Udvikling af FORTÆL FOR LIVET livsfortællingsgrupper for ældre mennesker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af FORTÆL FOR LIVET livsfortællingsgrupper for ældre mennesker"

Transkript

1 Projektbeskrivelse: Udvikling af FORTÆL FOR LIVET livsfortællingsgrupper for ældre mennesker Cand. psych. Andreas Nikolajsen og cand. psych. Morten Hedelund Fortæl for Livet er et praksisinitiativ målrettet mindskning af ensomhed blandt ældre mennesker. Dette foregår gennem guidede gruppemøder centreret om livsfortællinger. Fortæl for Livet rummer potentiale for ensomhedsreduktion, psykisk sundhedsfremme og rehabilitering i forbindelse med store livsomvæltninger i alderdommen. Vi ønsker at forankre Fortæl for Livet i Ensomme Gamles Værn gennem et projekt, der udforsker og udbreder arbejdet med livsfortællingsgrupper blandt ældre mennesker. Dette skal ske ved erfaringsindsamling, udvikling og gennemførelse af undervisningsforløb samt udarbejdelse af en formidlingsvenlig, praksisanvisende håndbog henvendt til ansatte og frivillige med en professionel baggrund, og som er engageret i socialt arbejde med ældre. Kort beskrivelse af Fortæl for Livet Fortæl for Livet er skabt gennem sidste del af psykologistudiet og er emnet for vores speciale. Fortæl for Livet finder konkret sted ved at samle ældre mennesker i samtalegrupper. Grupperne etableres i samarbejde med partnere, som i forvejen har kontakt til ældre i et lokalområde. Grupperne består af 3-7 ældre samt en gruppeleder, der mødes én gang ugentligt i 10 uger. Møderne er af 1 time og 30 minutters varighed og foregår et hyggeligt og let tilgængeligt sted. De deltagende er potentielt alle ældre, der har lyst til at lytte til og fortælle betydningsfulde historier fra deres liv. Gruppelederen kan dog også målrette arbejdet mod særlige grupper, fx ældre mennesker der har mistet deres partner eller ældre flygtninge. Ved møderne guides deltagerne gennem deres fortællinger om betydningsfulde episoder og relationer fra deres liv. Undervejs opmuntres de samtidig til at forbinde deres fortællinger med hinanden via søgen efter forskelle og ligheder et arbejde, der understøttes af gruppelederen. Baggrund Med høj alder øges risikoen for at miste de personer, der kender til ens livshistorie. Partnere, venner, søskende og naboer kan være døde eller alvorligt syge. At de mennesker der har været til stede ved, eller kendt til, betydningsfulde episoder fra et gammelt menneskes liv, er væk, kan betyde at personen bliver alene med sine historier. Man kan sige, at gamle mennesker kan miste de personer, der har bevidnet deres liv vidnerne til deres livsfortælling. Er der ikke længere nogen at fortælle historierne til, nogen at få dem fortalt af eller tale med dem om, opstår en risiko for, at disse historier langsomt glemmes. Dette kan have betydning for oplevelsen af hvem man er, fordi vores historier om os selv er vigtige for vores oplevelse af identitet. 1

2 Et narrativ betyder en fortælling, og at blive alene med sin livsfortælling kalder vi derfor narrativ ensomhed. En tidligere deltager i Fortæl for Livet beskriver konsekvensen af narrativ ensomhed for identitetsfølelsen således: Det er ligesom om, jeg er ved at fordampe. Der er ingen, der kan huske mit liv. Jeg kan ikke tale med nogen om det. Formål med udvikling af Fortæl for Livet Fortæl for Livet har til formål at modvirke narrativ ensomhed ved at engagere ældre deltagere i egne og hinandens betydningsfulde livshistorier. Dette virker ved at bringe ældre sammen i samtalegrupper, hvor de ved gruppens møder kan lytte og fortælle. Derved kommer Fortæl for Livets deltagere til at udgøre nye vidner til hinandens livsfortællinger. Det er vores erfaring, at Fortæl for Livet kan reducere narrativ ensomhed såvel som social isolation, ligesom det kan styrke deltagernes eksistentielle tilfredshed. Projektets formål er at udforske og udvikle denne praksis med henblik på at kunne udbrede Fortæl for Livet gennem undervisning af kommende gruppeledere, og skrivning af en praksisanvisende håndbog til projektets videre fremtid. Det langsigtede mål med projektet er at Fortæl for Livet kan blive en del af Ensomme Gamles Værns arbejde med at nå direkte ud til gamle mennesker, der har behov for en særlig indsats, i samarbejde med organisationer og personer der har den direkte kontakt til sådanne ældre. Ensomme Gamles Værn vil således kunne distribuere materiale, være tovholder for etablering af nye kurser for vordende gruppeledere til fx højskoler, kommuner og frivillige organisationer. Teori og metode Fortæl for Livets metode bygger på en narrativ teoretisk ramme med rødder i psykologi, antropologi og filosofi. Grundantagelserne er her, at livshistorier spiller en central rolle for menneskers organisering og forståelse af, hvem vi er. For at kende, eller være kendt af andre, må man derfor kende til vigtige, definerende livsfortællinger. En facilitering af sociale rum for gensidige udvekslinger af livsfortællinger nedsætter narrativ ensomhed og muliggør etablering af nye relationer, der kan forebygge eller mindske social isolation. Metodisk foregår dette gennem guidende spørgsmål inspireret af narrativ terapeutisk praksis 1, hvor fokus er på fremhævelsen af livsfortællinger, som bekræfter foretrukne måder at se sig selv på. Fortæl for Livet er ikke møder, hvor deltagerne gennemgår livet kronologisk, men møder hvor deltagerne, gennem nedslag i vigtige begivenheder fra livet, kan udtrykke hvem de er, hvad de står for, og hvad der har været og fortsat er vigtigt for dem i livet. 1 White, Michael (2008). Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels Forlag. 2

3 Fortæl for Livets foreløbige historie Fortæl for Livet har med succes været afprøvet i fire forskellige kontekster i tre forskellige lokalområder i København. Kandidatspecialet Fortæl for Livet er skrevet på baggrund af de indsamlede erfaringer herfra 2. Kandidatspecialet var støttet af Ensomme Gamles Værns studenterlegat. Erfaringer fra grupperne og specialet har givet anledning til, at projektet er blevet formidlet på en række konferencer og kurser: 2014: SUFO s årskonference Viden, praksis og etik i de forebyggende hjemmebesøg. 2014: Kursusdag for frivillige og professionelle rehabiliteringsmedarbejdere i Københavns Kommune. 2013: Københavns Kommunes brobyggerteam. 2013: Ensomme Gamles Værns konference Erindring og livserfaring at blive den man er (se vedlagte artikel af Sonja Sabinsky, Dagbladenes Bureau). 2013: Gæsteforelæsning på valgfaget Introduktion til narrative ideer, teori og praksis, Institut for Psykologi, Københavns universitet. 2013: 2nd European Conference on Narrative Therapy and Community Work. Projektplan Vi ønsker fra august 2014 at udvikle Fortæl for Livet til en indsats, der kan blive forankret i Ensomme Gamles Værn, da vi ser et potentiale i at udvikle denne metode, så den kan formidles og udbredes blandt forskellige faggrupper til gavn for gamle mennesker, der oplever narrativ ensomhed rundt i landet. Dette skal ske gennem: 1) Projektledernes etablering, dokumentation og analyse af erfaringer fra flere Fortæl for Livet grupper, der skal danne grundlag for 2) Udvikling, gennemførelse og dokumentation af et undervisningsforløb for kommende gruppeledere, der indeholder supervision af disse gruppelederes etablering af og gennemførelse af forløb med egne grupper. 3) Sideløbende analyseres og omsættes projektets samlede erfaringer til en håndbog med et praksisanvisende sigte. Her gives guidelines til facilitering og gennemførsel af Fortæl for Livet-grupper. Vi har kontakt til en række potentielle samarbejdspartnere heriblandt Københavns Kommune. Via brobygger Dorthe Pedersen er vi i dialog om muligheder for et samarbejde om udvælgelse og uddannelse af nye gruppeledere samt fagpersoner, der på anden måde kan inspireres af Fortæl for Livets praksis. Samtidig sonderes mulighederne for at Københavns Kommune kan støtte Fortæl for Livet økonomisk 3. Vi har endvidere kontakt til sociale viceværter, aktivitetsmedarbejdere og andre fagpersoner, der arbejder med ældre Et sådan tilskud vil medføre en tilsvarende reduktion i Ensomme Gamles Værns eventuelle bevilling. 3

4 Projektets faser og tidsplan 1. Fase. Indledning, etablering og erfaringsindsamling. Primo august medio oktober Etablering af kontakt til samarbejdspartnere Relevante lokalområder og samarbejdspartnere findes. Deltagere til seks Fortæl for Livet-grupper rekrutteres. Kort internationalt studieophold ved lignende projekter i USA Erfaringer fra narrativt arbejde med ældre fra forskellige projekter i USA inddrages. Ved at trække på erfaringer fra udlandet kan projekt Fortæl for Livet dels yderligere kvalificeres og dels få et internationalt udsyn. Afholdelse af gruppemøder, erfarings- og empiri-indsamling Vi kører hver især tre Fortæl for Livet-grupper i Københavnsområdet i et forløb på 10 møder. Der indsamles empiri fra disse møder via lyd- og filmoptagelser, hvis tilladelse gives. Opfølgning, afrapportering og journalisering Der føres journal for hvert gruppemøde for at skabe overblik over og indsigt i gruppernes forløb. Erfaringer fra grupperne afrapporteres og systematiseres. Denne arbejdsopgave er central for den videre analyse af praksis samt udvikling af undervisningsforløbet med gruppeledere. Supervision og faglig opkvalificering Fortæl for Livet arbejder på baggrund af en narrativ teoretisk ramme. Som en del af projektets faglige kvalitetssikring modtager vi i denne periode ekstern supervision af en supervisor med psykologfaglig baggrund, efteruddannet og specialiseret i narrativ teori og metode. Transskribering og analyse Empiri transskriberes af eksterne studentermedhjælpere. Vi analyserer materialet. Udarbejdelse af undervisningsmateriale og design af undervisningsforløb Erfaringsindsamling fra gruppeforløb danner grundlag for produktion af 1) undervisningsmateriale der anvendes i næste projektfase og 2) sidenhen håndbog. Design af undervisningsforløb for kommende gruppeledere baseret på det producerede undervisningsmateriale. På baggrund af samarbejdsnetværk rekrutteres nye gruppeledere og undervisningshold oprettes Projektledere opsøger og præsenterer Fortæl for Livet for relevante fagpersoner, som kan varetage udførelsen af egne grupper eller på anden måde inspireres af undervisningsforløbet. 4

5 2. Fase. Undervisningsforløb og påbegyndelse af håndbog. Medio oktober medio december Udførsel af undervisning Undervisningsforløb for udvalgte kommende gruppeledere rekrutteret fra samararbejdsorganisationer heriblandt Københavns Kommune. Gruppelederne kan være frivillige såvel som ansatte, men en relevant professionel baggrund er en forudsætning. Påtænkte faggrupper er bl.a. forebyggende medarbejdere såsom sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Undervisningen skal tjene til at klæde gruppelederne på til at varetage ledelsen af en gruppe ved at indføre dem i Fortæl for Livets teoretiske baggrund, metode og etik. I undervisningsforløbet vil de kommende gruppeledere via det udarbejdede undervisningsmateriale, der inkluderer den indsamlede empiri, præsenteres for Fortæl for Livets praksis, der dermed vil danne et fælles afsæt for refleksion og diskussion og for gruppeledernes tilegnelse af deres personlige stil i forhold til Fortæl for Livet. Produktion af praksisanvisende håndbog Sideløbende påbegyndes produktionen af et skriftligt produkt, der på baggrund af den indsamlede empiri og det allerede producerede undervisningsmateriale beskriver Fortæl for Livets metode, teoretiske baggrund og etik. Det skriftlige produkt skal udmøntes i en håndbog, der giver en teoretisk forståelse for samt praktiske guidelines. 3. Fase. Implementering, supervision og evaluering. Primo november ultimo marts Fortæl for Livet udbredes og tilpasses til lokal kontekst Gruppeledere etablerer og driver egne grupper eller implementerer på anden måde Fortæl for Livet i deres arbejde. Opfølgende sparring og supervision Gruppeledernes arbejde følges, og der tilbydes faglig sparring og supervision. Design af evaluering Design af evaluering af henholdsvis gruppeledernes og deltagernes oplevelser. Udvikling af to forskellige interviewguides til evaluering. Udførsel af evaluering Fortæl for Livets udbredelse og afprøvning i forskellige lokale kontekster med forskellige målgrupper af ældre mennesker under ledelse af gruppeledere med varierende faglig og frivillig eller professionel baggrund evalueres. Individuelle interviews med gruppeledere og fokusgruppeinterview med deltagere. Fortsat produktion af praksisanvisende håndbog Skrivning af håndbog foregår sideløbende. 5

6 4. Fase. Produktion og færdiggørelse af håndbog. Primo marts ultimo april Skrivning og revidering af håndbog Projektets samlede erfaringer omsættes til et endeligt skriftligt produkt. Håndbogen tilsigter et praksisanvisende format, der skal gøre projektets erfaringer let omsættelige. Erfaringer fra undervisningsforløb, samt erfaringer på baggrund af evalueringen af Fortæl for Livets udbredelse, inkorporeres. Håndbogen færdigskrives og redigeres. Layout, illustration og tryk Bogudgivelse og promovering Bogudgivelse af Ensomme Gamles Værn og promovering af arbejdet og håndbogen til relevante fagpersoner og netværk, fx Dansk Gerontologisk Selskab. Skriftlig og evt. mundtlig afrapportering Afrapportering til Ensomme Gamles Værn på baggrund af projektets evaluering. 6

7 Budget Projektet foregår i Ensomme Gamles Værn. Budgetposterne er delt i projektets faser og indeholder løn svarende til 13 lønmåneder á kr. I alt kr. Disse er fordelt over 9 kalendermåneder svarende til 28 timer ugentligt til hver projektleder. 1. Fase. Projektindledning, planlægning, Fortæl for Livet-grupper, kontakt til samarbejdspartnere Litteraturstudie, videnstilegnelse, internationalt studieophold kr. Etablering samarbejdsnetværk, etablering af livsfortællingsgrupper Udviklingsarbejde og erfaringsindsamling Analyse af erfaringer til forberedelse af undervisningsforløb kr kr kr. 2. Fase. Undervisningsforløb, etablering af og opfølgning på kursisternes egne grupper Design, udvikling og organisering af undervisningsforløb kr. Udarbejdelse af skriftligt undervisningsmateriale Udførelse af undervisningsforløb Løbende supervision og erfaringsindsamling fra undervisningshold kr kr kr. 3. Fase. Analyse og evaluering af projektet Analyse og evaluering af undervisningshold Erfaringsudveksling og netværksmøder Design af evaluering af deltagernes oplevelser. Udvikling af interviewguide Udførelse af deltagerorienteret evaluering. Fokusgruppeinterview kr kr kr kr. 4. Fase. Udfærdigelse af praksisanvisende håndbog Samlet analyse af projektet samt skrivning af endeligt produkt. Færdigredigering af endeligt produkt kr kr. Øvrige udgifter Transskribering af interview og gruppemøder Kort studieophold i USA. Erfaringsindsamling fra lignende internationale projekter (Evt. Kenneth & Mary Gergen, The TAOS Institute, Ohio) kr kr. 7

8 Supervision, opkvalificering og faglig sparring Transportudgifter Optagelsesudstyr, transskriberingsudstyr, teknisk udstyr Materialeanskaffelse, litteratur Fotos til håndbog, fotograf Rune Hansen Grafik og layout Tryk af håndbog Porto, kopiering m.m kr kr kr kr kr kr kr kr. Samlet budget I alt kr. 8

9 Præsentation af projektledere Sideløbende med uddannelsen til psykologer ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, har vi specialiseret os i narrativ teori og terapeutisk metode. Bl.a. gennem uddannelsesforløb i psykologfællesskabet Narrativ Praksis, Frederiksberg. Projekterfaringer Vi har begge haft ansættelse i to forskningsprojekter om Ensomhed midt i livet. I første del af projektet ønskede Mary Fonden i forbindelse med satsningsområdet Ensomhed forskningsbaseret viden om tilbagevendende og langvarig ensomhed blandt voksne mellem år. På initiativ og finansieret af Mary Fonden gennemførte Ensomme Gamles Værn forskningsprojektet i et samarbejde mellem Christine E. Swane og undertegnede som forskningsassistenter. I anden del af projektet ønskede og finansierede Ensomme Gamles Værn en udfoldelse og uddybning af analytiske temaer identificeret i projektets første del. Dette arbejde pågår indtil ultimo maj 2014 i et samarbejde mellem Christine E. Swane og undertegnede. Etablering, udvikling og drift af Fortæl for Livet hidtil har ligeledes bidraget til vores erfaring med projektarbejde og ledelse heraf. 9

10 CV ER (kort) Cand.Psych. Andreas Nikolajsen Erhvervs- og praksiserfaring : Forskningsassistent Ensomme Gamles Værn 2013: Fortæl for Livet hos Kursusringen : Frivillig gruppeleder og projektleder Fortæl for Livet : Næstformand, bestyrelsesmedlem og rådgiver i Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro : Kvalitativ interviewundersøgelse for OCDforeningen, Depressionsforeningen, Angstforeningen om Café Blom, socialpsykiatrisk café, København N : Vikarplejer Gerontopsykiatrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov Kurser og konferencer 2013: Erindring og livserfaring at blive den man er v. Ensomme Gamles Værn 2013: Stress i et narrativt perspektiv v. Cand.Psych.Aut. Helene Grau 2012: Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre v. Ensomme Gamles Værn 2012: Stilladsering narrativ terapi v. Cand.Pæd.Psych. Dorte Nissen 2012: Bevidning i narrativ terapi v. Cand.Psych.Aut. Jacob Mosgaard 2012: Agenthed og narrativ terapi v. Cand.Psych.Aut. Thilde Westmark 2012: 2nd European Conference in Narrative Therapy and Community Work 2012: Responding to the Colonizing Panopticon within Narrative Practice v. Art Fischer 2012: Narrativ terapi v. Maggie Carey, Narrativ Praksis 2012: Supervision v. Cand.Psych.Aut. Vibe Strøier, Narrativ Praksis Cand.Psych. Morten Hedelund Erhvervs- og praksiserfaring 2014: Bestyrelsesmedlem (suppleant), Dansk Gerontologisk Selskab : Forskningsassistent Ensomme Gamles Værn 2013: Fortæl for Livet hos Kursusringen : Frivillig gruppeleder og projektleder Fortæl for Livet : Pædagogisk medarbejder Mamma Mia - Aktivitetscenter og Socialpsykiatrisk Værested, København NV : Rådgiver Psykiatrifonden, København 2012: Rådgiver og gruppeleder for pårørende til psykisk sårbare, Sind Ungdom, København 2012: Medhjælper ved arbejdsmiljøundersøgelse, Mindwork Psykologisk Center, Ringsted : Medarbejder Hjemmeplejen, Brønshøj/Husum og Vanløse : Bomedarbejder Bostedet Radisevej 6.1, København S 10

11 Kurser og konferencer 2013: Erindring og livserfaring at blive den man er v. Ensomme Gamles Værn 2012: Ensomhed v. Ph.d. Elene Fleischer 2012: Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre v. Ensomme Gamles Værn 2012: 2nd European Conference in Narrative Therapy and Community Work 2012: Responding to the Colonizing Panopticon within Narrative Practice v. Art Fischer 2012: Narrativ terapi v. Maggie Carey, Narrativ Praksis 2012: Supervision v. Cand.Psych.Aut. Vibe Strøier, Narrativ Praksis. 11

Udvikling af FORTÆL FOR LIVET livsfortællingsgrupper for ældre mennesker

Udvikling af FORTÆL FOR LIVET livsfortællingsgrupper for ældre mennesker Projektbeskrivelse: Udvikling af FORTÆL FOR LIVET livsfortællingsgrupper for ældre mennesker Cand. psych. Andreas Nikolajsen og cand. psych. Morten Hedelund Fortæl for Livet er et praksisinitiativ målrettet

Læs mere

Fortæl for Livet. En historie om samskabelse mellem mennesker - og mellem aktører fra den frivillige, private og offentlige verden

Fortæl for Livet. En historie om samskabelse mellem mennesker - og mellem aktører fra den frivillige, private og offentlige verden Fortæl for Livet En historie om samskabelse mellem mennesker - og mellem aktører fra den frivillige, private og offentlige verden Program Fortæl for Livets udvikling fra frivilligt initiativ til socialt

Læs mere

Viden, praksis og etik i de forebyggende hjemmebesøg

Viden, praksis og etik i de forebyggende hjemmebesøg Viden, praksis og etik i de forebyggende hjemmebesøg Vores forventning til et liv som gammel er, at vi skal have mulighed for at leve et aktivt liv længst muligt også med støtte fra samfundet. Forventningen

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Palle alene i verden. Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015

Palle alene i verden. Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015 Palle alene i verden Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles Værn 1 Kvalitativt studie 20 personer 30

Læs mere

Tirsdag d. 24. oktober 2017 Vingstedcentret ved Vejle

Tirsdag d. 24. oktober 2017 Vingstedcentret ved Vejle Ældrepolitisk konference 2017 Andreas Nikolajsen, psykolog i fonden Ensomme Gamles Værn Tirsdag d. 24. oktober 2017 Vingstedcentret ved Vejle Ensomhed og alder (Lasgaard & Friis, 2015) Overordnet indhold

Læs mere

FORTÆL FOR LIVET. livsvigtige fortællegrupper for ældre. Andreas Nikolajsen og Morten Hedelund. Ensomme Gamles Værn 2016

FORTÆL FOR LIVET. livsvigtige fortællegrupper for ældre. Andreas Nikolajsen og Morten Hedelund. Ensomme Gamles Værn 2016 Andreas Nikolajsen og Morten Hedelund FORTÆL FOR LIVET livsvigtige fortællegrupper for ældre Ensomme Gamles Værn 2016 Fortæl for livet.indd 1 12/02/16 13.36 FORTÆL FOR LIVET livsvigtige fortællegrupper

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Hør og se barnets stemme - Et projekt med kunstnerisk og æstetisk tilgang

Hør og se barnets stemme - Et projekt med kunstnerisk og æstetisk tilgang Hør og se barnets stemme - Et projekt med kunstnerisk og æstetisk tilgang Birte Hansen og Mette Hind Fotograf: Finn Faurbye Finansieret af: NUBU, Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København)

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Underviser Lone Bak Kirk Andreas Nikolajsen Ditte Charles Christina Warrer Schnohr Ensomhed er meget skadeligt for helbredet og koster

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus

Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus 2017-2018 Slagelse Program 9.8.17 Følgende bøger forventes anskaffet af deltagerne på dette forløb: Morgan, Alice ( 2005): Narrative samtaler - en introduktion.

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Det spirer og gror erfaringer fra læsegrupper med ældre

Det spirer og gror erfaringer fra læsegrupper med ældre Det spirer og gror erfaringer fra læsegrupper med ældre Inspirationsseminar Middelfart 16. januar 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør Jon Dag Rasmussen, cand.pæd.ant., ph.d.-studerende

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Sygeplejerske Karin Birtø 1, sygeplejerske Anne Friis 2 og centerchef Jette Vibe-Petersen

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET ET UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSSPROJEKT UNDER TVÆRFAGLIGT VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE 2014-2017 BAGGRUND OG FORMÅL Dette projekt er et forsknings-

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART GENERATOR KURSER OG KONFERENCER NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Når evalueringen skal skabe værdi med mere end blot evalueringsresultatet - Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2017

Når evalueringen skal skabe værdi med mere end blot evalueringsresultatet - Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2017 Når evalueringen skal skabe værdi med mere end blot evalueringsresultatet - Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2017 Kort præsentation af Stephanie Bäckström, S. (2017). Øg din svarprocent i næste

Læs mere

Aftale om interview med fire ældre efterladte 41. DMCG-pal uddannelse palliation på grund-,efter-, og videre uddannelser

Aftale om interview med fire ældre efterladte 41. DMCG-pal uddannelse palliation på grund-,efter-, og videre uddannelser Når to bliver til en omsorg i sorgen Tidsplan/proces og resultater Fase 1 Projektudvikling September 2010 35. Kontakt til syregruppe medlemmer. Møde med psykolog Tilsagn fra psykolog Maja O`Conner om projektdeltagelse

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

Metodestærk og udviklingsorienteret sundhedsfremmer

Metodestærk og udviklingsorienteret sundhedsfremmer Metodestærk og udviklingsorienteret sundhedsfremmer Camilla Rindom Cand.san. i Psykologi og Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Vanløse Allé 46, 1. th. 2720 Vanløse Tlf.: 2871 4916 E-mail: camillarindom@hotmail.com

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Forstå. ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15. Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Forstå. ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15. Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Forstå ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15 Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg PRIS: 1.000 kr., speciale- og ph.d.-studerende 300 kr. Prisen inkluderer rapporten

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Åben Dialog. Afprøvning og dokumentation af Åben Dialog som metode

Åben Dialog. Afprøvning og dokumentation af Åben Dialog som metode Åben Dialog Afprøvning og dokumentation af Åben Dialog som metode Baggrund Psykiatriudvalget har i deres rapport blandt andet fokus på Åben Dialog KL og Socialministeriet havde fokus på Åben Dialog 19

Læs mere

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger,

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, Invitation CFPS sommerkonference 2016 April, 2016 Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, For første gang åbner CFPS dørene for vores årlige sommerkonference. Vi begynder med et brag fantastiske

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB 1 ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi, SDU. Introduktion 2 Rikke Holm Bramsen, Cand. Psych. Post doc. ved Institut for Psykologi, SDU i

Læs mere

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD Salon om deltagelse i samfundet og oplevelse af sundhed Konferencen om lighed i sundhed Region Midtjylland Den 29. september 2016 v. Anna Paldam Folker, senior

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud.

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Struktur Indhold Tidshorisont Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling Kirsten Sørensen Århus

Læs mere

Fortæl for Livet Projektrapport

Fortæl for Livet Projektrapport 2016 Fortæl for Livet Projektrapport ANDREAS NIKOLAJSEN & MORTEN HEDELUND Indhold Kapitel 1. Fortæl for Livet... 2 Konklusioner... 3 Kapitel 2. Fortæl for livet som socialt udviklingsprojekt... 4 Fortæl

Læs mere

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Palliativ indsats på danske sygehuse National konference 6. november 2012 Karen Marie Dalgaard, forsker

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse d Koordinator for sorggrupper for børn og unge Børn og unge, som mister, har brug for sorggrupper Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre.

Læs mere

Også børn og unge har migræne

Også børn og unge har migræne Projektbeskrivelse fra Migrænikerforbundet Målgruppe Også børn og unge har migræne Projektet har to målgrupper: a) Børn og unge og deres familier b) Lærere og pædagoger og andre som via deres arbejde er

Læs mere

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis Positive Devicance Academy Træning i PD praksis 1 Træning i PD praksis 1.1 Formål Formålet med kurset er todelt. Dels at deltagerne får et udvidet teoretisk og praktisk indblik i PD-metoden og dels at

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker ÅBEN 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker ÅBEN DIALOG UDDANNELSEN BESTÅR AF Seks seminarer à tre dages varighed fordelt med tre

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år.

Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år. Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år. 2016 - Gennemførsel af evaluering blandt Ringe Kostskoles samarbejdspartnere Formålet med analysen er overordnet, at identificere hvor Ringe

Læs mere