Titel: Innovativ didaktik på læreruddannelsen 1. Udviklingsprojektets relevans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Innovativ didaktik på læreruddannelsen 1. Udviklingsprojektets relevans"

Transkript

1 Titel: Innovativ didaktik på læreruddannelsen 1. Udviklingsprojektets relevans Vision Verdens bedste folkeskole indvarsler en pragmatisk vending for såvel folkeskolen som læreruddannelsen, der betyder, at fagenes anvendelsesværdi og institutionens nytteværdi må sættes centralt på dagsordenen for den didaktiske udvikling i feltet. En aktuel udfordring for uddannelserne er derfor at udvikle elevers/studerendes kompetencer til at anvende kundskaber og færdigheder i relation til konkrete og abstrakte sammenhænge som kontinuerligt er under forandring. Dette kalder på udvikling af nye kompetencer for elever og lærere i folkeskolen. Udvikling af innovationskompetence blev med visionen gjort til en kernekompetence for elever og lærere i folkeskolen. Vigtigt er, at dette samtidig skal ses i lyset af udvikling af kernefaglighed. Det er akkurat denne bevægelse mellem udvikling af lærerstuderendes kernefaglighed og innovationskompetence, som vi med nærværende projekt ønsker at udvikle og give bud på i forhold til fremtidig didaktisk praksis på LIAA. Dette gennem at skabe en professionsdidaktik, der har fokus på følgende aktuelle udfordringer: 1. Studenter- og folkeskolelærerinddragelse 2. Praksislæring 3. Fra studentercentrering til problemcentrering 4. Samspil mellem reaktion på udfordringer i folkeskolen OG foreskrivende for udvikling i folkeskolen 5. Kernefaglighed og kernekompetence i de enkelte fag og integrativt mellem fagene (tænkningen fra det pædagogiske element) 6. Nye organisations- og samarbejdsformer Projektet rækker ind mod praksis på LIAA og ud mod praksis i udvalgte folkeskoler i Århus kommune men det sigter også mod udvikling: 7. På tværs af professioner 8. På det uddannelsespolitiske niveau Projektet er blevet til i projektdeltagernes hverdagserfaringer med, at didaktisk praksis på læreruddannelsen ikke er væsentlig forandret med LU07 oplevelsen er at vi i store træk gør det, som vi gjorde før, bare i andre rammer. Rammer (og mangel på samme) er derfor et centralt omdrejningspunkt for drøftelser på LIAA. Dette finder vi problematisk for udvikling både i fagene og i det fagovergribende samarbejde om udvikling af professionsuddannelsen. Desuden er projektet blevet til som følge af projekt Fremtidens skole, som i studieåret har været afprøvet som prototypeforløb i fagene almen didaktik, det pædagogiske element i 1. linjefaget og praktik på 3. Årgang. Projektet har haft omdrejningspunkt i team og innovation og erfaringen viser, at teamsamarbejdet giver mulighed for et konstruktivt læringsrum for både studerende og lærere. En særlig støtte og fastholdelse i den proces kan været e-læringsplatforme. Desuden 1

2 observerede vi ved produktfremvisningen (fremtidsmesse afholdt den 23/2 for alle interesserede på seminariet og praktiklærere/mentorer), at processen var innovativ og meningsgivende, men ikke alle resultater kunne defineres som innovative og nytteorienterede. Interessant er derfor, om dette kan udvikles og kvalificeres? Vi begyndte derfor at forfølge tesen om, at LU07 er god og er nået frem til at den rummer interessante muligheder for udvikling af såvel professionsuddannelsen som folkeskolen. Men det er muligheder, som der endnu ikke er arbejdet med at udvikle systematisk. I særlig grad oplever vi, at der er behov for at udvikle innovationsperspektivet dette i lyset af rapporten Innovation og iværksætteri på KVU og MVU (UVM) og Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, 2007/03/12, der begge betoner udvikling af de studerendes innovative kompetencer i de enkelte fag og tværfagligt. Desuden pointeres der, at innovativ metode og fagdidaktik indarbejdes i læreruddannelsens metodefag (almen didaktik, psykologi og pædagogik). Projektet sigter overordnet mod at nå et resultat af innovativ karakter for fagene og det fagovergribende samarbejde mellem fagene på LIAA. Dette gennem et forsøg på at afklæde os vores habitus og eksperimentere med nye former for didaktisk praksis. Vi er opmærksomme på, at fordi den pragmatiske vending uddannelsespolitisk set er knyttet til udvikling af elever og lærerstuderendes innovative kompetencer, er det ikke nødvendigvis sådan, at innovativ praksis og innovative kompetence i sig selv bør være svaret på udfordringer i feltet. Men med projektet ønsker vi at synliggøre muligheder (og begrænsninger) for en innovativ professionsdidaktik på læreruddannelsen. Projektet er derfor i sin substans anvendelses- og nytteorienteret. 2. Beskrivelse af projektet Visionen er at udvikle en professionsdidaktik, der kvalificerer lærerstuderende til innovativ og entreprenant praksis i folkeskolen. Den grundlæggende tese er, at det ikke er muligt at foreskrive innovation. Derfor arbejdes der eksperimenterende og analytisk i forhold til at undersøge om resultatet er innovativt eller ej. Udvikling af lærerstuderendes innovative og entreprenante kompetencer er knyttet til at kunne anvende kundskaber og færdigheder i relation til konkrete og abstrakte sammenhænge i folkeskolen. En tese er, at lærerstuderendes professionelle viden i særlig grad udvikles gennem praksis og derfor betones interessen for udvikling af de studerendes praktiske viden gennem praksis. Det er vores holdning, at professionsuddannelsen skal sigte mod udvikling af folkeskolen, hvorfor der også betones, at de studerendes viden skal leveres tilbage til folkeskolen. Tre centrale eksperimenter vil derfor være i fokus for projektet: a) at udvikle innovative læringsrum, hvor lærerstuderende, læreruddannere og folkeskolelærere får mulighed for at anvende deres kernefaglighed til at løse konkrete og abstrakte problemstillinger fra praksis frem for blot at identificere og reflektere over problemstillinger. Vi vil eksperimentere med, hvad det betyder for udvikling af de studerendes praktiske viden, at problemstillingerne leveres af folkeskolens praksisfelt og ikke af de studerendes interesse. Samtidig skal dette sættes i spil med, hvad det betyder for udvikling af lærernes praktiske viden, at de studerende arbejder innovativt med konkrete problemstillinger fra folkeskolens praksisfelt. Praksistilknytningen udvikles derfor til at være gældende også uden for de egentlige 2

3 praktikperioder, således at praktikken fremstår som et fag, der gennem sin anvendelsesorientering nytænkes og konkretiseres i sin helhed og ikke kun gennem en teoretisk progressionstænkning. Eksperimentet er udtryk for en pragmatisk forskydning fra subjektet (studerendes egen interesse) til objektet (problemet der skal løses).samtidig skal dette ses som en forberedelse af de studerendes kvalificering til bachelorprojektet og dens forhold mellem teori og empiri. b) at omsætte, anvende og formidle eksisterende viden på nye måder og i nye kontekstuelle sammenhænge, der kan siges at skabe nye muligheder for erkendelse, produktion og intervention. Der vægtes at udvikle læringsrum, der integrerer læreruddannelsens flerfaglige forståelser og positioner; sidstnævnte gennem at udvikle et fagovergribende samarbejde, hvor fagene integrativt bidrager til, at de studerende kan løse problemstillinger. Ligeledes vægtes der at udvikle læringsrum, hvor de studerende og forskellige professionelles viden (den tværprofessionelle dimension) får mulighed for at brydes; dette gennem at udvikle et netværksorienteret samarbejde. Samlet set handler eksperimentet om at organisere undervisningen og samarbejdet i nye kombinationer af integrations- og differentieringsstrukturer, og hvor netværksdannelse får en central opmærksomhed. c) at integrere innovation i hele undervisningens organisering og tankesæt. En tese er, at udvikling af innovationskompetence kræver mere end workshops og periodevise projekter. Fx vil vi eksperimentere med tilrettelæggelse af undervisning i tre delfaser: den kreative fase, den innovative fase og den entreprenante fase med en kontinuerlig fastholdelse af konkrete problemstillinger for folkeskolen, som der både reageres på og foreskrives overfor (viden tilbage til praksis). Vi vil blandt andet eksperimentere med æstetiske læreprocesser som supplement til den kognitive tilgang til læring. Opsummerende er det mulighedsrum, som vi ønsker at forfølge og udnytte, professionens klassiske modsætningspar: teori-praksis problematikken. Vi ønsker at gå til denne problematik gennem et nyt sæt af forståelser, hvor den innovative tilgangs tværgående tænkning og orientering giver nye billeder og begreber til habitus på læreruddannelsen. 3. Projektets mål Visionen er at udvikle en professionsdidaktik, der kvalificerer lærerstuderende til innovativ praksis i folkeskolen.visionen konkretiseres i følgende mål: 1) At studerende og lærere kvalificeres til at samarbejde udviklingsorienteret med professionsuddannelse og folkeskolen. 2) At studerendes aktioner i folkeskolen gøres til genstand for eksperimenter og analyse i undervisningen på læreruddannelsen 3) At de studerende udvikler innovative og entreprenante kompetencer i forhold til håndtering af konkrete problemstillinger, som leveres fra samarbejdsparter i folkeskolen. 4) At de studerendes viden omsættes og formidles i folkeskolen (produktet efter hvert forløb) 3

4 ) At der udvikles bud på studerendes kernefaglighed i forhold til fagene og det fagovergribende samspil. 6) At fagdidaktikken gradbøjes i samarbejde mellem linjefag, pædagogik, psykologi og almen didaktik 7) At der udvikles perspektiver på innovationskompetencens muligheder for kvalificering af lærerstuderende 8) At der udvikles bud på nye organiserings- og samarbejdsstrukturer på LIAA(NB! Har konsekvenser for teamstrukturer og skemalægning fra sommeren 2010, hvorfor vi har brug for et møde med ledelsen efter forhåbentlig positiv imødekommelse af ansøgningen) 9) At projektets viden omsættes og formidles på LIAA og i VIA`sVidenscentersammenhæng 10) At der handles strategisk i forhold til uddannelsespolitisk sammenhæng (RIJO) Målene 1) 5) omhandler de studerendes kompetenceudvikling, som der foretages løbende kvalitative og kvantitative evalueringer af. Analyse af disse vil indgå i rapport (se nedenfor) Målene 6) 10) omhandler udvikling af professionsuddannelsen i lyset af LU07, som der formidles i udstilling på LIAA, rapport og artikel, som der forsøges publiceret. 4. Projektets faser Udviklingsprojektet forløber sig over en 2-årig periode. Det følger 2 hold studerende fra 2. årgang til 3. årgang (inkl.) i fagene dansk, pædagogik, psykologi, almen didaktik og praktik. RIJO, LOLO og RABO varetager undervisningen på begge hold. Der arbejdes med målene i følgende faser: 1. Initieringsfasen (maj 2010-september 2010) - at søge eksisterende viden om innovativ didaktik og innovative læreprocesser. - at skabe kontakt til praktikskoler, praktiklærere og studenter-team - overordnet tilrettelæggelse af undervisningen studieåret skitse til skemalægning og teamstruktur - skitse til tiltag og deadline , samt Procesfasen (september 2010 maj 2012) - etablering af aktioner med studerende og folkeskole - indsamling af empirisk materiale - analytiske greb af empirisk materiale - at udvikle bud på studerendes kernefaglighed og kernekompetencer efter 3. årgang 3. Afslutningsfasen(maj 2012-september 2012) - at formidle viden gennem udstilling, rapport og artikel - at udvikle et koncept for konsulentarbejde i innovativ praksis - ministeriel henvendelse (RIJO) 4

5 5. Metodisk grundlag Helt overordnet falder projektet ind under kvalitativ undersøgelses- og udviklingsarbejde, der repræsenterer forskellige discipliner. Ved kvalitative metoder arbejdes der med at beskrive, forstå, forklare og definere fænomener ud fra de udforskedes forståelser. Ligeledes arbejdes der forstående og handlingsrettet med en orientering mod at provokere den udforskede som aktivt handlende subjekt. I dataindsamlingen forestiller vi os at gøre brug af beskrivelser som deltagende observation, feltarbejde, kvalitative interviews og fokusgruppeinterview. Epistemologisk vil vi påhæfte ord som hermeneutik og fænomenologi. Vi er inspireret af den antropologiske tilgang, da vi selv er en del af feltet, der undersøges og eksperimenteres i. Kvalitative arbejder er præget af et flydende og interaktivt forhold mellem dataindsamling og dataanalyse i bestræbelsen på at konstruere teori. Kvalitativ indsamling fokuserer på menneskelige handlinger, deraf vores optagethed i dette felt. Vi forfølger mangfoldighed i vores tilgange, for at kunne opfange en kvalificeret viden. En præcis definering af indsamlingsgrundlaget vil, kva vores innovative mål og arbejdsgrundlag, være et forkert skridt for processen. I analysen er fortolkningen central, jf. hermeneutikkens cirkulære og processuelle tænkning. Begrebet tekst har en central rolle, og der lægges vægt på interviewerens forforståelse af det, der analyseres - den fortællendes plot. For at fortolkningen i den kvalitative metode skal være valid, vil der på et senere tidspunkt blive specificeret, hvorledes vores indsamlingsfaser skal forløbe. Dennes logik skal være fornuftig og sammenhængende og samtidig være bundet op på en evalueringstænkning, som forløber i alle projektets faser. Vi ønsker at evaluere projektet ud fra et på forhånd defineret design, som kan ledsage processen og derved sikre at kursen opretholdes. Formålet med at anvende procesevaluering i projektet er at blive i stand til at ledsage, fastholde og videreudvikle den del af de udviklingsprocesser, som knytter sig til projektet. Vores mål med projektet fordrer, at vi kan følge udviklingen i de studerendes udviklings- og læreprocesser i de kulturelle kontekster, som de studerende bevæger sig i. Det interessante er at forfølge bevægelser i de tværgående elementer mellem læreruddannelse og folkeskole/praksis. Det sidste er centralt gennem de studerendes udforskninger af folkeskolens praksisproblemstillinger i det integrative arbejde in location. I begge kontekster står de pædagogiske aktiviteter, i mødet mellem teori og praksis, centralt. 6. Projektets organisering og økonomi Styregruppe: Rikke Johannesen (RIJO), Louise Lomborg (LOLO), RaffaeleBrahe- Orlandi(RABO) Styregruppen ønsker at udgøre et samarbejdsteam, som både skriver sig ud over de normale teamstrukturer og udvider teamsamarbejdet på LIAA. Hensigten med dette er, at teamsamarbejdet skal være præget af meningsgivende sammenhænge, det er funktionelt rettet. 5

6 Styregruppens samarbejde ønskes udvidet med følgende Projektteam: RIJO, LOLO, RABO, to hold studerende og to folkeskolelærere, der stiller sin klasserum til rådighed for et overgribende samarbejde (har bud) Styregruppens ressourceforbrug i studieåret : RIJO, LOLO og RABO: 250 timer pr. person i studieåret RIJO, LOLO og RABO: 250 timer pr. person i studieåret RIJO: 120 timer (uddannelsespolitisk handlen) Eksterne parter: 100 timer i studieåret Eksterne parter: 100 timer i studieåret Efteruddannelse Projektet er et led i deltagernes efteruddannelse på følgende måde: RABO og LOLOindtænker projektet som en central del af deres lektoransøgning. LOLO og RIJO deltager i efteruddannelsen Pioneruddannelsen under undervisningsministeriet. Uddannelsen har innovativ didaktik som omdrejningspunkt. Sigtet er, at der eksperimenteres med at integrere vores viden fra efteruddannelsen på LIAA og vores viden fra eksperimenterne i Pioneruddannelsens innovative læringsrum. RIJO deltager fra studieåret i det faglige netværk Entreprenørskab. Desuden er hun medlem af projektgruppe under PSH, der arbejder med Det fysiske læringsrum og innovation. Projekterne bidrager gensidigt til viden på tværs. RIJO er formand for foreningen af lærere i de pædagogiske fag (LUPF). Der påtænkes at værksætte en aktiv og strategisk handlen over for undervisningsministeriet, hvor nærværende projekt vil være kvalificerende men også omvendt for nærværende projekt. Der er pt. et samarbejde i gang på tværs af flere af læreruddannelsens fag gennem Fagligt Forum, samt i gang med at udvikle et samarbejde med undervisningsministeriet omkring 0,2 samarbejdet. LOLO og RIJO har søgt ind i udviklingsprogrammet Professionsdidaktik i PSH. Nærværende projekt og arbejdet i indsatsområdet har mulighed for at bidrage til perspektiver på professionsuddannelse på tværs af professioner. 6

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Pædagogisk innovation og didaktisk entreprenørskab Ved Lasse Skånstrøm & Ebbe Kromann Frederiksberg Seminarium

Pædagogisk innovation og didaktisk entreprenørskab Ved Lasse Skånstrøm & Ebbe Kromann Frederiksberg Seminarium Pædagogisk innovation og didaktisk entreprenørskab Ved Lasse Skånstrøm & Ebbe Kromann Frederiksberg Seminarium Indledning Med Globaliseringsrådets udspil Verdens bedste folkeskole blev det pointeret, at:

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Udviklingsarbejde - Projekt rapport

Udviklingsarbejde - Projekt rapport Udviklingsarbejde - Projekt rapport Indhold 1. Indledning... 2 2. Projektdesign... 4 2.1 Projektets overordnede spørgen... 4 2.2 Hvordan får vi noget at vide om det?... 4 2.4 Manifestering og ordning af

Læs mere

om matematiklærerfagteam, matematiklærerkompetencer og didaktisk modellering

om matematiklærerfagteam, matematiklærerkompetencer og didaktisk modellering 26 Artikler MaTeam-projektet om matematiklærerfagteam, matematiklærerkompetencer og didaktisk modellering Marikka Andreasen Helle Sejer Damkjær, begge Læreruddannelsen i Silkeborg, VIAUC Tomas Højgaard,

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Mangfoldighed og fællesskab

Mangfoldighed og fællesskab Indhold 1 Mangfoldighed og fællesskab en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på HF og VUC Steen Beck og Michael Paulsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere