Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre. Lokalcenteret er inddelt i 3 geografiske områder: Hasle, Gellerup og Toftegården. På hvert sted er der kontorer for hjælperpersonalet, teamledere og sygeplejersker. Alle 3 steder er der en cafe, som borgerne fra området kan benytte. Der er træningslokaler og aktivitetslokaler, hvor frivillige laver aktiviteter for borgere i området. Hovedadministrationen er i Hasle, men det administrative personale og centerets ledelse har også kontortid på de to øvrige centre. I Hasle blev der i 2007 indviet 36 nye plejeboliger. På Toftegården er der 48 ældre plejeboliger (ombygning af disse boliger er under planlægning) samt 48 plejeboliger, som blev bygget i Lokalcenteret råder over ca. 222 ældreboliger som er placeret i tilknytning til lokalcenterbygningen i Hasle og på Toftegården samt som satellitter i lokalcenterets område. Lokalcenteret ledes af en områdechef, en leder for plejen, en aktivitetsleder, en serviceleder og en administrationsleder (en ny ledelsesstruktur skal indføres i 2010). I plejeboligerne er personalet organiseret i teams. De enkelte teams dækker en naturlig afgrænset boenhed (ca. 24 beboere). Teamet ledes af en teamleder. Personalet i Teamet består af social- og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, en sygeplejerske, en køkkenassistent eller husassistent. De kliniske studier på Modul 4 foregår i plejeboligerne. I plejeboligerne arbejdes der ud fra tanken om at skabe et godt hverdagsliv for den enkelte beboer. Målet er at inddrage beboeren i daglige gøremål, at bevare beboerens funktioner og færdigheder, at fastholde beboeren i at være aktiv deltager i eget liv. Vi forsøger at skabe nogle fælles rammer, som kan rumme de forskellige mennesker, der bor i plejeboligerne. Beboerne tilbydes muligheder for i forskellig grad at være del af et fællesskab. Samarbejdsrelationer Personalet i plejeboligerne har et tæt samarbejde med fysio- og ergoterapeuterne. Der er faste terapeuter tilknyttet de enkelte teams. Maden til beboerne i plejeboligerne produceres i køkkenet på Toftegården. Plejepersonalet samarbejder med køkkenpersonalet omkring beboere med specielle behov f.eks. småtspisende beboere. Det administrative personale varetager forskellige opgaver i relation til beboerne i plejeboligerne, personalet og lokalcenterets drift. I weekenden og om aftenen varetages de sygeplejefaglige opgaver af lokalcenterets hjemmesygeplejersker. Om natten varetages sygeplejefaglige opgaver af døgnplejen i Lokalcenter Midt. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 1 af 10

2 Patient/borger kategorier Mennesker, der bor i plejeboliger, er primært tale om ældremennesker, der er en lille overvægt af kvinder. De har varige og alvorlige funktionsnedsættelser. Det er eksempelvis: - mennesker som er svækket af høj alder - mennesker med alvorlige komplikationer af livsstilssygdomme, f.eks. diabetes, kredsløbs- eller lungelidelser - mennesker med kroniske lidelser f.eks. gigtsygdomme, parkinson og sclerose - mennesker med demenslidelser - mennesker med psykiatriske lidelser - mennesker med forskellige misbrugsproblemer - mennesker som er ramt af uhelbredelig sygdom med behov for pleje og omsorg i den sidste tid Lokalcenteret dækker et stort område med socialt boligbyggeri, hvor der bor mange borgere med anden etnisk baggrund. I plejeboligerne er der dog kun få beboere med anden etnisk baggrund. Centrale kliniske problemstillinger En stor del af borgerne i plejeboliger har problemer med at opfylde de basale fysiologiske behov, og de skal hjælpes med personlig pleje og påklædning. Mobilisering og forebyggelse af immobilisations komplikationer er en vigtig problemstilling hos mange borgere. Mange borgere i plejeboliger har vanskeligt ved at indtage tilstrækkelig væske og ernæring. Forebyggelse af dehydrering og underernæring kræver en meget målrettet pleje. Problemer i forbindelse med udskillelse enten i form af inkontinens eller obstipation er hyppigt forekommende. Mange borgere oplever en krise i forbindelse med tab af funktioner og/eller i forbindelse med indflytning i plejebolig. Ældre svækkede mennesker har ofte svækkede sanser (hørelse og syn), som i kombination med demenssygdomme og/eller konfusionstilstande kan give store problemer for den enkelte borger med realitetssansen og orienteringsevnen. Normalt ser vi forskellige tegn på, at borgen kun har kort tid tilbage at leve i. En væsentlig del af plejen i plejeboliger er at medvirke til, at medvirke til, at borgerne får en tryg, smertefri og værdig død. Tværfaglige og tværsektorielle forhold I plejeboligerne er der 2 sygeplejestuderende i kliniske studier på Modul 1-4. En klinisk vejleder er tilknyttet dem. I lokalcenterets hjemmepleje er der kontinuerligt 3-4 studerende på Modul 6. i kliniske studier. Der er tilknyttet en klinisk vejleder ved hver af de 3 hjemmeplejeenheder Hasle, Gellerup og Toftegården Lokalcenteret er desuden uddannelsessted for social- og sundhedshjælperelever, social og sundhedsassistentelever, elever i et grundforløb for voksne med dansk som andet sprog og Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 2 af 10

3 ergoterapeutstuderende. Den overordnede uddannelsesplanlægning varetages af en uddannelsesansvarlig og en udviklingskoordinator. Flere af sygeplejerskerne har funktioner som nøglepersoner. Der er nøglepersoner for følgende områder: - Diabetes - Demens - Inkontinens - Terminalpleje - Sårpleje - Brug af den elektroniske journal - Klinisk vejledning - Vagtplan I forbindelse med tildeling af ydelser og hjælpemidler til borgere samarbejder sygeplejerskerne og socialog sundhedsassistenterne med visitatorerne. En stor del af dette samarbejde foregår via den elektroniske journal. Samarbejdet kan også foregå ved møder i borgernes hjem eller på hospitalet før borgeren flytter ind i en plejebolig. Sygeplejerskerne og social- og sundhedsassistenterne samarbejder med borgerens egen læge, som ordinerer alt medicin og behandling. Dette samarbejde foregår hyppigst via telefon. Sygeplejerskerne og teamets øvrige medarbejdere samarbejder jævnligt med: - Det palliative team - Geriatrisk team - Gerontopsykiatrisk enhed - Hudklinikken - Diverse hospitalsafdelinger - Iltsygeplejersken - Mobillab - Privatpraktiserende fysioterapeuter - Hørevejlederen - Synscentralen - s tolkebistand Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener Når borgeren på grund af gennemgribende funktionsnedsættelse ikke længere kan klar livet i egen bolig selv efter en massiv indsats fra hjemmeplejen, kan de blive visiteret til en plejebolig. Når borgen er visiteret til en plejebolig, afgør borgeren, hvor i kommunen vedkommende ønsker at stå på emneliste til en ledig bolig. En ledig bolig tildeles den på emnelisten, som har det største aktuelle behov for en Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 3 af 10

4 flytning til plejebolig. Når borgeren flytter ind i plejeboligen, tildeles han/hun en til to kontaktpersoner blandt teamets personale. Kontaktpersonerne er ansvarlige for i samarbejde med beboeren, de pårørende og teamets sygeplejerske samt ergo- eller fysioterapeuter at udarbejde en plejeplan, som nøje beskriver, hvad beboeren skal have hjælp til, hvordan hjælpen skal gives, og hvilke særlige vaner beboeren har. Der samarbejdes med visitator med henblik på at få tilkendt de ydelser, som gør, at den daglige plejeplan kan følges. Hvis beboeren er hukommelsessvækket og har vanskeligt ved at fortælle om vaner og ønsker, er samarbejdet med de pårørende meget vigtigt. Vi opfordre ofte beboeren og de pårørende til sammen at skrive beboerens livshistorie, så personalet får et mere nuanceret billede af, hvem det er, der er flyttet ind i boligen. Sygeplejersken eller en social- og sundhedsassistent tager efter aftale med beboeren kontakt til beboerens egen læge med henblik på at koordinere den plejefaglige og behandlingsmæssige indsats. For nogle beboere udløser det at flytte i plejebolig en krise, og beboeren har brug for meget støtte og omsorg for at vænne sig til den nye situation. Andre beboere blomstrer op, når de flytter i plejebolig. De har måske i en længere periode været meget isoleret i en lejlighed, og de får nu mulighed for at deltage i samvær med andre beboere. Det er meget forskelligt hvor lang tid beboerne bor i plejeboligen. I gennemsnitligt bor borgeren ca. et år i plejeboligen. Langt de fleste beboere på plejeboliger dør i deres hjem. I mange tilfælde ser personalet forskellige tegn på at beboeren er døende. I samarbejde med de pårørende og beboerens egen læge forsøger vi at gøre den sidste tid så tryg og smertefri for borgeren som muligt. Sygeplejefaglige opgaver Borgerne i plejeboligerne er i forskellige livssituationer, men de er alle kendetegnet ved, at de har behov for hjælp og støtte til at udnytte og bevare sunde fysiske, psykiske og sociale ressourcer og færdigheder, og/eller behov for støtte og behandling til at kompensere for nedsatte eller manglende ressourcer og funktioner. Den sygeplejefaglige indsats knytter sig til såvel de sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende aspekter. Sygepleje knyttet til relationelle opgaver: - at skabe en god kontakt og relation til den enkelte beboer - at etablere et godt samarbejde med pårørende - at give beboerne gode oplevelser, at stimulere til deltagelse i fællesskabet ved måltiderne og i andre sociale aktiviteter - at anlægge et livshistorisk perspektiv i sygeplejen - at medvirke til opfylde beboernes og de pårørendes ønsker for, hvordan deres sidste tid skal forløbe Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 4 af 10

5 Sygeplejeopgaver knyttet til fysiologiske behov: - Personlig hygiejne og påklædning, hudpleje, forebyggelse af tryksår, mobilisering, lejring, sansestimuli, indtagelse af kost og væske, udskillelser af affaldsstoffer, opretholdelse af kredsløb og vejrtrækning, søvn og hvile - Mindske ubehag ved eksempelvis kvalme og madlede, angst og smerter Behandlende opgaver: - Observationer, udredning og afdækning af sygdom - Administration af medicin f.eks. tabletter, suppositorier, øjendrypning, medicinske salver, depotplaster og injektioner - Anlæggelse af komprilanbind og støttestrømper, katerisering, nedlæggelse af sonde, ernæring via PEG-sonde, sårpleje, intravenøst ernæring eller posedialyse Opretholdelse af god hygiejne: - Afbrydelse af smitteveje i forbindelse med plejeopgaver, håndhygiejne og køkkenarbejde Forflytninger: - Brug af hensigtsmæssig arbejdsstilling, hjælpemidler og arbejdspladsvurdering Afdækning af beboernes og pårørendes vejlednings- og undervisningsbehov: - F.eks. i forhold til kost og væskeindtagelse, forebyggelse af forstoppelse og forebyggelse af decubitus - Støtte og vejledning i forhold til at leve med bestemte sygdomme og til at være pårørende til borgere med bestemte sygdomme (f.eks. demens) Dokumentation i vitaejournalen: - Udarbejdelse af indsatsområder og i samarbejde med kontaktpersonen eller de pårørende at udarbejde plejeplaner - Udarbejdelse af indsatsområder Samarbejde med tværfaglig samarbejdspartner: - Ved rapportering, planlægning, teammøder, visiteringsmøder, statusmøder og lægekontakt Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Ny organisering I September 2009 er der vedtaget en ny organisationsplan for lokalcentrene. Den betyder blandt andet, at alle sygeplejersker og terapeuter ved lokalcenteret skal organiseres i en samlet enhed. Det betyder, at vi kommer til at sætte meget fokus på, hvad det er for opgaver, vi som sygeplejersker skal varetage, hvordan vi udvikler sygeplejen, og hvordan vi kan udbygger det tværfaglige samarbejde med terapeuterne til gavn for den enkelte borger. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 5 af 10

6 Teamorganisering Vi arbejder teamorganiseret ved at samarbejde og bruge hinandens kompetencer og stærke sider i opgaveløsningen. Der er udarbejdet et dialog- og udviklingsredskab, et såkaldt teamredskab, som anvendes til at opstille konkrete mål for teamets udvikling. Faglig udvikling Vi har fokus på større videndeling på Lokalcentret. Der afholdes jævnligt workshops/undervisning med faglige temaer. Sygeplejerskerne deltager løbende på relevante kompetenceudviklingskurser. Sygeplejeprofil Vi arbejder med at implementere sygeplejeprofilen for sygeplejersker i. Et af de sygeplejefaglige udviklingstemaer er kost og motion. Arbejdsmiljøcertificering Vi er arbejdsmiljøcertificeret og arbejder fortsat med udvikling af nye metoder og standarder for at bedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Kvalitetsstandarder Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der udvikler standarder for arbejdsgange. Der er eksempelvis vejledning omkring nødkald og dødsfald. Der er igangsat udvikling af en standard i forbindelse med sygeplejerskens rolle ved sondeernæring. Kulturel kompetence Lokalcenteret er kendetegnet ved, at der i området bor mange mennesker med anden etnisk baggrund. Der er mange borgere med anden etnisk baggrund, som modtager hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Der er fortsat kun et fåtal af disse, som er flyttet i plejeboliger. Der er en relativ stor gruppe af medarbejderne, som har en anden baggrund end dansk. Vi deltager i et projekt i samarbejde med Geriatisk afdeling G, hvor der tilbydes en nøglepersonuddannelse i kulturelle kompetencer. Sundhedscenter Vest er placeret i lokalcenterets lokaler i Gellerup. Formålet er at udvikle et lokalt forankret undervisningsprogram til at fremme egenomsorg hos etniske minoriteter med diabets. Der er her tilknyttet medarbejdere, som taler forskellige sprog. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder - Sygeplejeprocessen (problemløsningsmodellen) er den gennemgående metode til vurdering, planlægning og evaluering af sygeplejen. Den elektroniske borgerjournal er opbygget efter tankegangen i sygeplejeprocessen. - Vi arbejder med forskellige udredningsmetoder i forbindelse med demens, inkontinens, smerter og diabetes. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 6 af 10

7 - I forbindelse med komplekse problemstillinger udarbejder vi konkrete handleplaner (f.eks. socialfaglige handleplaner hos demente borgere). - Vi har sundhedsfaglige vejledninger for inkontinensudredning og sårpleje. - Vi har forskellige værdimålingsskemaer i vita journalen til eksempelvis blodsukker, afføring, vægt og væskeindtag. Der skal altid foreligge en begrundelse for, hvorfor registreringen skal foretages, og der skal ske en opfyldelse på målingerne. - På planlægningsmøder, teammøder og diverse tværfaglige møder debattere vi, hvad der vil være den rette indsats i forhold til en konkret problemstilling. Vi inddrager relevante samarbejdspartnere og eksperter for at få et nuanceret syn på problemstillingen. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Der er to studerende i kliniske studier på modul 4. De er placeret i hver sin afdeling af plejeboligerne. I forhold til den konkrete situation på de to afdelinger og læringsmulighederne her afgør ad hoc vejlederen og den kliniske vejleder, om de to studerende skal skifte mellem afdelingerne, eller om de skal forblive på en afdeling. Der er en kliniskvejleder, som er tilknyttet begge studerende og en sygeplejerske med funktion som ad hoc vejleder. Den kliniske vejleder følger på skift de studerende. Ad hoc vejleder følger især den studerende på den ene afdeling. Afdelingens øvrige personale vil også deltage i vejledning af den studerende. Det kan eksempelvis ske ved at introducere til den enkelte beboeres vaner og særlige behov, eller ved at vise hvordan man på afdelingen arbejder med det gode hverdagsliv og aktivering. Ca.3 uger inden den studerende skal begynde i kliniske studier modtager hun en mail fra den kliniske vejleder med informationer om mødetidspunkt og sted, daglige mødetider, litteraturliste m.v. Den kliniske vejleder vil vejlede de studerende i at udarbejde en individuel klinisk studieplan og vil løbende indgå i arbejdet med at ajourføre denne. Af den individuelle kliniske studieplan fremgår det, hvilke temaer den studerende arbejder med, i forhold til hvilke borgere hun gør det, og på hvilke tidspunkter der skal ske afrapportering i forhold til de forskellige studiemetoder. Den studerende vil følges med såvel den kliniske vejleder, ad. hoc vejlederen som afdelingens øvrige personale i varetagelse af de forskellige sygeplejeopgaver. Den studerende får mulighed for at se, hvordan forskellige fagperson løser opgaverne. Den studerende vil blive oplært til at varetage opgaverne, og efterfølgende vil den studerende blive vejledt i forhold til den måde, han/hun varetog de sygeplejefaglige opgaver på. En del af vejledningssituationerne vil være bygget op som før-, under- og eftervejledning. Den studerende vil også komme til at varetage opgaver alene hos borgerne, og vejledningen vil da blive givet som før- og eftervejledning. Den studerende vil dagligt modtage før - og eftervejledning af den kliniske Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 7 af 10

8 vejleder eller ad. hoc. vejlederen. I løbet af den kliniske studieperiode vil den studerende få et stadigt større selvstændigt ansvar og vil komme til at deltage i mere komplekse opgaver. Den studerende vil derfor gennem hele forløbet have behov for før-, under- og eftervejledning. Når den studerende udfører plejeopgaver anvender vi Model for kliniske færdigheder til at støtte den studerende i forhold til, hvilke områder hun skal arbejde med. En gang om ugen afholder den kliniske vejleder (evt. ad hoc vejlederen) en refleksionssamtale med den studerende, hvor der er mulighed for at gå mere i dybden med nogle af de situationer, den studerende har oplevet i løbet af ugen. Såvel den studerende som vejlederen forbereder sig til refleksionssamtalen. Ved refleksionssamtalen ajourføres den individuelle kliniske studieplan, og den studeredes afrapportering af studiemetoder drøftes. Den kliniske vejleder planlægger, i samarbejde med de studerende, om en refleksionssamtale skal afholdes sammen for begge studerende eller afholdes individuelt. Den uddannelsesansvarlige er i samarbejde med den kliniske vejleder og ledelsen ansvarlig for den overordnede uddannelsesplanlægning og løbende udvikling af lokalcenterets uddannelsestilbud. Såfremt der opstår problemer, som gør at det bliver vanskeligt for de studerende at gennemføre de kliniske studier, inddrages den uddannelsesansvarlige. Læringsmiljø/ studiemiljø Lokalcenteret er uddannelsessted for mange elever og studerende. På de plejeboliger, hvor de studerende skal være, er man vant til at have social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og grundforløbselever i praktik. Opgaven med at uddanne nyt personale vægtes højt, og personalet er generelt meget interesserede i at lære fra sig og ser det som noget positivt, at der kommer elever og studerende i klinisk undervisning. Vi anvender en anerkendende tilgang som grundlag for vejledning og undervisning. Der er indrettet et studierum med to pc. pladser som kan benyttes af elever, studerende og deres vejledere. Der er planer om at samle et lille bibliotek i studierummet. Den studerende opfordres til at benytte den ekspertise, der er på lokalcenteret og hos samarbejdspartnere, f.eks. kontakte inkontinenssygeplejersken på lokalcenteret, eller iltsygeplejersken fra sygehuset. Det forventes at den studerende engagere sig og fordyber sig i de opgaver, der bliver aftalt, at hun skal løse. For at skabe et godt samarbejdet med afdelingens øvrige personale, er det vigtigt, at den studerende kommunikere meget åbent om, hvilke opgaver hun gerne vil varetage, i hvilke perioder og hvorfor. I starten af den kliniske studieperiode vil den studerende hele tiden arbejde sammen med den kliniske vejleder eller en anden medarbejder, men senere i forløbet vil hun komme til selvstændigt at varetage Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 8 af 10

9 nogle opgaver. Vejledning vil altid blive vægtet højt, og der er afsat de nødvendige ressourcer. Vi forventer dog også, at de studerende har forståelse for, at uddannelse ikke er den primære opgave i plejeboligerne, og der vil komme situationer, hvor de studerendes vejledningsbehov nedprioriteres i forhold til løsning af konkrete opgaver. I de situationer opfordre vi de studerende til at være observerende, således at de efterfølgende kan modtage vejledning i forhold til, hvad der foregik. Vejlednings- og evalueringstilbud Når de studerende begynder i kliniske studier, har den kliniske vejleder og ad hoc vejlederen planlagt de første 14 dage. Der er lavet en plan for, hvilke borger den studerende i de første to uger skal deltage i plejen af samt hvornår hun følges med den kliniske vejleder, ad hoc vejlederen eller andre medarbejdere. De studerende bliver sammen informeret om, hvordan de skal udarbejde den individuelle kliniske studieplan. De studerende har hver for sig en samtale med den kliniske vejleder (og ad hoc vejlederen) om deres personlige og faglige læringsmål og aktuelle niveau. Den studerende skriver den individuelle kliniske studieplan færdig efter samtalen. Der afholdes en ugentlig refleksionssamtale. Det er oftest den kliniske vejleder eller den kliniske vejleder og ad. hoc vejlederen sammen, som varetager samtalen. Det kan dog også forekomme, at det er ad hoc vejlederen der alene varetager samtalen med den studerende. Nogle gange vil den ugentlige samtale blive afholdt samtidig for begge studerende. Den kliniske vejleder vil informere de studerende sammen oplæg til seminar og prøvekriterier. Inden afslutning af den kliniske studieperiode afholder den kliniske vejleder og ad hoc vejlederen en evalueringssamtale med den studerende. Inden samtalen skal den studerende have formuleret sit læringsudbytte i Studiebogen. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder har erfaring med pleje af kronisk syge og ældre borgere i eget hjem og i plejeboliger. Uddannelsen til klinisk vejleder bliver gennemført i foråret Ad hoc vejlederen deltager i ad hoc vejleder kursus i Den kliniske vejleder deltager løbende i temaeftermiddage og relevante kurser i forhold til funktionen som klinisk vejleder. Den kliniske vejleder og ad hoc vejlederen holder løbende deres faglige viden ajour ved at deltage i kurser og temadage som er relevant i forhold til specialet. Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i Studiebogen. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 9 af 10

10 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at kunne indstilles til intern klinisk prøve på Modul 4, skal den studerende: - have skrevet personlige læringsmål for modulet til planlægningssamtalen - via ajourført Studiebog have redegjort for uddannelsesforløbet indtil nu og beskrevet aktuelt fagligt niveau og udviklingsområder - udarbejde individuel klinisk studieplan i samarbejde med den kliniske vejleder. Er ansvarlig for løbende at følge op på og revidere studieplanen. Studieplanen skal godkendes af underviser fra sygeplejerskeuddannelsen - skriftligt at udarbejde oplæg til 1 patientforløb ca. 2 sider, 1 patientfortælling ca. 2 sider, 1 sygdomsforløb ca. 2 sider og 1 seminar jævnfør retningslinjer i Studiebogen - sørge for at de øvrige deltagere får et skriftligt oplæg senest 2 dage før seminar afholdes - deltage i udførelsen af sygeplejefaglige opgaver, som er karakteristiske for sygeplejen i plejeboligerne - deltage i og udnytte relevante lokale undervisnings- og læringsmuligheder Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 10 af 10

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde. Modul 4. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold

Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde. Modul 4. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre, organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg. Lokalcentret er beliggende i den

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering I er 36 lokalcentre samlet i 13 lokalcenter-områder i 2 regioner. : er en del af denne samdrift. Centret rummer ud over

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittet (KTA) fungerer som en selvstændig enhed som er fysisk er placeret på plejecenteret Skaghøj, Favrskov

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittene er tilknyttet ældreområdet i. Ældreområdet i ledes af en ældrechef og er opdelt i 2 hjemmeplejedistrikter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lungemedicinsk afdeling består af følgende 6 afsnit: Lungemedicinsk afdeling B6 er 7-døgnsafsnit Lungemedicinsk afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er fysisk placeret på. Reumatologi er et internt medicinsk grenspeciale, som varetager forebyggelse, diagnostik, behandling,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Organisatorisk placering Mailadr.:Soehuset@viborg.dk - tlf. 87 87 69 55 Botilbuddet Søhuset er et psykiatrisk basistilbud i Viborg kommunes socialpsykiatri. Der ydes bostøtte efter Servicelovens 85.Søhuset

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Generel klinisk studieplan Tværsektorielt forløb: Osteoporose Aarhus Kommune, Område Christiansbjerg Aarhus Universitetshospital, MEA-ambulatoriet

Generel klinisk studieplan Tværsektorielt forløb: Osteoporose Aarhus Kommune, Område Christiansbjerg Aarhus Universitetshospital, MEA-ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering I det kliniske studieforløb er der fokus på borgere/patienter med osteoporose i deres kontakt med såvel primær som sekundær

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre og er organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg i region Syd. er betegnelsen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lokalcenter Søholm, Bøgeskovhus og Koltgården er et af s 13 lokalcentre, organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Området Søndermarken er socialpsykiatrisk, kommunalt, døgndækket specialiseret botilbud, som yder støtte efter Servicelovens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Nørrebrogade () er en endokrinologisk afdeling med landdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lokalcentret hører organisatorisk under Århus kommunes magistrat for Sundhed & Omsorg. Lokalcentret er et af Århus Kommunes

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for sundhedsuddannelserne i ældreområdet

Praktikstedsbeskrivelse for sundhedsuddannelserne i ældreområdet Praktikstedsbeskrivelse for sundhedsuddannelserne i ældreområdet Nord Symfonien,Birkevang, Røljeparken Vest Søvang, Marskvej 22 Fugleparken Øst Munkebocentret Kildemarkscentret Syd Birkebjergcentret Bakkegården

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Favrskov kommune er en af de 19 kommuner, som sammen danner Region Midtjylland. I kommunen er ca. 47.000 indbyggere, og

Læs mere

Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010.

Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010. Lokalcentrene Sydvest. Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010. Senest revideret 30. november 2010 Indsatsområde Mål Handling

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R3 er et af 3 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvorunder også hører R- Ambulatorium

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 700 Næstved Faglig og Administrativ leder: Dorthe Olsen Telefon: 5588 1260 Mobil: 20 66 Mail: dorol@naestved.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre og er organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg. omfatter Lokalcentrene Skæring,

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer. Kommunen har godt 58.000 indbyggere,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Risskov hører under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i. Vikærgården er en specialenhed, hvor de ca.

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Geriatrisk Afdeling, afsnit G2 Modul 11

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Geriatrisk Afdeling, afsnit G2 Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling er en del af Århus Sygehus - Århus Universitetshospital og er beliggende på 2 matrikler. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 6 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 300, Neurorehabiliteringen Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Klinisk sygeplejelærer Klinisk vejleder Malene.Dreier@svs.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører under det medicinske center på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, og er

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune S o c i a l o g S u n d h e d. Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune Midlertidige døgnpladser December 2013 Indholdsfortegnelse Morsø Afklaringscenter i Morsø Kommune. 2 Et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område Kliniske studier Modul 2 2. periode Kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Bostedet Algade er et døgndækket botilbud for mennesker med svære psykiske lidelser. Bostedet er en del af det socialpsykiatriske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Børneafdelingen på Århus Universitetshospital er beliggende i Skejby. Afdelingen består af 8 børneafsnit, en børnemodtagelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer. Kommunen har godt 58.000 indbyggere,

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Aalborg Kommune Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje 2007 Hvad er hjemmesygepleje? Funktionsområde. Hjemmesygeplejens funktionsområde er at fremme sundhed, forebygge sygdom, behandle, lindre og rehabilitere. Formålet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer. Kommunen har godt 58.000 indbyggere,

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere