Grundejerforeningen Fuglebakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Fuglebakken"

Transkript

1 Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 2 - April 2011

2 Kære Medlem Vi kan med glæde henvise til vor hjemmeside: da den nu næsten er fuldt opdateret. Igen i år blev Fastelavnsfesten en succes. Se stemningsbillederne på bagsiden. Af årets aktiviteter bør nævnes: Bike and Run samt et par fællesarrangementer op til Jul. Se kalenderen igennem. Saftstigningen her i foråret behøver ikke give et øget pres på speederen for de kære/og farlige bilister. Overhold nu fartgrænsen i kvarteret, samt den overalt gældende højre vigepligt Indhold: God Kørsel Steen Borregaard Formanden har ordet... s. 3 Referat af ekstraordinær generalforsamling... s. 3-4 Indlæg til Generalforsamlingen... s. 5 Budgetter (rev)... s. 6 Focus-områder s. 7 Store Fejedag/Vigepligt... s. 8 Bike & Run s. 9 Løst & Fast... s. 10 Bestyrelsen og Kalender... s. 11 Stemningsbilleder fra Fastelavnsfesten s. 12 Fuglebakkens Medlemsblad: Medlemsbladet udgives af bestyrelsen for grundejerforeningen Fuglebakken. Nr (April. 2011) Medlemsbladet udkommer næste gang i juni måned Redaktør: Steen Borregaard, mail: Ansvarshavende: Trine Grove, mail: Du kan læse mere om Grundejerforeningen på: Tryk: Johnsen offset - Grenå. Antal: 340 stk forside: : S. Borregaard Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

3 Formanden har ordet: Så er bestyrelsesåret 2011 skudt i gang, og fokus for dette års bestyrelsesarbejde bliver kommunikation og de sociale relationer. Vi vil i bestyrelsen arbejde for, at en større del af kommunikationen med vore medlemmer overgår til elektronisk form. Her vil vores nye, opdaterede hjemmeside være omdrejningspunktet, og dertil planlægger vi diverse aktiviteter til indsamling af adresser. Et yderligere tiltag kunne være at give grundejerne mulighed for at modtage vores blad pr. , men dette er foreløbig på idestadiet. Bestyrelsen vil også gerne gøre en ekstra indsats i 2011 for at styrke de sociale relationer i kvarteret. Først og fremmest vil vi også i år forsøge at samle hold til Bike & Run arrangement, der i år løber af stablen torsdag d. 16. juni. Sidste år havde vi en god og hyggelig dag, og vi håber, at endnu flere vil deltage i år. Se invitationen i bladet for yderligere information. Dertil planlægger vi en skovtur i starten af oktober, hvor der bl.a. vil være mulighed for at samle materialer til årets juledekorationer. Dette vil blive fulgt op af et juledekorationsarrangement i november måned. Foreningens største arrangement er og bliver dog fastelavnsfesten. Også i år var der stor opbakning, og tilmed var vejret formidabelt, så humøret var højt. Et indtryk af stemningen kan fås via billederne andet steds i dette blad. Tak til alle deltagerne og især til alle de, der gav en hjælpende hånd med i forberedelserne og på selve dagen. Vi glæder os til at gense jer alle i Sidst men ikke mindst tak til de grundejere, der deltog aktivt i generalforsamlingen Det er vigtigt for os som bestyrelse at få såvel jeres positive feedback som jeres kritik af vores arbejde, så send gerne ris og ros til os løbende. Vi glæder os til arbejdet i det nye bestyrelsesår. Hilsen Formanden Referat fra ordinær generalforsamling: 31 deltagere (repræsenterende 23 tinglyste medlemmer samt 2 til offentlig vej) mødte op den : Ankomst 2: Dagsorden ifølge vedtægterne A: Velkomst B: Valg af dirigent C: Formandens beretning D: Fremlæggelse af regnskab for 2010 E: Indkomne forslag (tre indkomne forslag, et forslag udleveret til deltagerne på generalforsamlin gen). 3 Forslag 1 (Ændring af ved tægternes 5). Forslag 2 (Afskrivning af lagerbeholdningen af bogen i regnskabs året 2012). Forslag 3 (Vinterbekæmpelse og snerydningen). F: Budget 2011 og 2012 G: Valg til bestyrelsen: på valg er Trine Grove, Steen Borregaard, Tove Thomasen, Nicholai Hin drichsen (modtager ikke gen valg), Jan Rasmussen (revisor), Lise Hansen (revisorsuppleant) H: Eventuelt

4 Ad A: Velkomst ved Trine Grove Ad B: Valg af dirigent Kirsten Basse foreslået af bestyrelsen; vedtaget. Generalforsamling lovligt indvarslet, hvorfor generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Ad C: Formandens beretning beretning fremlagt (se endvidere særnummer februar, 2011, hvor formandens beretning er trykt). Formandens beretning godkendt/taget til efterretning. Enkelte kommentarer om henvendelser fra PostDanmark og årlig vedligeholdelse af kvarterets veje (herunder fremtidig renovering af kvarterets veje). Ad D: Fremlæggelse af regnskab for 2010 se udleverede regnskab i indkaldelsen. Enkelte spørgsmål til regnskabet og foreningens økonomi. Regnskabet taget til efterretning/godkendt. Ad E: Indkomne forslag Forslag 1: Ændringer af vedtægternes 5 sidste år viste en ekstraordinær generalforsamling sig nødvendig pga. manglende valg af bestyrelsesmedlemmer. Derfor rejste bestyrelsen forslag om ændring af foreningsvedtægternes 5, som sigter mod ændring af antallet af nødvendige bestyrelsesmedlemmer og muligheden for selvsupplering af bestyrelsen. Forslaget skal arbejdes igennem og fremlægges til næste generalforsamling (2012). Forslag 2: Afskrivningen af lagerbeholdningen af bogen i regnskabsåret Forslaget vedtaget. Forslag 3: (Se materiale udleveret på generalforsamling, da forslaget ikke var indsendt til den korrekte adresse til bestyrelsen (hvilket bestyrelsen beklager)). Iflg. vedtægterne kan kontingentet for 2011 ikke 4 ændres; forslaget kan derfor ikke komme til afstemning. Forslaget ledte dog til en længere debat om den aktuelle og fremtidig glatførebekæmpelse, for og imod etc., med meget forskellige meninger. Bestyrelsen blev opfordret til at organisere et dialogmøde om problemet inden næste vinter. Opfordring til forbedret glatførebekæmpelse blandt grundejerne i indeværende vinter. Ad F: Budget 2011 gennemgået (orientering). Opmærksomhed på ajourføring af balance. Orientering om budget 2012 (budgettet indeholder en kontingentforhøjelse på kr. 50,- pr. medlem). Fremover fastlægges og godkendes budgettet for året af generalforsamlingen. Ad G: Valg til bestyrelsen På valg er Trine Grove (modtager genvalg), Steen Borregaard (modtager genvalg), Tove Thomasen (modtager genvalg), Nicholai Hindrichsen (suppleant, modtager ikke genvalg), Jan Rasmussen (revisor, modtager genvalg), Lise Hansen (modtager genvalg, revisorsuppleant). Trine Grove, Steen Borregaard og Tove Thomasen alle genvalgt. Britta Meyer valgt som suppleant. Jan Rasmussen (revisor) genvalgt, Lise Hansen (revisorsuppleant, genvalg) Ad H: Arrangementer og trafiksikkerhed bør prioriteres i bestyrelsen i det kommende år (opfordring fra medlem). Forslag om at grundejerforeningen anskaffer en frugtpresse til foreningens store antal af frugttræer ( Store presse dag ). Kan vi finde på nogle initiativer, som kan gøre generalforsamlingen mere attraktiv især for de yngre medlemmer af foreningen?

5 Indlæg v. generalforsamlingen Indlæg til bestyrelsen og generalforsamlingen. I sne står urt og busk i skjul. Men på Fuglebakken gælder det også vores veje. Igen i vinter har mange grundejere ikke ryddet fortove og veje. Det resulterer i, at det er yderst risikabelt at færdes i vores område. Ingen tvivl om at det er grundejerens pligt at rydde for sne. Men når det ikke sker, så er der flere muligheder. At melde de pågældende til kommunen for manglende vedligeholdelse eller have fælles vintervedligeholdelse gennem grundejerforeningen. I henhold til grundejerforeningens vedtægter, så er det foreningens formål at sørge for forsvarlig vintervedligeholdelse af veje. Når vi nu igen oplever, at vores aftale med Danjord ikke medfører en forsvarlig vedligeholdelse, så må vi opfordre bestyrelsen til at få en anden entreprenør. Vi kan ikke acceptere, at Danjord ikke har salt nok til at bekæmpe de glatte veje med. At der alene bliver kørt et spor i midten af veje, det får jo ikke sneen væk Vi har indtil nu haft vinter med sne og frost siden 20. november altså i 57 dage. I den periode har vi haft besøg af Danjord 2 gange. I boligforeningerne som ligger rundt om os, har medarbejderne været på arbejde samtlige dage for at vintervedligeholde. Tankevækkende. Når vejene ser ud som i denne vinter, så skal både vi som grundejere og grundejerforeningen gøre en ekstra indsats. Vi vil foreslå, at der fremadrettet bliver ryddet sne og spredt salt og grus noget oftere, således at det er forsvarligt for posten, skraldemanden og alle andre at færdes i området. Ekstra vinterbekæmpelse vil også betyde yderligere omkostninger for grundejerforeningen. Når man ikke selv gør en ekstra indsats, så må man til lommerne. Vi vil opfordre til, at der bliver afsat yderligere midler til vinterberedskab, således at grundejerforeningen ikke skal kigge på, om der er penge til at få ryddet en ekstra gang el. sørge for at der kan spredes salt og salt/grus. Vi foreslå, at kontingentet til vinterberedskabet forhøjes til det dobbelte, så er der til snerydning, salt og grus og når vinteren er omme til tømning af kloakkerne for grus. En lille opfordring til alle lad være med at skovle sneen ud på vejen. Med venlig hilsen Henning og Birgitte Mejlgaard Duevej 11 Møllevangens Tennisklub Møllevangens Tennisklub ligger på sportsarealet ved Møllevangsskolen. Klubben optager medlemmer der tilhører skolens optageområde. I øjeblikket er der ledige pladser. Banen er nyomlagt til kunstgræsbane. Hvis du er interesseret kan kontakt ske til kasseren: Ellen Ladegaard Fasanvej Århus V eller på telefon: Vi benytter on-line bookinsystem: 5

6 Budget 2011/2012: (revideret) Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN Budget Budget Regnskab Regnskab Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Resultatopgørelse Indtægter Kontingent, vej/kloak/sne - obligatorisk Kontingent, foreningen - obligatorisk Kontingent, foreningen - frivillig Renteindtægter, bank Indtægter ved salg af bog Øvrige indtægter (ejendomsmægler, annoncer og gebyr) Indtægter i alt Omkostninger Vej/kloak/sne Vedligeholdelse, vej Vedligeholdelse, kloak Snerydning Trafik/miljø I alt Arrangementer Fastelavn Travetur Øvrige arrangementer I alt Kommunikation Medlemsblad Hjemmeside I alt Administrationsomkostninger Kontorartikler m.v Forsikringer Medlemsmapper, opdateringer Regnskabsprogram Porto og gebyrer Bestyrelsesmøder Generalforsamlingen Kontingenter Historisk udvalg Udgivelse af bog Øvrige omkostninger I alt Omkostninger i alt Årets resultat Balance Aktiver Kassebeholdning Danske Bank - Budget Danske Bank - Aftaleindskud Danske Bank - Bogen Likvider i alt Lagerbeholdning af bogen Periodisering af web-hotel Aktiver i alt Passiver Egenkapital, forening Egenkapital pr. 1. januar Overført til vej/kloak/sne Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Egenkapital, vej/kloak/sne Egenkapital pr. 1. januar Overført fra foreningen Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Skyldige omkostninger Passiver i alt

7 De sociale relationer i kvarteret Focus-områder Nye medlemmer (Kontakt, udlevering af medlemsmappen): Tove Thomassen Bladet (Indsamle materialer, korrektur mv.): Steen Borregaard (Trine Grove) Hjemmesiden (Design og opdatering): Trine Grove (Steen Borregaard) Fastelavnsfesten (Organisering og gennemførelse): Tove Thomassen/Trine Grove (Morten H. Pedersen) * Bike & Run (Organisering og gennemførelse) Morten H. Pedersen Det visuelle miljø Kloak og vej (Vejsyn i April 2011, vedligeholdelse/kloakrensning): Sne (Snerydning efter aftale): Morten H. Pedersen (TrineGrove) Louis Nilsson Det organisatoriske arbejde Økonomi (Vedligeholdelse af nyt system) Tove Thomassen (Steen Borregaard) Kommunikation generelt, Indsamling af mails Peter Nørskov Mørch Bestyrelsesmøder (Indkalde, bestille lokaler og forplejning): Trine Grove (Tove Thomassen) Generalforsamlingen (Organisering, materialer, indkaldelse):trine Grove (Tove Thomassen) Naboorientering (Reagerer på kommunens henvendelser): Trine Grove 7

8 Fejning og Rensning af rendestensbrønde: Vi har i bestyrelsen diskuteret emnet på et bestyrelsesmøde og vi blev enige om at foretage en fejning og en oprensning af rendestensbrønde i hele pipkvarteret. I kvarteret er der 11 private veje med ca meter vejbane og ca meter fortov. Den kommende fejning bliver kun på vejbanen, mens grundejerne selv skal sørge for at feje fortovet. VI VIL FRA BESTYRELSEN OPFORDRE ALLE GRUNDEJERNE TIL AT FEJE FORTOVET INDEN ENTREPRENØREN KOMMER! Oprensning af rendestensbrøndene bliver efterfølgende foretaget af entreprenøren. Alle småsten, sand og slam bliver kørt bort af entreprenøren. VI VIL FRA BESTYRELSEN OGSÅ OPFOR- DRE ALLE GRUNDEJERNE TIL AT BILER, TRAILERE, LASTBILER, BARNEVOGNE, CYKLER & HESTEVOGNE IKKE BEFINDER SIG PÅ VEJBANEN NÅR ENTREPRENØREN KOMMER. Dato for fejning og oprensning: Ikke aftalt endnu: Det bliver en torsdag eller fredag snarest. Følg med på hjemmesiden sand fra en enkelt parcel Alm. vigepligt ell højre vigepligt: Test af den opmærsomme læsers vigepligts-sans: Alle ved, at vi skal holde tilbage for al trafik fra højre side i et normalt kryds i vort område, men: Hvem skal holde tilbage når cykel-børge nærmer sig et T-kryds og Fart-Inge kommer i bil ned af f.eks. Fasanvej? Cyklisten? Bilen? Den stærkeste? For at gøre opgaven lidt sværere, vil vi gerne vide hvem dette evt. gælder for: Offentlige ansatte? Private? Pensionister? Andre? Alle? Er det kun besøgende i området, der skal køre 30 km/t. i vort område: Ja? Nej?- Vi må da køre så hurtigt vi vil? Held og lykke med besvarelsen. Hilsen Bestyrelsen 8

9 Bike & Run Stafetten: Grundejerforeningen Fuglebakken kan i 2011 igen tilbyde alle grundejerne at deltage i en stafet på enten cykel eller iført løbesko. Bike & Run Stafetten arrangeres igen af Århus Firma Sport, Paludan Müllersvej 110, 8200 Århus N. Tidspunkt: Torsdag den 16. juni 2011, kl. 17:30-21:00 3 løbere skal hver løbe 5 km og 2 cyklister skal hver cykle 13,6 km så er marathon distancen i hus. Der kan stilles hold i 3 rækker: Herre, Dame og Mix. Sidste år kunne vi stille med 3 mixhold hvor mange bliver vi i år? Så tag din nabo eller genbo under armen og oplev et anderledes og sjovt motionsløb med andre grundejere. Cykelruten er ændret, så der ikke skal cykles indover boldbanerne. Nu skal der køres en lidt mindre kuperet rute 2 gange. Løberuten er stort set den samme, der løbes blot den anden vej rundt og skiftezonen er flyttet for at det også passer med en bedre cykelrute. I kan finde flere oplysninger på: Hvis du er interesseret i at deltage eller I kan stille med jeres eget hold så skal vi i bestyrelsen have følgende oplysninger: (Navn, alder, adresse, vil gerne deltage på cykel eller i løbet). Prisen for at deltage er: 75, -kr. /deltager Tilmeldingsfristen er 1. juni til: Efter tilmelding (som er bindende) modtager du/i info om holdene og kontonummer for betalingen til grundejerforeningen. De venligste hilsener på bestyrelsens vegne Morten Huus Pedersen, Svalevej 16. 9

10 Løst & Fast: Nye Medlemmer Ja efter at der i 2010 blev solgt 18 huse i foreningen sker der jo ikke så meget. Men vi byder Tornskadevej 46 B velkommen. De overtog huset midt i marts. Husk at meddele os hvis du sælger dit hus, så vi fortløbende kan have de rigtige oplysninger. På forhånd tak. Tove Thomassen Kontingent Som en del af jer har observeret og reageret på er kontingentet ikke udsendt endnu. Årsagen til at udsendelsen er rykket til efter generalforsamling er, at det giver os mulighed for evt. at lave ændringer på generalforsamlingen. Sådan var det også tidligere, men efter at vi har ændret regnskabsåret, er det også oplagt at rykke kontingent opkrævningen. Kontingentet for 2011 udsendes med dette blad og skal være betalt senest 10. maj Herefter pålægges der gebyr. Med venlig hilsen Tove Thomassen Rensning af kloakker Da vi ikke fik renset kloak sidste år, skal vi have det gjort i år. I den forbindelse vil vi bede de enkelte grundejere hjælpe os med at rense og feje rendesten ud for jeres matrikel, da de efter vinteren er meget beskidte. Ryger sandet ned i kloakken, skal vi betale ekstra, for at få det op og fjernet. Billedet side 8 illustrerer hvor meget sand, der kan ligge i rendestenen efter vinteren. Ender dette i loakken bliver vore udgifter meget høje, og belaster derfor vor økonomi fremover. På forhånd tak for hjælpen Med venlig hilsen Tove Thomassen 10 Annoncer Annoncer her i bladet er for lokale handlende til ejerforeningens medlemmer. Annoncerne kan primært tegnes af ejerforeningens medlemmer. Pris pr. år: kr. 600,00 Annoncen vil også vises på vor hjemmeside. Henvendelse: Steen Borregaard: Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder afholdes fra kl privat hos Tove Thomassen (hvis ikke andet er annonceret). Punkter til dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 10 dage før. Dagsorden skal udsendes senest 8 dage før, og referat tilsendt senest 8 dage efter mødet. Fastelavnsfest Fastelavnsfest 2012: Festen afholdes på legepladsen på hjørnet af Nattergalevej og Falkevej, og alle er inviteret. Se dato under: Kalender. Medlemsblad Materialer til bladet skal indsendes senest dagen før deadline. (se Kalender). Materialet modtages helst pr. mail, men alt materiale/gode ideer etc. modtages gerne. Generalforsamling Generalforsamlingen 2012 indkaldes i forbindelse med Bladet i januar/februar måned. Se deadlines for forslag samt diverse datoer under Kalender.

11 Bestyrelse Kalender Formand: Trine Grove Nattergalevej 22 - tel Næstformand/Kommunikation Peter Nørskov Mørch Fasanvej 11 A - tlf Kasserer - Nye medlemmer: Tove Thomassen Nattergalevej 15 - tel / Vej og kloak: Morten Huus Pedersen Svalevej 16 - tlf Snerydning: Louis Nilsson Falkevej 16 Ulla Møldrup Fasanvej 25 - tel Bladet: Steen Borregaard Ørnevej 8 - tel Januar kvartal 2011 Bestyrelsesmøde jan Deadline for materiale til generalfors. 02. feb Medlemsblad (mat. til generalfors) feb Generalforsamling feb Fastelavnsfest mar Bestyrelsesmøde (konstituering) mar Deadline for materiale til bladet mar April kvartal Medlemsblad (m. kontingentopkrævn.) 22. apr Bestyrelsesmøde (konstituering) apr Frist for indbetaling af kontingent maj Bestyrelsesmøde maj Frist for tilmelding til Bike & Run jun Deadline for materiale til bladet jun Bike & Run jun Bestyrelsesmøde jun Medlemsblad jun Juli kvartal Bestyrelsesmøde aug Deadline for materiale til bladet sep Bladet udsendes sep Bestyrelsesmøde (externt) sep Oktober kvartal Skovtur okt Bestyrelsesmøde nov Julehygge nov Deadline for materiale til bladet heruder indkaldelse til generalforsamling nov Bestyrelsesmøde dec Bladet udsendes dec Januar kvartal 2012 Bestyrelsesmøde jan Deadline for materiale til generalfors. 06. feb Fastelavnsfest feb Bladet med materiale til generalfors. udsendes (samt indbydelse til Fastelavfest) feb Generalforsamling feb Bestyrelsesmøde (konstituering) mar Webmaster: Trine Grove 1. suppleant: Britta H. Meyer - Svalevej 26 - tlf suppleant: Kjeld Kibsgaard - Nattergalevej Revisorer: Svend Asmussen (Blåmejsevej 7) Jan Rasmussen (Vagtelvej 13 B) Revisorsuppleant: Lise Hansen (Nattergalevej 37)

12 Fastelavnsfest2011 Den 6. marts 2011 afholdtes den traditionelle fastelavsfest på hjørnet af Nattergalevej og Falkevej. Hermed lidt indtryk fra den velbesøgte dag. Foto: Jakob Grove

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 3 - Dec. 2010 Kære Medlem Indhold: Fuglebakken GRUNDEJERFORENING Vi undskylder at Oktobers blad ikke kom på gaden, men håber at have fulgt op på manglen

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 3 - Sept. 2011 Kære Medlem Fuglebakken GRUNDEJERFORENING Vi valgte at springe over det planlagte blad i Juni måned, men håber dog på, at følgende blad kan

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 18. februar 2013 kl. 18:45 22:00 i foyeren i bygning S på Handelshøjskolen. Program:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken nr. 1 - April 2008 Medlemsblad for Grundejerforeningen Kære Medlem Så titter foråret rundt om hjørnet, og bladet må derfor atter en gang puttes i Jeres postkassen. Jeg håber

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af regnskab 2014 4. Indkomne forslag

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken. Generalforsamling

Grundejerforeningen Fuglebakken. Generalforsamling Grundejerforeningen Fuglebakken Generalforsamling Særnummer februar 2010 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes d. 23. februar 2010 kl. 19.00 22.00 på Lokalcentret

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingen 2004 var igen en god oplevelse. Det er der mange grunde til. Jeg vil prøve at nævne nogle stykker her.

Generalforsamlingen 2004 var igen en god oplevelse. Det er der mange grunde til. Jeg vil prøve at nævne nogle stykker her. !" %& & #$%&' ()**+! " " # $, -. /0 Nyhedsbrevet udgives af Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN af 1920 * Redaktion: John Hermansen og Lis Jensen * Ansvarshavende: John Hermansen- email: jaka@stofanet.dk,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 1, Januar2010 Kære Medlem Indlæg fra Handelshøjskolen, NRGi-fiber og et par private grundejere viser, at Fuglebakken er i stadig bevægelse med nye tiltag,

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrevet udgives af Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN af 1920 * Redaktion: John Hermansen og Lis Jensen *

Nyhedsbrevet udgives af Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN af 1920 * Redaktion: John Hermansen og Lis Jensen * #! " # Travetur d. 22. maj 14.00 17.00 1 ,&''$ Foråret er lige om hjørnet, eller det er måske allerede kommet. Det pibler i hvert fald op af jorden med forårsblomster, og musvitterne er mere interesserede

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Foreningsoplysninger... 3 Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 28. april til 1. maj 2017 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Dagsorden jf. vedtægterne:

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde A. Foreningens navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er Grundejerforeningen Slotsparken, Rønde. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Mødedag: 27. marts 2008 Vor ref.: SM www.oestergaardsparken.dk Deltagere: Samtlige grundejere i Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Afbud fra: Inviterede: Sted: Ugelbølle Forsamlingshus Dato/tid: 27.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: 20:00 22:30 Sted:

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 20 September 2006 Indhold: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling Formanden har ordet Løst og Fast NRGi Arrangementer Pæretræer på Fuglebakken

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Onsdag d. 14/4-2010 kl. 19:00 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 21 December 2006. Indhold: Referat fra generalforsamlingen 2006

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 21 December 2006. Indhold: Referat fra generalforsamlingen 2006 NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 21 December 2006 Indhold: Bestyrelsens konstituering Formanden har ordet Referat fra generalforsamlingen 2006 Opgavefordeling i bestyrelsen Årskalender

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers. Torsdag d. 12. februar 2015

Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers. Torsdag d. 12. februar 2015 Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers Torsdag d. 12. februar 2015 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse 4.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 6/3-2016 hos Jeppe Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, H.P., Jørgen, Peter Dagsorden: Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2017

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti. Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti. Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder Linda Kampmann, Kim Reenberg, Kim Sommer 10. januar 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1. Opfølgning

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling MTB Randers. Mandag d. 22. februar 2016

Velkommen til Generalforsamling MTB Randers. Mandag d. 22. februar 2016 Velkommen til Generalforsamling MTB Randers Mandag d. 22. februar 2016 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup Lystrup den 05.03.2017 Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Ørneparken onsdag den 22.03. 2017 kl. 19.30 i Elsted/Lystrup Beboerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Tidspunkt: Onsdag 15. april 2015, kl. 20:00 22:30

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 15.1.2015 Til: Grundejerne i Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab 2014 og

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere