LOKALUDVIKLINGSPULJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALUDVIKLINGSPULJEN"

Transkript

1 LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler Udarbejdet februar 2015

2 Indholdsfortegnelse I. Indledning... 2 Ti Helhedsplaner Den overordnede vision II. Lokaludviklingspuljen... 4 Formål Bestyrelsen Sekretariat Fordeling - økonomi Budget og økonomi i lokaludviklingspuljen Projektliste og tildeling pr. lokalråd III. Vurdering af indsats og prioritering... 7 Hvilke indsatser vægtes Projektprioritering IV. Finansiering, udbetaling og afrapportering... 8 Medfinansiering Kommunale midler Udbetaling Moms Bevillingsperiode Retningslinjer for projektregnskab og bilag V. Ansøgningen...10 Ansøgningsfrist Hvor skal ansøgningen sendes til? Evaluering VI. Behandling af ansøgninger...11 Modtagelse og vurdering Uddeling af midler Korrespondance Arkiv og erfaringsudveksling VII. Ansøgningsskema...13 VIII. Evalueringsskema...15 IX. Frivillige timer...16 X. Appendiks...17 Relevante link i forhold til landdistriktsudvikling

3 Indledning Ti Helhedsplaner Ti helhedsplaner er udarbejdet med stor motivation og indlevelse i de 10 lokalråd. Dermed er en proces, som startede for et par år siden, beskrevet og formuleret til konkrete visioner og planer for fremtiden. Et meget stort antal frivillige timer er lagt i projekterne lokalt, og ejerskabet til helhedsplanerne er stort. Mange sten har været vendt, og alle gode idéer er samlet i planerne for fremtiden, som bør give alle i Ringsted Kommune tryghed i forhold til en ønsket og spændende fremtid. Helhedsplanerne har gennem de seneste mange måneder været behandlet på alle niveauer. Dette gælder velbesøgte borgermøder og ved kommunikation med og involvering af den enkelte borger. Samt på mange inspirerende møder med Ringsted Kommunes administration og de politiske udvalg. Beskrivende tekster til kommuneplanen om landdistriktspolitikken er udarbejdet i et fællesskab mellem de 10 lokalråd, Landsbyforum og Ringsted Kommune. Det samme gælder landdistriktspolitikken, der er lige på trapperne. De 10 helhedsplaner er udarbejdet i forlængelse af dette, så de hænger direkte sammen med den besluttede kommunale politik på området. Det har den umiddelbare positive konsekvens, at mange visioner og projekter i helhedsplanerne rummer udvikling, som allerede er budgetteret og besluttet i Ringsted Kommune. Andre udviklingsforslag understøtter den kommunale planlagte udvikling af lokalsamfundene. En positiv synergi, som vil sikre en realisering med bred opbakning lokalt. Den overordnede vision Visionen i lokalrådene er at skabe det hele liv på landet. Kvalitet i det, der findes lokalt og tilgængelighed til nabo-lokalsamfund, og selvfølgelig til Ringsted by. Smukke, harmoniske og brugbare landsbyer og landområder. Ordentlige, attraktive og brugbare samlingssteder, hvor borgere kan mødes om forskellige interesser. Multifunktionelle lokaler og faciliteter. En aktiv indsats for bosætning i ledige eksisterende boliger. Nybyggeri på de mange udstykninger i landsbyerne er en forudsætning for opretholdelse og styrkelse af de service tilbud, nuværende og fremtidige borgere forventer. Herunder er bevarelse af skole- og pasningsordninger samt dagligvarebutikker, et væsentligt element. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 2

4 Transport og infrastruktur er et fælles emne med væsentlig betydning for udviklingen. Herunder trafiksikkerhed og en mere sikre skoleveje for børn og unge. IT og mobildækning er også en naturlig del af hverdagen for de fleste og derfor en forudsætning for et velfungerende lokalsamfund, og ikke mindst for erhvervsaktive familier. En fælles kommunal og privat opgave skal løftes for at sikre disse emner. Et gennemgående og tungtvejende tema i planerne er etablering af stisystemer til oplevelse, motion, adgang til naturen og brug af de værdifulde naturherligheder f. eks. i skove, på enge og søer. En naturpark og rekreative områder for de lokale og turister, bør tænkes ind i landdistrikts-udvikling på alle niveauer. Tilsammen kan helhedsplanerne danne basis for en "motorvej" af spændende udvikling. Der gives mulighed for den umiddelbare oplevelse af, at der sker noget lokalt på kort sigt. Tillige er helhedsplanerne et unikt grundlag for en målrettet og langsigtet udvikling af lokalområderne i Ringsted Kommune som helhed. På de kommende sider, findes rammerne for hvorledes Lokaludviklingspuljen uddeles i forhold til realisering af helhedsplanerne. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 3

5 Lokaludviklingspuljen Formål Udgangspunktet for lokaludviklingspuljen er, at Ringsted Kommune har budgetteret med midler til udvikling i landsområder de kommende fire år. Disse midler skal fordeles mellem de 10 lokalområders handlingsplaner og projekter. Formålet med Lokaludviklingspuljen er: - at skabe en vedvarende og kontinuerlig udvikling i alle 10 lokalområder, som i dag udgør Ringsted Kommunes landdistrikter. - at denne udvikling sker med udgangspunkt i lokalrådenes ønsker samt egen prioritering i de udarbejdede helhedsplaner. Bestyrelsen Landsbyforums bestyrelse uddeler midlerne i puljen. Bestyrelsen er sammensat af 10 medlemmer, et fra hvert lokalråd. Sekretariat For at understøtte Landsbyforum og lokalrådenes arbejde med puljen og projekter etableres et sekretariat. I første omgang en beslutning, der gælder for Herefter evalueres behov og muligheder i et samarbejde mellem Landsbyforum, Ringsted Kommune og lokalrådene. Sekretariatet i 2015 placeres uden for Ringsted Kommune, Landsbyforum og lokalrådene for at sikre en prioriteret og uvildig opstart. Ekstern udbyder vælges. Sekretariatet finansieres igennem overførte midler fra helhedsplanprojektet Volumen forventes i 2015 at være kr til løsning af nedenstående opgaver. Beløbet er plus moms, men denne af løftes af Ringsted Kommune. Sekretariatet kan rumme følgende opgaver og servicering i forhold til Landsbyforum og lokalrådene. Den endelige udformning udarbejdes sammen med bestyrelsen. I forhold til projektansøgninger Kommunikation og vejledning via og telefon. Modtagelse, arkivering og korrespondance i forhold til alle projektansøgninger. Kontrol af ansøgninger og vejledning af projektets kontaktperson i forhold til mangler og mulige forbedringer inden behandling. Kommunikation med kontaktpersonerne gennem processen. Sparring og kontrol i forhold til økonomi, projektregnskaber og bilag. Vejledning til ansøgning og fundraising i forhold til medfinansiering. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 4

6 I forhold til Landsbyforums bestyrelse Sparring med formand og bestyrelsesansvarlige i forhold til igangværende opgaver. Forberedelse og resume i forbindelse med bestyrelsesmøder i Landsbyforum. Deltagelse i bestyrelsesmøderne som sekretær. Udarbejdelse af diverse oplæg og dokumenter. Indstilling og klargøring af materiale i forhold til de tre bestyrelsesmøder hvor projekterne behandles. Udarbejdelse/vedligeholdelse af statusoversigter over midler. Et tæt samarbejde med Ringsted Kommunes administration på alle aktiviteter. Opdatering af relaterede informationer på Landsbyforums hjemmeside efter godkendelse af formand eller kommunikationsansvarlig. Hjælp til vedligeholdelse af mailliste til nyhedsbreve. Fordeling - økonomi Puljen uddeles tre gange årligt i hvert kalenderår. I 2015 er der ansøgningsfrister i april, august og november måned. I 2016 er der ansøgningsfrister i januar, maj og oktober. Disse ansøgningsfrister kan tilpasses af bestyrelsen for Landsbyforum. Støtten skal komme alle lokalområderne til gode. Med udgangspunkt i de godkendte lokale helhedsplaner fordeles midlerne til udvikling og gennemførelse af projekter, der er indeholdt i disse planer. Midlerne fordeles mellem lokalrådene ud fra nedenstående rammer og retningslinjer i puljen. Der vil således ikke nødvendigvis være en ligelig fordeling. Dog uddeles minimum 5 % af puljemidlerne til hvert af lokalområderne over en periode på 4 år, såfremt disse anvendes til projekter, der fremgår af helhedsplanen for lokalområdet. Det påhviler bestyrelsen rettidigt inden udløbet af den 4-årige periode at sikre tilstedeværelse af tilstrækkelige midler til overholdelse af denne regel. Midlerne tildeles i forlængelse af helhedsplanen, hvorfor projektet skal understøtte en målrettet indsats i den godkendte helhedsplan. Projekter, der oplagt kan søges gennem andre kommunale puljer, anbefales dette. Projekter, der efterfølgende pålægger kommune driftsudgifter, skal godkendes af Ringsted Kommune. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 5

7 Budget og økonomi i lokaludviklingspuljen Midler uddeles løbende i forbindelse med de tre frister gennem kalenderåret. Landsbyforum vil efter hver uddeling ajourføre nedenstående skema, således at alle lokalsamfund sammen med bestyrelsen og Ringsted Kommune til stadighed har overblik. Projektliste og tildeling pr. lokalråd Her indsættes et ajourført skema der viser de godkendte projekter og fordelingen pr. lokalråd efter hver uddeling. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 6

8 Vurdering af indsats og prioritering Hvilke indsatser vægtes Nedenstående væsentlige generelle betragtninger og holdninger vægter højt ved fordelingen af midler i tilknytning til helhedsplanprojektet: Udgangspunktet er et lokalt projekt, eller projekt på tværs af lokalsamfund, der, såfremt det er muligt, også har en egen- eller medfinansiering. Strategiske projekter, der forbereder og eller støtter udvikling af lokalsamfundet, herunder udarbejdelse af idéoplæg og projektering, tilbudsindhentning, myndighedsgodkendelse samt forberedende arbejde til udvikling af lokalplaner. Projekter, hvor flere lokalområder samarbejder, med det formål at skabe styrket kvalitet gennem fællesskab på tværs af sogne og kommuner. Projekter, der bygger på principper om sundhed, bæredygtighed, klimatilpasning, energibesparelse og miljørigtighed. Projektprioritering Med udgangspunkt i formålet og ovenstående vægtede indsats vurderes de enkelte projekter i forhold til nedenstående. Projekter, der gennem lokal udvikling skaber og synliggør en større livskvalitet og en styrket kvalitet i hverdagen for borgere, for fællesskabet og for foreningslivet. Projekter, der fremmer bosætning i lokalområdet, ved at understøtte foreningsog kulturrelaterede aktiviteter. Udvikling og etablering af naturtilgængelighed og rekreative områder for lokalbefolkningen, besøgende og turister. Styrkelse af de trafikale og digitale infrastrukturer. Dette ved at samarbejde med og understøtte den nationale og kommunale indsats eller gennem egne lokale initiativer. Fastholdelse og styrkelse af skole- og pasningsfaciliteter samt andre servicefaciliteter. Projekter med mulighed for at fremme sundhed, motion og friluftsliv. Byfornyelse og tilpasning til fremtidige behov for boliger i lokalsamfundet. Herunder udvikling af nye boformer og fællesskaber. Erhvervstiltag og udvikling af nye muligheder for etablering af erhverv og handel i lokalsamfundet. Herunder fastholdelse og udbygning af det nuværende erhvervsliv. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 7

9 Finansiering, udbetaling og afrapportering Medfinansiering De ansøgte midler i Lokaludviklingspuljen, skal primært betragtes som en del af projektfinansieringen. Projekter der fremviser en medfinansiering vil blive prioriteret, så ansøgeren skal så vidt muligt redegøre for medfinansiering. Dette kan ske gennem egen- og medfinansiering genereret af lokalområderne, ansøgning til andre puljer og fonde eller anden dokumenteret finansiering. Endelig medregnes timer i projektets medfinansiering til kr. 100 pr. time. Beløbet realiseres ikke og udbetales ikke til den frivillige. I budgettet kan under medfinansiering medtages det antal frivillige timer, der forventes anvendt gennem projektets faser. Eksempelvis: 200 timer x kr. 100 = kr Kommunale midler Projektmidlerne fra helhedsplanprojektet skal ikke finansiere kommunale fysiske anlægs- og driftsprojekter, som kommunen i forvejen afsætter midler til. Hvor det lokale projekt og planlagte kommunale anlæg- og driftsprojekter spiller sammen, skal indsats og økonomi koordineres, uden at Lokaludviklingens midler påvirkes negativt. Udbetaling Der kan kun udbetales ved brug af lokalrådets CVR nr. Det godkendte beløb udbetales til lokalrådets Nemkonto, som skal fremgå af ansøgningen. Udbetalingen i det enkelte projekt sker senest en måned efter bestyrelsens godkendelse for beløb under kr Større tildelinger kan deles i flere udbetalinger eventuelt fordelt på projektets faser. Dette sker efter individuel aftale i forbindelse med godkendelse. I givet fald skal ansøgningen indeholde en betalingsplan, som svarer til projektets tidsplan. Budgetoverskridelse kan ikke finde sted uden supplerende og godkendt ansøgning. Overholdes retningslinjerne i denne vejledning ikke, kan Landsbyforum og Ringsted Kommune kræve det tildelte beløb helt eller delvist tilbagebetalt. Lokalrådet hæfter i forhold til Ringsted Kommune og Landsbyforum for de udbetalte projektmidler i eget lokalsamfund. Dette indtil projektet er gennemført, og regnskab er godkendt. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 8

10 Moms Det udbetalte beløb er inkl. moms. Der skal i forhold til projektets indkøb og forbrug betales moms af alle udgifter. Undtagelsen for dette kan aftales ved, at lokalrådet og projektets kontaktperson tager direkte kontakt til Ringsted Kommune med en forespørgsel om mulighed for, at kommunen kan være køber af ydelsen. I sådanne tilfælde kan kommunen afløfte moms via momsudligningskontoen. Bevillingsperiode Projektet er ved tildeling godkendt til at løbe over den periode, som meddelt i projekt ansøgningen, under startdato og slutdato. Skulle der være afvigelser fra dette, fremsender projektets kontaktperson en mail til sekretariatet, med begrundet anmodning om, at denne periode forandres. Ændringer af bevillingsperioden skal godkendes af bestyrelsen i forbindelse med førstkommende møde. Ved den godkendte periodes afslutning afleveres evalueringsskema, projektregnskab og bilag senest 14 dage herefter til sekretariatet. Retningslinjer for projektregnskab og bilag Projektregnskabet skal redegøre for alle tildelte midler gennem bilag og holdes op i mod det godkendte budget. Projektregnskabet skal indeholde hele projektets økonomi, med- og egenfinansiering, tildeling fra puljen samt frivillige timer m.m. Såfremt retningslinjerne for regnskab ikke overholdes, kan Landsbyforum og Ringsted Kommune kræve hel eller delvis tilbagebetaling af det tildelte beløb fra Lokaludviklingspuljen. Tilsyn i projektperioden påhviler det enkelte lokalråd. Der forventes løbende tilsyn med forvaltning af midler og målopfyldelse i projektet. Budgetoverskridelse hæfter lokalrådet for, såfremt der ikke foreligger en godkendt ansøgning i forhold til ændring af budget og tildeling. Udbetalte, men ikke forbrugte midler, returneres til lokaludviklingspuljen samtidig med aflevering af projektregnskab og evalueringsskema. Denne vejledning og retningslinjer for projekter, regnskab og brug af midler kan løbende tilpasses af bestyrelsen for Landsbyforum i samråd med Ringsted Kommune. Ved opstart af lokaludviklingspuljen findes der ingen aftaler i forhold til terminer for tilpasning. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 9

11 Ansøgningen Det udarbejdede ansøgningsskema skal benyttes ved ansøgning, og alle felter skal udfyldes med relevant viden for vurdering af projektet. I forhold til større projekter vil der være behov for, at bilag og projektbeskrivelse vedhæftes. Ansøgningen udfyldes kort og præcist under hensyntagen til, at skemaet er bestyrelsens redskab til godkendelse. Bilag, der vedlægges, understøtter således det i ansøgningen meddelte korte resume. Ansøgningsfrist Der er ansøgningsfrist tre gange inden for hvert kalenderår, startende med april måned Ansøgninger der er modtaget senest den: 1. april, 1. august og 1. november, behandles på førstkommende bestyrelsesmøde i Landsbyforum. Snarest herefter informeres lokalrådet skriftligt om den trufne beslutning. Indgår der kommunale driftsudgifter i projektet, må der påregnes tid til politisk behandling. Hvor skal ansøgningen sendes til? Ansøgningen og alle tilhørende bilag fremsendes elektronisk til: Ansøgninger modtages kun elektronisk via . Sekretariatet kontrollerer ansøgningen for fejl og mangler. Herefter bekræftes modtagelsen på med angivelse af forventet termin for beslutning og tilbagemelding. Evaluering Når projektet er afsluttet eller på anden måde skal afvikles, udfyldes evalueringsskemaet. Bilag vedlægges efter behov. Evalueringen og bilag fremsendes elektronisk til: Modtagelsen bekræftes på . LOKALUDVIKLINGSPULJEN 10

12 Behandling af ansøgninger Processen i forhold til behandling og vurdering af modtagne ansøgninger er som følger: Modtagelse og vurdering Projektansøgningerne modtages elektronisk på . Efter udløb af fristen for ansøgning nummereres ansøgningerne, og rundsendes til gennemlæsning hos hele bestyrelsen. Sekretariatet udarbejder en liste med ansøgte projekter og et skema, der synliggør i hvilken udstrækning, ansøgningen er inden for de opstillede kriterier. Bestyrelsesmedlemmerne vurderer alle projektansøgninger på en skala ud fra projektets værdi og indhold i forhold til målet med Lokaludviklingspuljen. Denne personlige vurdering meddeles til sekretariatet inden mødet. Tilbagemeldingerne indsættes i dagsordensmaterialet for mødet. Med dette grundlag for dialog og vurdering beslutter bestyrelsen, hvilke projekter der godkendes. Beslutningen meddeles Ringsted Kommune, som gives mulighed for vurdering og eventuel indsigelse i forhold til eventuelle driftsomkostninger, der i nogle projekter pålægges kommunen. Herefter modtager kontaktpersonen for projektet en bekræftelse på mail. Bestyrelsesmedlemmer er i forbindelse med behandling af projekter fra eget lokalråd inhabile. Det betyder at bestyrelsesmedlemmet forlader mødelokalet under behandlingen. I særlige tilfælde kan bestyrelsesmedlemmet, inden lokalet forlades, deltage i opklarende spørgsmål. Der kan også i forhold til andre dagsordenspunkter og behandling af ansøgninger være tale om inhabilitet. Det påhviler det enkelte medlem selv at gøre opmærksom på dette og herefter forlade lokalet under behandlingen. Inhabilitet føres til referat. Uddeling af midler De tilrådeværende midler til uddeling fordeles således, i forhold til de tre ansøgningsfrister: I årets første runde kan maksimalt uddeles 50 % af årets pulje. Efter årets anden uddeling, kan maximalt 80 % af årets pulje være fordelt. Ved årets sidste uddeling fordeles tilbageværende midler. Dog er der mulighed for at overføre overskydende midler til næste kalenderår. Herefter bliver denne pulje tilsvarende større. Næste kalenderårs budget kan ikke disponeres i forbindelse med december uddelingen. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 11

13 Korrespondance Lokalrådet ved formanden og projektets kontaktpersonen modtager al kommunikation i forhold til projektet, hvis ikke andet er aftalt. Ved modtagelse af en projektbeskrivelse kvitterer Landsbyforum til projektets kontaktperson inden for 7 dage fra modtagelse. Efter endelig godkendelse eller afslag meddeles beslutningen til lokalrådene via mail til projektets kontaktperson. Landsbyforum udarbejder en oversigt over alle modtagne projekter, hvoraf det fremgår, hvilke der er godkendte, og hvilke der fik afslag, samt den godkendte uddeling af midler pr. projekt og pr. lokalråd. For det enkelte lokalråd vil der være en procentuel visning af tildeling i forhold til totalvolumen gennem hele perioden. Listen over godkendte projekter gøres tilgængelig på Landsbyforums hjemmeside. Bestyrelsen kan løbende tilpasse disse retningslinjer efter behov. Arkiv og erfaringsudveksling Samtlige projekter arkiveres elektronisk sammen med den til projektet hørende korrespondance, således at alle bestyrelsesmedlemmer har adgang hertil. På den måde sikres arkivet og tillige en let tilgang til inspiration mellem lokalrådene. Alle projekter og tilhørende materialer synliggøres på Landsbyforums hjemmeside eller andet medie. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 12

14 Ansøgningsskema Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Lokaludviklingspuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Projektnummer Modtaget den Godkendt / Afslag Behandlet den Afsluttet den Kontaktdata: Ansøger / Lokalråd CVR. nr. Nemkonto Projektets kontaktperson Adresse Telefon Projektbeskrivelse: Projekt titel Kort projektbeskrivelse Kort beskrivelse af projektet, formål og konkrete aktiviteter. En uddybende projektbeskrivelse kan vedlægges denne ansøgning som bilag. Indsats og prioritering Angiv her, hvilke af de opstillede indsatser og prioriteringer, projektet rummer. Gerne med begrundelse. Helhedsplanen Er kort beskrivelse af, hvorledes projektet indgår i Helhedsplanen. Er projektet direkte omtalt i helhedsplanen eller en del af en strategisk indsats. Synliggørelse Kort beskrivelse af, hvilke initiativer og aktiviteter, der er planlagt for at synliggøre projektets indhold i forhold til lokale borgere og den omkringliggende verden. Er der udarbejdet kommunikationsplaner eller lignende kan disse vedlægges som bilag. Projektstart (dato) LOKALUDVIKLINGSPULJEN 13

15 Projektafslutning (dato) Budget: Projektbudget Projektets totale budget visende de væsentligste poster og udgifter samt eventuelt indtægter. Alle tal inkl. moms. Fyldigt budget kan vedlægges som bilag. Finansiering Kort beskrivelse af finansieringsmodellen. Egenfinansiering, frivillige timer og medfinansiering gennem samarbejdspartnere, fonde eller andre puljer. Af dette afsnit skal det fremgå, om medfinansieringen er tilvejebragt eller der er forventning om, at det sker efterfølgende. Frivillige timer Antallet af frivillige timer, der udføres i forhold til projektet. Antal timer kan ganges med hundrede og indsættes i budgettet som medfinansiering. Driftsudgifter Her angives den forventede årlige driftsudgift, i kr. inkl. moms, som projektet eventuelt pålægger samfundet eller kommunen, og hvorledes det tænkes finansieret. Ansøger om beløb Her angives, hvor meget der ansøges om i dkr. inkl. moms og hvor stor en procentdel, det udgør af det samlede budget. Dato Underskrift LOKALUDVIKLINGSPULJEN 14

16 Evalueringsskema Dette skema benyttes ved afslutning af et projekt, der har modtaget midler fra Lokaludviklingspuljen Kontaktdata: Ansøger / Lokalråd Projektnummer Projektets kontaktperson Adresse Telefon Projektgennemgang: Projekt titel Projektets forventede forløb Kort beskrivelse af projektets forventede mål og aktiviteter. Projektets faktiske forløb Kort beskrivelse af projektets faktiske forløb og aktiviteter. Eventuelle afvigelser Kort begrundelse af eventuelle afvigelser i forløb og resultater. Projektet er afsluttet den Erfaringer: Erfaringer Hvilke praktiske erfaringer fra projektet kan videregives til lignende projekter? Synliggørelse Kort beskrivelse, og gerne bilag, der dokumenterer den synlighed, der er skabt omkring projektet. Opfølgning Er der gennem projektet opstået nye idéer eller behov for videreførelse af projektets indhold og formål. Dato Underskrift LOKALUDVIKLINGSPULJEN 15

17 Frivillige timer Dette skema benyttes til opgørelse af frivillige timer, som indgår i projektet finansiering. Projektnavn / Nummer: Navn Dato Opgave / udført Timer Underskrift LOKALUDVIKLINGSPULJEN 16

18 Appendiks Relevante link i forhold til landdistriktsudvikling Liv i Landdistrikterne Landsbyforums Hjemmeside LOKALUDVIKLINGSPULJEN 17

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Ansøgningsskema Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Projektnummer Modtaget den Behandlet den Afsluttet den

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia.

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia. Notat Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Administrationsgrundlag - Anlægspuljen 1. Baggrund Med afsæt i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Vejledningsmateriale 8. december 2015 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Samlet vejledningsmateriale 3. september 2014 1 Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold Pulje til supercykelstier

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning #split# Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk Ansøgningsskemaet

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om midler fra Kompetencefonden 1. kvartal

Vejledning til ansøgning om midler fra Kompetencefonden 1. kvartal Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Vejledningsmateriale 31. august 2017 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik 4

Læs mere

Ansøgning til projekt støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Høje-Taastrup Kommune Ansøgningen må maximalt fylde 10 sider

Ansøgning til projekt støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Høje-Taastrup Kommune Ansøgningen må maximalt fylde 10 sider LBR Høje-Taastrup Ansøgning til projekt støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Høje-Taastrup Kommune 2012 Ansøgning sendes til: Sekretariatet for det Lokale Beskæftigelsesråd På mail: louiseras@htk.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Skive Bydelspulje Retningslinjer

Skive Bydelspulje Retningslinjer 2015 www.skive.dk Skive Bydelspulje Retningslinjer [ 2 ] Skive Bydelspulje Retningslinjer Udgiver: Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tlf.: 9915 5500 Mail: tek@skivekommune.dk

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. Ansøger/Foreningens navn: Ansøger/Foreningens adresse: Navn på kontaktperson: E-mailadresse: 1. Ansøgers kontaktoplysninger Dato: Postnr.

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinier for udviklings- og

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016:

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Dette dokument beskriver opslags- og behandlingsproceduren for ansøgninger til uddeling af 1 Mio. kr. af Dansk

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsknings-

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere