Udvikling af FORTÆL FOR LIVET livsfortællingsgrupper for ældre mennesker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af FORTÆL FOR LIVET livsfortællingsgrupper for ældre mennesker"

Transkript

1 Projektbeskrivelse: Udvikling af FORTÆL FOR LIVET livsfortællingsgrupper for ældre mennesker Cand. psych. Andreas Nikolajsen og cand. psych. Morten Hedelund Fortæl for Livet er et praksisinitiativ målrettet mindskning af ensomhed blandt ældre mennesker. Dette foregår gennem guidede gruppemøder centreret om livsfortællinger. Fortæl for Livet rummer potentiale for ensomhedsreduktion, psykisk sundhedsfremme og rehabilitering i forbindelse med store livsomvæltninger i alderdommen. Vi ønsker at forankre Fortæl for Livet i Ensomme Gamles Værn gennem et projekt, der udforsker og udbreder arbejdet med livsfortællingsgrupper blandt ældre mennesker. Dette skal ske ved erfaringsindsamling, udvikling og gennemførelse af undervisningsforløb samt udarbejdelse af en formidlingsvenlig, praksisanvisende håndbog henvendt til ansatte og frivillige med en professionel baggrund, og som er engageret i socialt arbejde med ældre. Kort beskrivelse af Fortæl for Livet Fortæl for Livet er skabt gennem sidste del af psykologistudiet og er emnet for vores speciale. Fortæl for Livet finder konkret sted ved at samle ældre mennesker i samtalegrupper. Grupperne etableres i samarbejde med partnere, som i forvejen har kontakt til ældre i et lokalområde. Grupperne består af 3-7 ældre samt en gruppeleder, der mødes én gang ugentligt i 10 uger. Møderne er af 1 time og 30 minutters varighed og foregår et hyggeligt og let tilgængeligt sted. De deltagende er potentielt alle ældre, der har lyst til at lytte til og fortælle betydningsfulde historier fra deres liv. Gruppelederen kan dog også målrette arbejdet mod særlige grupper, fx ældre mennesker der har mistet deres partner eller ældre flygtninge. Ved møderne guides deltagerne gennem deres fortællinger om betydningsfulde episoder og relationer fra deres liv. Undervejs opmuntres de samtidig til at forbinde deres fortællinger med hinanden via søgen efter forskelle og ligheder et arbejde, der understøttes af gruppelederen. Baggrund Med høj alder øges risikoen for at miste de personer, der kender til ens livshistorie. Partnere, venner, søskende og naboer kan være døde eller alvorligt syge. At de mennesker der har været til stede ved, eller kendt til, betydningsfulde episoder fra et gammelt menneskes liv, er væk, kan betyde at personen bliver alene med sine historier. Man kan sige, at gamle mennesker kan miste de personer, der har bevidnet deres liv vidnerne til deres livsfortælling. Er der ikke længere nogen at fortælle historierne til, nogen at få dem fortalt af eller tale med dem om, opstår en risiko for, at disse historier langsomt glemmes. Dette kan have betydning for oplevelsen af hvem man er, fordi vores historier om os selv er vigtige for vores oplevelse af identitet. 1

2 Et narrativ betyder en fortælling, og at blive alene med sin livsfortælling kalder vi derfor narrativ ensomhed. En tidligere deltager i Fortæl for Livet beskriver konsekvensen af narrativ ensomhed for identitetsfølelsen således: Det er ligesom om, jeg er ved at fordampe. Der er ingen, der kan huske mit liv. Jeg kan ikke tale med nogen om det. Formål med udvikling af Fortæl for Livet Fortæl for Livet har til formål at modvirke narrativ ensomhed ved at engagere ældre deltagere i egne og hinandens betydningsfulde livshistorier. Dette virker ved at bringe ældre sammen i samtalegrupper, hvor de ved gruppens møder kan lytte og fortælle. Derved kommer Fortæl for Livets deltagere til at udgøre nye vidner til hinandens livsfortællinger. Det er vores erfaring, at Fortæl for Livet kan reducere narrativ ensomhed såvel som social isolation, ligesom det kan styrke deltagernes eksistentielle tilfredshed. Projektets formål er at udforske og udvikle denne praksis med henblik på at kunne udbrede Fortæl for Livet gennem undervisning af kommende gruppeledere, og skrivning af en praksisanvisende håndbog til projektets videre fremtid. Det langsigtede mål med projektet er at Fortæl for Livet kan blive en del af Ensomme Gamles Værns arbejde med at nå direkte ud til gamle mennesker, der har behov for en særlig indsats, i samarbejde med organisationer og personer der har den direkte kontakt til sådanne ældre. Ensomme Gamles Værn vil således kunne distribuere materiale, være tovholder for etablering af nye kurser for vordende gruppeledere til fx højskoler, kommuner og frivillige organisationer. Teori og metode Fortæl for Livets metode bygger på en narrativ teoretisk ramme med rødder i psykologi, antropologi og filosofi. Grundantagelserne er her, at livshistorier spiller en central rolle for menneskers organisering og forståelse af, hvem vi er. For at kende, eller være kendt af andre, må man derfor kende til vigtige, definerende livsfortællinger. En facilitering af sociale rum for gensidige udvekslinger af livsfortællinger nedsætter narrativ ensomhed og muliggør etablering af nye relationer, der kan forebygge eller mindske social isolation. Metodisk foregår dette gennem guidende spørgsmål inspireret af narrativ terapeutisk praksis 1, hvor fokus er på fremhævelsen af livsfortællinger, som bekræfter foretrukne måder at se sig selv på. Fortæl for Livet er ikke møder, hvor deltagerne gennemgår livet kronologisk, men møder hvor deltagerne, gennem nedslag i vigtige begivenheder fra livet, kan udtrykke hvem de er, hvad de står for, og hvad der har været og fortsat er vigtigt for dem i livet. 1 White, Michael (2008). Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels Forlag. 2

3 Fortæl for Livets foreløbige historie Fortæl for Livet har med succes været afprøvet i fire forskellige kontekster i tre forskellige lokalområder i København. Kandidatspecialet Fortæl for Livet er skrevet på baggrund af de indsamlede erfaringer herfra 2. Kandidatspecialet var støttet af Ensomme Gamles Værns studenterlegat. Erfaringer fra grupperne og specialet har givet anledning til, at projektet er blevet formidlet på en række konferencer og kurser: 2014: SUFO s årskonference Viden, praksis og etik i de forebyggende hjemmebesøg. 2014: Kursusdag for frivillige og professionelle rehabiliteringsmedarbejdere i Københavns Kommune. 2013: Københavns Kommunes brobyggerteam. 2013: Ensomme Gamles Værns konference Erindring og livserfaring at blive den man er (se vedlagte artikel af Sonja Sabinsky, Dagbladenes Bureau). 2013: Gæsteforelæsning på valgfaget Introduktion til narrative ideer, teori og praksis, Institut for Psykologi, Københavns universitet. 2013: 2nd European Conference on Narrative Therapy and Community Work. Projektplan Vi ønsker fra august 2014 at udvikle Fortæl for Livet til en indsats, der kan blive forankret i Ensomme Gamles Værn, da vi ser et potentiale i at udvikle denne metode, så den kan formidles og udbredes blandt forskellige faggrupper til gavn for gamle mennesker, der oplever narrativ ensomhed rundt i landet. Dette skal ske gennem: 1) Projektledernes etablering, dokumentation og analyse af erfaringer fra flere Fortæl for Livet grupper, der skal danne grundlag for 2) Udvikling, gennemførelse og dokumentation af et undervisningsforløb for kommende gruppeledere, der indeholder supervision af disse gruppelederes etablering af og gennemførelse af forløb med egne grupper. 3) Sideløbende analyseres og omsættes projektets samlede erfaringer til en håndbog med et praksisanvisende sigte. Her gives guidelines til facilitering og gennemførsel af Fortæl for Livet-grupper. Vi har kontakt til en række potentielle samarbejdspartnere heriblandt Københavns Kommune. Via brobygger Dorthe Pedersen er vi i dialog om muligheder for et samarbejde om udvælgelse og uddannelse af nye gruppeledere samt fagpersoner, der på anden måde kan inspireres af Fortæl for Livets praksis. Samtidig sonderes mulighederne for at Københavns Kommune kan støtte Fortæl for Livet økonomisk 3. Vi har endvidere kontakt til sociale viceværter, aktivitetsmedarbejdere og andre fagpersoner, der arbejder med ældre Et sådan tilskud vil medføre en tilsvarende reduktion i Ensomme Gamles Værns eventuelle bevilling. 3

4 Projektets faser og tidsplan 1. Fase. Indledning, etablering og erfaringsindsamling. Primo august medio oktober Etablering af kontakt til samarbejdspartnere Relevante lokalområder og samarbejdspartnere findes. Deltagere til seks Fortæl for Livet-grupper rekrutteres. Kort internationalt studieophold ved lignende projekter i USA Erfaringer fra narrativt arbejde med ældre fra forskellige projekter i USA inddrages. Ved at trække på erfaringer fra udlandet kan projekt Fortæl for Livet dels yderligere kvalificeres og dels få et internationalt udsyn. Afholdelse af gruppemøder, erfarings- og empiri-indsamling Vi kører hver især tre Fortæl for Livet-grupper i Københavnsområdet i et forløb på 10 møder. Der indsamles empiri fra disse møder via lyd- og filmoptagelser, hvis tilladelse gives. Opfølgning, afrapportering og journalisering Der føres journal for hvert gruppemøde for at skabe overblik over og indsigt i gruppernes forløb. Erfaringer fra grupperne afrapporteres og systematiseres. Denne arbejdsopgave er central for den videre analyse af praksis samt udvikling af undervisningsforløbet med gruppeledere. Supervision og faglig opkvalificering Fortæl for Livet arbejder på baggrund af en narrativ teoretisk ramme. Som en del af projektets faglige kvalitetssikring modtager vi i denne periode ekstern supervision af en supervisor med psykologfaglig baggrund, efteruddannet og specialiseret i narrativ teori og metode. Transskribering og analyse Empiri transskriberes af eksterne studentermedhjælpere. Vi analyserer materialet. Udarbejdelse af undervisningsmateriale og design af undervisningsforløb Erfaringsindsamling fra gruppeforløb danner grundlag for produktion af 1) undervisningsmateriale der anvendes i næste projektfase og 2) sidenhen håndbog. Design af undervisningsforløb for kommende gruppeledere baseret på det producerede undervisningsmateriale. På baggrund af samarbejdsnetværk rekrutteres nye gruppeledere og undervisningshold oprettes Projektledere opsøger og præsenterer Fortæl for Livet for relevante fagpersoner, som kan varetage udførelsen af egne grupper eller på anden måde inspireres af undervisningsforløbet. 4

5 2. Fase. Undervisningsforløb og påbegyndelse af håndbog. Medio oktober medio december Udførsel af undervisning Undervisningsforløb for udvalgte kommende gruppeledere rekrutteret fra samararbejdsorganisationer heriblandt Københavns Kommune. Gruppelederne kan være frivillige såvel som ansatte, men en relevant professionel baggrund er en forudsætning. Påtænkte faggrupper er bl.a. forebyggende medarbejdere såsom sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Undervisningen skal tjene til at klæde gruppelederne på til at varetage ledelsen af en gruppe ved at indføre dem i Fortæl for Livets teoretiske baggrund, metode og etik. I undervisningsforløbet vil de kommende gruppeledere via det udarbejdede undervisningsmateriale, der inkluderer den indsamlede empiri, præsenteres for Fortæl for Livets praksis, der dermed vil danne et fælles afsæt for refleksion og diskussion og for gruppeledernes tilegnelse af deres personlige stil i forhold til Fortæl for Livet. Produktion af praksisanvisende håndbog Sideløbende påbegyndes produktionen af et skriftligt produkt, der på baggrund af den indsamlede empiri og det allerede producerede undervisningsmateriale beskriver Fortæl for Livets metode, teoretiske baggrund og etik. Det skriftlige produkt skal udmøntes i en håndbog, der giver en teoretisk forståelse for samt praktiske guidelines. 3. Fase. Implementering, supervision og evaluering. Primo november ultimo marts Fortæl for Livet udbredes og tilpasses til lokal kontekst Gruppeledere etablerer og driver egne grupper eller implementerer på anden måde Fortæl for Livet i deres arbejde. Opfølgende sparring og supervision Gruppeledernes arbejde følges, og der tilbydes faglig sparring og supervision. Design af evaluering Design af evaluering af henholdsvis gruppeledernes og deltagernes oplevelser. Udvikling af to forskellige interviewguides til evaluering. Udførsel af evaluering Fortæl for Livets udbredelse og afprøvning i forskellige lokale kontekster med forskellige målgrupper af ældre mennesker under ledelse af gruppeledere med varierende faglig og frivillig eller professionel baggrund evalueres. Individuelle interviews med gruppeledere og fokusgruppeinterview med deltagere. Fortsat produktion af praksisanvisende håndbog Skrivning af håndbog foregår sideløbende. 5

6 4. Fase. Produktion og færdiggørelse af håndbog. Primo marts ultimo april Skrivning og revidering af håndbog Projektets samlede erfaringer omsættes til et endeligt skriftligt produkt. Håndbogen tilsigter et praksisanvisende format, der skal gøre projektets erfaringer let omsættelige. Erfaringer fra undervisningsforløb, samt erfaringer på baggrund af evalueringen af Fortæl for Livets udbredelse, inkorporeres. Håndbogen færdigskrives og redigeres. Layout, illustration og tryk Bogudgivelse og promovering Bogudgivelse af Ensomme Gamles Værn og promovering af arbejdet og håndbogen til relevante fagpersoner og netværk, fx Dansk Gerontologisk Selskab. Skriftlig og evt. mundtlig afrapportering Afrapportering til Ensomme Gamles Værn på baggrund af projektets evaluering. 6

7 Budget Projektet foregår i Ensomme Gamles Værn. Budgetposterne er delt i projektets faser og indeholder løn svarende til 13 lønmåneder á kr. I alt kr. Disse er fordelt over 9 kalendermåneder svarende til 28 timer ugentligt til hver projektleder. 1. Fase. Projektindledning, planlægning, Fortæl for Livet-grupper, kontakt til samarbejdspartnere Litteraturstudie, videnstilegnelse, internationalt studieophold kr. Etablering samarbejdsnetværk, etablering af livsfortællingsgrupper Udviklingsarbejde og erfaringsindsamling Analyse af erfaringer til forberedelse af undervisningsforløb kr kr kr. 2. Fase. Undervisningsforløb, etablering af og opfølgning på kursisternes egne grupper Design, udvikling og organisering af undervisningsforløb kr. Udarbejdelse af skriftligt undervisningsmateriale Udførelse af undervisningsforløb Løbende supervision og erfaringsindsamling fra undervisningshold kr kr kr. 3. Fase. Analyse og evaluering af projektet Analyse og evaluering af undervisningshold Erfaringsudveksling og netværksmøder Design af evaluering af deltagernes oplevelser. Udvikling af interviewguide Udførelse af deltagerorienteret evaluering. Fokusgruppeinterview kr kr kr kr. 4. Fase. Udfærdigelse af praksisanvisende håndbog Samlet analyse af projektet samt skrivning af endeligt produkt. Færdigredigering af endeligt produkt kr kr. Øvrige udgifter Transskribering af interview og gruppemøder Kort studieophold i USA. Erfaringsindsamling fra lignende internationale projekter (Evt. Kenneth & Mary Gergen, The TAOS Institute, Ohio) kr kr. 7

8 Supervision, opkvalificering og faglig sparring Transportudgifter Optagelsesudstyr, transskriberingsudstyr, teknisk udstyr Materialeanskaffelse, litteratur Fotos til håndbog, fotograf Rune Hansen Grafik og layout Tryk af håndbog Porto, kopiering m.m kr kr kr kr kr kr kr kr. Samlet budget I alt kr. 8

9 Præsentation af projektledere Sideløbende med uddannelsen til psykologer ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, har vi specialiseret os i narrativ teori og terapeutisk metode. Bl.a. gennem uddannelsesforløb i psykologfællesskabet Narrativ Praksis, Frederiksberg. Projekterfaringer Vi har begge haft ansættelse i to forskningsprojekter om Ensomhed midt i livet. I første del af projektet ønskede Mary Fonden i forbindelse med satsningsområdet Ensomhed forskningsbaseret viden om tilbagevendende og langvarig ensomhed blandt voksne mellem år. På initiativ og finansieret af Mary Fonden gennemførte Ensomme Gamles Værn forskningsprojektet i et samarbejde mellem Christine E. Swane og undertegnede som forskningsassistenter. I anden del af projektet ønskede og finansierede Ensomme Gamles Værn en udfoldelse og uddybning af analytiske temaer identificeret i projektets første del. Dette arbejde pågår indtil ultimo maj 2014 i et samarbejde mellem Christine E. Swane og undertegnede. Etablering, udvikling og drift af Fortæl for Livet hidtil har ligeledes bidraget til vores erfaring med projektarbejde og ledelse heraf. 9

10 CV ER (kort) Cand.Psych. Andreas Nikolajsen Erhvervs- og praksiserfaring : Forskningsassistent Ensomme Gamles Værn 2013: Fortæl for Livet hos Kursusringen : Frivillig gruppeleder og projektleder Fortæl for Livet : Næstformand, bestyrelsesmedlem og rådgiver i Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro : Kvalitativ interviewundersøgelse for OCDforeningen, Depressionsforeningen, Angstforeningen om Café Blom, socialpsykiatrisk café, København N : Vikarplejer Gerontopsykiatrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov Kurser og konferencer 2013: Erindring og livserfaring at blive den man er v. Ensomme Gamles Værn 2013: Stress i et narrativt perspektiv v. Cand.Psych.Aut. Helene Grau 2012: Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre v. Ensomme Gamles Værn 2012: Stilladsering narrativ terapi v. Cand.Pæd.Psych. Dorte Nissen 2012: Bevidning i narrativ terapi v. Cand.Psych.Aut. Jacob Mosgaard 2012: Agenthed og narrativ terapi v. Cand.Psych.Aut. Thilde Westmark 2012: 2nd European Conference in Narrative Therapy and Community Work 2012: Responding to the Colonizing Panopticon within Narrative Practice v. Art Fischer 2012: Narrativ terapi v. Maggie Carey, Narrativ Praksis 2012: Supervision v. Cand.Psych.Aut. Vibe Strøier, Narrativ Praksis Cand.Psych. Morten Hedelund Erhvervs- og praksiserfaring 2014: Bestyrelsesmedlem (suppleant), Dansk Gerontologisk Selskab : Forskningsassistent Ensomme Gamles Værn 2013: Fortæl for Livet hos Kursusringen : Frivillig gruppeleder og projektleder Fortæl for Livet : Pædagogisk medarbejder Mamma Mia - Aktivitetscenter og Socialpsykiatrisk Værested, København NV : Rådgiver Psykiatrifonden, København 2012: Rådgiver og gruppeleder for pårørende til psykisk sårbare, Sind Ungdom, København 2012: Medhjælper ved arbejdsmiljøundersøgelse, Mindwork Psykologisk Center, Ringsted : Medarbejder Hjemmeplejen, Brønshøj/Husum og Vanløse : Bomedarbejder Bostedet Radisevej 6.1, København S 10

11 Kurser og konferencer 2013: Erindring og livserfaring at blive den man er v. Ensomme Gamles Værn 2012: Ensomhed v. Ph.d. Elene Fleischer 2012: Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre v. Ensomme Gamles Værn 2012: 2nd European Conference in Narrative Therapy and Community Work 2012: Responding to the Colonizing Panopticon within Narrative Practice v. Art Fischer 2012: Narrativ terapi v. Maggie Carey, Narrativ Praksis 2012: Supervision v. Cand.Psych.Aut. Vibe Strøier, Narrativ Praksis. 11

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Sygeplejerske Karin Birtø 1, sygeplejerske Anne Friis 2 og centerchef Jette Vibe-Petersen

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Forstå. ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15. Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Forstå. ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15. Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Forstå ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15 Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg PRIS: 1.000 kr., speciale- og ph.d.-studerende 300 kr. Prisen inkluderer rapporten

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Side 1 Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen afslutning på Børn af krig og fred Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Projekt god indflytning i plejebolig

Projekt god indflytning i plejebolig Projekt god indflytning i plejebolig Plejecentret Hørgården, Købehavns Kommune. 212 beboere i alderen 42-102 år. 70% skønnes at have demens Plejeboliger, beskyttede boliger, rehabiliteringspladser, dagcenter,

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

Bevar mig vel men hvordan? Tema: KULTUR

Bevar mig vel men hvordan? Tema: KULTUR + Bevar mig vel men hvordan? Tema: KULTUR Projektforløb December 2010 februar 2011 Rådgivningscentret, Kallerupvej 58, 5230 Odense M + Bevæg og bevar mig vel på vej mod et velfærdsakademi for demensramte

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

SIND's På rø ren de råd giv ning

SIND's På rø ren de råd giv ning SIND's På rø ren de råd giv ning Idé Aktiviteter til brug i børnegrupper kata log for børn med psykisk syge forældre Udarbejdet af Joan Stæhr SIND s Pårørenderådgivning 2006 Journal nr.: 87131-0988 Dette

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Et multihus på Nørrebro om social inklusion af udsatte ældre Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre 10.

Et multihus på Nørrebro om social inklusion af udsatte ældre Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre 10. Et multihus på Nørrebro om social inklusion af udsatte ældre Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre 10. oktober 2012 Jon Dag Rasmussen, pæd. antropolog, forskningsassistent i Ensomme Gamles

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling E V A L U E R I N G Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling er støttet af TrygFonden 1 Evaluering af projektet Til Sans og Samling Indledning Projektets

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

1 Beskrivelse af opgaven

1 Beskrivelse af opgaven With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Forskningsprojekt om medarbejderes

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende ældreorganisation OK Klubberne.

Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende ældreorganisation OK Klubberne. Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projektmedarbejdere Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere