Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn"

Transkript

1 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006

2 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr Henvendelse om publikationen til Analysekontoret - Ankestyrelsen Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , Telefax , E-post Hjemmeside

3 INDHOLD 3 Indhold Side Kapitel 4 Forord 5 Resumé 6 1 Sager i de sociale nævn og andelen af nævnsafgørelser 12 2 Sager fordelt på lovområder og omgørelsesprocenter 16 3 Gennemsnitlige sagsbehandlingstider 18 Bilag 1

4 4 ANKESTATISTIK FOR DE SOCIALE NÆVN 2006 Forord Ankestyrelsen udgiver hvert år en kommenteret statistik Ankestatistik for de sociale nævn. Ankestatistikken er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra de sociale nævn, der er knyttet til de 14 statsamter. Den Sociale Sikringsstyrelse indsender oplysninger for det sociale nævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Indberetningerne bygger på et udtræk af statsamternes journalsystem og en tilsvarende opgørelse fra Den Sociale Sikringsstyrelse, som indsendes til Ankestyrelsen. Bearbejdningen af statistikmaterialet med henblik på offentliggørelse samt udarbejdelse af tekst, tabeller og figurer er foretaget af Ankestyrelsen. Det indberettede oplysninger er fordelt på hovedlovområder. På de store lovområder er oplysningerne underopdelt på 2-6 kategorier, og der indgår typisk flere lovkapitler i hver kategori. Mere detaljerede oplysninger om antallet af ankesager på enkeltparagraffer indgår ikke i grundlaget for den statistiske opgørelse. Ankestatistik for de sociale nævn 2006 omhandler en gennemgang af hovedtendenserne for: Antallet af afsluttede og oprettede ankesager fordelt på de sociale nævn, herunder andelen af ankesager som nævnsbehandles. Antallet af afsluttede sager fordelt på lovområder, herunder andelen af sager omgjort sager fordelt på de sociale nævn og på lovområder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fordelt på nævn og på lovområder. Ankestatistikken vil i 2007 blive omlagt på grund af de ændringer som er trådt i kraft i forbindelse med kommunalreformen. Det betyder, at der pr. 1. januar 2007 er etableret 5 statsforvaltninger som erstatning for de nuværende statsamter. I hver af de 5 nye regionale statsforvaltninger er nedsat et socialt nævn og et beskæftigelsesankenævn. De sociale nævn er fortsat ankeinstans på det sociale område, mens sager, som vedrører tilknytningen til arbejdsmarkedet er overflyttet til beskæftigelsesankenævnet. Yderligere oplysninger findes på Ankestyrelsens dataportal.

5 KAPITEL RESUMÉ 5 Resumé I 2006 faldt antallet af afgjorte sager i de sociale nævn både med hensyn til tilgang og afslutning af sager. I 2006 afgjorde de sociale nævn sager primært på social- og beskæftigelsesområdet. Det er (6 pct.) færre sager end året før. Der har været et stort fald i antal afsluttede sager om aktiv socialpolitik, individuel boligstøtte og social pension. Faldet skal ses i sammenhæng med en faldende sagstilgang i 2006 på (6 pct.) sager. Der er fortsat et fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de sociale nævn. I 2006 faldt den gennemsnitlig sagsbehandlingstid med yderligere 2 dage efter et fald på 10 dage i Det betyder, at de sociale nævn samlet set fortsat opfylder måltallet på 13 uger i Omgørelsesprocenten var i 2006 uændret i forhold til året før. De sociale nævn ændrede og hjemviste 1 ud af 4 klager til fornyet behandling i (amts)kommunen. I lighed med de foregående år har kategorierne øvrige tilbud til voksne (34 pct.) og hjemmehjælp (32 pct.) efter serviceloven, tilbagebetalingspligt (32 pct.) og kontanthjælp mv. (31 pct.) efter lov om aktiv socialpolitik og dagpenge ved sygdom efter dagpengeloven (29 pct.) de højeste andele af omgjorte sager, mens lov om almen bolig (11 pct.) havde de laveste andele. Andelen af nævnsafgørelser var i 2006 uændret 38 pct. af det samlede antal realitetsbehandlede sager. Hovedparten af de sociale nævn lå i 2006 omkring deres måltal, men nævnene i Fyns og Vestsjællands statsamter skilte sig ud med andel nævnsafgørelser på henholdvis 23 pct. og 27 pct.

6 6 ANKESSTATISTIK FOR DE SOCIALE NÆVN Sager i de sociale nævn I 2006 afsluttede de sociale nævn sager, hvilket var 6 pct. færre end året før sager (66 pct.) blev stadfæstet, mens sager (23 pct.) sager enten blev ophævet/ændret eller hjemvist til (amts)kommunen til fornyet behandling. De resterende sager (11 pct.) blev afsluttet på anden måde, afvist/henvist til anden myndighed eller faldt bort, jf. tabel 1. Tabel 1 Antallet af afsluttede sager i de sociale nævn Afvist/ henvist Stadfæstet Ophævet/ ændret Hjemvist Bortfald Andet Afsluttede sager Nævnsafgørelser i pct. 1) Hele landet Hele landet Sikringsstyrelsen 2) København 3) Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Noter: 1) Nævnsafgørelser er summen af behandlede sager på møde som procent af det samlede antal realitetsbehandlede sager. Det vil sige sager, der er stadfæstede, ophævede, ændrede eller hjemviste. 2) Den Sociale Sikringsstyrelse er sekretariat for de sociale nævn i Københavns og Frederiksberg kommuner. 3) Københavns Statsamts og Sikringsstyrelsens oplysninger vedrørende 3. og 4. kvartal i 2006 er behandlet manuelt i statistikken. Der ikke indsendt årsstatistik for Sikringsstyrelsen, derfor er årsstatistikken baseret på en summen af de fire kvartaler i 2006.

7 KAPITEL 1 SAGER I DE SOCIALE NÆVN Oprettede og afsluttede sager Aktiviteten i 2006 var lavere end de tidligere år både med hensyn til tilgang af sager og afgjorte sager i de sociale nævn. Således faldt antallet af afsluttede sager i 2006 med 1.781sager (6 pct.) i forhold til 2005, mens antallet af oprettede sager faldt med sager (6 pct.), jf. figur 1. Figur 1 Oprettede sager og afsluttede sager, Antal sager Oprettede sager Afsluttede sager Antal sager

8 8 ANKESSTATISTIK FOR DE SOCIALE NÆVN 2006 I 2006 faldt antallet af oprettede sager i hovedparten af de sociale nævn dog med undtagelse af Sikringsstyrelsen samt Roskilde- og Ringkøbing statsamter, jf. figur 2. Figur 2 Oprettede sager fordelt på de sociale nævn Antal oprettede sager Antal oprettede sager Bornholm Sønderjylland Ribe Roskilde Viborg Ringkjøbing Vestsjælland Storstrøm Frederiksborg Vejle Nordjylland Fyn Århus København Sikringsstyrelsen

9 KAPITEL 1 SAGER I DE SOCIALE NÆVN 9 Antallet af afsluttede sager i 2006 faldt også i hovedparten af de sociale nævn. I tre sociale nævn i Vestsjællands -, Storstrøms - og Ribe statsamter blev der dog afsluttet flere sager i forhold til 2005, jf. figur 3. Figur 3 Afsluttede sager i de sociale nævn Antal afsluttede sager Antal afsluttede sager Bornholm Roskilde Sønderjylland Viborg Ringkjøbing Vejle Frederiksborg Storstrøm Vestsjælland Nordjylland Ribe Fyn København Århus Sikringsstyrelsen

10 10 ANKESSTATISTIK FOR DE SOCIALE NÆVN Nævnsafgørelser I følge lov om retssikkerhed og administration kan ankesager i de sociale nævn enten afgøres af nævnene ved almindeligt flertal eller af formanden i de sager, hvor der ikke er tvivl om afgørelsen. Andelen af nævnsafgørelser er fra 2005 til 2006 uændret 38 pct. af det samlede antal realitetsbehandlede sager, som er stadfæstede, ophævede, ændrede eller hjemviste sager. I hovedparten af de sociale nævn lå andelen af nævnsafgørelser omkring målet. De sociale nævn i Vestsjællands, Storstrøms og Fyns statsamter skiller sig ud med lave andele nævnsafgørelser på under 30 pct., hvilket placerede dem væsentligt under deres måltal for andelen af nævnsafgørelser i 2006, jf. tabel 2. Tabel 2 Andel af nævnsafgørelser i de sociale nævn og Andel af nævnsafgørelser Andel af nævnsafgørelser Ændring i procentpoint Måltal for Bornholm Ringkøbing Sønderjylland Frederiksborg Nordjylland København Århus Vejle Sikringsstyrelsen ) Ribe Viborg Roskilde Fyn Storstrøm Vestsjælland I alt Note 1) Der indgår ikke måltal i resultatkontrakt 2006 for Sikringsstyrelsen.

11 KAPITEL 1 SAGER I DE SOCIALE NÆVN Nævnsafgørelser på hovedlovområder Andelen af nævnsafgørelser varierer mellem de enkelte lovområder. Hver fjerde afsluttede sag efter lov om aktiv socialpolitik blev behandlet på nævnsmøde, mens der på de øvrige store lovområder dagpenge ved sygdom mv., social service, aktiv beskæftigelsespolitik og socialpension var tale om nævnsafgørelser i knapt halvdelen af sagerne. Udviklingen fra 2005 til 2006 viser på de store lovområder en stort set uændret andel af nævnsafgørelser, jf. tabel 3. Tabel 3 Nævnsafgørelser på hovedlovområder i 2005 og Lov om: Antal realitetsbehandlede sager 1) 2006 Heraf: Antal nævns- behandlede sager 1) 2006 Andel af nævns- afgørelser i pct. 1) 2006 Andel af nævns- Afgørelser i pct. 1) 2005 Sygesikring Individuel boligstøtte Aktiv socialpolitik Integration Almen bolig Anden lovgivning Børnefamilieydelse Dagpenge ved sygdom mv Børnetilskud og forskudsvis udb Social service Social pension En aktiv beskæftigelsesindsats Orlov Retssikkerhed og administration Inddrivelse af underholdsbidrag Repatriering Delpension Magtanvendelse Afgjorte sager i alt Note: 1) Nævnsbehandlede sager er summen af behandlede sager på møde som procent af det samlede antal realitetsbehandlede sager (det vil sige sager, der er stadfæstede, ophævede, ændrede eller hjemviste). Anmærkning: Lovområder med meget få sager kan have kraftige udsving fra år til år, da selv få sager kan ændre resultatet væsentligt, mens de store lovområder typisk ikke har de helt store udsving.

12 12 ANKESTATISTIK FOR DE SOCIALE NÆVN Afsluttede sager efter lovområde I 2006 faldt antallet af afsluttede samlet set med i forhold til På udvalgte lovområder faldt sager efter lov om aktiv socialpolitik med 897 sager (10 pct.), sager efter lov om individuel boligstøtte med 249 sager (17 pct.), mens sager efter integrationsloven i 2006 næsten blev halveret med et fald på 148 sager i forhold til året før. Lov om social pension var tidligere det største område, men antallet af sager er halveret i løbet af de sidste par år. Faldet har været forventet som følge af forenklinger i førtidspensionsreformen, der trådte i kraft den 1. januar I 2006 faldt antallet af sluttede sager med 682 sager (13 pct.), jf. figur 4. Imidlertid blev der afsluttet flere sager efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats i sager (13 pct.). Antallet af afsluttede sager efter lov social service steg ligeledes med 223 sager (3 pct.). Denne stigning berørte alene sager om hjælpemidler mv. Endelig var der 130 sager (3 pct.) flere sager om dagpenge ved sygdom og fødsel i forhold til 2005, jf. figur 4. Figur 4 Udviklingen i afsluttede sager fra på udvalgte hovedlovområder Afsluttede sager Afslutttede sager Integrationsloven Aktiv beskæftigelsesindsats Individuel boligstøtte Dagpenge ved sygdom og fødsel Social pension Social service Aktiv socialpolitik

13 KAPITEL 2 AFSLUTTEDE SAGER EFTER LOVOMRÅDE Omgørelsesprocenter på lovområder I 2006 blev omgjort 23 pct. af det samlede antal behandlede sager. I forhold til 2005 er det en uændret andel. En sag er omgjort, hvis den enten er ophævet, ændret eller hjemvist til fornyet behandling i (amts)kommunen. I lighed med de foregående år var omgørelsesprocenten knapt en fjerdel af sagerne på de fire store lovområder aktiv beskæftigelsesindsats, aktiv socialpolitik, social service og dagpenge ved sygdom og fødsel, mens sager efter lov om sociale pensioner havde et fald i andelen af omgjorte sager fra 23 pct. i 2005 til 19 pct. i Også i lighed med sidste år var omgørelsesprocenten højst i kategorierne øvrige tilbud til voksne (34 pct.) og hjemmehjælp (32 pct.) efter serviceloven, tilbagebetalingspligt (32 pct.) og kontant- og starthjælp, ledighedsydelse (31 pct.) efter lov om aktiv socialpolitik og dagpenge ved sygdom efter dagpengeloven (29 pct.), jf. tabel 4. I 2006 var omgørelsesprocenten lavest efter lov om almen bolig (11 pct.) dagpenge ved graviditet, fødsel mv. og øvrige bestemmelser efter dagpengeloven (11 og 13 pct.), samt personlige tillæg efter pensionsloven (12 pct.) lov om sygesikring (13 pct.), jf. tabel 4.

14 14 ANKESTATISTIK FOR DE SOCIALE NÆVN 2006 Tabel 4 Afsluttede sager og omgørelsesprocenter fordelt på lovområder Lovområde Afvist/ Stad- Ophævet/ Hjem- Bort- An- Afsluttede Omgjorte henvist fæstet ændret vist fald det sager sager i pct. 1 Delpension Social pension Førtidspension Personlige tillæg Øvrige bestemmelser En aktiv beskæftigelsesindsats Tilbudsmuligheder, jobplan Vejl., virksomhedspraktik, løntilskud Udgifter til hjælpemidler., befordr. m Fleksjob mv Øvrige bestemmelser Aktiv socialpolitik Kontant-og starthjælp, ledighedsydelse Revalidering Enkeltydelser Tilbagebetalingspligt Øvrige bestemmelser Social service Særlig støtte til børn Tilbud til voksne: Hjemmehjælp Øvrige tilbud til voksne Hjælpemidler m.v Pasning af døende Øvrige bestemmelser Retssikkerhed og administration Helhedsvurdering Øvrige bestemmelser Dagpenge ved sygdom og fødsel Dagpenge ved sygdom Dagpenge ved graviditet, fødsel Øvrige bestemmelser Orlov Sygesikring Børnetilskud og forskudsvis udbet Børnetilskud Øvrige bestemmelser Børnefamilieydelse Individuel boligstøtte Almen bolig Godkendelse af almene boliger Ældrebolig Inddrivelse af underholdsbidrag Integrationsloven Magtanvendelse Repatrieringsloven Andet Total Note 1) Omgørelsesprocenten er beregnet som den andel ophævede og ændrede sager samt hjemvisninger til fornyet behandling udgør af det samlede antal afsluttede sager.

15 KAPITEL 2 AFSLUTTEDE SAGER EFTER LOVOMRÅDE Omgørelsesprocenter i de sociale nævn De sociale nævn i Vejle, Århus og Frederiksborgs statsamter havde igen i 2006 de laveste andele af ændrede og hjemviste sager til fornyet behandling i (amts)kommunerne, mens Nordjyllands-, Sønderjyllands -og Ringkøbing statsamter også igen havde de højeste andele, jf. tabel 5. Tabel 5 Omgørelsesprocenter i de sociale nævn i 2006, procent. Omgørelsesprocent 2005 Omgørelsesprocent 2006 Heraf Ændrede/ Hjemviste ophævede Nordjylland Sønderjylland Ringkøbing Viborg Storstrøm Fyn Ribe Roskilde Bornholm København Vestsjælland Sikringsstyrelsen Frederiksborg Århus Vejle Hele landet

16 16 ANKESTATISTIK FOR DE SOCIALE NÆVN Gennemsnitlig sagsbehandlingstid De sociale nævn opfyldte under ét målsætningen om en sagsbehandlingstid på maksimalt 13 uger (91 dage). I 2006 var en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 87 dage, hvilket var 2 dage kortere i forhold til Den kortere gennemsnitlige sagsbehandlingstid skyldes blandt andet, at Sikringsstyrelsen og Ringkøbing Statsamt fortsat reducerer sagsbehandlingstiden. Det betyder, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2006 var kortere end den generelle målsætning på 13 uger. Kun to sociale nævn i Vestsjællands og Storstrøms statsamter havde i 2006 sagsbehandlingstider væsentligt over 13 uger, mens Fyns Statsamt med en stigning i sagsbehandlingstiden på 2 uger i 2006 kom op over målsætningen for sagsbehandlingstiden på 13 uger, jf. tabel 6. Tabel 6 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i de sociale nævn og Antal dage i 2005 Antal dage i 2006 Ændring antal dage Frederiksborg Bornholm København Ribe Viborg Roskilde Ringkøbing Sikringsstyrelsen Nordjylland Sønderjylland Vejle Århus Fyn Storstrøm Vestsjælland Vejet gennemsnit for hele landet Noter: 1) Den Sociale Sikringsstyrelse er sekretariat for Københavns og Frederiksberg kommuner

17 KAPITEL 3 GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID 17 I forhold til 2005 er spredningen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2006 blevet en smule mindre, men der er forsat stor forskel fra 58 dage i det sociale nævn i Frederiksborg Statsamt til 151 dage i det sociale nævn i Vestsjællands Statsamt. 3.1 Kortere sagsbehandlingstid på næsten alle lovområder På de hovedlovområder, hvor sagsbehandlingstiden var væsentligt over 13 uger i 2005, var sagsbehandlingstiden i 2006 blevet kortere. Således er det i 2006 kun sager efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, der på grund af stigningen i sagsbehandlingstiden på 23 dage har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid over 13 uger, jf. tabel 7. Tabel 7 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid på lovområder og 2006 Lov om: Antal dage i 2005 Antal dage i 2006 Ændring antal dage Magtanvendelse 1) Repatrieringsloven Almen bolig Delpension Orlov Individuel boligstøtte Dagpenge ved sydom mv Børnetilskud, forskudsvis mv Børnefamilieydelse Anden lovgivning Aktiv socialpolitik Social service Integrationsloven Sygesikring Social pension Inddrivelse af børnebidrag Retssikkerhed og administration En aktiv beskæftigelsesindsats I alt - vejet gennemsnit ) Nævnets afgørelse om magtanvendelse i forbindelse med optagelse i boligtilbud uden samtykke skal træffes senest 14 dage efter modtagelse af kommunens eller amtskommunens indstilling (jf. Lov om social service 109 g).

18 18 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Bilag 1 Grundlaget for statistikken De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, (jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 6. februar 2004) klager over afgørelser, der er truffet af kommuner og amtskommuner i det omfang, det er fastsat i den sociale lovgivning. De sociale nævn blev oprettet i forbindelse med sociallovsreformen, som trådte i kraft 1. juli Nævnene er nedsat i hvert statsamt med statsamtmanden som formand for nævnet. Nævnet består i øvrigt af 5 medlemmer. Socialministeren udpeger medlemmerne og stedfortrædere for hvert nævn efter indstilling fra kommuneforeningen i amtet, amtskommunen, Landsorganisationen i Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening og De Samvirkende Invalideorganisationer. Den Sociale Sikringsstyrelse er sekretariat for det sociale nævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område afgøres sager, der indankes for de sociale nævn, ved almindeligt flertal eller administrativt af formanden i de sager, hvor der ikke er tvivl om afgørelsen. I de tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende. Udtrækkende justeres over tid i forhold til nye regler for de kompetencer områder, der indgår i de sociale nævns portefølje. Fra og med 2004 er udtrækket fra statsamterne og indberetningerne fra Den Sociale Sikringsstyrelse blevet justeret i forhold til de nye regler for lov om aktiv socialpolitik og aktiv beskæftigelsesindsats. Ændringerne betød blandt andet, at der på de nævnte områder ikke er umiddelbar sammenlignelighed med tidligere års opgørelser før I 2005 er der ikke sket ændringer i udtrækkene i forhold til Med kommunalreformen, som trådte i kraft den 1.januar 2007 er der etableret 5 statsforvaltninger som erstatning for de nuværende statsamter. I hver af de 5 nye regionale statsforvaltninger er nedsat et socialt nævn og et beskæftigelsesankenævn. De sociale nævn er fortsat ankeinstans på det sociale område, mens sager, som vedrører tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvor staten eller kommunen har truffet afgørelse, er overflyttet til beskæftigelsesankenævnet. Beskæftigelsesankenævnene varetager opgaver, som har ligget i de regionale arbejdsmarkedsråd, arbejdsmarkedets ankenævn og arbejdsmarkedsstyrelsen.

19 BILAG 1 GRUNDLAGET FOR STATISTIKKEN 19 Fra 1. september 2006 indgår afgørelser truffet af det sociale nævn for København og Frederiksberg kommuner i de indsendte udtræk fra Københavns Statsamt på grund af sammenflytning med henblik på etableringen af Statsforvaltning Hovedstaden pr. 1. januar Det betyder, at Københavns Statsamts og Sikringsstyrelsens oplysninger vedrørende de to sidste kvartaler i 2006 er behandlet manuelt i statistikken. Endvidere er der ikke indsendt årsstatistik for Sikringsstyrelsen. Tallene er i årsstatistikken er derfor baseret på en summen af de 4 kvartaler i 2006.

Ankestatistik for de sociale nævn 2005

Ankestatistik for de sociale nævn 2005 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2005 Maj 2006 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2005 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Maj 2005 Titel: Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udgiver: Ankestyrelsen, Analysekontoret Ansvarlig institution: Ankestyrelsen Copyright: Ankestyrelsen Emneord:

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2008

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 1 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 2 2.1 Fortsat flere afsluttede sager 2

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 2 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 3 2.1 Faldende antal afsluttede sager

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2007

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2007 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2007 4 ANKESTATISTIK FOR BESKÆFTIGELSESANKENÆVNENE OG DE SOCIALE NÆVN 2007 Forord Ankestyrelsen udgav tidligere

Læs mere

Støtte til køb af bil mv.

Støtte til køb af bil mv. Ankestyrelsens statistikker Støtte til køb af bil mv. Servicelovens 99 Årsstatistik 2005 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til køb af bil mv.: Årsstatistik 2005 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet 1 Det Sociale Nævn 7 Skemaoversigt Skema 1. Skema 2. Skema 3. Skema 4. Skema 5. Skema 6. Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Statistik 1993-1999 - klagesager vedr. specialundervisning for børn 18-- Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 Statistik 1993-1999

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000.

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Socialstatistik i Odense Kommune -. Nr. 3 Oktober 00 Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere af en række

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 2 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 4 2.1 Færre afsluttede sager 4 2.2 Færre

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 2017 Nøgletal fra medlemsregisteret 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Antal praktiserende læger...4 Alder og køn...4

Læs mere

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017 Maj 2018 Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØGLETAL FOR AFGJORTE SAGER... 4 3. NØGLETAL FOR INDKOMNE SAGER... 9 4. NØGLETAL FOR SAGSBEHANDLINGS-

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 2.1 Afsluttede sager 2 2.2 Indkomne sager 4 2.3 Sagsbehandlings- og liggetider

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999.

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Nr. 18 oktober 2000 Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere

Læs mere

Årsstatistik for Beskæftigelsesankenævnet. og Det Sociale Nævn

Årsstatistik for Beskæftigelsesankenævnet. og Det Sociale Nævn Årsstatistik for 2011 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Skema 1... 2 Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet i 2011, opgjort efter afgørelsestyper... 2 Skema 2... 3 Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet

Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet Sagsnr. 15.00.00-G01-409-18 Notatet gennemgår reglerne vedr. borgerens mulighed for at klage over en afgørelse på beskæftigelsesområdet og belyser status

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse 3. september 2014 Sagsbeh: ShRa & ToNi Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomistaben Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse Tabel 1. Længerevarende forløb, over et halvt år. Forsørgelse

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedshjælperuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedshjælperuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene er

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Landbrugsgazellerne 2004

Landbrugsgazellerne 2004 Landbrugsgazellerne 2004 Hovedsponsorer Landbrugsgazellerne 2004 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Forord Formålet med landbrugsgazelleundersøgelsen er at sætte positiv fokus på vækst i landbruget.

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2002 SUS nr. 10 November 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-37-3 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice

Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice Lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24/02/2012) 25 Ansøgning om kontanthjælp 15 hverdage Af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 10 følger: Ydelsescenteret

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 0 Forord Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Statistikken er den første af

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelse Analysekontoret. Anvendelsen af formandsafgørelser og praksiskoordinering i de sociale nævn

Den Sociale Ankestyrelse Analysekontoret. Anvendelsen af formandsafgørelser og praksiskoordinering i de sociale nævn Den Sociale Ankestyrelse Analysekontoret Anvendelsen af formandsafgørelser og praksiskoordinering i de sociale nævn April 2001 Tryk: Ankestyrelsens trykkeri København, april 2001 Pris: 25 kr. inkl. moms

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 Punkt 3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering,

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde?

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde? Revalidering Hvis en borger har begrænsninger i sin arbejdsevne, kan en mulighed være at få tilbudt revalidering. Revalidering kan bestå af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2009

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2009 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2009 Titel Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2009 Udgiver Ankestyrelsen, juni 2010

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 12. maj 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 UNI C Statistik & Analyse, 20. april 2007 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse 1 Forord og resumé 3 2 Metode 4 3 Elever i den vidtgående

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet:... 1 Det Sociale Nævn:... 1 Generelle bemærkninger om nævnenes arbejde:... 2 Generelt om statistikken:...

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE

FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE Negativt besparelsespotentiale på 404 mio. kr. i forhold til sammenlignelige kommuner Såfremt andelen af borgere i København

Læs mere

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere