LOKALUDVIKLINGSPULJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALUDVIKLINGSPULJEN"

Transkript

1 LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler Udarbejdet februar 2015

2 Indholdsfortegnelse I. Indledning... 2 Ti Helhedsplaner Den overordnede vision II. Lokaludviklingspuljen... 4 Formål Bestyrelsen Sekretariat Fordeling - økonomi Budget og økonomi i lokaludviklingspuljen Projektliste og tildeling pr. lokalråd III. Vurdering af indsats og prioritering... 7 Hvilke indsatser vægtes Projektprioritering IV. Finansiering, udbetaling og afrapportering... 8 Medfinansiering Kommunale midler Udbetaling Moms Bevillingsperiode Retningslinjer for projektregnskab og bilag V. Ansøgningen...10 Ansøgningsfrist Hvor skal ansøgningen sendes til? Evaluering VI. Behandling af ansøgninger...11 Modtagelse og vurdering Uddeling af midler Korrespondance Arkiv og erfaringsudveksling VII. Ansøgningsskema...13 VIII. Evalueringsskema...15 IX. Frivillige timer...16 X. Appendiks...17 Relevante link i forhold til landdistriktsudvikling

3 Indledning Ti Helhedsplaner Ti helhedsplaner er udarbejdet med stor motivation og indlevelse i de 10 lokalråd. Dermed er en proces, som startede for et par år siden, beskrevet og formuleret til konkrete visioner og planer for fremtiden. Et meget stort antal frivillige timer er lagt i projekterne lokalt, og ejerskabet til helhedsplanerne er stort. Mange sten har været vendt, og alle gode idéer er samlet i planerne for fremtiden, som bør give alle i Ringsted Kommune tryghed i forhold til en ønsket og spændende fremtid. Helhedsplanerne har gennem de seneste mange måneder været behandlet på alle niveauer. Dette gælder velbesøgte borgermøder og ved kommunikation med og involvering af den enkelte borger. Samt på mange inspirerende møder med Ringsted Kommunes administration og de politiske udvalg. Beskrivende tekster til kommuneplanen om landdistriktspolitikken er udarbejdet i et fællesskab mellem de 10 lokalråd, Landsbyforum og Ringsted Kommune. Det samme gælder landdistriktspolitikken, der er lige på trapperne. De 10 helhedsplaner er udarbejdet i forlængelse af dette, så de hænger direkte sammen med den besluttede kommunale politik på området. Det har den umiddelbare positive konsekvens, at mange visioner og projekter i helhedsplanerne rummer udvikling, som allerede er budgetteret og besluttet i Ringsted Kommune. Andre udviklingsforslag understøtter den kommunale planlagte udvikling af lokalsamfundene. En positiv synergi, som vil sikre en realisering med bred opbakning lokalt. Den overordnede vision Visionen i lokalrådene er at skabe det hele liv på landet. Kvalitet i det, der findes lokalt og tilgængelighed til nabo-lokalsamfund, og selvfølgelig til Ringsted by. Smukke, harmoniske og brugbare landsbyer og landområder. Ordentlige, attraktive og brugbare samlingssteder, hvor borgere kan mødes om forskellige interesser. Multifunktionelle lokaler og faciliteter. En aktiv indsats for bosætning i ledige eksisterende boliger. Nybyggeri på de mange udstykninger i landsbyerne er en forudsætning for opretholdelse og styrkelse af de service tilbud, nuværende og fremtidige borgere forventer. Herunder er bevarelse af skole- og pasningsordninger samt dagligvarebutikker, et væsentligt element. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 2

4 Transport og infrastruktur er et fælles emne med væsentlig betydning for udviklingen. Herunder trafiksikkerhed og en mere sikre skoleveje for børn og unge. IT og mobildækning er også en naturlig del af hverdagen for de fleste og derfor en forudsætning for et velfungerende lokalsamfund, og ikke mindst for erhvervsaktive familier. En fælles kommunal og privat opgave skal løftes for at sikre disse emner. Et gennemgående og tungtvejende tema i planerne er etablering af stisystemer til oplevelse, motion, adgang til naturen og brug af de værdifulde naturherligheder f. eks. i skove, på enge og søer. En naturpark og rekreative områder for de lokale og turister, bør tænkes ind i landdistrikts-udvikling på alle niveauer. Tilsammen kan helhedsplanerne danne basis for en "motorvej" af spændende udvikling. Der gives mulighed for den umiddelbare oplevelse af, at der sker noget lokalt på kort sigt. Tillige er helhedsplanerne et unikt grundlag for en målrettet og langsigtet udvikling af lokalområderne i Ringsted Kommune som helhed. På de kommende sider, findes rammerne for hvorledes Lokaludviklingspuljen uddeles i forhold til realisering af helhedsplanerne. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 3

5 Lokaludviklingspuljen Formål Udgangspunktet for lokaludviklingspuljen er, at Ringsted Kommune har budgetteret med midler til udvikling i landsområder de kommende fire år. Disse midler skal fordeles mellem de 10 lokalområders handlingsplaner og projekter. Formålet med Lokaludviklingspuljen er: - at skabe en vedvarende og kontinuerlig udvikling i alle 10 lokalområder, som i dag udgør Ringsted Kommunes landdistrikter. - at denne udvikling sker med udgangspunkt i lokalrådenes ønsker samt egen prioritering i de udarbejdede helhedsplaner. Bestyrelsen Landsbyforums bestyrelse uddeler midlerne i puljen. Bestyrelsen er sammensat af 10 medlemmer, et fra hvert lokalråd. Sekretariat For at understøtte Landsbyforum og lokalrådenes arbejde med puljen og projekter etableres et sekretariat. I første omgang en beslutning, der gælder for Herefter evalueres behov og muligheder i et samarbejde mellem Landsbyforum, Ringsted Kommune og lokalrådene. Sekretariatet i 2015 placeres uden for Ringsted Kommune, Landsbyforum og lokalrådene for at sikre en prioriteret og uvildig opstart. Ekstern udbyder vælges. Sekretariatet finansieres igennem overførte midler fra helhedsplanprojektet Volumen forventes i 2015 at være kr til løsning af nedenstående opgaver. Beløbet er plus moms, men denne af løftes af Ringsted Kommune. Sekretariatet kan rumme følgende opgaver og servicering i forhold til Landsbyforum og lokalrådene. Den endelige udformning udarbejdes sammen med bestyrelsen. I forhold til projektansøgninger Kommunikation og vejledning via og telefon. Modtagelse, arkivering og korrespondance i forhold til alle projektansøgninger. Kontrol af ansøgninger og vejledning af projektets kontaktperson i forhold til mangler og mulige forbedringer inden behandling. Kommunikation med kontaktpersonerne gennem processen. Sparring og kontrol i forhold til økonomi, projektregnskaber og bilag. Vejledning til ansøgning og fundraising i forhold til medfinansiering. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 4

6 I forhold til Landsbyforums bestyrelse Sparring med formand og bestyrelsesansvarlige i forhold til igangværende opgaver. Forberedelse og resume i forbindelse med bestyrelsesmøder i Landsbyforum. Deltagelse i bestyrelsesmøderne som sekretær. Udarbejdelse af diverse oplæg og dokumenter. Indstilling og klargøring af materiale i forhold til de tre bestyrelsesmøder hvor projekterne behandles. Udarbejdelse/vedligeholdelse af statusoversigter over midler. Et tæt samarbejde med Ringsted Kommunes administration på alle aktiviteter. Opdatering af relaterede informationer på Landsbyforums hjemmeside efter godkendelse af formand eller kommunikationsansvarlig. Hjælp til vedligeholdelse af mailliste til nyhedsbreve. Fordeling - økonomi Puljen uddeles tre gange årligt i hvert kalenderår. I 2015 er der ansøgningsfrister i april, august og november måned. I 2016 er der ansøgningsfrister i januar, maj og oktober. Disse ansøgningsfrister kan tilpasses af bestyrelsen for Landsbyforum. Støtten skal komme alle lokalområderne til gode. Med udgangspunkt i de godkendte lokale helhedsplaner fordeles midlerne til udvikling og gennemførelse af projekter, der er indeholdt i disse planer. Midlerne fordeles mellem lokalrådene ud fra nedenstående rammer og retningslinjer i puljen. Der vil således ikke nødvendigvis være en ligelig fordeling. Dog uddeles minimum 5 % af puljemidlerne til hvert af lokalområderne over en periode på 4 år, såfremt disse anvendes til projekter, der fremgår af helhedsplanen for lokalområdet. Det påhviler bestyrelsen rettidigt inden udløbet af den 4-årige periode at sikre tilstedeværelse af tilstrækkelige midler til overholdelse af denne regel. Midlerne tildeles i forlængelse af helhedsplanen, hvorfor projektet skal understøtte en målrettet indsats i den godkendte helhedsplan. Projekter, der oplagt kan søges gennem andre kommunale puljer, anbefales dette. Projekter, der efterfølgende pålægger kommune driftsudgifter, skal godkendes af Ringsted Kommune. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 5

7 Budget og økonomi i lokaludviklingspuljen Midler uddeles løbende i forbindelse med de tre frister gennem kalenderåret. Landsbyforum vil efter hver uddeling ajourføre nedenstående skema, således at alle lokalsamfund sammen med bestyrelsen og Ringsted Kommune til stadighed har overblik. Projektliste og tildeling pr. lokalråd Her indsættes et ajourført skema der viser de godkendte projekter og fordelingen pr. lokalråd efter hver uddeling. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 6

8 Vurdering af indsats og prioritering Hvilke indsatser vægtes Nedenstående væsentlige generelle betragtninger og holdninger vægter højt ved fordelingen af midler i tilknytning til helhedsplanprojektet: Udgangspunktet er et lokalt projekt, eller projekt på tværs af lokalsamfund, der, såfremt det er muligt, også har en egen- eller medfinansiering. Strategiske projekter, der forbereder og eller støtter udvikling af lokalsamfundet, herunder udarbejdelse af idéoplæg og projektering, tilbudsindhentning, myndighedsgodkendelse samt forberedende arbejde til udvikling af lokalplaner. Projekter, hvor flere lokalområder samarbejder, med det formål at skabe styrket kvalitet gennem fællesskab på tværs af sogne og kommuner. Projekter, der bygger på principper om sundhed, bæredygtighed, klimatilpasning, energibesparelse og miljørigtighed. Projektprioritering Med udgangspunkt i formålet og ovenstående vægtede indsats vurderes de enkelte projekter i forhold til nedenstående. Projekter, der gennem lokal udvikling skaber og synliggør en større livskvalitet og en styrket kvalitet i hverdagen for borgere, for fællesskabet og for foreningslivet. Projekter, der fremmer bosætning i lokalområdet, ved at understøtte foreningsog kulturrelaterede aktiviteter. Udvikling og etablering af naturtilgængelighed og rekreative områder for lokalbefolkningen, besøgende og turister. Styrkelse af de trafikale og digitale infrastrukturer. Dette ved at samarbejde med og understøtte den nationale og kommunale indsats eller gennem egne lokale initiativer. Fastholdelse og styrkelse af skole- og pasningsfaciliteter samt andre servicefaciliteter. Projekter med mulighed for at fremme sundhed, motion og friluftsliv. Byfornyelse og tilpasning til fremtidige behov for boliger i lokalsamfundet. Herunder udvikling af nye boformer og fællesskaber. Erhvervstiltag og udvikling af nye muligheder for etablering af erhverv og handel i lokalsamfundet. Herunder fastholdelse og udbygning af det nuværende erhvervsliv. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 7

9 Finansiering, udbetaling og afrapportering Medfinansiering De ansøgte midler i Lokaludviklingspuljen, skal primært betragtes som en del af projektfinansieringen. Projekter der fremviser en medfinansiering vil blive prioriteret, så ansøgeren skal så vidt muligt redegøre for medfinansiering. Dette kan ske gennem egen- og medfinansiering genereret af lokalområderne, ansøgning til andre puljer og fonde eller anden dokumenteret finansiering. Endelig medregnes timer i projektets medfinansiering til kr. 100 pr. time. Beløbet realiseres ikke og udbetales ikke til den frivillige. I budgettet kan under medfinansiering medtages det antal frivillige timer, der forventes anvendt gennem projektets faser. Eksempelvis: 200 timer x kr. 100 = kr Kommunale midler Projektmidlerne fra helhedsplanprojektet skal ikke finansiere kommunale fysiske anlægs- og driftsprojekter, som kommunen i forvejen afsætter midler til. Hvor det lokale projekt og planlagte kommunale anlæg- og driftsprojekter spiller sammen, skal indsats og økonomi koordineres, uden at Lokaludviklingens midler påvirkes negativt. Udbetaling Der kan kun udbetales ved brug af lokalrådets CVR nr. Det godkendte beløb udbetales til lokalrådets Nemkonto, som skal fremgå af ansøgningen. Udbetalingen i det enkelte projekt sker senest en måned efter bestyrelsens godkendelse for beløb under kr Større tildelinger kan deles i flere udbetalinger eventuelt fordelt på projektets faser. Dette sker efter individuel aftale i forbindelse med godkendelse. I givet fald skal ansøgningen indeholde en betalingsplan, som svarer til projektets tidsplan. Budgetoverskridelse kan ikke finde sted uden supplerende og godkendt ansøgning. Overholdes retningslinjerne i denne vejledning ikke, kan Landsbyforum og Ringsted Kommune kræve det tildelte beløb helt eller delvist tilbagebetalt. Lokalrådet hæfter i forhold til Ringsted Kommune og Landsbyforum for de udbetalte projektmidler i eget lokalsamfund. Dette indtil projektet er gennemført, og regnskab er godkendt. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 8

10 Moms Det udbetalte beløb er inkl. moms. Der skal i forhold til projektets indkøb og forbrug betales moms af alle udgifter. Undtagelsen for dette kan aftales ved, at lokalrådet og projektets kontaktperson tager direkte kontakt til Ringsted Kommune med en forespørgsel om mulighed for, at kommunen kan være køber af ydelsen. I sådanne tilfælde kan kommunen afløfte moms via momsudligningskontoen. Bevillingsperiode Projektet er ved tildeling godkendt til at løbe over den periode, som meddelt i projekt ansøgningen, under startdato og slutdato. Skulle der være afvigelser fra dette, fremsender projektets kontaktperson en mail til sekretariatet, med begrundet anmodning om, at denne periode forandres. Ændringer af bevillingsperioden skal godkendes af bestyrelsen i forbindelse med førstkommende møde. Ved den godkendte periodes afslutning afleveres evalueringsskema, projektregnskab og bilag senest 14 dage herefter til sekretariatet. Retningslinjer for projektregnskab og bilag Projektregnskabet skal redegøre for alle tildelte midler gennem bilag og holdes op i mod det godkendte budget. Projektregnskabet skal indeholde hele projektets økonomi, med- og egenfinansiering, tildeling fra puljen samt frivillige timer m.m. Såfremt retningslinjerne for regnskab ikke overholdes, kan Landsbyforum og Ringsted Kommune kræve hel eller delvis tilbagebetaling af det tildelte beløb fra Lokaludviklingspuljen. Tilsyn i projektperioden påhviler det enkelte lokalråd. Der forventes løbende tilsyn med forvaltning af midler og målopfyldelse i projektet. Budgetoverskridelse hæfter lokalrådet for, såfremt der ikke foreligger en godkendt ansøgning i forhold til ændring af budget og tildeling. Udbetalte, men ikke forbrugte midler, returneres til lokaludviklingspuljen samtidig med aflevering af projektregnskab og evalueringsskema. Denne vejledning og retningslinjer for projekter, regnskab og brug af midler kan løbende tilpasses af bestyrelsen for Landsbyforum i samråd med Ringsted Kommune. Ved opstart af lokaludviklingspuljen findes der ingen aftaler i forhold til terminer for tilpasning. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 9

11 Ansøgningen Det udarbejdede ansøgningsskema skal benyttes ved ansøgning, og alle felter skal udfyldes med relevant viden for vurdering af projektet. I forhold til større projekter vil der være behov for, at bilag og projektbeskrivelse vedhæftes. Ansøgningen udfyldes kort og præcist under hensyntagen til, at skemaet er bestyrelsens redskab til godkendelse. Bilag, der vedlægges, understøtter således det i ansøgningen meddelte korte resume. Ansøgningsfrist Der er ansøgningsfrist tre gange inden for hvert kalenderår, startende med april måned Ansøgninger der er modtaget senest den: 1. april, 1. august og 1. november, behandles på førstkommende bestyrelsesmøde i Landsbyforum. Snarest herefter informeres lokalrådet skriftligt om den trufne beslutning. Indgår der kommunale driftsudgifter i projektet, må der påregnes tid til politisk behandling. Hvor skal ansøgningen sendes til? Ansøgningen og alle tilhørende bilag fremsendes elektronisk til: Ansøgninger modtages kun elektronisk via . Sekretariatet kontrollerer ansøgningen for fejl og mangler. Herefter bekræftes modtagelsen på med angivelse af forventet termin for beslutning og tilbagemelding. Evaluering Når projektet er afsluttet eller på anden måde skal afvikles, udfyldes evalueringsskemaet. Bilag vedlægges efter behov. Evalueringen og bilag fremsendes elektronisk til: Modtagelsen bekræftes på . LOKALUDVIKLINGSPULJEN 10

12 Behandling af ansøgninger Processen i forhold til behandling og vurdering af modtagne ansøgninger er som følger: Modtagelse og vurdering Projektansøgningerne modtages elektronisk på . Efter udløb af fristen for ansøgning nummereres ansøgningerne, og rundsendes til gennemlæsning hos hele bestyrelsen. Sekretariatet udarbejder en liste med ansøgte projekter og et skema, der synliggør i hvilken udstrækning, ansøgningen er inden for de opstillede kriterier. Bestyrelsesmedlemmerne vurderer alle projektansøgninger på en skala ud fra projektets værdi og indhold i forhold til målet med Lokaludviklingspuljen. Denne personlige vurdering meddeles til sekretariatet inden mødet. Tilbagemeldingerne indsættes i dagsordensmaterialet for mødet. Med dette grundlag for dialog og vurdering beslutter bestyrelsen, hvilke projekter der godkendes. Beslutningen meddeles Ringsted Kommune, som gives mulighed for vurdering og eventuel indsigelse i forhold til eventuelle driftsomkostninger, der i nogle projekter pålægges kommunen. Herefter modtager kontaktpersonen for projektet en bekræftelse på mail. Bestyrelsesmedlemmer er i forbindelse med behandling af projekter fra eget lokalråd inhabile. Det betyder at bestyrelsesmedlemmet forlader mødelokalet under behandlingen. I særlige tilfælde kan bestyrelsesmedlemmet, inden lokalet forlades, deltage i opklarende spørgsmål. Der kan også i forhold til andre dagsordenspunkter og behandling af ansøgninger være tale om inhabilitet. Det påhviler det enkelte medlem selv at gøre opmærksom på dette og herefter forlade lokalet under behandlingen. Inhabilitet føres til referat. Uddeling af midler De tilrådeværende midler til uddeling fordeles således, i forhold til de tre ansøgningsfrister: I årets første runde kan maksimalt uddeles 50 % af årets pulje. Efter årets anden uddeling, kan maximalt 80 % af årets pulje være fordelt. Ved årets sidste uddeling fordeles tilbageværende midler. Dog er der mulighed for at overføre overskydende midler til næste kalenderår. Herefter bliver denne pulje tilsvarende større. Næste kalenderårs budget kan ikke disponeres i forbindelse med december uddelingen. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 11

13 Korrespondance Lokalrådet ved formanden og projektets kontaktpersonen modtager al kommunikation i forhold til projektet, hvis ikke andet er aftalt. Ved modtagelse af en projektbeskrivelse kvitterer Landsbyforum til projektets kontaktperson inden for 7 dage fra modtagelse. Efter endelig godkendelse eller afslag meddeles beslutningen til lokalrådene via mail til projektets kontaktperson. Landsbyforum udarbejder en oversigt over alle modtagne projekter, hvoraf det fremgår, hvilke der er godkendte, og hvilke der fik afslag, samt den godkendte uddeling af midler pr. projekt og pr. lokalråd. For det enkelte lokalråd vil der være en procentuel visning af tildeling i forhold til totalvolumen gennem hele perioden. Listen over godkendte projekter gøres tilgængelig på Landsbyforums hjemmeside. Bestyrelsen kan løbende tilpasse disse retningslinjer efter behov. Arkiv og erfaringsudveksling Samtlige projekter arkiveres elektronisk sammen med den til projektet hørende korrespondance, således at alle bestyrelsesmedlemmer har adgang hertil. På den måde sikres arkivet og tillige en let tilgang til inspiration mellem lokalrådene. Alle projekter og tilhørende materialer synliggøres på Landsbyforums hjemmeside eller andet medie. LOKALUDVIKLINGSPULJEN 12

14 Ansøgningsskema Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Lokaludviklingspuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Projektnummer Modtaget den Godkendt / Afslag Behandlet den Afsluttet den Kontaktdata: Ansøger / Lokalråd CVR. nr. Nemkonto Projektets kontaktperson Adresse Telefon Projektbeskrivelse: Projekt titel Kort projektbeskrivelse Kort beskrivelse af projektet, formål og konkrete aktiviteter. En uddybende projektbeskrivelse kan vedlægges denne ansøgning som bilag. Indsats og prioritering Angiv her, hvilke af de opstillede indsatser og prioriteringer, projektet rummer. Gerne med begrundelse. Helhedsplanen Er kort beskrivelse af, hvorledes projektet indgår i Helhedsplanen. Er projektet direkte omtalt i helhedsplanen eller en del af en strategisk indsats. Synliggørelse Kort beskrivelse af, hvilke initiativer og aktiviteter, der er planlagt for at synliggøre projektets indhold i forhold til lokale borgere og den omkringliggende verden. Er der udarbejdet kommunikationsplaner eller lignende kan disse vedlægges som bilag. Projektstart (dato) LOKALUDVIKLINGSPULJEN 13

15 Projektafslutning (dato) Budget: Projektbudget Projektets totale budget visende de væsentligste poster og udgifter samt eventuelt indtægter. Alle tal inkl. moms. Fyldigt budget kan vedlægges som bilag. Finansiering Kort beskrivelse af finansieringsmodellen. Egenfinansiering, frivillige timer og medfinansiering gennem samarbejdspartnere, fonde eller andre puljer. Af dette afsnit skal det fremgå, om medfinansieringen er tilvejebragt eller der er forventning om, at det sker efterfølgende. Frivillige timer Antallet af frivillige timer, der udføres i forhold til projektet. Antal timer kan ganges med hundrede og indsættes i budgettet som medfinansiering. Driftsudgifter Her angives den forventede årlige driftsudgift, i kr. inkl. moms, som projektet eventuelt pålægger samfundet eller kommunen, og hvorledes det tænkes finansieret. Ansøger om beløb Her angives, hvor meget der ansøges om i dkr. inkl. moms og hvor stor en procentdel, det udgør af det samlede budget. Dato Underskrift LOKALUDVIKLINGSPULJEN 14

16 Evalueringsskema Dette skema benyttes ved afslutning af et projekt, der har modtaget midler fra Lokaludviklingspuljen Kontaktdata: Ansøger / Lokalråd Projektnummer Projektets kontaktperson Adresse Telefon Projektgennemgang: Projekt titel Projektets forventede forløb Kort beskrivelse af projektets forventede mål og aktiviteter. Projektets faktiske forløb Kort beskrivelse af projektets faktiske forløb og aktiviteter. Eventuelle afvigelser Kort begrundelse af eventuelle afvigelser i forløb og resultater. Projektet er afsluttet den Erfaringer: Erfaringer Hvilke praktiske erfaringer fra projektet kan videregives til lignende projekter? Synliggørelse Kort beskrivelse, og gerne bilag, der dokumenterer den synlighed, der er skabt omkring projektet. Opfølgning Er der gennem projektet opstået nye idéer eller behov for videreførelse af projektets indhold og formål. Dato Underskrift LOKALUDVIKLINGSPULJEN 15

17 Frivillige timer Dette skema benyttes til opgørelse af frivillige timer, som indgår i projektet finansiering. Projektnavn / Nummer: Navn Dato Opgave / udført Timer Underskrift LOKALUDVIKLINGSPULJEN 16

18 Appendiks Relevante link i forhold til landdistriktsudvikling Liv i Landdistrikterne Landsbyforums Hjemmeside LOKALUDVIKLINGSPULJEN 17

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere