Projekt 5: Esbjerg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 5: Esbjerg Kommune"

Transkript

1 Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 5: Esbjerg Kommune Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes i PDF-version på BEDREARBEJDE.dk

2 5.5 Projekt 5: Esbjerg Kommune Østerbycentret Esbjergs bedste arbejdsplads Arbejdspladsen Østerbycentret er et af i alt 12 ældrecentre under Helse & Ældre i Esbjerg Kommune. Projektet blev tilrettelagt som et pilotprojekt for Helse og Ældre i Esbjerg, og Østerbycentret blev udvalgt som testcenter. Dels på baggrund af et alarmerende højt sygefravær i nogle af afdelingerne, dels for at give den nye leder på centret ressourcer til at gennemføre forandringer. Centret er målrettet alle pensionister og efterlønsmodtagere i Østerbyen i Esbjerg Kommune. Omkring 600 borgere serviceres af centret, som indbefatter aflastningspladser, daghjem for demente, daghjem med diverse aktiviteter, tre hjemmeservicegrupper samt tilknyttede plejehjemsboliger og bofællesskaber for demente. Ved projektets begyndelse var ca. 170 medarbejdere og 7 ledere (centerchef og seks områdeledere) ansat ved Østerbycentret. Ved projektets afslutning var 140 medarbejdere og de samme 7 ledere ansat. Problemstillinger Der var tidligere blevet arbejdet med at nedbringe det høje sygefravær på Østerbycentret, uden at det dog var blevet nedbragt til et acceptabelt niveau. På centret var der en forståelse af, at der skulle en holdningsbearbejdelse til hos både medarbejdere og ledelse for at forbedre trivslen på arbejdspladsen: Der var for meget brok, som gav dårlig stemning, og medarbejderne havde ikke tilstrækkelig loyalitet over for deres kollegaer og arbejdspladsen. Omvendt var der en opfattelse af, at ledelsen ikke var god nok til at anerkende medarbejderne og deres arbejdsindsats og til at lytte til deres ønsker og behov. Østerbycentret har fra start og igennem hele projektforløbet valgt kun at arbejde meget lidt med problemforståelse og afklaring. Afgrænsningen af projektets arbejdsfelt er ikke sket ud fra en undersøgelse af problemkomplekset, men projektet er i høj grad blevet formet efter et ønske om at sætte ind på områder, hvor man på forhånd var sikker på at kunne få gennemført forandringer. Samtidig var der den førnævnte opfattelse af, at det var vigtigt at komme væk fra brokke-kulturen og tænke positivt. Denne diskurs afspejler sig både i projektets egen evalueringsrapport, i de efterfølgende interview med styregruppen og medarbejderne og i projektets valg og brug af metoder. Projektets formål Projektet Esbjergs bedste arbejdsplads blev påbegyndt på initiativ fra et eksternt konsulentfirma, som henvendte sig til Helse & Ældre i Esbjerg Kommune, hvorefter Østerbycentret blev udvalgt til at gennemføre projektet. Projektet havde som sit formål at: At skabe en arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere selv deltager i kreationen af et positivt og livgivende arbejdsmiljø. BEDREARBEJDE.dk 114

3 Via lederudvikling, værdigrundlag og Appreciative Inquiry (bedst oversat med den anerkendende metode ) at forbedre organisationens evne til at forandre sig, herunder at give de bedst mulige vilkår for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i en foranderlig verden. Ultimativt skal dette lede til et reduceret sygefravær. At målgruppen (medarbejdere og ledere ved Østerbycentret) ved projektets afslutning skal have opbygget kompetence til selvstændigt at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø og heraf afledt lavt sygefravær At udvikle en metode, kompetence samt evnen til at gøre tilsvarende i resten af organisationen, det vil sige at overføre viden til øvrige centre. Det er karakteristisk for projektets formål, at det frem for at fokusere direkte på konkrete tiltag til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, fokuserer på kompetence- og erfaringsopbygning i organisationen både for ledelse og medarbejdere, til at arbejde med forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. I projektets formål ligger således, at fastholdelse og udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø er en proces, som også skal fortsætte efter projektets afslutning. Endelig var ønsket med projektet også at skabe viden, som kan overføres og anvendes til de øvrige centre. Projektets organisering Projektets styregruppe blev sammensat ved starten af projektet og har stået for den overordnede styring af projektet fra start til slut. I styregruppen indgik: Centerleder for Østerbycenter (projektleder) Ældrechef i Helse og Ældre, Esbjerg kommune Daglig sikkerhedsleder i Helse og Ældre Områdeleder på Østerbycentret Medarbejder fra Østerbycentret (social og sundhedshjælper) Sikkerhedsrepræsentant og SISU-medlem (fra Østerbycentret) Ekstern konsulent De eksterne konsulenter tilknyttet projektet har haft en omfattende rolle under hele projektet i planlægning af projektforløb, valg af metoder og tilgange, afholdelse af workshops for ledere og medarbejdere samt udfærdigelse af dokumentation og evaluering for projektet. Udviklingsforløbet Projektets faser Projektet forløb i syv faser i perioden fra august 2002 til februar Figur 14 illustrerer fasernes forløb over perioden. BEDREARBEJDE.dk 115

4 Projektfaser A S O N D J F M A M J J A S O N D J F Projektstart Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Mål, strategi og handlingsplan Leder- og mellemlederudvikling Implementering Eftermåling (Opfølgning) Evaluering Figur 14: Oversigt over projektets faser for Østerbycentret Vidensindsamling Til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø før og efter projektet blev AMI s korte spørgeskema anvendt. Førmålingen blev foretaget i september 2002 og eftermåling i januar Desuden foretog man en såkaldt 360 lederevaluering ligeledes som før- og eftermåling, henholdsvis i november 2002 og oktober lederevalueringen bestod i, at hver leder gennem et spørgeskema blev bedømt af såvel en overordnet leder, ledere på samme niveau og af et repræsentativt udvalg af medarbejdere. Spørgeskemaet og lederevalueringen var bygget op på de ledelsesværdier, som ledelsen sammen havde udarbejdet under lederudviklingsseminaret i projektet (se nedenfor). Valg af metoder til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø APPRECIATIVE INQUIRY I projektet valgte man i overensstemmelse med konsulenternes råd at anvende Appreciative Inquiry (AI) som den gennemgående metodiske tilgang i projektet. AI er en tilgang til at udvikle organisationen, hvor der tages udgangspunkt i det, som i forvejen er positivt og fungerer. Ved at arbejde videre med det som er positivt er det intentionen at gøre dette endnu bedre og samtidig at sprede god stemning og engagement i organisationen. AI bygger på en filosofi om, at man ved at se på problemer kun opnår at gøre problemerne større, mens man ved at se på det som er godt gør det bedre. AI-tilgangen har haft en gennemgribende betydning i hele projektet. For det første har AI-tilgangen været styrende for både lederudviklingsforløbet og de forløb, hvor medarbejderne er blevet inddraget. Både ledere og medarbejdere er blevet oplært i metoden og i personligt at tilegne sig metodens filosofi. Konsulenterne har afholdt undervisningsforløb for henholdsvis ledere og medarbejdere, hvor de er blevet præsenteret for filosofien i AI og samtidig blevet trænet i kun at fokusere på det positive og det gode på arbejdspladsen. For det andet har man i styringen af projektet gennemgående fokuseret på indsatsområder, som man på forhånd var sikre på ville give succes. For det tredje har man i evalueringen igennem projektet ad forskellige veje sikret at holde problemer og negative ytringer på et minimum og samtidig fremme entusiatiske og positive vurderinger af projektet og arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. F.eks. fik alle projektgrupper på arbejdspladsen udleveret et spørgeskema til vurdering af projektet, hvor nogle af spørgsmålene bl.a. var : Det (projektet, red.) har været det hele værd, fordi BEDREARBEJDE.dk 116

5 Det bedste, vi har oplevet/lært fra arbejdet med projektet, er Vi ville til enhver tid gøre det igen, fordi. LEDERUDVIKLING Lederudvikling og herunder uddannelse i værdibaseret ledelse har været et centralt element i projektets idé, hvorved man har ønsket at udvikle en højere grad af helhedsorientering i forhold til den enkelte medarbejder og organisationen. I den forbindelse har der særligt været fokus på at udvikle ledernes kommunikative kompetencer. Det var her væsentligt: At gøre lederne bedre til at lytte til medarbejderne. At blive opmærksom på den følelsesmæssige dimension i kommunikationen. At lære at lede ved at formidle mål og værdier til medarbejderne frem for detailstyring og ordrer. I beslutningen om udvikling af ledelsen lå ligeledes et ønske om at decentralisere organisationen, gøre den mere fleksibel og opnå en højere grad af selvstyring og tværfagligt organiseret arbejde. Derved ville man gerne give medarbejderne en større følelse af mening i arbejdet og frihed til at tilrettelægge det. MEDARBEJDERWORKSHOPS Der blev afholdt en række parallelle AI-workshops for alle medarbejderne med ca. 30 medarbejdere i hver workshop. Formålet var først at introducere AI for medarbejderne. Efterfølgende skulle medarbejderne udvikle positive historier for arbejdspladsen, som blev grundlaget for at udvikle idéer til at forbedre trivslen på institutionen. På disse workshops fik medarbejderne udarbejdet ca. 20 idéoplæg til projekter. Arbejde i projektgrupper Efter disse AI-workshops for medarbejderne blev medarbejdernes mange idéforslag taget op i styregruppen, som prioriterede dem: Styregruppens opgave var at sikre holdbarheden af de enkelte projektforslag samt sammenhængen mellem disse, herunder at der ikke blev sat skibe i søen, som man frygtede ikke ville komme i havn. Således blev det besluttet at give grønt lys for følgende projekter (Kilde: projektets egen evaluering, s. 15) I styregruppen besluttede man, at der skulle arbejdes videre med syv af projekterne, hvortil der blev nedsat 7 arbejdsgrupper. Der var stor interesse fra medarbejdernes side for at deltage i projektgrupperne, og i alt indgik 74 medarbejdere i de 7 grupper. Til hver af grupperne blev der tilknyttet en leder som projektleder og en lokal sikkerhedsrepræsentant. De syv projekter var følgende: Kompetenceudvikling Trivselsbutikken (motion) Arbejdets tilrettelæggelse Indflydelse/medbestemmelse Sanse- og aktivitetshave (brugerne i centrum) Mad og samvær Projektgrupperne arbejdede i den efterfølgende periode parallelt med specificering af projekterne, planlægning og realisering. Undervejs i forløbet blev der arrangeret en fælles midtvejsevaluering for alle projektgrupperne. Her dukkede dog kun få mennesker op, og man besluttede derfor at holde møder med grupperne individuelt for støtte disse og give dem et skub fremad. BEDREARBEJDE.dk 117

6 Alle projekterne med undtagelse af ét projekt (Arbejdets tilrettelæggelse) har fået indfriet hele eller dele af deres mål. Som de mest iøjnefaldende resultater er der blevet oprettet en sanse- og aktivitetshave for både brugere og medarbejdere. Dertil har man med frivilligt arbejde fra medarbejderne fået arrangeret fællesspisning en gang om måneden. Desuden står en af medarbejderne for ugentligt at arrangere fælles Line Dance. Endeligt har man i gruppen for kompetenceopbygning udarbejdet et kompetencehjul som en metode til brug under medarbejderudviklingssamtaler. Hjulet er blevet anvendt i en periode, men der er diskussioner om brugen af det, fordi mange medarbejdere føler, at det virker ubehageligt og intimiderende (bl.a. fordi de bliver bedt om selv at vurdere deres kompetencer på en række områder). I projektet om indflydelse og medbestemmelse har man fokuseret på at øge information til medarbejdere og mellemledere om brugerne og arbejdspladsen. Ved at give mere information var det målet at skabe grundlag for, at medarbejderne bedre kunne få indflydelse. Samtidig blev der arbejdet med procedurer om faste punkter på ledermøder og dialogmøder imellem de forskellige områder. For en komplet gennemgang af projekternes resultater henvises til projektets egen evaluering (se henvisning på side 122). Samlet har projekterne i overvejende grad fokuseret på at skabe socialt samvær og god stemning, men der har dog også været tiltag mod at ændre på organisationen og arbejde på mere medarbejderinddragelse i ledelsens beslutninger og indflydelse i udførelsen af det daglige arbejde. Sideløbende forandringer I perioden under og efter projektet er der sket en række andre ændringer, der har haft betydning for forløbet og resultaterne af projektet, bl.a.: Der er blevet indført et elektronisk tids- og opgavestyringssystem, hvor hver medarbejder dagligt får tildelt en række meget specifikke arbejdsopgaver og løbende skal registrere at disse opgaver er blevet udført. Indførelsen af systemet har været gældende på hele ældreområdet i Esbjerg Kommune. Systemet er indført i forskellige trin og er endnu ikke fuldt gennemført. De interviewede medarbejdere oplevede, at systemet var meget ufleksible i forhold til at samarbejde i teams, at det medførte stress i hverdagen og at det i betydeligt omfang fratog medarbejdernes indflydelse til selv at tilrettelægge arbejdet. Denne problemstilling er ikke indgået i centrets projekt om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Østerbycentret havde ved projektets start netop fået en ny centerleder, som har lagt meget vægt på at få ændret omgangstonen og kommunikationen mellem ledere og medarbejdere. Ved projektets afslutning havde centerlederen fået nyt job, og centret stod for at skulle ansætte en ny leder. En reduktion i antallet af medarbejdere på centret fra ca. 170 til 140, primært på grund af nedlæggelse af en enkelt enhed under centret. BEDREARBEJDE.dk 118

7 Udvikling i sygefravær og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær Fraværsudvikling 25,0 20,0 Dage pr. ansat pr. år 15,0 10,0 Samlet fravær 5,0 0, År Figur 15: Udviklingen i sygefraværet fra 2001 til 2005 for de ledere og medarbejdere, der har været omfattet af projektet. Opgørelsen bygger på virksomhedens egne oplysninger fremsendt til evaluator. Bemærk at der ikke er oplyst fraværstal for For en uddybning af, hvordan figuren skal forstås, henvises til Appendiks C på side 290. Figuren ovenfor viser udviklingen i sygefraværet på Østerbycentret. Der er tale om et betydeligt fald på godt 6 dage pr. medarbejder om året, svarende til knap 40 procent. BEDREARBEJDE.dk 119

8 Psykisk arbejdsmiljø Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø i Esbjerg Kommune (Østerbycentret) DIMENSION DATAGRUNDLAG Krav i arbejdet Indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet Ledelse, kontakt, støtte og kommunikation på arbejdspladsen Utryghed i arbejdet Jobtilfredshed Generelt helbred (selvvurderet helbred) Psykisk velvære 2 Svarprocent (gennemsnit) 77% Antal besvarelser (gennemsnit) Måneder mellem de to besvarelser 16 2 Førmåling: - Antal besvarelser Svarprocent 84% - Spørgeskemaer indsamlet september Eftermåling: 6 - Antal besvarelser 93 - Svarprocent 69% 1 - Spørgeskemaer indsamlet januar 2004 Vitalitet -2 Signaturforklaring Førmåling bedre end DK gmsn. Førmåling omkring DK gmsn. Gennemsnit 2 Førmåling ringere end DK gmsn. Fremgang i løbet af projekt (%) 2 Tilbagegang i løbet af projekt (%) -2 Tabel 25: Tabellen viser resultatet af spørgeskemaundersøgelserne om de deltagende medarbejdere og lederes psykiske arbejdsmiljø. Projektet har anvendt AMI's korte spørgeskema. For en uddybning af, hvordan tabellen skal forstås, henvises til appendiks D. Det bør dog allerede her fremhæves, at fremgange/tilbagegange er omregnet til skala fra 0 til 100 % (AMI's korte spørgeskema opererer normalt med flere forskellige skalaer, som giver et formidlingsmæssigt problem). Tabellen ovenfor viser udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø i projektperioden. De gule farvemarkeringer viser, at det psykiske arbejdsmiljø på alle 7 dimensioner blev vurderet som liggende på et middelniveau. Tallene udfor de forskellige dimensioner viser, hvor mange procentpoint oplevelsen af den pågældende dimension er gået frem eller tilbage. Ændringerne er generelt meget små i området 1-3 procentpoint, og kan ikke vurderes at være signifikante. Dog er der muligvis sket en lille fremgang i det generelle helbred (6 procentpoint). BEDREARBEJDE.dk 120

9 Opsamling Kategori Vidensindsamling Kvalitative Anvendte metoder Historiefortælling Vidensindsamling Kvantitative Lederudvikling Idégenerering og medarbejderinvolverende metoder Løsninger - Arbejdsorganisering AMI s korte spørgeskema Fraværsstatistik 360 grader lederevaluering Værdibaseret ledelse Den anerkendende metode (AI) Ledernes deltagelse i projektgrupper 360 grader lederevaluering Den anerkendende metode (AI) Medarbejderworkshops Projektgrupper om konkrete tiltag Historiefortælling Ny og mere dialogorienteret ledelsesstil Løsninger - Løbende dialog Løsninger - Andet Ændring af mødeprocedurer og dagsorden på ledermøder for at styrke medarbejderindflydelse Sociale arrangementer Fællesspisning Line Dance Sanse- og aktivitetshave Massage for medarbejderne Tabel 26: Oversigt over metoder og løsningstyper anvendt i projektet. Se kapitel 2 for en generel gennemgang af erfaringerne med de forskellige typer metoder. Det er lykkedes i projektet at få skabt en positiv stemning og engagement på Østerbycentret. Det blev af projektets styregruppe fremhævet som den største gevinst, at man var sluppet af med meget negativitet og en brokkekultur på arbejdspladsen. Det blev endvidere i styregruppen set som den største fremtidige udfordring at fastholde den gode stemning på arbejdspladsen og sørge for at holde brok nede. Med projektet har man opnået en høj grad af engagement fra medarbejderne med deltagelse i projektgrupperne. Der opstod dog en vis afmatning hos medarbejderne i skuffelse over, at der kun var afsat meget få penge til at realisere deres projekter. Sanse og aktivitetshaven er dog her en undtagelse, da den blev finansieret gennem sponsorering udefra. Projektet har fokuseret på at arbejde med gennemførelser af forbedringer på områder, hvor man på forhånd var sikret succes og dette er generelt lykkedes godt. De lavthængende frugter er blevet plukket. BEDREARBEJDE.dk 121

10 Men det har efter evaluators vurdering ikke sat ind på alle de områder, hvor belastningerne i det psykiske arbejdsmiljø var væsentlige. Fremtidige udfordringer Evaluators bud på, hvor arbejdspladsen fremover skal rette sin opmærksomhed, er: At være opmærksom på, at det stærke fokus på at skabe positiv stemning og undgå brok ikke undertrykker, at nuværende eller fremtidige belastninger i det psykiske arbejdsmiljø bliver identificeret. At vurdere om arbejdspladsen gennem projektet er blevet styrket til at kunne tage fat på mere ambitiøse idéforslag, som i første omgang blev frasorteret som urealiserbare. At arbejde videre med at skabe selvstyrende grupper og øge medarbejdernes indflydelse i tilrettelæggelsen af arbejdet. I den forbindelse bør systemerne til opgavestyring og tidsregistrering inddrages i overvejelserne. At arbejde med indførelse af procedurer der sikrer en generel vurdering af positive og negative effekter for det psykiske arbejdsmiljø, når der sker forandringer i opgaver, teknologi eller organisation. Det bør nævnes, at disse bud både bygger på egne vurderinger og på projektdeltagernes input. Projektøkonomi De samlede udgifter til projektet svarer til kr. pr. omfattet medarbejder, hvoraf arbejdspladsen selv har medfinansieret 43 procent. De største udgiftsposter i projektet var udgifter til ekstern konsulentbistand og til de ansattes deltagelse i projektet. Indtægter Tilskud fra AT-puljen Egen finansiering Støtte/sponsorering 0 I alt Udgifter Løn til medarbejderdeltagelse Antal timer: 2593, svarende til 15 timer pr. ansat Konsulenthonorarer Materielle anskaffelser 0 Lokaleleje og forplejning 0 Øvrige udgifter Angiv type: - I alt Tabel 27: Oversigt over projektets økonomi. Tallene bygger på de oplysninger, virksomheden har valgt at oplyse på evaluators forespørgsel. Beløb er angivet i DKR inkl. moms. Yderligere information om projektet På webadressen findes projektets egen evalueringsrapport, og der er kontaktoplysninger til projektet. BEDREARBEJDE.dk 122

11 Grundlaget for evalueringen Evalueringen af projektet bygger på følgende kilder: Dokumenter: Projektets ansøgning til puljen modtaget hos Arbejdstilsynet, 1. maj 2002 Projektets egen evalueringsrapport (40 sider + bilag 1-12): Esbjerg Kommune (2004): Esbjergs bedste arbejdsplads. Esbjerg Kommune, Helse & Ældre, 5/ Videoreportage fra (det nu nedlagte projektwebsite) psykiskpulje.dk om projektets erfaringer. Projektets egen præsentation på (det nu nedlagte projektwebsite) psykiskpulje.dk af formål, resultater, deltagere, metode og tidsplan. Interview: Gruppeinterview med repræsentanter fra styregruppen, 11/ Gruppeinterview med medarbejdere, 11/ Indhentede data: Opgørelse over projektets sygefravær, spørgeskemaresultater og økonomi BEDREARBEJDE.dk 123

Projekt 15: Post Danmark

Projekt 15: Post Danmark Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 15: Post Danmark Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes i PDF-version

Læs mere

Projekt 9: ISS Facility Services

Projekt 9: ISS Facility Services Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 9: ISS Facility Services Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes

Læs mere

Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S

Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 11: LSG Sky Chefs Danmark A/S Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan

Læs mere

Projekt 13: Odder Kommunale Dagpleje

Projekt 13: Odder Kommunale Dagpleje Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 13: Odder Kommunale Dagpleje Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan

Læs mere

Projekt 2: Bach Composite Industry A/S

Projekt 2: Bach Composite Industry A/S Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 2: Bach Composite Industry A/S Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan

Læs mere

Projekt 14: Parkering København

Projekt 14: Parkering København Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 14: Parkering København Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1)

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1) 1) Målgruppe Projektet omhandler ca. 75 social- og sundhedshjælpere og -assistenter på Plejecentret Halsnæs. Denne målgruppe falder indenfor definitionen nedslidningstruede jobgrupper. Arbejdet inden for

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Projekt 8: Herlev Sygehus

Projekt 8: Herlev Sygehus Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 8: Herlev Sygehus Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes i PDF-version

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes.

- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ANIS Udarbejdet 160830 Opdateret [dato] INDSATSOMRÅDE: - - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

»APV og APV Udvidet (Den Integrerede Analyse)

»APV og APV Udvidet (Den Integrerede Analyse) »APV og APV Udvidet (Den Integrerede Analyse) »APV, hvordan og hvor meget? En virksomhed skal afdække det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i en APV. Der er desuden en række særlige områder, der måske skal

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling v/arbejds- og Organisationspsykolog, Aut. Signe Ferrer-Larsen 17-11-2015 Kontakt Signe Ferrer-Larsen Arbejds- og Organisationspsykolog, aut.

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Dato: 25.5.2016 Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Indledning Dette notat beskriver økonomiske forhold i Serviceassistent-projektet med udgangspunkt i pt. gældende

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø 2. Udgave 2 Baggrunden for det korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø er udviklet

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Resultatrapport. Implementering af elektronisk APV og trivselsundersøgelser. Næstved Kommune Temadag 3. november 2009 Næstved Hallerne

Resultatrapport. Implementering af elektronisk APV og trivselsundersøgelser. Næstved Kommune Temadag 3. november 2009 Næstved Hallerne Workshop om: Resultatrapport Implementering af elektronisk APV og trivselsundersøgelser Næstved Kommune 2009 Temadag 3. november 2009 Næstved Hallerne www.vilen.dk Rådhustorvet 5 3520 Farum +tlf. 33319771

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune.

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune. Projekttitel: Et lettere liv Et utraditionelt og helhedsorienteret tilbud til overvægtige i ældreplejen i Svendborg Kommune. Projektet tager udgangspunkt i individet og har fokus på kontakt i hele forløbet.

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011 Rapport af ArbejdsPlads (APV) for Grønlands Selvstyre 11 1 1. APV ens hvem/hvad/hvor...3 1.1 Hvad er APV?...3 1.2 Hvor ofte skal APV revurderes?...3 1.3 Hvem gennemfører APV?...3 1.4 Hvordan gennemføres

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Arbejdsliv Indhold Indledning... 2 Definition af værdiskala... 3 1. Kvantitative krav... 5 2. Emotionelle krav... 6 3. Krav om at skjule følelser... 7 4. Sensoriske

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk STØRRE INDSATS / SPØRGESKEMA- METODEN OG GODE RÅD UNDERVEJS

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter

Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter Har din virksomhed projekter inden for arbejdsmiljø eller sundhedsfremme på tegnebrættet, så læs med her. Hvert år uddeler Forebyggelsesfonden

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Skærpet fokus i de forebyggende hjemmebesøg til ældre. Ankestyrelsen 2010 Fuldmægtige Samuel Nielsen & Kirsten Surlykke Nielsen

Skærpet fokus i de forebyggende hjemmebesøg til ældre. Ankestyrelsen 2010 Fuldmægtige Samuel Nielsen & Kirsten Surlykke Nielsen Skærpet fokus i de forebyggende hjemmebesøg til ældre Ankestyrelsen 2010 Fuldmægtige Samuel Nielsen & Kirsten Surlykke Nielsen Disposition for oplægget (2/24) Præsentation af oplægsholdere og Ankestyrelsen

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Midtvejsstatus juni 2012 1 Indhold Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø... 1 Om midtvejsstatus... 3 Laboratorier... 4 Konsulentstøtte... 5 Trivsel Op

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere