Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro"

Transkript

1 Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte Fax CVR nr: EAN nr: Implementeringsplan fr Bynet 2018 kmmissrium FORMÅL Prjektets verrdnede frmål er - at øge antallet af rejsende i den kllektive trafik ved at sikre en mere sammenhængende bus- g banebetjening, - at øge busnettets kvalitet gennem frbedringer af fremkmmelighed g bedre stppestedsfrhld, - at mkstningerne til busdrift reduceres. BAGGRUND I 2008 gennemførte Københavns- g Frederiksberg kmmune sammen med Transprtministeriet første fase af prjekt Bynet Fasen havde til frmål at krtlægge mulighederne fr at ptimere sammenhængen mellem de kllektive transprtmidler før g efter åbningen af Metrcityringen i Dette arbejde er nu afsluttet. Prjektdeltagerne er enige m at starte prjektets anden fase, der er en implementeringsplan, sm skal beskrive hvrdan prjektets anbefalinger kan realiseres samt de specifikke øknmiske g passagermæssige knsekvenser heraf. Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag, sm kan frelægges til plitisk behandling. Knsulentfirmaerne BSL g A2 gennemførte analyser af det nuværende system, erfaringspsamling fra andre eurpæiske strbyer g udarbejdede på baggrund heraf frslag til indretningen af den kllektive trafik i centralkmmunerne før g efter åbningen af Metrcityringen. Der blev endvidere lavet bttm-up beregninger af den frventede udvikling i passagertal, g øknmi sm følge af de freslåede ændringer. Der blev dg ikke regnet på mfanget af de investeringer, der skal gennemføres fr at realisere det beskrevne ptentiale. Trafikselskabet Mvia Udvikling g rådgivning 1/8

2 Prjektet knkluderede, at der er ptentiale fr en mere effektiv kllektiv trafik. Antallet af rejser i den kllektive trafik kan øges samtidig med, at de samlede driftsmkstninger til busdrift reduceres. Ptentialet kan realiseres ved at: Styrke sammenhængen mellem bus g metr ved i højere grad at lade bussernes rute knytte an til metrstatinerne. Det kan ske ved, at frlænge busruter så de får endestatin ved en metrstatin eller ved at mlægge ruten, så bussen passerer metren ved en metrstatin frem fr mellem t metr statiner. Frbedre ventefrhldene Nedlægge eller flytte busruter der løber parallelt med metren. Styrke trafikinfrmatinen i frbindelse med skift mellem bus, metr g s-tg Lægge busruter sammen, g pnå en mere jævn frdeling af afgangene, g dermed en krtere gennemsnitlig ventetid fr kunderne Styrke den fælles markedsføring af metr, bus g s-tg. Frbedre bussernes fremkmmelighed Beregninger, der blev gennemført i frbindelse med prjektet indikerer, at implementeringen af vennævnte tiltag kan øge antallet af kllektiv rejsende med ca. 2,0 mi./år g reducere mkstninger til busdriften med ca. 20 mi. kr. pr. år (2009 p/l) inden 2018, hvr metrcityringen åbner. Reduktinen i busdriften udgør ca bustimer pr. år, svarende til ca. 5% af kørslen i Københavns g Frederiksberg kmmune. Efter åbningen af metrcityringen i 2018 vil busdriften kunne reduceres med yderligere bustimer pr. år. Reduktinen vil primært fregå indenfr de mråder, sm Metrcityringen dækker. Bynet 2018 er rganiseret i fire faser: 1. fase: Dataindsamling g analyser (afsluttet) 2. fase: Implementeringsplan g plan fr demprjekter 3. fase: Implementering af demprjekter g planer 4. fase: Evaluering 2/8

3 Nedenfr følger en verrdnet beskrivelse af indhld, rganisering g tidsplaner fr prjektets 2. fase. BYNET 2018: IMPLEMENTERINGSPLAN OG DEMONSTRATIONSPROJEKT Prjektets indsatsmråder Prjektet indehlder tre indsatsmråder med frskellig tidshrisnt: 1. Demprjekter: Trafikknudepunkt Flinthlm g busfremkmmelighed på Frederikssundsvej Udvikling af trafikknudepunkt g højklasset busløsning med henblik på implementering i Busplan a. Samlet plan fr udviklingen af bustrafikken i København g Frederiksberg b. Samlet plan fr mlægningen af bustrafikken, når Metrcityringen åbner c. Frslag til fremkmmelighedstiltag g andre tiltag, der understøtter et effektivt g velfungerende busnet. 3. Trafikinfrmatin g markedsføring Styrke den fælles markedsføring af metr, bus g S-tg samt udvikle kncept fr trafikinfrmatin ved trafikale knudepunkter. Ad 1. Demprjekter: Trafikknudepunkt Flinthlm g busfremkmmelighed på Frederikssundsvej Trafikknudepunkt Flinthlm er et demnstratinsprjekt, der hurtigt skal søge at realisere en række af anbefalingerne fra første fase af arbejdet med Bynet Flinthlm ligger i Frederiksberg Kmmune, men kun ganske få meter fra grænsen til Københavns Kmmune. Busbetjeningen af statinen påvirker derfr både København g Frederiksberg samt flere nabkmmuner. Indsatsmrådet indehlder blandt andet følgende: A. Plan fr mlægning af busruterne ved Flinthlm St. med udgangspunkt i anbefalingerne fra prjektets første fase. Herunder en beskrivelse af negative g psitive knsekvenser ved mlægningen. B. Opgradering af trafikinfrmatinen ved Flinthlm C. Opgradering af gangveje g ventefrhldene ved statinen D. Opgradering af terminaludfrmning g busfremkmmelighed E. Plan fr markedsføring af demnstratinsprjektets linjeændringer g terminalfrbedringer. F. Beregning af drifts- g anlægsøknmi fr de beskrevne ændringer. Herunder hvrdan knsekvenserne frdeles mellem berørte parter. G. Udarbejdelse af beslutningsplæg 3/8

4 Det andet demprjekt mfatter frslag til en højklasset busløsning på Frederikssundsvej med blandt andet følgende: A. Detailprjektering af højklasset busløsning B. Anlægs- g driftsøknmi (inkl. udvikling i passagertal) C. Knsekvenser fr trafiksikkerhed g øvrig trafik D. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag Ad 2. Busplan Indsatsmrådet indehlder 3 dele: a. busplan Der skal udarbejdes en samlet plan fr mlægningen af busruterne i periden Omlægningen beskrives så den kan gennemføres i naturligt pdelte etaper, der tager frnødne hensyn til kunderne g til påvirkningen af berørte kmmuner samt til Mvias kntrakter med nuværende busperatører. Omlægningerne skal endvidere hænge naturligt sammen med de ændringer, der skal gennemføres i frbindelse med åbningen af metren i Planen tager udgangspunkt i BSLs anbefalinger fr de enkelte linier, der hviler på følgende principper: styrke sammenhængen mellem bus, S-tg g metr ved i højere grad at lade bussernes rute knytte an til statinerne. Det kan ske ved, at: frlænge busruter så de får endestatin ved en statin mlægge ruten, så bussen passerer metren ved en statin frem fr mellem t statiner. nedlægge eller flytte busruter, der løber parallelt med metr eller S-tg. lægge busruter sammen, g pnå en mere jævn frdeling af afgangene samt en krtere gennemsnitlig ventetid fr kunderne Endelig skal den samlede anlægs- g driftsøknmi beregnes fr den endelige plan, g udviklingen i passagertallet skal estimeres. Det kan vervejes, at beregne knsekvenserne fr det samlede passagertal i den kllektive trafik ved anvendelse af Hvedstadstrafikmdellen (OTM). b. busplan 2018 I frlængelse af demprjektet g busplanen fr udarbejdes en samlet plan fr mlægningen af bustrafikken i frbindelse med åbningen af Metrcityringen i Omlægningen beskrives således, at den kan gennemføres i naturligt pdelte etaper. Planen skal tage udgangspunkt i BSLs anbefalinger fr indretningen af bussystemet i 2018, dvs: Nedlæggelse af buslinier, der kører parallelt med Metrcityringen Frlængelse af buslinier, der kan fungere sm fødesystemer til metren. 4/8

5 Frøgelse af frekvensen ved at bundte relevante buslinier. Endelig skal den samlede anlægs- g driftsøknmi beregnes fr den endelige plan, g udviklingen i passagertallet skal estimeres. Det kan vervejes, at beregne knsekvenserne fr det samlede passagertal i den kllektive trafik ved anvendelse af Ørestadstrafikmdellen (OTM). c. Fremkmmelighed Der udarbejdes fremkmmelighedsfrslag, sm understøtter fremkmmeligheden fr busplanens linjer. Frslagene ledsages af vurdering af anlægsudgift g driftsøknmi, passagerudvikling g knsekvenser fr øvrig trafik. Det primære fkus er strækninger sm styrker frbindelsen til bane g metr samt strækninger, hvr højklassede busløsninger kmpletterer baneg metrfrbindelser. Sm eksempler kan nævnes Vesterbrgade - Rskildevej g Lyngbyvej Nørre Allé. Ad 3. Trafikinfrmatin g markedsføring Indsatsmrådet, der mfatter fælles initiativer fr Metrselskabet, DSB g Mvia, indehlder blandt andet følgende: A. Et kncept fr placering g udfrmning af statisk g dynamisk businfrmatin ved trafikale knudepunkter (Metrstatiner g S-tgsstatiner) B. Kncept fr løbende pdatering af indhldet af de statiske medier. C. Nye versigtskrt med bus, metr g jernbane, hvr den skinnebårne trafik samt A- g S-busser er trukket frem sm rygraden i systemet. D. Inspiratin gennem eksempler på vellykket fælles markedsføring g kmmunikatin af frskellige kllektive transprtmidler i byer, der er sammenlignelige med København/Frederiksberg E. Idekatalg til styrket fælles markedsføring Metr, bus, S-tg, reginaltg F. Beregning af drifts- g anlægsøknmi fr de beskrevne ændringer. I prjektets arbejde sikres krdinatin til igangværende arbejder i det fælles frum fr Metrselskabet, DSB g Mvia m fælles markedsføring g infrmatin. Prjektets rganisering Arbejdet er rganiseret med en styregruppe, en prjektledelse med tilhørende sekretariat, 3 prjektgrupper samt ad hc følgegrupper med følgende deltagere g funktiner: Styregruppen I styregruppen deltager Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Transprtministeriet, DSB, Metr, Trafikstyrelsen g Mvia med Københavns kmmune sm styregruppefrmand. Styregruppen har det verrdnede ansvar fr prjektets gennemførelse. 5/8

6 Prjektledelse g sekretariat Mvia frestår ledelsen af prjektet g varetager prjektets sekretariatsfunktin. Prjektledelsen sikrer prjektets knkrete udførelse g fremdrift samt sikrer den frnødne infrmatin g invlvering af Styregruppen. Prjektgrupper Prjektets 3 prjektgrupper udfører den knkrete prjektudarbejdelse. Med Mvia sm frmand fr den enkelte prjektgruppe deltager følgende: Trafikknudepunkt Flinthlm g busfremkmmelighed på Frederikssundsvej Mvia Københavns kmmune Frederiksberg kmmune DSB Metrselskabet Busplan Mvia Københavns kmmune Frederiksberg kmmune Trafikinfrmatin g Markedsføring Mvia Københavns kmmune Frederiksberg kmmune DSB Metrselskabet Trafikstyrelsen Prjektgrupperne refererer via en delprjektleder til prjektledelsen. Den enkelte prjektgruppe tilrettelægger selv sine knkrete pgaver g interne rganisering g udarbejder indledningsvis en tids- g aktivitetsplan fr arbejdet. Ad hc følgegrupper Der prettes følgegrupper, sm skal sikre den nødvendige dialg m prjektets enkelte dele med andre interessenter. Prjektledelsen fastlægger gennem dialg med styregruppen g arbejdsgrupperne de knkrete følgegrupper samt relevante tidspunkter fr følgegruppernes invlvering. Sm udgangspunkt prettes følgende: Følgegruppe megnskmmuner : Flere kmmuner udenfr København g Frederiksberg bliver i betydeligt mfang påvirket af ændringerne i buslinjer mv. i prjektet. Derfr prettes en følgegruppe med disse kmmuner, hvr der er dialg m de knkrete ændringer af buslinjerne samt m mulige infrastruktur fr- 6/8

7 bedringer g styrket trafikinfrmatin. Overrdnet tidsplan Prjektets freløbige verrdnede tidsplan er: Gdkendelse af kmmissrium Juni 2009 Prjekt kick ff August 2009 Prjektgruppe Trafikknudepunkt Flinthlm g busfremkmmelighed på Frederikssundsvej August 2009 Februar 2011 Hensigten er, at ændringerne ved Flinthlm træder i kraft i fråret 2011 g at ændringerne på Frederikssundsvej træder i kraft i fråret Prjektgruppe Busplan August 2009 December 2012 Hensigten er, at prjektet medvirker til vurdering af linjeændringer ved Flinthlm i efteråret. Herefter gennemgås de øvrige freslåede linjeændringer, således at de første justeringer her kan påbegyndes fråret 2012 samt at frslag til ændringer af busnettet i frbindelse med Metrcityringens åbning 2018 er klar til dialg med berørte kmmuner på et tidligt tidspunkt. Prjektet leverer endvidere frslag til fremkmmelighedsfrbedringer i tilknytning til linjeændringerne i busplanarbejdet. Prjektgruppe Trafikinfrmatin g markedsføring August 2009 ultim 2011 Hensigten er, at der dels kan leveres input til arbejdet med Flinthlm g dels bidrage med infrmatins- g markedsføringstiltag ved gennemførelse af ændringerne i Busplan Baggrundsdata Udgangspunktet fr arbejdet er fr BSL rapprtens anbefalinger g beregninger. Andre relevante baggrundsdata fremskaffes af prjektgrupperne. Ressurcer De deltagende parter stiller hver især ressurcer til rådighed fr prjektet. I det mfang, der bliver behv fr knsulentassistance til ekstrardinære pgaver, aftales betalingen herfr mellem parterne, inden den knkrete ydelse bestilles. Mvia varetager - udver prjektledelsespgaven - arbejdet med planlægning af busser, idéer g knsekvensvurdering fr fremkmmelighedsprjekter, krdinering med øvrige km- 7/8

8 muner, mens kmmunerne frtsat står fr prjektering af infrastrukturarbejde g varetager bygherrerllen. 8/8

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere