VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION"

Transkript

1 Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

2 VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision 1 Dato Udarbejdet af Søren Vesterby Knudsen Kontrolleret af Mark Møller Lange/Karsten Capion Godkendt af Flemming Ulbjerg Projektforslag 10 MW elkedel Beskrivelse Ref. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Projektansvarlig 1 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige lokalplanlægning 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov, Forsyningssikkerhed, teknisk anlægsbeskrivelse, og andre driftsforhold Anlægsinvestering 3 6. Tidsplan for etableringen 3 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med virksomheder m.fl. herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber 3 9. Økonomiske konsekvenser for selskab og forbrugere Selskabsøkonomi Maksimal el-pris som Vojens Fjernvarme må betale for el til elkedel Driftsstrategi og varmeproduktion Selskabsøkonomisk resultat Vurdering af selskabsøkonomi Brugerøkonomi Samfundsøkonomi og miljøforhold Forudsætninger Resultat af samfundsøkonomisk analyse Miljømæssige konsekvenser Vurdering 10

4 1 1. INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Vojens Fjernvarme, der hermed ansøger Haderslev Kommune om godkendelse af etableringen af 10 MW elkedel til fjernvarmeproduktion. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektet omfatter etablering af 10 MW elkedel til fjernvarmeproduktion på varmecentralen ved Sdr. Ringvej 7 i Vojens. Elkededlen skal erstatte en del af den varme, der i dag produceres på naturgaskedler. Baggrunden for projektet er, at der er et behov for regulering af det overordnede elforsyningsnet i det danske elsystem i perioder, hvor udbuddet af elektricitet overstiger efterspørgslen, dvs. perioder hvor elprisen er meget lav og der er risiko for decideret eloverløb. En elpatron kan hjælpe på denne regulering ved at bruge el til varmeproduktion i de perioder, hvor elprisen er lav, hvilket typisk er perioder, hvor der er meget vindkraft til rådighed i elsystemet. At det samtidig er et ønske fra samfundets side, at der etableres elkedler til fjernvarmeproduktionen, har vist sig med vedtagelsen af den såkaldte elpatronlov, Lov nr af 21. december 2005, der giver en afgiftslempelse på elafgiften ved anvendelse af el til fjernvarmeproduktion. 2. PROJEKTANSVARLIG Haderslev Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Hejmdals Brovej Vojens Tlf.: Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Vojens Fjernvarme. Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll Danmark A/S kontaktes: Rambøll Danmark A/S Englandsgade Odense C Att.: Søren Vesterby Knudsen Tlf

5 2 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE LOKALPLANLÆGNING Vojens Fjernvarme anvender naturgas som hovedbrændsel. Varmeproduktionen sker på kraftvarmeanlæggets 3 stk. gasmotorer, samt på 4 stk. naturgasfyrede kedler. Derudover planlægges etableret et solvarmeanlæg på m², som vil dække 15-20% af varmeproduktionen. Varmeproduktionen fra elkedlen vil erstatte varmeproduktion fra naturgaskedlerne. Elkedlen kobles på eksisterende akkumuleringstank ved varmecentralen ved Sdr. Ringvej, således at den producerede varme fra elkedlen kan udnyttes fuldt ud. I Energistyrelsens 'Vejledning til Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg' fra december 2007 anføres det, at elkedler ikke betragtes som brændsel, hvorfor varmeproduktion fra elkedlen gerne må fortrænge varme produceret på naturgas. Haderslev Kommune skal dog stadigvæk godkende projektforslaget, før Vojens Fjernvarme må etablere elkedlen, da der er tale om en ændring af produktionsanlægget. Varmecentralen på Sdr. Ringvej 7 er omfattet af lokalplan fra gl. Vojens Kommune. Etablering af elkedel vurderes umiddelbart at kunne udføres indenfor eksisterende lokalplans rammer. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i konflikt med lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning eller anden eksisterende lovgivning i øvrigt. 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV, FORSYNINGSSIKKERHED, TEKNISK ANLÆGSBE- SKRIVELSE, OG ANDRE DRIFTSFORHOLD Den ansøgte elkedel på 10 MW vil blive etableret ved varmecentralen ved Sdr. Ringvej, hvor elkedlen kobles til akkumuleringstanken. På varmecentralen ved Sdr. Ringvej har Vojens Fjernvarme 3 stk. gasmotorer og 2 gaskedler. På varmecentral ved Heimdalsbrovej har Vojens Fjernvarme 1 gaskedel, plus en hjælpekedel, der kun er i drift, hvis den anden kedel ikke kan køre. Derudover planlægger Vojens Fjernvarme at etablere en ny varmecentral ved Tingvejen med m² solvarmeanlæg, 3000 m³ akkumuleringstank, absorptionsvarmepumpe og gaskedel (den ene gaskedel fra Sdr. Ringvej flyttes til ny central ved Tingvejen). Tabel 1 viser en oversigt over den installerede effekt hos Vojens Fjernvarme efter etablering af ny varmecentral ved Tingvejen. Den høje virkningsgrad for gaskedlen på varmecentral ved Tingvejen skyldes absorptionsvarmepumpen. Det maksimale behov i spidslast er ca. 18 MW.

6 3 Anlæg Varmeeffekt [MW] Eleffekt[MW] Virkningsgrad [%] Motor 1 Sdr. Ringvej 3,5 2,7 89,8 Motor 2 Sdr. Ringvej 3,5 2,7 89,8 Motor 3 Sdr. Ringvej 4,3 3,6 91,3 Kedel Sdr. Ringvej 7,4-102 Kedel Heimdalsbrovej 7,7-107 Kedel Tingvejen 7,7-110 Solvarmeanlæg Elkedel Tabel 1: Vojens Fjernvarmes installerede effekt efter etablering af ny varmecentral ved Tingvejen og efter evt. etablering af elkedel. Kraftvarmeværket leverer strøm på markedsvilkår. På markedsvilkår prioriteres driften af gasmotoren efter Nordpools spotpris for el, så gasmotoren kører når elspotprisen er højere end Vojens Fjernvarmes marginalpris (= den spotpris, som betyder at varmeproduktionsprisen på kraftvarmeværket er lig med varmeproduktionsprisen på naturgaskedlerne). Nordpools spotpris varierer time for time hen over døgnet. Det betyder, at Vojens Fjernvarme kan agere i regulerkraftmarkedet. Etablering af elkedel giver en øget fleksibilitet for Vojens Fjernvarme i fjernvarmeproduktionen, og der er flere muligheder for, hvilken driftsstrategi Vojens Fjernvarme kan anvende for elkedlen. Samtidig med dette øges forsyningssikkerheden for forbrugerne med den ekstra varmeproduktionsenhed. 5.1 Anlægsinvestering Vojens Fjernvarme har fået nedenstående tilbud på etablering af elkedel: Elkedelinstallation kr. Opkobling SRO kr. El-tilslutning og kommunikation kr. Samlet anslået anlægsinvestering kr. 6. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Så snart projektforslaget er godkendt forventes elkedlen etableret, hvilket forventes at blive 1. halvår af AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Etablering af elkedel medfører ikke nogen arealafståelse eller servitutpålæg. 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTA- LELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER Sydenergi aftager i dag el-effekten fra værket på Sdr. Ringvej via deres 60/15 transformer i Vojens. Sydenergi har udarbejdet tilbud på tilslutning af elkedlen. Elkedlen vil erstatte varme produceret på naturgaskedler, herved vil DONG Energys gasleverance til Vojens Fjernvarme blive berørt ved etablering af elkedel, og DONG Energy skal derfor høres i

7 4 forbindelse med myndighedsbehandling af projektforslaget. DONG Energy er ikke blevet kontaktet i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget. Som nævnt i afsnit 3, så det anføres det i Energistyrelsens 'Vejledning til Bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg' fra december 2007, at elkedler ikke betragtes som brændsel, hvorfor varmeproduktion fra elkedlen gerne må fortrænge varme produceret på naturgas. 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE 9.1 Selskabsøkonomi Maksimal el-pris som Vojens Fjernvarme må betale for el til elkedel I Tabel 2 er vist en beregning af den maksimale elpris, som Vojens Fjernvarme må betale for strøm til elkedlen, når det forudsættes, at varme produceret på elkedlen skal være billigere end varme produceret på naturgaskedel. Beregning af maksimal elpris Varmeproduktionspris - gaskedel 398 kr./mwh Sparet CO2-kvote 25 kr./mwh D&V gaskedel 10 kr./mwh Transportbetaling - Sydenergi -43 kr./mwh Net- og systemtarif - Energinet.dk -74 kr./mwh Elafgift - lov /12/ kr./mwh D&V elkedel -2 kr./mwh Maksimal elpris 104 kr./mwh Tabel 2: Beregning af maksimal elpris. Det ses at den maksimale elpris må være 104 kr./mwh. Varmeproduktionsprisen på gaskedlen er beregnet ved en gaspris på 4,69 kr./m³ inkl. afgifter (2,35 kr./nm³ ekskl. afgifter) og en gennemsnitlig virkningsgrad på gaskedlerne på 107%. Afgifterne er korrigeret for at Vojens Fjernvarme får en afgiftsrefusion for varmeproduktion på naturgaskedler, idet afgiften på varme ab værk maksimalt må være 211 kr./mwh. CO 2 -kvoteprisen er meget svingende. Der er benyttet en CO2-kvotepris på 126 kr./ton, der er den pris, som Energistyrelsen angiver for 2010 i deres forudsætninger for analyser på energiområdet. Takster transportbetaling til Sydenergi er oplyst af Sydenergi og er for A2 kunder. Net- og systemtarif til Energinet.dk er hentet fra Energinet.dk's hjemmeside. Denne takst er pr. 1. januar 2011 steget fra 38 kr./mwh til 74 kr./mwh. PSO-tariffen er ikke medtaget, da Vojens Fjernvarme kan ansøge Energinet.dk om fritagelse for betaling af PSO-tariffen. Som følge af lov 1417 af 21/12/2005 er den maksimale elafgift ved anvendelse af el til fjernvarmeproduktion på 211 kr./mwh varme ab værk. Det forventes at den maksimale afgift pr. 1. juli 2011 stiger til ca. 220 kr./mwh Driftsstrategi og varmeproduktion Der kan lægges flere strategier for driften af en elkedel. I beregningen af selskabsøkonomi er der anlagt følgende strategi: 1. Spotmarkedet: Elkedlen kører på spotmarkedet, når elprisen er lavere end 104 kr./mwh, som er den beregnede grænse 2. Rådighedsbetaling: I timer udenfor 1) opnås rådighedsbetaling for nedregulering af manuelle reserver, hvis de gives

8 5 3. Regulerkraft: I timer udenfor 1) og 2), hvor der har været behov for nedregulering, og hvis balancekraftprisen for nedregulering er lavere end en aktiveringspris på 0 kr./mwh starter elkedlen Hvis der er behov for nedregulering, vælges det tilbud, hvor prisen er højest, idet den systemansvarlige sælger den mængde, som aktørerne har tilbudt at købe til den pågældende pris. Det er derfor svært at lave en beregning af hvad, der kan tjenes på regulerkraft, idet indtjeningen afhænger af, hvor god man er til at give de rigtige bud. I denne beregning er der altså valgt en strategi, hvor der bydes ind med en konstant aktiveringspris på nedregulering på 0 kr./mwh. I praksis vil aktiveringsbuddet sandsynligvis svinge fra den ene dag til den anden alt efter hvordan markedet ser ud. Det er derfor muligt at der kan tjenes mere på at blive aktiveret til nedregulering, end beregningerne viser, på den anden side kan man også risikere at tjene mindre. Det er også muligt at bytte om på ovenstående prioritering således at aktiveringen på regulerkraftmarkedet prioriteres over spotmarkedet. Der er også mulighed for at byde ind på markedet for primærregulering de såkaldte frekvensstyrede reserver. Eventuel indtjening fra dette marked er ikke indregnet i beregningen, beregningerne kan derfor anses som en forholdsvis konservativ betragtning på et meget usikkert marked. I beregningen er der taget udgangspunkt i udtræk fra Energinet.dk af markedsdata i perioden 1. november 2009 til 31. oktober Tabel 3 viser den forventede fordeling af varmeproduktionen før og efter etablering af elkedel. Produktionsenheder Reference Projekt Nuværende situation Med elkedel MWh MWh Gasmotorer Gaskedler Solvarmeanlæg Elkedel Total varme Elproduktion Tabel 3: Produktionsfordeling. Tabel 4 viser hvordan varmeproduktionen på elkedlen i beregningen er fordelt på henholdsvis spotmarkedet og på regulerkraftmarkedet. Rådighedsbetalingen for elkedlen er i beregningen opgjort til kr. Timer Varmeproduktion Gns. Elpris h MWh kr./mwh Spotmarked Regulerkraft Total Tabel 4: Fordeling af varmeproduktion på elkedel. Figur 1 viser fordelingen af driftstimer på spotmarkedet for elkedlen. Figur 2 viser fordelingen timer med rådighedsbetaling. Figur 3 viser fordelingen af driftstimer på regulerkraftmarkedet. Det ses, at der i beregningen har været ganske få driftstimer for elkedlen efter, at kabelforbindelse mellem Fyn og Sjælland blev etableret sidst i august.

9 Antal spottimer [h] Figur 1: Fordeling af driftstimer på spotmarkedet for elkedlen. Antal timer rådighedsbetaling [h] Figur 2: Fordeling af timer med rådighedsbetaling.

10 7 60 Antal regulerkrafttimer [h] Figur 3: Fordeling af driftstimer på regulerkraftmarkedet Selskabsøkonomisk resultat Tabel 5 viser nøgletal for selskabsøkonomi for Vojens Fjernvarme ved investering i elkedel. Der er anvendt en CO2-kvotepris på 126 kr./ton, der er den pris Energistyrelsen angiver for 2010 i deres forudsætninger for analyser på energiområdet. Der er regnet med et abonnement til Sydenergi på kr. pr. år. Bilag 1 viser den selskabsøkonomiske beregning. Rente 4% Investeringshorisont 20 år Anlægsinvestering kr. Årligt dækningsbidrag kr. Simpel tilbagebetalingstid 13,2 år Nuværdigevinst kr. Tabel 5: Selskabsøkonomiske nøgletal for Vojens Fjernvarme ved investering i elkedel. Det årlige beregnede dækningsbidrag ved investeringen er på kr. Ved opnåelse af et 20- årgt kommunegaranteret lån på 4% til kurs 94,5 er det årlige afdrag inkl. renter på kr. Den beregnede nuværdigevinst er på kr. over 20 år med en kalkulationsrente på 4%. Den simple tilbagebetalingstid er beregnet til 13,2 år. I beregningen er der benyttet en aktiveringspris på 0 kr./mwh for nedregulering. Hvis beregningen i stedet foretages med en aktiveringspris på -100 kr./mwh, så bliver resultatet som vist i Tabel 6. Rente 4% Investeringshorisont 20 år Anlægsinvestering kr. Årligt dækningsbidrag kr. Simpel tilbagebetalingstid 9,2 år Nuværdigevinst kr. Tabel 6: Selskabsøkonomiske nøgletal for Vojens Fjernvarme ved investering i elkedel ved aktiveringspris på -100 kr./mwh.

11 8 Det ses, at ændringen i den anvendte aktiveringspris i beregningen sænker tilbagebetalingstiden til 9,2 år, og det årlige dækningsbidrag stiger til kr., hvilket giver et driftsprovenu på kr./år i forhold til afdrag på lån til investering. Nuvædigevinsten øges til 2,43 mio. kr. Følsomhedsberegningen med ændring af aktiveringsprisen viser, at resultatet er meget følsomt overfor, hvor god/heldig Vojens Fjernvarme vil være på regulerkraftmarkedet og på markedet for frekvensregulering. Men beregningerne tyder altså på, at tilbagebetalingstiden ligger på omkring de 10 år, da det er sandsynligt at Vojens Fjernvarme vil kunne gøre det bedre på regulerkraftmarkedet end bare indmelde en konstant aktiveringspris på 0 kr./mwh. Der er også foretaget to følsomhedsberegninger for udvikling i naturgasprisen. Der er regnet med henholdsvis 2,00 kr./m³ og 3,00 kr./m³. Hvis gasprisen er 2,00 kr./m³ stiger tilbagebetalingstiden til 18,1 år, mens den falder til 8,3 år ved en gaspris på 3,00 kr./m³. Følsomhedsberegningerne er under forudsætninger af at elpriserne er uændrede og med aktiveringspris på 0 kr./mwh ved nedregulering Vurdering af selskabsøkonomi Der er foretaget en forholdsvis konservativ vurdering af selskabsøkonomien for Vojens Fjernvarme ved etablering af 10 MW elkedel. Ved at se 1 år tilbage i tiden med hensyn til elpriser, så giver denne vurdering en tilbagebetalingstid på 9-13 år. Analysen af de forventede driftstimer viste, at der ville have været få driftstimer i september og oktober efter etablering af kabelforbindelse ved Storebælt. Om dette er tilfældigt, eller om det er tale om en blivende tendens er svær at spå om. I det hele taget er udviklingen på elmarkedet meget svær at spå om. Der er flere forhold der trækker i forskellige retninger. Rådighedsbetalingen har været stærkt faldende de seneste år, som følge af at der er kommet flere aktører på markedet. Konkurrencen på regulerkraftmarkedet kan også vise sig at være ved at være mættet som følge af at flere og flere varmeværker etablerer elkedler. Energinet.dk planlægger i øjeblikket en ekstra forbindelse ved Storebælt samt udbygning af forbindelserne til Norge, Sverige og Tyskland. Disse forhold vil være med til at gøre det sværere at få god økonomi i en elkedel. På den anden side er DONG Energy ved at etablere en stor vindmøllepark ved Anholt, og det forventes, at der sker yderligere vindkraftudbygning i fremtiden. Dette vil forbedre mulighederne for at få økonomi i en elkedel. Derudover er der i beregningen ikke medtaget muligheden for primærregulering, som vil være en yderligere mulighed for indtjening. Et eksempel er priserne på frekvensregulering mellem jul og nytår 2010, hvor der var gode priser. De fjernvarmeværker med elpatron, der var aktive mellem jul og nytår fik en rigtig god indtjening, mens de værker der på grund af juleferie ikke var aktive på elmarkedet gik glip af denne indtjening. Som det ses af ovenstående er der flere forhold, der kan trække i forskellige retninger for økonomien i en elkedel, og det er sandsynligt, at der vil være gode og mindre gode perioder for elkedlen. Èn ting er dog sikkert, at hvis der investeres i en elkedel, er det vigtigt at være meget aktiv på elmarkedet for at få en god økonomi i elkedlen. 9.2 Brugerøkonomi Som udgangspunkt er der ikke nogen brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger for Vojens Fjernvarme viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst for Vojens Fjernvarme. Besparelserne på brændselsudgifterne opvejer afskrivningen på anlægget, og derfor berører investeringen i anlægget ikke brugernes økonomi. På sigt kan investeringen i elkedlen være med til, at varmeprisen kan sænkes, idet der fås en billigere og mere fleksibel varmeproduktion.

12 9 10. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 10.1 Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" fra april 2005 samt "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" fra april Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x og SO 2. I forudsætningerne fra Energistyrelsen er angivet en gennemsnitlig Nordpool elpris for hvert år i perioden Denne gennemsnitlige elpris kan imidlertid ikke anvendes i denne samfundsøkonomiske analyse, da elkedlen netop kører ved lave elpriser, og når elmarkedet har behov for regulering. I Varmeplan Danmark 2010 har Aalborg Universitet lavet en analyse af elprisen i procent af gennemsnitsprisen som funktion af benyttelsestiden. En metode der også kan anvendes i dette tilfælde, i det elkedlen kører i mindre end 500 timer, og i de timer med de laveste elpriser. Den gennemsnitlige spotpris i driftstimerne for elkedlen i dette projekt er på 11% af den gennemsnitlige spotpris i perioden 1. november 2009 til 31. oktober Der er derfor i den samfundsøkonomiske analyse anvendt en elpris, der er 11% af den elpris Energistyrelsen har angivet som gennemsnit for hvert af de kommende 20 år. Der er i vurderingen regnet med 6% i kalkulationsrente. Beregningsteknisk er anlægsudgifterne afholdt i 2010, således at driftsperioden er sat til , hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved at sammenligne etableringen af elkedlen med en reference, hvor varmen i stedet produceres på gaskedler. Elkedlen antages at have en teknisk levetid på 20 år. Der er antaget nedenstående marginale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (D&V): Gaskedler Elkedel 10 kr./mwh 2 kr./mwh 10.2 Resultat af samfundsøkonomisk analyse Tabel 7 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis reference og ved projektet med elkedlen. Bilag 2 viser de mere detaljerede samfundsøkonomiske beregninger. Det fremgår af Tabel 7, at der over 20 år er en samfundsøkonomisk besparelse på kr. og en intern rente på 16% ved etablering af elkedlen. Det betyder, at der en samfundsøkonomisk gevinst ved investering i elkedlen.

13 10 Samfundsøkonomi Reference Elkedel Nuværdi, 2010-kr kr kr. Investeringer Produktion, miljø og D&V Samfundsøkonomisk omkostning Samfundsøkonomisk besparelse Intern rente ved elkedel 16% Tabel 7: Samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis reference og elkedelprojekt. Tallene er nuværdi over 20 år Miljømæssige konsekvenser Elkedlen vil primært producere varme og dermed forbruge strøm, når elprisen er meget lav, hvilket vil sige, når der er meget vindkraft i elsystemet. Det er derfor hovedsagelig vindmøllestrøm, som elkedlen bruger. Samtidig kan man sige, at etablering af elkedel giver basis for yderligere vindkraft-kapacitet i elsystemet. Derfor regnes elkedlen at have en CO2 udledning på 0 kg/mwh. Ved en varmeproduktion på MWh på naturgaskedlerne er CO2 udledningen på 752 tons/år. Det vil sige, at CO2 udledningen reduceres med 752 tons/år ved etablering af elkedlen. I projektforslaget for etablering af solvarmeanlæg er den årlige CO2 udledning for Vojens Fjernvarme efter etablering af m² solvarmeanlæg beregnet til tons/år. Etablering af elkedlen vil altså reducere CO2-udledningen fra Vojens Fjernvarme med ca. 6%. 11. VURDERING Baggrunden for projektet er, at der er et behov for regulering af det overordnede elforsyningsnet i det danske elsystem i perioder, hvor udbuddet af elektricitet overstiger efterspørgslen, dvs. perioder hvor elprisen er meget lav og der er risiko for decideret eloverløb. En elpatron kan hjælpe på denne regulering ved at bruge el til varmeproduktion i de perioder, hvor elprisen er lav, hvilket typisk er perioder, hvor der er meget vindkraft til rådighed i elsystemet. Etablering af elkedler til fjernvarmeproduktion kan endvidere være med til at skabe mulighed for yderligere udbygning med vindkraft i elsystemet. Det er samtidig et ønske fra samfundets side, at der etableres elkedler til fjernvarmeproduktionen, hvilket har vist sig med vedtagelsen af den såkaldte elpatronlov, Lov nr af 21. december 2005, der giver en afgiftslempelse på elafgiften ved anvendelse af el til fjernvarmeproduktion. Elkedler betragtes ikke som et brændsel, og derfor må varmeproduktion fra elkedlen gerne fortrænge varmeproduceret på naturgas. Der er foretaget en selskabsøkonomisk analyse ved etablering af elkedlen baseret på historiske tal for elmarkedet. Beregningen viste en tilbagebetalingstid på 9-13 år. Usikkerhederne på elmarkedet er imidlertid forholdsvis store, så tilbagebetalingstiden kan både gå op og ned, alt efter udviklingen på elmarkedet, og alt efter hvor dygtige Vojens Fjernvarme vil være til at udnytte mulighederne på elarkedet. Men umiddelbart vurderet lyder en tilbagebetalingstid på omkring 10 år realistisk, da beregningerne bevidst er udført konservativt. F.eks. er muligheden for indtjening ved frekvensregulering ikke medtaget. Fra samfundets side er der som sagt et ønske om etablering af elkedler for bedre at kunne regulere elsystemet. Dette afspejler sig også i den samfundsøkonomiske analyse, hvor der er beregnet et samfundsøkonomisk overskud på 6,5 mio. kr. ved etablering af elkedlen.

14 11 Reduktionen i CO2-udledningen ved etablering af elkedlen er beregnet til 752 tons/år svarende til en reduktion på 6% for fjernvarmeproduktionen ved Vojens Fjernvarme. Etablering af en elkedel ved Vojens Fjernvarme vil dermed sammen med den planlagte etablering af m² solvarmeanlæg være med til at gøre fjernvarmeproduktionen mere fleksibel og mere miljøvenlig, og varmeproduktion fra elkedlen sker typisk i de måneder, hvor der ikke er særlig høj ydelse fra solvarmeanlægget.

15 Bilag 1 Selskabsøkonomi, Vojens Fjernvarme Etablering af 10 MW elkedel Faste priser 2010 excl. moms Enhed NPV Produktion Antal timer spotdrift h Antal timer regulerkraft nedregulering h Antal driftstimer total h Varmeproduktion spotdrift MWh Varmeproduktion regulerkraft nedregulering MWh Varmeproduktion i alt MWh Gasforbrug - reference gaskedel 1000 Nm Gasforbrug kvote - reference gaskedel 1000 Nm Samlet selskabsøkonomi - nuværdi Kalkulationsrente 4% Lån Kommunekredit - kurs 94,85 Lån kommunekredit - rente 4% Lån kommunekredit - løbetid 20 år Investering Elkedel 1000 kr Elnet tilslutning 1000 kr Investering 1000 kr Indtægter - projekt - elkedel Rådighedsbetaling 1000 kr Indtægter i alt 1000 kr Udgifter - projekt - elkedel Elpris under spotdrift 1000 kr Elpris under regulerkraft nedregulering 1000 kr Abonnement Sydenergi 1000 kr D&V elkedel 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Indtægter - reference - gaskedel Indtægter i alt 1000 kr Udgifter - reference - gaskedel Gaskøb - alternativ til spotdrift 1000 kr Gaskøb - alternativ til regulerkraft nedregulering1000 kr Forbrug af CO2-kvote 1000 kr D&V gaskedel 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Årligt dækningsbidrag - projekt 1000 kr Årligt afdrag ved kurs 94,9 og 4% rente 1000 kr. 396 Samlet nuværdigevinst 1000 kr. 152 Gns årligt dækningsbidrag 1000 kr. 387 Simpel tilbagebetalingstid år 13,2

16 1 Bilag 2 Detaljerede samfundsøkononiske beregninger 2 Projekt: Samfundsøkonomisk vurdering af elkedelprojekt, Vojens Fjernvarme 3 Basis: Samfundsøkonomiske omkostninger i henhold til Energistyrelsens forudsætninger af april 2010, prisniveau Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 6% 12,47 1,000 0,943 0,890 0,840 0,792 0,747 0,705 0,665 0,627 0,592 0,558 0,527 0,497 0,469 0,442 0,417 0,394 0,371 0,350 0,331 0, Nuværdi af driftsperiode ,47 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEPRODUKTION Varmeproduktion ved gaskedel (reference) 17 Gasmotor MWh Gaskedler MWh Elkedel MWh Total varmeproduktion MWh Varmeproduktion ved elkedel (projekt) 23 Driftstimer elkedel h Gasmotor MWh Gaskedler MWh Elkedel MWh Total varmeproduktion MWh SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Reference: gaskedel ab system 32 Gaskedel inkl. D&V kr./mwh ,7 224,8 241,2 258,2 276,1 283,2 290,2 299,8 309,7 319,8 326,7 333,6 341,1 349,0 356,9 363,8 370,6 377,9 385,2 392,4 33 D&V gaskedel kr./mwh 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10, Projekt: Elkedel inkl D&V 36 Brændsel og miljø kr./mwh 18 7,9 10,6 6,7 8,0 10,5 11,7 14,7 18,6 22,2 23,8 26,4 29,2 27,1 25,9 28,3 28,1 30,1 28,8 28,8 30,7 37 D&V-elkedel kr./mwh 2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2, SAMFUNDSØKONOMI Projekt: varmeproduktion på elkedel Investeringer levetid, år 44 Elkedel kr El-tilslutinng kr Andet kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 50 Produktion, miljø og D&V 1000 kr ,8 41,2 26,2 31,4 41,0 45,7 57,2 72,6 86,5 92,9 103,1 114,1 105,8 101,3 110,6 109,8 117,4 112,3 112,4 119, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: varmeproduktion på gaskedler Investeringer levetid, år 57 Gaskedel kr kr kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 63 Produktion, miljø og D&V 1000 kr ,5 877,4 941,3 1007,9 1077,9 1105,5 1133,0 1170,4 1208,7 1248,4 1275,3 1302,3 1331,5 1362,3 1393,0 1420,1 1446,8 1475,0 1503,7 1531, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 70 Elkedel 1000 kr El-tilslutinng 1000 kr Andet 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 76 Produktion og miljø 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 16% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 17.500 M 2 SOLVARME

PROJEKTFORSLAG 17.500 M 2 SOLVARME Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 PROJEKTFORSLAG 17.500 M 2 SOLVARME PROJEKTFORSLAG 17.500 M2 SOLVARME Revision 02 Dato 2010-10-077 Udarbejdet af FU og MRML Kontrolleret af CHTN

Læs mere

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK M2 SOLVARME- ANLÆG 1. Projektforslag - Langå Varmeværk, 9000 m2 solvarme Hører til journalnummer: 13.03.01-P20-6-12 Til Langå Varmeværk Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME-

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan,

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, Side Solvarmebaseret fjernvarme: Konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret solvarmebaseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, samt tekniskøkonomiske konsekvenser

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang DISPOSITION Elektrificering sætter dagsordenen så langt øjet rækker Økonomiske rammer afgør, hvad vi skal investere i Uafhængighed

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar 2017 v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Fjernvarme Horsens i dag Holdninger Billig, effektiv og sikker varmeforsyning

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Fremtidens KV - Anlæg

Fremtidens KV - Anlæg Fremtidens KV - Anlæg - Et kludetæppe af produktionsanlæg Kraftvarmeværk anno 2005 Før alt skulle liberaliseres Typisk kraftvarmeværk 8 Naturgasbaseret produktionsanlæg 8 Gasmotor 8 Drift på tre-ledstarif

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Projektforslag. Kedeludskiftning og installation af varmepumpe. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014

Projektforslag. Kedeludskiftning og installation af varmepumpe. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014 Projektforslag Kedeludskiftning og installation af varmepumpe Skup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: jpg@jph.dk Skup Fjernvarme

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Elmarkedet og kraftvarmen

Elmarkedet og kraftvarmen Faggruppen for Energi Kursus for Energi Basis i Teknologi, Menneske og Samfund (TMS) Kursusgang 3 Elmarkedet og kraftvarmen Anders N. Andersen http://people.aau.dk/~ana/ ana@plan.aau.dk http://www.energyplanning.aau.dk/

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEANLÆG INDHOLD BILAG. 1 Store varmepumper til produktion af fjernvarme 2. 2 Program for studietur 2

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEANLÆG INDHOLD BILAG. 1 Store varmepumper til produktion af fjernvarme 2. 2 Program for studietur 2 STUDIETUR TIL OSLO STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEANLÆG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2015 INDHOLD 1 Store varmepumper til produktion

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind?

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S Indpasning af vindkraft For Energistyrelsen og Skatteministeriet

Læs mere

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar.

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar. NOTAT Projekt Fjernvarme Fyn - Projektforslag Faaborg-Midtfyn Kunde Fjernvarme Fyn Notat nr. 2 Dato 2013-10-11 Til Faaborg-Midtfyn Kommune Fra Søren Vesterby Knudsen Kopi til Peer Andersen, Fjernvarme

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME- ANLÆG

PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME- ANLÆG Til Langå Varmeværk Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 PROJEKTFORSLAG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME- ANLÆG LANGÅ VARMEVÆRK 9.000 M2 SOLVARME-ANLÆG Revision 2 Dato 2013-03-12 Udarbejdet af Flemming

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Lidt om Fjernvarmeselskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab blev etableret i 1965. Der

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere