Status for turisterhvervet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for turisterhvervet"

Transkript

1 Status for turisterhvervet

2 Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien Turisternes forbrug Turismeforbruget fordelt på overnatningstype Turismeforbruget fordelt på marked Turismen som eksporterhverv Beskæftigede i turisterhvervet Udvikling i overnatninger, besøg og markedsandele Overnatninger Besøgende på danske attraktioner Besøgende på danske restauranter Danmarks markedsandele Scenarier for markedsandele 19 Kilder 21 2

3 Status for turisterhvervet Indledning Turismen spiller en afgørende rolle for Danmarks position internationalt. Den understøtter en infrastruktur der knytter os til resten af verden og er med til at brande Danmark ikke alene som turistdestination - men også som en attraktiv nation at handle med samt investere og arbejde i. På verdensplan står turismen i dag for ca. 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt og i fremtiden vil andelen blive endnu større 1. Med en målrettet indsats kan Danmark få del i dette globale vækstmarked. Men det er en stor og krævende udfordring. I årtier har Danmark tabt markedsandele til vores nærmeste konkurrenter og udfordringen har vist sig både i form af en nedgang i antallet af turister samt i virksomhedernes indtjening. Der findes ingen lette og enkle genveje. Men selvfølgelig kan det lykkes. Og turismen kan være en del af løsningen på mange af Danmarks udfordringer både når det gælder vækst og arbejdspladser. Dette notat er udarbejdet som et kort statusnotat til brug for arbejdet i Turismens Vækstråd, og er tiltænkt at danne et fælles videngrundlag for den udgangssituation, erhvervet befinder sig i netop nu. Notatet giver et oversigtsbillede og indblik i de vigtigste nøgletal for dansk turisme, herunder turismens betydning for den danske samfundsøkonomi. Turisternes forbrug lægges ikke alene i de direkte turist- og oplevelsesbaserede erhverv, men rækker også langt ind i de mange relaterede erhverv, f.eks. føde- og drikkevarer, detailhandelen, transportbranchen, mv. Notatet viser den samlede omsætning, eksportindtjening og beskæftigelse som erhvervet genererer og indeholder endvidere en oversigt over besøgstal, overnatninger, forbrug og markedsandele på en række områder. Slutteligt indeholder notatet enkle scenarier for vækst i turismen. God Læselyst! Jonas Wilstrup Politisk direktør 1 Tourism Highlights 2012 edition, UNWTO

4 Status for turisterhvervet Oversigt over udvalgte nøgletal Turisternes forbrug (2010): 74,6 mia. kr. Eksportindtægter (2010): 29,6 mia. kr. Fuldtidsbeskæftigede (2010): Samlet antal overnatninger (2011): 44,6 mio. Heraf udenlandske (2011): 21,9 mio. Besøgende på top 50 attraktioner (2011): 21,4 mio. Besøgende på restauranter mv. (2011): 261,7 mio. 4

5 1.Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 1.1 Turisternes forbrug Når man forholder sig til turister, defineres de som den delmængde af rejsende, hvor rejsen foregår uden for personens normale miljø, i en periode på mindre end 1 år og med andet formål end at være ansat på den besøgte lokalitet. Bruges den definition, så udgjorde turisternes samlede forbrug i ,6 mia. kr. Heraf stammer 45,0 mia. kr. fra danske turisters forbrug og 29,6 mia. kr. fra udenlandske turisters forbrug Turismeforbruget målt i løbende priser i 2010 lå under niveauet for Der er endnu ikke offentliggjort tal for turisternes samlede forbrug for Turisterhvervet genererer skatteindtægter til statskassen på 34,8 mia. kr. Der eksisterer ikke præcise opgørelser over turismens andel af det danske bruttonationalprodukt (BNP) i Danmark. Men man kan komme tæt på. VisitDenmark har beregnet, at af de i alt 74,6 mia. kr. der omsættes, udgør 30,9 mia. kr. den direkte værditilvækst. Sættes dette tal i forhold til landets samlede værditilvækst, svarer det til 2,1 pct. Dette er det tætteste, vi kommer på et tal for turismens andel af Danmarks BNP. Til sammenligning bidrager landbrug, skovbrug og fiskeri med 1,3 pct. af den samlede tilvækst. Energiforsyning udgør 1,7 pct. og handel udgør 11,7 pct. Turismeforbruget fordeler sig på en lang række ydelser og produkter, og rækker derfor også langt ind i andre brancher end det direkte turisme- og oplevelseserhverv. Således er det kun godt halvdelen af forbruget, nemlig 56 pct., som anvendes direkte på turismeprodukter. Den øvrige del forbruges i detailhandlen, som står for 31 pct. af forbruget og andre produkter. 5

6 1.Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 1.1 Turisternes forbrug I tabel 1 ses en nærmere opgørelse over turismeforbruget fordelt på produkter: Tabel 1: Turismeforbruget fordelt på produkter Anm: Bemærk at kategorierne pga. afrunding ikke summer til det samlede forbrug. Kilde: Turismens økonomiske betydning 2010, VisitDenmark 2012 Som det fremgår af tabel 1 udgør overnatninger og restauranter 30 pct. af turisternes samlede forbrug. Også lokal transport udgør en væsentlig del med 18 pct. af forbruget samt føde- og drikkevarer købt i detailhandelen med 14 pct. Stor forskel i døgnforbruget formål, nationalitet, overnatningstype Der er stor forskel på, hvor stort et forbrug de forskellige typer af turister har, når man vurderer deres forbrug pr. døgn. Forbrugsmønsteret afhænger både af nationalitet, hvilken overnatningsform turisten vælger, samt hvorvidt det er en feriegæst eller en forretningsrejsende. F.eks. udgør døgnforbruget for en overnattende international mødeturist kr., hvilket er ca. 9 gange så højt som forbruget fra en gennemsnitlig overnattende feriegæst i lejet sommerhus og over 10 gange så højt som forbruget for en overnattende campist. Tilsvarende er der stor forskel på døgnforbruget fra en turist som kommer fra Kina/Rusland/Japan og en turist som kommer fra Sverige uanset rejsens/opholdets formål og overnatningsform. 6

7 1.Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype Endvidere fordeler forbruget sig forskelligt alt efter, hvilken overnatningsform det drejer sig om. Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, fordeler det samlede turismeforbrug sig næsten ligeligt mellem overnatninger på kommercielle vilkår og dem, som ikke overnatter (1-dagsturister) eller overnatter ikke-kommercielt, dvs. i lånt hus, hos venner/familie osv. Blandt dem som overnatter kommercielt, står hotelgæsterne for den største del af det samlede turismeforbrug. Over halvdelen af det samlede forbrug i de kommercielle overnatningsformer stammer fra hotellerne. Den næststørste kategori er lejet feriehus. Tabel 2: Turismeforbruget fordelt på overnatningsformer 1 Udgifter til campingvogne o.lign. er ikke medtaget i turismeforbruget 2 Overnattende på skibe tallet for krydstogt er ikke fuldstændigt. Kilde: Turismens økonomiske betydning 2010, VisitDenmark

8 1.Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 1.3 Turismeforbruget fordelt på marked Ca. 60 pct. af turismeforbruget stammer fra danske turister og ca. 40 pct. fra udenlandske turister. Målt på forbruget er Tyskland, Sverige og Norge med en bred margen de største markeder for Danmark. Tyskernes forbrug alene udgør ca. 30 pct. af alle udlændinges turismeforbrug i Danmark, men samtidig er forbruget fra dette marked faldet fra 2009 til Storbritannien og USA indtager 4. og 5. pladsen og i alt står de 5 største markeder således for ca. 75 pct. af det udenlandske turismeforbrug i Danmark. I tabel 3 ses, hvordan forbruget fordeler sig opgjort på de udenlandske markeder: Tabel 3: Turismeforbrug fordelt på bopælsland Kilde: Turismens økonomiske betydning 2010, VisitDenmark

9 1.Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 1.4 Turismen som eksporterhverv Udenlandske turisters forbrug i Danmark genererer valutaindtjening til Danmark, og dette forbrug er derfor på lige fod med andre varer og tjenester udtryk for eksport. Turisterhvervet er Danmarks 4. største eksporterhverv, jf. grupperingen nedenfor: Figur 1: Udvalgte vare- og tjenestegrupper (betalingsbalance) Kilde: Turismens økonomiske betydning 2010, VisitDenmark 2012 De ca. 30 mia. som erhvervet henter i eksportindtægter til Danmark hvert år, overstiger således eksempelvis eksport af data- og infotjenester samt beklædning og fodtøj. 9

10 1.Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 1.5 Beskæftigede i turisterhvervet Det er ligeledes vigtigt at forholde sig til de samlede beskæftigelseseffekter i erhvervet. Turismen genererer fuldtidsbeskæftigede i Danmark. Turismen har en stærk beskæftigelseseffekt. Således generer 1 mio. kr. i omsætning beskæftigelse svarende til 1,5 årsværk i Danmark. Tabel 4 viser de samlede effekter af turisternes forbrug i Danmark målt på årsværk. Som det fremgår, har turismeomsætningen en generelt positiv afsmittende effekt på øvrige erhverv. Tabel 4: Antal årsværk skabt af turismen fordelt på branchegrupper 2010 Kilde: Turismens økonomiske betydning 2010, VisitDenmark 2012 Turismen er kendetegnet ved, at der er tale om arbejdspladser som beskæftiger sig med eksport vel at mærke arbejdspladser, der ikke kan outsources. Erhvervet beskæftiger mange unge, og således er ca. 40 pct. af de ansatte i erhvervet under 30 år pct. af de beskæftigede i turisterhvervet har anden etnisk baggrund end dansk, hvilket er markant over gennemsnittet i det private erhvervsliv, der blot beskæftiger ca. 5 pct. med anden etnisk baggrund 3. 2 Turismens Økonomiske Betydning i Danmark 2008, VisitDenmark Turismen i Tal, VisitDenmark

11 2. Udvikling i overnatninger, besøg og markedsandele 2.1 Overnatninger I 2011 var der i Danmark 44,7 mio. overnatninger i turisterhvervet. Heraf var 22,7 mio. overnatninger danske, mens udlændingene stod for 21,9 mio. Målt på antal overnatninger var der i 2011 flest overnatninger i lejede feriehuse (15,5 mio.) og næst flest på hotellerne (11,9 mio.). I figur 2 ses den samlede udvikling i antal overnatninger fordelt på overnatningsformer: Figur 2: Samlede overnatninger fordelt på type (2001=indeks 100) Kilde: Danmarks Statistik Anm: Lystbådehavne er ikke medtaget, da indberetninger er frivillige og forbundet med stor usikkerhed Det fremgår af figuren, at feriecentrene som eneste erhverv i 2011 lå under niveauet for

12 2. Udvikling i overnatninger, besøg og markedsandele 2.1 Overnatninger Billedet er anderledes, når man ser på de udenlandske overnatninger i Danmark jf. figur 4. Her ses det tydeligt, at alene hotellerne har indhentet det tabte og befinder sig på et niveau højere end før krisen. Antallet af udenlandske overnatninger på hotellerne ligger i 2011 på rekordhøjt niveau (dog uden at omsætningen gør det). Kapacitetsudviklingen på hotelmarkedet har ligeledes betydet at belægningen fortsat er lavere end i 2001 og Campingpladserne har som eneste overnatningstype fortsat den negative vækst i udenlandske overnatninger i 2010 og Flest udenlandske overnatninger finder sted i feriehuse med 12,0 mio. overnatninger. Hotellerne følger efter med 5,4 mio. overnatninger. Figur 3: Samlede udenlandske overnatninger i Danmark fordelt på type (2001=indeks 100) Kilde: Danmarks Statistik Anm: Lystbådehavne er ikke medtaget, da indberetninger er frivillige og forbundet med stor usikkerhed 12

13 2. Udvikling i overnatninger, besøg og markedsandele 2.2 Besøgende på danske attraktioner Generelt er attraktionsområdet ikke statistisk dokumenteret i samme omfang som f.eks. overnatningserhvervene. Besøgstallet for de 50 største attraktioner, som dækker ca. 75 pct. af det samlede antal besøgende, er belyst nedenfor 4. Det skal bemærkes at ikke alle besøgende på attraktionerne er turister. I 2011 var der 21,4 mio. gæster på Danmarks 50 største attraktioner. Efter en række år med faldende besøgstal, vendte billedet i 2011, hvor attraktionerne blev besøgt af flere gæster end året før, hvilket svarer til en vækst på 4,9 pct. Udviklingen kan ses i figur 4: Figur 4: Besøgende på danske attraktioner Kilde: Attraktionslisten 2011, VisitDenmark 4 Jf. definitionen på turismen, udgør turister kun en andel af besøgende på attraktionerne. 13

14 2. Udvikling i overnatninger, besøg og markedsandele 2.2 Besøgende på danske attraktioner Også landets 50 største attraktioner oplevede et kraftigt fald i besøgstallet, da krisen ramte i De største 10 attraktioner i Danmark målt på besøgstallet i 2011 er vist i tabel 5: Tabel 5: Top 10 attraktioner 2011 A rak on Besøgstal 2011 Tivoli Dyrehavsbakken Legoland Zoologisk Have, København Djurs Sommerland Faarup Sommerland Louisiana Aros, Aarhus Kunstmuseum BonBon-Land Rundetårn Kilde: Attraktionslisten 2011, VisitDenmark Anm.: Dyrehavsbakken estimeret pga. fri entre, nøjagtigt tal for Legoland er ikke officielt Top 10 forlystelsesparkernes besøgstal steg med i 2011 svarende til 3,3 pct. Top 10 museer og oplevelsescentre oplevede en fremgang på 5,8 svarende til flere besøgende. I de 10 mest besøgte zoologiske haver oplevedes en vækst på 8,9 pct. i 2011, hvilket svarer til flere besøgende. 14

15 2. Udvikling i overnatninger, besøg og markedsandele 2.3 Besøgende på danske restauranter I 2011 var der 261,7 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, værtshuse og fastfoodrestauranter. Udviklingen i besøgene siden 2001 kan ses i figur 5 nedenfor. Flest besøgende er der på cafeer med 52,4 mio. besøg i Det skal bemærkes at turister kun udgør en mindre andel af de besøgende 5. Figur 5: Udvikling i restaurantbesøg fordelt på typer Kilde: HORESTA & TNS Gallup Index Danmark, undersøgelse baseret på en stikprøve Anm.: Tallene for 2011 er foreløbige. Fra 2006 inkluderer tallene for burgerbarer også besøg på burgerkæder hvorfor tallene for ikke er direkte sammenlignelige med perioden efter Efter en pæn stigning i besøgstallene i 2010, viser den foreløbige opgørelse for 2011, at de samlede besøg er faldet med ca. ½ pct. Der er dog fortsat stigning i besøgstallet på restauranter, værtshuse og pizzeriaer. 5 Bemærk jf. definitionen af turismen, udgør turister kun en andel af de besøgende på restauranter mv. 15

16 3. Danmarks markedsandele Danmark er i de sidste 10 år endnu ikke lykkedes med at komme på niveau med antallet af udenlandske overnatninger i forhold til det niveau, vi så i Som resultat heraf er vores markedsandele faldet i forhold til de lande vi normalt sammenligner os med. Endvidere ses på både europæisk og globalt plan en stigning i turismen. Danmark står derfor overfor en stor udfordring også selv om vi de seneste år har set en lille positiv udvikling i antallet af overnatninger. I figur 6 ses udviklingen i det samlede antal udenlandske overnatninger i Danmark og udvalgte andre lande. Som det fremgår af figuren lå Danmark i 2011 ca. 5 pct. under det samlede antal udenlandske overnatninger i I samme periode har landene omkring os oplevet høje vækstrater. Særligt markant er stigningen i vores naboland Tyskland, som har oplevet en stigning på over 50 pct., men også Sverige har oplevet en vækst på ca. 25 pct. og Finland på ca. 29 pct. i forhold til 2001-niveauet. Figur 6: Samlede udenlandske overnatninger, udvalgte lande (2001=indeks 100) Kilder: Danmarks Statistik, Statistiska centralbyrån (SE), Statistisk sentralbyrå (NO), Statistics Finland, Statistics Netherlands, Statistiches Bundesamt Deutschland, Eurostat. Ses på Danmarks markedsandele af de samlede udenlandske overnatninger i forhold til konkurrenterne er udviklingen tilsvarende negativ. 16

17 3. Danmarks markedsandele Markedsandelene er nedenfor i figur 7 udtrykt ved den procent af de samlede antal udenlandske overnatninger, der finder sted i Danmark, sammenlignet med det øvrige og. Figur 7: Danmarks markedsandele i forhold til og Kilde: HORESTA beregninger, VisitDenmark Som det ses, har Danmark siden 2001 tabt markedsandele til både de øvrige europæiske lande samt. Særligt i forhold til sidstnævnte har tabet været markant. I 2001 endte 51,6 pct. af alle udenlandske overnatninger i i Danmark. I 2011 er tallet faldet til 46,7 pct. Ses på alle udenlandske overnatninger i, er udviklingen knap så markant. I 2001 sad Danmark på 1,4 pct. af de udenlandske overnatninger, mens tallet for 2011 er faldet til 1,2 pct. Som det ligeledes fremgår, er billedet ændret en anelse de sidste par år, hvor Danmark har genvundet en del af det tabte. I forhold til vores nærmeste konkurrenter i, er der dog lang vej tilbage til det tidligere niveau. 17

18 3. Danmarks markedsandele I tabel 6 nedenfor ses udviklingen på en række markeder. Ser man på vores største marked, Tyskland, finder 75 pct. af tyskernes overnatninger i sted i Danmark. Det kan umiddelbart synes som et højt tal, men vi er inde i en udvikling, hvor vi, sammenlignet med 2007, har tabt lidt markedsandele til. Det samme gælder de to andre store markeder, Norge og Sverige, hvor tabene er endnu mere markante. Ser man på de nye vækstmarkeder Rusland og Kina, er en anden udfordring, at Danmark har en lille markedsandel. Kun 0,1 pct. af de russiske overnatninger i, finder sted i Danmark, og 4,1 pct. af de russiske overnatninger i, placeres i Danmark. Med hensyn til Kina er andelen 0,6 pct. i forhold til og 20,7 pct. i. Tabel 6: Danmarks andel af overnatningerne i og Marked Område Udland I alt 1,2% 47,3% 1,2% 46,2% 1,2% 45,6% 1,2% 46,2% 1,2% 46,7% Tyskland 3,8% 75,9% 3,7% 74,2% 3,7% 75,9% 3,7% 76,2% 3,7% 75,2% Sverige 7,0% 57,1% 6,3% 54,9% 5,3% 50,4% 5,7% 52,6% 5,6% 52,8% Norge 11,3% 45,0% 9,8% 42,0% 9,8% 38,7% 9,9% 38,3% 1 39,5% Storbritannien 23,6% 22,6% 23,3% 0,3% 26,0% 0,3% 27,4% Holland 1,0% 40,8% 1,0% 39,9% 0,9% 40,5% 0,9% 41,3% 0,8% 40,0% Italien 22,5% 22,7% 23,0% 25,1% 24,7% Frankrig 14,8% 14,2% 16,0% 17,5% 0,3% 19,6% Spanien 17,3% 19,2% 22,0% 0,3% 23,0% 0,3% 21,4% USA 0,4% 26,6% 0,4% 27,8% 0,4% 31,4% 0,4% 29,9% 0,4% 29,3% Japan 0,6% - 0,5% - 0,6% - 0,6% 21,3% 0,7% 21,3% Kina 0,6% - 0,4% - 0,5% - 0,6% 21,9% 0,6% 20,7% Rusland 0,1% - 0,1% - 0,1% - 0,1% 4,7% 0,1% 4,9% Kilde: Resultat og retning , VisitDenmark

19 3. Danmarks markedsandele 3.1 Scenarier for markedsandele Udviklingen i Danmarks markedsandele giver anledning til at se på forskellige scenarier for fremtidens vækst i turismeforbruget. Vi har i det følgende valgt at se på 3 scenarier, og regnet på udviklingen frem til Det er i beregningen forudsat, at det samlede antal af udenlandske overnatninger i forventes at udvikle sig i tråd med UNWTO s prognose med gennemsnitlige årlige vækstrater i perioden på 2,2 pct. (hvilket er under gennemsnittet for på 2,7 pct.). I de tre nedenstående scenarier, regnes der på udviklingen i udenlandske overnatninger og samlet turismeforbrug baseret på antagelser om udviklingen i Danmarks markedsandele i 6. Scenarie 1: Baseret på den historiske udvikling fortsætter Danmark den negative udvikling som vi har set over de seneste 10 år, og vil i 2020 have en markedsandel svarende til 40,2 pct. i. Scenarie 2: Danmark bryder den negative tendens og fastholder en uændret markedsandel svarende til de nuværende 46,7 pct. i. Scenarie 3: Danmark genvinder markedsandele i. I dette scenarie antages det at Danmark løbende frem mod 2020 genvinder markedsandele, så vi igen lander på 53,3 pct. i Det svarer til den markedsandel vi lå på i 2003, hvor den var højest, set over de seneste 10 år. Udviklingen i de 3 scenarier ses i figur 8: Figur 8: Udenlandske overnatninger i Danmark mod 2020 (scenarier) Kilde: HORESTA beregninger, VisitDenmark og UNWTO 6 I scenariet er regnet ud fra en forudsætning om at sammensætningen af overnatningsform/ segment ikke forskubbes yderligere. Dvs. der er tale om en alt andet lige beregning som tjener et illustrativt formål. 19

20 3. Danmarks markedsandele 3.1 Scenarier for markedsandele Omregnes udviklingen i overnatninger til forbrug og beskæftigelse ses markante forskelle på de tre scenarier. I scenarie 1, hvor den negative udvikling fortsætter, vil væksten i overnatninger give et samlet øget turismeforbrug henover perioden fra udenlandske turister på 3,8 mia. kr. (målt i 2011 kr.) 7. I scenarie 2, hvor Danmark bryder den negative tendens og fastholder sin markedsandel, vil væksten i overnatninger give et samlet øget turismeforbrug henover perioden fra udenlandske turister på 16,2 mia. kr. (målt i 2011 kr.). I scenarie 3, hvor det går den anden vej, og Danmark genvinder markedsandele svarende til, da vi var bedst, vil væksten i de udenlandske overnatninger give et samlet øget turismeforbrug henover perioden fra udenlandske turister på 28,9 mia. kr. (målt i 2011 kr.). Det er over 25 mia. kr. mere end scenarie 1. Forskellen imellem scenarie 1 og scenarie 3 opgjort i beskæftigelse, svarer til beskæftigede i Danmark i Dvs. der tages ikke højde for inflation 20

21 Kilder Normtal 2010/2011, HORESTA marts 2012 Turismens Økonomiske Betydning I Danmark 2010, VisitDenmark 2012 Turismens Økonomiske Betydning i Danmark 2008, VisitDenmark 2011 Resultat og Retning , VisitDenmark 2012 Danske attraktioner - en vision for oplevelsesdrevet vækst, Mandag Morgen (særtillæg), maj 2012 Attraktionslisten 2011, VisitDenmark, maj 2012 Denmark Inbound Travel: Prices & Exchange Rates, Tourism Economics, november 2009 Tourism Highligts 2012 edition, UNWTO, 2012 Turismen i Tal, VisitDenmark 2011 Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C Tlf

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 Forecast for dansk turisme - juli 2009 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Væksten i erhvervsturismen er stagneret

Væksten i erhvervsturismen er stagneret Sune Jensen, Fagleder for turisme og oplevelsesøkonomi skj@di.dk, 3377 3923 APRIL 218 Væksten i erhvervsturismen er stagneret Erhvervsturismen har generelt vokset mere i Danmark end i vores nabolande,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

Turismeanalyse Udvikling fra Stevns Kommune

Turismeanalyse Udvikling fra Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 218 Turismeanalyse Udvikling fra 212-216 Stevns Kommune Analyse af nøgletal for Analyse af udviklingen af Turismen i Stevns Kommune fra år 212 til år 216 Turismen i Stevns

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN SKABER VÆKST OG VELSTAND I DANMARK Og arbejdspladser, som ikke kan flyttes ud af landet 108,1 mia. kr. Omsætning skabt af turismen

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.06 December 1999 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Ultimo juli 1998 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2000

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2001 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2000 x Ultimo juli 2000 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Det går godt for dansk modeeksport

Det går godt for dansk modeeksport ANALYSE Det går godt for dansk modeeksport Modeeksporten bidrager positivt til den samlede danske vækst Den danske modeeksport bestående af beklædningsgenstande og -tilbehør samt fodtøj beløb sig på 32,9

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

TURISMEN I ROSKILDE. Udarbejdet oktober 2017 af:

TURISMEN I ROSKILDE. Udarbejdet oktober 2017 af: TURISMEN I ROSKILDE Udarbejdet oktober 2017 af: TURISTERNE I ROSKILDE SKABER: VÆKST OMSÆTNING og LOKALE ARBEJDSPLADSER...som ikke kan flyttes ud! 1452 mio. kr. Turismeforbrug i kommunen 847 mio. kr. Turismeskabt

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere