Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse"

Transkript

1 Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner Ved aftale forstås tilslutningsaftalen, de almene betingelser og evt. tillæg mellem Energi Fyn Bredbånd A/S og kunden om adgang til Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet. Ved fiberabonnement forstås den afgift, som en kunde løbende skal betale for at være tilsluttet Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet og få adgang til de indholdstjenester, der udbydes af udbyderne. Ved kunde forstås den person eller juridiske enhed, der har indgået aftale med Energi Fyn Bredbånd A/S om adgang til Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet. Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag inden for Energi Fyn Bredbånd A/S' normale arbejdstid, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og grundlovsdag. Ved fiberboks forstås en indvendig fibertermineringsboks tilhørende Energi Fyn Bredbånd A/S, der installeres hos kunden og/eller lejeren. Ved fibernet forstås Energi Fyn Bredbånd A/S' til enhver tid værende fiberoptiske netværk med en udstrækning svarende til området. Fiberforbindelsen til den enkelte kundes fiberboks udgør den yderste del af fibernettet. Ved fiberforbindelse forstås den fiberoptiske forbindelse, der udgør det yderste led i fibernettet og forbinder dette med fiberboksen. Ved fibernetadgang forstås selve adgangen til Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet, hvormed kunden kan bestille indholdstjenester. Ved fibertermineringspunkt forstås fiberforbindelsens termineringspunkt på kundens eller lejerens installationsadresse i fiberboksen. Ved Force Majeure forstås alle forhold uden for en parts kontrol, herunder naturkatastrofer, isvintre, oprør eller terroraktioner, krig eller militære operationer, brand, lynnedslag, eksplosioner samt strejke eller lockout, herunder blandt parternes medarbejdere. Ved installationsadresse forstås kundens og/eller lejerens adresse, hvor kunden ønsker tilslutningen til fibernettet etableret. Ved lejer forstås en fysisk person, der i henhold til aftalen har fibernetadgang på grundlag af en separat fiberforbindelse til en separat fiberboks på lejerens særskilte installationsadresse, jf. pkt Ved område forstås det geografiske område, som Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet dækker. 1 / 12

2 Ved oprettelsesgebyr forstås den afgift, som en kunde skal betale for oprettelse af en aftale, såfremt fibernetadgangen og fiberboksen allerede er installeret og i fungerende tilstand på den pågældende installationsadresse. Ved tilslutningsbidrag forstås den afgift, som en kunde skal betale for tilslutning til fibernettet, hvor selve fibernetadgangen skal etableres og installeres. Ved indholdstjenester forstås de tjenester, som udbyderen leverer til kunderne via Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet i henhold til denne aftale. Ved udbyder forstås en udbyder af indholdstjenester, der har indgået aftale med Energi Fyn Bredbånd A/S om adgang til levering af indholdstjenester til kunden. Ved udstyr forstås det udstyr, f.eks. fiberboksen der tilhører Energi Fyn Bredbånd A/S og stilles til rådighed for kunden og/eller lejeren i henhold til aftalen. 2. Aftalen Når kunden har udfyldt tilslutningsaftalen og returneret denne til Energi Fyn Bredbånd A/S, foreligger der en bestilling af fibernetadgang. En gyldig aftale med Energi Fyn Bredbånd A/S forudsætter, at kunden er over 18 år. I modsat fald er forældres/værges underskrift påkrævet. Det er en forudsætning for indgåelse af en aftale, at kundens og/eller lejerens installationsadresse er beliggende inden for det område, der er dækket af Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet, at såfremt kunden er lejer, at denne har opnået ejendomsejerens accept af etablering og installation, og at det er teknisk muligt at levere fiberforbindelsen og fibernetadgangen på adressen Etablering og installation af fibernetadgangen er betinget af, at det ikke viser sig at være uforholdsmæssigt omkostningskrævende for Energi Fyn Bredbånd A/S, herunder om der kan opnås en tilfredsstillende tilslutningsprocent, og undersøgelse heraf kan først endeligt ske, umiddelbart før evt. etablering og installation fysisk skal foretages. Levering forudsætter, at de nødvendige tilladelser, herunder gravetilladelser mv. foreligger, og at arbejdet i øvrigt kan udføres uhindret. Energi Fyn Bredbånd A/S giver snarest muligt meddelelse til kunden, hvis levering ikke er mulig. Med indgåelsen af aftale med Energi Fyn Bredbånd A/S får kunden og/eller lejeren adgang til levering af indholdstjenester via Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet. Kunden og/eller lejeren indgår selv aftale direkte med de udbydere, der har indgået aftale med Energi Fyn Bredbånd A/S om levering af indholdstjenester til deres kunder via Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet. 3. Fortrydelsesret for forbrugere Hvis kunden er forbruger (ikke-erhvervsdrivende), kan kunden skriftligt fortryde indgåelsen af aftalen i indtil 14 dage efter afgivet bestilling. 2 / 12

3 Hvis kunden ved indgåelsen af aftalen har accepteret, at Energi Fyn Bredbånd A/S påbegynder tilslutningen af kundens fibernetadgang inden tilmeldingsfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret dog allerede ved Energi Fyn Bredbånd A/S' påbegyndelse af arbejdet for tilslutning af kunden til fibernettet. 4. Aftalens parter 4.1 Parternes rettigheder og pligter Kunden er i enhver henseende ansvarlig for overholdelsen af aftalen herunder de almene betingelser. Kunden hæfter personligt for alle betalinger i henhold til aftalen. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der er registreret en betaler, jf. pkt. 4.2, eller en eller flere lejere, jf. pkt. 4.5, som er forskellig fra kunden. Aftalen må ikke anvendes til levering af indholdstjenester til andre end kunden og dennes husstand og/eller til eventuel lejer og dennes husstand. Såfremt der er indgået særskilt aftale om fiberforbindelse til erhvervsvirksomhed, kan der dog ligeledes ske levering af indholdstjenester til denne virksomhed. 4.2 Registrering og ændring af adresseoplysninger Kunden skal ved indgåelsen af aftalen give Energi Fyn Bredbånd A/S oplysning om navn og adresse. Boligforeninger og andre foreninger skal endvidere angive en kontaktperson. Hvis betalingsopkrævninger skal sendes til en anden adresse (betalingsadresse) end kundens egen installationsadresse, skal en sådan adresse oplyses. Hvis installationsadressen afviger fra kundens egen adresse (f.eks. adressen på en registreret lejer), skal lejers særskilte installationsadresse oplyses. Kunden skal efter Energi Fyn Bredbånd A/S' anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Energi Fyn Bredbånd A/S kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt. Adresseændring og flytning skal straks meddeles til Energi Fyn Bredbånd A/S. Flytning betragtes i enhver henseende som opsigelse af bestående aftale. Uanset om en ny beboer flytter ind, og vil tiltræde en ny aftale, hæfter kunden for den gældende aftale indtil meddelelse om flytning er givet til Energi Fyn Bredbånd A/S, og aftalen er behørigt opsagt. Derudover skal der altid gives en separat opsigelse til udbyderne. 4.3 Generelle personlige oplysninger Energi Fyn Bredbånd A/S er ansvarlig for kunderegistret og håndtering af de personlige oplysninger, som kunden afgiver til Energi Fyn Bredbånd A/S. Oplysningerne om kunden registreres udelukkende som grundlag for drift af Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet, fakturering af kunden, overholdelse af forpligtelser i gældende lovgivning, tilslutning, oplysning til udbyderne vedr. tilgængelighed til Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet, administration, kundeprofilering og markedsanalyse i forbindelse med forretnings- og produktmæssig udvikling samt markedsføringsformål for hele Energi Fyn-koncernen. Behandling af oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kunden har ret til at få indsat markering i CPR-registret om, at kunden frabeder sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Kunden kan give Energi Fyn Bredbånd A/S besked om, at han eller hun ikke ønsker at modtage direkte markedsføringsmateriale. Medmindre kunden har meddelt Energi Fyn Bredbånd A/S eller CPR-registret, at sådanne henvendelser ikke 3 / 12

4 ønskes, forbeholder Energi Fyn Bredbånd A/S sig ret til via adresseret markedsføringsmateriale at kontakte kunden om nye produkter, tjenesteydelser, tilbud mv. for derved at gøre Energi Fyn Bredbånd A/S' produkt til kunden så optimalt og individuelt tilpasset som muligt. 4.4 Indhentning af kreditoplysninger Kunden giver ved underskriften af aftalen sit samtykke til, at Energi Fyn Bredbånd A/S til enhver tid om nødvendigt kan indhente kreditoplysninger om kunden til brug for en kreditvurdering. Energi Fyn Bredbånd A/S forbeholder sig ret til, ud fra saglige hensyn, at nægte at indgå aftale med kunden. 4.5 Registrering af lejer Der kan i følgende tilfælde registreres en lejer(e), der er forskellig fra kunden: 1. Hvis kunden er en boligforening eller et boligselskab, og lejeren er lejer eller fremlejer af den pågældende ejendom og evt. et medlem af den pågældende boligforening. 2. I andre tilfælde, såfremt Energi Fyn Bredbånd A/S efter en konkret vurdering er indstillet herpå. 4.6 Tilladelse fra ejendommens ejer Ved aftalens indgåelse skal kunden godtgøre over for Energi Fyn Bredbånd A/S, at denne er ejer af ejendommen (dvs. både grund- og bygningsejer) svarende til den oplyste installationsadresse. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal kunden forevise en tilladelse fra ejendommens ejer til etablering af fibernetadgangen. 5. Energi Fyn Bredbånd A/S' ydelser Energi Fyn Bredbånd A/S' ydelser i henhold til aftalen består i: Tilslutning af kundens (samt eventuel lejers) fibernetadgang til fibernettet Drift og vedligeholdelse af fibernettet og fibernetadgangen. Tilslutningen af kunden til fibernettet er nærmere beskrevet i pkt. 9. Energi Fyn Bredbånd A/S forestår drift, vedligeholdelse samt overvågning af fibernettet. I det omfang Energi Fyn Bredbånd A/S har stillet yderligere udstyr til rådighed, forestår Energi Fyn Bredbånd A/S også vedligeholdelsen af dette. Energi Fyn Bredbånd A/S påtager sig intet ansvar for kundens eget udstyr, eller øvrigt udstyr stillet til rådighed af tredjemand, herunder bl.a. support og konfiguration af dette udstyr. Energi Fyn Bredbånd A/S forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde fibernetadgangen for at foretage vedligeholdelse, opgraderinger og service. Planlagte afbrydelser vil så vidt muligt blive varslet og meddelt på og som udgangspunkt altid forsøgt udbedret med færrest mulige gener til følge Sådanne afbrydelser berettiger ikke til et forholdsmæssigt afslag i fiberabonnementet, jf. pkt. 14.1, eller anden kompensation. Energi Fyn Bredbånd A/S har ret til at foretage forbedringer, gennemføre ændringer, foretage udskiftning og/eller opgradering af fiberforbindelsen og/eller det leverede udstyr. Kun- 4 / 12

5 den er indforstået med, at sådanne ændringer kan medføre, at tekniske krav for kundens eget udstyr ændres. Energi Fyn Bredbånd A/S er ikke forpligtet til at ombytte, tilbagekøbe, eller på anden måde kompensere kunden, såfremt sådanne ændringer foretages på fiberforbindelsen og/eller det leverede udstyr, som måtte gøre kundens eget udstyr uanvendelig på fiberforbindelsen. Energi Fyn Bredbånd A/S har ret til at anvende en eller flere underentreprenører til udførelse og etablering af fibernettet og fiberforbindelsen. Energi Fyn Bredbånd A/S er ansvarlig for anvendt(e) entreprenør(er) på samme måde, som for Energi Fyn Bredbånd A/S' egne forhold. Energi Fyn Bredbånd A/S er endvidere berettiget til at lade tredjemand driftsafvikle systemet. Energi Fyn Bredbånd A/S har indgået aftale med et antal udbydere, der har fået ret til levering af deres indholdstjenester til de kunder/lejere, der ønsker at købe den enkelte udbyders tjenester. Energi Fyn Bredbånd A/S påtager sig intet ansvar for udbydernes levering af tjenester til kunderne. Udbyderne forestår kundeservice i relation til kundernes brug af indholdstjenester. 6. Kvalitets- og serviceniveau Fejlmelding skal altid ske til en af de valgte udbydere. Såfremt fejlen ikke vedrører de indholdstjenester, som udbydes af udbyderne, vil udbyderne videregive fejlmeldingen til Energi Fyn Bredbånd A/S. Hvis der opstår afbrydelser af fibernetadgangen, skal Energi Fyn Bredbånd A/S afhjælpe afbrydelsen på bedst mulig vis inden for rimelig tid efter det tidspunkt, udbyderen har anmeldt fejlen. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid mandagfredag mellem kl. 8-16, og påbegyndes så vidt muligt inden for 24 timer efter anmeldelsen af fejlen. Kunden skal sikre, at Energi Fyn Bredbånd A/S med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få uhindret adgang til egne anlæg, udstyr og installationer på installationsadressen. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens eget udstyr og installationer på installationsadressen. Grænsen for Energi Fyn Bredbånd A/S' fejlretningskompetence er den af Energi Fyn Bredbånd A/S etablerede fiberboks. Energi Fyn Bredbånd A/S yder ikke service og support på kundens eget tilkoblede udstyr, interne netværk, mv. eller udbydernes produkter og indholdstjenester. Såfremt det efter Energi Fyn Bredbånd A/S' forsøg på fejlretning viser sig, at fejlen ikke skyldes Energi Fyn Bredbånd A/S' forhold, men derimod kundens forhold og/eller tredjemands forhold, eller hvis fejlen stammer fra kundens eget udstyr (eksempelvis netkort, pc, router, tv, digitalmodtager, settop bokse fra udbydere eller andet tilkoblet udstyr), skal kunden betale Energi Fyn Bredbånd A/S for det udførte arbejde, jf. pkt Leveringstidspunkt Energi Fyn Bredbånd A/S fastlægger på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. tidspunktet for leveringen af fibernetadgangen. Dette tidspunkt meddeles kunden. Tidspunktet for etableringen af fiberforbindelsen og for installation af fiberboksen aftales i videst muligt omfang med kunden. 5 / 12

6 8. Energi Fyn Bredbånd A/S' ejendomsret til udstyret Til brug for etableringen af fibernetadgangen stiller Energi Fyn Bredbånd A/S det udstyr, der er anført i aftalen, til rådighed for kunden. Energi Fyn Bredbånd A/S har den fulde ejendomsret over udstyret og fiberforbindelsen, og kunden må derfor ikke disponere over udstyret og fiberforbindelsen (herunder sælge, pantsætte, udleje eller udlåne) eller foretage indgreb i dette. Ved skift til anden netudbyder skal fiberboksen returneres til Energi Fyn Bredbånd A/S senest 14 dage efter aftalens ophør, medmindre andet aftales. Det samme gælder defekt udstyr. Udstyret skal pakkes forsvarligt og sendes med pakkepost til Energi Fyn Bredbånd A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV. Alle forsendelsesomkostninger i denne forbindelse afholdes af kunden. Kunden bør kræve kvittering som dokumentation for en sådan forsendelse. Energi Fyn Bredbånd A/S har ret til at kræve erstatning, såfremt fiberboksen ikke leveres tilbage, eller såfremt kunden har beskadiget fiberboksen eller andet af Energi Fyn Bredbånd A/S' tilhørende udstyr. Erstatning modsvarer indkøbsprisen for nyt tilsvarende udstyr på tidspunktet for aftalens ophør eller tilbageleveringen. 9. Tilslutningen af kunden til fibernettet Energi Fyn Bredbånd A/S forestår etableringen af fiberforbindelsen. Energi Fyn Bredbånd A/S fastlægger på baggrund af kundens anvisninger en hensigtsmæssig placering af fiberforbindelsen over grunden og frem til indføringsstedet. Hvis Energi Fyn Bredbånd A/S skønner det nødvendigt at afvige fra kundens umiddelbare anvisninger grundet tekniske og økonomiske forhold, kan Energi Fyn Bredbånd A/S gøre dette. Anlægsarbejdet omfatter nedgravning og tildækning af fiberforbindelsen, men ikke eventuel flytning og bortskaffelse af buske mv. samt eventuel reetablering af haveanlæg. Er sådant arbejde nødvendigt, og ønsker kunden, at Energi Fyn Bredbånd A/S forestår dette, betaler kunden særskilt herfor. Har kunden valgt en grav-selv løsning, forestår kunden på egen regning og ansvar alt anlægsarbejdet beskrevet i ovennævnte afsnit. Kundens grav-selv løsning skal, for at Energi Fyn Bredbånd A/S vil anerkende denne, overholde de krav som fremgår af Vejledning til grav-selv arbejde. Vejledningen fås ved henvendelse hos Energi Fyn eller kan downloades på Generelt om etablering af fiberforbindelsen Energi Fyn Bredbånd A/S opsætter en boks på bygningens ydermur ved indføringsstedet. Boksen indeholder komponenter, der forhindrer luftarters indtrængen, og forbinder denne til fiberforbindelsen. Energi Fyn Bredbånd A/S fører fiberforbindelsen gennem bygningens ydermur med henblik på placering af fiberboksen. Indføringsstedet vælges i nær og hensigtsmæssig forbindelse til det sted, hvor trækningen af fiberforbindelsen naturligt rammer bygningen. Energi Fyn Bredbånd A/S kan, efter nærmere aftale med kunden, flytte fiberforbindelsen. Energi Fyn Bredbånd A/S har ret til at forsyne andre kunder med fibernetadgang via fiberforbindelsen over kundens ejendom. 6 / 12

7 9.2 Installation af fiberboks Energi Fyn Bredbånd A/S installerer fiberforbindelsen på den installationsadresse, som kunden har udpeget. Energi Fyn Bredbånd A/S fastlægger sammen med kunden den nærmere placering af den indvendige fiberboks, som typisk vil indebære en central placering på installationsadressen tæt på fiberforbindelsens indføringssted og i umiddelbar nærhed af strømforsyning. Placering af fiberboksen skal ske inden for de rammer, Energi Fyn Bredbånd A/S har fastlagt. Rørforbindelsen til den indvendige fiberboks føres som synlig installation. Kunden skal for egen regning selv sørge for nødvendig elforsyning til brug for fiberboksen samt driften af dette. Kunden skal give Energi Fyn Bredbånd A/S uhindret adgang til installationsadressen. Gives der ikke uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, jf. pkt. 7, er Energi Fyn Bredbånd A/S berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Hvis kunden ønsker en anden placering af fiberboksen end den, som Energi Fyn Bredbånd A/S har valgt, udfører Energi Fyn Bredbånd A/S dette efter regning. Alle ændringer af fiberboksens placering og ledningsføring, som kunden måtte ønske, skal forestås af Energi Fyn Bredbånd A/S. Ændringerne sker for kundens regning. Eventuelle bygningsreparationer, som f.eks. maling, oppudsning og lignende, som følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, er ikke inkluderet i prisen, og betales af kunden selv. I det omfang Energi Fyn Bredbånd A/S forestår tilslutning af yderligere udstyr, finder dette sted på de oven for anførte vilkår. Hvis tekniske forhold kræver det, har Energi Fyn Bredbånd A/S ret til at flytte fiberboksen. 10. Kundens forpligtelser 10.1 Brugen af fibernetadgangen Kunden skal sikre, at adgangen til Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i fibernettet. Indtræder sådanne forstyrrelser mv., skal kunden straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere ankommende og afgående trafikmængder eller abonnere på yderligere forbindelser til Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet. Kunden forestår selv etablering af den fornødne datasikkerhed, og Energi Fyn Bredbånd A/S kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge af brud på datasikkerhed. Kunden/lejeren må kun anvende fibernetadgangen i privat øjemed, og må ikke lade andre end medlemmer af dennes husstand eller husstandens gæster (i sædvanligt omfang) benytte fibernetadgangen. Kunden/lejeren må ikke videresælge fibernetadgangen til andre. Kunden er ansvarlig over for Energi Fyn Bredbånd A/S for, at enhver benyttelse af fibernetadgangen er foretaget af kunden/lejeren eller andre, som kunden måtte have givet adgang dertil. 7 / 12

8 10.2 Forbud mod indgreb i fiberforbindelsen og fiberboksen Kunden eller andre må ikke foretage ændringer af eller andre former for indgreb i fiberforbindelsen og udstyret. Energi Fyn Bredbånd A/S forestår enhver form for drift og vedligeholdelse af udstyret. Kunden skal følge Energi Fyn Bredbånd A/S' råd og instruktion om behandling og anvendelse af udstyret. Fra tidspunktet for udstyrets levering til kunden, og indtil dette er tilbageleveret i Energi Fyn Bredbånd A/S' varetægt, bærer kunden risikoen for et eventuelt tab af eller skade på udstyret. Lyslederkabler, og dermed fiberforbindelsen, er følsomme over for mekanisk overlast. Et lyslederkabel må derfor ikke bukkes skarpt, køres eller graves over, trækkes eller hives kraftigt i eller i øvrigt belastes unødigt. Fiberboksen og fiberkablet bør behandles med omhu. Der gøres opmærksom på, at der på grund af usynligt laserlys er risiko for alvorlige øjenskader, hvis der opstår brud på et fiberkabel med lys i, eller hvis fiberboksen og andet udstyr åbnes og skilles ad. Udstyr opsat hos kunden og/eller lejeren skal være omfattet af kundens og/eller lejerens indboforsikring. Foretager kunden eller lejer bygningsændringer, og indebærer dette en flytning af fiberboksen, skal flytningen foretages af Energi Fyn Bredbånd A/S eller af en af denne godkendt installatør for kundens regning, jf. pkt Hvis kunden forårsager beskadigelse af fiberforbindelsen, genetablerer Energi Fyn Bredbånd A/S fiberforbindelsen for kundens regning Kundens tilslutning af eget udstyr Kunden skal sikre, at kundens udstyr, der tilsluttes Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet, er CE-mærket i overensstemmelse med gældende regler, og i øvrigt opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning. Samtidig skal kunden sikre, at kundens udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes til Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet, og at kundens udstyr bruges i overensstemmelse med sit formål. Kunden er ansvarlig for eget udstyr. Kunden er indforstået med, at Energi Fyn Bredbånd A/S ikke er forpligtet til at supportere, servicere, ombytte, eller på anden måde kompensere kunden, såfremt kundens eget udstyr (eksempelvis tv, video, dvd, pc, routere, telefoner, digital modtagere, trådløse netværk, mv.) af system- og/eller hardwaretekniske årsager samt øvrige andre årsager, ikke fungerer på fiberforbindelsen, eller at ændringer foretaget på fiberforbindelse og/eller det leverede udstyr måtte gøre kundens eget udstyr uanvendeligt på fiberforbindelsen. Hvis kundens udstyr, herunder interne net, der tilsluttes Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet, giver anledning til forstyrrelser i fibernettet på grund af fejl eller lignende i udstyret, er kunden forpligtet til straks at koble det forstyrrende udstyr fra og i øvrigt træffe eventuelle andre relevante modforanstaltninger. 11. Priser Energi Fyn Bredbånd A/S' priser på tidspunktet for aftalens indgåelse fremgår af det af Energi Fyn Bredbånd A/S' udarbejdede tilbud gyldigt for det pågældende lokalområde. 8 / 12

9 Kunden skal betale for fiberforbindelsen i overensstemmelse med Energi Fyn Bredbånd A/S' til enhver tid gældende prisliste for det pågældende lokalområde. Ændringer af priser eller vilkår til ugunst for kunden, varsles over for kunden mindst 1 måned før ikrafttræden. Energi Fyn Bredbånd A/S opkræver tilslutningsbidrag eller oprettelsesgebyr og fiberabonnement. I de lokalområder, hvor Energi Fyns incitamentsprogram er gældende, beregnes den endelige tilslutningsprocent og dermed størrelsen på tilslutningsbidraget på det tidspunkt, hvor den første kunde i det pågældende område opkræves netleje. Derudover kan Energi Fyn Bredbånd A/S efter aftale med kunden opkræve specifikke gebyrer for engangsydelser som f.eks. fejlretning som følge af kundens forhold, installation af ekstra udstyr, flytning af fiberboks, mv. Oplysning om de til enhver tid gældende priser for et lokalområde kan fås ved henvendelse til Energi Fyn Bredbånd A/S. 12. Betaling Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved fremsendelse af faktura med angivelse af betalingsfrist. Tilslutningsbidrag eller oprettelsesgebyr opkræves i forbindelse med fiberforbindelsens klarmelding. Fiberabonnement opkræves fra tidspunktet for levering af fibernetadgangen (jf. pkt. 7), og opkrævning sker forud og kvartalsvis eller via samfakturering med et af Energi Fyn-koncernens andre selskaber eller samarbejdspartnere. Eventuelle øvrige gebyrer opkræves bagud. Energi Fyn Bredbånd A/S er berettiget til uden forudgående varsel at opkræve et rimeligt fastsat faktureringsgebyr af kunden. Energi Fyn Bredbånd A/S kan opkræve et ekstra gebyr, såfremt kunden ikke er tilmeldt BetalingsService eller samfaktureres med et af Energi Fynkoncernens andre selskaber eller samarbejdspartnere. Ved forsinket betaling er Energi Fyn Bredbånd A/S berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker. Opkrævning af morarenter sker i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Endvidere er Energi Fyn Bredbånd A/S berettiget til at opkræve rykkergebyr ved udsendelse af rykkerbreve/ s samt om nødvendigt inkassosalær og andre eventuelle gebyrer. Energi Fyn Bredbånd A/S har ret til at lukke for fibernetadgangen, indtil fuld betaling er erlagt, og til at kræve genåbningsgebyr ved efterfølgende åbning af fibernetadgangen. 13. Kundens misligholdelse I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er Energi Fyn Bredbånd A/S berettiget til at hæve aftalen og/eller afbryde kundens fibernetadgang helt eller delvist. 9 / 12

10 Ved væsentlig misligholdelse forstås bl.a. følgende forhold: 1. Tilslutningsbidrag eller oprettelsesgebyr betales ikke rettidigt. 2. Fiberabonnement mv. betales ikke efter Energi Fyn Bredbånd A/S' fremsendelse af et rykkerbrev. 3. Kunden undlader, efter krav fra Energi Fyn Bredbånd A/S herom, at træffe foranstaltninger med henblik på at bringe misbrug af fibernettet til ophør eller afhjælpe andre forstyrrelser mv. af trafikken i fibernettet, jf. pkt Kunden foretager væsentlige indgreb i Energi Fyn Bredbånd A/S' udstyr og fiberforbindelse eller undlader, efter krav fra Energi Fyn Bredbånd A/S herom, at ophøre med mindre væsentlige indgreb heri, jf. pkt Kunden undlader, efter krav fra Energi Fyn Bredbånd A/S herom, at afbryde tilslutning af udstyr og lignende, der på grund af fejl eller lignende i udstyret giver anledning til forstyrrelser i Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet, jf. pkt Energi Fyn Bredbånd A/S afskæres fra at få adgang til egne anlæg, udstyr og installationer med henblik på fejlsøgning mv., jf. bl.a. pkt Kunden undlader, efter krav fra Energi Fyn Bredbånd A/S herom, at ophøre med videresalg af fibernetadgangen eller at ophøre med uberettiget at give tredjemand adgang til brug af fibernetadgangen. En kunde, der væsentligt har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med Energi Fyn Bredbånd A/S om fibernetadgang, før gælden er betalt. Afbrydelse af kundens fibernetadgang grundet kundens misligholdelse medfører ikke afslag i fiberabonnementet for den pågældende periode. Såfremt kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager Energi Fyn Bredbånd A/S snarest genåbning af kundens fibernetadgang. Energi Fyn Bredbånd A/S er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af kunden eller nogen, som kunden har ansvaret for, herunder for beskadigelse af Energi Fyn Bredbånd A/S' udstyr og fiberforbindelse. 14. Energi Fyn Bredbånd A/S' misligholdelse 14.1 Afslag i fiberabonnementet Hvis der opstår fejl i Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernetadgang, der medfører afbrydelse af kundens forbindelse til Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet, og dette skyldes Energi Fyn Bredbånd A/S' forhold, yder Energi Fyn Bredbånd A/S efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i fiberabonnementet for den pågældende periode. Forholdsmæssigt afslag i fiberabonnementet ydes kun, såfremt kunden har været uden funktionsdygtig fibernetadgang i samlet mere end tre sammenhængende døgn. Beløbet fratrækkes i den efterfølgende opkrævning af fiberabonnementet. Afbrydelser som følge af vedligeholdelse, sikkerhedsforhold, opgraderinger og lignende former for midlertidige afbry- 10 / 12

11 delser berettiger dog aldrig kunden til forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften, jf. pkt Erstatningsansvar Energi Fyn Bredbånd A/S er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Energi Fyn Bredbånd A/S eller nogen, som Energi Fyn Bredbånd A/S har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: 1. Energi Fyn Bredbånd A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring af Energi Fyn Bredbånd A/S' fibernet i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Energi Fyn Bredbånd A/S ikke har forsøgt at begrænse ulemperne herved. 2. Energi Fyn Bredbånd A/S er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, datatab, tab som følge af, at fibernetadgangen ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af bortfald eller misligholdelse af en aftale med tredjemand, medmindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed. 3. Energi Fyn Bredbånd A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. 4. Energi Fyn Bredbånd A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. 5. Energi Fyn Bredbånd A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab grundet manglende levering af indholdstjenester i henhold til indgået aftale med udbydere som følge af Energi Fyn Bredbånd A/S' lukning af fibernetadgangen, jf. bl.a. pkt. 5 og pkt Energi Fyn Bredbånd A/S er ikke erstatningsansvarlig for udbyderforhold, eller mangler ved indholdstjenester og andre tjenester, udstyr, mv. grundet udbyder- eller øvrig tredjeparts forhold Force Majeure Energi Fyn Bredbånd A/S er ikke forpligtet til at give afslag i fiberabonnementet eller betale erstatning, jf. pkt og 14.2, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes Force Majeure. 15. Opsigelse Aftalen er uopsigelig i perioden fra aftalens indgåelse og tilmed 6 måneder efter tilslutning til fibernettet, jf. pkt. 7. Aftalen kan herefter opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Kunden hæfter for betalinger efter denne aftale indtil aftalens ophør. Ved Energi Fyn Bredbånd A/S' varsling af ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 16, kan kunden dog i varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. 11 / 12

12 Energi Fyn Bredbånd A/S har ret til at opsige aftalen eller dele heraf med mindst tre måneders varsel, herunder ved Energi Fyn Bredbånd A/S' ophør med driften af fibernettet. Energi Fyn Bredbånd A/S kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens fibernetadgang er afbrudt som følge af misligholdelse, jf. pkt Ændring af aftalevilkår og priser Energi Fyn Bredbånd A/S kan ændre disse almene betingelser, eventuelle særskilte tillægsvilkår samt fibernetabonnementet og forbrugsafgifter med et varsel på mindst en måned før ikrafttræden. Ændringerne varsles over for kunden ved annoncering på eller i dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, evt. i forbindelse med udsendelse af en faktura eller pr. . Ændringer af rent begunstigende karakter, som f.eks. prisreduktioner, kan gennemføres uden forudgående varsel. Ændring af engangsafgifter, herunder oprettelsesgebyrer og genoplukningsgebyrer, kan ske uden varsel ved indførelse i Energi Fyn Bredbånd A/S' prisliste. 17. Overdragelse Energi Fyn Bredbånd A/S har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne abonnementsaftale til et koncernforbundet selskab eller anden virksomhed. 18. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem kunden og Energi Fyn Bredbånd A/S om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til Energi Fyn Bredbånd A/S. Energi Fyn Bredbånd A/S træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. Energi Fyn Bredbånd A/S' afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, tlf. nr eller Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende danske regler herom. 19. Ikrafttrædelse Disse aftalevilkår træder i kraft den 1. februar / 12

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo! og Viasat produkter Gældende pr. 1. januar 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 Kontakt os på tlf. 70 13 19 00 eller klik ind på energifyn.dk/fibernet

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo og Viasat produkter TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 INDHOLD Tilslutnings- og abonnementsvilkår for private med

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen)

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) AURA Fiber ØE A/S Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) (Gældende fra den 1. juni 2014) 1. Definitioner Ved Abonnenten forstås den

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale August 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4 Indholdsfortegnelse Definitioner... 2 1. Generelt... 2 2. Kundens oplysningspligt... 2 3. Aftaleperiode... 2 4. Opsigelse og forlængelse af aftale... 2 5. Betaling og fakturering... 3 6. Ændringer af vilkår

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee S044, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Oktober 2015 Indhold Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester 1. Aftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR Stofa MitTv AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR 1. GENERELT Gældende fra 31. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår, som gælder

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 W019, 43, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 18.30 Support Hverdage 08.00 20.00 Weekend 10.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Forbrugsgrænse...3 3. Mobildata hastighed...4 4. Datadeling...4 5. Ip-adresse...5 6. Kundeudstyr...5 7. Kundens

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere