Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade"

Transkript

1 Til: Ministeriet for sundhed og forebyggelse Økonomi og Planlægningsafdelingen Planlægningsfunktionen Nordre Ringvej Glostrup Direkte Dato: 9. august 2012 Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade 1. Resume Det beskrevne projekt tager sigte på at afprøve de metoder, der er anbefalet i forløbsprogrammerne for rehabilitering af børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade. Ansvarlig for projektet er Glostrup Hospital, som har den højeste ekspertise indenfor området i Region Hovedstaden. Projektet indeholder tre delelementer 1. Opsporing af unge med erhvervet hjerneskade i begge sektorer 2. Interdisciplinær vurdering, opfølgning og monitorering af rehabiliteringsbehov (specialiseret ambulant funktion). Denne funktion har bl.a. til formål, at rådgive patienter og pårørende. 3. Rådgivning og neurofaglig kompetenceudvikling af professionelle i begge sektorer. Denne funktion har bl.a. til formål, at rådgive primær sektor i etableringen af rehabiliteringsforløb, der bevirker, at den unge bedst muligt bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Herfra udgår også rådgivning af den brede offentlighed. De tre delelementer er indbyrdes afhængige. Projektet vil afdække, hvordan hensigtsmæssigt samarbejde mellem kommuner, praksissektor og hospital om patientgruppen unge med hjerneskade i alderen år kan foregå til gavn for de unge og deres pårørende. Som en del heraf vil den gode genoptræningsplan blive udviklet. Projektet vil bidrage med mere præcise oplysninger om, hvor mange i aldersgruppen, der har behovet for rehabilitering Projektet tager endvidere sigte på at etablere rådgivning for samt opkvalificere de professionelle, der møder gruppen samt for gruppen selv og de pårørende.

2 Det er indregnet, at der det første år kan ses 330 patienter til udredning og opfølgende besøg i ambulatoriet. De årlige evalueringer, der er indbygget i projektet vil vise, om dette dækker behovet, og om der evt. kan effektiviseres i ambulatoriet, så flere patienter i givet fald kan ses. Der søges samlet om 30,867 mio. kr. fordelt over efteråret 2012 og til og med udgangen af Det har i forbindelse med udarbejdelsen af projektoplægget ikke været muligt at inddrage de 29 kommuner i regionen. De vil blive inddraget efterfølgende via kommunesamarbejdsmøderne. 2. Baggrund Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har indkaldt ansøgninger til puljen til styrket indsats for unge med hjerneskade i alderen år. Baggrunden for puljeudmøntningen er Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for rehabilitering af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade, 2011 og et ønske om, at regionerne sikrer mulighed for ambulant opfølgning og interdisciplinær udredning af personer med erhvervet hjerneskade eller mistanke herom. Region Hovedstaden har allerede initiativer i gang til styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for personer med erhvervet hjerneskade. I regionens hospitalsplan er Glostrup Hospital blevet specialhospital for neurorehabilitering; de højt specialiserede afdelinger for neurorehabilitering af patienter med hjerne- og rygmarvsskader er organisatorisk blevet knyttet til Glostrup Hospital, og byggeprocessen er igangsat til bygning af et neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital, som fra 2018 skal huse disse specialiserede funktioner. Samtidig har hospitalet Danmarks største neurologiske afdeling. Regionen har i budget 2012 afsat midler til styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for voksne hjerneskadede, hvor en række mindre tiltag er igangsat. Puljemidlerne vil kunne være et supplement til de igangsatte indsatser på området, idet der i dag er unge med hjerneskade, som ikke bliver udredt og derfor ikke får den nødvendige rehabilitering der i dag er unge, der på grund af mangelfulde genoptræningsplaner ikke tilbydes den rehabilitering der gør, at de bedst muligt bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv såvel den praktiserende læge som den enkelte kommune har så få patienter/borgere med hjerneskade, at de har vanskeligt ved at opnå tilstrækkelig neurofaglig viden og ekspertise, og derfor har behov for supplerende uddannelsestilbud og rådgivning samarbejdet mellem primær og sekundær sektor kan forbedres til gavn for de unge hjerneskadede og deres pårørende med optimerede forløb til følge Side 2

3 der allerede i forløbsprogrammerne peges på en række yderligere tiltag, der kan forbedre opsporing, vurdering og opfølgning af unge med erhvervet hjerneskade man kan udnytte en eksisterende database ved at udbygge denne med relevante data det aktuelle projekt Det er desuden et supplement til de igangsatte tilbud i Region Hovedstaden, som på visse punkter opfylder nogle af de opgaver, der beskrives i puljens overordnede målsætning: Fra 2012 forventes gradvis opstart af et interdisciplinært ambulant tilbud om rådgivning og opfølgning af neurorehabilitering. Dette ambulatorium er først fuldt udbygget i Det forventede ambulatoriet vil få plads til i alt 320 patienter årligt og modtage patienter i alle aldersgrupper og fra hele Østdanmark. Unge med moderate til lette skader vil ikke umiddelbart falde ind under dette ambulatoriums målgruppe. Regionens neurologiske afdelinger har en række specialiserede ambulatorier, der varetager udredning og opfølgning indenfor f.eks. epilepsi, spasticitet, apopleksi og smerte. Disse ambulatorier opfylder afgrænsede medicinske behandlingsopgaver og foretager ikke interdisciplinære og samlede vurderinger/rådgivning af rehabiliteringsforløb. I den udstrækning opsporingen identificerer unge med hjerneskade fra disse ambulatorier, vil de indgå i projektets tilbud, men samtidig fortsætte med deres øvrige medicinske behandling i ambulatorierne. VISO varetager rådgivningsopgaver for kommuner og regioner. VISO arbejder ikke med opsporing eller udvikling af samarbejdsmodeller. Projektgruppen ser det som et væsentlig formål, at erfaringerne fra dette projekt på sigt også kan implementeres for de 30+årige. 3. Formål Forløbsprogrammerne indeholder detaljerede anbefalinger vedrørende opsporing, indsatser rettet mod sociale forhold, udredning af funktionsevnen, behandling af komplikationer og komorbiditet, indsatser rettet imod bevægefunktioner, mentale funktioner, kroppens funktioner, aktivitet og deltagelse, ambulant udredning, samt anbefalinger om samarbejde og opgavefordeling mellem kommuner, almen praksis og hospitaler samt kompetenceudvikling i begge sektorer. Projektet skal medvirke til at implementere en del af disse anbefalinger vedrørende opsporing og udredning af hjerneskade fra forløbsprogrammerne samt udvikle redskaber, så indsatserne i primær og sekundær sektor bliver optimerede og koordinerede, forbedre opsporing, vurdering og opfølgning af de unge, der i dag falder uden for sy- Side 3

4 stemerne eller ikke tilbydes den rehabilitering, der gør, at de bedst muligt bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Desuden skal projektet styrke indsatsen til de pårørende. 4. Beskrivelse af projektet Projektet indeholder tre indbyrdes afhængige delelementer 1. Opsporing af unge med erhvervet hjerneskade i begge sektorer 2. Interdisciplinær vurdering, opfølgning og monitorering af rehabiliteringsbehov (specialiseret ambulant funktion). Denne funktion har bl.a. til formål, at rådgive patienter og pårørende. 3. Rådgivning og neurofaglig kompetenceudvikling af professionelle i begge sektorer. Denne funktion har bl.a. til formål at rådgive primær sektor i etableringen af rehabiliteringsforløb, der bevirker, at den unge bedst muligt bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Herfra udgår også rådgivning af den brede offentlighed. Rådgivning og kompetenceudvikling Opsporing Interdisciplinært ambulatorium Hertil kommer en detaljeret monitorering og løbende evaluering og tilpasning. Projektet vil inddrage ny teknologi og nytænkning i relation til oplysning, aktivering og kompetenceudvikling af professionelle, patienter og pårørende. Overordnede udfordringer er, at samarbejdspartnerne tæller blandt andet 29 kommuner og 740 lægepraksis, som skal engagere sig i projektet og adresseres med løbende kommunikation. Side 4

5 En anden udfordring er at etablere forventningsafstemning mellem disse interessenter og de øvrige interessenter, som beskrevet i figuren. 17 speciallægepraksis neurologi Regionale hospitalsafdelinger 29 kommuner 740 almenpraksis Projekt Specialiserede Børnerehab. centre Sundhedsfagligt råd U.U. Patientforeninger VISO PPR Udfordringerne søges imødekommet ved o etablering en referencegruppe med repræsentanter for interessenterne o afholdelse af møder med praksissektoren o netværksdannelse med kommunale hjerneskadekoordinatorer o udvælgelse af et antal testkommuner, hvor rådgivningsmateriale m.v. afprøves, inden det bredes ud til samtlige kommuner o orientering til andre hospitalsafdelinger om projektet 5. Patientgruppe Patientgruppe: Projektets målgruppe er alle unge mellem 15 og 30 år med begrundet mistanke om hjerneskade, der kunne være forårsaget af en af de diagnoser, der er omfattet, og som på denne baggrund kunne være rehabiliteringskrævende. Sundhedsstyrelsens tal fra LandsPatientRegisteret (LPR) estimerer, at der årligt indlægges ca. 360 patienter i regionen med de anførte diagnoser. Det skønnes, at 25% (90) har et muligt, ikke erkendt rehabiliteringsbehov. Det antages, at der herudover er et ukendt antal unge med hjerneskader. Disse patienter får ikke den nødvendige støtte og rehabilitering. Denne gruppe består af 1. unge der har været indlagt på sygehusafdeling, men hvor hjerneskaden aldrig er blevet diagnosticeret eller Side 5

6 2. unge, der har været ude for f.eks. trafikuheld, men aldrig har været indlagt, og derfor ikke er identificeret 3. unge, som har udviklet rehabiliteringskrævende symptomer efter hjerneskade på et relativt sent tidspunkt, efter de er udskrevet, og derfor ikke er identificeret. Hvor stor denne gruppe er vides ikke, de skal identificeres og henvises fra primær sektor. Det skønnes, at antallet i regionen er 40, med en ophobning i staten af projektperioden. Estimaterne er naturligvis behæftet med en stor usikkerhed, og kan gå i begge retninger. Ofte vil det være personale i kommunerne (f.eks. PPR, UU, socialrådgiver m.v.) eller almen praksis, der møder patienter med uidentificerede hjerneskader. Dette personale kan have svært ved at identificere en hjerneskadet person, da de ikke nødvendigvis har den faglige viden eller et brugbart værktøj til at kunne identificere en evt. hjerneskade. En central opgave i projektperioden er at opspore og beskrive denne patientgruppes størrelse, dens behov for rådgivning og rehabilitering samt beskrive indsatser, der modvirker, at unge fremover glider ind i denne gruppe med oversete rehabiliteringsbehov. 6. Metode 5.1. Opsporing: Mål: Målet er at identificere unge i regionen med et rehabiliteringsbehov. Dette indbefatter opsporing af Unge med erhvervet hjerneskade der ikke har været i kontakt med sekundær sektor. Unge indlagt/udskrevet fra sygehusafdelinger, skadestuer, akutmodtagelser, som ikke har haft opmærksomhed på/ekspertise i at identificere unge med behov for hjerneskade rehabilitering. Midler: Opsporing i primærsektor: Implementering af forløbsprogrammernes screeningsværktøj ved uddannelse af personalet i primærsektor (kommuner og almen praksis), der møder patienten. Side 6

7 Spørgeskemabaseret undersøgelse, med henblik på at primærsektor efterfølgende på basis af dette uddannes til at henvise disse patienter til den ambulante udredningsfunktion. Opsporing i sekundærsektor: Alle unge, der udskrives med en diagnose, der er omfattet af forløbsprogrammerne henvises til den specialiserede ambulante funktion til vurdering af rehabiliteringsbehovet. Det vil typisk dreje sig om patienter fra neurologiske, medicinske, kirurgiske, infektionsmedicinske, neurokirurgiske og kardiologiske afdelinger. Efter det første år evalueres effekten af denne indsats og indsatsen justeres derefter. Efter det første år implementeres, afhængigt af resultaterne af ovenstående indsats, forløbsprogrammernes screeningsværktøj ved uddannelse af personalet i sekundær sektor, der møder patienten. Dermed behøver den specialiserede ambulante funktion ikke at vurdere alle indlæggelser med et muligt rehabiliteringsbehov. Målepunkter og succeskriterier: Der udvikles et screeningsværktøjer (actioncards), målrettet til hhv. personale i hospitalsafdelinger, læger i almenpraksis og relevant personale i kommunerne. Screeningsværktøj er udviklet til hhv. hospitalsafdelinger, kommuner og almen praksis inden udgangen af 2014 Screeningsværktøjet anvendes og testes o Ultimo 2013 af personale på hospitalsafdelinger o Ultimo 2014 af personale i testkommunerne og læger i praksis Screeningsværktøjet er fuldt implementeret ved projektets afslutning. Bæredygtighed: Screeningsmetoder, undervisningsprogrammer og retningslinjer klargøres således, at de anvendes naturligt i daglig praksis efter projektets afslutning. Undervisningsmateriale og henvisningsprocedure er evalueret og implementeret Interdisciplinær vurdering og monitorering af rehabiliteringsbehov (ambulatoriefunktionen) Mål: Målet er, at tilbyde alle unge i målgruppen en omfattende interdisciplinær udredning af rehabiliteringsbehovet. Midler: Den specialiserede ambulante funktion: Tilbyder ambulant vurdering og opfølgning til patienter og pårørende samt rådgivning af professionelle fra primærsekto- Side 7

8 ren (kommuner og praktiserende læger). Tilbuddet gælder alle patienter, der har været indlagt med diagnoser omfattet af forløbsprogrammerne, samt patienter henvist med et muligt rehabiliteringsbehov fra primær sektor Mobilt rehabiliteringsteam: Den specialiserede ambulante funktion etablerer en udgående teamfunktion, der kan rykke ud til afdelinger, der har patienter fra målgruppen indlagt. Teamet yder rådgivning og vejledning om rehabilitering under indlæggelse og vurderer rehabiliteringsbehovet efter udskrivelse. Dette team kan også følge patienten hjem og yde specialiseret neurofaglig rådgivning til pårørende og professionelle. Ad hoc konsulentbistand i sjældne og komplekse forløb: Der afsættes midler til, at der ad hoc kan indhentes konsulentbistand til disse opgaver hos specialister på området. Region Hovedstaden driver Børnecenter for rehabilitering og Region Hovedstadens Kommunikationscenter. Af øvrige aktører kan peges på de kommunalt drevne specialtilbud (Center for specialundervisning for voksne i Københavns Kommune, kommunikationscentre i Hillerød) og det fondsejede Center for Hjerneskade. Disse tilbud har særlig ekspertise indenfor områder som hjælpemidler, erhvervsintegration og pædagogisk rådgivning. Endvidere vil VISO kunne inddrages i særligt sjældne og komplekse sager, hvis ambulatoriet ikke selv har tilstrækkelig ekspertise. Den specialiserede ambulante funktion vil i udvalgte tilfælde henvise til specialiseret ambulant genoptræning efter gældende regler. Målepunkter og succeskriterier: Der udarbejdes første halvår 2013 regionale retningslinjer (den gode genoptræningsplan ved hjerneskade) for opsporing og evt. viderevisitation til andre afdelinger eller indsatser. Ved årlige målinger fra ultimo 2013 er følgende målepunkter: 90 % af genoptræningsplanerne udfærdiges som foreskrevet på hjerneskadepatienter. 90 % af patienterne har fået en interdisciplinær vurdering og indsats. 90 % af patienterne har modtaget rådgivning fra ambulatoriet. 95 % af patienter og pårørende er tilfredse med forløbet i ambulatoriet (tilfredshedsmåling) Bæredygtighed: Der vil i projektperioden blive afprøvet forskellige modeller for intra- og intersektoriel samarbejde om neurofaglig rådgivning og opfølgning og sådanne samarbejdsmodeller med henblik på implementering efter projektperioden. Side 8

9 Efter projektperioden vil det være muligt at anbefale, hvorledes et fremtidigt ambulanttilbud til målgruppen skal dimensioneres, hvilke ekspertiser og teknologier, tilbuddet kan/bør rumme Rådgivning og kompetenceudvikling Mål: Der udarbejdes informationsmateriale, undervisningsmateriale og udbydes undervisning mhp. at øge den neurofaglige viden i begge sektorer. Der vil blive indbudt til rådgivende møder med primær sektor. Midler: Kommunerne og andre relevante samarbejdspartnere vil blive tilbudt deltagelse i den ambulante funktions rådgivende planlægningsmøder for det videre rehabiliteringsforløb efter endt vurdering af rehabiliteringsbehovet og derefter løbende i opfølgningsfasen. Man vil i projektet udvikle og teste redskaber for information og rådgivning via it-platforme til patienter, pårørende og professionelle fra begge sektorer, herunder f.eks. e-learningsprogrammer, netværksdannelse for unge og for pårørende samt mellem hospitaler og kommunale hjerneskadekoordinatorer. Man vil i projektet udarbejde informationsmateriale til pårørende og patienter med lettere skader, som ikke kræver et egentligt rehabiliteringstilbud. Etablering af kommunikationsforum for unge hjerneskaderamte, der særligt fokuserer på neurofaglig rådgivning og erfaringsudveksling. Dette forum etableres i tæt samarbejde med brugerforeningernes ungegrupper Hjernespiren (Hjerneskadeforeningen) og Forum for yngre ramte (HjerneSagen) og Kræftens Bekæmpelse. Målepunkter og succeskriterier: Der vil blive foretaget følgende løbende målinger: Der udvikles e-learningsprogrammer, som anvendes af 90 % af brugerne i 2015 I projektperioden udsendes årligt spørgeskemaer til måling af effekten af information og rådgivning mhp. løbende tilretning af materiale. 90 % af deltagerne i kompetenceudviklingen tilkendegiver, at de har haft fagligt udbytte af forløbet. Bæredygtighed: Interventionerne vil kunne anvendes efter projektperioden. Det vil være hensigtsmæssigt, at der for de enkelte faggrupper udarbejdes videreuddannelsesprogrammer, som sikrer den nødvendige neurofaglige viden i begge sektorer. Dette vil også kunne bidrage til en egentlig akkreditering på området. Side 9

10 7. Generelt vedr. monitorering og evaluering. Indsatserne vil i løbet af projektperioden blive løbende evalueret og tilpasset. Effekten af indsatserne er ikke kendt, og indsatserne bør derfor ved en løbende evaluering kunne ændres gennem perioden. Til brug for disse effektmålinger er det vigtigt at sikre en komplet dataindsamling, således at data kan anvendes aktivt til løbende målinger af patienternes udvikling over en årrække, f.eks. om den unge er kommet i uddannelse eller job, om der tilkendegives færre depressioner. Afdeling for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade har allerede et tæt samarbejde med Hammel Neurocenter i Vestdanmark med en fælles database for patienter med traumatisk hjerneskade. Dette samarbejde vil blive udbygget til, at databasen udvides til at indeholde relevante data for unge med erhvervet hjerneskade. Dette gør monitoreringen af projektet langt mindre udgiftstung, end den ellers ville have været. Denne database vil indeholde information om: Sociodemografiske data Skadestype Varighed Sværhedsgrad Uddannelse og erhverv Familiære forhold Pårørende Kroppens funktioner Kognitive funktioner Følelses og adfærdsmæssige funktioner Kommunikative funktioner Bevægefunktioner Funktionsevne generelt Komplikationer og komorbiditet Aktivitet og deltagelse Livskvalitet Ovenstående parametres udvikling over tid ved gentagne målinger Evaluering af genoptræningsplaner, frekvens og indhold Rehabiliteringsforløbet: hvad, hvor, med hvilken intensitet, hvor længe Resultatet af forløbet opgjort med relevante scoringsparametre Graden af succes ved opsporing ift. LPR og oplysninger fra primær sektor Rådgivnings- og kompetencemæssige tiltag og resultater Udvikling i disse data over en årrække kan give indtryk af den reelle effekt af ovenstående projekttiltag på patientgruppen. Side 10

11 8. Projektforløb Projektet opdeles i følgende faser: Analysefase Iværksætterfase Projektfase Projektfase Evaluering i & bæredygtighed År Projektets faser og resurseforbrug Projektleder ansættes 1/3 årsværk sekretær 1/3 årsv. Projektleder 2/3 årsværk sekretær 1 årsv. Ambulatorium opstart ¾ års virkning Projektleder 2/3 årsværk sekretær 1 årsv. Ambulatorium helårsvirkning Projektleder 2/3 årsværk sekretær 1 årsv. Ambulatorium helårsvirkning. Projektleder 2/3 årsværk sekretær 1 årsv. Ambulatorium helårsvirkning Opsporingsteam starter opsporing fase 1 og 2. 1 årsværk Rådgivningsfunktion iværksættes 1 årsværk Ph.d.-(6.mdr.) ½ årsværk Opsporingsteam fortsætter opsporing fase 1,2 og 3 1 årsværk Opstart af e-learning 1 årsværk Ph.d. 1årsværk Opsporingsteam fortsætter opsporing fase 1, 2 og 3 Opstart af kommunikationsforum 1 årsværk Ph.d. 1årsværk Opsporingsteam fortsætter opsporing fase 1,2 og 3 Vedligehold af rådgivningsmateriale/it-platform Ph.d. (6 mdr.) ½ årsværk Organisation: Styregruppe etableres Følgegruppe etableres Møder i styregruppen hvert kvartal ½ årlige møder i følgegr. Møder i styregruppen hvert kvartal ½ årlige møder i følgegr. Møder i styregruppen hvert kvartal ½ årlige møder i følgegr. Møder i styregruppen hvert kvartal ½ årlige møder i følgegr. Mål for hver enkelt projekt år: Projektbeskrivelse færdiggøres. Interessentanalyse afsluttet og organisationen på plads Ansættelser af projekt ansatte på plads Alle indlagte i målgruppen opspores og tilbydes kontroller svarende til stratificeringsgrupper. Opsporing i fase 1 og 2 opfyldt Mål for rådgivning og kommunikation: informations- og læringsdel på plads Ph.d. ansættes 2.halvdel af året Årlig evaluering alle unge i fase 1,2 og 3 opspores og tilbydes gradueret opfølgning Opsporing i alle faser foldes ud Mål for rådgivning og kommunikation: Informationsmateriale og e-learning igangsættes Ph.d. bidrager til midtvejs evaluering i 2.halvår til ministeriet Årlig evaluering alle unge i fase 1,2 og 3 opspores og tilbydes gradueret opfølgning Opsporing i alle faser foldes ud Alle relevante grupper tilbydes opkvalificering Mål for rådgivning og kommunikation: delprojektet evalueres Årlig evaluering alle unge i fase 1,2 og 3 opspores og tilbydes gradueret opfølgning Opsporing i alle faser foldes ud Rådgivning og kommunikationsprojektets delelementer evalueres og forberedes til implementering Der udarbejdes regionale retningslinjer for opsporing, rehabilitering og kontrol Afsluttende rapport Side 11

12 9. Organisering Projektet etableres som et fælles projekt mellem Neurologisk Afdeling og Afdeling for højtspecialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk hjerneskade på Glostrup Hospital. Projektejer: Direktionen på Glostrup Hospital ved vicedirektør Marie Nonnemann Styregruppe: Projektejer (formand) 2 repræsentanter fra Afdeling for højtspecialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk hjerneskade, Glostrup Hospital 2 repræsentanter fra Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital 1 repræsentant fra Region Hovedstadens Koncern plan, udvikling og kvalitet (KPUK) Til projektet knyttes en sundhedsfaglig projektleder, som, evt. sammen med hospitalets planfunktion, servicerer styregruppen. Styregruppe Projektleder Følgegruppe Arbejdsgruppe: Opsporing Arbejdsgruppe: Udvikling af ambulatoriefunktion Arbejdsgruppe: Rådgivning og opkvalificering Arbejdsgruppe??? Der nedsættes arbejdsgrupper vedr. Opsporing på hospitaler og i praksis Rådgivning Etablering af hjernediagnostisk ambulatorium Evt. yderligere Side 12

13 Der ansættes, som del af det opsporende team en medarbejder, der skal udføre specielle undersøgelser og anden dataindsamling. Evt. ansættes denne som ph.d. studerende, idet det så samtidig sikres, at de indsamlede erfaringer bliver beskrevet og evalueret. Herudover vil der i fornødent omfang blive trukket på andet relevant personale fra andre hospitaler, kommuner i hovedstadsregionen og almenpraksis Der etableres en bredt sammensat følgegruppe. Følgegruppen består af repræsentanter fra de identificerede interessenter, dvs. kommuner (hjerneskade koordinationsfunktion, genoptræningscentre, PPR, UU og jobcentre) almen praksis i Region Hovedstaden VISO Region Hovedstadens sociale virksomhed andre neurologiske afdelinger i Region Hovedstaden brugerorganisationer (f.eks. HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen, Kræftens Bekæmpelse) Følgegruppen bør have en størrelse på max. 20 personer. I projektperioden mødes styregruppen og projektlederen med følgegruppen hvert halve år. Projektleder og styregruppe vil på møderne orientere om resultater og planer, og drøfte dem med følgegruppen med henblik på input og implementering, som styregruppen kan arbejde videre med. Styregruppen sørger for at projektet koordineres med de tiltag, der i øvrigt udvikles i forbindelse med implementeringen af forløbsprogrammerne for rehabilitering af hjerneskadede at den administrative styregruppe for sundhedsaftaler orienteres om projektets indhold og fremdrift Repræsentanten for KPUK tilser, at styregruppen bliver orienteret om arbejdet i rammeaftaleregi på det sociale område vedr. afdækning af senhjerneskader 10. Økonomi og ressourcer Der søges samlet om 30,867 mio. kr. fordelt over efteråret 2012 og til og med udgangen af I bilag er beskrevet de aktivitets- personalemæssige beregninger, der ligger til grund for økonomien i ambulatoriedelen. Det er indregnet, at der det første år kan ses 330 patienter til udredning og opfølgende besøg i ambulatoriet. De årlige evalueringer, der er indbygget i projektet vil vise, om dette dækker behovet, og om der evt. kan effektiviseres i ambulatoriet, så flere patienter kan ses. Ligeledes vil de hidtidige antagelser om, hvor stor andel af de unge, der har behov for videre forløb blive efterprøvet. Side 13

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Et indlæg der er i et internt ergoterapeutisk blad for medlemmer af Ergoterapeutisk Fagligt Selskab (EFS) neurorehabilitering nr. 3 2014.

Et indlæg der er i et internt ergoterapeutisk blad for medlemmer af Ergoterapeutisk Fagligt Selskab (EFS) neurorehabilitering nr. 3 2014. Et indlæg der er i et internt ergoterapeutisk blad for medlemmer af Ergoterapeutisk Fagligt Selskab (EFS) neurorehabilitering nr. 3 2014. National styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Ministeriet

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/16699 Dato: 3. oktober 2014

Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/16699 Dato: 3. oktober 2014 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/16699 Dato: 3. oktober 2014 Revideret ansøgning om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014 K&S udvalget d. 7. maj 2015 1 Diagnoser, som kan føre til erhvervet hjerneskade. Apopleksi (dvs. blodpropper

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientgrupper: Patienter mellem 15-30 år som indenfor det sidste år har været indlagt på grund af et hovedtraume

Læs mere

Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade i Region Hovedstaden

Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade i Region Hovedstaden Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade i Region Hovedstaden Hysse Forchhammer, Ledende neuropsykolog, Ph.d., klinisk lektor, Glostrup Hospital Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

Analyse af området erhvervet hjerneskade.

Analyse af området erhvervet hjerneskade. Analyse af området erhvervet hjerneskade. 1. Indledning. I forbindelse med drøftelserne af kommunernes redegørelser for 2007 til Region Hovedstaden viste der sig en vurdering af de mere langsigtede kapacitetsbehov

Læs mere

Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade

Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade 2 Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade. Sundhed Plan og Kvalitet, Sundhed & Sammenhæng Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø www.rn.dk udgivelsesdato

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse for projektet: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Projektets baggrund Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Det regionale projekt Bristede Drømme-Nyt håb - Status november 2013

Det regionale projekt Bristede Drømme-Nyt håb - Status november 2013 Det regionale projekt Bristede Drømme-Nyt håb - Status november 2013 Projektets hovedbestanddele Hvorfor er projektet startet? Statslige midler på i alt 100 mill. kr. til deling de 5 regioner imellem til

Læs mere

Ansøgning om tilskud Projektets navn

Ansøgning om tilskud Projektets navn Ansøgning om tilskud Projektets navn Optimeret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Egedal Kommune Tidsperiode Januar 2012 til december 2014 Projektorganisation Projektejer: Kjeld Ebdrup,

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket rehabiliteringsindsats for voksne med erhvervet hjerneskade i Svendborg Kommune ANSØGER: SVENDBORG KOMMUNE SVINGET 14 5700 SVENDBORG JURIDISK ANSVARLIG:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011

Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011 Projektbeskrivelse Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011 1. Projektets titel Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning

Læs mere

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail:

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail: Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012. 1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Jørgen Feldbæk Nielsen Professor, overlæge dr.med Hjerneskaderehabilitering Hvordan kan vi være sikre på at vi får noget for pengene? Hvilken evidens

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål i omfang svarende

Læs mere

Til: Sundhedsstyrelsen

Til: Sundhedsstyrelsen 26. november 2014 Høring: Faglig visitationsretningslinje genoptræning og rehabilitering til børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade Til: Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for fysioterapi (DSF) har

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere.

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere. undhedsaftalen -2018: fordelt på mål Overordnede mål Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region jælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med et sundhed for de samme penge Igangsætte

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer for de kroniske sygdomme diabetes type 2, KOL og hjerte-karsygdom.

Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer for de kroniske sygdomme diabetes type 2, KOL og hjerte-karsygdom. Ansøgning til pulje i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012. 29. september 2009 Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere

Margrethe Vestager, Økonomi- og indenrigsminister Astrid Krag,Minister for sundhed og forebyggelse Karen Hækkerup,Social- og integrationsminister Mette Frederiksen, Beskæftigelsesminister Maglegårdsvej

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Specificering af mål for Gentofte Kommune

Specificering af mål for Gentofte Kommune Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014. Ansøger: Gentofte Kommune

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Social- og sundhedsforvaltningen Handicap- og psykiatriafdelingen henrik.otto@herlev.dk Journal nr. -- ** SAG- Den 30. august 2011 sagsid

Læs mere

Opbygning af sundhedsaftalen

Opbygning af sundhedsaftalen Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft v. oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe og leder af Sundhedscenter Vest Ulla Svendsen www.regionmidtjylland.dk Opbygning af sundhedsaftalen Sundhedsaftalen

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30.

Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30. Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: lvp@im.dk Den 30. august 2011 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Ansøgning

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret. 2. Projektets baggrund

1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret. 2. Projektets baggrund 1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret 2. Projektets baggrund Brønderslev Kommune har besluttet, at ændre indsatserne indenfor sundhed og velfærd. Vi vil foretage et paradigmeskifte, hvor klassiske

Læs mere

Unge med erhvervet hjerneskade en styrket indsats. Revideret ansøgning

Unge med erhvervet hjerneskade en styrket indsats. Revideret ansøgning Unge med erhvervet hjerneskade en styrket indsats Revideret ansøgning Marts 2013 1 Generelle oplysninger Ansvarlig Lægefaglig konsulent Britta Ortiz Kontaktoplysninger E-mail: boe@regionsjaelland.dk Tlf.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 29-09-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. finanslovsaftalen for 2015. Initiativet

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere