Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere"

Transkript

1 Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

2 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere at være decentral leder?... 8 Samarbejde, rollefordeling og organisering - Hinandens bedste venner 9 Kommunikation og information - Ikke dem og os, men Vi Personaleområdet - Nye løsninger, der giver forenkling Opfølgning, kontrol og økonomiområdet - og nyt økonomisystem! Uddannelse og support - Hjælp til selvhjælp Refleksioner over; hvad kan gøres bedre Beskrivelse af projektets faser samt inddragelsen af decentrale ledere Opsamling - Fra projekt til kulturforandring? Bilag 1 Oversigt over de 62 forenklingsforslag samt status for gennemførelse... 17

3 Forord Første del af projekt administrativ forenkling blev gennemført på et tidspunkt i 2007, hvor vi var midt i dannelsen af den nye kommune og gav således et godt grundlag for det videre fusionsarbejde. Projektet satte fokus på, at kommunikation, vejledning og support er meget vigtig i en decentral organisation. Projektet har givet en direkte og ligefrem dialog mellem forvaltning og decentrale enheder, og en åbenhed overfor, at det er tilladt at stille spørgsmål ved gamle arbejdsrutiner og praksis. Vi bliver aldrig færdige med at udvikle organisationen og de administrative arbejdsgange, og derfor får vi også fremadrettet brug for dialogen og åbenheden. Resultaterne fra projekt administrativ forenkling kan anvendes både som inspiration, men også i form af bedre ressourceudnyttelse, mere tid til kerneopgaven og større trivsel og arbejdsglæde hos ledere og medarbejdere. Klaus Christiansen, Vicekommunaldirektør og projektejer Der eksisterer i dag mange udefra kommende regler og love, der regulerer det administrative arbejde, og som kan komplicere udførelsen af arbejdsopgaverne. Derfor er det også vigtigt, at vi selv afskaffer egne overflødige regler og arbejdsgange, så det administrative bøvl mindskes mest muligt. 3

4 Indledning 4 Randers Kommune har en målsætning om, at det skal være lettere at være decentral leder. Derfor igangsatte direktionen i efteråret 2007 projekt administrativ forenkling for decentrale ledere. Projektets formål er at forenkle de decentrale lederes administrative opgaver mest muligt. Det vil mere konkret sige en undersøgelse af hvilke administrative arbejdsopgaver og procedurer, der er særligt udfordrende for de decentrale ledere, og på baggrund heraf opstille konkrete forslag til forenklinger af arbejdsgange. Til at forestå arbejdet blev der nedsat en projektgruppe. Projektgruppen har udarbejdet en analyse af de mest udfordrende opgaver og opstillet 62 forslag til forenklinger. 59 ud af de 62 forslag er p.t. igangsat eller gennemført. Evalueringen er gennemført via fokusinterviews med lederrepræsentanter fra Sundhed og Ældre, enkeltinterviews med ledere fra Social og Arbejdsmarked, deltagelse i ledermøder for daginstitutioner og ældreområdet samt en fælles drøftelse i projektgruppen og styregruppen. Læsevejledning Evalueringen består af 4 dele: Del 1 - Indeholder udvalgte portrætter af projektets vigtigste resultater Del 2 - Belyser i hvilken grad projektet har nået sit overordnede mål og behandler de mere konkrete resultater projektet har opnået samt reflekterer over, hvad der kan gøres bedre. Projektet skal nu afsluttes. Derfor er det tid til at gøre status over, om projektet har medvirket til, at det er blevet lettere at udføre de administrative opgaver. Evalueringen af projektet indgår som et delelement i effektiviseringsstrategien for Randers Kommune. I strategien beskrives både statslige og interne tiltag til effektivisering af arbejdsgange og regler i kommunen, så der fortsat kan leveres serviceydelser og løses myndighedsopgaver på et højt kvalitativt niveau. Der er således fortsat fokus på forenkling, hvor erfaringerne fra projekt administrativ forenkling kan bruges som inspiration til det videre arbejde. Del 3 - Beskriver projektets faser, samt hvorledes de decentrale ledere har været inddraget. Del 4 - Opsamling; fra projekt til kulturforandring?

5 Udvalgte portrætter af projektets resultater Nedenfor er et udpluk af projektets resultater, som i særlig grad har forenklet det administrative arbejde, eller som på anden vis har bidraget til et godt resultat. De udvalgte eksempler er foretaget på baggrund af tilbagemeldinger fra de decentrale ledere. Tilsammen viser ek- semplerne, at mange af de 62 forslag har medført endog væsentlige forenklinger for de decentrale ledere og i nogle tilfælde også for kommunens forvaltninger. Eksemplerne kan samtidig inspirere til igangsættelse af endnu flere forenklingstiltag i kommunen. Decentralt lønforhandlingssystem skaber forenkling både centralt og decentralt Der bruges meget tid decentralt på arbejdsgange vedr. lønforhandling. Derfor stillede De decentrale ledere fortæller om systemet: projektgruppen en række forslag til forenklinger. Der er nu blevet oprettet et decentralt tid. Med det nye system kommer alle oplys- Før var det en ret stor opgave, der tog meget elektronisk lønforhandlingssystem. Lønforhandleren (lederen) kan nu automatisk se det har virkelig betydet noget for os. Det er ninger frem..det er en meget stor forenkling.. lønsammensætningen for de medarbejdere, stadigvæk en arbejdsopgave, der tager tid, vedkommende har ansvaret for at forhandle men den er meget forenklet. løn for. Derudover vil lederen også kunne se, hvad eventuelle lønforbedringer betyder for Super, Super Super..i disse travle tider ser den enkelte medarbejder. Hele autorisationsdelen er ligeledes tænkt og implementeret så giver os tid til at udføre andre og nye opgaver man om opgaverne kan gøres hurtigere det rationelt som muligt. Dette har effektiviseret arbejdsgangen væsentligt både centralt og Førhen skulle vi selv finde data på hver enkelt medarbejders lønsammensætning..der decentralt. Lederen skal nu ikke længere selv finde oplysningerne, da disse fremkommer var en del tastearbejde.. Det kommer automatisk nu er blevet meget nemmere fø- automatisk. Version 2 er implementeret og kan håndtere alle de løbende lønforhandlinger og indeholder lelsen er rar rapportmuligheder. 5

6 Legalt at stille spørgsmålstegn ved de administrative arbejdsopgaver i fokuspanelet Et af forslagene fra projektgruppen var nedsættelse af et fokuspanel bestående af både okay at stille spørgsmålstegn ved udførelsen..har medført en kultur omkring, at det er sekretariats- og stabschefer, vicekommunaldirektør samt decentrale ledere og medar- gøre det lidt mere enkelt. af de administrative opgaver ift. kan vi ikke bejdere. Panelet mødes 4 gange årligt for at forbedre dialogen, forståelsen for hinandens Der er et andet fokus, når topledelsen også arbejde og underbygge kulturen om, at alle sidder der vi snakker med chefen, som bærer det hjem.. Her er der et organ, vi kan gøre har ret og pligt til at stille spørgsmål til nuværende administrative arbejdsgange. noget med hurtigt ud over felten Deltagerne fortæller: 6 Dialogmøder giver lettelser i hverdagen Dialogmøder giver lettelser i hverdagen Personale & HR tilbyder nu dialogmøder med de decentrale ledere om hjælp til opgaveløsninger mv. Dialogmøderne finder sted på den enkelte institution og foregår mellem relevante medarbejdere fra Personale & HR samt den pågældende leder og evt. administrative medarbejdere. En medarbejder fra Personale & HR udtaler: Jo bedre kommunikation og dialog.. at man kender hinanden fra hverdagen, jo bedre kan man sætte sig ind i hinandens opgaver det oplever jeg ved dialogmøderne..god dialog er rod til bedre forståelse, så det ikke er dem og os, men vi. En decentral leder udtaler: de sidder nok derinde og har regler, men så når man møder hinanden er det helt anderledes. Fælles kursusadministration har lettet administrationen og skabt overblik En stor kommune som Randers har mange forenklet, og kursisten foretager nu selv til kursustilbud, og de decentrale ledere har og afmelding. brugt meget tid på at finde frem til relevante kurser og på tilmeldingsproceduren. Kommunen har nu fået et fælles kursusadministrati- til. Man skal ikke alle steder ind for at finde Det er nemt at gå den vej ind og melde sig onssystem, Kompetancebroen, der har skabt kurserne. overblik over samt afdækket behovet for kursus- og uddannelsestilbud i kommunen. Det er meget nemmere at se om et kursus er Derudover er de administrative opgaver vedr. ledigt eller booket op, så det passer med ens tilmelding samt afholdelse af kurserne blevet kalender. Før skulle man bruge masser af tid på at ringe rundt

7 Cafémøder skaber god dialog og synlighed omkring resultater De 62 forslag til forenklinger blev præsenteret for alle de decentrale ledere, direktionen, er altid noget godt i, at man kan møde op og Det var godt. Det var en oplevelse for os der fagchefer samt hovedudvalget ved 3 ens cafemøder med deltagere hver gang. Café- drøfte de udfordringer, vi har uforpligtende. møderne blev anvendt som en del af høringsfasen, men møderne gav også mulighed for åben fagligt om nogle problemer, som vi faktisk de- alle snakker sammen høj og lav og tvær- dialog på tværs af aftaleenheder, forvaltninger, ler, selvom vi laver opgaverne forskelligt.. stabe og lederniveauer. Cafémøderne medvirkede således til større forståelse for hinandens der større potentiale for udvikling, når vi bre- at det er andre hoveder end de vante, så er arbejdsopgaver og udfordringer, men også til der os ud over vores eget felt at synliggøre projektets forenklingsforslag. Suverænt godt..dialog på en anden måde, Både centrale og decentrale ledere har udtrykt stor begejstring for cafemøderne. Selv- med noget, og der kom ting frem, som man det har inspireret os andre til at komme frem om det er 2 år siden, er det noget som huskes, og som forbindes med projektet: gode ellers ikke hører, det var virkelig godt, det gav ideer.. 7

8 Projektets resultater Er det blevet lettere at være decentral leder? 8 Overordnet set udtrykker de decentrale ledere stor tilfredshed med projektet: et godt projekt, der har haft en effekt på flere områder. Selvom mange af hovedaktiviteterne fandt sted i 2008 er det et kendt projekt hos de decentrale ledere, hvor der udtrykkes stor tilfredshed med, at man har arbejdet aktivt med de udfordringer, som lederne oplever i deres hverdag: Vores udfordringer er blevet taget alvorligt. Med udgangspunkt i undersøgelsen af, hvilke opgaver, der var mest udfordrende for de decentrale ledere opstillede projektgruppen 62 forslag til forenklinger fordelt indenfor følgende områder: Samarbejde, rollefordeling og organisering Kommunikation og information Personaleområdet Opfølgning, kontrol og økonomiområdet Uddannelse og support. Der er 59 ud af 62 forslag, der er igangsat eller gennemført. De forslag, der endnu ikke er igangsat, skyldes primært tekniske løsninger. Forslagene blev udarbejdet i Derfor er det også naturligt, at indholdet i nogle af forslagene har ændret sig i takt med nye behov, og at andre forslag ikke længere er relevante. Derudover er der også forskel på graden af udmøntningen. Fælles for forslagenes udmøntning er, at alle forslag har tjent som inspiration til, hvor fokus fremadrettet skal ligge, og at indholdet er blevet vurderet, før forslagene er gennemført eller blevet afvist. Af bilag 1 ses en oversigt over de 62 forslag til forenklinger samt en kort status på forslagenes gennemførelse. Mange af forslagene har resulteret i ændrede arbejdsgange og et fokus på: Kan vi ikke gøre det lidt lettere. Netop gennemførelsen af forslagene vakte bekymring hos de decentrale ledere, da forslagene blev præsenteret. Det vurderes at have været en gevinst for projektet, at det har været ledelsesmæssigt forankret hos vicekommunaldirektøren, hvor et projektsekretariat har haft ansvaret for udførelsen, og hvor den øvrige ledelse på stabs- og sekretariatschefsniveau har været ansvarlige for selve gennemførelsen af forslagene. Dette har medvirket til, at projektet er blevet prioriteret, og at medarbejderne har arbejdet aktivt med forslagenes gennemførelse. Som en decentral leder fortæller: Jeg har haft en oplevelse af, at der er fokus på forenkling i Randers Kommune. En central leder siger: Meget kan forandres, hvis vi vil. Mange decentrale ledere betoner vigtigheden af, at projektet har haft et tværgående fokus. Selvom de decentrale ledere sidder indenfor forskellige forvaltningsområder, så skal alle ledere indgå i ansættelsesprocesser og forholde sig til et budget. Derfor har en gevinst ved projektet været, at der også er gennemført tiltag, der går på tværs af kommunen.

9 I de næste afsnit vurderes effekten af forslagene mere konkret, hvor resultaterne er opdelt efter emner. Det er de vigtigste resultater, der er fremdraget. For en mere detaljeret gennemgang af forslagene og deres effekt - se bilag 1. i den forbindelse, at projektet har medvirket til en fælles forståelse centralt og decentralt for hinandens arbejdsopgaver, og de oplevede udfordringer. Netop princippet hinandens bedste venner, har været et vigtigt tema for projektet. En daginstitutionsleder fortæller: Samarbejde, rollefordeling og organisering - Hinandens bedste venner I 2007 oplevede lederne udfordringer med hensyn til overblik over opgaveløsninger og kontaktpersoner. Der var behov for at få flere informationer og i højere grad at blive inddraget, når vigtige beslutninger træffes. Der blev stillet en række forslag til forenklinger i forhold til samarbejde og rollefordeling mellem det centrale og decentrale niveau samt forslag til beskrivelse af arbejdsgange og ændret organisering af administrative arbejdsopgaver. Forslagene har primært udmøntet sig i: Beskrivelser af arbejdsgange og processer samt vejledninger vedr. anvendelsen af KMD Opus Analyser af en række administrative processer eksempelvis ansættelsesprocessen og lokal løn. Herunder fastlæggelse af rollefordeling, samarbejdsprincipper mv. Overblik over organisationen (diagram) samt netværksgrupper Fokuspanel for administrative opgaver (se beskrivelse i forrige afsnit). Før var det lidt irriterende, hvis der blev stillet for mange spørgsmål. Nu er det ok, og når jeg spørger, hører jeg jo også, at der er andre behov end mine det kan jo være, at der er en god grund til, at opgaverne skal udføres på en bestemt vis. Projektet har primært fokuseret på, at forslagene skulle være konkrete i indhold. Projektgruppen opstillede dog forskellige modeller for udførelse af fælles administrative arbejdsopgaver. Der blev bl.a. anbefalet en model med fælles områdeadministration, hvor institutionerne kunne gå sammen om udførelsen af fælles administrative opgaver. Der har imidlertid ikke blandt de decentrale ledere været opbakning til forsøget. 9 Disse samt øvrige tiltag har bidraget til et overblik over, hvem gør hvad, og at man på tværs af kommunen har haft mulighed for at diskutere koncepter for opgaveløsninger. Lederne nævner

10 10 Kommunikation og information - Ikke dem og os, men Vi På baggrund af ledernes oplevede udfordringer med informationsniveauet og dialogen mellem det centrale og decentrale niveau er der i dag udarbejdet følgende tiltag: Nyhedsbreve fra stabene 5-6 pr. år Abonnement på relevante dagsordener og referater Broen og Personaleportalen er blevet forenklet og opgraderet, så de indeholder relevant information og er lettere tilgængelige Tilbud om dialogmøde med Personale & HR (se forrige afsnit) Oprettelse af medarbejderdatabase Implementeringen af ny platform CMS, der forventes at forbedre mulighederne for kommunikation internt og eksternt i kommunen. Hos de decentrale ledere er det især tilbuddet om dialogmøde, muligheden for abonnement på dagsordner og referater og revidering af Personaleportalen, der er stor tilfredshed med. Eksempelvis siger lederne om Personaleportalen og mulighederne for abonnent: I dag er Personaleportalen let at finde ud af.rart at vi har mulighed for at få relevante nyheder i indbakken. Lederne fremhæver særligt tilbuddet om dialogmøde med Personale & HR se portrætter. Dette nævnes som en virkelig succes både hos medarbejdere i Personale & HR samt hos lederne og understreger dermed også, at god dialog og nem adgang til relevant information og viden er essentiel for en effektiv udførelse af de administrative opgaver: Jeg mødes altid af en venlig tone selvom jeg spørger om det samme flere gange de må jo høre de samme spørgsmål igen og igen. Personaleområdet - Nye løsninger, der giver forenkling De indledende undersøgelser af, hvilke administrative opgaver, der var særligt udfordrende for de decentrale ledere viste, at mange af de administrative opgaver indenfor personaleområdet var både tidskrævende og udfordrende for lederne. For mange ledere betød kommunesammenlægningen nye måder at arbejde på samt nye opgaver. Det var især ansættelses- og lokallønsprocessen, der var problematiske. Personale & HR har arbejdet aktivt med forslagene indenfor personaleområdet, hvilket bl.a. har resulteret i: Decentralt lønforhandlingssystem (se beskrivelse under portrætter) Kortlægning af ansættelses og lokallønsprocessen Oprettelse af fanebladet Jeg skal ansætte en medarbejder. Denne indeholder vejledning til de forskellige trin i processen, relevante links til nødvendige breve etc. Blanketoversigt, hvor der kan søges efter hovedemner Liste over kontaktpersoner, hvor der kan søges på emner eller personer

11 Lederne anerkender det store arbejde, som Personale & HR har udført. Især det decentrale lønforhandlingssystem betegnes som en af de største forenklinger, som projektet har medført. Lederne finder også, at ansættelsesprocessen er blevet lettere, og at det er mere overskueligt, hvor man kan finde relevant information og evt. en kontaktperson, hvis man bliver i tvivl om, hvordan en opgave skal løses. En leder fortæller bl.a.: Ansættelsesprocessen er helt klart blevet nemmere jeg ved, hvem jeg skal kontakte, hvis jeg har problemer. Opfølgning, kontrol og økonomiområdet - og nyt økonomisystem! Lederne oplevede i 2007, at de brugte meget tid på kontrol og indberetningsopgaver, og der var stor efterspørgsel på at gøre arbejdsgangene mere digitale. Derudover var der et flertal af ledere, der manglede overblik over økonomien og indkøbsaftalerne, samt fandt autorisationsprocessen besværlig. De opstillede forslag til forenklinger har primært udmøntet sig i følgende resultater: Nyt kasse og regnskabsregulativ herunder undervisning i anvendelsen af integreret anvisning Elektronisk indberetning indenfor løn, dagpengeområdet (DP333), og i 2010 forventes indført system til flexjobrefusion 11

12 12 Diverse vejledninger eks. flytning af budgetmidler, artskonti, samt procedure for autorisationer til Opus Tydeliggørelse af regninger samt lettere bilagshåndtering i Opus Procesbeskrivelse for autorisationsprocedure vedr. Opus Nyt autorisationssystem Ændret kontoplan Kommunen har netop implementeret nyt økonomi og E- handelssystem (KMD Opus), hvor de decentrale ledere og medarbejdere har været inddraget bl.a. omkring ombygning af ny kontoplan, kortlægning af processer samt i selve projektorganisationen. På kort sigt vil de fleste ledere nok sige, at KMD Opus ikke har medført forenklinger. Men i relation til indførelsen af KMD Opus er der blevet udarbejdet en række vejledninger og procesbeskrivelser, som lederne roser. Dette har givet overblik over processer, hvem gør hvad og til dels, hvilke muligheder systemet giver. Derudover nævner mange ledere også, at de generelt har mere overblik over deres økonomi end i 2007 efter kommunesammenlægningen. Der er dog ingen tvivl om, at dette er et område, der med fordel kan prioriteres fremadrettet. Emnet behandles yderligere i afsnit 2.6. Uddannelse og support - Hjælp til selvhjælp De decentrale ledere efterlyste mere rettidig uddannelse, overblik over kurser, introduktionsdag for nye ledere og medarbejdere, samt at supporten generelt blev opprioriteret. Projektgruppen stillede en række forslag, og nedenfor er opstillet de primære resultater af disse: Oprettelse af kursusportal, der giver overblik over kurser samt mulighed for decentral til og afmelding (se portrætter for beskrivelse) Introduktionsdag for nye ledere og medarbejdere Analyse af ledernes kompetenceniveau samt iværksættelse af forskellige uddannelsesforløb for ledere Supporten kan se ledernes skærmbillede Oprettelse af supportorganisation for KMD Opus Tilrettelæggelse og gennemførelse af plan for uddannelse for decentrale brugere af KMD Opus herunder forskellige former for uddannelse bl.a. klasseundervisning med hands on erfaring samt åben workshop Erfaringerne fra projektet er blevet tænkt ind i uddannelsesforløbet for KMD Opus. Her lykkedes det at få uddannet over 1000 brugere rettidigt. Under implementeringen af KMD Opus er der blevet arbejdet med forskellige undervisningsmetoder og oprettet en supportorganisation, som bygger på projektets anbefalinger. Lederne er særligt tilfredse med kursusportalen, der har givet administrative lettelser samt mere overblik. Derudover nævnes også introduktionsdagene, samt at supporten er blevet bedre, hvor især muligheden for, at supporten kan se brugerens skærmbillede nævnes som en lettelse.

13 Refleksioner over; hvad kan gøres bedre Generelt er der stor tilfredshed med projektet, og de resultater projektet har medført. Men der er stadig områder, som med fordel kan forenkles endnu mere også forslag, som har været behandlet i projektet. Kommunikation mellem forvaltninger/stabe og de decentrale ledere og medarbejdere kan forbedres i endnu højere grad samt overblikket over, hvor og hvem man skal henvende sig til for at finde relevante oplysninger. Mest toneangivende er dog, at der stadig er store udfordringer omkring økonomiområdet. Her handler det især om manglende overblik over økonomien både generelt i forhold til anvendelse af økonomisystemet KMD Opus, men også manglende overblik over eksempelvis overførsler og refusioner samt autorisationsprocessen. I relation hertil, er der også rigtig mange, der nævner E-indkøbssystemet. Man skal her huske, at kommunen netop har implementeret et nyt og E- handelssystem, hvor der naturligvis følger udfordringer med i kølvandet. Omvendt er det dog også vigtigt, at man tager disse udfordringer alvorligt og arbejder aktivt med dem fremadrettet, så der fortsat er fokus på, at det skal være lettere at være decentral leder. Man kan således styrke viden på området, og de øvrige problemstillinger, som knytter sig til anvendelsen af økonomisystemet. I en tid, hvor økonomien er stram, er der endnu mere behov for en effektiv økonomistyring. 13

14 Beskrivelse af projektets faser samt inddragelsen af decentrale ledere 14 Projekt administrativ forenkling er forløbet i forskellige faser fra det indledende arbejde, hvor formål og målgruppe blev fastlagt over analysearbejdet, herunder kortlægning af udfordrende opgaver samt generering af forslag, til udmøntning af de 62 forslag og endelig evaluering (se figur nederst på siden). Projektet blev startet i 2007, hvor der blev nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter for de decentrale ledere inden for skole- ældre- og daginstitutionsområderne samt de sociale institutioner. Derudover har der i gruppen været repræsentanter fra, Personale & HR samt sekretariaterne. Projektet blev indledt med 4 fokusgruppeinterviews med decentrale ledere, for hurtigt at få identificeret de væsentligste udfordringer, og for at få de første ideer til forenklinger. Efterfølgende udarbejdede projektgruppen et katalog med 62 forenklingsforslag. Forslagene blev præsenteret for alle kommunens ledere ved 3 ens cafémøder med deltagere hver gang. Direktionen vedtog i oktober 2008 de 62 forenklingsforslag. Siden 2008 har sekretariatschefgruppen fungeret som styregruppe for projektet, og været ansvarlig for udmøntningen af forslagene. I selve udmøntningen har de decentrale ledere og medarbejdere indgået aktivt i arbejdet. Eksempelvis har lederne i høj grad været inddraget i kortlægningen af administrative processer, i implementeringen af KMD Opus samt i udarbejdelsen af den nye personaleportal. På næste side er projektets faser opstillet skematisk. På den baggrund blev der udarbejdet et spørgeskema, som blev sendt til alle decentrale ledere af en aftaleenhed. Svarprocenten blev 86%. Resultaterne fra fokusinterviewene og spørgeskemaundersøgelsen kan læses på Broen, hvor også de øvrige rapporter er at finde se Broen under fanebladet: Organisationen/ Projekt administrativ forenkling/ Projektgruppens rapporter.

15 Formål og målgruppe Analyse af udfordrende opgaver samt generering af forslag Udmøntning af 62 forslag til forenklinger Evaluering Forenkle de decentrale lederes adm. opgaver mest mualigt herunder: - kortlægning af udfordrende opgaver - opstilling af konkrete forslag til forenklinger Fokus er de decentrale ledere af en aftaleenhed 4 fokusinterviews med decentrale ledere Spørgeskemaundersøgelse til alle decentrale ledere af en aftaleenhed 62 forslag til forenklinger Præsentation af forslag ved cafémøder Sekretariatschefgruppen har været ansvarlig for gennemførelsen Der er udpeget ansvarlige for udmøntningen herunder stabe og forvaltninger Status hver 2. måned 59 ud af 62 forslag er gennemført helt eller delvist. Deltagelse i ledermøder for daginstitutioner og skoler Fokusinterviews med ledere fra Social og Arbejdsmarked og Sundhed og Ældre Fælles drøftelse i projektgruppe og styregruppe Evaluering behandles i direktionen og økonomiudvalget i maj/juni 15

16 Opsamling - Fra projekt til kulturforandring? 16 Er det så blevet lettere at være decentral leder? Alle vil nok anerkende, at arbejdet som decentral leder kræver mange kompetencer, hvor det administrative arbejde blot er en af de mange facetter, som en decentral leder skal have. Når man spørger lederne, har de en oplevelse af, at meget er blevet lettere siden 2007 herunder også de administrative opgaver. Dette skyldes naturligvis flere ting end blot Projekt administrativ forenkling, men mange nævner, at projektet har forenklet hverdagen og sat fokus på de udfordringer, som de administrative opgaver giver de decentrale ledere. En leder siger: Projektet blev taget alvorligt emner som blev bragt op blev taget med i forslagene. Som de forrige afsnit viser, er mange af forslagene blevet gennemført med god effekt både for centrale og decentrale medarbejdere og ledere. Der er således udarbejdet mere effektive arbejdsgange og nye systemer til udførelsen af de administrative opgaver, som har forenklet og effektiviseret de decentrale lederes hverdag. Men en vigtig gevinst ved projektet må desuden siges at være den kulturændring, projektet har medført, ift. en fælles forståelse - både centralt og decentralt -, at det er okay at stille spørgsmålstegn ved de administrative opgaver: Det er blevet en kultur, at man altid er velkomme til at spørge til, hvorfor det er sådan her. Nu deler vi samme opgaver, nu ikke længer dem og os... vi er nød til at åbne op og snakke sammen. En anden vigtig effekt af projektet er, at der er blevet sat mere fokus på inddragelse af det decentrale led i de centrale beslutninger. Via inddragelse og dialog opnås således ofte både central og decentral forståelse. De decentrale ledere betoner, at der fremadrettet også skal være opmærksomhed på forenkling af regler og arbejdsgange, og at den læring, som projektet har bibragt, bør integreres i måden at tænke udvikling på.

17 Bilag 1 Oversigt over de 62 forenklingsforslag samt status for gennemførelse Emne Nr Forslag Tovholder Status Samarbejde og rollefordeling 7 Udførelse af fælles administrative arbejdsopgaver Organisering 1 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser 2 Tydeliggørelse af rollefordeling samt formål med de administrative arbejdsopgaver 3 Udarbejdelse af principper for udlægning af nye opgaver og tiltag 4 Overblik over organisationen Organisationsdiagram 5 Overblik over netværksgrupper 6 Fokuspanel af decentrale ledere og medarbejdere Byråds- og direktionssekretariatet Personale og HR Børn og Skole Igangsat. Arbejdsgangsbeskrivelser og procedurer om budget, regnskab og indkøb og dertil hørende vejledninger og manualer for Opus er tilgængelige på Broen Der offentliggøres 5 procesbeskrivelser i løbet af foråret 2010, som indeholder beskrivelser af arbejdsgange, ansvarsfordeling og vejledningsmateriale: - autorisationsprocessen - proces for ændringer af organisationen - modtagelse og betaling af fakturaer - afgivelse af indkøbsordre, varemodtagelse og betaling - ændringer af kontoplanen. Der henvises til arbejdsgangsbeskrivelser samt de udarbejdede analyser, der har været gennemført via projekt administrativ styring (KMD Opus). Eksempelvis ansættelsesprocessen, bilagshåndtering samt lokal løn. Dette har tydeliggjort rollefordelingen på en række centrale administrative opgaver. Der skal fortsat være fokus at tydeliggøre rollefordelingen, når nye opgaver udrulles. Igangsat. Forslag til principper behandles i fokusgruppepanelet i efteråret Diagrammet er lagt på Broen og Randers.dk. Oplysningerne ligger på Broen under Personale -> kompetenceudvikling. Sekretariatscheferne skal fremover selv opdatere. (fortløbende). Gruppen er nedsat. Der afholdes 4 møder årligt.. Kun én daginstitution har ønsket at indgå i et samarbejde. Sekretariatschefgruppen har derfor besluttet at der ikke skal arbejdes videre med projektet, der betragtes som afsluttet. 17

18 Emne Nr Forslag Tovholder Status 18 Kommunikation& information 8 Forenkling af MED system 9 Nyhedsbreve med administrativ information Personale og HR Byråds- og direktionssekretariatet. Evaluering af MED-aftalen er gennemført i december februar Hovedudvalget behandlede resultaterne d. 6. marts Evalueringen førte ikke til ændringer i MED-aftalen Der er etableret en MED-database i sommeren 2009 i forbindelse med valget til MED-organisationen. MED-databasen giver et overblik over valgte til MED-organisationen herunder sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere. MED-databasen vedligeholdes af administratorer i fagområder og stabe. (fortløbende) Nyhedsbreve er udsendt i 2009 og evalueres i marts Nyhedsbreve fra stabene udsendes 5-6 gange årligt. Samtidig overvejes, hvilke andre nyhedsbreve, f.eks. nyt om Opus, nyt om esdh, m.fl., der kan erstattes af det nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udsendes på mail til alle decentrale ledere. 10 Informationsmøder Personale og HR / fortløbende. Personale og HR indbyder til informationsmøder efter behov. Fag- og stabschefer kan invitere Personale og HR til deltagelse i møder ved behov. Formen har karakter af deltagelse i etablerede mødefora typisk ledermøder, deltagelse i kursusrække, workshop og ad hoc. 11 Formidling af vigtige mødebeslutninger 12 Forenkling af Personaleportalen - Pakker med relevante dokumenter Byråds- og direktionssekretariatet Personale og HR / Fortløbende Proceduren er, at det er sagsbehandleren på en sag, der - efter beslutning i politisk udvalg, direktion har ansvaret for opfølgning på beslutning, herunder den målrettede formidling. Hoved-MED og Direktion udsender derudover nyhedsbreve efter møderne. Hvorledes opfølgnings-aftalen er i diverse chefgrupper og MED-udvalg vides ikke. Der opfordres til at: tage stilling til ansvaret for den målrettede opfølgning på beslutninger hvis det ikke er sket at der i hver forvaltning via forvaltningernes ledergrupper sættes fokus på, om formidling og opfølgning på beslutninger foregår som aftalt hver forvaltning finder sin måde Ovenstående drøftet i sekretariatsgruppen som var enige og bærer det videre i egen forvaltningen.. Den nye personaleportal er i drift, ligger på Broen under fanebladet

19 Emne Nr Forslag Tovholder Status Personaleområdet 13 Forenkling af Broen Byråds- og direktionssekretariatet 14 Pixibøger med vejledninger til arbejdsgange 15 Vedligeholdelse af distributionslister i outlook Personale & HR Igangsat - Der er nedsat arbejdsgruppe på tværs af forvaltninger, der arbejder på forbedret udnyttelse af søgemaskinen - Personaleportal er etableret - Personificeret indgang mangler - Fokusgruppe har holdt møde om Broen - Aftalt med web forvaltningsansvar at de skal følge op på struktur, mange klik etc. - Der er renset ud i bokse etc. Der er udført flere forbedringer, og arbejdsgruppen er derfor ikke kørende længere. Fremover vil der være tale om en løbende proces. /fortløbende Der arbejdes løbende på forskellige områder. Vejledningerne er tilgængelige på Broen under /fortløbende Personale- og HR afdelingen foretager pt. ændringer i distributionslister. 16 Medarbejderdatabase IT Er igangsat. Der er etableret en medarbejderdatabase. Hænger sammen med implementering af IP-telefoni og Public360 mht, personsager. 17 Vedligeholdelse af distributionslister i outlook 18 Abonnement (tvungen) på relevante informationer 19 Liste over hvem de decentrale ledere kan udarbejde ansættelsesbreve for 20 Placering af forhandlingskompetencen hos de faglige organisationer 21 link til afsnit i overenskomsten Byråds- og direktionssekretariatet Byråds- og direktionssekretariatet Personale & HR. Personale & HR. Personale & HR Endnu ikke igangsat Kommunens hjemmeside får ny platform primo 2011 (CMS). Muligheder for klubber på Broen vil blive etableret i forbindelse med implementeringen af CMS. Igangsat Der er nu mulighed for at abonnere på dagsordner og referater. Tilførelsen af yderligere funktioner afventer indførelsen af CMS primo Ansættelsesbreve udarbejdes decentralt for alle stillingskategorier, som fremgår af skabelonerne.. Ved et af de to årlige møder med de faglige organisationer drøftedes d. 23. marts 2009 uddelegering af forhandlingskompetencen i Randers Kommune.. På Broen, Personale er der under Brug Genvejen, lavet en rolle: Jeg skal ansætte en medarbejder, som giver oversigt over alle relevante informationer og link til nødvendige breve i forbindelse med ansættelses-arbejdet. Der er ikke lavet link fra ansættelsesbrevene til f. eks. Schultz Lovsamling, da link forsvinder ved opdatering af ansættelsesbrevene. 19

20 20 Emne Nr Forslag Tovholder Status 22 Vejledninger til lønindplacering samt udfyldning af skema til ansættelsesbreve 23 Automatisk tilknytning af skemaer, der hører til ansættelser 24 Tekst på lønforbedringsskema 25 Flytning af arbejdet med revidering af lønforbedringsskema til Personale & HR 26 Effektivisering af lønforbedringsskemaer til Lokal Løn 27 Kortlægning og tydeliggørelse af proces for Lokal Løn 28 Kortlægning af ansættelsesprocessen 29 Udbetaling a conto til nye medarbejdere Personale & HR. Personale & HR Som punkt 22 Personale & HR Personale & HR På Broen, Personale er der under Brug Genvejen, lavet en rolle: Jeg skal ansætte en medarbejder, som giver oversigt over alle relevante informationer og link til nødvendige breve i forbindelse med ansættelsesarbejdet. Derudover er lavet en Blanket oversigt, hvor der kan søges på blanketter efter hovedemner, alfabetisk eller fritekstsøgning. Version 1 er afsluttet og sat i drift den i forbindelse med Lokal løndannelse pr Version 2, der omfatter alle typer af decentral lønforhandling er planlagt sat i drift medio april 2010 Som punkt 24 Personale & HR (som pkt. 24) Personale & HR Personale & HR Personale & HR Personale- og HR har udarbejdet tidsplan, og laver opfølgning på processen. Der er gennemført en administrativ proces vedrørende Ansættelsesprocessen I forbindelse med flytning af Personaleportalen til Broen er hovedparten af de ønsker, der fremkommer i rapporten gennemført, bortset fra den grafiske præsentation. Der udbetales a conto efter aftale med nærmeste leder. Der er ingen ændring i forhold til tidligere, idet udbetalinger altid har fundet sted. 30 Letlæselige lønsedler Personale & HR. KMD har det ikke som 1. prioritet. Personale- og HR afdelingen har overfor KMD tilkendegivet, at vi gerne vil være med til at komme med forslag og ønsker.

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling Emne Nr Forslag Tovholder Status Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser. Arbejdsgangsbeskrivelser og procedurer om budget, regnskab

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen

Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen Igangv rende delprojekter: Forslag nr. Forslag Ansvarlig for forslaget Tidsplan Status Bem rkninger 16 Medarbejderdatabase (Kommunikation og information)

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Datarapport. - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger

Datarapport. - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger Datarapport - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger Version 4, d. 14. maj, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre. Social og Arbejdsmarked

1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre. Social og Arbejdsmarked 1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. I det følgende vil du blive stillet en række spørgsmål om, hvordan du oplever en række administrative arbejdsopgaver primært inden for økonomi - og personaleområdet.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Hvad er brugerundersøgelsen blevet brugt til

Hvad er brugerundersøgelsen blevet brugt til Hvor er brugertilfredsundersøgelsen gennemført? Hvem er blevet spurgt i undersøgelsen? Hvad er brugerundersøgelsen blevet brugt til Er de blevet offentliggjor t og hvor? Hvilket redskab er anvendt? (eks.

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Drejebog for administrative opgaver ved organisationsændringer

Drejebog for administrative opgaver ved organisationsændringer Drejebog for administrative opgaver ved organisationsændringer Sag 13-15072; dokument 160375-13; revideret 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1 FORMÅL MED DREJEBOGEN 2 1.1 Fra idé

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008 Midtfynsværkstederne -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål Page 1 of 5 Trekløveret Vejen til den gode arbejdsplads COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Projekttilbud Trekløveret er et døgnbaseret tilbud

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

KMD Opus Rollebaseret Indgang

KMD Opus Rollebaseret Indgang Januar 2013 KMD Opus Rollebaseret Indgang Minivejledning - løn Version 2.2 1 Indhold Forord... 3 01. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten... 4 02. Mine medarbejdere -> Oversigt... 4 03.

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008 Tre Ege Skole -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt kvartal Personale & Udvikling

Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt kvartal Personale & Udvikling Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt 2.- 4. kvartal 2014 Personale & Udvikling Sagsbehandler: Lotte Bæk Kildegaard Dato: 20. maj 2015 Til: Økonomiudvalget J. nr.: 15/000299-3

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere