Projekt 5: Esbjerg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 5: Esbjerg Kommune"

Transkript

1 Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 5: Esbjerg Kommune Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes i PDF-version på BEDREARBEJDE.dk

2 5.5 Projekt 5: Esbjerg Kommune Østerbycentret Esbjergs bedste arbejdsplads Arbejdspladsen Østerbycentret er et af i alt 12 ældrecentre under Helse & Ældre i Esbjerg Kommune. Projektet blev tilrettelagt som et pilotprojekt for Helse og Ældre i Esbjerg, og Østerbycentret blev udvalgt som testcenter. Dels på baggrund af et alarmerende højt sygefravær i nogle af afdelingerne, dels for at give den nye leder på centret ressourcer til at gennemføre forandringer. Centret er målrettet alle pensionister og efterlønsmodtagere i Østerbyen i Esbjerg Kommune. Omkring 600 borgere serviceres af centret, som indbefatter aflastningspladser, daghjem for demente, daghjem med diverse aktiviteter, tre hjemmeservicegrupper samt tilknyttede plejehjemsboliger og bofællesskaber for demente. Ved projektets begyndelse var ca. 170 medarbejdere og 7 ledere (centerchef og seks områdeledere) ansat ved Østerbycentret. Ved projektets afslutning var 140 medarbejdere og de samme 7 ledere ansat. Problemstillinger Der var tidligere blevet arbejdet med at nedbringe det høje sygefravær på Østerbycentret, uden at det dog var blevet nedbragt til et acceptabelt niveau. På centret var der en forståelse af, at der skulle en holdningsbearbejdelse til hos både medarbejdere og ledelse for at forbedre trivslen på arbejdspladsen: Der var for meget brok, som gav dårlig stemning, og medarbejderne havde ikke tilstrækkelig loyalitet over for deres kollegaer og arbejdspladsen. Omvendt var der en opfattelse af, at ledelsen ikke var god nok til at anerkende medarbejderne og deres arbejdsindsats og til at lytte til deres ønsker og behov. Østerbycentret har fra start og igennem hele projektforløbet valgt kun at arbejde meget lidt med problemforståelse og afklaring. Afgrænsningen af projektets arbejdsfelt er ikke sket ud fra en undersøgelse af problemkomplekset, men projektet er i høj grad blevet formet efter et ønske om at sætte ind på områder, hvor man på forhånd var sikker på at kunne få gennemført forandringer. Samtidig var der den førnævnte opfattelse af, at det var vigtigt at komme væk fra brokke-kulturen og tænke positivt. Denne diskurs afspejler sig både i projektets egen evalueringsrapport, i de efterfølgende interview med styregruppen og medarbejderne og i projektets valg og brug af metoder. Projektets formål Projektet Esbjergs bedste arbejdsplads blev påbegyndt på initiativ fra et eksternt konsulentfirma, som henvendte sig til Helse & Ældre i Esbjerg Kommune, hvorefter Østerbycentret blev udvalgt til at gennemføre projektet. Projektet havde som sit formål at: At skabe en arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere selv deltager i kreationen af et positivt og livgivende arbejdsmiljø. BEDREARBEJDE.dk 114

3 Via lederudvikling, værdigrundlag og Appreciative Inquiry (bedst oversat med den anerkendende metode ) at forbedre organisationens evne til at forandre sig, herunder at give de bedst mulige vilkår for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i en foranderlig verden. Ultimativt skal dette lede til et reduceret sygefravær. At målgruppen (medarbejdere og ledere ved Østerbycentret) ved projektets afslutning skal have opbygget kompetence til selvstændigt at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø og heraf afledt lavt sygefravær At udvikle en metode, kompetence samt evnen til at gøre tilsvarende i resten af organisationen, det vil sige at overføre viden til øvrige centre. Det er karakteristisk for projektets formål, at det frem for at fokusere direkte på konkrete tiltag til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, fokuserer på kompetence- og erfaringsopbygning i organisationen både for ledelse og medarbejdere, til at arbejde med forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. I projektets formål ligger således, at fastholdelse og udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø er en proces, som også skal fortsætte efter projektets afslutning. Endelig var ønsket med projektet også at skabe viden, som kan overføres og anvendes til de øvrige centre. Projektets organisering Projektets styregruppe blev sammensat ved starten af projektet og har stået for den overordnede styring af projektet fra start til slut. I styregruppen indgik: Centerleder for Østerbycenter (projektleder) Ældrechef i Helse og Ældre, Esbjerg kommune Daglig sikkerhedsleder i Helse og Ældre Områdeleder på Østerbycentret Medarbejder fra Østerbycentret (social og sundhedshjælper) Sikkerhedsrepræsentant og SISU-medlem (fra Østerbycentret) Ekstern konsulent De eksterne konsulenter tilknyttet projektet har haft en omfattende rolle under hele projektet i planlægning af projektforløb, valg af metoder og tilgange, afholdelse af workshops for ledere og medarbejdere samt udfærdigelse af dokumentation og evaluering for projektet. Udviklingsforløbet Projektets faser Projektet forløb i syv faser i perioden fra august 2002 til februar Figur 14 illustrerer fasernes forløb over perioden. BEDREARBEJDE.dk 115

4 Projektfaser A S O N D J F M A M J J A S O N D J F Projektstart Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Mål, strategi og handlingsplan Leder- og mellemlederudvikling Implementering Eftermåling (Opfølgning) Evaluering Figur 14: Oversigt over projektets faser for Østerbycentret Vidensindsamling Til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø før og efter projektet blev AMI s korte spørgeskema anvendt. Førmålingen blev foretaget i september 2002 og eftermåling i januar Desuden foretog man en såkaldt 360 lederevaluering ligeledes som før- og eftermåling, henholdsvis i november 2002 og oktober lederevalueringen bestod i, at hver leder gennem et spørgeskema blev bedømt af såvel en overordnet leder, ledere på samme niveau og af et repræsentativt udvalg af medarbejdere. Spørgeskemaet og lederevalueringen var bygget op på de ledelsesværdier, som ledelsen sammen havde udarbejdet under lederudviklingsseminaret i projektet (se nedenfor). Valg af metoder til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø APPRECIATIVE INQUIRY I projektet valgte man i overensstemmelse med konsulenternes råd at anvende Appreciative Inquiry (AI) som den gennemgående metodiske tilgang i projektet. AI er en tilgang til at udvikle organisationen, hvor der tages udgangspunkt i det, som i forvejen er positivt og fungerer. Ved at arbejde videre med det som er positivt er det intentionen at gøre dette endnu bedre og samtidig at sprede god stemning og engagement i organisationen. AI bygger på en filosofi om, at man ved at se på problemer kun opnår at gøre problemerne større, mens man ved at se på det som er godt gør det bedre. AI-tilgangen har haft en gennemgribende betydning i hele projektet. For det første har AI-tilgangen været styrende for både lederudviklingsforløbet og de forløb, hvor medarbejderne er blevet inddraget. Både ledere og medarbejdere er blevet oplært i metoden og i personligt at tilegne sig metodens filosofi. Konsulenterne har afholdt undervisningsforløb for henholdsvis ledere og medarbejdere, hvor de er blevet præsenteret for filosofien i AI og samtidig blevet trænet i kun at fokusere på det positive og det gode på arbejdspladsen. For det andet har man i styringen af projektet gennemgående fokuseret på indsatsområder, som man på forhånd var sikre på ville give succes. For det tredje har man i evalueringen igennem projektet ad forskellige veje sikret at holde problemer og negative ytringer på et minimum og samtidig fremme entusiatiske og positive vurderinger af projektet og arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. F.eks. fik alle projektgrupper på arbejdspladsen udleveret et spørgeskema til vurdering af projektet, hvor nogle af spørgsmålene bl.a. var : Det (projektet, red.) har været det hele værd, fordi BEDREARBEJDE.dk 116

5 Det bedste, vi har oplevet/lært fra arbejdet med projektet, er Vi ville til enhver tid gøre det igen, fordi. LEDERUDVIKLING Lederudvikling og herunder uddannelse i værdibaseret ledelse har været et centralt element i projektets idé, hvorved man har ønsket at udvikle en højere grad af helhedsorientering i forhold til den enkelte medarbejder og organisationen. I den forbindelse har der særligt været fokus på at udvikle ledernes kommunikative kompetencer. Det var her væsentligt: At gøre lederne bedre til at lytte til medarbejderne. At blive opmærksom på den følelsesmæssige dimension i kommunikationen. At lære at lede ved at formidle mål og værdier til medarbejderne frem for detailstyring og ordrer. I beslutningen om udvikling af ledelsen lå ligeledes et ønske om at decentralisere organisationen, gøre den mere fleksibel og opnå en højere grad af selvstyring og tværfagligt organiseret arbejde. Derved ville man gerne give medarbejderne en større følelse af mening i arbejdet og frihed til at tilrettelægge det. MEDARBEJDERWORKSHOPS Der blev afholdt en række parallelle AI-workshops for alle medarbejderne med ca. 30 medarbejdere i hver workshop. Formålet var først at introducere AI for medarbejderne. Efterfølgende skulle medarbejderne udvikle positive historier for arbejdspladsen, som blev grundlaget for at udvikle idéer til at forbedre trivslen på institutionen. På disse workshops fik medarbejderne udarbejdet ca. 20 idéoplæg til projekter. Arbejde i projektgrupper Efter disse AI-workshops for medarbejderne blev medarbejdernes mange idéforslag taget op i styregruppen, som prioriterede dem: Styregruppens opgave var at sikre holdbarheden af de enkelte projektforslag samt sammenhængen mellem disse, herunder at der ikke blev sat skibe i søen, som man frygtede ikke ville komme i havn. Således blev det besluttet at give grønt lys for følgende projekter (Kilde: projektets egen evaluering, s. 15) I styregruppen besluttede man, at der skulle arbejdes videre med syv af projekterne, hvortil der blev nedsat 7 arbejdsgrupper. Der var stor interesse fra medarbejdernes side for at deltage i projektgrupperne, og i alt indgik 74 medarbejdere i de 7 grupper. Til hver af grupperne blev der tilknyttet en leder som projektleder og en lokal sikkerhedsrepræsentant. De syv projekter var følgende: Kompetenceudvikling Trivselsbutikken (motion) Arbejdets tilrettelæggelse Indflydelse/medbestemmelse Sanse- og aktivitetshave (brugerne i centrum) Mad og samvær Projektgrupperne arbejdede i den efterfølgende periode parallelt med specificering af projekterne, planlægning og realisering. Undervejs i forløbet blev der arrangeret en fælles midtvejsevaluering for alle projektgrupperne. Her dukkede dog kun få mennesker op, og man besluttede derfor at holde møder med grupperne individuelt for støtte disse og give dem et skub fremad. BEDREARBEJDE.dk 117

6 Alle projekterne med undtagelse af ét projekt (Arbejdets tilrettelæggelse) har fået indfriet hele eller dele af deres mål. Som de mest iøjnefaldende resultater er der blevet oprettet en sanse- og aktivitetshave for både brugere og medarbejdere. Dertil har man med frivilligt arbejde fra medarbejderne fået arrangeret fællesspisning en gang om måneden. Desuden står en af medarbejderne for ugentligt at arrangere fælles Line Dance. Endeligt har man i gruppen for kompetenceopbygning udarbejdet et kompetencehjul som en metode til brug under medarbejderudviklingssamtaler. Hjulet er blevet anvendt i en periode, men der er diskussioner om brugen af det, fordi mange medarbejdere føler, at det virker ubehageligt og intimiderende (bl.a. fordi de bliver bedt om selv at vurdere deres kompetencer på en række områder). I projektet om indflydelse og medbestemmelse har man fokuseret på at øge information til medarbejdere og mellemledere om brugerne og arbejdspladsen. Ved at give mere information var det målet at skabe grundlag for, at medarbejderne bedre kunne få indflydelse. Samtidig blev der arbejdet med procedurer om faste punkter på ledermøder og dialogmøder imellem de forskellige områder. For en komplet gennemgang af projekternes resultater henvises til projektets egen evaluering (se henvisning på side 122). Samlet har projekterne i overvejende grad fokuseret på at skabe socialt samvær og god stemning, men der har dog også været tiltag mod at ændre på organisationen og arbejde på mere medarbejderinddragelse i ledelsens beslutninger og indflydelse i udførelsen af det daglige arbejde. Sideløbende forandringer I perioden under og efter projektet er der sket en række andre ændringer, der har haft betydning for forløbet og resultaterne af projektet, bl.a.: Der er blevet indført et elektronisk tids- og opgavestyringssystem, hvor hver medarbejder dagligt får tildelt en række meget specifikke arbejdsopgaver og løbende skal registrere at disse opgaver er blevet udført. Indførelsen af systemet har været gældende på hele ældreområdet i Esbjerg Kommune. Systemet er indført i forskellige trin og er endnu ikke fuldt gennemført. De interviewede medarbejdere oplevede, at systemet var meget ufleksible i forhold til at samarbejde i teams, at det medførte stress i hverdagen og at det i betydeligt omfang fratog medarbejdernes indflydelse til selv at tilrettelægge arbejdet. Denne problemstilling er ikke indgået i centrets projekt om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Østerbycentret havde ved projektets start netop fået en ny centerleder, som har lagt meget vægt på at få ændret omgangstonen og kommunikationen mellem ledere og medarbejdere. Ved projektets afslutning havde centerlederen fået nyt job, og centret stod for at skulle ansætte en ny leder. En reduktion i antallet af medarbejdere på centret fra ca. 170 til 140, primært på grund af nedlæggelse af en enkelt enhed under centret. BEDREARBEJDE.dk 118

7 Udvikling i sygefravær og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær Fraværsudvikling 25,0 20,0 Dage pr. ansat pr. år 15,0 10,0 Samlet fravær 5,0 0, År Figur 15: Udviklingen i sygefraværet fra 2001 til 2005 for de ledere og medarbejdere, der har været omfattet af projektet. Opgørelsen bygger på virksomhedens egne oplysninger fremsendt til evaluator. Bemærk at der ikke er oplyst fraværstal for For en uddybning af, hvordan figuren skal forstås, henvises til Appendiks C på side 290. Figuren ovenfor viser udviklingen i sygefraværet på Østerbycentret. Der er tale om et betydeligt fald på godt 6 dage pr. medarbejder om året, svarende til knap 40 procent. BEDREARBEJDE.dk 119

8 Psykisk arbejdsmiljø Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø i Esbjerg Kommune (Østerbycentret) DIMENSION DATAGRUNDLAG Krav i arbejdet Indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet Ledelse, kontakt, støtte og kommunikation på arbejdspladsen Utryghed i arbejdet Jobtilfredshed Generelt helbred (selvvurderet helbred) Psykisk velvære 2 Svarprocent (gennemsnit) 77% Antal besvarelser (gennemsnit) Måneder mellem de to besvarelser 16 2 Førmåling: - Antal besvarelser Svarprocent 84% - Spørgeskemaer indsamlet september Eftermåling: 6 - Antal besvarelser 93 - Svarprocent 69% 1 - Spørgeskemaer indsamlet januar 2004 Vitalitet -2 Signaturforklaring Førmåling bedre end DK gmsn. Førmåling omkring DK gmsn. Gennemsnit 2 Førmåling ringere end DK gmsn. Fremgang i løbet af projekt (%) 2 Tilbagegang i løbet af projekt (%) -2 Tabel 25: Tabellen viser resultatet af spørgeskemaundersøgelserne om de deltagende medarbejdere og lederes psykiske arbejdsmiljø. Projektet har anvendt AMI's korte spørgeskema. For en uddybning af, hvordan tabellen skal forstås, henvises til appendiks D. Det bør dog allerede her fremhæves, at fremgange/tilbagegange er omregnet til skala fra 0 til 100 % (AMI's korte spørgeskema opererer normalt med flere forskellige skalaer, som giver et formidlingsmæssigt problem). Tabellen ovenfor viser udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø i projektperioden. De gule farvemarkeringer viser, at det psykiske arbejdsmiljø på alle 7 dimensioner blev vurderet som liggende på et middelniveau. Tallene udfor de forskellige dimensioner viser, hvor mange procentpoint oplevelsen af den pågældende dimension er gået frem eller tilbage. Ændringerne er generelt meget små i området 1-3 procentpoint, og kan ikke vurderes at være signifikante. Dog er der muligvis sket en lille fremgang i det generelle helbred (6 procentpoint). BEDREARBEJDE.dk 120

9 Opsamling Kategori Vidensindsamling Kvalitative Anvendte metoder Historiefortælling Vidensindsamling Kvantitative Lederudvikling Idégenerering og medarbejderinvolverende metoder Løsninger - Arbejdsorganisering AMI s korte spørgeskema Fraværsstatistik 360 grader lederevaluering Værdibaseret ledelse Den anerkendende metode (AI) Ledernes deltagelse i projektgrupper 360 grader lederevaluering Den anerkendende metode (AI) Medarbejderworkshops Projektgrupper om konkrete tiltag Historiefortælling Ny og mere dialogorienteret ledelsesstil Løsninger - Løbende dialog Løsninger - Andet Ændring af mødeprocedurer og dagsorden på ledermøder for at styrke medarbejderindflydelse Sociale arrangementer Fællesspisning Line Dance Sanse- og aktivitetshave Massage for medarbejderne Tabel 26: Oversigt over metoder og løsningstyper anvendt i projektet. Se kapitel 2 for en generel gennemgang af erfaringerne med de forskellige typer metoder. Det er lykkedes i projektet at få skabt en positiv stemning og engagement på Østerbycentret. Det blev af projektets styregruppe fremhævet som den største gevinst, at man var sluppet af med meget negativitet og en brokkekultur på arbejdspladsen. Det blev endvidere i styregruppen set som den største fremtidige udfordring at fastholde den gode stemning på arbejdspladsen og sørge for at holde brok nede. Med projektet har man opnået en høj grad af engagement fra medarbejderne med deltagelse i projektgrupperne. Der opstod dog en vis afmatning hos medarbejderne i skuffelse over, at der kun var afsat meget få penge til at realisere deres projekter. Sanse og aktivitetshaven er dog her en undtagelse, da den blev finansieret gennem sponsorering udefra. Projektet har fokuseret på at arbejde med gennemførelser af forbedringer på områder, hvor man på forhånd var sikret succes og dette er generelt lykkedes godt. De lavthængende frugter er blevet plukket. BEDREARBEJDE.dk 121

10 Men det har efter evaluators vurdering ikke sat ind på alle de områder, hvor belastningerne i det psykiske arbejdsmiljø var væsentlige. Fremtidige udfordringer Evaluators bud på, hvor arbejdspladsen fremover skal rette sin opmærksomhed, er: At være opmærksom på, at det stærke fokus på at skabe positiv stemning og undgå brok ikke undertrykker, at nuværende eller fremtidige belastninger i det psykiske arbejdsmiljø bliver identificeret. At vurdere om arbejdspladsen gennem projektet er blevet styrket til at kunne tage fat på mere ambitiøse idéforslag, som i første omgang blev frasorteret som urealiserbare. At arbejde videre med at skabe selvstyrende grupper og øge medarbejdernes indflydelse i tilrettelæggelsen af arbejdet. I den forbindelse bør systemerne til opgavestyring og tidsregistrering inddrages i overvejelserne. At arbejde med indførelse af procedurer der sikrer en generel vurdering af positive og negative effekter for det psykiske arbejdsmiljø, når der sker forandringer i opgaver, teknologi eller organisation. Det bør nævnes, at disse bud både bygger på egne vurderinger og på projektdeltagernes input. Projektøkonomi De samlede udgifter til projektet svarer til kr. pr. omfattet medarbejder, hvoraf arbejdspladsen selv har medfinansieret 43 procent. De største udgiftsposter i projektet var udgifter til ekstern konsulentbistand og til de ansattes deltagelse i projektet. Indtægter Tilskud fra AT-puljen Egen finansiering Støtte/sponsorering 0 I alt Udgifter Løn til medarbejderdeltagelse Antal timer: 2593, svarende til 15 timer pr. ansat Konsulenthonorarer Materielle anskaffelser 0 Lokaleleje og forplejning 0 Øvrige udgifter Angiv type: - I alt Tabel 27: Oversigt over projektets økonomi. Tallene bygger på de oplysninger, virksomheden har valgt at oplyse på evaluators forespørgsel. Beløb er angivet i DKR inkl. moms. Yderligere information om projektet På webadressen findes projektets egen evalueringsrapport, og der er kontaktoplysninger til projektet. BEDREARBEJDE.dk 122

11 Grundlaget for evalueringen Evalueringen af projektet bygger på følgende kilder: Dokumenter: Projektets ansøgning til puljen modtaget hos Arbejdstilsynet, 1. maj 2002 Projektets egen evalueringsrapport (40 sider + bilag 1-12): Esbjerg Kommune (2004): Esbjergs bedste arbejdsplads. Esbjerg Kommune, Helse & Ældre, 5/ Videoreportage fra (det nu nedlagte projektwebsite) psykiskpulje.dk om projektets erfaringer. Projektets egen præsentation på (det nu nedlagte projektwebsite) psykiskpulje.dk af formål, resultater, deltagere, metode og tidsplan. Interview: Gruppeinterview med repræsentanter fra styregruppen, 11/ Gruppeinterview med medarbejdere, 11/ Indhentede data: Opgørelse over projektets sygefravær, spørgeskemaresultater og økonomi BEDREARBEJDE.dk 123

Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S

Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan

Læs mere

Projekt 14: Parkering København

Projekt 14: Parkering København Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 14: Parkering København Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes

Læs mere

Projekt 2: Bach Composite Industry A/S

Projekt 2: Bach Composite Industry A/S Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 2: Bach Composite Industry A/S Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

DAP Den attraktive arbejdsplads hvordan skal den være? Journalnummer 09-1-1a-066 Sammenfatning, resume og resultater 2009-2011

DAP Den attraktive arbejdsplads hvordan skal den være? Journalnummer 09-1-1a-066 Sammenfatning, resume og resultater 2009-2011 DAP Den attraktive arbejdsplads hvordan skal den være? Journalnummer 09-1-1a-066 Sammenfatning, resume og resultater 2009-2011 Opbygning Sammenfatning En opsummering af DAP projektets umiddelbare resultater

Læs mere

»APV og APV Udvidet (Den Integrerede Analyse)

»APV og APV Udvidet (Den Integrerede Analyse) »APV og APV Udvidet (Den Integrerede Analyse) »APV, hvordan og hvor meget? En virksomhed skal afdække det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i en APV. Der er desuden en række særlige områder, der måske skal

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Rapport 1 Plejecentret Johan Riis Minde i Morsø Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Albertslund Kommune Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Præsenteret af Else Momme, seniorkonsulent, Grontmij Carl Bro Lene Flint Andersen, arbejdsmiljøkonsulent, Frederiksberg Kommune Albertslund

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling E V A L U E R I N G Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling er støttet af TrygFonden 1 Evaluering af projektet Til Sans og Samling Indledning Projektets

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere