LOKALUDVIKLINGSPULJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALUDVIKLINGSPULJEN"

Transkript

1 LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler Udarbejdet februar 2015

2 Indholdsfortegnelse I. Indledning... 2 Ti Helhedsplaner Den overordnede vision II. Lokaludviklingspuljen... 4 Formål Bestyrelsen Sekretariat Fordeling - økonomi Budget og økonomi i lokaludviklingspuljen Projektliste og tildeling pr. lokalråd III. Vurdering af indsats og prioritering... 7 Hvilke indsatser vægtes Projektprioritering IV. Finansiering, udbetaling og afrapportering... 8 Medfinansiering Kommunale midler Udbetaling Moms Bevillingsperiode Retningslinjer for projektregnskab og bilag V. Ansøgningen...10 Ansøgningsfrist Hvor skal ansøgningen sendes til? Evaluering VI. Behandling af ansøgninger...11 Modtagelse og vurdering Uddeling af midler Korrespondance Arkiv og erfaringsudveksling VII. Ansøgningsskema...13 VIII. Evalueringsskema...15 IX. Frivillige timer...16 X. Appendiks...17 Relevante link i forhold til landdistriktsudvikling

3 Indledning Ti Helhedsplaner Ti helhedsplaner er udarbejdet med stor motivation og indlevelse i de 10 lokalråd. Dermed er en proces, som startede for et par år siden, beskrevet og formuleret til konkrete visioner og planer for fremtiden. Et meget stort antal frivillige timer er lagt i projekterne lokalt, og ejerskabet til helhedsplanerne er stort. Mange sten har været vendt, og alle gode idéer er samlet i planerne for fremtiden, som bør give alle i Ringsted Kommune tryghed i forhold til en ønsket og spændende fremtid. Helhedsplanerne har gennem de seneste mange måneder været behandlet på alle niveauer. Dette gælder velbesøgte borgermøder og ved kommunikation med og involvering af den enkelte borger. Samt på mange inspirerende møder med Ringsted Kommunes administration og de politiske udvalg. Beskrivende tekster til kommuneplanen om landdistriktspolitikken er udarbejdet i et fællesskab mellem de 10 lokalråd, Landsbyforum og Ringsted Kommune. Det samme gælder landdistriktspolitikken, der er lige på trapperne. De 10 helhedsplaner er udarbejdet i forlængelse af dette, så de hænger direkte sammen med den besluttede kommunale politik på området. Det har den umiddelbare positive konsekvens, at mange visioner og projekter i helhedsplanerne rummer udvikling, som allerede er budgetteret og besluttet i Ringsted Kommune. Andre udviklingsforslag understøtter den kommunale planlagte udvikling af lokalsamfundene. En positiv synergi, som vil sikre en realisering med bred opbakning lokalt. Den overordnede vision Visionen i lokalrådene er at skabe det hele liv på landet. Kvalitet i det, der findes lokalt og tilgængelighed til nabo-lokalsamfund, og selvfølgelig til Ringsted by. Smukke, harmoniske og brugbare landsbyer og landområder. Ordentlige, attraktive og brugbare samlingssteder, hvor borgere kan mødes om forskellige interesser. Multifunktionelle lokaler og faciliteter. En aktiv indsats for bosætning i ledige eksisterende boliger. Nybyggeri på de mange udstykninger i landsbyerne er en forudsætning for opretholdelse og styrkelse af de service tilbud, nuværende og fremtidige borgere forventer. Herunder er bevarelse af skole- og pasningsordninger samt dagligvarebutikker, et væsentligt element. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 2

4 Transport og infrastruktur er et fælles emne med væsentlig betydning for udviklingen. Herunder trafiksikkerhed og en mere sikre skoleveje for børn og unge. IT og mobildækning er også en naturlig del af hverdagen for de fleste og derfor en forudsætning for et velfungerende lokalsamfund, og ikke mindst for erhvervsaktive familier. En fælles kommunal og privat opgave skal løftes for at sikre disse emner. Et gennemgående og tungtvejende tema i planerne er etablering af stisystemer til oplevelse, motion, adgang til naturen og brug af de værdifulde naturherligheder f. eks. i skove, på enge og søer. En naturpark og rekreative områder for de lokale og turister, bør tænkes ind i landdistrikts-udvikling på alle niveauer. Tilsammen kan helhedsplanerne danne basis for en "motorvej" af spændende udvikling. Der gives mulighed for den umiddelbare oplevelse af, at der sker noget lokalt på kort sigt. Tillige er helhedsplanerne et unikt grundlag for en målrettet og langsigtet udvikling af lokalområderne i Ringsted Kommune som helhed. På de kommende sider, findes rammerne for hvorledes Lokaludviklingspuljen uddeles i forhold til realisering af helhedsplanerne. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 3

5 Lokaludviklingspuljen Formål Udgangspunktet for lokaludviklingspuljen er, at Ringsted Kommune har budgetteret med midler til udvikling i landsområder de kommende fire år. Disse midler skal fordeles mellem de 10 lokalområders handlingsplaner og projekter. Formålet med Lokaludviklingspuljen er: - at skabe en vedvarende og kontinuerlig udvikling i alle 10 lokalområder, som i dag udgør Ringsted Kommunes landdistrikter. - at denne udvikling sker med udgangspunkt i lokalrådenes ønsker samt egen prioritering i de udarbejdede helhedsplaner. Bestyrelsen Landsbyforums bestyrelse uddeler midlerne i puljen. Bestyrelsen er sammensat af 10 medlemmer, et fra hvert lokalråd. Sekretariat For at understøtte Landsbyforum og lokalrådenes arbejde med puljen og projekter etableres et sekretariat. I første omgang en beslutning, der gælder for Herefter evalueres behov og muligheder i et samarbejde mellem Landsbyforum, Ringsted Kommune og lokalrådene. Sekretariatet i 2015 placeres uden for Ringsted Kommune, Landsbyforum og lokalrådene for at sikre en prioriteret og uvildig opstart. Ekstern udbyder vælges. Sekretariatet finansieres igennem overførte midler fra helhedsplanprojektet Volumen forventes i 2015 at være kr til løsning af nedenstående opgaver. Beløbet er plus moms, men denne af løftes af Ringsted Kommune. Sekretariatet kan rumme følgende opgaver og servicering i forhold til Landsbyforum og lokalrådene. Den endelige udformning udarbejdes sammen med bestyrelsen. I forhold til projektansøgninger Kommunikation og vejledning via og telefon. Modtagelse, arkivering og korrespondance i forhold til alle projektansøgninger. Kontrol af ansøgninger og vejledning af projektets kontaktperson i forhold til mangler og mulige forbedringer inden behandling. Kommunikation med kontaktpersonerne gennem processen. Sparring og kontrol i forhold til økonomi, projektregnskaber og bilag. Vejledning til ansøgning og fundraising i forhold til medfinansiering. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 4

6 I forhold til Landsbyforums bestyrelse Sparring med formand og bestyrelsesansvarlige i forhold til igangværende opgaver. Forberedelse og resume i forbindelse med bestyrelsesmøder i Landsbyforum. Deltagelse i bestyrelsesmøderne som sekretær. Udarbejdelse af diverse oplæg og dokumenter. Indstilling og klargøring af materiale i forhold til de tre bestyrelsesmøder hvor projekterne behandles. Udarbejdelse/vedligeholdelse af statusoversigter over midler. Et tæt samarbejde med Ringsted Kommunes administration på alle aktiviteter. Opdatering af relaterede informationer på Landsbyforums hjemmeside efter godkendelse af formand eller kommunikationsansvarlig. Hjælp til vedligeholdelse af mailliste til nyhedsbreve. Fordeling - økonomi Puljen uddeles tre gange årligt i hvert kalenderår. I 2015 er der ansøgningsfrister i april, august og november måned. I 2016 er der ansøgningsfrister i januar, maj og oktober. Disse ansøgningsfrister kan tilpasses af bestyrelsen for Landsbyforum. Støtten skal komme alle lokalområderne til gode. Med udgangspunkt i de godkendte lokale helhedsplaner fordeles midlerne til udvikling og gennemførelse af projekter, der er indeholdt i disse planer. Midlerne fordeles mellem lokalrådene ud fra nedenstående rammer og retningslinjer i puljen. Der vil således ikke nødvendigvis være en ligelig fordeling. Dog uddeles minimum 5 % af puljemidlerne til hvert af lokalområderne over en periode på 4 år, såfremt disse anvendes til projekter, der fremgår af helhedsplanen for lokalområdet. Det påhviler bestyrelsen rettidigt inden udløbet af den 4-årige periode at sikre tilstedeværelse af tilstrækkelige midler til overholdelse af denne regel. Midlerne tildeles i forlængelse af helhedsplanen, hvorfor projektet skal understøtte en målrettet indsats i den godkendte helhedsplan. Projekter, der oplagt kan søges gennem andre kommunale puljer, anbefales dette. Projekter, der efterfølgende pålægger kommune driftsudgifter, skal godkendes af Ringsted Kommune. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 5

7 Budget og økonomi i lokaludviklingspuljen Midler uddeles løbende i forbindelse med de tre frister gennem kalenderåret. Landsbyforum vil efter hver uddeling ajourføre nedenstående skema, således at alle lokalsamfund sammen med bestyrelsen og Ringsted Kommune til stadighed har overblik. Projektliste og tildeling pr. lokalråd Her indsættes et ajourført skema der viser de godkendte projekter og fordelingen pr. lokalråd efter hver uddeling. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 6

8 Vurdering af indsats og prioritering Hvilke indsatser vægtes Nedenstående væsentlige generelle betragtninger og holdninger vægter højt ved fordelingen af midler i tilknytning til helhedsplanprojektet: Udgangspunktet er et lokalt projekt, eller projekt på tværs af lokalsamfund, der, såfremt det er muligt, også har en egen- eller medfinansiering. Strategiske projekter, der forbereder og eller støtter udvikling af lokalsamfundet, herunder udarbejdelse af idéoplæg og projektering, tilbudsindhentning, myndighedsgodkendelse samt forberedende arbejde til udvikling af lokalplaner. Projekter, hvor flere lokalområder samarbejder, med det formål at skabe styrket kvalitet gennem fællesskab på tværs af sogne og kommuner. Projekter, der bygger på principper om sundhed, bæredygtighed, klimatilpasning, energibesparelse og miljørigtighed. Projektprioritering Med udgangspunkt i formålet og ovenstående vægtede indsats vurderes de enkelte projekter i forhold til nedenstående. Projekter, der gennem lokal udvikling skaber og synliggør en større livskvalitet og en styrket kvalitet i hverdagen for borgere, for fællesskabet og for foreningslivet. Projekter, der fremmer bosætning i lokalområdet, ved at understøtte foreningsog kulturrelaterede aktiviteter. Udvikling og etablering af naturtilgængelighed og rekreative områder for lokalbefolkningen, besøgende og turister. Styrkelse af de trafikale og digitale infrastrukturer. Dette ved at samarbejde med og understøtte den nationale og kommunale indsats eller gennem egne lokale initiativer. Fastholdelse og styrkelse af skole- og pasningsfaciliteter samt andre servicefaciliteter. Projekter med mulighed for at fremme sundhed, motion og friluftsliv. Byfornyelse og tilpasning til fremtidige behov for boliger i lokalsamfundet. Herunder udvikling af nye boformer og fællesskaber. Erhvervstiltag og udvikling af nye muligheder for etablering af erhverv og handel i lokalsamfundet. Herunder fastholdelse og udbygning af det nuværende erhvervsliv. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 7

9 Finansiering, udbetaling og afrapportering Medfinansiering De ansøgte midler i Lokaludviklingspuljen, skal primært betragtes som en del af projektfinansieringen. Projekter der fremviser en medfinansiering vil blive prioriteret, så ansøgeren skal så vidt muligt redegøre for medfinansiering. Dette kan ske gennem egen- og medfinansiering genereret af lokalområderne, ansøgning til andre puljer og fonde eller anden dokumenteret finansiering. Endelig medregnes timer i projektets medfinansiering til kr. 100 pr. time. Beløbet realiseres ikke og udbetales ikke til den frivillige. I budgettet kan under medfinansiering medtages det antal frivillige timer, der forventes anvendt gennem projektets faser. Eksempelvis: 200 timer x kr. 100 = kr Kommunale midler Projektmidlerne fra helhedsplanprojektet skal ikke finansiere kommunale fysiske anlægs- og driftsprojekter, som kommunen i forvejen afsætter midler til. Hvor det lokale projekt og planlagte kommunale anlæg- og driftsprojekter spiller sammen, skal indsats og økonomi koordineres, uden at Lokaludviklingens midler påvirkes negativt. Udbetaling Der kan kun udbetales ved brug af lokalrådets CVR nr. Det godkendte beløb udbetales til lokalrådets Nemkonto, som skal fremgå af ansøgningen. Udbetalingen i det enkelte projekt sker senest en måned efter bestyrelsens godkendelse for beløb under kr Større tildelinger kan deles i flere udbetalinger eventuelt fordelt på projektets faser. Dette sker efter individuel aftale i forbindelse med godkendelse. I givet fald skal ansøgningen indeholde en betalingsplan, som svarer til projektets tidsplan. Budgetoverskridelse kan ikke finde sted uden supplerende og godkendt ansøgning. Overholdes retningslinjerne i denne vejledning ikke, kan Landsbyforum og Ringsted Kommune kræve det tildelte beløb helt eller delvist tilbagebetalt. Lokalrådet hæfter i forhold til Ringsted Kommune og Landsbyforum for de udbetalte projektmidler i eget lokalsamfund. Dette indtil projektet er gennemført, og regnskab er godkendt. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 8

10 Moms Det udbetalte beløb er inkl. moms. Der skal i forhold til projektets indkøb og forbrug betales moms af alle udgifter. Undtagelsen for dette kan aftales ved, at lokalrådet og projektets kontaktperson tager direkte kontakt til Ringsted Kommune med en forespørgsel om mulighed for, at kommunen kan være køber af ydelsen. I sådanne tilfælde kan kommunen afløfte moms via momsudligningskontoen. Bevillingsperiode Projektet er ved tildeling godkendt til at løbe over den periode, som meddelt i projekt ansøgningen, under startdato og slutdato. Skulle der være afvigelser fra dette, fremsender projektets kontaktperson en mail til sekretariatet, med begrundet anmodning om, at denne periode forandres. Ændringer af bevillingsperioden skal godkendes af bestyrelsen i forbindelse med førstkommende møde. Ved den godkendte periodes afslutning afleveres evalueringsskema, projektregnskab og bilag senest 14 dage herefter til sekretariatet. Retningslinjer for projektregnskab og bilag Projektregnskabet skal redegøre for alle tildelte midler gennem bilag og holdes op i mod det godkendte budget. Projektregnskabet skal indeholde hele projektets økonomi, med- og egenfinansiering, tildeling fra puljen samt frivillige timer m.m. Såfremt retningslinjerne for regnskab ikke overholdes, kan Landsbyforum og Ringsted Kommune kræve hel eller delvis tilbagebetaling af det tildelte beløb fra Lokaludviklingspuljen. Tilsyn i projektperioden påhviler det enkelte lokalråd. Der forventes løbende tilsyn med forvaltning af midler og målopfyldelse i projektet. Budgetoverskridelse hæfter lokalrådet for, såfremt der ikke foreligger en godkendt ansøgning i forhold til ændring af budget og tildeling. Udbetalte, men ikke forbrugte midler, returneres til lokaludviklingspuljen samtidig med aflevering af projektregnskab og evalueringsskema. Denne vejledning og retningslinjer for projekter, regnskab og brug af midler kan løbende tilpasses af bestyrelsen for Landsbyforum i samråd med Ringsted Kommune. Ved opstart af lokaludviklingspuljen findes der ingen aftaler i forhold til terminer for tilpasning. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 9

11 Ansøgningen Det udarbejdede ansøgningsskema skal benyttes ved ansøgning, og alle felter skal udfyldes med relevant viden for vurdering af projektet. I forhold til større projekter vil der være behov for, at bilag og projektbeskrivelse vedhæftes. Ansøgningen udfyldes kort og præcist under hensyntagen til, at skemaet er bestyrelsens redskab til godkendelse. Bilag, der vedlægges, understøtter således det i ansøgningen meddelte korte resume. Ansøgningsfrist Der er ansøgningsfrist tre gange inden for hvert kalenderår, startende med april måned Ansøgninger der er modtaget senest den: 1. april, 1. august og 1. november, behandles på førstkommende bestyrelsesmøde i Landsbyforum. Snarest herefter informeres lokalrådet skriftligt om den trufne beslutning. Indgår der kommunale driftsudgifter i projektet, må der påregnes tid til politisk behandling. Hvor skal ansøgningen sendes til? Ansøgningen og alle tilhørende bilag fremsendes elektronisk til: Ansøgninger modtages kun elektronisk via . Sekretariatet kontrollerer ansøgningen for fejl og mangler. Herefter bekræftes modtagelsen på med angivelse af forventet termin for beslutning og tilbagemelding. Evaluering Når projektet er afsluttet eller på anden måde skal afvikles, udfyldes evalueringsskemaet. Bilag vedlægges efter behov. Evalueringen og bilag fremsendes elektronisk til: Modtagelsen bekræftes på . LOKALUDVIKLINGSPULJEN 10

12 Behandling af ansøgninger Processen i forhold til behandling og vurdering af modtagne ansøgninger er som følger: Modtagelse og vurdering Projektansøgningerne modtages elektronisk på . Efter udløb af fristen for ansøgning nummereres ansøgningerne, og rundsendes til gennemlæsning hos hele bestyrelsen. Sekretariatet udarbejder en liste med ansøgte projekter og et skema, der synliggør i hvilken udstrækning, ansøgningen er inden for de opstillede kriterier. Bestyrelsesmedlemmerne vurderer alle projektansøgninger på en skala ud fra projektets værdi og indhold i forhold til målet med Lokaludviklingspuljen. Denne personlige vurdering meddeles til sekretariatet inden mødet. Tilbagemeldingerne indsættes i dagsordensmaterialet for mødet. Med dette grundlag for dialog og vurdering beslutter bestyrelsen, hvilke projekter der godkendes. Beslutningen meddeles Ringsted Kommune, som gives mulighed for vurdering og eventuel indsigelse i forhold til eventuelle driftsomkostninger, der i nogle projekter pålægges kommunen. Herefter modtager kontaktpersonen for projektet en bekræftelse på mail. Bestyrelsesmedlemmer er i forbindelse med behandling af projekter fra eget lokalråd inhabile. Det betyder at bestyrelsesmedlemmet forlader mødelokalet under behandlingen. I særlige tilfælde kan bestyrelsesmedlemmet, inden lokalet forlades, deltage i opklarende spørgsmål. Der kan også i forhold til andre dagsordenspunkter og behandling af ansøgninger være tale om inhabilitet. Det påhviler det enkelte medlem selv at gøre opmærksom på dette og herefter forlade lokalet under behandlingen. Inhabilitet føres til referat. Uddeling af midler De tilrådeværende midler til uddeling fordeles således, i forhold til de tre ansøgningsfrister: I årets første runde kan maksimalt uddeles 50 % af årets pulje. Efter årets anden uddeling, kan maximalt 80 % af årets pulje være fordelt. Ved årets sidste uddeling fordeles tilbageværende midler. Dog er der mulighed for at overføre overskydende midler til næste kalenderår. Herefter bliver denne pulje tilsvarende større. Næste kalenderårs budget kan ikke disponeres i forbindelse med december uddelingen. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 11

13 Korrespondance Lokalrådet ved formanden og projektets kontaktpersonen modtager al kommunikation i forhold til projektet, hvis ikke andet er aftalt. Ved modtagelse af en projektbeskrivelse kvitterer Landsbyforum til projektets kontaktperson inden for 7 dage fra modtagelse. Efter endelig godkendelse eller afslag meddeles beslutningen til lokalrådene via mail til projektets kontaktperson. Landsbyforum udarbejder en oversigt over alle modtagne projekter, hvoraf det fremgår, hvilke der er godkendte, og hvilke der fik afslag, samt den godkendte uddeling af midler pr. projekt og pr. lokalråd. For det enkelte lokalråd vil der være en procentuel visning af tildeling i forhold til totalvolumen gennem hele perioden. Listen over godkendte projekter gøres tilgængelig på Landsbyforums hjemmeside. Bestyrelsen kan løbende tilpasse disse retningslinjer efter behov. Arkiv og erfaringsudveksling Samtlige projekter arkiveres elektronisk sammen med den til projektet hørende korrespondance, således at alle bestyrelsesmedlemmer har adgang hertil. På den måde sikres arkivet og tillige en let tilgang til inspiration mellem lokalrådene. Alle projekter og tilhørende materialer synliggøres på Landsbyforums hjemmeside eller andet medie. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 12

14 Ansøgningsskema Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Lokaludviklingspuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Projektnummer Modtaget den Godkendt / Afslag Behandlet den Afsluttet den Kontaktdata: Ansøger / Lokalråd CVR. nr. Nemkonto Projektets kontaktperson Adresse Telefon Projektbeskrivelse: Projekt titel Kort projektbeskrivelse Kort beskrivelse af projektet, formål og konkrete aktiviteter. En uddybende projektbeskrivelse kan vedlægges denne ansøgning som bilag. Indsats og prioritering Angiv her, hvilke af de opstillede indsatser og prioriteringer, projektet rummer. Gerne med begrundelse. Helhedsplanen Er kort beskrivelse af, hvorledes projektet indgår i Helhedsplanen. Er projektet direkte omtalt i helhedsplanen eller en del af en strategisk indsats. Synliggørelse Kort beskrivelse af, hvilke initiativer og aktiviteter, der er planlagt for at synliggøre projektets indhold i forhold til lokale borgere og den omkringliggende verden. Er der udarbejdet kommunikationsplaner eller lignende kan disse vedlægges som bilag. Projektstart (dato) LOKALUDVIKLINGSPULJEN 13

15 Projektafslutning (dato) Budget: Projektbudget Projektets totale budget visende de væsentligste poster og udgifter samt eventuelt indtægter. Alle tal inkl. moms. Fyldigt budget kan vedlægges som bilag. Finansiering Kort beskrivelse af finansieringsmodellen. Egenfinansiering, frivillige timer og medfinansiering gennem samarbejdspartnere, fonde eller andre puljer. Af dette afsnit skal det fremgå, om medfinansieringen er tilvejebragt eller der er forventning om, at det sker efterfølgende. Frivillige timer Antallet af frivillige timer, der udføres i forhold til projektet. Antal timer kan ganges med hundrede og indsættes i budgettet som medfinansiering. Driftsudgifter Her angives den forventede årlige driftsudgift, i kr. inkl. moms, som projektet eventuelt pålægger samfundet eller kommunen, og hvorledes det tænkes finansieret. Ansøger om beløb Her angives, hvor meget der ansøges om i dkr. inkl. moms og hvor stor en procentdel, det udgør af det samlede budget. Dato Underskrift LOKALUDVIKLINGSPULJEN 14

16 Evalueringsskema Dette skema benyttes ved afslutning af et projekt, der har modtaget midler fra Lokaludviklingspuljen Kontaktdata: Ansøger / Lokalråd Projektnummer Projektets kontaktperson Adresse Telefon Projektgennemgang: Projekt titel Projektets forventede forløb Kort beskrivelse af projektets forventede mål og aktiviteter. Projektets faktiske forløb Kort beskrivelse af projektets faktiske forløb og aktiviteter. Eventuelle afvigelser Kort begrundelse af eventuelle afvigelser i forløb og resultater. Projektet er afsluttet den Erfaringer: Erfaringer Hvilke praktiske erfaringer fra projektet kan videregives til lignende projekter? Synliggørelse Kort beskrivelse, og gerne bilag, der dokumenterer den synlighed, der er skabt omkring projektet. Opfølgning Er der gennem projektet opstået nye idéer eller behov for videreførelse af projektets indhold og formål. Dato Underskrift LOKALUDVIKLINGSPULJEN 15

17 Frivillige timer Dette skema benyttes til opgørelse af frivillige timer, som indgår i projektet finansiering. Projektnavn / Nummer: Navn Dato Opgave / udført Timer Underskrift LOKALUDVIKLINGSPULJEN 16

18 Appendiks Relevante link i forhold til landdistriktsudvikling Liv i Landdistrikterne Landsbyforums Hjemmeside LOKALUDVIKLINGSPULJEN 17

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere