Udvikling af FORTÆL FOR LIVET livsfortællingsgrupper for ældre mennesker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af FORTÆL FOR LIVET livsfortællingsgrupper for ældre mennesker"

Transkript

1 Projektbeskrivelse: Udvikling af FORTÆL FOR LIVET livsfortællingsgrupper for ældre mennesker Cand. psych. Andreas Nikolajsen og cand. psych. Morten Hedelund Fortæl for Livet er et praksisinitiativ målrettet mindskning af ensomhed blandt ældre mennesker. Dette foregår gennem guidede gruppemøder centreret om livsfortællinger. Fortæl for Livet rummer potentiale for ensomhedsreduktion, psykisk sundhedsfremme og rehabilitering i forbindelse med store livsomvæltninger i alderdommen. Vi ønsker at forankre Fortæl for Livet i Ensomme Gamles Værn gennem et projekt, der udforsker og udbreder arbejdet med livsfortællingsgrupper blandt ældre mennesker. Dette skal ske ved erfaringsindsamling, udvikling og gennemførelse af undervisningsforløb samt udarbejdelse af en formidlingsvenlig, praksisanvisende håndbog henvendt til ansatte og frivillige med en professionel baggrund, og som er engageret i socialt arbejde med ældre. Kort beskrivelse af Fortæl for Livet Fortæl for Livet er skabt gennem sidste del af psykologistudiet og er emnet for vores speciale. Fortæl for Livet finder konkret sted ved at samle ældre mennesker i samtalegrupper. Grupperne etableres i samarbejde med partnere, som i forvejen har kontakt til ældre i et lokalområde. Grupperne består af 3-7 ældre samt en gruppeleder, der mødes én gang ugentligt i 10 uger. Møderne er af 1 time og 30 minutters varighed og foregår et hyggeligt og let tilgængeligt sted. De deltagende er potentielt alle ældre, der har lyst til at lytte til og fortælle betydningsfulde historier fra deres liv. Gruppelederen kan dog også målrette arbejdet mod særlige grupper, fx ældre mennesker der har mistet deres partner eller ældre flygtninge. Ved møderne guides deltagerne gennem deres fortællinger om betydningsfulde episoder og relationer fra deres liv. Undervejs opmuntres de samtidig til at forbinde deres fortællinger med hinanden via søgen efter forskelle og ligheder et arbejde, der understøttes af gruppelederen. Baggrund Med høj alder øges risikoen for at miste de personer, der kender til ens livshistorie. Partnere, venner, søskende og naboer kan være døde eller alvorligt syge. At de mennesker der har været til stede ved, eller kendt til, betydningsfulde episoder fra et gammelt menneskes liv, er væk, kan betyde at personen bliver alene med sine historier. Man kan sige, at gamle mennesker kan miste de personer, der har bevidnet deres liv vidnerne til deres livsfortælling. Er der ikke længere nogen at fortælle historierne til, nogen at få dem fortalt af eller tale med dem om, opstår en risiko for, at disse historier langsomt glemmes. Dette kan have betydning for oplevelsen af hvem man er, fordi vores historier om os selv er vigtige for vores oplevelse af identitet. 1

2 Et narrativ betyder en fortælling, og at blive alene med sin livsfortælling kalder vi derfor narrativ ensomhed. En tidligere deltager i Fortæl for Livet beskriver konsekvensen af narrativ ensomhed for identitetsfølelsen således: Det er ligesom om, jeg er ved at fordampe. Der er ingen, der kan huske mit liv. Jeg kan ikke tale med nogen om det. Formål med udvikling af Fortæl for Livet Fortæl for Livet har til formål at modvirke narrativ ensomhed ved at engagere ældre deltagere i egne og hinandens betydningsfulde livshistorier. Dette virker ved at bringe ældre sammen i samtalegrupper, hvor de ved gruppens møder kan lytte og fortælle. Derved kommer Fortæl for Livets deltagere til at udgøre nye vidner til hinandens livsfortællinger. Det er vores erfaring, at Fortæl for Livet kan reducere narrativ ensomhed såvel som social isolation, ligesom det kan styrke deltagernes eksistentielle tilfredshed. Projektets formål er at udforske og udvikle denne praksis med henblik på at kunne udbrede Fortæl for Livet gennem undervisning af kommende gruppeledere, og skrivning af en praksisanvisende håndbog til projektets videre fremtid. Det langsigtede mål med projektet er at Fortæl for Livet kan blive en del af Ensomme Gamles Værns arbejde med at nå direkte ud til gamle mennesker, der har behov for en særlig indsats, i samarbejde med organisationer og personer der har den direkte kontakt til sådanne ældre. Ensomme Gamles Værn vil således kunne distribuere materiale, være tovholder for etablering af nye kurser for vordende gruppeledere til fx højskoler, kommuner og frivillige organisationer. Teori og metode Fortæl for Livets metode bygger på en narrativ teoretisk ramme med rødder i psykologi, antropologi og filosofi. Grundantagelserne er her, at livshistorier spiller en central rolle for menneskers organisering og forståelse af, hvem vi er. For at kende, eller være kendt af andre, må man derfor kende til vigtige, definerende livsfortællinger. En facilitering af sociale rum for gensidige udvekslinger af livsfortællinger nedsætter narrativ ensomhed og muliggør etablering af nye relationer, der kan forebygge eller mindske social isolation. Metodisk foregår dette gennem guidende spørgsmål inspireret af narrativ terapeutisk praksis 1, hvor fokus er på fremhævelsen af livsfortællinger, som bekræfter foretrukne måder at se sig selv på. Fortæl for Livet er ikke møder, hvor deltagerne gennemgår livet kronologisk, men møder hvor deltagerne, gennem nedslag i vigtige begivenheder fra livet, kan udtrykke hvem de er, hvad de står for, og hvad der har været og fortsat er vigtigt for dem i livet. 1 White, Michael (2008). Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels Forlag. 2

3 Fortæl for Livets foreløbige historie Fortæl for Livet har med succes været afprøvet i fire forskellige kontekster i tre forskellige lokalområder i København. Kandidatspecialet Fortæl for Livet er skrevet på baggrund af de indsamlede erfaringer herfra 2. Kandidatspecialet var støttet af Ensomme Gamles Værns studenterlegat. Erfaringer fra grupperne og specialet har givet anledning til, at projektet er blevet formidlet på en række konferencer og kurser: 2014: SUFO s årskonference Viden, praksis og etik i de forebyggende hjemmebesøg. 2014: Kursusdag for frivillige og professionelle rehabiliteringsmedarbejdere i Københavns Kommune. 2013: Københavns Kommunes brobyggerteam. 2013: Ensomme Gamles Værns konference Erindring og livserfaring at blive den man er (se vedlagte artikel af Sonja Sabinsky, Dagbladenes Bureau). 2013: Gæsteforelæsning på valgfaget Introduktion til narrative ideer, teori og praksis, Institut for Psykologi, Københavns universitet. 2013: 2nd European Conference on Narrative Therapy and Community Work. Projektplan Vi ønsker fra august 2014 at udvikle Fortæl for Livet til en indsats, der kan blive forankret i Ensomme Gamles Værn, da vi ser et potentiale i at udvikle denne metode, så den kan formidles og udbredes blandt forskellige faggrupper til gavn for gamle mennesker, der oplever narrativ ensomhed rundt i landet. Dette skal ske gennem: 1) Projektledernes etablering, dokumentation og analyse af erfaringer fra flere Fortæl for Livet grupper, der skal danne grundlag for 2) Udvikling, gennemførelse og dokumentation af et undervisningsforløb for kommende gruppeledere, der indeholder supervision af disse gruppelederes etablering af og gennemførelse af forløb med egne grupper. 3) Sideløbende analyseres og omsættes projektets samlede erfaringer til en håndbog med et praksisanvisende sigte. Her gives guidelines til facilitering og gennemførsel af Fortæl for Livet-grupper. Vi har kontakt til en række potentielle samarbejdspartnere heriblandt Københavns Kommune. Via brobygger Dorthe Pedersen er vi i dialog om muligheder for et samarbejde om udvælgelse og uddannelse af nye gruppeledere samt fagpersoner, der på anden måde kan inspireres af Fortæl for Livets praksis. Samtidig sonderes mulighederne for at Københavns Kommune kan støtte Fortæl for Livet økonomisk 3. Vi har endvidere kontakt til sociale viceværter, aktivitetsmedarbejdere og andre fagpersoner, der arbejder med ældre Et sådan tilskud vil medføre en tilsvarende reduktion i Ensomme Gamles Værns eventuelle bevilling. 3

4 Projektets faser og tidsplan 1. Fase. Indledning, etablering og erfaringsindsamling. Primo august medio oktober Etablering af kontakt til samarbejdspartnere Relevante lokalområder og samarbejdspartnere findes. Deltagere til seks Fortæl for Livet-grupper rekrutteres. Kort internationalt studieophold ved lignende projekter i USA Erfaringer fra narrativt arbejde med ældre fra forskellige projekter i USA inddrages. Ved at trække på erfaringer fra udlandet kan projekt Fortæl for Livet dels yderligere kvalificeres og dels få et internationalt udsyn. Afholdelse af gruppemøder, erfarings- og empiri-indsamling Vi kører hver især tre Fortæl for Livet-grupper i Københavnsområdet i et forløb på 10 møder. Der indsamles empiri fra disse møder via lyd- og filmoptagelser, hvis tilladelse gives. Opfølgning, afrapportering og journalisering Der føres journal for hvert gruppemøde for at skabe overblik over og indsigt i gruppernes forløb. Erfaringer fra grupperne afrapporteres og systematiseres. Denne arbejdsopgave er central for den videre analyse af praksis samt udvikling af undervisningsforløbet med gruppeledere. Supervision og faglig opkvalificering Fortæl for Livet arbejder på baggrund af en narrativ teoretisk ramme. Som en del af projektets faglige kvalitetssikring modtager vi i denne periode ekstern supervision af en supervisor med psykologfaglig baggrund, efteruddannet og specialiseret i narrativ teori og metode. Transskribering og analyse Empiri transskriberes af eksterne studentermedhjælpere. Vi analyserer materialet. Udarbejdelse af undervisningsmateriale og design af undervisningsforløb Erfaringsindsamling fra gruppeforløb danner grundlag for produktion af 1) undervisningsmateriale der anvendes i næste projektfase og 2) sidenhen håndbog. Design af undervisningsforløb for kommende gruppeledere baseret på det producerede undervisningsmateriale. På baggrund af samarbejdsnetværk rekrutteres nye gruppeledere og undervisningshold oprettes Projektledere opsøger og præsenterer Fortæl for Livet for relevante fagpersoner, som kan varetage udførelsen af egne grupper eller på anden måde inspireres af undervisningsforløbet. 4

5 2. Fase. Undervisningsforløb og påbegyndelse af håndbog. Medio oktober medio december Udførsel af undervisning Undervisningsforløb for udvalgte kommende gruppeledere rekrutteret fra samararbejdsorganisationer heriblandt Københavns Kommune. Gruppelederne kan være frivillige såvel som ansatte, men en relevant professionel baggrund er en forudsætning. Påtænkte faggrupper er bl.a. forebyggende medarbejdere såsom sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Undervisningen skal tjene til at klæde gruppelederne på til at varetage ledelsen af en gruppe ved at indføre dem i Fortæl for Livets teoretiske baggrund, metode og etik. I undervisningsforløbet vil de kommende gruppeledere via det udarbejdede undervisningsmateriale, der inkluderer den indsamlede empiri, præsenteres for Fortæl for Livets praksis, der dermed vil danne et fælles afsæt for refleksion og diskussion og for gruppeledernes tilegnelse af deres personlige stil i forhold til Fortæl for Livet. Produktion af praksisanvisende håndbog Sideløbende påbegyndes produktionen af et skriftligt produkt, der på baggrund af den indsamlede empiri og det allerede producerede undervisningsmateriale beskriver Fortæl for Livets metode, teoretiske baggrund og etik. Det skriftlige produkt skal udmøntes i en håndbog, der giver en teoretisk forståelse for samt praktiske guidelines. 3. Fase. Implementering, supervision og evaluering. Primo november ultimo marts Fortæl for Livet udbredes og tilpasses til lokal kontekst Gruppeledere etablerer og driver egne grupper eller implementerer på anden måde Fortæl for Livet i deres arbejde. Opfølgende sparring og supervision Gruppeledernes arbejde følges, og der tilbydes faglig sparring og supervision. Design af evaluering Design af evaluering af henholdsvis gruppeledernes og deltagernes oplevelser. Udvikling af to forskellige interviewguides til evaluering. Udførsel af evaluering Fortæl for Livets udbredelse og afprøvning i forskellige lokale kontekster med forskellige målgrupper af ældre mennesker under ledelse af gruppeledere med varierende faglig og frivillig eller professionel baggrund evalueres. Individuelle interviews med gruppeledere og fokusgruppeinterview med deltagere. Fortsat produktion af praksisanvisende håndbog Skrivning af håndbog foregår sideløbende. 5

6 4. Fase. Produktion og færdiggørelse af håndbog. Primo marts ultimo april Skrivning og revidering af håndbog Projektets samlede erfaringer omsættes til et endeligt skriftligt produkt. Håndbogen tilsigter et praksisanvisende format, der skal gøre projektets erfaringer let omsættelige. Erfaringer fra undervisningsforløb, samt erfaringer på baggrund af evalueringen af Fortæl for Livets udbredelse, inkorporeres. Håndbogen færdigskrives og redigeres. Layout, illustration og tryk Bogudgivelse og promovering Bogudgivelse af Ensomme Gamles Værn og promovering af arbejdet og håndbogen til relevante fagpersoner og netværk, fx Dansk Gerontologisk Selskab. Skriftlig og evt. mundtlig afrapportering Afrapportering til Ensomme Gamles Værn på baggrund af projektets evaluering. 6

7 Budget Projektet foregår i Ensomme Gamles Værn. Budgetposterne er delt i projektets faser og indeholder løn svarende til 13 lønmåneder á kr. I alt kr. Disse er fordelt over 9 kalendermåneder svarende til 28 timer ugentligt til hver projektleder. 1. Fase. Projektindledning, planlægning, Fortæl for Livet-grupper, kontakt til samarbejdspartnere Litteraturstudie, videnstilegnelse, internationalt studieophold kr. Etablering samarbejdsnetværk, etablering af livsfortællingsgrupper Udviklingsarbejde og erfaringsindsamling Analyse af erfaringer til forberedelse af undervisningsforløb kr kr kr. 2. Fase. Undervisningsforløb, etablering af og opfølgning på kursisternes egne grupper Design, udvikling og organisering af undervisningsforløb kr. Udarbejdelse af skriftligt undervisningsmateriale Udførelse af undervisningsforløb Løbende supervision og erfaringsindsamling fra undervisningshold kr kr kr. 3. Fase. Analyse og evaluering af projektet Analyse og evaluering af undervisningshold Erfaringsudveksling og netværksmøder Design af evaluering af deltagernes oplevelser. Udvikling af interviewguide Udførelse af deltagerorienteret evaluering. Fokusgruppeinterview kr kr kr kr. 4. Fase. Udfærdigelse af praksisanvisende håndbog Samlet analyse af projektet samt skrivning af endeligt produkt. Færdigredigering af endeligt produkt kr kr. Øvrige udgifter Transskribering af interview og gruppemøder Kort studieophold i USA. Erfaringsindsamling fra lignende internationale projekter (Evt. Kenneth & Mary Gergen, The TAOS Institute, Ohio) kr kr. 7

8 Supervision, opkvalificering og faglig sparring Transportudgifter Optagelsesudstyr, transskriberingsudstyr, teknisk udstyr Materialeanskaffelse, litteratur Fotos til håndbog, fotograf Rune Hansen Grafik og layout Tryk af håndbog Porto, kopiering m.m kr kr kr kr kr kr kr kr. Samlet budget I alt kr. 8

9 Præsentation af projektledere Sideløbende med uddannelsen til psykologer ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, har vi specialiseret os i narrativ teori og terapeutisk metode. Bl.a. gennem uddannelsesforløb i psykologfællesskabet Narrativ Praksis, Frederiksberg. Projekterfaringer Vi har begge haft ansættelse i to forskningsprojekter om Ensomhed midt i livet. I første del af projektet ønskede Mary Fonden i forbindelse med satsningsområdet Ensomhed forskningsbaseret viden om tilbagevendende og langvarig ensomhed blandt voksne mellem år. På initiativ og finansieret af Mary Fonden gennemførte Ensomme Gamles Værn forskningsprojektet i et samarbejde mellem Christine E. Swane og undertegnede som forskningsassistenter. I anden del af projektet ønskede og finansierede Ensomme Gamles Værn en udfoldelse og uddybning af analytiske temaer identificeret i projektets første del. Dette arbejde pågår indtil ultimo maj 2014 i et samarbejde mellem Christine E. Swane og undertegnede. Etablering, udvikling og drift af Fortæl for Livet hidtil har ligeledes bidraget til vores erfaring med projektarbejde og ledelse heraf. 9

10 CV ER (kort) Cand.Psych. Andreas Nikolajsen Erhvervs- og praksiserfaring : Forskningsassistent Ensomme Gamles Værn 2013: Fortæl for Livet hos Kursusringen : Frivillig gruppeleder og projektleder Fortæl for Livet : Næstformand, bestyrelsesmedlem og rådgiver i Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro : Kvalitativ interviewundersøgelse for OCDforeningen, Depressionsforeningen, Angstforeningen om Café Blom, socialpsykiatrisk café, København N : Vikarplejer Gerontopsykiatrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov Kurser og konferencer 2013: Erindring og livserfaring at blive den man er v. Ensomme Gamles Værn 2013: Stress i et narrativt perspektiv v. Cand.Psych.Aut. Helene Grau 2012: Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre v. Ensomme Gamles Værn 2012: Stilladsering narrativ terapi v. Cand.Pæd.Psych. Dorte Nissen 2012: Bevidning i narrativ terapi v. Cand.Psych.Aut. Jacob Mosgaard 2012: Agenthed og narrativ terapi v. Cand.Psych.Aut. Thilde Westmark 2012: 2nd European Conference in Narrative Therapy and Community Work 2012: Responding to the Colonizing Panopticon within Narrative Practice v. Art Fischer 2012: Narrativ terapi v. Maggie Carey, Narrativ Praksis 2012: Supervision v. Cand.Psych.Aut. Vibe Strøier, Narrativ Praksis Cand.Psych. Morten Hedelund Erhvervs- og praksiserfaring 2014: Bestyrelsesmedlem (suppleant), Dansk Gerontologisk Selskab : Forskningsassistent Ensomme Gamles Værn 2013: Fortæl for Livet hos Kursusringen : Frivillig gruppeleder og projektleder Fortæl for Livet : Pædagogisk medarbejder Mamma Mia - Aktivitetscenter og Socialpsykiatrisk Værested, København NV : Rådgiver Psykiatrifonden, København 2012: Rådgiver og gruppeleder for pårørende til psykisk sårbare, Sind Ungdom, København 2012: Medhjælper ved arbejdsmiljøundersøgelse, Mindwork Psykologisk Center, Ringsted : Medarbejder Hjemmeplejen, Brønshøj/Husum og Vanløse : Bomedarbejder Bostedet Radisevej 6.1, København S 10

11 Kurser og konferencer 2013: Erindring og livserfaring at blive den man er v. Ensomme Gamles Værn 2012: Ensomhed v. Ph.d. Elene Fleischer 2012: Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre v. Ensomme Gamles Værn 2012: 2nd European Conference in Narrative Therapy and Community Work 2012: Responding to the Colonizing Panopticon within Narrative Practice v. Art Fischer 2012: Narrativ terapi v. Maggie Carey, Narrativ Praksis 2012: Supervision v. Cand.Psych.Aut. Vibe Strøier, Narrativ Praksis. 11

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne Introduktion Den kunst at høre efter en Historie er gaaet tabt i Europa Karen Blixen, Den afrikanske farm Det vurderes, at hver femte voksne dansker har

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Ensom midt i livet. livshistorier, erfaringer og mønstre. Morten Hedelund, Andreas Nikolajsen, Christine E. Swane. Ensomme Gamles Værn, København

Ensom midt i livet. livshistorier, erfaringer og mønstre. Morten Hedelund, Andreas Nikolajsen, Christine E. Swane. Ensomme Gamles Værn, København Ensom midt i livet livshistorier, erfaringer og mønstre Morten Hedelund, Andreas Nikolajsen, Christine E. Swane Ensomme Gamles Værn, København Udarbejdet for Mary Fonden Februar 2014 Det er ligesom om

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

R Ø D O V R E K O M M U N E

R Ø D O V R E K O M M U N E R Ø D O V R E K O M M U N E folkeskolen.dk marts 2013 6. marts 2013 Evaluering af Diamantforløbet, foråret 2012 Baggrund I efteråret 2011 henvendte en af vores nye elever i 8. klasse sig til sin lærer.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Erfaringer fra et satspuljeprojekt på Forebyggelsescenter Nørrebro 2010-12 Forebyggelsescenter Nørrebro Københavns Kommune

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere