ESCO. Udbudsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESCO. Udbudsvejledning"

Transkript

1 ESCO Udbudsvejledning

2 Forord Indhold Denne ESCO-udbudsvejledning er udarbejdet af Dansk Erhverv, Brancheforeningen for Bygningsautomation, for at give offentlige bygherrer en guideline i, hvordan ESCO-projekter bliver en succes. Og for at sætte fokus på de udfordringer og faldgruber, der er ved at lave et ESCO-udbud En af udfordringerne ved et ESCO-udbud er, at bygherre skal udbyde et projekt, hvor leverancen ikke er specificeret på forhånd. Dermed skal bygherre være indstillet på de fordele et offentligt privat partnerskab åbner op for, samtidig med at de gældende udbudsregler overholdes. Forord Baggrund Hvad er det specielle ved at udbyde ESCO? 12 Forslag til et godt ESCO-udbud 16 Tildelingskriterier 20 Faldgruber ved ESCO-udbud ESCO-udbudsvejledningen er henvendt til bygherrer og bygherrerådgivere som et supplement til de overvejelser, de gør i forbindelse med udformningen af deres ESCO-udbudsmateriale. Dansk Erhvervs intention med denne udbudsvejledning er: At sikre at offentlig bygherre får større glæde af deres ESCOudbud. At foreslå hvorledes et ESCO-udbud laves, så det åbner op for fleksibilitet og styrker ESCO-samarbejdet. At undgå de faldgruber som gjort med tidligere udbud. Sekretariatschef, Brancheforeningen for Bygningsautomation Torben E. Hoffmann Rosenstock Dansk Erhverv 03

3 Baggrund ESCO-modellen, som er en forkortelse for Energy Service Company, har eksisteret i flere årtier, men er først rigtig kommet til Danmark indenfor de seneste 5 år. Middelfart Kommune var i 2007 den første offentlige bygherre, som indgik et ESCO-samarbejde med en privat virksomhed, og siden er flere kommuner som bl.a. Høje-Taastrup og Greve fulgt med. Samlet set er lidt mere end 20% af de danske kommuner kommet i gang med ESCO-samarbejder, og flere er på vej. Kommunernes motivation for at indgå et ESCO-samarbejde med private virksomheder er, at de på kort tid kan give hele - eller udvalgte dele af den kommunale ejendomsmasse et markant kvalitetsløft ved en massiv reduktion af energiforbruget, en forbedring af brugerkomforten og en effektiv indsats i retning af det bygningsefterslæb, som i flere kommuner har hobet sig op gennem årene. De direkte besparelser og de afledte Det er vigtigt, at målsætningerne ved ESCOprojektet er tænkt godt igennem, inden det sættes i gang. Der er gode muligheder for at bruge den fleksibilitet, der er i ESCO-samarbejdsmodellen til at slå flere fluer med ét smæk. Hvis man tænker det gode indeklima ind i projekterne, viser beregninger fra Dansk Erhverv, at der i såvel sygehuse som folkeskoler kan forventes besparelser og afledte gevinster i form af et generelt fald i sygefraværet, reducerede indlæggelsestider på hospitalerne og en forbedret koncentration og indlæringsevne i folkeskolerne. Dansk Erhvervs beregninger dokumenterer garanterede årlige energibesparelser på over 162 mio. kr. og en potentiel årlig besparelse i form af reduceret sygefravær hos lærerne svarende til 700 fuldtids-lærestillinger ved en gennemførelse af ESCO-projekter på samtlige danske folkeskoler. I tillæg til det har DTU angivet, at man ved prioritering af et forbedret indeklima forøger indlærings- og koncentrationsevnen i folkeskolen med 15%. (DTU rapporten Samfundsøkonomiske konsekvenser af bedre luftkvalitet i grundskolen Slotsholm A/S, 2012.) ESCO skaber øget beskæftigelse Igangsættelse af et ESCO-projekt vil skabe en forøget beskæftigelse inden for konstruktions-, installations og rådgivningsfagene. Da ESCO-projekterne som tommelfingerregel altid gennemføres i samarbejde med lokale underleverandører, skabes der værdi i lokalsamfundet i kraft af de beskæftigelsesmæssige effekter, der opnås. Beskæftigelseselementet bør derfor indgå i de samlede overvejelser

4 Krav til fleksibilitet ESCO-samarbejder er ikke ens. Det skyldes, at målsætninger, krav og ønsker varierer fra bygherre til bygherre. Grundet bygherrens ofte dynamiske ejendomsmasse viser det sig, at målsætninger, krav og ønsker kan ændre sig over tid, og det stiller krav til fleksibilitet i bygherres udbudsmateriale. Det stiller desuden bygherren overfor følgende udfordringer ved ESCO-udbud: At man som bygherre skal udbyde en ydelse/projekt, hvor resultatet ikke er specificeret på forhånd. Dermed skal bygherren åbne op for fleksibilitet i det fremadrettede arbejde, uden at det er i strid med udbudsreglerne. Udbudsmaterialet er meget vigtigt for et ESCO-samarbejde, da det kommer til at præge samarbejdet i hele kontraktperioden på både godt og ondt. Dansk Erhverv vil derfor gerne sætte fokus på, hvad det specielle er ved at udbyde et ESCO-projekt og på de faldgruber, som ESCO-udbuddene hidtil har været forbundet med. Forudsætningen for et godt og succesfuldt ESCO-samarbejde starter med et godt og gennemtænkt udbud. 06

5 Hvad er det specielle ved at udbyde ESCO? Udbud af ESCO-Projekt Skal samarbejdet fortsætte? JA/NEJ FASE 1 Analyse & Projektudv. Et ESCO-projekt, er det ikke bare en totalentreprise med en garanti? Det er det også, men der er flere nuancer til et ESCOprojekt. Nedenfor ses en faseinddeling af et ESCO-projekt med udbuddet og et ESCO-projekts 3 faser: FASE 2 Installation FASE 3 Garanti & Projektopfølgning 3-6 måneder 6-9 måneder 1-2 år 2-10 år ESCO-leverandøren står rigtig nok for totalentreprisen i Fase 2 og garantien i Fase 3, men det er også vigtigt at notere sig, at vinderen af ESCOudbuddet skal analysere alle ejendommene og stå for projektudviklingen i samarbejde med bygherre. ESCO-leverandøren står dermed for en rådgivningsydelse i Fase 1, hvor også ydelserne for Fase 2 og 3 bliver endeligt fastlagt. At ESCO-leverandøren udfører Fase 1 er en forudsætning for, at bygherren får en fast pris for installationen i Fase 2 og en garanti i Fase 3. Udbud med krav til fleksibilitet Bygherre står altså i en situation, hvor der skal udbydes en ydelse/projekt, hvor resultatet ikke er specificeret på forhånd. Det stiller krav til udbudsmaterialet om fleksibilitet i Fase 1, da det endelige projekt kan tage mange forskellige former, alt efter hvad der er muligt, kombineret med hvilke målsætninger, krav og ønsker bygherren har. Erfaring viser, at bygherres målsætninger, krav og ønsker kan ændre sig over tid, særligt i forbindelse med Fase 1, hvor bygherre får en bedre indsigt i ejendommenes tilstand og hvilke forbedringsmuligheder, det giver bygherre. Det samme gør sig gældende i Fase 2 og Fase 3, hvor politiske beslutninger og uforudsete ændringer i projektomfanget og omverdenen vil gøre ændringer til projektet nødvendige og/eller fordelagtige. Det er derfor uhensigtsmæssigt hvis bygherre stiller ultimative krav/betingelser vedrørende 08 09

6 projektomfanget i udbuddet, der ikke kan imødekomme nødvendige og/eller fordelagtige tilpasninger i hele ESCO-samarbejdet. Mulighed for at stoppe samarbejdet inden Fase 2 Bygherre vil måske være bekymret for, hvordan det endelige projekt vil blive, hvis der ikke stilles en række krav i udbudsmaterialet. Det er her vigtigt at notere sig, at bygherren kan afslutte samarbejdet med ESCO-leverandøren inden Fase 2, hvis resultatet af Fase 1 ikke lever op til bygherrens målsætninger, eller hvis samarbejdet kører dårligt. På samme vis kan ESCO-leverandøren opsige samarbejdet med bygherre, hvis bygherre ikke bidrager til samarbejdet. Samarbejde bør vægte mere end pris Når bygherre skal udbyde et ESCO-samarbejde, er der tale om et længerevarende samarbejde og ikke en engangsydelse som i en totalentreprise. og ressourcer som ESCO-leverandøren bringer med sig ind i ESCO-samarbejdet. Pris er altid et relevant kriterium i et udbud, men når det kommer til et ESCO-samarbejde bør samarbejde vægte mere end pris. Det skyldes, at der i ESCO-samarbejder skabes unikke projekter, som kan få vidt forskellige udformninger, alt efter hvilken skrædder som bliver valgt til opgaven. Som bygherre står man altså overfor at skulle vælge en af de mulige skræddere og altså ikke imellem identiske hyldevarer med forskellige logoer, hvor prisen er det vigtigste for valget. Den bedste måde at vurdere hvilken af skrædderne, der er bedst egnet til opgaven, skal findes primært i deres kvalifikationer og samarbejdsevner og sekundært i deres pris. Når man skal ansætte en ny medarbejder er den person, som forlanger mindst i løn, jo heller ikke nødvendigvis den bedste til jobbet. Som beskrevet tidligere vil der i samarbejdsperioden opstå behov for ændringer i projektet på grund af uforudsete begivenheder. Det er derfor vigtigt, at bygherre vælger en samarbejdspartner, der kan og vil være med til at få det bedste ud af hele samarbejdsperioden. Bygherre bør derfor have fokus på hvilke holdninger, metoder 11

7 FORSLAG TIL ET GODT ESCO-UDBUD Når en bygherre skal have udbudt et ESCO-projekt, er der mange overvejelser, som skal gøres for at sikre at få det optimale ud af ESCO-projektet. I den forbindelse er det vigtigt at vælge en kompetent udbudsrådgiver med omhu, som kan hjælpe med at navigere rundt i de muligheder som ESCO-samarbejdsformen giver og få det integreret i udbudsmaterialet. I dette afsnit beskrives der et forslag til et godt ESCO-udbud. Udbuddet og samarbejdet Det anbefales, at et ESCO-projekt udbydes som et bygge/anlægsprojekt i henhold til EU-direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 ( Udbudsdirektivet ), da det giver flest frihedsgrader for bygherre i projektforløbet. Her bør vælges begrænset udbud med 12 prækvalifikation og at tildelingen sker efter kriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor der bliver vurderet på kvalitative og økonomiske kriterier. Såfremt bygherre finder det bedste tilbud interessant, er det hensigten, at der skal indgåes en samarbejdsaftale med den vindende ESCOvirksomhed om at gennemføre kortlægning af energibesparelser, projektudvikling, gennemførelse af energieffektiviseringer samt garanti og opfølgning på de angivne bygninger. Indhold, omfang og fremdrift Et ESCO-projekt omfatter faserne 1, 2 og 3 hvoraf Fase 2 og Fase 3 er en option for bygherre. Derfor skal bygherre, såfremt bygherre vælger at fortsætte ESCO-samarbejdet efter Fase 1, indgå aftale for henholdsvis installationsfasen (Fase 2) og garanti- og opfølgningsfasen (Fase 3). Nedenfor ses faserne Udbud af ESCO-Projekt Skal samarbejdet fortsætte? JA/NEJ FASE 1 Analyse & Projektudv. FASE 2 Installation efterfulgt af en kort beskrivelse af dem. Fase 1: Detaljeret energianalyse og projektudvikling I denne fase skal ESCO-leverandøren og bygherren starte med at fastlægge baseline for projektet. Baseline angiver det energiforbrug som bygningerne i projektet vil have, hvis der ikke blev gennemført energieffektiviseringer. Baseline fungerer derfor som udgangspunktet for beregning af besparelserne i projektet. Efter baseline er fastlagt, vil ESCO-leverandøren undersøge alle bygningerne med henblik på at fastlægge behovet for investering i energieffektiviseringer og vurdere det dertilhørende potentiale for energibesparelser. I dialog med bygherre vil ESCO-leverandøren udvikle projektet i henhold til bygherrens målsætninger, krav og ønsker. FASE 3 Garanti & Projektopfølgning 3-6 måneder 6-9 måneder 1-2 år 2-10 år 13

8 Fasen afsluttes med et projektforslag, som beskriver hvilke energieffektiviseringer der foreslås gennemført, samt hvilken investering det kræver, og hvilken besparelsesgaranti det vil udløse. De typer af energieffektiviseringer der bliver set på er typisk: Optimering og styring af eksisterende tekniske anlæg Udskiftning/ændring af tekniske anlæg Forbedring af indeklima Forbedring af klimaskærm Etablering af vedvarende energi Fase 2: Installationsfasen I denne fase udføres entreprisearbejderne på grundlag af det godkendte projekt. Fasen afsluttes med en afleveringsforretning for hver enkelt bygning. Uddannelse af driftspersonale udføres i takt med at bygningerne afleveres. Fase 3: Garanti- og opfølgningsfasen Efter aflevering af entreprisearbejderne igangsættes garanti- og opfølgningsfasen. I denne fase overvåges præstationen af de enkelte bygninger i forhold til garantien. Underpræsterer projektet i forhold til garantien, så vil ESCO-leverandøren skulle betale differencen op til garantien. Den udstedte besparelsesgaranti skal være udformet således, at både ESCO-leverandøren og bygherren har et incitament til at projektet overpræsterer, så der skabes et win-win samarbejde gennem hele Fase 3. 14

9 ESCO-leverandørens garanti fungerer. Er der situationer hvor garantien ikke gælder? Er der en grænse for størrelsen på garantien? Er der tale om et engangsbeløb eller gælder garantien løbende gennem hele kontraktperioden? Osv... Tildelingskriterier vægtning Tildelingskriterier Dansk Erhverv, BBA anbefaler følgende tildelingskriterier til et ESCO-udbud, for at imødekomme et ESCO-samarbejde, hvor der er fokus på fleksibilitet og samarbejde via en dialogpræget projektudvikling gennem alle projektets 3 faser. Relevansen af de Kvalitative tildelingskriterier Evnen til at indtænke principperne om partnerskab: Et grundlæggende element i et ESCO-projekt er, at det er et offentlig-privat partnerskab. ESCO-leverandøren skal dermed også kunne tilkende, hvorledes den ser, at partnerskabsånden indgår i samarbejdet. Beskrivelse af garantimodellen: Garantien er et andet grundlæggende element i et ESCO-projekt, men kan en bygherre tage for givet at alle ESCO-leverandørers garantimodel er ens? Det er vigtigt for bygherre at vide hvorledes 16 Kvalitative tildelingskriterier Evnen til at indtænke principperne om partnerskab 15% Beskrivelse af garantimodellen 10% Beskrivelse af samarbejdsproces for Fase 1, 2 og 3 20% Projektorganisation og CV er 15% Kompetenceoverførsel til driftspersonalet 10% Økonomiske tildelingskriterier Pris for Fase 1 10% Årlig pris for Fase 3 10% Påvirkning af drift og vedligehold 5% Fordeling af overpræstation 5% Alternative økonomiske tildelingskriterier Forventet besparelse Kompetence og kreativitetstest 17

10 Beskrivelse af samarbejdsproces for Fase 1, 2 & 3: Ved at få ESCO-leverandøren til at beskrive samarbejdsprocessen, får bygherre at vide hvilke metoder og processer ESCO-leverandøren tilbyder i alle faserne. Organisation og CV er: Det er vigtigt at vide om ESCO-leverandøren har kompetente folk og en organisation, der kan drive projektet fremad som planlagt gennem alle tre faser. Kompetenceoverførsel til driftspersonalet: Det er relevant at få viden om hvordan ESCOleverandøren vil opkvalificere driftspersonalet, da driftspersonalet skal stå for driften af ejendommene både under og efter ESCO-projektet. Relevansen af de Økonomiske tildelingskriterier Pris for Fase 1: Det er centralt at vide, hvad Fase 1 koster, da Fase 2 og 3 er optioner. Årlig pris for Fase 3: Det er centralt at vide, hvilke løbende udgifter, der kommer i Fase 3, som kan løbe i flere år. Påvirkning af drift og vedligehold: Det vil være værdifuldt for bygherre at få en vurdering af hvilken effekt ESCO-projektet har på bygherres arbejde med drift og vedligehold. Fordeling af overpræstation: For at ESCO-leverandøren skal have incitament til at finde yderligere besparelser i ejendomsmassen i Fase 3, skal der være en gulerod i form af en andel af overpræstationen. Jo større andel ESCO-leverandøren får, jo større er incitamentet. Relevansen af de Alternative økonomiske tildelingskriterier Forventet besparelse: Fra tidligere ESCO-udbud har man set, at udbyder vil have de bydende til at angive den garanterede besparelse allerede i tilbudsfasen. At bede de bydende om en garanti, allerede i tilbudsfasen, er en vanskelig parameter at konkurrere på, da det kan vise sig at baseline ændres i Fase 1 og dermed besparelsen. Vælger bygherre at en forventet besparelse skal være et tildelingskriterium, kan det med fordel laves på den måde, at hvis besparelsen efter Fase 1 er mindre end den angivet besparelse i tilbudsfasen, så bliver prisen for Fase 1 reduceret. Hvis besparelsen efter Fase 1 er større end den angivet besparelse i tilbudsfasen, så skal bygherren belønne ESCO-leverandøren. Kompetence og kreativitetstest: Som en del af tilbuddet og evalueringen, kan der udarbejdes en energi- og klimaanalyse af en bygning. Analysen skal indeholde de nødvendige elementer for at kunne vurdere energi- og klimareduktion samt projektets lønsomhed. Analysen skal udformes som de endelige rapporter/analyser som entreprenører forventes at fremlægge i forbindelse med Fase 1. For at undgå lidt for optimistiske kreativitetstests er det vigtigt, at bygherren har allieret sig med en kompetent rådgiver, som kan dissekere kreativitetstestene og forstå de bagvedliggende forudsætninger, hvorved kun de relevante tiltag medregnes

11 Faldgruber ved ESCO-udbud 20 Nedenfor beskrives eksempler på faldgruber ved ESCO-udbud: At den garanterede besparelsesprocent vægter højt i udbuddet, hvilket motiverer de bydende til at angive en meget høj besparelse. Problemstillingen består i, at garantien gives ud fra en baseline, som typisk ikke er endelig fastlagt inden Fase 1, hvilket gør at størrelsen på besparelsen ikke kan angives præcist i udbudsfasen. Det at der stilles krav om en besparelsesgaranti på ejendomme, som ESCO-leverandøren ikke har haft mulighed for at besigtige, kan gøre at samarbejdet senere kan blive anstrengt. Med sådan et konkurrenceparameter vil firmaer måske vurdere besparelsespotentialet lidt for optimistisk, for at se godt ud i tilbudsfasen. Viser det sig i Fase 1, at de garanterede besparelser er vanskelige at opnå, så vil ESCO-leverandøren nedprioritere at imødekomme bygherrens målsætninger og ønsker, for kun at fokusere på at opnå besparelsesgarantien. I værste tilfælde bliver det altså ikke et samarbejde, men et modarbejde, som højest sandsynligt vil stoppe inden Fase 2. Der stilles forskellige krav i udbudsmaterialet, hvor det senere viser sig at blive umuligt at indfri alle kravene. F.eks ved at sige at 50% af investeringen skal gå til klimaskærmstiltag, men tilbagebetalingstiden må samtidig kun være 10 år, kan der opstå et dilemma. Eller ved at sige, at investeringen maksimalt må være 40 mio. kr., men at der samtidig skal opnås en garanteret besparelse på 25% af energiforbruget, kan der opstå et dilemma, fordi det kan vise sig, at det vil kræve en investering på 45 mio. kr. Der stilles krav i udbudsmaterialet vedrørende projektets udformning, som vanskeliggør, at bygherre får det projekt, som bygherren egentlig vil have, når projektet skal til at installeres i Fase 2. Det kan skyldes, at bygherren i takt med at Fase 1 gennemføres, bliver mere bevidst om de forbedringsmuligheder, der er i bygningerne og har måske fået øjnene op for nye muligheder. Nogle bygninger er måske også udgået af projektet, imens andre er kommet til. Bygherre har altså i løbet af Fase 1 ændret målsætninger, krav og ønsker til projektet, men kan ikke få gennemført det projekt, som bygherre egentlig vil have, grundet krav i udbudsmaterialet. Vælg din rådgiver med omhu det er et vanskeligt område at manøvrere i, og det har derfor stor betydning, at den rådgiver 21

12 bygherre vælger har kompetencerne til at løfte opgaven. Da det er et marked, hvor en række rådgivere har valgt at specialisere sig, anbefales det altid at kunden søger information om, hvilke lignende projekter rådgiveren tidligere har gennemført, også gerne med oplysning om resultatet, referencer osv. Fakta om Brancheforeningen for Bygningsautomation (BBA ) BBA er brancheorganisation for bygningsautomation i Danmark. Organisationen tæller medlemsvirksomhederne Schneider Electric, Honeywell og Siemens, der tilsammen repræsenterer majoriteten af bygningsautomationsmarkedet i Danmark. Brancheorganisationens primære funktion er, at promovere medlemmernes fælles interesser omkring produktion og udbud af anlæg og systemer indenfor bygninsautomation i forhold til de offentlige myndigheder og relevante brancher på det danske marked. Et af hovedfokus områderne har været Energy Service Company projekter (ESCO), der leverer en selvfinansieringsmodel til renovering og energieffektivisering af bygninger. BBA finder disse projekter yderst relevante og vigtige, da en tredjedel af de totale danske CO2-emissioner kommer fra bygninger. Som følge heraf er det en vigtig faktor, at disse emissioner bliver signifikant reduceret for at sikre, at Danmark kan vedholde og overholde deres ambitiøse 20% reduktionsmål inden

13 Papiret er PEFC godkendt

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Der

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

ESCO. Kommune-erfa nr. 6

ESCO. Kommune-erfa nr. 6 Kommune-erfa nr. 6 ESCO Når en kommune gør brug af energitjenester, eksempelvis i form af energirenovering af bygninger, bliver det ofte kaldt for et ESCOsamarbejde. ESCO står for Energy Service Company

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering Den grønne skole kom godt i gang med energirenovering Lad skolen køre længere på literen og giv indeklimaet et løft Antallet af folkeskoler falder fortsat som følge af lukninger og sammenlægninger*. Det

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud Projektskitse 3. maj 2012 Landets skoler og daginstitutioner har arbejdsmiljøproblemer Mindst 50 procent af klasseværelserne og

Læs mere

Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers

Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers 1. Indledning og erfaringsgrundlov 2. ESCO projekt for renovering af kommunale bygninger 3. Lidt om ESCO gadelys 4.

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Det korte svar: Vær præcis i krav og ønsker Giv så mange informationer

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEKRETARIATSCHEF TOR- BEN E. HOFFMAN ROSENSTOCK, CAND.JUR RESUME Der er et kolossalt potentiale for energibesparelser

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Realisering af energibesparelser via ESCO

Realisering af energibesparelser via ESCO Realisering af energibesparelser via ESCO Foreløbige erfaringer fra et forskningsprojekt Jesper Ole Jensen, SBi-Aalborg Universitet Et kort CV Jesper Ole Jensen Civilingeniør Seniorforsker, PhD Forskningsområder:

Læs mere

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune Alex Røge Hermansen Ingeniør, Teamleder for kommunens interne bygherrerådgivningsfunktion Team Kommunale Bygninger Case Energirenovering af Bjergbyhallen Hjørring Kommune

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Opponent til fremlæggelse af evalueringen på møde i Dansk Energi den 14.1.09 Fremragende arbejde! Vigtigt at få

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

II. Ministerielle tiltag mht. styring/motivering

II. Ministerielle tiltag mht. styring/motivering 24. september 2008, J.nr. AU-2008-623-018, EMB: Notat om universiteternes energiforbrug/-besparelser ifølge lovgivning og finanslovforslag, PSO-midler til energieffektivisering, nye ministerielle tiltag

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Summary EPC Greve Kommune - skoler

Summary EPC Greve Kommune - skoler Summary EPC Greve Kommune - skoler I forbindelse med EPC-projektet i Greve Kommune har Siemens i perioden den 5. august til den 2. september 2009 gennemgået de resterende 11 skoler med henblik på energibesparelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune Teknisk dialog Silkeborg Kommune har i forbindelse med det kommende EU-Udbud af rengøring gennemført teknisk dialog med følgende fire virksomheder: ISS Facility

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/ Virksomhed ESCO Den bæredygtige skole ESCO Den bæredygtige skole er et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) indgået af Rudersdal kommune

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål Svar svar afgivet den 12. april 2012 Vedr. Tildelingskriterier: Er det korrekt,

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse

Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse Kommunale bygge- og renoveringsprojekter v. Peter Munk, Afdelingsleder Teknisk Service, Frederikshavn Kommune Kommunens investeringsoversigt for perioden 2010

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Forsøgsprojekt Sådan får vi Energi og ESCO finansiering på dagsordenen i almene boliger

Forsøgsprojekt Sådan får vi Energi og ESCO finansiering på dagsordenen i almene boliger Forsøgsprojekt Sådan får vi Energi og ESCO finansiering på dagsordenen i almene boliger 1 Indhold 1 Forord... 5 2 Sammenfatning... 6 3 Formål og projektmål... 8 4 Metode til løsning af projektet... 9 4.1

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0026000 (Nikolaj Aarø-Hansen, Knud Erik Busk) 5. november 2012 K E N D E L S E Schneider Electric Buildings Denmark A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver 15. juni 2005 Rørcenterdagene 2005 SSTT Årsmøde 2005 Af Bo Bonnerup, Carl Bro as bbn@carlbro.dk 2005, Carl Bro as - side 1 Disposition Hvad

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere