Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade"

Transkript

1 Til: Ministeriet for sundhed og forebyggelse Økonomi og Planlægningsafdelingen Planlægningsfunktionen Nordre Ringvej Glostrup Direkte Dato: 9. august 2012 Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade 1. Resume Det beskrevne projekt tager sigte på at afprøve de metoder, der er anbefalet i forløbsprogrammerne for rehabilitering af børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade. Ansvarlig for projektet er Glostrup Hospital, som har den højeste ekspertise indenfor området i Region Hovedstaden. Projektet indeholder tre delelementer 1. Opsporing af unge med erhvervet hjerneskade i begge sektorer 2. Interdisciplinær vurdering, opfølgning og monitorering af rehabiliteringsbehov (specialiseret ambulant funktion). Denne funktion har bl.a. til formål, at rådgive patienter og pårørende. 3. Rådgivning og neurofaglig kompetenceudvikling af professionelle i begge sektorer. Denne funktion har bl.a. til formål, at rådgive primær sektor i etableringen af rehabiliteringsforløb, der bevirker, at den unge bedst muligt bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Herfra udgår også rådgivning af den brede offentlighed. De tre delelementer er indbyrdes afhængige. Projektet vil afdække, hvordan hensigtsmæssigt samarbejde mellem kommuner, praksissektor og hospital om patientgruppen unge med hjerneskade i alderen år kan foregå til gavn for de unge og deres pårørende. Som en del heraf vil den gode genoptræningsplan blive udviklet. Projektet vil bidrage med mere præcise oplysninger om, hvor mange i aldersgruppen, der har behovet for rehabilitering Projektet tager endvidere sigte på at etablere rådgivning for samt opkvalificere de professionelle, der møder gruppen samt for gruppen selv og de pårørende.

2 Det er indregnet, at der det første år kan ses 330 patienter til udredning og opfølgende besøg i ambulatoriet. De årlige evalueringer, der er indbygget i projektet vil vise, om dette dækker behovet, og om der evt. kan effektiviseres i ambulatoriet, så flere patienter i givet fald kan ses. Der søges samlet om 30,867 mio. kr. fordelt over efteråret 2012 og til og med udgangen af Det har i forbindelse med udarbejdelsen af projektoplægget ikke været muligt at inddrage de 29 kommuner i regionen. De vil blive inddraget efterfølgende via kommunesamarbejdsmøderne. 2. Baggrund Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har indkaldt ansøgninger til puljen til styrket indsats for unge med hjerneskade i alderen år. Baggrunden for puljeudmøntningen er Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for rehabilitering af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade, 2011 og et ønske om, at regionerne sikrer mulighed for ambulant opfølgning og interdisciplinær udredning af personer med erhvervet hjerneskade eller mistanke herom. Region Hovedstaden har allerede initiativer i gang til styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for personer med erhvervet hjerneskade. I regionens hospitalsplan er Glostrup Hospital blevet specialhospital for neurorehabilitering; de højt specialiserede afdelinger for neurorehabilitering af patienter med hjerne- og rygmarvsskader er organisatorisk blevet knyttet til Glostrup Hospital, og byggeprocessen er igangsat til bygning af et neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital, som fra 2018 skal huse disse specialiserede funktioner. Samtidig har hospitalet Danmarks største neurologiske afdeling. Regionen har i budget 2012 afsat midler til styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for voksne hjerneskadede, hvor en række mindre tiltag er igangsat. Puljemidlerne vil kunne være et supplement til de igangsatte indsatser på området, idet der i dag er unge med hjerneskade, som ikke bliver udredt og derfor ikke får den nødvendige rehabilitering der i dag er unge, der på grund af mangelfulde genoptræningsplaner ikke tilbydes den rehabilitering der gør, at de bedst muligt bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv såvel den praktiserende læge som den enkelte kommune har så få patienter/borgere med hjerneskade, at de har vanskeligt ved at opnå tilstrækkelig neurofaglig viden og ekspertise, og derfor har behov for supplerende uddannelsestilbud og rådgivning samarbejdet mellem primær og sekundær sektor kan forbedres til gavn for de unge hjerneskadede og deres pårørende med optimerede forløb til følge Side 2

3 der allerede i forløbsprogrammerne peges på en række yderligere tiltag, der kan forbedre opsporing, vurdering og opfølgning af unge med erhvervet hjerneskade man kan udnytte en eksisterende database ved at udbygge denne med relevante data det aktuelle projekt Det er desuden et supplement til de igangsatte tilbud i Region Hovedstaden, som på visse punkter opfylder nogle af de opgaver, der beskrives i puljens overordnede målsætning: Fra 2012 forventes gradvis opstart af et interdisciplinært ambulant tilbud om rådgivning og opfølgning af neurorehabilitering. Dette ambulatorium er først fuldt udbygget i Det forventede ambulatoriet vil få plads til i alt 320 patienter årligt og modtage patienter i alle aldersgrupper og fra hele Østdanmark. Unge med moderate til lette skader vil ikke umiddelbart falde ind under dette ambulatoriums målgruppe. Regionens neurologiske afdelinger har en række specialiserede ambulatorier, der varetager udredning og opfølgning indenfor f.eks. epilepsi, spasticitet, apopleksi og smerte. Disse ambulatorier opfylder afgrænsede medicinske behandlingsopgaver og foretager ikke interdisciplinære og samlede vurderinger/rådgivning af rehabiliteringsforløb. I den udstrækning opsporingen identificerer unge med hjerneskade fra disse ambulatorier, vil de indgå i projektets tilbud, men samtidig fortsætte med deres øvrige medicinske behandling i ambulatorierne. VISO varetager rådgivningsopgaver for kommuner og regioner. VISO arbejder ikke med opsporing eller udvikling af samarbejdsmodeller. Projektgruppen ser det som et væsentlig formål, at erfaringerne fra dette projekt på sigt også kan implementeres for de 30+årige. 3. Formål Forløbsprogrammerne indeholder detaljerede anbefalinger vedrørende opsporing, indsatser rettet mod sociale forhold, udredning af funktionsevnen, behandling af komplikationer og komorbiditet, indsatser rettet imod bevægefunktioner, mentale funktioner, kroppens funktioner, aktivitet og deltagelse, ambulant udredning, samt anbefalinger om samarbejde og opgavefordeling mellem kommuner, almen praksis og hospitaler samt kompetenceudvikling i begge sektorer. Projektet skal medvirke til at implementere en del af disse anbefalinger vedrørende opsporing og udredning af hjerneskade fra forløbsprogrammerne samt udvikle redskaber, så indsatserne i primær og sekundær sektor bliver optimerede og koordinerede, forbedre opsporing, vurdering og opfølgning af de unge, der i dag falder uden for sy- Side 3

4 stemerne eller ikke tilbydes den rehabilitering, der gør, at de bedst muligt bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Desuden skal projektet styrke indsatsen til de pårørende. 4. Beskrivelse af projektet Projektet indeholder tre indbyrdes afhængige delelementer 1. Opsporing af unge med erhvervet hjerneskade i begge sektorer 2. Interdisciplinær vurdering, opfølgning og monitorering af rehabiliteringsbehov (specialiseret ambulant funktion). Denne funktion har bl.a. til formål, at rådgive patienter og pårørende. 3. Rådgivning og neurofaglig kompetenceudvikling af professionelle i begge sektorer. Denne funktion har bl.a. til formål at rådgive primær sektor i etableringen af rehabiliteringsforløb, der bevirker, at den unge bedst muligt bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Herfra udgår også rådgivning af den brede offentlighed. Rådgivning og kompetenceudvikling Opsporing Interdisciplinært ambulatorium Hertil kommer en detaljeret monitorering og løbende evaluering og tilpasning. Projektet vil inddrage ny teknologi og nytænkning i relation til oplysning, aktivering og kompetenceudvikling af professionelle, patienter og pårørende. Overordnede udfordringer er, at samarbejdspartnerne tæller blandt andet 29 kommuner og 740 lægepraksis, som skal engagere sig i projektet og adresseres med løbende kommunikation. Side 4

5 En anden udfordring er at etablere forventningsafstemning mellem disse interessenter og de øvrige interessenter, som beskrevet i figuren. 17 speciallægepraksis neurologi Regionale hospitalsafdelinger 29 kommuner 740 almenpraksis Projekt Specialiserede Børnerehab. centre Sundhedsfagligt råd U.U. Patientforeninger VISO PPR Udfordringerne søges imødekommet ved o etablering en referencegruppe med repræsentanter for interessenterne o afholdelse af møder med praksissektoren o netværksdannelse med kommunale hjerneskadekoordinatorer o udvælgelse af et antal testkommuner, hvor rådgivningsmateriale m.v. afprøves, inden det bredes ud til samtlige kommuner o orientering til andre hospitalsafdelinger om projektet 5. Patientgruppe Patientgruppe: Projektets målgruppe er alle unge mellem 15 og 30 år med begrundet mistanke om hjerneskade, der kunne være forårsaget af en af de diagnoser, der er omfattet, og som på denne baggrund kunne være rehabiliteringskrævende. Sundhedsstyrelsens tal fra LandsPatientRegisteret (LPR) estimerer, at der årligt indlægges ca. 360 patienter i regionen med de anførte diagnoser. Det skønnes, at 25% (90) har et muligt, ikke erkendt rehabiliteringsbehov. Det antages, at der herudover er et ukendt antal unge med hjerneskader. Disse patienter får ikke den nødvendige støtte og rehabilitering. Denne gruppe består af 1. unge der har været indlagt på sygehusafdeling, men hvor hjerneskaden aldrig er blevet diagnosticeret eller Side 5

6 2. unge, der har været ude for f.eks. trafikuheld, men aldrig har været indlagt, og derfor ikke er identificeret 3. unge, som har udviklet rehabiliteringskrævende symptomer efter hjerneskade på et relativt sent tidspunkt, efter de er udskrevet, og derfor ikke er identificeret. Hvor stor denne gruppe er vides ikke, de skal identificeres og henvises fra primær sektor. Det skønnes, at antallet i regionen er 40, med en ophobning i staten af projektperioden. Estimaterne er naturligvis behæftet med en stor usikkerhed, og kan gå i begge retninger. Ofte vil det være personale i kommunerne (f.eks. PPR, UU, socialrådgiver m.v.) eller almen praksis, der møder patienter med uidentificerede hjerneskader. Dette personale kan have svært ved at identificere en hjerneskadet person, da de ikke nødvendigvis har den faglige viden eller et brugbart værktøj til at kunne identificere en evt. hjerneskade. En central opgave i projektperioden er at opspore og beskrive denne patientgruppes størrelse, dens behov for rådgivning og rehabilitering samt beskrive indsatser, der modvirker, at unge fremover glider ind i denne gruppe med oversete rehabiliteringsbehov. 6. Metode 5.1. Opsporing: Mål: Målet er at identificere unge i regionen med et rehabiliteringsbehov. Dette indbefatter opsporing af Unge med erhvervet hjerneskade der ikke har været i kontakt med sekundær sektor. Unge indlagt/udskrevet fra sygehusafdelinger, skadestuer, akutmodtagelser, som ikke har haft opmærksomhed på/ekspertise i at identificere unge med behov for hjerneskade rehabilitering. Midler: Opsporing i primærsektor: Implementering af forløbsprogrammernes screeningsværktøj ved uddannelse af personalet i primærsektor (kommuner og almen praksis), der møder patienten. Side 6

7 Spørgeskemabaseret undersøgelse, med henblik på at primærsektor efterfølgende på basis af dette uddannes til at henvise disse patienter til den ambulante udredningsfunktion. Opsporing i sekundærsektor: Alle unge, der udskrives med en diagnose, der er omfattet af forløbsprogrammerne henvises til den specialiserede ambulante funktion til vurdering af rehabiliteringsbehovet. Det vil typisk dreje sig om patienter fra neurologiske, medicinske, kirurgiske, infektionsmedicinske, neurokirurgiske og kardiologiske afdelinger. Efter det første år evalueres effekten af denne indsats og indsatsen justeres derefter. Efter det første år implementeres, afhængigt af resultaterne af ovenstående indsats, forløbsprogrammernes screeningsværktøj ved uddannelse af personalet i sekundær sektor, der møder patienten. Dermed behøver den specialiserede ambulante funktion ikke at vurdere alle indlæggelser med et muligt rehabiliteringsbehov. Målepunkter og succeskriterier: Der udvikles et screeningsværktøjer (actioncards), målrettet til hhv. personale i hospitalsafdelinger, læger i almenpraksis og relevant personale i kommunerne. Screeningsværktøj er udviklet til hhv. hospitalsafdelinger, kommuner og almen praksis inden udgangen af 2014 Screeningsværktøjet anvendes og testes o Ultimo 2013 af personale på hospitalsafdelinger o Ultimo 2014 af personale i testkommunerne og læger i praksis Screeningsværktøjet er fuldt implementeret ved projektets afslutning. Bæredygtighed: Screeningsmetoder, undervisningsprogrammer og retningslinjer klargøres således, at de anvendes naturligt i daglig praksis efter projektets afslutning. Undervisningsmateriale og henvisningsprocedure er evalueret og implementeret Interdisciplinær vurdering og monitorering af rehabiliteringsbehov (ambulatoriefunktionen) Mål: Målet er, at tilbyde alle unge i målgruppen en omfattende interdisciplinær udredning af rehabiliteringsbehovet. Midler: Den specialiserede ambulante funktion: Tilbyder ambulant vurdering og opfølgning til patienter og pårørende samt rådgivning af professionelle fra primærsekto- Side 7

8 ren (kommuner og praktiserende læger). Tilbuddet gælder alle patienter, der har været indlagt med diagnoser omfattet af forløbsprogrammerne, samt patienter henvist med et muligt rehabiliteringsbehov fra primær sektor Mobilt rehabiliteringsteam: Den specialiserede ambulante funktion etablerer en udgående teamfunktion, der kan rykke ud til afdelinger, der har patienter fra målgruppen indlagt. Teamet yder rådgivning og vejledning om rehabilitering under indlæggelse og vurderer rehabiliteringsbehovet efter udskrivelse. Dette team kan også følge patienten hjem og yde specialiseret neurofaglig rådgivning til pårørende og professionelle. Ad hoc konsulentbistand i sjældne og komplekse forløb: Der afsættes midler til, at der ad hoc kan indhentes konsulentbistand til disse opgaver hos specialister på området. Region Hovedstaden driver Børnecenter for rehabilitering og Region Hovedstadens Kommunikationscenter. Af øvrige aktører kan peges på de kommunalt drevne specialtilbud (Center for specialundervisning for voksne i Københavns Kommune, kommunikationscentre i Hillerød) og det fondsejede Center for Hjerneskade. Disse tilbud har særlig ekspertise indenfor områder som hjælpemidler, erhvervsintegration og pædagogisk rådgivning. Endvidere vil VISO kunne inddrages i særligt sjældne og komplekse sager, hvis ambulatoriet ikke selv har tilstrækkelig ekspertise. Den specialiserede ambulante funktion vil i udvalgte tilfælde henvise til specialiseret ambulant genoptræning efter gældende regler. Målepunkter og succeskriterier: Der udarbejdes første halvår 2013 regionale retningslinjer (den gode genoptræningsplan ved hjerneskade) for opsporing og evt. viderevisitation til andre afdelinger eller indsatser. Ved årlige målinger fra ultimo 2013 er følgende målepunkter: 90 % af genoptræningsplanerne udfærdiges som foreskrevet på hjerneskadepatienter. 90 % af patienterne har fået en interdisciplinær vurdering og indsats. 90 % af patienterne har modtaget rådgivning fra ambulatoriet. 95 % af patienter og pårørende er tilfredse med forløbet i ambulatoriet (tilfredshedsmåling) Bæredygtighed: Der vil i projektperioden blive afprøvet forskellige modeller for intra- og intersektoriel samarbejde om neurofaglig rådgivning og opfølgning og sådanne samarbejdsmodeller med henblik på implementering efter projektperioden. Side 8

9 Efter projektperioden vil det være muligt at anbefale, hvorledes et fremtidigt ambulanttilbud til målgruppen skal dimensioneres, hvilke ekspertiser og teknologier, tilbuddet kan/bør rumme Rådgivning og kompetenceudvikling Mål: Der udarbejdes informationsmateriale, undervisningsmateriale og udbydes undervisning mhp. at øge den neurofaglige viden i begge sektorer. Der vil blive indbudt til rådgivende møder med primær sektor. Midler: Kommunerne og andre relevante samarbejdspartnere vil blive tilbudt deltagelse i den ambulante funktions rådgivende planlægningsmøder for det videre rehabiliteringsforløb efter endt vurdering af rehabiliteringsbehovet og derefter løbende i opfølgningsfasen. Man vil i projektet udvikle og teste redskaber for information og rådgivning via it-platforme til patienter, pårørende og professionelle fra begge sektorer, herunder f.eks. e-learningsprogrammer, netværksdannelse for unge og for pårørende samt mellem hospitaler og kommunale hjerneskadekoordinatorer. Man vil i projektet udarbejde informationsmateriale til pårørende og patienter med lettere skader, som ikke kræver et egentligt rehabiliteringstilbud. Etablering af kommunikationsforum for unge hjerneskaderamte, der særligt fokuserer på neurofaglig rådgivning og erfaringsudveksling. Dette forum etableres i tæt samarbejde med brugerforeningernes ungegrupper Hjernespiren (Hjerneskadeforeningen) og Forum for yngre ramte (HjerneSagen) og Kræftens Bekæmpelse. Målepunkter og succeskriterier: Der vil blive foretaget følgende løbende målinger: Der udvikles e-learningsprogrammer, som anvendes af 90 % af brugerne i 2015 I projektperioden udsendes årligt spørgeskemaer til måling af effekten af information og rådgivning mhp. løbende tilretning af materiale. 90 % af deltagerne i kompetenceudviklingen tilkendegiver, at de har haft fagligt udbytte af forløbet. Bæredygtighed: Interventionerne vil kunne anvendes efter projektperioden. Det vil være hensigtsmæssigt, at der for de enkelte faggrupper udarbejdes videreuddannelsesprogrammer, som sikrer den nødvendige neurofaglige viden i begge sektorer. Dette vil også kunne bidrage til en egentlig akkreditering på området. Side 9

10 7. Generelt vedr. monitorering og evaluering. Indsatserne vil i løbet af projektperioden blive løbende evalueret og tilpasset. Effekten af indsatserne er ikke kendt, og indsatserne bør derfor ved en løbende evaluering kunne ændres gennem perioden. Til brug for disse effektmålinger er det vigtigt at sikre en komplet dataindsamling, således at data kan anvendes aktivt til løbende målinger af patienternes udvikling over en årrække, f.eks. om den unge er kommet i uddannelse eller job, om der tilkendegives færre depressioner. Afdeling for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade har allerede et tæt samarbejde med Hammel Neurocenter i Vestdanmark med en fælles database for patienter med traumatisk hjerneskade. Dette samarbejde vil blive udbygget til, at databasen udvides til at indeholde relevante data for unge med erhvervet hjerneskade. Dette gør monitoreringen af projektet langt mindre udgiftstung, end den ellers ville have været. Denne database vil indeholde information om: Sociodemografiske data Skadestype Varighed Sværhedsgrad Uddannelse og erhverv Familiære forhold Pårørende Kroppens funktioner Kognitive funktioner Følelses og adfærdsmæssige funktioner Kommunikative funktioner Bevægefunktioner Funktionsevne generelt Komplikationer og komorbiditet Aktivitet og deltagelse Livskvalitet Ovenstående parametres udvikling over tid ved gentagne målinger Evaluering af genoptræningsplaner, frekvens og indhold Rehabiliteringsforløbet: hvad, hvor, med hvilken intensitet, hvor længe Resultatet af forløbet opgjort med relevante scoringsparametre Graden af succes ved opsporing ift. LPR og oplysninger fra primær sektor Rådgivnings- og kompetencemæssige tiltag og resultater Udvikling i disse data over en årrække kan give indtryk af den reelle effekt af ovenstående projekttiltag på patientgruppen. Side 10

11 8. Projektforløb Projektet opdeles i følgende faser: Analysefase Iværksætterfase Projektfase Projektfase Evaluering i & bæredygtighed År Projektets faser og resurseforbrug Projektleder ansættes 1/3 årsværk sekretær 1/3 årsv. Projektleder 2/3 årsværk sekretær 1 årsv. Ambulatorium opstart ¾ års virkning Projektleder 2/3 årsværk sekretær 1 årsv. Ambulatorium helårsvirkning Projektleder 2/3 årsværk sekretær 1 årsv. Ambulatorium helårsvirkning. Projektleder 2/3 årsværk sekretær 1 årsv. Ambulatorium helårsvirkning Opsporingsteam starter opsporing fase 1 og 2. 1 årsværk Rådgivningsfunktion iværksættes 1 årsværk Ph.d.-(6.mdr.) ½ årsværk Opsporingsteam fortsætter opsporing fase 1,2 og 3 1 årsværk Opstart af e-learning 1 årsværk Ph.d. 1årsværk Opsporingsteam fortsætter opsporing fase 1, 2 og 3 Opstart af kommunikationsforum 1 årsværk Ph.d. 1årsværk Opsporingsteam fortsætter opsporing fase 1,2 og 3 Vedligehold af rådgivningsmateriale/it-platform Ph.d. (6 mdr.) ½ årsværk Organisation: Styregruppe etableres Følgegruppe etableres Møder i styregruppen hvert kvartal ½ årlige møder i følgegr. Møder i styregruppen hvert kvartal ½ årlige møder i følgegr. Møder i styregruppen hvert kvartal ½ årlige møder i følgegr. Møder i styregruppen hvert kvartal ½ årlige møder i følgegr. Mål for hver enkelt projekt år: Projektbeskrivelse færdiggøres. Interessentanalyse afsluttet og organisationen på plads Ansættelser af projekt ansatte på plads Alle indlagte i målgruppen opspores og tilbydes kontroller svarende til stratificeringsgrupper. Opsporing i fase 1 og 2 opfyldt Mål for rådgivning og kommunikation: informations- og læringsdel på plads Ph.d. ansættes 2.halvdel af året Årlig evaluering alle unge i fase 1,2 og 3 opspores og tilbydes gradueret opfølgning Opsporing i alle faser foldes ud Mål for rådgivning og kommunikation: Informationsmateriale og e-learning igangsættes Ph.d. bidrager til midtvejs evaluering i 2.halvår til ministeriet Årlig evaluering alle unge i fase 1,2 og 3 opspores og tilbydes gradueret opfølgning Opsporing i alle faser foldes ud Alle relevante grupper tilbydes opkvalificering Mål for rådgivning og kommunikation: delprojektet evalueres Årlig evaluering alle unge i fase 1,2 og 3 opspores og tilbydes gradueret opfølgning Opsporing i alle faser foldes ud Rådgivning og kommunikationsprojektets delelementer evalueres og forberedes til implementering Der udarbejdes regionale retningslinjer for opsporing, rehabilitering og kontrol Afsluttende rapport Side 11

12 9. Organisering Projektet etableres som et fælles projekt mellem Neurologisk Afdeling og Afdeling for højtspecialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk hjerneskade på Glostrup Hospital. Projektejer: Direktionen på Glostrup Hospital ved vicedirektør Marie Nonnemann Styregruppe: Projektejer (formand) 2 repræsentanter fra Afdeling for højtspecialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk hjerneskade, Glostrup Hospital 2 repræsentanter fra Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital 1 repræsentant fra Region Hovedstadens Koncern plan, udvikling og kvalitet (KPUK) Til projektet knyttes en sundhedsfaglig projektleder, som, evt. sammen med hospitalets planfunktion, servicerer styregruppen. Styregruppe Projektleder Følgegruppe Arbejdsgruppe: Opsporing Arbejdsgruppe: Udvikling af ambulatoriefunktion Arbejdsgruppe: Rådgivning og opkvalificering Arbejdsgruppe??? Der nedsættes arbejdsgrupper vedr. Opsporing på hospitaler og i praksis Rådgivning Etablering af hjernediagnostisk ambulatorium Evt. yderligere Side 12

13 Der ansættes, som del af det opsporende team en medarbejder, der skal udføre specielle undersøgelser og anden dataindsamling. Evt. ansættes denne som ph.d. studerende, idet det så samtidig sikres, at de indsamlede erfaringer bliver beskrevet og evalueret. Herudover vil der i fornødent omfang blive trukket på andet relevant personale fra andre hospitaler, kommuner i hovedstadsregionen og almenpraksis Der etableres en bredt sammensat følgegruppe. Følgegruppen består af repræsentanter fra de identificerede interessenter, dvs. kommuner (hjerneskade koordinationsfunktion, genoptræningscentre, PPR, UU og jobcentre) almen praksis i Region Hovedstaden VISO Region Hovedstadens sociale virksomhed andre neurologiske afdelinger i Region Hovedstaden brugerorganisationer (f.eks. HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen, Kræftens Bekæmpelse) Følgegruppen bør have en størrelse på max. 20 personer. I projektperioden mødes styregruppen og projektlederen med følgegruppen hvert halve år. Projektleder og styregruppe vil på møderne orientere om resultater og planer, og drøfte dem med følgegruppen med henblik på input og implementering, som styregruppen kan arbejde videre med. Styregruppen sørger for at projektet koordineres med de tiltag, der i øvrigt udvikles i forbindelse med implementeringen af forløbsprogrammerne for rehabilitering af hjerneskadede at den administrative styregruppe for sundhedsaftaler orienteres om projektets indhold og fremdrift Repræsentanten for KPUK tilser, at styregruppen bliver orienteret om arbejdet i rammeaftaleregi på det sociale område vedr. afdækning af senhjerneskader 10. Økonomi og ressourcer Der søges samlet om 30,867 mio. kr. fordelt over efteråret 2012 og til og med udgangen af I bilag er beskrevet de aktivitets- personalemæssige beregninger, der ligger til grund for økonomien i ambulatoriedelen. Det er indregnet, at der det første år kan ses 330 patienter til udredning og opfølgende besøg i ambulatoriet. De årlige evalueringer, der er indbygget i projektet vil vise, om dette dækker behovet, og om der evt. kan effektiviseres i ambulatoriet, så flere patienter kan ses. Ligeledes vil de hidtidige antagelser om, hvor stor andel af de unge, der har behov for videre forløb blive efterprøvet. Side 13

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Jørgen Feldbæk Nielsen Professor, overlæge dr.med Hjerneskaderehabilitering Hvordan kan vi være sikre på at vi får noget for pengene? Hvilken evidens

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver?

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? 20. oktober 2009 v/ Helle Nyborg Rasmussen, sundhedschef Formål og mål for Hjerterehabilitering på tværs i Kolding (I) Formål Udvikle og implementere

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom Region Hovedstaden Strategi for kronisk sygdom Udkast til strategi for kronisk sygdom Baggrund Den behandling, der er brug for, skal kunne gives i tide og i et tæt samarbejde med praksislæger, det præhospitale

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014.

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014. Årsplan 2014 Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i foråret 2013 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en handlingsplan for organdonation. Dels for at styrke den indsats,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Afslutningsrapport. HELHED FOR HJERNESKADERAMTE Projekt erhvervet hjerneskade

Afslutningsrapport. HELHED FOR HJERNESKADERAMTE Projekt erhvervet hjerneskade Afslutningsrapport HELHED FOR HJERNESKADERAMTE Projekt erhvervet hjerneskade Københavns Kommune December 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Projektets indsatser... 1 1.2 Projektets aktører...

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Barrierer og muligheder for at sikre velkoordinerede og målrettede indsatser for voksne med erhvervet hjerneskade

Barrierer og muligheder for at sikre velkoordinerede og målrettede indsatser for voksne med erhvervet hjerneskade Barrierer og muligheder for at sikre velkoordinerede og målrettede indsatser for voksne med erhvervet hjerneskade s kortlægning vedrørende borgere i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade Oktober

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse Baggrund Region Sjælland og regionens kommuner afprøver og implementerer i disse år en række tiltag, som skal forbedre behandlingen af mennesker med kroniske

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Neurorehabilitering i Tønder Kommune - sammenhæng og kvalitet

Neurorehabilitering i Tønder Kommune - sammenhæng og kvalitet Neurorehabilitering i Tønder Kommune - sammenhæng og kvalitet Baggrund: Kommunerne overtog, i forbindelse med strukturreformen, en række nye opgaver inden for hjerneskadeområdet (neurorehabiliteringsområdet).

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) Merete Røn Christensen, Chef for Genoptræning København

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) Merete Røn Christensen, Chef for Genoptræning København KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen - Socialforvaltningen ANSØGNING OM ØKONOMISK TILSKUD FRA INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERI-

Læs mere

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab 17. december 2014 13/039297 JMR Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab Når I kommenterer dokumentet vil vi bede jer være særligt

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere