Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade"

Transkript

1 Til: Ministeriet for sundhed og forebyggelse Økonomi og Planlægningsafdelingen Planlægningsfunktionen Nordre Ringvej Glostrup Direkte Dato: 9. august 2012 Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade 1. Resume Det beskrevne projekt tager sigte på at afprøve de metoder, der er anbefalet i forløbsprogrammerne for rehabilitering af børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade. Ansvarlig for projektet er Glostrup Hospital, som har den højeste ekspertise indenfor området i Region Hovedstaden. Projektet indeholder tre delelementer 1. Opsporing af unge med erhvervet hjerneskade i begge sektorer 2. Interdisciplinær vurdering, opfølgning og monitorering af rehabiliteringsbehov (specialiseret ambulant funktion). Denne funktion har bl.a. til formål, at rådgive patienter og pårørende. 3. Rådgivning og neurofaglig kompetenceudvikling af professionelle i begge sektorer. Denne funktion har bl.a. til formål, at rådgive primær sektor i etableringen af rehabiliteringsforløb, der bevirker, at den unge bedst muligt bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Herfra udgår også rådgivning af den brede offentlighed. De tre delelementer er indbyrdes afhængige. Projektet vil afdække, hvordan hensigtsmæssigt samarbejde mellem kommuner, praksissektor og hospital om patientgruppen unge med hjerneskade i alderen år kan foregå til gavn for de unge og deres pårørende. Som en del heraf vil den gode genoptræningsplan blive udviklet. Projektet vil bidrage med mere præcise oplysninger om, hvor mange i aldersgruppen, der har behovet for rehabilitering Projektet tager endvidere sigte på at etablere rådgivning for samt opkvalificere de professionelle, der møder gruppen samt for gruppen selv og de pårørende.

2 Det er indregnet, at der det første år kan ses 330 patienter til udredning og opfølgende besøg i ambulatoriet. De årlige evalueringer, der er indbygget i projektet vil vise, om dette dækker behovet, og om der evt. kan effektiviseres i ambulatoriet, så flere patienter i givet fald kan ses. Der søges samlet om 30,867 mio. kr. fordelt over efteråret 2012 og til og med udgangen af Det har i forbindelse med udarbejdelsen af projektoplægget ikke været muligt at inddrage de 29 kommuner i regionen. De vil blive inddraget efterfølgende via kommunesamarbejdsmøderne. 2. Baggrund Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har indkaldt ansøgninger til puljen til styrket indsats for unge med hjerneskade i alderen år. Baggrunden for puljeudmøntningen er Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for rehabilitering af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade, 2011 og et ønske om, at regionerne sikrer mulighed for ambulant opfølgning og interdisciplinær udredning af personer med erhvervet hjerneskade eller mistanke herom. Region Hovedstaden har allerede initiativer i gang til styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for personer med erhvervet hjerneskade. I regionens hospitalsplan er Glostrup Hospital blevet specialhospital for neurorehabilitering; de højt specialiserede afdelinger for neurorehabilitering af patienter med hjerne- og rygmarvsskader er organisatorisk blevet knyttet til Glostrup Hospital, og byggeprocessen er igangsat til bygning af et neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital, som fra 2018 skal huse disse specialiserede funktioner. Samtidig har hospitalet Danmarks største neurologiske afdeling. Regionen har i budget 2012 afsat midler til styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for voksne hjerneskadede, hvor en række mindre tiltag er igangsat. Puljemidlerne vil kunne være et supplement til de igangsatte indsatser på området, idet der i dag er unge med hjerneskade, som ikke bliver udredt og derfor ikke får den nødvendige rehabilitering der i dag er unge, der på grund af mangelfulde genoptræningsplaner ikke tilbydes den rehabilitering der gør, at de bedst muligt bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv såvel den praktiserende læge som den enkelte kommune har så få patienter/borgere med hjerneskade, at de har vanskeligt ved at opnå tilstrækkelig neurofaglig viden og ekspertise, og derfor har behov for supplerende uddannelsestilbud og rådgivning samarbejdet mellem primær og sekundær sektor kan forbedres til gavn for de unge hjerneskadede og deres pårørende med optimerede forløb til følge Side 2

3 der allerede i forløbsprogrammerne peges på en række yderligere tiltag, der kan forbedre opsporing, vurdering og opfølgning af unge med erhvervet hjerneskade man kan udnytte en eksisterende database ved at udbygge denne med relevante data det aktuelle projekt Det er desuden et supplement til de igangsatte tilbud i Region Hovedstaden, som på visse punkter opfylder nogle af de opgaver, der beskrives i puljens overordnede målsætning: Fra 2012 forventes gradvis opstart af et interdisciplinært ambulant tilbud om rådgivning og opfølgning af neurorehabilitering. Dette ambulatorium er først fuldt udbygget i Det forventede ambulatoriet vil få plads til i alt 320 patienter årligt og modtage patienter i alle aldersgrupper og fra hele Østdanmark. Unge med moderate til lette skader vil ikke umiddelbart falde ind under dette ambulatoriums målgruppe. Regionens neurologiske afdelinger har en række specialiserede ambulatorier, der varetager udredning og opfølgning indenfor f.eks. epilepsi, spasticitet, apopleksi og smerte. Disse ambulatorier opfylder afgrænsede medicinske behandlingsopgaver og foretager ikke interdisciplinære og samlede vurderinger/rådgivning af rehabiliteringsforløb. I den udstrækning opsporingen identificerer unge med hjerneskade fra disse ambulatorier, vil de indgå i projektets tilbud, men samtidig fortsætte med deres øvrige medicinske behandling i ambulatorierne. VISO varetager rådgivningsopgaver for kommuner og regioner. VISO arbejder ikke med opsporing eller udvikling af samarbejdsmodeller. Projektgruppen ser det som et væsentlig formål, at erfaringerne fra dette projekt på sigt også kan implementeres for de 30+årige. 3. Formål Forløbsprogrammerne indeholder detaljerede anbefalinger vedrørende opsporing, indsatser rettet mod sociale forhold, udredning af funktionsevnen, behandling af komplikationer og komorbiditet, indsatser rettet imod bevægefunktioner, mentale funktioner, kroppens funktioner, aktivitet og deltagelse, ambulant udredning, samt anbefalinger om samarbejde og opgavefordeling mellem kommuner, almen praksis og hospitaler samt kompetenceudvikling i begge sektorer. Projektet skal medvirke til at implementere en del af disse anbefalinger vedrørende opsporing og udredning af hjerneskade fra forløbsprogrammerne samt udvikle redskaber, så indsatserne i primær og sekundær sektor bliver optimerede og koordinerede, forbedre opsporing, vurdering og opfølgning af de unge, der i dag falder uden for sy- Side 3

4 stemerne eller ikke tilbydes den rehabilitering, der gør, at de bedst muligt bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Desuden skal projektet styrke indsatsen til de pårørende. 4. Beskrivelse af projektet Projektet indeholder tre indbyrdes afhængige delelementer 1. Opsporing af unge med erhvervet hjerneskade i begge sektorer 2. Interdisciplinær vurdering, opfølgning og monitorering af rehabiliteringsbehov (specialiseret ambulant funktion). Denne funktion har bl.a. til formål, at rådgive patienter og pårørende. 3. Rådgivning og neurofaglig kompetenceudvikling af professionelle i begge sektorer. Denne funktion har bl.a. til formål at rådgive primær sektor i etableringen af rehabiliteringsforløb, der bevirker, at den unge bedst muligt bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Herfra udgår også rådgivning af den brede offentlighed. Rådgivning og kompetenceudvikling Opsporing Interdisciplinært ambulatorium Hertil kommer en detaljeret monitorering og løbende evaluering og tilpasning. Projektet vil inddrage ny teknologi og nytænkning i relation til oplysning, aktivering og kompetenceudvikling af professionelle, patienter og pårørende. Overordnede udfordringer er, at samarbejdspartnerne tæller blandt andet 29 kommuner og 740 lægepraksis, som skal engagere sig i projektet og adresseres med løbende kommunikation. Side 4

5 En anden udfordring er at etablere forventningsafstemning mellem disse interessenter og de øvrige interessenter, som beskrevet i figuren. 17 speciallægepraksis neurologi Regionale hospitalsafdelinger 29 kommuner 740 almenpraksis Projekt Specialiserede Børnerehab. centre Sundhedsfagligt råd U.U. Patientforeninger VISO PPR Udfordringerne søges imødekommet ved o etablering en referencegruppe med repræsentanter for interessenterne o afholdelse af møder med praksissektoren o netværksdannelse med kommunale hjerneskadekoordinatorer o udvælgelse af et antal testkommuner, hvor rådgivningsmateriale m.v. afprøves, inden det bredes ud til samtlige kommuner o orientering til andre hospitalsafdelinger om projektet 5. Patientgruppe Patientgruppe: Projektets målgruppe er alle unge mellem 15 og 30 år med begrundet mistanke om hjerneskade, der kunne være forårsaget af en af de diagnoser, der er omfattet, og som på denne baggrund kunne være rehabiliteringskrævende. Sundhedsstyrelsens tal fra LandsPatientRegisteret (LPR) estimerer, at der årligt indlægges ca. 360 patienter i regionen med de anførte diagnoser. Det skønnes, at 25% (90) har et muligt, ikke erkendt rehabiliteringsbehov. Det antages, at der herudover er et ukendt antal unge med hjerneskader. Disse patienter får ikke den nødvendige støtte og rehabilitering. Denne gruppe består af 1. unge der har været indlagt på sygehusafdeling, men hvor hjerneskaden aldrig er blevet diagnosticeret eller Side 5

6 2. unge, der har været ude for f.eks. trafikuheld, men aldrig har været indlagt, og derfor ikke er identificeret 3. unge, som har udviklet rehabiliteringskrævende symptomer efter hjerneskade på et relativt sent tidspunkt, efter de er udskrevet, og derfor ikke er identificeret. Hvor stor denne gruppe er vides ikke, de skal identificeres og henvises fra primær sektor. Det skønnes, at antallet i regionen er 40, med en ophobning i staten af projektperioden. Estimaterne er naturligvis behæftet med en stor usikkerhed, og kan gå i begge retninger. Ofte vil det være personale i kommunerne (f.eks. PPR, UU, socialrådgiver m.v.) eller almen praksis, der møder patienter med uidentificerede hjerneskader. Dette personale kan have svært ved at identificere en hjerneskadet person, da de ikke nødvendigvis har den faglige viden eller et brugbart værktøj til at kunne identificere en evt. hjerneskade. En central opgave i projektperioden er at opspore og beskrive denne patientgruppes størrelse, dens behov for rådgivning og rehabilitering samt beskrive indsatser, der modvirker, at unge fremover glider ind i denne gruppe med oversete rehabiliteringsbehov. 6. Metode 5.1. Opsporing: Mål: Målet er at identificere unge i regionen med et rehabiliteringsbehov. Dette indbefatter opsporing af Unge med erhvervet hjerneskade der ikke har været i kontakt med sekundær sektor. Unge indlagt/udskrevet fra sygehusafdelinger, skadestuer, akutmodtagelser, som ikke har haft opmærksomhed på/ekspertise i at identificere unge med behov for hjerneskade rehabilitering. Midler: Opsporing i primærsektor: Implementering af forløbsprogrammernes screeningsværktøj ved uddannelse af personalet i primærsektor (kommuner og almen praksis), der møder patienten. Side 6

7 Spørgeskemabaseret undersøgelse, med henblik på at primærsektor efterfølgende på basis af dette uddannes til at henvise disse patienter til den ambulante udredningsfunktion. Opsporing i sekundærsektor: Alle unge, der udskrives med en diagnose, der er omfattet af forløbsprogrammerne henvises til den specialiserede ambulante funktion til vurdering af rehabiliteringsbehovet. Det vil typisk dreje sig om patienter fra neurologiske, medicinske, kirurgiske, infektionsmedicinske, neurokirurgiske og kardiologiske afdelinger. Efter det første år evalueres effekten af denne indsats og indsatsen justeres derefter. Efter det første år implementeres, afhængigt af resultaterne af ovenstående indsats, forløbsprogrammernes screeningsværktøj ved uddannelse af personalet i sekundær sektor, der møder patienten. Dermed behøver den specialiserede ambulante funktion ikke at vurdere alle indlæggelser med et muligt rehabiliteringsbehov. Målepunkter og succeskriterier: Der udvikles et screeningsværktøjer (actioncards), målrettet til hhv. personale i hospitalsafdelinger, læger i almenpraksis og relevant personale i kommunerne. Screeningsværktøj er udviklet til hhv. hospitalsafdelinger, kommuner og almen praksis inden udgangen af 2014 Screeningsværktøjet anvendes og testes o Ultimo 2013 af personale på hospitalsafdelinger o Ultimo 2014 af personale i testkommunerne og læger i praksis Screeningsværktøjet er fuldt implementeret ved projektets afslutning. Bæredygtighed: Screeningsmetoder, undervisningsprogrammer og retningslinjer klargøres således, at de anvendes naturligt i daglig praksis efter projektets afslutning. Undervisningsmateriale og henvisningsprocedure er evalueret og implementeret Interdisciplinær vurdering og monitorering af rehabiliteringsbehov (ambulatoriefunktionen) Mål: Målet er, at tilbyde alle unge i målgruppen en omfattende interdisciplinær udredning af rehabiliteringsbehovet. Midler: Den specialiserede ambulante funktion: Tilbyder ambulant vurdering og opfølgning til patienter og pårørende samt rådgivning af professionelle fra primærsekto- Side 7

8 ren (kommuner og praktiserende læger). Tilbuddet gælder alle patienter, der har været indlagt med diagnoser omfattet af forløbsprogrammerne, samt patienter henvist med et muligt rehabiliteringsbehov fra primær sektor Mobilt rehabiliteringsteam: Den specialiserede ambulante funktion etablerer en udgående teamfunktion, der kan rykke ud til afdelinger, der har patienter fra målgruppen indlagt. Teamet yder rådgivning og vejledning om rehabilitering under indlæggelse og vurderer rehabiliteringsbehovet efter udskrivelse. Dette team kan også følge patienten hjem og yde specialiseret neurofaglig rådgivning til pårørende og professionelle. Ad hoc konsulentbistand i sjældne og komplekse forløb: Der afsættes midler til, at der ad hoc kan indhentes konsulentbistand til disse opgaver hos specialister på området. Region Hovedstaden driver Børnecenter for rehabilitering og Region Hovedstadens Kommunikationscenter. Af øvrige aktører kan peges på de kommunalt drevne specialtilbud (Center for specialundervisning for voksne i Københavns Kommune, kommunikationscentre i Hillerød) og det fondsejede Center for Hjerneskade. Disse tilbud har særlig ekspertise indenfor områder som hjælpemidler, erhvervsintegration og pædagogisk rådgivning. Endvidere vil VISO kunne inddrages i særligt sjældne og komplekse sager, hvis ambulatoriet ikke selv har tilstrækkelig ekspertise. Den specialiserede ambulante funktion vil i udvalgte tilfælde henvise til specialiseret ambulant genoptræning efter gældende regler. Målepunkter og succeskriterier: Der udarbejdes første halvår 2013 regionale retningslinjer (den gode genoptræningsplan ved hjerneskade) for opsporing og evt. viderevisitation til andre afdelinger eller indsatser. Ved årlige målinger fra ultimo 2013 er følgende målepunkter: 90 % af genoptræningsplanerne udfærdiges som foreskrevet på hjerneskadepatienter. 90 % af patienterne har fået en interdisciplinær vurdering og indsats. 90 % af patienterne har modtaget rådgivning fra ambulatoriet. 95 % af patienter og pårørende er tilfredse med forløbet i ambulatoriet (tilfredshedsmåling) Bæredygtighed: Der vil i projektperioden blive afprøvet forskellige modeller for intra- og intersektoriel samarbejde om neurofaglig rådgivning og opfølgning og sådanne samarbejdsmodeller med henblik på implementering efter projektperioden. Side 8

9 Efter projektperioden vil det være muligt at anbefale, hvorledes et fremtidigt ambulanttilbud til målgruppen skal dimensioneres, hvilke ekspertiser og teknologier, tilbuddet kan/bør rumme Rådgivning og kompetenceudvikling Mål: Der udarbejdes informationsmateriale, undervisningsmateriale og udbydes undervisning mhp. at øge den neurofaglige viden i begge sektorer. Der vil blive indbudt til rådgivende møder med primær sektor. Midler: Kommunerne og andre relevante samarbejdspartnere vil blive tilbudt deltagelse i den ambulante funktions rådgivende planlægningsmøder for det videre rehabiliteringsforløb efter endt vurdering af rehabiliteringsbehovet og derefter løbende i opfølgningsfasen. Man vil i projektet udvikle og teste redskaber for information og rådgivning via it-platforme til patienter, pårørende og professionelle fra begge sektorer, herunder f.eks. e-learningsprogrammer, netværksdannelse for unge og for pårørende samt mellem hospitaler og kommunale hjerneskadekoordinatorer. Man vil i projektet udarbejde informationsmateriale til pårørende og patienter med lettere skader, som ikke kræver et egentligt rehabiliteringstilbud. Etablering af kommunikationsforum for unge hjerneskaderamte, der særligt fokuserer på neurofaglig rådgivning og erfaringsudveksling. Dette forum etableres i tæt samarbejde med brugerforeningernes ungegrupper Hjernespiren (Hjerneskadeforeningen) og Forum for yngre ramte (HjerneSagen) og Kræftens Bekæmpelse. Målepunkter og succeskriterier: Der vil blive foretaget følgende løbende målinger: Der udvikles e-learningsprogrammer, som anvendes af 90 % af brugerne i 2015 I projektperioden udsendes årligt spørgeskemaer til måling af effekten af information og rådgivning mhp. løbende tilretning af materiale. 90 % af deltagerne i kompetenceudviklingen tilkendegiver, at de har haft fagligt udbytte af forløbet. Bæredygtighed: Interventionerne vil kunne anvendes efter projektperioden. Det vil være hensigtsmæssigt, at der for de enkelte faggrupper udarbejdes videreuddannelsesprogrammer, som sikrer den nødvendige neurofaglige viden i begge sektorer. Dette vil også kunne bidrage til en egentlig akkreditering på området. Side 9

10 7. Generelt vedr. monitorering og evaluering. Indsatserne vil i løbet af projektperioden blive løbende evalueret og tilpasset. Effekten af indsatserne er ikke kendt, og indsatserne bør derfor ved en løbende evaluering kunne ændres gennem perioden. Til brug for disse effektmålinger er det vigtigt at sikre en komplet dataindsamling, således at data kan anvendes aktivt til løbende målinger af patienternes udvikling over en årrække, f.eks. om den unge er kommet i uddannelse eller job, om der tilkendegives færre depressioner. Afdeling for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade har allerede et tæt samarbejde med Hammel Neurocenter i Vestdanmark med en fælles database for patienter med traumatisk hjerneskade. Dette samarbejde vil blive udbygget til, at databasen udvides til at indeholde relevante data for unge med erhvervet hjerneskade. Dette gør monitoreringen af projektet langt mindre udgiftstung, end den ellers ville have været. Denne database vil indeholde information om: Sociodemografiske data Skadestype Varighed Sværhedsgrad Uddannelse og erhverv Familiære forhold Pårørende Kroppens funktioner Kognitive funktioner Følelses og adfærdsmæssige funktioner Kommunikative funktioner Bevægefunktioner Funktionsevne generelt Komplikationer og komorbiditet Aktivitet og deltagelse Livskvalitet Ovenstående parametres udvikling over tid ved gentagne målinger Evaluering af genoptræningsplaner, frekvens og indhold Rehabiliteringsforløbet: hvad, hvor, med hvilken intensitet, hvor længe Resultatet af forløbet opgjort med relevante scoringsparametre Graden af succes ved opsporing ift. LPR og oplysninger fra primær sektor Rådgivnings- og kompetencemæssige tiltag og resultater Udvikling i disse data over en årrække kan give indtryk af den reelle effekt af ovenstående projekttiltag på patientgruppen. Side 10

11 8. Projektforløb Projektet opdeles i følgende faser: Analysefase Iværksætterfase Projektfase Projektfase Evaluering i & bæredygtighed År Projektets faser og resurseforbrug Projektleder ansættes 1/3 årsværk sekretær 1/3 årsv. Projektleder 2/3 årsværk sekretær 1 årsv. Ambulatorium opstart ¾ års virkning Projektleder 2/3 årsværk sekretær 1 årsv. Ambulatorium helårsvirkning Projektleder 2/3 årsværk sekretær 1 årsv. Ambulatorium helårsvirkning. Projektleder 2/3 årsværk sekretær 1 årsv. Ambulatorium helårsvirkning Opsporingsteam starter opsporing fase 1 og 2. 1 årsværk Rådgivningsfunktion iværksættes 1 årsværk Ph.d.-(6.mdr.) ½ årsværk Opsporingsteam fortsætter opsporing fase 1,2 og 3 1 årsværk Opstart af e-learning 1 årsværk Ph.d. 1årsværk Opsporingsteam fortsætter opsporing fase 1, 2 og 3 Opstart af kommunikationsforum 1 årsværk Ph.d. 1årsværk Opsporingsteam fortsætter opsporing fase 1,2 og 3 Vedligehold af rådgivningsmateriale/it-platform Ph.d. (6 mdr.) ½ årsværk Organisation: Styregruppe etableres Følgegruppe etableres Møder i styregruppen hvert kvartal ½ årlige møder i følgegr. Møder i styregruppen hvert kvartal ½ årlige møder i følgegr. Møder i styregruppen hvert kvartal ½ årlige møder i følgegr. Møder i styregruppen hvert kvartal ½ årlige møder i følgegr. Mål for hver enkelt projekt år: Projektbeskrivelse færdiggøres. Interessentanalyse afsluttet og organisationen på plads Ansættelser af projekt ansatte på plads Alle indlagte i målgruppen opspores og tilbydes kontroller svarende til stratificeringsgrupper. Opsporing i fase 1 og 2 opfyldt Mål for rådgivning og kommunikation: informations- og læringsdel på plads Ph.d. ansættes 2.halvdel af året Årlig evaluering alle unge i fase 1,2 og 3 opspores og tilbydes gradueret opfølgning Opsporing i alle faser foldes ud Mål for rådgivning og kommunikation: Informationsmateriale og e-learning igangsættes Ph.d. bidrager til midtvejs evaluering i 2.halvår til ministeriet Årlig evaluering alle unge i fase 1,2 og 3 opspores og tilbydes gradueret opfølgning Opsporing i alle faser foldes ud Alle relevante grupper tilbydes opkvalificering Mål for rådgivning og kommunikation: delprojektet evalueres Årlig evaluering alle unge i fase 1,2 og 3 opspores og tilbydes gradueret opfølgning Opsporing i alle faser foldes ud Rådgivning og kommunikationsprojektets delelementer evalueres og forberedes til implementering Der udarbejdes regionale retningslinjer for opsporing, rehabilitering og kontrol Afsluttende rapport Side 11

12 9. Organisering Projektet etableres som et fælles projekt mellem Neurologisk Afdeling og Afdeling for højtspecialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk hjerneskade på Glostrup Hospital. Projektejer: Direktionen på Glostrup Hospital ved vicedirektør Marie Nonnemann Styregruppe: Projektejer (formand) 2 repræsentanter fra Afdeling for højtspecialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk hjerneskade, Glostrup Hospital 2 repræsentanter fra Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital 1 repræsentant fra Region Hovedstadens Koncern plan, udvikling og kvalitet (KPUK) Til projektet knyttes en sundhedsfaglig projektleder, som, evt. sammen med hospitalets planfunktion, servicerer styregruppen. Styregruppe Projektleder Følgegruppe Arbejdsgruppe: Opsporing Arbejdsgruppe: Udvikling af ambulatoriefunktion Arbejdsgruppe: Rådgivning og opkvalificering Arbejdsgruppe??? Der nedsættes arbejdsgrupper vedr. Opsporing på hospitaler og i praksis Rådgivning Etablering af hjernediagnostisk ambulatorium Evt. yderligere Side 12

13 Der ansættes, som del af det opsporende team en medarbejder, der skal udføre specielle undersøgelser og anden dataindsamling. Evt. ansættes denne som ph.d. studerende, idet det så samtidig sikres, at de indsamlede erfaringer bliver beskrevet og evalueret. Herudover vil der i fornødent omfang blive trukket på andet relevant personale fra andre hospitaler, kommuner i hovedstadsregionen og almenpraksis Der etableres en bredt sammensat følgegruppe. Følgegruppen består af repræsentanter fra de identificerede interessenter, dvs. kommuner (hjerneskade koordinationsfunktion, genoptræningscentre, PPR, UU og jobcentre) almen praksis i Region Hovedstaden VISO Region Hovedstadens sociale virksomhed andre neurologiske afdelinger i Region Hovedstaden brugerorganisationer (f.eks. HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen, Kræftens Bekæmpelse) Følgegruppen bør have en størrelse på max. 20 personer. I projektperioden mødes styregruppen og projektlederen med følgegruppen hvert halve år. Projektleder og styregruppe vil på møderne orientere om resultater og planer, og drøfte dem med følgegruppen med henblik på input og implementering, som styregruppen kan arbejde videre med. Styregruppen sørger for at projektet koordineres med de tiltag, der i øvrigt udvikles i forbindelse med implementeringen af forløbsprogrammerne for rehabilitering af hjerneskadede at den administrative styregruppe for sundhedsaftaler orienteres om projektets indhold og fremdrift Repræsentanten for KPUK tilser, at styregruppen bliver orienteret om arbejdet i rammeaftaleregi på det sociale område vedr. afdækning af senhjerneskader 10. Økonomi og ressourcer Der søges samlet om 30,867 mio. kr. fordelt over efteråret 2012 og til og med udgangen af I bilag er beskrevet de aktivitets- personalemæssige beregninger, der ligger til grund for økonomien i ambulatoriedelen. Det er indregnet, at der det første år kan ses 330 patienter til udredning og opfølgende besøg i ambulatoriet. De årlige evalueringer, der er indbygget i projektet vil vise, om dette dækker behovet, og om der evt. kan effektiviseres i ambulatoriet, så flere patienter kan ses. Ligeledes vil de hidtidige antagelser om, hvor stor andel af de unge, der har behov for videre forløb blive efterprøvet. Side 13

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen NOTAT Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen Titel - Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering hovedrapport 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering 2011; 13(1) Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering; Hovedrapport Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere