Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene på Uddannelsesforbundets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets"

Transkript

1 Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene på Uddannelsesforbundets område ved Kolding HF & VUC Overalt i aftalen er der regnet med timer á 60 minutter. Individuel tid (375 timers puljen) For hver fuldtidsbeskæftigede lærer afsættes 375 timer, der administreres af den enkelte lærer. Centertid (105 timers puljen) Puljen anvendes til fælles og individuel forberedelse. Med fælles forberedelse forstås forberedelse der finder sted sammen med andre, i faglige og tværfaglige sammenhænge, fx i team og faggrupper. Den fælles forberedelse kan foregå på skolen eller uden for skolen og kan være virtuel. Team Alle lærere skal deltage i teamsamarbejdet. Hver lærer får 45 timer for deltagelse i et eller flere team. Teamkoordinator får 10 timer til koordination, mødeindkaldelse mv. Team og afdelingsleder udfylder i fællesskab rammerne for teamarbejdet (se bilag 2). Faggrupper Hver lærer får 5 timer for deltagelse i faggruppesamarbejdet. Faggruppekoordinator får 2 timer pr. medlem af faggruppen ud over 2 tillagt en grundpulje på 5 timer. Studieture/ekskursioner Praktisk planlægning af studieture / ekskursioner honoreres med 5 timer/tur. FVU Hver FVU-virksomhedshold tildeles 1,3 time pr. deltager til ekstra forberedelse. FVU hold der omfatter 3 eller 4 trin tildeles 1,3 time pr. deltager til ekstra forberedelse. Med deltager forstås de taxameterudløsende kursister. Ordblinde på holdene Der tildeles 4 timer pr. ordblind på et danskhold og 2 timer pr. ordblind på et engelskhold, til ekstra forberedelse. Antallet opgøres pr og 1.2 af læreren. Basisdansk for 2. sprogede Der tildeles 1,3 time til ekstra forberedelse pr. kursist. Med kursist forstås de taxameterudløsende kursister. Åben klasse Der tildeles 1,3 time til ekstra forberedelse pr. kursist i fagene dansk, matematik og engelsk. Antallet af kursister opgøres som et gennemsnit af deltagere i løbet af året. Side 1 af 12

2 Forlagt undervisning Virksomhedshold der afvikles uden for huset udløses 10 timer pr. hold. Mange undervisningstimer Der tildeles 15 minutter pr. time til ekstra forberedelse ud over 500 timers undervisning. Hvert år udarbejdes der en udmøntningsaftale for skoleåret (bilag 1). Den samlede minimums ressourceanvendelse til centertid skal udgøre antal årsværk ganget med 105 timer. Anvendes denne ressource ikke, fordeles resttimerne efter aftale mellem ledelse og TR. Er forbruget større, tages differencen fra øvrig tid. Opgøres ultimo skoleår med udgangspunkt i faktiske tal og opgørelser. VUC tid. Hver fuldtidsansat lærer får 80 timer indregnet i løntimeskemaet til pædagogisk/administrative opgaver studievejlederne får 50 timer. Opgaverne omfatter bl.a. pædagogiske aktiviteter, dokumentation, sags opfølgning, koordinering, kommunikation med kursister (fx SMS, bøger mv.), MUS, translokation mv. Halvdelen af den samlede VUC tid henregnes til det udvidede undervisningsbegreb. Ved ansættelse i kortere perioder o.l., aftales VUC-tid mellem TR og ledelse. Deltidsansættelse og lærere i kombinationsstillinger. Individuel tid, Centertid og 50 timer af VUC tid reduceres forholdsvis for den enkelte lærer, med udgangspunkt i ansættelsesgraden. Pauser. Der afsættes 10 minutters pause pr. 45 minutters skemalagt undervisning. Halvdelen af tiden defineres som hørende til det udvidede undervisningsbegreb. Prøver Skriftlige prøver: Lærerens tidsforbrug ved bedømmelse af skriftlige prøver medregnes i arbejdstidsopgørelsen som antallet af gennemførte bedømmelser ganget med det tidsforbrug pr. bedømmelse, der er fastsat i Undervisningsministeriets regler om undervisning og prøver inden for almen voksenuddannelse. Vagt fremgår af bilag 4. Mundtlige prøver: Stk. 1 Lærerens tidsforbrug ved eksamination og censur ved mundtlige prøver beregnes som antallet af kursister, der har gennemført en mundtlig prøve, ganget med den tid pr. eksamination, der er fastlagt i Undervisningsministeriets regler om undervisning og prøver inden for almen voksenuddannelse. Kursister, der er udeblevet fra prøven eller framelder sig senere end to døgn før dens afholdelse, indgår ligeledes i beregningen. Side 2 af 12

3 Stk. 2 Hver time, der i henhold til stk. 1 er beregnet til eksamination og censur ved mundtlige prøver, medregnes i arbejdstidsopgørelsen med 2 timer. Stk. 3 Ved eksamination medregnes der herudover 3 timer pr. prøve, dog mindst 4 timer i alt pr. prøve. Ved censur ydes herudover 1 time pr. prøve. Stk. 4 Den i stk. 2 og stk. 3 beregnede tid ydes for forberedelse af mundtlige prøver, herunder prøveudarbejdelse og afvikling af mundtlige prøver. Der kan ikke herudover ydes læreren tid til løsning af opgaverne i tilknytning til mundtlige prøver. Stk. 5 Det tilstræbes, at eksamination og censur planlægges med maksimum 6 timer pr. dag eksklusiv pauser mv. Bemærkning: Bestemmelserne omfatter både interne prøver og voksenprøver. Det i stk. 3 anførte timetillæg samt minimumstimetallet på 4 timer ydes en gang pr. prøve uanset at prøven afvikles over flere dage. Vikar. Når en lærer ved fravær planlægger et forløb, så kursisterne kan arbejde selv på skolen uden vikar, gives der 30 min. pr. lektion til læreren. Fleksundervisning Se bilag 3 Virtuel undervisning Virtuel tilrettelagt undervisning tilrettelægges efter AVU-bekendtgørelsens 11 og 13 (se bilag 4). FVU FVU undervisning opgøres på samme måde som AVU undervisning. Uddannelses- og erhvervsvejledningen på interne FVU hold, udløser timer som ordinære AVU-kursister. Screening af FVU-kursister afvikles med en kadence på ca. 2 gange om måneden. Screening og trinindplacering honoreres med 2 timer pr. gang, tillagt 20 minutter pr. kursist til retning af test mv. Timeforbrug indberettes månedsvis til administrationen. OBU OBU undervisning opgøres på samme måde som AVU undervisning. Uddannelses- og erhvervsvejledningen på interne OBU hold, udløser 5 timer pr. ordblinde årskursist. Side 3 af 12

4 Der er aftalt rammer og timer for ordblindeundervisningen, samt løntillæg. Disse fremgår af bilag 5. Åben Klasse Der udpeges en koordinator for Åben klasse, der varetager samtaler, dokumentation, koordinering mv. i forhold til kommunen, den enkelte deltager og Åben klasses undervisere og afdelingslederen. Dette arbejde honoreres med 200 timer. Mentorordning Som forsøg afsættes der 100 timer til en mentorordning for AVU-kursister i , jf. bilag 6. Studievejledning Der er indgået en helhedsaftale om studievejledningen, jf. bilag 7. Udvikling Udvikling er en naturlig del af lærernes arbejde, herunder deltagelse i konkrete institutionsbaserede eller tværgående udviklingsprojekter og efteruddannelsesprojekter. Den enkelte lærer eller gruppe af lærere er forpligtiget til at deltage i udviklingsprojekter efter konkret aftale. Materialeudvikling Timer til materialeudvikling mv. i forbindelse med holdundervisning, virtuel undervisning og flexundervisning sker efter konkret ansøgning. Planlægningsperiode Planlægningsperioden er lig med kursusåret. Diverse timetillæg Udmøntes årligt, jf. bilag 8. Aftaleperiode Aftalen er gældende i perioden til Kolding den Verner Rylander-Hansen Forstander, VUC Kolding Kjeld Søndergaard Uddannelsesforbundet, VUC Kolding Side 4 af 12

5 Bilag 1: Udmøntningsaftale for skoleåret (budget) Estimeret pulje (budget): Der regnes med 105 timer pr. lærerårsværk: 18 lærerårsværk x 105 timer = 1890 timer Estimeret forbrug (budget): Teamdeltagelse (18 x 45) = 810 timer Teamkoordinator (10 x 10) = 100 timer Faggruppearbejde (18 x 5) = 90 timer Faggruppekoordinatorer = 120 timer Studieture (planlægning mv.) = 40 timer Virksomhedshold (130 x 1,3) = 170 timer FVU (ordinære hold) med 3-4 trin (24x1,3) = 30 timer Åben klasse (3x14x1,3) = 55 timer 2. sp. Basishold (23x1,3x6) = 180 timer Forlagt undervisning (6 x 10) = 60 timer Ordblinde på hold (skøn) = 35 timer Mange undervisningstimer (800 x 15/60) = 200 timer I alt estimeret timeforbrug = 1890 timer Side 5 af 12

6 Bilag 2: Rammer for teamsamarbejde Der etableres et antal team med 3-5 deltagere pr. team. Man er medlem af 1-2 team. Det enkelte team aftaler teamets arbejde og det timetal der bruges. Der tages udgangspunkt i de erfaringer der er gjort med teamsamarbejdet i Det grundlæggende i teamsamarbejdet skal være faglige og pædagogiske indfaldsvinkler, der sikrer den bedst mulige gennemførelse af undervisningen i forhold til den enkelte deltager. Brugen af it-værktøjer, skal have en central plads i samarbejdet. De 45 timer kan organiseres således: Timerne kan bruges til teamarbejde omkring det enkelte hold (holdteam) eller emneteam. Lærerne i det enkelte team bestemmer selv indholdet af arbejdet. Det kan eksempelvis være et eller flere af emnerne fra nedenstående. Teamkoordinatoren og uddannelseschefen holder styr på hvad de forskellige team arbejder med. Vidensdeling: Ligeledes skal der være mulighed for at informere hele læregruppen om de enkelte teams arbejde og resultater. Det drejer sig om at gå nye veje og finde frem til metoder mv. virker optimalt. Derfor skal vi dele gode erfaringer. Stikord: Hvordan indarbejdes CL-principperne og i hvilket omfang? Hvordan stiller vi os til lektier? Nytter det noget at give dem for? Komme til tiden problematikken. Hvordan forholder vi os til undervisningsdifferentiering? Hvordan gennemfører vi det? Undervisningsmaterialets standard! Skal vi satse mindre på kopier og mere på egentlige bøger eller andet indbydende materiale? Hvordan sikres den faglige progressionen mellem de mange niveauer? Hvordan (gen-)implementeres den skriftlige dimension i undervisningen? Hvad gør vi, når den faglige dokumentation viser et mangelfuldt niveau? Hvad stiller vi op med de forskellige læringsstile? Hvad er studieparathed og hvorledes fremmer vi den? Hvorledes indretter vi lokalet, så det fremmer læring og ansvarlighed? Side 6 af 12

7 Bilag 3: Aftale om fleksibel tilrettelagt undervisning (flex) Formål: Fleksibel tilrettelagt undervisning (flex) tilbydes som alternativ til den normale niveauundervisning på VUC for at tilgodese personer, som ønsker netop denne tilrettelæggelsesform, eller som ikke har mulighed for at deltage i den normale niveauundervisning. Indhold og beskrivelse: Som flexkursist melder man sig til fag og niveau (G-D). Undervisningen på et flexhold indeholder ofte flere niveauer, fx F E og D. Det skal understreges over for kursisten, at en stor del af undervisningen er baseret på selvstudie. Som flexkursist kan man tilmelde sig når som helst og arbejde med de faglige mål eller dele heraf i eget tempo. Ved tilmeldingen knyttes flexkursisten til flexlæreren i det pågældende fag. Kursisten møder op i holdets skematid med henblik på at aftale introducerende vejledning om indhold og undervisningsform og få udleveret materiale. Holdets undervisningstimetal deles op i skemalagt og virtuel undervisning. Den skemalagte undervisning bruges bl.a. til at vejlede enkeltkursister eller mindre grupper om faglige problemer, introducere kommende emner, samle op på emner, give forslag til at strukturere studiet, vejlede om skrivning og indføre i fagets hjælpemidler. Den virtuelle undervisningstid benyttes til at modtage og besvare henvendelser af samme karakter som i den skemalagte undervisning. Her ud over kommer tid til opgaverettelse. Lærerens arbejdstid: Flexlæreren tildeles arbejdstimer i forhold til den skemalagte undervisning, og det antal virtuelle timer, der varetages af pågældende flexlærer. Opgaverettelsen pr. kursist følger kursistens fag-niveau. En opgørelse over kursistantal samt niveau opgøres pr. 1.10, 1.1 og 1.4. Flexlæreren tildeles 2 timer pr. kursist fra øvrig tid til ekstra forberedelse. Flexundervisningen er organiseret som helårshold men med løbende optag. Nye Flex-lærere: Lærere, der ikke tidligere har undervist på Flex, tildeles 40 timer pr. fag til at sætte sig ind i den særlige pædagogiske og faglige tilrettelæggelse. Side 7 af 12

8 Bilag 4: Virtuel undervisning I henhold til AVU-bekendtgørelsens 13, kan indtil 80 % af et fags uddannelsestid, foregå som undervisning, der ikke forudsætter samtidig tilstedeværelse af lærer og kursist (virtuel undervisning). Den virtuelle del af et holds undervisning kan gennemføres som en del af holdets tilrettelæggelse eller som individualiseret studieværkstedsundervisning. Læreren tildeles timer svarende til holdets tilrettelæggelse. Planlægges en del af timerne som studieværkstedsundervisning, tildeles timerne til en eller flere studieværkstedslærere. Planlægning af et holds undervisning aftales mellem holdets lærer og uddannelseschefen. Side 8 af 12

9 Bilag 5: Aftale om ordblindeundervisning på VUC Kolding Den indledende samtale med en ansøger gennemføres af en studievejleder eller en ordblindelærer. For hver samtale der resulterer i en henvisning til ordblindetest på VUC Kolding, gives der 40 minutter. Hvis det er studievejlederen, der gennemfører samtalen, tilfalder de 40 minutter studievejlederpuljen. Afvikling af test Test kan gennemføres med max. 4 deltagere. For hver testseance der gennemføres, gives der tid til klargøring af edb, instruktion og opfølgende samtale. Tidsressourcen udgør 1 time pr. testseance plus 10 minutter pr. testdeltager. Uddannelsesplan Der udarbejdes en uddannelsesplan, herunder evt. ansøgning om hjælpemidler mv. Tidsressourcen udgør 5½ time pr. udredning. Løntillæg Løntillæg for ordblindeundervisningen ydes i henhold til den centrale overenskomstaftale. Side 9 af 12

10 Bilag 6: Mentorordning Formål: Formålet med en mentorordning er at give kursisterne mulighed for at tale med en mentor om diverse problemer, der kan gøre det svært for dem at følge undervisningen fuldt ud. Mål: Målet med en mentorordning er at forsøge at holde flere kursister i uddannelse. Mentors opgave: Mentoren skal først og fremmest lægge øre til kursisten og sammen med denne prøve at finde frem til en løsning af dennes problemer. Mentoren er også den, der kan henvise kursisten videre til psykolog eller andet. Henvisning: Kursisten kan selv opsøge mentoren eller henvises af lærer eller studievejledning. Rammer: Mentor kan kontaktes på mobiltelefon i forbindelse med aftale af en tid til samtale. Side 10 af 12

11 Bilag 7: Studievejledning Tid til uddannelsesvejledning Tid til uddannelsesvejledning indgår i studievejledernes semesterplan med det fulde timetal, men indregnes i årsopgørelsen med faktor 0,85. Antallet af timer vurderes inden kursusstarten på baggrund af et skøn. Efter kursusstart beregnes et foreløbigt vejledertimetal. Dette justeres i forbindelse med januarstart og opgøres endeligt ved skoleårets afslutning. 15 % af studievejledernes samlede tid anvendes til følgende: Opdatering på vejledningsområdet (fx nye tiltag og lovgivning mv.). Forberedelse og efterbehandling af vejledermøder. Forberedelse og efterbehandling af kursistsager. Mailkorrespondance med kursister, lærere, administration, ledelse og samarbejdspartnere. Disse timerne skal ikke registreres og kan ikke skemalægges. Vejlederopgaverne: Med henblik på at tilvejebringe en sammenhængende og koordineret vejledningsindsats skal der samarbejdes med UU, andre uddannelsesinstitutioner, jobcenter, socialforvaltningen, arbejdsmarkedet og andre institutioner (fx folkeoplysende institutioner, institutioner der udbyder uddannelse og undervisning til unge med særlige behov). Samarbejdet skal omfatte konkrete vejledningsaktiviteter samt udvikling, tilrettelæggelse og koordinering af den samlede vejledningsindsats. Her ud over varetages følgende opgaver: - Vejledning ved optagelse, om indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet, samt information om uddannelsesmæssige muligheder og vilkår inden for almen voksenuddannelse. - Vejledning under uddannelsesforløbet om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlig spørgsmål i tilknytning til studiet. - Medvirken ved kollektive vejledningsforløb. - Samarbejde med ledelsen og lærerne. Tilrettelæggelse Planlægningen af arbejdstiden skal tage hensyn til interne samarbejdspartnere (kontor og hf-vejledningen) og skal ske i samarbejde med ledelsen. Side 11 af 12

12 Bilag 8: Diverse timetillæg Gældende i perioden 1. august juli Område Coach for nye lærere Eksamensvagt Festudvalg Fællesudvalg IT-udvalg Kantinebestyrelsesarbejde Mødetid til PR, lærermøder mv. PR assisterende mødeleder PR formand PR-næstformand Pædagogisk udvalg MUS Arbejdsmiljørepræsentant SU / AMU Undervisningsudvalg (UU) VUC bestyrelsesarbejde Fronter / LUDUS WEB Edb-vejledning Naturfag samlingspasning Indhold 5 timer Medgået tid + ½ time 10 timer 10 timer 5 timer Medgået tid (= mødetid) Medgået tid (= mødetid) 5 timer 20 timer 10 timer 10 timer 1 time 20 timer Medgået tid (= mødetid) Medgået tid (= mødetid) Medgået tid (= mødetid) 100 timer (timerne indgår med faktor 0,85) 100 timer (timerne indgår med faktor 0,85) 40 timer Side 12 af 12

Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. på Uddannelsesforbundets område, ved VUC Kolding

Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. på Uddannelsesforbundets område, ved VUC Kolding Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. på Uddannelsesforbundets område, ved VUC Kolding Overalt i aftalen er der regnet med timer á 60 minutter. Individuel tid For hver fuldtidsbeskæftigede lærer afsættes

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse

Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse Følgende Uddannelsesinstitutioner er repræsenteret: Side 1: STX/HF Kalundborg Side 3: SOSU Sjælland Side 4: EUC Nordvestsjælland, Holbæk Side

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Køn Krydset med: Hvad er dit hovedansættelsesområde? Erhvervsskole (EUD, AMU, TAMU mv.) Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % (880)

Køn Krydset med: Hvad er dit hovedansættelsesområde? Erhvervsskole (EUD, AMU, TAMU mv.) Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % (880) Køn Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % Hvad er din alder? Under 30 år 1,0% (9) 30-39 år 9,9% (87) 40-49 år 29,8% (262) 50-59 år 43,4% (382) 60 år eller mere 15,9% (140) Hvor mange år har du

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på fjernundervisning på Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC)

Konsekvenser af besparelser på fjernundervisning på Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 74 Offentligt 10. december 2015 Fakta om Fjernundervisning på KVUC i 2015 Hf (hf-flex) AVU (avu-flex) I alt Lærere tilknyttet fjernundervisning

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Forberedende voksenundervisning. Tag springet!

Forberedende voksenundervisning. Tag springet! Forberedende voksenundervisning Tag springet! 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre vedvarende udvikling

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 136 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU samrådsspørgsmål Ø-AB

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

UCC Husaftale for grunduddannelserne undervisere

UCC Husaftale for grunduddannelserne undervisere UCC Husaftale for grunduddannelserne undervisere Udbudssted: Blaagaard/KDAS, 18.8.09 Præambel; Husaftalen er en lokal udmøntning af rammeaftalen om fordeling af arbejdstid på opgaver mellem Professionshøjskolen

Læs mere

SPS. SpecialPædagogisk Støtte. Robert Schunck UU København

SPS. SpecialPædagogisk Støtte. Robert Schunck UU København SPS SpecialPædagogisk Støtte Robert Schunck UU København SPS Specialpædagogisk Støtte SPS skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, uanset funktionsnedsættelsen

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

VUC KURSUSTILBUD 2016

VUC KURSUSTILBUD 2016 VUC KURSUSTILBUD 2016 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 VELKOMMEN TIL HERNING HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder du alle de

Læs mere

Endeligt svar på spørgsmål nr. S 4190 af 17. april 2007 stillet af Bjarne Laustsen (S)

Endeligt svar på spørgsmål nr. S 4190 af 17. april 2007 stillet af Bjarne Laustsen (S) S 4190 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på spørgsmål nr. S 4190 af 17. april 2007 stillet af Bjarne Laustsen (S) 25. april 2007 J.nr. 07-203-16 Spørgsmål:

Læs mere

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016 LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016 LUDUS Suite brugerkurser Indholdsfortegnelse Pkt. Emne Side 1 VIDEN ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER 3 2 KURSER, SEMINARER OG WORKSHOPS 3 3 AKTIVITETSBEREGNING OBU OG

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere

INFO TIL NYE KURSISTER.» Kom godt i gang med dit studium

INFO TIL NYE KURSISTER.» Kom godt i gang med dit studium INFO TIL NYE KURSISTER» Kom godt i gang med dit studium VUC INTRA 1 Her får du en lille guide med 7 vigtige ting, du skal vide, så du kan komme bedst muligt i gang med dit uddannelsesforløb på VUC Aarhus.

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 025-15 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Side 3 2 Antal kursister på FVU Side 3 3 Antal årskursister på FVU Side 3 4 Antal kursister på ordblinde

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Nedenstående er en oversigt over aflønning af forskellige aktiviteter på skolen. Oversigten bygger på OK 2011 og indgåede aftaler på skolen. I tilfælde af modstrid

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF&VUC Nordsjælland 2015-2016, fælles version pr. 29.07.15 1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

11.000 unge tager folkeskolefag om

11.000 unge tager folkeskolefag om 7. juni 2012 ARTIKEL Af David Elmer 11.000 unge tager folkeskolefag om Sidste år tog 11.000 unge, der ellers havde mindst ni års folkeskole i rimelig frisk erindring, basale folkeskolefag om igen. Det

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til samt idéer og forslag til den konkrete udmøntning af de enkelte punkter i hf-bekendtgørelsens

Læs mere

Opgaver MA EH VIS KTO KJE

Opgaver MA EH VIS KTO KJE Thisted, 1. august 2014 Delegationsplan vedr. ledelsesansvar på Thy-Mors HF & VUC Ledelsen består af rektor Jens Otto Madsen (MA), vicerektor Erik Dose Hvid (EH), økonomi- og administrationschef Kirsten

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelse

Tilsyn med danskuddannelse Rapport Tilsyn med danskuddannelse Esbjerg Kommune samt Vejen Kommune Varde Kommune Fanø Kommune Indledning Esbjerg Kommune har indgået aftale med henholdsvis Fanø, Vejen og Varde Kommune om overdragelse

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema?

Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema? Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema? Kære VUC kursist! Dit VUC deltager i et projekt, der har fokus på en særlig måde at undervise

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Vest 2013/2014

Fastholdelsesstrategi for VUC Vest 2013/2014 Fastholdelsesstrategi for VUC Vest 2013/2014 Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 2013 1 FASTHOLDELSESSTRATEGI FOR VUC VEST Indledning: Uddannelse spiller en hel central rolle i den politiske debat om indretningen

Læs mere

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Inden et højskolekursus begynder, skal der foreligge en godkendt indholdsplan for kurset. Hensigten med udformning af indholdsplaner er, at højskolerne kan godtgøre,

Læs mere

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 335 Offentligt 15. august 2011 Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Af Katja Behrens Indledning Opgørelsen af de planlagte undervisningstimetal

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Velkommen(%l(UdviklingsRåd(Sønderjylland(

Velkommen(%l(UdviklingsRåd(Sønderjylland( Frem%den(er(din ( Velkommen(%l(UdviklingsRåd(Sønderjylland( Frem%den(er(din(...( Kort(oplæg(om(VUC(Syd( VUC$Syd$ Statslig$selvejende$ins3tu3on$siden$ 2007.$ Ca.$2.600$årselever$ Ca.$9.000$cpr@kursister$årligt$

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2015-2016 VUC Holstebro-Lemvig-Struer MERE INFO DANSK ORDBLIND? Dansk Intro - Basis Dansk FE Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk D Du kan være ordblind uden rigtig at vide det. Mange ordblinde lærer

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest FVU-plan, 2010-11: VUC Vest På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning

Indberetningsstruktur for kursistindberetning Indberetningsstruktur for kursistindberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 17 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse Side 3 af 17 Indhold 1

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1. Den 20. september 2007 J.nr.: 4004-V1240-07

Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1. Den 20. september 2007 J.nr.: 4004-V1240-07 Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1 J.nr.: 4004-V1240-07 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP Dit samarbejde med offentlige myndigheder på vejen til uddannelse og arbejde 18 Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 JOB Denne guide informerer om nogle

Læs mere

Plan for kompetenceudvikling i 2011

Plan for kompetenceudvikling i 2011 Plan for kompetenceudvikling i 2011 Personalegruppe Det tekniske/administrative personale forår 2011 efterår 2011 total 2011 forår 2012 Sekretariatet Der har i 2010 været en relativt stor ekstern kursusdeltagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber.

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber. Notat Sagsnr.: 2012/0009182 Dato: 13. januar 2013 Titel: Orientering om reform af førtidspension og fleksjob Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Reform af førtidspension og fleksjob træder

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling Uddannelsesudvalget 2009-10 L 223 Bilag 19 Offentligt Lederforeningen for VUC VUC Bestyrelsesforeningen : København den 11. juni 2010. Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Læs mere

STU på Ringsted Produktionshøjskole

STU på Ringsted Produktionshøjskole 2015 STU på Ringsted Produktionshøjskole Søren Terp og Kim Jensen Læringsakademiet Ringsted Produktionshøjskole 01-01-2015 STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ringsted Produktionshøjskole tilbyder

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Eksempel på uddannelsesplan 1

Eksempel på uddannelsesplan 1 Eksempel på uddannelsesplan 1 Uddannelsesplan Brobygning til uddannelse For unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesplanen har til formål at understøtte uddannelsessigtet

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Praktisk vejledning til skoler

Praktisk vejledning til skoler Praktisk vejledning til skoler Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af antal elever og undervisningstimetal til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring Hvilke skoler

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere