal styrkes ved at skabe mulighed for kortere rejsetid og øget regularitet for busserne. Evalueringsmetoden Evalueringen er TMF og ØKF s opfølgning på de gennemførte tiltag. Forvaltningerne har gennemført evalueringen gennem en række lærings- og observationsdage på Nørrebrogade, hvor fokus har været på følgende temaer: Cykeltrafik og bustrafik. Trafiksikkerhed, tilgængelighed og varetransport. Byliv og handelsliv. Igennem evalueringen af første etape har det været muligt at pege på en række forhold, som forvaltningen anbefaler, at der lægges særligt vægt på i udarbejdelsen af projektets anden etape. Anbefalingerne fremgår af denne rapport. Herudover har Center for Trafik gennemført en række tællinger af biltrafik, cykeltrafik, fodgængere og ophold. Økonomiforvaltningen foretager i samarbejde med Københavns Erhvervsservice en undersøgelse af ombygningens betydning for job og arbejdssteder hos de erhvervsdrivende COWI har for Teknik- og Miljøforvaltningen gennemført en holdningsundersøgelse om cyklisternes oplevelse af tryghed og fremkommelighed. Sideløbende med denne evalueringsrapport er Nørrebrogadeprojektets følgegruppe, herunder Nørrebro Lokaludvalg og Nørrebro Handelsforening, blevet inviteret til at afgive bemærkninger til Nørrebrogadeprojektets etape 2. Denne evalueringsrapport er struktureret efter de vedtagne succeskriterier. For hvert succeskriterium er beskrevet: Hvad der konkret er blevet ombygget på Nørrebrogade. Hvilken effekt disse ombygninger har haft. Anbefalinger til ombygningen af Nørrebrogades anden etape.

5 borgmestervangen - esromgade 5 aksel larsens plads farumgade - vedbækgade sankt stefans kirkeplads etape 2 stefansgade - nørrebros runddel nørrebros runddel assistens kirkegård etape 1 kapelvej - elmegade elmegade - fælledvej fælledvej - peblinge dossering dronning louises bro Nørrebrogade er indrettet, så man kan udnytte potentialerne på de forskellige delstrækninger bedst muligt. Principperne bag Helhedplanen for Nørrebrogade, model 4 Denne evaluering af Nørrebrogadeprojektets etape 1 afspejler både helhedsplanens formål med forbedrede forhold for byliv, cykler og busser samt principperne bag ombygningen af Nørrebrogade. Principperne indebærer, at der under forudsætning af, at minimere kørebanearealet for hver delstrækning på Nørrebrogade er skitseret en mulig principiel udformning, der bedst udnytter konkrete muligheder. F.eks. om arealet skal prioriteres til opholdmuligheder, fortov, cykler eller busser. Der arbejdes også med asymmetriske indretninger af gadestrækninger, hvor det er hensigtsmæssigt. Herved opstår der bl.a. mulighed for en alternativ anvendelse af det kørebaneareal, som kan omdannes til andet formål, samtidig med at det kan undgås at skulle flytte fortove og cykelstier i begge vejsider. Dette er også anlægsøkonomisk en fordel. Effekterne af ombygningen af Nørrebrogade vil således variere i forhold til, hvilken konkret delstrækning der evalueres på.

6 6 Nørrebrogade skal fredeliggøres trafikalt Den væsentligste trafikale ændring er, at strækningen på Nørrebrogade mellem Fælledvej og Elmegade er ombygget til busgade, hvor der kun er adgang for busser, cykler og redningskøretøjer. Der er endvidere indført forbud mod højre- og venstresving fra Søgaderne ind på Dronning Louises Bro. Den lokale trafik skal stadig afvikles på Nørrebrogade og de omkringliggende lokalgader. Den biltrafik, som tidligere var gennemkørende, er henvist til at køre ad enten Tagensvej eller Åboulevard. Effekter Tiltagene har medført, at biltrafikken er reduceret mærkbart på Nørrebrogade. Over Dronning Louises Bro er biltrafikken reduceret fra ca køretøjer i døgnet i 2008 til ca køretøjer i både 2011 og Dette svarer til en reduktion på 60 %. I bydelen Nørrebro er biltrafikken generelt reduceret med 10 %. Trafiktællinger på de største veje uden for bydelen viser ikke en modsvarende stigning i antallet af køretøjer. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Der ligger en politisk beslutning om at flytte busgaden ved Aksel Larsens Plads ud til Nørrebro Station. Flytningen effektueres som noget af det første i forbindelse med anlægsarbejdet. Trafikken på den yderste strækning af Nørrebrogade forventes derfor at stige i forhold til det nuværende niveau, hvilket svarer til et niveau 5-10 % lavere end før trafikforsøget. En reduktion i den størrelsesorden vil netop give mulighed for at kunne omdisponere dele af gaderummet eller delstrækninger. Reduktionen af biltrafikken er større, end man kan regne med i fremtiden, da den er påvirket af selve anlægsarbejdet på Nørrebrogade i 2011 og stationsprojektet Ny Nørreport i 2012, som har afholdt bilister fra at køre ad Nørrebrogade. Det forventes, at biltrafikken over Dronning Louises Bro vil stabilisere sig i en størrelsesorden svarende til niveauet under forsøget i 2009 og 2010 på ca køretøjer svarende til en reduktion på ca. 45 % i forhold til reduktion af biltrafikken Over tid forventes biltrafikken på den inderste del af Nørrebrogade at stabilisere sig i en størrelsesorden svarende til niveauet under forsøget i 2009 og 2010 på ca køretøjer eller en reduktion på ca. 45 % i forhold til Elmegade/Stengade - januar 2013

7 Antallet af trafikuheld skal minimeres 7 I forbindelse med ombygningen af Nørrebrogade og reduktionen af den gennemkørende biltrafik er hastighedsgrænsen sat ned fra 50 km/t til 40 km/t. Langs Nørrebrogade er fortove og cykelstier ført igennem ved alle mindre sidegader. Ved de store busstoppesteder med mange passagerer er der etableret fremrykkede busperroner for at få færre konflikter med cyklister og for at lette ind- og udstigning for buspassagererne. Effekter Antallet af uheld på Nørrebrogade er faldet fra i alt 25 før ombygningen til 15 efter ombygningen, og alvorligheden af skaderne for de tilskadekomne også blevet mindre. Antallet af uheld i krydset ved Jagtvej er faldet fra i alt 13 til seks, og hvor der før var fire tilskadekomne, er der efter ombygningen ikke registreret en eneste tilskadekommen. Antallet af uheld i krydset med Søgaderne er faldet fra i alt 13 til otte. Antallet af tilskadekomne ved disse uheld er fire både før og efter, men alvorligheden af uheldenes karakter er faldet, idet de alvorlige skader er erstattet af mindre skader. Generelt kan det konkluderes, at antallet af trafikuheld er faldet fra 51 til 29 svarende et fald på ca. 45 %, og at skadernes alvorlighed er faldet. Før ombygningen af Nørrebrogade, hvor der ikke var busperroner, skulle cyklisterne standse for buspassagererne, hvilket gav mange konflikter, da en stor del af cyklisterne glemte at stoppe eller ikke havde kendskab til reglerne. Observationer viste, at % af cyklisterne ikke overholdt vigepligten. De nye busperroner betyder, at kun mellem 4 og 13 % af buspassagererne ikke overholder vigepligten, hvilket er ensbetydende med et stort fald i konflikterne mellem buspassagerer og cyklister. Antallet af konflikter er lavest i forbindelse med indstigning. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Der ses generelt på forbedringer i trafiksikkerheden på etape 1. Mere specifikt skal der ses nærmere på krydset ved Stefansgade med henblik på at hindre uheld med højresvingende biler. I krydsene Hillerødgade/Ægirsgade opleves det, at krydsende biler ofte blokerer trafikken, hvorfor der skal ses nærmere på den trafikale afvikling. Det anbefales endvidere, at der anlægges busperroner som løsning ved de største busstoppesteder på strækningen. Den nærmere projektering afdækker mulighederne herfor. fald i antal af trafikuheld Antallet af trafikuheld er faldet fra 51 til 29 svarende et fald på ca. 45 %, og skadernes alvorlighed er faldet. I undersøgelsen indgår politiregistrerede trafikuheld i en 33-måneder førperiode, som sammenlignes med en samlet 33-måneder efter-periode, der omhandler tiden, hvor først pilotprojektet var etableret samt tiden efter anlæg af den permanente løsning. Ryesgade - januar 2013

8 8 Funktioner som handelsgade skal forstærkes Fortovene er generelt blevet bredere. Særlig markant er fortovet over for Assistens Kirkegård, som er udvidet fra 3,25 m. til 6,5 m. Det er vigtigt, at alle ombygninger på Nørrebrogade ses i et samlet billede, der skal styrke potentielle kunders lyst til og mulighed for at opholde sig eller færdes på Nørrebrogade. De udvidede fortove giver bedre plads til udeservering og vareudstilling. Effekter Forvaltningen har på strækningen med det udvidede fortov over for Assistens Kirkegård registreret hele syv udendørsserveringer, 15 vareudstillinger, 12 reklameskilte samt ét større arrangement i tiden efter omlægningen. På trods af de gode resultater har det vist sig, at der en er vis usikkerhed og nervøsitet over, hvordan de nye udvidede fortov kan og må bruges. Flere forretningsdrivende har f.eks. givet udtryk for, at de ikke ønsker at sætte vareudstilling ud på det udvidede fortov, da varerne uden opsyn ofte bliver stjålet. Ved særlige markante udbygninger af fortovet kan der konstateres en vis usikkerhed om, hvordan arealet kan bruges uden at tilgængeligheden på fortovet forværres. Økonomiforvaltningen foretager i samarbejde med Københavns Erhvervsservice en undersøgelse af udviklingen i erhvervslivet med fokus på detailhandel og liberalt erhverv på seks københavnske handelsgader (de fire brogader og Strøget/Købmagergade samt Gl. Kongevej) i årene fra 2005 til På Nørrebrogade blev der fra oktober 2008 til juni 2010 afholdt et trafikforsøg. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af de foreløbige tal fra undersøgelsen, at antallet af arbejdssteder på de fem københavnske gader generelt er stigende, dog er der variation gaderne imellem. Således er der for Nørrebrogade tale om en stigning på 27 arbejdssteder fra 2005 til 2010, hvilket svarer til ca. 10%. Samme stigning ses på Østerbrogade og Vesterbrogade, mens f.eks. Amagerbrogade har oplevet et fald. Det er primært liberale erhverv, der bærer udviklingen. Detailhandlen er øget med ét arbejdssted på ydre del af Nørrebrogade, men er reduceret med ni arbejdssteder på den indre del af Nørrebrogade. Tallene er dog forbundet med en vis statistisk usikkerhed som følge af den korte periode, der er tilgængelig data at analysere på. Herudover er der også en række erhverv, der ikke findes data for f.eks. frisører og pengeinstitutter. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Der er ved større sanerings- og ombygningsprojekter på gader med et udpræget handels- og butiksliv brug for, at de erhvervsdrivende støttes i at forstå rammerne for de nye muligheder. Der skal derfor laves informationsmateriale, der støtter op om, at fordelene ved de fysiske omdannelser udnyttes fuldt ud af handelslivet. bedre plads på fortovene Der er blevet bedre plads til vareudstillinger og udeservering, men potentialet bliver ikke helt udnyttet. Flekszonen ved Assistens Kirkegård - januar 2013

9 Varelevering og kundernes adgang til butikkerne sikres 9 Før ombygningen var der ikke mulighed for at læsse varer af i særlige zoner, og derfor foregik dette ofte ulovligt med standsning i busbanerne eller på cykelstierne. Nu er der skabt nye muligheder ved, at der i alle mindre sidegader til Nørrebrogade er etableret læssezoner. I alt er der på strækningen etableret ni læssezoner. For at sikre gode betingelser for vareleveringen er læssezonerne udført, så fortove og kørebane er i samme niveau. I forbindelse med læssezonerne er der plantet træer, sat bænke op og etableret cykelparkering. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Der skal findes metoder, der sikrer, at læssezoner bliver det foretrukne sted for vareleveringer. Generelt skal der også findes principper for, hvordan butikkernes vareudstillinger bedre kan indpasses, så fortovene friholdes til passage. For at prioritere fodgængerne er fortovet langs Nørrebrogade generelt blevet udvidet og ført igennem ved alle mindre sidegader, som ikke er reguleret med signaler. Det gør gaden mere tilgængelig og visuelt sammenhængende. Effekter Læssezonerne ser ud til at blive benyttet ved stadig flere vareleveringer. Dog er der ikke en entydig positiv effekt af læssezonerne, da varelevering, som i byen generelt, stadig foregår ved at benytte fortov, cykelsti eller busgaden til parkering. Det vurderes, at der blandt vareleverandørerne er i tvivl om, at læssezonerne findes, samt hvordan de bruges. Det udvidede fortov har generelt givet bedre tilgængelighed for fodgængerne, men der ses også tendenser til, at vareudstillinger fylder mere end før. nye læssezoner For at sikre gode betingelser for vareleveringen er læssezonerne udført, så fortove og kørebane er i samme niveau. I forbindelse med læssezonerne er der plantet træer, sat bænke op og etableret cykelparkering. Læssezone ved Ryesgade - januar 2013

10 10 11 % flere cyklister i 2012 end i etape 2 Bredere fortove og 25 nye bænke giver bedre fremkommelighed, komfort og opholdsmuligheder. nørrebrogade støjniveauet opfattes som halveret. Busserne kører med op til 10 % kortere rejsetid og forbedret regularitet. Reduktion i antallet af trafikuheld på 45 % effekter af nørrebrogadeprojektetets første etape

11 etape 1 11 Cyklister oplever mere tryghed og bedre flow på cykelstierne Busgaden mellem Fælledvej og Elmegade benyttes dagligt af buspassagerer. Daglig op til cyklister og fodgængere på Dronning Louises Bro. tre gange så mange menneske opholder sig på Dronning Louises Bro i forhold til før. Reduktion af biltrafikken på 45 %

12 12 bedre muligheder for ophold, rekreation og oplevelse Der er sat nye bænke op ved sidegaderne på det udvidede fortov over for Assistens Kirkegård samt på Dronning Louises Bro. Inden trafikforsøget på Nørrebrogade var der et højt støjniveau ved de nærmeste boliger langs Nørrebrogade på mellem db. En forudsætning for at få flere til at opholde sig i gaden er at sikre et lavere støjniveau. Effekter Der er i alt sat 25 nye bænke op, så det samlede antal når op på 56 bænke på den ombyggede etape. Opholdtællinger viser, at der generelt er flere, der slår sig ned og tager ophold på Nørrebrogade. at der opholder sig 53 % flere personer på Dronning Louises Bro i forhold til 2011 og næsten tre gange så mange som i Fodgængertællinger og opholdstællinger viser, at der er en tendens til, at flere bruger Nørrebrogade i aftentimerne. Dette er en tendens, som elles kun ses i Blågårdsgade på Nørrebro samt Gråbrødre Torv og Kompagnistræde i Indre By. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Der skal fokuseres på, at mulighederne for byliv kan ske på gaden, f.eks. ved at sætte flere bænke op. Der arbejdes f.eks. videre med at sænke støjniveauet, da dette er nødvendigt for at flere vil opholde sig i byrummet. Nørrebrogade overgås dermed kun af Nyhavn, når det drejer sig om, hvor mange der opholder sig i gaderummet. Efter forsøget er støjniveauet faldet til mellem 65 og 68 db. Støjen er altså faldet med mellem 1½ og 3½ db, hvilket høres som en markant reduktion af støjen. På Nørrebrogade afholdes stadig de velkendte store aktiviteter og events, som traditionelt bliver afholdt på Nørrebrogade f.eks. Pride Parade, Motorcykler til Bakken og Distortion. De opstillede bænke på broen i kombination med længere afstand til mindre biltrafik og et lavere støjniveau har betydet, flere bænke - mere ophold Der er generelt flere, der slår sig ned og tager ophold på Nørrebrogade. Gaden overgås kun af Nyhavn, når det drejer sig om, hvor mange der opholder sig i gaderummet. Dronning Louises Bro - maj 2012

13 orienterings- og knudepunkter skal forstærkes og tydeliggøres 13 For den inderste del af Nørrebrogade er Dronning Louises Bro det mest markante byrum. Kørebanen er her indsnævret til én bane i hver retning, cykelstiernes bredde er udvidet til 4 m. i hver retning, og fortovenes bredde er udvidet til 5,30 m. i hver retning. Busgaden mellem Fælledvej og Elmegade er blevet et stort knudepunkt, hvor buspassagerernes ind- og udstigningsforhold er forbedrede. Effekter Dronning Louises Bro er i de seneste år blevet meget eksponeret i medierne. Broen bliver brugt som et eksempel på det gode byrum med meget ophold og som eksempel på København som cykelby. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape At der arbejdes med at gøre pladserne foran Sankt Stefans Kirke og ved Aksels Larsens Plads mere indbydende til ophold. På Nørrebros Runddel, som fra 2018 rummer en metrostation, kan pladserne foran husene fremhæves, så de kommer til at fremstå som en helhed. Sammenhængen med området ved Nørrebro Station skal styrkes. I busgaden mellem Elmegade og Fælledvej er vejarealet blevet intensivt udnyttet med skiftemuligheder mellem buslinjerne 3A, 5A og 350S. Skiftemulighederne har skabt et pulserende byrum med stor personsøgning til busstoppestederne. flere bruger broen De opstillede bænke på broen i kombination med længere afstand til mindre biltrafik og et lavere støjniveau har betydet, at der opholder sig 53 % flere personer på Dronning Louises Bro i forhold til 2011 og næsten tre gange så mange som i Busgaden - januar 2013

14 14 Gade- og byrummet skal forskønnes Alle fortove er blevet renoveret og ført igennem ved alle mindre sidegader, som ikke er reguleret med lyssignaler. Der er anlagt mindre opholdsarealer ved alle sidegader, der ikke er regulerede med lyssignaler. Opholdsarealerne har typisk bænke, træer og affaldskurve. På særlig travle strækninger med mange fodgængere er fortovet udvidet. Den mest markante udvidelse er lavet på strækningen over for Assistens Kirkegård. Her er fortovsbredden mere end fordoblet fra 3,25 m. til 6,5 m. Mellem Elmegade og Kapelvej er fortovet rettet op, så det nu på hele strækningen er mindst 3 m. bredt. På strækningen over Dronning Louises Bro er fortovsbredden udvidet fra 4 m. til 5,3 m. På hele Nørrebrogade er gadelamperne udskiftet med miljøvenlige LED-lyskilder. Effekter Udvidelsen af fortovene har givet fodgængerne mere plads. På strækningen over for Assistens Kirkegård ligger antallet af fodgængere i dagtimene dog stabilt på omkring fra 2008 til Men formålet med udvidelsen her er i høj grad møntet på ophold istedet for transit. Ved Dronning Louises Bro er tendensen, at antallet af fodgængere ligger omkring på i dagtimerne i samme periode. I september 2008 blev der, på Dronning Louises Bro på en dag mellem kl , talt fodgængere. På sammen sted blev der, i samme tidsrum en dag i maj 2012, talt fodgængere. De udvidede fortove vurderes at have betydet bedre komfort og fremkommelighed for fodgængerne. Hvor de tidligere gadelamper kastede et skarpt lys direkte over kørebanearealet, giver det nye LED-lamper et mere behagelig lys, som spreder sig fra facade til facade Herudover er energiforbruget og CO2-udledningen reduceret med ca. 15 %. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Der arbejdes videre med skabe bedre forhold for fodgængerne, og der ses på mulighederne for yderligere beplantning bl.a. i forbindelse med sidegader. mere plads til fodgængerne Udvidelsen af fortovene har givet fodgængerne mere plads. På Dronning Louises Bro er antallet af fodgængere oppe på i dagtimerne. Kapelvej - januar 2013

15 Cyklisternes forhold skal forbedres 15 Cykelstierne på Nørrebrogade er blevet udvidet på strækninger, hvor der var særlige problemer med trængsel, sikkerhed og tryghed for cyklisterne. Cykelstierne på Dronning Louises Bro er derfor udvidet fra 2,25 m. til 4 m. i bredden. På strækningen fra Dronning Louises Bro til Elmegade er cykelstiernes bredde udvidet fra 2,25 m. til 3,5 m. På strækningen over for Assistens Kirkegård er cykelstiens bredde udvidet til 3 m. Udover udvidelserne af cykelstierne er der blevet etableret cykelparkering i alle mindre sidegader til Nørrebrogade og på fortovet over for Assistens Kirkegård. I alt er der kommet 290 nye cykelparkeringspladser. Ved Søtorvet er der desuden lavet en direkte cykelforbindelse til Vendersgade. Effekter På Nørrebrogade ved Jagtvej har omlægningerne betydet en stigning i antallet cyklister på 11 % fra til pr. døgn i perioden fra 2008 til På Dronning Louises Bro er der ca. 10 % flere cyklister, så antallet er oppe på pr. døgn i På en rekortddag i 2011 blev der målt hele cyklister på ét døgn. I en holdningsundersøgelse fra november 2012 fremgår det, at cyklisterne generelt har taget rigtigt godt imod ombygningen, bl.a. angiver et flertal, at de er blevet tryggere, og at de efter ombygningen kommer nemmere frem. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape: Der anbefales at arbejde med, at kunne indføre en standard med 3 m. bredde til nye cykelstier, som beskrevet i kommunens cykelstrategi i afsnittet om det såkaldte Plusnet, som er et særligt prioriteret net af cykelstier. Desuden anbefales det at etablere busperroner, som sammen med de brede cykelstier vil have størst positiv effekt på cyklisternes forhold. flere cyklister På Dronning Louises Bro er der ca. 10 % flere cyklister, så antallet er oppe på pr. døgn i På en rekorddag i 2011 blev der målt hele cyklister på ét døgn. Bussstoppested ved Assistens Kirkegård - januar 2013

16 16 Stoppesteder og trafikkundepunkter skal opgraderes De stoppesteder, som har det største antal buspassagerer, er blevet retableret som fremrykkede stoppesteder med busperroner i to meters bredde. I alt er der blevet etableret fire fremrykkede stoppesteder med perroner og læskure. Stoppestederne for 3A og 5A er samlet i busgaden mellem Elmegade og Fælledvej for at gøre det lettere at skifte mellem de to ruter. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Det anbefales, at der anlægges busperroner som løsning ved de største busstoppesteder på strækningen. Den nærmere projektering afdækker mulighederne herfor. Placeringen af byinventaret på busperronerne skal revurderes, da dette i den nuværende løsning, ikke er optimalt placeret i forhold til passagerflow og tilgængelighed. Effekter Busperronerne vurderes fra flere sider til at være et virkningsfuldt tiltag, som har givet et løft til bustrafikken på strækningen. Dette understøttes af, at en række cyklister i en holdningsundersøgelse fra 2012, særligt har givet udtryk for, at busperronerne er en succes både for cyklister og buspassagerer, da de giver passagerne en tryghed i form af en buffer-zone, og de giver cyklisterne et bedre flow og en behageligere cykeltur. Omkring buspassagerer skifter hver dag mellem 3A og 5A på stoppestederne i busgaden, som dermed er et af byens travleste stoppesteder, hvad angår omstigninger. travlt stoppested Omkring buspassagerer skifter hver dag mellem 3A og 5A på stoppestederne i busgaden og er et af byens travleste stoppesteder, hvad angår omstigninger. Busgaden - januar 2013

17 Busser med kortere køretid, højere rejsehastighed og bedre regularitet 17 Reduktionen af biltrafikken samt generelt fokus på tiltag, der øger bussernes fremkommelighed, f.eks. de fremrykkede stoppesteder (busperroner) har været et af fokuspunkterne ved omlægningen. Et stoppested i indadgående retning er blevet nedlagt. Effekter Rejsehastigheden for linje 5A er generelt øget en smule i perioden, og særligt hastigheden i morgenmyldretiden i retningen mod lufthavnen er steget. Stigningen er på 0,5 1,3 km/t, svarende til mellem 20 og 50 sek. kortere køretid ud af en samlet køretid på 8-9 min for hele Nørrebrogade. Dette svarer til op til 10 % kortere rejsetid alene ved tiltagene på strækningen af første etape. For linje 350S er billedet mere uklart. Hastigheden er stort set uændret i retningen mod Ballerup, mens hastigheden i retningen mod Dragør har været stigende fra 2008 til 2009, men senere stagneret. I 2011 er hastigheden faldet både i og uden for eftermiddagsmyldretiden, hvilket skyldes anlægsarbejdet på Nørrebrogade. Hastighederne er generelt steget i 2012, efter at anlægsarbejdet er afsluttet. Busserne har generelt en bedre regularitet på strækningen end før ombygningen. Siden 2008 er passagertallet steget og faldet på strækningen uden en egentlig tendens. Passagertallet ligger et sted mellem og daglige passagerer. Der er andre faktorer end ombygningen af Nørrebrogade, der har indflydelse på passagertallets udvikling. Passagertallet har f.eks. været højt i 2010 pga. en kold vinter, mens passagertallet for 2012 er påvirket af arbejdet med forbedringerne på Nørreport Station. Anbefalinger til Nørrebrogades anden etape Indretning af signalanlæggene på strækningen vil have stor indflydelse på bussernes fremtidige køretid og forventes at kunne forkorte bussernes rejsetid yderligere. Antallet af stoppesteder revurderes som led i det kommende arbejde. Der er fokus på at skabe parkeringsmuligheder, som modvirker ulovlig parkering på strækninger og i busgaden. bus til tiden Busserne har generelt en bedre regularitet til glæde for de ca daglige buspassagerer. Dronning Louises Bro - januar 2013

18 18 baggrund for evalueringen Teknik- og Miljøforvaltningen har gennem Nørrebrogade projektets mange faser, fra før projektets start i 2008 gennem trafikforsøgsperioden og anlægsfasen , gennemført en række tællinger, der viser udviklingstendenser i dem, som kører i Nørrebrogade. Efter anlægsprojektets afslutning er tællingerne gentaget, men på grund af den korte tid fra færdiggørelse af projektet til gennemførsel af målingerne, vil det, for at give et retvisende billede af trafikudviklingen på Nørrebrogade, være nødvendig, at der i de kommende år følges op med målingerne i forbindelse med de årlige trafiktællinger og i bylivsregnskabet. bidragsydere Følgende fagcentre har bidraget til evalueringen af Nørrebrogadeprojektets første etape: Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg udførsel af selve anlægsopgaverne Center for Bydesign byliv, byinventar Center for Trafik trafiktællinger, trafikændringer, trafikafvikling, trafiksikkerhed, tilgængelighed og cykeltrafik Center for Renhold renholdelse og renovationskørsel Center for Park og Natur træer og beplantning Københavns Erhvervsservice arrangementer, byliv Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling bustrafik, udvikling af byområdet Herudover har MOVIA og en repræsentant fra Teknik- og Miljøforvaltningens eksterne tilgængelighedsteam deltaget i evalueringen.

19 Nørrebrogade - januar

20 januar 2013 Center for trafik layout tmf grafisk design foto ursula bach

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008

Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008 Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 3 Metode og gennemførelse Side 4 Anbefalinger Side 8 Hovedkonklusioner Side 11 Hovedresultater

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Velkommen som bruger af byens rum Er du restauratør i Københavns Kommune,

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER 1 FREMTIDENS TRAFIKLØSNINGER ER INTELLIGENTE INTRODUKTION Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen.

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Effekter af cykelstier og cykelbaner

Effekter af cykelstier og cykelbaner Før-og-efter evaluering af trafiksikkerhed og trafikmængder ved anlæg af ensrettede cykelstier og cykelbaner i Københavns Kommune Søren Underlien Jensen Oktober 2006 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej,

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

handlingsplan for grøn mobilitet kort version

handlingsplan for grøn mobilitet kort version handlingsplan for grøn mobilitet kort version Trafikken i København skaber i dag problemer med trængsel, forurening og udledning af CO2. Derfor skal vi fremover satse på de transportformer, der gør det

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

+Way. Abstrakt. Indledning

+Way. Abstrakt. Indledning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Læssezoner ved Vesterbrogade

Læssezoner ved Vesterbrogade Københavns Kommune Læssezoner ved Vesterbrogade - Benyttelse samt handlendes vurdering Juni 2006 Københavns Kommune Læssezoner ved Vesterbrogade - Benyttelse samt handlendes vurdering Juni 2006 Dokument

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

5A Vores bus Intelligente køreplaner og aktiv trafikstyring pa linje 5A

5A Vores bus Intelligente køreplaner og aktiv trafikstyring pa linje 5A Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Vesterbrogade - evaluering af ombygningen

Vesterbrogade - evaluering af ombygningen Vesterbrogade - evaluering af ombygningen November 2004 Vesterbrogade - evaluering af ombygningen November 2004 Dokument nr.: 2.2 Revision nr.: November 2004 Udgivelsesdato: 18.11.2004 Udarbejdet: LM Kontrolleret:

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Biltrafikken på få men robuste veje

Biltrafikken på få men robuste veje Biltrafikken på få men robuste veje Ikke flere biler til og fra Midtbyen Mindre gennemfartstrafik Øget kapacitet på Ringgaden En ny trafikal hovedstruktur Den individuelle biltrafik udgør i dag en meget

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Gammel Holte ruten Nuværende forhold Gammel Holte ruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Gammel

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet - Organisering, finansiering og resultater Ved Terminalsamarbejdet mellem HUR, DSB, DSB S-tog og Banestyrelsen. Oplægsholdere HA, HD Brian Haapanen og Civilingeniør

Læs mere

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader Marts 2013 Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader 2005-2010 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Trafik Grøn mobilitet Cykeltrafik Kollektiv trafik Biltrafik Fodgængere Trafiksikkerhed November 2014. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Tema: Trafik

Læs mere

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 9 Referat af borgermøde og evaluering Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Læs mere