Projekt 5: Esbjerg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 5: Esbjerg Kommune"

Transkript

1 Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 5: Esbjerg Kommune Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes i PDF-version på BEDREARBEJDE.dk

2 5.5 Projekt 5: Esbjerg Kommune Østerbycentret Esbjergs bedste arbejdsplads Arbejdspladsen Østerbycentret er et af i alt 12 ældrecentre under Helse & Ældre i Esbjerg Kommune. Projektet blev tilrettelagt som et pilotprojekt for Helse og Ældre i Esbjerg, og Østerbycentret blev udvalgt som testcenter. Dels på baggrund af et alarmerende højt sygefravær i nogle af afdelingerne, dels for at give den nye leder på centret ressourcer til at gennemføre forandringer. Centret er målrettet alle pensionister og efterlønsmodtagere i Østerbyen i Esbjerg Kommune. Omkring 600 borgere serviceres af centret, som indbefatter aflastningspladser, daghjem for demente, daghjem med diverse aktiviteter, tre hjemmeservicegrupper samt tilknyttede plejehjemsboliger og bofællesskaber for demente. Ved projektets begyndelse var ca. 170 medarbejdere og 7 ledere (centerchef og seks områdeledere) ansat ved Østerbycentret. Ved projektets afslutning var 140 medarbejdere og de samme 7 ledere ansat. Problemstillinger Der var tidligere blevet arbejdet med at nedbringe det høje sygefravær på Østerbycentret, uden at det dog var blevet nedbragt til et acceptabelt niveau. På centret var der en forståelse af, at der skulle en holdningsbearbejdelse til hos både medarbejdere og ledelse for at forbedre trivslen på arbejdspladsen: Der var for meget brok, som gav dårlig stemning, og medarbejderne havde ikke tilstrækkelig loyalitet over for deres kollegaer og arbejdspladsen. Omvendt var der en opfattelse af, at ledelsen ikke var god nok til at anerkende medarbejderne og deres arbejdsindsats og til at lytte til deres ønsker og behov. Østerbycentret har fra start og igennem hele projektforløbet valgt kun at arbejde meget lidt med problemforståelse og afklaring. Afgrænsningen af projektets arbejdsfelt er ikke sket ud fra en undersøgelse af problemkomplekset, men projektet er i høj grad blevet formet efter et ønske om at sætte ind på områder, hvor man på forhånd var sikker på at kunne få gennemført forandringer. Samtidig var der den førnævnte opfattelse af, at det var vigtigt at komme væk fra brokke-kulturen og tænke positivt. Denne diskurs afspejler sig både i projektets egen evalueringsrapport, i de efterfølgende interview med styregruppen og medarbejderne og i projektets valg og brug af metoder. Projektets formål Projektet Esbjergs bedste arbejdsplads blev påbegyndt på initiativ fra et eksternt konsulentfirma, som henvendte sig til Helse & Ældre i Esbjerg Kommune, hvorefter Østerbycentret blev udvalgt til at gennemføre projektet. Projektet havde som sit formål at: At skabe en arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere selv deltager i kreationen af et positivt og livgivende arbejdsmiljø. BEDREARBEJDE.dk 114

3 Via lederudvikling, værdigrundlag og Appreciative Inquiry (bedst oversat med den anerkendende metode ) at forbedre organisationens evne til at forandre sig, herunder at give de bedst mulige vilkår for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i en foranderlig verden. Ultimativt skal dette lede til et reduceret sygefravær. At målgruppen (medarbejdere og ledere ved Østerbycentret) ved projektets afslutning skal have opbygget kompetence til selvstændigt at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø og heraf afledt lavt sygefravær At udvikle en metode, kompetence samt evnen til at gøre tilsvarende i resten af organisationen, det vil sige at overføre viden til øvrige centre. Det er karakteristisk for projektets formål, at det frem for at fokusere direkte på konkrete tiltag til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, fokuserer på kompetence- og erfaringsopbygning i organisationen både for ledelse og medarbejdere, til at arbejde med forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. I projektets formål ligger således, at fastholdelse og udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø er en proces, som også skal fortsætte efter projektets afslutning. Endelig var ønsket med projektet også at skabe viden, som kan overføres og anvendes til de øvrige centre. Projektets organisering Projektets styregruppe blev sammensat ved starten af projektet og har stået for den overordnede styring af projektet fra start til slut. I styregruppen indgik: Centerleder for Østerbycenter (projektleder) Ældrechef i Helse og Ældre, Esbjerg kommune Daglig sikkerhedsleder i Helse og Ældre Områdeleder på Østerbycentret Medarbejder fra Østerbycentret (social og sundhedshjælper) Sikkerhedsrepræsentant og SISU-medlem (fra Østerbycentret) Ekstern konsulent De eksterne konsulenter tilknyttet projektet har haft en omfattende rolle under hele projektet i planlægning af projektforløb, valg af metoder og tilgange, afholdelse af workshops for ledere og medarbejdere samt udfærdigelse af dokumentation og evaluering for projektet. Udviklingsforløbet Projektets faser Projektet forløb i syv faser i perioden fra august 2002 til februar Figur 14 illustrerer fasernes forløb over perioden. BEDREARBEJDE.dk 115

4 Projektfaser A S O N D J F M A M J J A S O N D J F Projektstart Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Mål, strategi og handlingsplan Leder- og mellemlederudvikling Implementering Eftermåling (Opfølgning) Evaluering Figur 14: Oversigt over projektets faser for Østerbycentret Vidensindsamling Til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø før og efter projektet blev AMI s korte spørgeskema anvendt. Førmålingen blev foretaget i september 2002 og eftermåling i januar Desuden foretog man en såkaldt 360 lederevaluering ligeledes som før- og eftermåling, henholdsvis i november 2002 og oktober lederevalueringen bestod i, at hver leder gennem et spørgeskema blev bedømt af såvel en overordnet leder, ledere på samme niveau og af et repræsentativt udvalg af medarbejdere. Spørgeskemaet og lederevalueringen var bygget op på de ledelsesværdier, som ledelsen sammen havde udarbejdet under lederudviklingsseminaret i projektet (se nedenfor). Valg af metoder til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø APPRECIATIVE INQUIRY I projektet valgte man i overensstemmelse med konsulenternes råd at anvende Appreciative Inquiry (AI) som den gennemgående metodiske tilgang i projektet. AI er en tilgang til at udvikle organisationen, hvor der tages udgangspunkt i det, som i forvejen er positivt og fungerer. Ved at arbejde videre med det som er positivt er det intentionen at gøre dette endnu bedre og samtidig at sprede god stemning og engagement i organisationen. AI bygger på en filosofi om, at man ved at se på problemer kun opnår at gøre problemerne større, mens man ved at se på det som er godt gør det bedre. AI-tilgangen har haft en gennemgribende betydning i hele projektet. For det første har AI-tilgangen været styrende for både lederudviklingsforløbet og de forløb, hvor medarbejderne er blevet inddraget. Både ledere og medarbejdere er blevet oplært i metoden og i personligt at tilegne sig metodens filosofi. Konsulenterne har afholdt undervisningsforløb for henholdsvis ledere og medarbejdere, hvor de er blevet præsenteret for filosofien i AI og samtidig blevet trænet i kun at fokusere på det positive og det gode på arbejdspladsen. For det andet har man i styringen af projektet gennemgående fokuseret på indsatsområder, som man på forhånd var sikre på ville give succes. For det tredje har man i evalueringen igennem projektet ad forskellige veje sikret at holde problemer og negative ytringer på et minimum og samtidig fremme entusiatiske og positive vurderinger af projektet og arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. F.eks. fik alle projektgrupper på arbejdspladsen udleveret et spørgeskema til vurdering af projektet, hvor nogle af spørgsmålene bl.a. var : Det (projektet, red.) har været det hele værd, fordi BEDREARBEJDE.dk 116

5 Det bedste, vi har oplevet/lært fra arbejdet med projektet, er Vi ville til enhver tid gøre det igen, fordi. LEDERUDVIKLING Lederudvikling og herunder uddannelse i værdibaseret ledelse har været et centralt element i projektets idé, hvorved man har ønsket at udvikle en højere grad af helhedsorientering i forhold til den enkelte medarbejder og organisationen. I den forbindelse har der særligt været fokus på at udvikle ledernes kommunikative kompetencer. Det var her væsentligt: At gøre lederne bedre til at lytte til medarbejderne. At blive opmærksom på den følelsesmæssige dimension i kommunikationen. At lære at lede ved at formidle mål og værdier til medarbejderne frem for detailstyring og ordrer. I beslutningen om udvikling af ledelsen lå ligeledes et ønske om at decentralisere organisationen, gøre den mere fleksibel og opnå en højere grad af selvstyring og tværfagligt organiseret arbejde. Derved ville man gerne give medarbejderne en større følelse af mening i arbejdet og frihed til at tilrettelægge det. MEDARBEJDERWORKSHOPS Der blev afholdt en række parallelle AI-workshops for alle medarbejderne med ca. 30 medarbejdere i hver workshop. Formålet var først at introducere AI for medarbejderne. Efterfølgende skulle medarbejderne udvikle positive historier for arbejdspladsen, som blev grundlaget for at udvikle idéer til at forbedre trivslen på institutionen. På disse workshops fik medarbejderne udarbejdet ca. 20 idéoplæg til projekter. Arbejde i projektgrupper Efter disse AI-workshops for medarbejderne blev medarbejdernes mange idéforslag taget op i styregruppen, som prioriterede dem: Styregruppens opgave var at sikre holdbarheden af de enkelte projektforslag samt sammenhængen mellem disse, herunder at der ikke blev sat skibe i søen, som man frygtede ikke ville komme i havn. Således blev det besluttet at give grønt lys for følgende projekter (Kilde: projektets egen evaluering, s. 15) I styregruppen besluttede man, at der skulle arbejdes videre med syv af projekterne, hvortil der blev nedsat 7 arbejdsgrupper. Der var stor interesse fra medarbejdernes side for at deltage i projektgrupperne, og i alt indgik 74 medarbejdere i de 7 grupper. Til hver af grupperne blev der tilknyttet en leder som projektleder og en lokal sikkerhedsrepræsentant. De syv projekter var følgende: Kompetenceudvikling Trivselsbutikken (motion) Arbejdets tilrettelæggelse Indflydelse/medbestemmelse Sanse- og aktivitetshave (brugerne i centrum) Mad og samvær Projektgrupperne arbejdede i den efterfølgende periode parallelt med specificering af projekterne, planlægning og realisering. Undervejs i forløbet blev der arrangeret en fælles midtvejsevaluering for alle projektgrupperne. Her dukkede dog kun få mennesker op, og man besluttede derfor at holde møder med grupperne individuelt for støtte disse og give dem et skub fremad. BEDREARBEJDE.dk 117

6 Alle projekterne med undtagelse af ét projekt (Arbejdets tilrettelæggelse) har fået indfriet hele eller dele af deres mål. Som de mest iøjnefaldende resultater er der blevet oprettet en sanse- og aktivitetshave for både brugere og medarbejdere. Dertil har man med frivilligt arbejde fra medarbejderne fået arrangeret fællesspisning en gang om måneden. Desuden står en af medarbejderne for ugentligt at arrangere fælles Line Dance. Endeligt har man i gruppen for kompetenceopbygning udarbejdet et kompetencehjul som en metode til brug under medarbejderudviklingssamtaler. Hjulet er blevet anvendt i en periode, men der er diskussioner om brugen af det, fordi mange medarbejdere føler, at det virker ubehageligt og intimiderende (bl.a. fordi de bliver bedt om selv at vurdere deres kompetencer på en række områder). I projektet om indflydelse og medbestemmelse har man fokuseret på at øge information til medarbejdere og mellemledere om brugerne og arbejdspladsen. Ved at give mere information var det målet at skabe grundlag for, at medarbejderne bedre kunne få indflydelse. Samtidig blev der arbejdet med procedurer om faste punkter på ledermøder og dialogmøder imellem de forskellige områder. For en komplet gennemgang af projekternes resultater henvises til projektets egen evaluering (se henvisning på side 122). Samlet har projekterne i overvejende grad fokuseret på at skabe socialt samvær og god stemning, men der har dog også været tiltag mod at ændre på organisationen og arbejde på mere medarbejderinddragelse i ledelsens beslutninger og indflydelse i udførelsen af det daglige arbejde. Sideløbende forandringer I perioden under og efter projektet er der sket en række andre ændringer, der har haft betydning for forløbet og resultaterne af projektet, bl.a.: Der er blevet indført et elektronisk tids- og opgavestyringssystem, hvor hver medarbejder dagligt får tildelt en række meget specifikke arbejdsopgaver og løbende skal registrere at disse opgaver er blevet udført. Indførelsen af systemet har været gældende på hele ældreområdet i Esbjerg Kommune. Systemet er indført i forskellige trin og er endnu ikke fuldt gennemført. De interviewede medarbejdere oplevede, at systemet var meget ufleksible i forhold til at samarbejde i teams, at det medførte stress i hverdagen og at det i betydeligt omfang fratog medarbejdernes indflydelse til selv at tilrettelægge arbejdet. Denne problemstilling er ikke indgået i centrets projekt om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Østerbycentret havde ved projektets start netop fået en ny centerleder, som har lagt meget vægt på at få ændret omgangstonen og kommunikationen mellem ledere og medarbejdere. Ved projektets afslutning havde centerlederen fået nyt job, og centret stod for at skulle ansætte en ny leder. En reduktion i antallet af medarbejdere på centret fra ca. 170 til 140, primært på grund af nedlæggelse af en enkelt enhed under centret. BEDREARBEJDE.dk 118

7 Udvikling i sygefravær og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær Fraværsudvikling 25,0 20,0 Dage pr. ansat pr. år 15,0 10,0 Samlet fravær 5,0 0, År Figur 15: Udviklingen i sygefraværet fra 2001 til 2005 for de ledere og medarbejdere, der har været omfattet af projektet. Opgørelsen bygger på virksomhedens egne oplysninger fremsendt til evaluator. Bemærk at der ikke er oplyst fraværstal for For en uddybning af, hvordan figuren skal forstås, henvises til Appendiks C på side 290. Figuren ovenfor viser udviklingen i sygefraværet på Østerbycentret. Der er tale om et betydeligt fald på godt 6 dage pr. medarbejder om året, svarende til knap 40 procent. BEDREARBEJDE.dk 119

8 Psykisk arbejdsmiljø Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø i Esbjerg Kommune (Østerbycentret) DIMENSION DATAGRUNDLAG Krav i arbejdet Indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet Ledelse, kontakt, støtte og kommunikation på arbejdspladsen Utryghed i arbejdet Jobtilfredshed Generelt helbred (selvvurderet helbred) Psykisk velvære 2 Svarprocent (gennemsnit) 77% Antal besvarelser (gennemsnit) Måneder mellem de to besvarelser 16 2 Førmåling: - Antal besvarelser Svarprocent 84% - Spørgeskemaer indsamlet september Eftermåling: 6 - Antal besvarelser 93 - Svarprocent 69% 1 - Spørgeskemaer indsamlet januar 2004 Vitalitet -2 Signaturforklaring Førmåling bedre end DK gmsn. Førmåling omkring DK gmsn. Gennemsnit 2 Førmåling ringere end DK gmsn. Fremgang i løbet af projekt (%) 2 Tilbagegang i løbet af projekt (%) -2 Tabel 25: Tabellen viser resultatet af spørgeskemaundersøgelserne om de deltagende medarbejdere og lederes psykiske arbejdsmiljø. Projektet har anvendt AMI's korte spørgeskema. For en uddybning af, hvordan tabellen skal forstås, henvises til appendiks D. Det bør dog allerede her fremhæves, at fremgange/tilbagegange er omregnet til skala fra 0 til 100 % (AMI's korte spørgeskema opererer normalt med flere forskellige skalaer, som giver et formidlingsmæssigt problem). Tabellen ovenfor viser udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø i projektperioden. De gule farvemarkeringer viser, at det psykiske arbejdsmiljø på alle 7 dimensioner blev vurderet som liggende på et middelniveau. Tallene udfor de forskellige dimensioner viser, hvor mange procentpoint oplevelsen af den pågældende dimension er gået frem eller tilbage. Ændringerne er generelt meget små i området 1-3 procentpoint, og kan ikke vurderes at være signifikante. Dog er der muligvis sket en lille fremgang i det generelle helbred (6 procentpoint). BEDREARBEJDE.dk 120

9 Opsamling Kategori Vidensindsamling Kvalitative Anvendte metoder Historiefortælling Vidensindsamling Kvantitative Lederudvikling Idégenerering og medarbejderinvolverende metoder Løsninger - Arbejdsorganisering AMI s korte spørgeskema Fraværsstatistik 360 grader lederevaluering Værdibaseret ledelse Den anerkendende metode (AI) Ledernes deltagelse i projektgrupper 360 grader lederevaluering Den anerkendende metode (AI) Medarbejderworkshops Projektgrupper om konkrete tiltag Historiefortælling Ny og mere dialogorienteret ledelsesstil Løsninger - Løbende dialog Løsninger - Andet Ændring af mødeprocedurer og dagsorden på ledermøder for at styrke medarbejderindflydelse Sociale arrangementer Fællesspisning Line Dance Sanse- og aktivitetshave Massage for medarbejderne Tabel 26: Oversigt over metoder og løsningstyper anvendt i projektet. Se kapitel 2 for en generel gennemgang af erfaringerne med de forskellige typer metoder. Det er lykkedes i projektet at få skabt en positiv stemning og engagement på Østerbycentret. Det blev af projektets styregruppe fremhævet som den største gevinst, at man var sluppet af med meget negativitet og en brokkekultur på arbejdspladsen. Det blev endvidere i styregruppen set som den største fremtidige udfordring at fastholde den gode stemning på arbejdspladsen og sørge for at holde brok nede. Med projektet har man opnået en høj grad af engagement fra medarbejderne med deltagelse i projektgrupperne. Der opstod dog en vis afmatning hos medarbejderne i skuffelse over, at der kun var afsat meget få penge til at realisere deres projekter. Sanse og aktivitetshaven er dog her en undtagelse, da den blev finansieret gennem sponsorering udefra. Projektet har fokuseret på at arbejde med gennemførelser af forbedringer på områder, hvor man på forhånd var sikret succes og dette er generelt lykkedes godt. De lavthængende frugter er blevet plukket. BEDREARBEJDE.dk 121

10 Men det har efter evaluators vurdering ikke sat ind på alle de områder, hvor belastningerne i det psykiske arbejdsmiljø var væsentlige. Fremtidige udfordringer Evaluators bud på, hvor arbejdspladsen fremover skal rette sin opmærksomhed, er: At være opmærksom på, at det stærke fokus på at skabe positiv stemning og undgå brok ikke undertrykker, at nuværende eller fremtidige belastninger i det psykiske arbejdsmiljø bliver identificeret. At vurdere om arbejdspladsen gennem projektet er blevet styrket til at kunne tage fat på mere ambitiøse idéforslag, som i første omgang blev frasorteret som urealiserbare. At arbejde videre med at skabe selvstyrende grupper og øge medarbejdernes indflydelse i tilrettelæggelsen af arbejdet. I den forbindelse bør systemerne til opgavestyring og tidsregistrering inddrages i overvejelserne. At arbejde med indførelse af procedurer der sikrer en generel vurdering af positive og negative effekter for det psykiske arbejdsmiljø, når der sker forandringer i opgaver, teknologi eller organisation. Det bør nævnes, at disse bud både bygger på egne vurderinger og på projektdeltagernes input. Projektøkonomi De samlede udgifter til projektet svarer til kr. pr. omfattet medarbejder, hvoraf arbejdspladsen selv har medfinansieret 43 procent. De største udgiftsposter i projektet var udgifter til ekstern konsulentbistand og til de ansattes deltagelse i projektet. Indtægter Tilskud fra AT-puljen Egen finansiering Støtte/sponsorering 0 I alt Udgifter Løn til medarbejderdeltagelse Antal timer: 2593, svarende til 15 timer pr. ansat Konsulenthonorarer Materielle anskaffelser 0 Lokaleleje og forplejning 0 Øvrige udgifter Angiv type: - I alt Tabel 27: Oversigt over projektets økonomi. Tallene bygger på de oplysninger, virksomheden har valgt at oplyse på evaluators forespørgsel. Beløb er angivet i DKR inkl. moms. Yderligere information om projektet På webadressen findes projektets egen evalueringsrapport, og der er kontaktoplysninger til projektet. BEDREARBEJDE.dk 122

11 Grundlaget for evalueringen Evalueringen af projektet bygger på følgende kilder: Dokumenter: Projektets ansøgning til puljen modtaget hos Arbejdstilsynet, 1. maj 2002 Projektets egen evalueringsrapport (40 sider + bilag 1-12): Esbjerg Kommune (2004): Esbjergs bedste arbejdsplads. Esbjerg Kommune, Helse & Ældre, 5/ Videoreportage fra (det nu nedlagte projektwebsite) psykiskpulje.dk om projektets erfaringer. Projektets egen præsentation på (det nu nedlagte projektwebsite) psykiskpulje.dk af formål, resultater, deltagere, metode og tidsplan. Interview: Gruppeinterview med repræsentanter fra styregruppen, 11/ Gruppeinterview med medarbejdere, 11/ Indhentede data: Opgørelse over projektets sygefravær, spørgeskemaresultater og økonomi BEDREARBEJDE.dk 123

Projekt 14: Parkering København

Projekt 14: Parkering København Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 14: Parkering København Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV 1 Case rapporter Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV Rapport, 7. marts 2008 Udarbejdet af: Eva Toft Hans Jørgen Limborg Kaia Nielsen Ole H. Sørensen Dette projekt er finansieret

Læs mere

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvinder på arbejde. - Erfaringer fra interventioner i arbejdsmiljøet på kvindedominerede arbejdspladser

Kvinder på arbejde. - Erfaringer fra interventioner i arbejdsmiljøet på kvindedominerede arbejdspladser Af: Annick Guichard, Hanne Fredslund, Eva Borg, Karina Nielsen, Lisa Dahlager, Christian Roepstorff, Laila Naurholm, Tina Weller Nielsen og Karen Albertsen Kvinder på arbejde - Erfaringer fra interventioner

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Personalepleje gør en forskel

Personalepleje gør en forskel Fastholdelse og rekruttering P E R S O N A L E P L E J E G Ø R E N F O R S K E L Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet Personalepleje gør en forskel

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring forvandling gennem læring 3 4 8 16 22 forord indledning ledelsesgruppen læringsmiljøer og videndeling fra cellekontor

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen Drivsel drift og trivsel i callcentre Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Indhold Drivsel drift og trivsel i callcentre DEL 1 Projektets

Læs mere