2660 herfra min verden går

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2660 herfra min verden går"

Transkript

1 2660 herfra min verden går Foto: Niels Ole Nørgaard Kløverstier i Brøndby Strand Projektbeskrivelse: 2660 herfra min verden går 1. Formål Formålet er at øge medborgerskab blandt børn og unge i Brøndby Strand gennem aktiviteter, der udvikler børn og unges evne til at deltage aktivt og indgå i fællesskaber. Formålet er også at igangsætte et imageskabende arbejde, så der skabes gode fortællinger om bydelen blandt dem, der bor der. Formålet er herigennem at fremme Brøndby Strand som bosætningsområde og turistmål. 2. Mål Målet er at etablere en ny Kløversti i Brøndby strand, så der skabes nye ruter til ophold, leg, motion og for kulturformidling. 1

2 3. Baggrund og projektet 2660 herfra min verden går I det landsdækkende Kløversti-koncept, som Brøndby Kommune har været med til at udvikle sammen med ni andre kommuner under projektledelse af Friluftsrådet i løbet af 2011, er det en kongstanke, at det i høj grad er fortællinger og formidling af steder på ruterne, der skaber en Kløversti. Kløverstierne er således en kombineret rekreativ motions- og en oplevelsessti. Fra erfaringerne med etablering af den første Kløversti i Brøndbyøster har det vist sig, at fortællingen om forstaden som en unik historie har en stærk identitetsskabende effekt for borgerne, der har været med til at udpege områderne, og besøgende udefra. Det er med afsæt i denne erfaring, at den ny Kløversti tænkes som en oplevelsessti med brugerne som medudviklere. Den unge bydel Brøndby Strand er den yngste af de tre bydele i kommunen med 15,4 % i alderen 6-16 år sammenlignet med Brøndbyøster, hvor andelen af de 6-16-årige udgør 11 % og 11,5 % i Brøndbyvester. Netværkskontoret i Brøndby Strand, hvor arbejdet med den Boligsociale Helhedsplan for Brøndby Strand er forankret, har af samme årsag flere aktiviteter, der retter sig mod børn og unge. Urbant kan Brøndby strand også betegnes som en ung bydel ud fra den betragtning, at der ikke som i Brøndbyøster og Brøndbyvester er en landsbykerne med spor tilbage til 1100-tallet. Før udgivelsen af bogen Fra fiskerleje til højhus historien om Brøndby Strand fra 1999 eksisterede der ej heller nogen lokalhistoriske beskrivelser af bydelen. Det betyder dog langt fra, at bydelen er historieløs. Bogen skildrer, hvordan bydelen har udviklet sig fra at være fiskerleje, fæstebondeland, rekreativt udflugtsmål som bade-resort for Københavnere i 30 erne liv til planlægning af boligkomplekset med de karakteristiske højhuse og de udfordringer, der fulgte med livet i de moderne betonbyggerier. Tanken om det gode liv med alt inden for rækkevidde, lukkede stisystemer og store, gode lejligheder har ikke altid sidenhen været den bærende fortælling i Brøndby strand, som man engang håbede på herfra min verden går Når bandet Outlandish med rødder i Pakistan, Honduras, Marokko og Brøndby synger nationaldigteren H.C. Andersens I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går vises med tydelig enkelthed, hvordan mennesker på tværs af århundreder, oprindelseslande og familiebaggrunde kan være rodfæstet samme sted, dele samme historie og alligevel være komplet forskellige. Det er her fortællingen agerer det kulturbærende element, der binder os mennesker sammen, uanset hvor eller hvad vi kommer fra. Det er hensigten, at den nye Kløversti i Brøndby Strand skal fortælles af de unge, der gennem deres egne personlige fortællinger med temaet 2660 herfra min verden går skaber punkter på Kløverstierne, der skal udgøre ruterne. Digital storytelling er en it-baseret fortælleform, hvor fortælleren laver små film/fortællinger med still eller levende billeder. Ved at lave digitale fortælleforløb med unge fra Brøndby strand er det tanken at rykke ved stereotype fremstillinger af bydelen som kold beton-højhus-forstad. Det er idéen, at de unges fortællinger om deres sted skal skabe en grundlæggende fortælling om, hvordan det er at være ung i Brøndby Strand set med de unges øjne. Deres fortællinger om det er graffiti i tunnelen, hænge ud med vennerne i Brønden eller noget helt tredje kommer til at udpege de særlige steder i Brøndby Strand, som danner 2

3 grundlag for ruterne i Kløverstierne. Det er meningen, at de unges fortællinger gennem lokalhistorisk input sættes ind i en bredere ramme af fortællingerne om det levede liv netop der, hvor de kommer fra. Da stierne vil stå i mange år fremover, vil de unge samtidig opleve, at deres bidrag er vigtigt, da det bliver omsat i noget rigtigt til gavn for andre både hvad angår stiforløb og deres film, som vil blive offentliggjort, når stierne indvies. Digital Storytelling Der kræves ingen særlige forudsætninger for at blive digital storyteller. Alle børn og unge har en historie at fortælle, som er deres unikke historie. I forløbet vil der derfor arbejdes med at få de unge til at udtrykke og skabe deres egen personlige fortælling. Der arbejdes også med teknikker som fx personal mapping, hvor de unge oplever, at deres sted/ oplevelse ligger tæt op af andre unges oplevelser. I forløbet vil de ligeledes lære at bruge forskellige fortællemetoder, og hvordan man arbejder med IT-baseret fortælleteknik. Forstadsmuseet vil kvalificere de unges opfattelser af eget ståsted, så de ser sig som kulturbærere med rod i andre fortællinger. Det er hensigten, at Forstadsmuseet bidrager til refleksion med en kulturhistorisk vinkel gennem lokalhistorien og deres skarpe formidlingskompetencer. Digital storytelling kan medvirke til, at de unge lærer at se sig selv om del af en fælles og større historie, både relationelt i forhold til andre børn og unge, men også historisk i forhold til det sted, de bor og opholder sig. Den nye form for turisme Forskning fra CBS og James Cock Universitetet i Queensland viser, at turister i stigende grad efterspørger noget autentisk i form af hverdagshistorier og personskildringer på det sted, de rejser til. Mads Bødker fra CBS kalder den ny form for turist for networker frem for sightseeer altså som en, der vil tættere på det levede liv, og indgå i relationer, om end de er mere flygtige, frem for at være beskuer. Det levede hverdagsliv er blevet in i turisme-industrien. Fortællingen som social aktion er på en måde blevet en vare, der er efterspurgt sikkert på grund af den personlige relation, der opstår mellem fortæller og lytter. Det er således hverdagssituationer, der er i centrum i digital storytelling, hvor det er de unge som formidlere, der giver liv til Kløverstierne. Kløverstierne skal på den måde også ses som et turisme-fremmende tiltag, hvor networkeren kan komme tæt på det levede liv i Projektets gennemførelse Medborgerskab og den imageskabende proces kickstartes indefra gennem storytelling med de unge som fortællere. I samarbejde med folkeskolen og fritidstilbud i Brøndby Strand skal der findes lærere og unge, der vil være med til at lave Kløverstier og mestre digital storytelling. Digital StoryLab, der er Danmarks eneste specialiserede digitale historiefortælle-firma, kvalificerer lærerne og udvalgte resurseper- 3

4 soner gennem et facilitator-kursus, så de kan undervise de unge i at anvende storytellingteknikken, både i projektet her, men også fremadrettet i undervisningen/fritidstilbuddet. Forstadsmuseet er med til at spejle og forankre de unges fortællinger i en idéhistorisk fortælling om Brøndby Strand. Det bliver gennem Sensationernes historie i Brøndby Strand, at Forstadsmuseet søger at fange de unges interesse for fortiden med eksempler på de mere spektakulære hændelser, der har været i området. Det er hensigten, at den historiske dimension er med til, at de unge ser deres livsbane i et længere forløb. Samtidig kommer der fokus på mit sted som tema for fortælleforløbet, der skal udpege ruteforløbene. De unge inddrages som medudviklere af ruterne på Kløverstier gennem nedsættelse af et ungepanel, der deltager i planlægningsarbejdet undervejs sammen med arbejdsgruppen. Ungdomsskolen vil agere samarbejdspartner i forhold til oprettelse af panelet og gennemførelse af møder. Målgruppen for storytelling er skolebørn over 12 år, der kan reflektere over egen livssituation. For at sikre Kløverstiernes forankring og brug i forhold til andre målgrupper i formidlingsøjemed afholdes en workshop eller privat screening, hvor de unge præsenterer deres film og lægger op til en diskussion af begrebet mit sted gennem input til filmene, og gennem workshopdeltagernes egne fortællinger. Hvad lærer de unge? Sociale kompetencer: De unge får en god oplevelse. De unge får et redskab til at se sig selv som del af socialt netværk af relationer. Fortælleraspektet giver de unge mulighed for at se sig selv i en proces, hvor deres livssituation kan ændre sig fra fortid, nutid, til fremtid. De unge får mulighed for at træde ud af faste roller og beskrive sig selv på en ny måde. De unge kan lære at udtrykke følelser gennem deres kreativitet. De unge kan lære at stå frem. Faglige kompetencer: Der er en faglig læring i forhold til fortælleforløb i historier. Forstadsmuseet bidrager med en historisk vinkling i forhold til egen historie/ stedets historie. De unge får IT-kompetencer. - Der er mulighed for at tilrette forløbene, så klubberne kan køre det frit i forhold til læringsaspektet og lægge vægten på de sociale processer, og de gode oplevelser de unge får. - De deltagende institutioner får med projektdeltagelse en digital storytelling kompetence, som kan bruges fremadrettet i egne projektsammenhænge. 4

5 5. Faser i projektet Nedenfor er skitseret milepæle i projektets faser fra a) Idé-udvikling, b) Planlægning, c) Etablering, og d) Drift og vedligehold. a. Idé-udvikling: 1. Arbejdsgruppemøder Der afholdes arbejdsgruppemøder, som er tilpasset projektets planlagte aktiviteter. 2. Opstartsmøder Der afholdes opstartsmøder med Digital StoryLab, skole- og fritidsledere i Brøndby Strand, Forstadsmuseet, Netværkskontoret, Teknisk Forvaltning og Kommunikationsteam med henblik på planlægning og etablering. 3. Idé-møde med referencegruppe og andre interessenter Der afholdes et idémøde med tre formål: 1) For at kvalificere stederne i forhold til en bredere turisme- og brandingdimension i planlægning af ruterne, afholdes et idémøde med referencegruppen og relevante interessenter i området og i kommunen. 2) Som med planlægning af den første Kløversti er det en god idé at kortlægge eventuelle barrierer i forhold til at etablere nye stiforløb. 3) Idégenerering i forhold til videreudvikling af stierne med idéer til, hvordan der kan anlægges andre temaer/funktioner på stierne fremadrettet med udgangspunkt i storytellingteknikken. b. Planlægning: 1. Facilitatorkursus Digital StoryLab står for den faglige kvalificering af digtial storytelling-teknikken, der indbefatter uddannelsen af facilitatorer blandt lærere og udvalgte resursepersoner. 2. Workshop 1 Digital StoryLab og uddannede lærere afholder workshops for de unge, hvor de lærer at bruge redskabet og producerer deres digitale fortællinger. 3. Workshop 2 Der afholdes efterfølgende en workshop eller form for privat screening for udvalgte målgrupper, hvor de unges film er omdrejningspunkt for en diskussion af andre målgruppers input og merværdiskabelse af begrebet mit sted. 4. Ungepanel Der oprettes et ungepanel i projektperioden, der inddrages som medudviklere undervejs i projektet sammen med arbejdsgruppen. Panelet består af 5-6 unge. Ungdomsskolen er tovholder på panelet. 5

6 5. Fastlæggelse af ruter Ud fra fortællingerne og udpegning af steder planlægger arbejdsgruppen sti-forløbene. Der laves nogle nedslag i form af møder sammen med ungepanelet undervejs, hvor der brainstormes på ruteforløbene. Ruterne skal gennemgås med vejingeniør, stadsgartner og driftsleder i forhold til tilgængelighed. 6. Formidling og PR Der udarbejdes formidlingsprodukter, som er tilpasset forskellige målgrupper. Formidling og PR af Kløverstierne skal udformes i henhold til Kløversti-konceptet, og den eksisterende Kløversti i Brøndbyøster, så der tydeligt ses en sammenhæng. c. Etablering: Placeringer, lodsejeraftaler og kortmateriale laves i tæt samarbejde med Teknisk Forvaltning (Plan, Materielgården, GIS). Formidling og PR laves i tæt samarbejde med Kommunikationsteam. d. Drift og vedligehold: Materielgården står for drift og vedligehold af Kløverstierne. Arbejdet indbefatter, udover opsætning af skilte, løbende opsætning af manglende skilte, indkøb af nye skilte mv. Børne- Kultur- og idrætsforvaltningen står for opdatering og drift af formidlingsprodukter. 6. Organisering Projektejer: Helge Skramsø, Direktør for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. Projektleder: Pia Hansen, Kulturkonsulent, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. Arbejdsgruppe: Pia Hansen, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, projektledelse og formidling. Hanne Riis Kettler, Teknisk Forvaltning, sparring og planlægning. Lisbeth Hollensen, Museumsinspektør, Forstadsmuseet, sparring, formidling og planlægning. Lars Ole Andersen, Sundhedskoordinator, Social- og Sundhedsforvaltningen, sparring og planlægning. Marianne Bjørnø Evers, Viceungdomsskoleleder, deltager ad hoc med inddragelse af ungepanelet. Mødefrekvens: Ad hoc sparrings- og planlægningsmøder. Styregruppe: Pia Nielsen, Planchef, Teknisk Forvaltning. Jens Ansbjerg, SSP-koordinator, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. Troels Wassard Lund, Ungdomsskolen, Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen. Jack Christensen, Fagchef Pædagogik og Læring, Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen. Poul Sverrild, Museumschef, Forstadsmuseet. 6

7 Ekstern rådgiver: Nikoline Lohmann, Digital StoryLab. Referencegruppe: HUBS-arbejdsgruppen. Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet. Bente Larsen og Laura Eiler Wogensen, Netværkskontoret. Uffe Villumsen, Skolekonsulent. Kamilla Ahrensback, skolernes idrætskonsulent. Søren Hamberg/Henriette Folkman Hansen. Jeanni Scalamonti/ Boris og Bissan, Brønden. Frank Olsen, Teknisk Forvaltning. 7. Leverancer Der er to hovedleverancer i projektet: 1) Uddannelse af facilitatorer og workshops, 2) Skilte. Projektets hovedleverance 1 består som skitseret af et uddannelsesforløb fra Digital StoryLab, der kvalificerer de deltagende skoler, fritidstilbud, og kulturformidlere til at producere fortællinger i 2660 herfra min verden går. Kompetencen bliver med uddannelsen af facilitatorer efterfølgende forankret i institutionerne og kan fremadrettet anvendes i undervisningsøjemed, klubtilbud, til kulturformidling i eget regi eller i et samarbejde mellem institutionerne. Projektets hovedleverance 2 består af indkøb af planlagt Kløversti-skiltning, der opsættes langs stierne i Brøndby Strand. 8. Tidsplan milepæle : Oktober 2012 Sag på KU og IFU Orientering om projektet November Sag på KU og IFU Fremlæggelse af projektbeskrivelse December Chefgruppen Orientering om opstart Jan Formøde med skoleledere og Forstadsmuseet Oplæg og præsentation af idé Januar Idémøde med referencegruppe Brainstorm på POIS og udfordringer Januar/Feb. Afholde andre relevante formøder Internt/eksternt Feb.-Maj Opstart af projekt August Facilitatorkursus Aug./Sep. Workshop 1 December Workshop 2 Maj 2014 Åbning i Brønden Ib Terp indvier 9. Åbning i Brønden Kløverstierne i Brøndby Strand markeres med en stor åbning i Brønden. Oplæg fremlægges senere. 7

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Skriv for at indsætte tekst Synlig læring Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Indholdsfortegnelse Vores fælles uddannelse i synlig læring - formål og værdier s.2 Projektets organisering og samarbejdspartnere

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere