Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil"

Transkript

1 Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt? Projektbegrebet Studieprojekter og professionelle projekter Projektfaser Fase-begrebet Faser i Virksomhedsspillet Roller i projektet Rollebegrebet Personlige roller Etablering af projektgruppe... 8 Projektorganisering og Projektstyring udgør en samlet materialeenhed for etablering af projektgruppen ifbm virksomhedsspillet i IVA-regi. Dette skrift udgør sammen med opgavehæftet Projekthåndbog første del af materialet.

2 Projektorganisering side 2 1. Hvad er et projekt? 1.1 Projektbegrebet Ideen med projektarbejde kan føres flere tusinde år tilbage. Opførelsen af store bygningsværker som for eksempel bygningen af pyramiderne var projekter. Ligeledes kan det at iscenesætte et teaterstykke eller at føre en krig betragtes som projekter. Begrebet projekt stammer fra latin og betyder at lave et udkast eller en plan. Det vil sige, at det at projektere er det samme som at planlægge. Et projekt er løsningen af en opgave inden for en given tidsramme ved hjælp af tildelte ressourcer For at kunne gennemføre et projekt, eller det at projektere (planlægge), kræver det, at man kan definere en opgave, at der er en tidsramme og endelig, at man har nogle ressourcer til rådighed. Dette ligger tæt op ad styring, sådan som vi kender det fra andre organisatoriske teoriområder. En undersøgelse af projekter inden for sportshold, grupper i militæret og teatergrupper viser, at erfaringerne med at få et projekt til at lykkes stort set er identiske. Betingelserne for succes kan kort udtrykkes sådan: "udvikling af en stærk holdkultur med en aktiv og "anførende" ledelse". 1 Almindeligvis går vi ud fra, at "et projekt er et projekt", altså at den planlægningsproces, som et projekt udgør, er entydig. Definitionen som vi gav i starten af dette kapitel giver udtryk for denne entydighed: "Et projekt er løsningen af en opgave inden for en given tidsramme ved hjælp af tildelte ressourcer". Der findes dog andre definitioner på begrebet projekt. F.eks. vil et projekt der har fokus på udvikling være præget af det samspil der opstår undervejs i opgaveløsningen og ikke være bundet af en på forhånd fastsat og afgrænset opgave. 1 Michael Karvø og Lars Bo Pedersen, Projektledelse i tværfaglige teams, Schultz 1993, s 11

3 Projektorganisering side Studieprojekter og professionelle projekter I alle uddannelser indgår projektarbejde som en naturlig del af den læring, der finder sted inden for det givne fagområde. At udforme et studieprojekt og ikke mindst at være deltager i et sådant er imidlertid på mange punkter forskelligt fra de projekter man etablerer i virksomhedsmæssig sammenhæng, hvor projektbegrebet også anvendes flittigt, men på afgørende punkter er der forskelle mellem professionelle projekter og studieprojekter. Projektets formål Faktorer Professionelt projekt Studieprojekt Krav Udarbejdes af projektejer eller i samarbejde med projektgruppen Fastsat i projektbeskrivelse og studieordning Mål Produkt eller proces, der har anvendelse for øje Proces - dokumentation for læring Resultat Realiseres Realiseres ikke evt. prototype Deltagernes roller Opgaveløsning - Ansat i en organisation - Har en faglig identitet - Er ofte specialist Den enkelte deltagers rolle er afgrænset til enkelte opgaver i projektet - Studerende - Har en rodløs identitet - Skal være generalist Den enkelte deltager skal kunne dække alle opgaver i projektet Fig. 1: Eksempler på forskelle mellem et professionelt projekt og et studieprojekt 2 Den væsentligste forskel på de to typer projekter er, at i et studieprojekt skal resultatet ikke realiseres, og ydermere er det ikke kun resultatet der tæller, men en beskrivelse af den læring der har fundet sted i processen er ligeledes en vigtig faktor. 2 Kilde: Baseret på: Algreen-Ussing, Helle og Fruensgaard, Niels O.: Metode i projektarbejdet, Aalborg Universitetsforlag, 2000

4 Projektorganisering side 4 2. Projektfaser 2.1 Fase-begrebet Når man i et projekt taler om en fase er det oftest i forståelse, at man inden for en afgrænset tidsperiode har behov for at få udført nogle nærmere fastlagte arbejdsopgaver. En fase definerer udførelsen af fastlagte opgaver Antallet af faser og rækkefølgen af disse er afhængig af hvilken type projekt, der er tale om. Her vil vi blot nævne, at nogle typer af projekter lægger vægt på, at faserne gennemløbes en gang, hvor andre gentager gennemløbet af faserne i nye og udvidede former. Antallet af faser og deres indhold er dermed ikke en entydig størrelse, men i høj grad afhængig af valg af projektmodel. Som eksempel vil vi holde os til den opdeling af faser, der er almindelig for et studieprojekt: Indhold Problembaggrund Problemstilling Problemformulering Teori Metode Evt. Dataindsamling Dataanalyse og fortolkning Konklusion Perspektivering Beskrivelse Fortid Vurder problemets stilling Formulering af hypotese eller spørgsmål Valg af teori Valg af metode Foretag dataindsamling Ifølge metoder og teorier Svar på hypotese eller spørgsmål Fig. 2: Faseopdeling af et studieprojekt For at sikre fremdriften i et projekt, fastsætter man ofte nogle milestones, dvs. at man udvælger enkelte delresultater, der bruges som checkpunkt for om de planlagte funktioner er udført i fasen. F.eks. vil en færdigformuleret problemformulering være et synligt checkpunkt for, at problemformuleringsfasen er gennemført.

5 Projektorganisering side Faser i Virksomhedsspillet I virksomhedsspillet vil der også være tale om opdeling af projektet i faser. Hver projektgruppe kan naturligvis vælge sine egne faser, men umiddelbart kan vi foreslå en tredelt hovedopdeling af virksomhedsspillet. Inden for hvert af de tre områder, vil det være muligt at etablere et antal faser efter gruppens eget valg. Hovedområde Etablering Gennemførelse Evaluering Aktiviteter/opgaver Gennemlæsning af materialet Fastlæggelse af faser Uddelegering af arbejde Fastlægge strategi Valg af produktområder/opgaver Fastlægge tidsplan Fastlægge arbejdsfordeling Opfølgning på de nyeste aktiviteter Analyse af resultat Vurdering af muligheder ifht. strategi Valg af næste træk Indrapportering til system Dokumentation til rapport Forberedelse til næste træk Hvordan er resultatet? Hvordan forløb vores samarbejde? Hvordan var vores forberedelse? Hvordan forløb vores beslutningsrunder? Hvordan er vores dokumentation af forløbet? Hvad kan vi lære til næste projekt? Fig. 3: Hovedområder for aktiviteter i virksomhedsspil Aktiviteterne i kolonne 2 i figur 3 er blot en opremsning af de aktiviteter, man kunne forestille sig, der eksisterer i virksomhedsspillet. Det er op til den enkelte gruppe at supplere listen og derefter sammensætte aktiviteterne, så de danner faser. For nogle af de faser I etablerer under hovedområdet Gennemførelse, vil det i virksomhedsspillet gælde, at de skal gennemløbes flere gange undervejs i virksomhedsspillet.

6 Projektorganisering side 6 3. Roller i projektet 3.1 Rollebegrebet Alle mennesker optræder i forskellige roller. Disse roller spilles i såvel privatlivet som i arbejdslivet. I en virksomhed vil en rolle kunne betegnes som det job man udfører og rollen vil ofte være beskrevet i en jobbeskrivelse. Det skal understreges, at der ved roller ikke er tale om at spille skuespil. Rolleteorien fokuserer på, at vi optræder på forskellig vis i forskellige situationer blandt andet afhængig af de forventninger, der er til os. En rolle er den forventede måde, hvorpå vi udfører en bestemt opgave, funktion eller job I projektsammenhæng vil der ligeledes være tale om at udfylde forskellige roller, der kan beskrives ud fra de forventninger projektets deltagere har til hinanden og til projektets fremdrift og resultat. Typiske roller i et projekt kan f.eks. være: Rolle i projektet Projektleder Dokumentansvarlig Tidsplanansvarlig Opgaver Har et overordnet overblik Leder og fordeler arbejdet Repræsenterer projektet udadtil Ansvar for at holde styr på flowet af dokumenter i gruppen Ansvar for at hele tiden at samle de nyeste versioner af dokumenterne Ansvar for at holde tidsplanen ajour Ansvar for at sætte dagsorden ifht tidsplan Ressourceansvarlig Procesansvarlig Ansvar for at gruppen overholder de ressourcekrav den er underlagt, som f.eks. tid, penge, arbejdskraft Ansvar for at samarbejdet i gruppen forløber som aftalt Ansvar for at være mægler ved konflikter Fig. 4: Eksempler på roller i et projekt

7 Projektorganisering side Personlige roller Vi danner alle vores personlige identitet, der er et resultat af de træk vi har arvet plus de vaner og den adfærd vi har tilegnet os gennem samværet med andre. Som nævnt i afsnittet om rollebegrebet, så spiller vi forskellige roller i forskellige situationer, og vores identitet bliver derfor også opfattet som værende forskellig. Der er udviklet mange tests, der forsøger at kortlægge hvilke roller og hvilke identiteter, der er mest fremherskende hos os, men fælles for dem alle er, at de er meget afhængige af den situation, der er gældende i forbindelse med udfyldelsen. Adizes er en af de teoretikere der har udviklet en rollebeskrivelse med tilhørende test: Rolle Kendetegn Fokusområde Producent Ihærdig, arbejdsom Hvad skal vi Altid parat til at tage et ekstra nap lave? Administrator Entreprenør Integrator Omhyggelig, regelorienteret Sikrer sig at alt følger reglerne og alt registreres Idérig, fremtidsorienteret Finder helst på en ny idé hver dag og glemmer hurtigt de gamle idéer Samarbejdsorienteret, konfliktløser Vil helst have at alle deltager og at samarbejdet forløber ordentligt Hvordan skal vi udføre det? Hvad nyt kan vi lave? Hvem skal være med? Fig. 5: Adizes roller Det er ifølge Adizes sådan, at vi alle har noget af alle fire roller i os, blot er vi bedre til nogle af rollerne. For et team eller en gruppe er det vigtigt, at der i gruppen er personer, der har en stærk profil inden for hver af de fire roller. På den måde opfylder gruppen som helhed alle fire roller på den bedst mulige måde. Internt i en gruppe bør man tage hensyn til den enkeltes rolleprofil ved tildeling af roller i projektet. F.eks. kan det være at foretrække at den dokumentansvarlige er en god administrator.

8 Projektorganisering side 8 4. Etablering af projektgruppe Når I ved starten af Virksomhedspillet skal etablere en projektgruppe, så er det vigtigt at sørge for at følgende denne checkliste, så de basale krav til etablering er opfyldt: Opgave Aktivitet Henvisninger Overblik Gennemlæs materialet grundigt Faseopdeling Opdel projektet i faser 2.2 Faser i virksomhedsspillet side 4 (Projekthåndbog skema 1) Rollefordeling Opstil kontrakt Fig. 6: Checkliste for projektetablering Beslut jer for hvilke rolletyper der skal være i projektet Find din egen rolleprofil Fordel roller i projektet i forhold til rolleprofiler Træf beslutning om følgende og skriv det ned: o Mødedisciplin o Arbejdsindsats o Rollefordeling (se ovenfor) o Sanktioner Alle underskriver 3.1 Rollebegrebet side 6 (Projekthåndbog skema 2) 3.2 Personlige roller side 7 (Projekthåndbog skema 3A) (Projekthåndbog Skema 3B) (Projekthåndbog skema 4) Til brug for projektetableringen er der udarbejdet en Projekthåndbog med skemaer, der kan udfyldes på grundlag af dette materiale.

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere