Oplæg til model for organisationsudvikling i almen praksis i region Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til model for organisationsudvikling i almen praksis i region Nord"

Transkript

1 Oplæg til model for organisationsudvikling i almen praksis i region Nord Idé. Praksisudvikling i Region Nord (RN) tænkes understøttet af et projekt, der som grundtanke har at ruste læger i almen praksis (AP) til selvstændigt og på professionelt niveau at initiere og gennemføre relevante trimnings- og udviklingsprocesser i egen organisation. Hvorfor igangsætte projekt om organisationsudvikling i AP? Almen praksis udfordres markant på en række fronter og forventes at være effektive, ansvarlige og dynamiske enheder i et helhedstænkende og koordineret sundhedsvæsen. Den enkelte praksis må udvikle sig i takt med disse nye krav, vilkår og muligheder. Systematisk kompetenceudvikling på ledelses- og organisationsområdet i almen praksis vil derfor være en væsentlig forudsætning for at fastholde og udbygge AP s rolle i et sammenhængende og kvalificeret sundhedsvæsen. Hvem skal have glæde af projektet? Såvel læger, patienter, personale, samarbejdspartnere og praksissektoren i RN skal have nytte af projektet. Nytten kan vise sig i form af for eksempel (der er nævnt et enkelt konkret eksempel efter hvert nytteområde men der vil være talrige indsatsområder) øget faglig kvalitet, (kvalitetssikring af receptfornyelse) forbedret samarbejde mellem de enkelte praksis, (udveksling af vejledninger mellem klinikker) større jobtilfredshed, (planlagt struktureret efteruddannelse i overensstemmelse mellem personale og læger) øget organisatorisk kvalitet (intensivering i anvendelsen af e-konsultation), forøget kapacitet (implementering af leanprincipper i sekretariat) forbedret attraktivitet (strukturerede personalemøder og MUS-samtaler) Herudover opbygger lægerne ledelses- og organisationsudviklingskompetencer til brug fremover. Ved at øge kompetencen inden for ledelse og kommunikation i den enkelte praksis kan en lang række processer og arbejdsgange forbedres både med bedre kvalitet og med forbrug af færre ressourcer. Synlig ledelse med klare aftaler hvor hele klinikken har ejerskab er en forudsætning for uddelegering af opgaver fra læger til hjælpepersonale. (work smarter, not harder) Afledt af ovennævnte vil andre interessenter have glæde af projektet: patienter: Praksissektor: Personale: højere kvalitet fælles værdier mulighed for forbedret adgang en effektiv praksisdrift med øget uddelegering af opgaver er en forudsætning for de ønsker, der er til almen praksis: opgaveforskydning, øget kvalitet og højere produktivitet vel at mærke uden at lægen oplever et højere stressniveau. En proaktiv enhed. øget trivsel med fokus på kompetencer der modsvarer opgaverne og klar kommunikation og fælles værdier

2 Samarbejdspartnere: klar kompetencefordeling i klinikken der arbejdes i højere grad efter evidensbaserede forløbsprogrammer Målgruppen: Målgruppen vil være de af regionens ca. 220 praksisenheder, der udviser interesse og som har de nødvendige forudsætninger for at deltage. Projektet forudsætter, at der er en beslutningsdygtig ledelse på plads, at der ikke forekommer væsentlige samarbejdsproblemer at der er villighed til at indgå en samarbejdskontakt med Nord-KAP. Metode: Overordnet set skal projektet tage udgangspunkt i en national praksisudviklingsmodel (i dette projekt Praksis Matrix), men som videreudvikles og tilpasses regionens traditioner og vilkår. Der skal være et markant fokus på ledelses-, udviklings- og forankringsperspektivet. Metoden skal bygge på forpligtende deltagelse, involvering af hele personalet, dialog, læringsperspektiv samt ekstern konsulentstøtte over lang tid for at sikre en reel kompetenceopbygning i de deltagende klinikker. Forløbet: Projektet indeholder følgende 10 elementer se i øvrigt projektoversigt i bilag 1: interessefase (1-2) aftalefase (3-4) opstartsfase (5-7) udviklingsfase (8) - evalueringsfase 1. Hvervning af praksisenheder. Den løbende markedsføring kan ske via - Orienterende møder i regionen - Artikler i NOLK - Nord-KAP s hjemmeside - LME s konsulenter, der udleverer produktblad - Nyhedsbreve: Den gode historie mm 2. Forventningsafklaring (med klinikker, der udviser interesse for at deltage) - møde mellem klinikkens læge(r) og konsulent: 1½ - 2 timer - kort orientering om projektet - afklaring af klinikkens motiver og parathed (Se side 1) - udkast til samarbejdsaftale gennemgås - klinikken med særlige problemer tilbydes evt. en alternativ proces 3. Indgåelse af samarbejdsaftale - Møde mellem læge(r) og konsulent - Gennemgang af projektets faser og forpligtelser - Aftaler om, hvem der bidrager med hvad - Underskrift af samarbejdsaftale - Aftaler om information af personalet (skabelon udleveres) - Aftaler om næste konkrete skridt - Valg af scanningområder 4. Praksispersonale orienteres grundigt - Forestås af lægen/-erne ud fra skabelon + skriftligt materiale 5. Scanning af praksis - Alle udfylder elektronisk spørgeskema (se bilag 2) - Data bearbejdning

3 - Udsendelse af resultatark (se bilag 3) til konsulent 6. Selvevalueringsmøde (alt personale + konsulent(er)) - Klinikken lukket alle deltager hele tiden - Resultatark udleveres - Struktureret dialog om de enkelte scannings punkter - Udpegning af tre udviklingsområder (Delfi analyse) 7. Ledelsesmøde (læge(r) + konsulent(er)) - Beslutning om prioriteret indsats - Afsættelse af ressourcer - Aftaler om information til personalet - Rådgivning om opstart af udviklingsprojekt 8. Udviklingsfase - Arbejdsgruppe udpeges, ansvarsfordeling - Kommissorium udarbejdes - Projektbeskrivelse udarbejdes (mål, delmål, deadlines, etc.) - Aftaler om konsulentstøtte/tilbagerapportering/hotline - Minimum 3 udviklingsprojekter gennemføres - Aftalte sparringsmøder (arbejdsgruppe + konsulent) 9. Evaluering (alt personale + konsulent) - Status vedr. projekterne: Hvad er nået? - Hvad er lært i organisationen? - Videndeling uden for klinikken 10.Ledelsesmøde (læger + konsulent) - Hvad er lært om udvikling og ledelse? - Hvorledes rodfæstes denne læring? - Kommende udviklingsprojekter? - Behovet for ekstern støtte? - Beslutning om ny scanning Ressourcer: Se bilag 4 For at understøtte lægernes videns- og kompetenceopbygning og for at sikrer et fælles begrebsapparat består projektet ud over de 10 ovenstående elementer af obligatorisk fælles undervisning for alle deltagende læger (3 korte workshops) i grundlæggende organisationsforståelse, organisationsudvikling og projektledelse til lægerne. Begreber, enkle modeller vil blive gennemgået. Desuden gennemføres workshops i projektledelse for ikke-lægeligt personale. Projektet evalueres løbende og lærepunkter herfra indbygges i de efterfølgende faser. Desuden gennemføres en evaluering ved projektets afslutning. Understøttende tiltag: For at sikre et så udbytterigt projekt som muligt, vil en række understøttende tiltag kunne overvejes, som for eksempel: - Hjemmeside (dele erfaringer, hente viden og værktøj)

4 - Dannelse af netværk (deltagende praksis, herunder et særligt netværk for sololæger, udviklingskonsulenter) Organisering En række aktører vil have veldefinerede roller og opgaver i projektets gennemførelse. Opgaverne defineres ved udarbejdelse af detailplan - Styregruppe/projektgruppe forankret i Nord-KAP med deltagelse af de væsentligste interessenter. - Sekretariat i Nordkap. - Udførende praksisudviklings konsulenter lægelige fra LME og ikke-lægelige fra Sundhedsfagligt Videnscenter (SuVi) - Eksterne konsulenter (projektudvikling, uddannelse og sparring af udførende konsulenter) - Evaluator. Kompetenceudvikling Konsulentstøtten til den enkelte praksis består i aftale- og opstartsfasen af en ikke læge og en lægelig konsulent fra LME. Begge typer konsulenter har fælles kendskab til projektet og fælles værdier og det fremadrettede arbejde udføres af den ikke-lægelige konsulent dog med tæt samarbejde ved fokus på områder med høj lægeligt indhold. ( f.eks. implementering af vejledninger, medicinområdet, ) Et korps af veluddannede og tillidsvækkende praksisudviklingskonsulenter er af afgørende betydning for projektets succesfulde gennemførelse. Det vil være oplagt at bygge på eksisterende kompetencer (hos konsulenterne i LME), men samtidig er det nødvendigt at rekruttere nye ikke-lægelige konsulenter. Der vil blive lagt vægt på kun at anvende lægekonsulentressourcer til opgaver der har klart lægeligt indhold. Alle konsulenter gennemgår en grunduddannelse i organisationsudvikling, projektledelse, coaching mm. Tids- og handlingsplan samt budget. Se bilag 4 Forudsætning for opstart af projektet: Vi vil forsøge at nå forhåndstilsagn fra mindst 15 klinikker før projektet udvikles og igangsættes. Disse tilsagn vil vi opnå ved nyhedsbrev til lægerne om projektet of forudsætninger for deltagelse og såfremt dette ikke giver forhåndstilsagn nok vil vi kontakte klinikkerne via konsulenterne i LME. Bilagsoversigt: bilag 1: Projektoversigt fra beslutning om deltagelse. bilag 2: Scanningsmetode (værktøj til selvevaluering af praksis) bilag 3: Resultatark efter gennemført selvevaluering bilag 4: Tids- og handlingsplan for projektets opstart og gennemførelse.

5 BILAG 1. Projektoversigt fra beslutning om deltagelse. (Set fra praksis perspektiv) Aktivitet Tidsforbrug Hvem deltager Hvor Indgåelse af 1½ - 2 timer Alle læger + Klinik samarbejdsaftale konsulent Orientering af ½ time Læger og personale Klinik personalet Scanning Alle i klinikken Klinik/hjemme minutter/person Selvevaluering 3 timer Alle i klinikken + Klinik/andet lokale 2 konsulenter Lægemøde 1 2 timer Alle læger + Klinik 2 konsulenter Udviklingsfase Afh. af projekternes Arbejdsgruppe. Klinik omfang Ledelse. Konsulent Evalueringsmøde 2 timer Alle i klinikken + Klinik 2 konsulenter Ledelsesmøde 2 timer Alle læger Klinik Workshop timer pr. workshop Alle læger Eksternt lokale Workshop i 3 timer Udvalgte Eksternt lokale projektledelse medarbejder Evaluering min/deltager Alle involverede Klinik Projektet antages at løbe over 2 3 år for den enkelte klinik med 3 4 opfølgningsmøder af 1 times varighed årligt med den eksterne konsulent.

6 BILAG 2 Scanning metode. Som metode til scanning af forholdene i den enkelte praksis anvendes en modificeret version af Praksis Matrix modellen. Scanningværktøjet i dette projekt vil udforske 12 områder af praksisorganisationen 10 faste og 2 kan være selvdefinerede. Eksempler på områder kan være Faglig kvalitet, Intern kommunikation, Vidensdeling, Samarbejde, Medicinhåndtering o. lign. Vigtigt er det, at det er områder, som alle har en oplevelse af og som er vigtige parametre for forholdene i en praksis. Områderne vil blive udviklet i samarbejde mellem Cubion, SuVi, LME og Nord-KAP Hvert område beskrives ved hjælp af 2 yderpunkter: Den gode klinik og Plads til forbedringer. Et eksempel: Område: Faglig kvalitet. Marker med en cirkel, hvor du mener din klinik befinder sig. Hvis du oplever, at din praksis fuldstændig er som beskrevet i Den gode klinik sætter du ring om tallet 7. Hvis du oplever at forholdene er som i Plads til forbedringer sætter du ring om tallet 1. Hvis forholdene er et sted imellem de to yderpunkter sætter du cirkel om det tal, som du mener bedst beskriver tilstanden. Den gode klinik Forløbsbeskrivelse for hver af de 8 kroniske sygdomme er findes og er fuldt implementeret. Alle er fortrolige med DSAM s vejledninger. Der afholdes løbende møder for alle med fagligt indhold. Vi har fælles, faglige kvalitetsmål, følger løbende op herpå og justerer vores faglige indsats herefter Plads til forbedringer Der er ingen eller kun fragmentariske forløbsbeskrivelser for de 8 kroniske sygdomme. Ingen eller kun få er fortrolige med DSAM s vejledninger. Man arbejder efter egne principper og mål. Vi gør som vi plejer vi har ingen kvalitetsmål.

7 BILAG 3 Resultatark Resultaterne fra scanningen udskrives i et skema som nedenstående. Den gennemsnitlige score samt spredningen markeres for hvert område. Resultatet er ikke forskning, men skal fungere som afsæt til en god og kvalificeret dialog. Delfi analysen anvendes efterfølgende som model til udpegning af områder, alle finder vigtige at udvikle. Ledelsen træffer den endelige beslutning. Selvvalgt tema Selvvalgt tema Vidensdeling XXXX Faglig kvalitet YYYY Opgavefordeling ZZZZ Samarbejde QQQQ Kommunikation PPPP Delfianalyse udpegning af udviklingsområder Når dialogen om de 12 scanningsområder er færdig anvendes nedenstående skema. Her noterer hver enkelt de 3 områder i praksis, som vedkommende mener er vigtigst at forbedre og udvikle. Lad herefter skemaerne cirkulere højre rundt. Når du modtager et skema sætter du kryds ud for de punkter, som du er enige i. Når alle ark er udfyldt af alle gøres op hvilke områder, der har flest krydser. Hvad er vigtigst at forbedre og udvikle i klinikken Hvis enig, sæt kryds

8 BILAG 4. Tids- og handlingsplan for projektets opstart og gennemførelse. Budget Aktivitet Tid/deadline Økonomi Færdiggørelse projektansøgning af Ultimo marts 08 Indenfor eksisterende budget Godkendelse af projekt Praksissektor: inden udgangen af maj KEU: mødet juni med godkendelse i Samarbejdsudvalget i juni Etablering projektstyregruppe af Juni 2008 Rekruttering, uddannelse og løbende sparring af konsulenter Udvikling af workshops og materialer Scanningværktøj færdigudvikles og afprøves Udarbejdelse af diverse støttedokumenter Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr Etablering projektsekretariat af Kan håndteres af Nord-KAP Hvervning af klinikker Efterår 2008 Nord-KAP/LME-konsulenter De første 8 10 klinikker starter forløbet Januar workshops: Kr ,- 24 konsulenttimer pr. klinikforløb (+ køretid) Evaluering Løbende og ved afslutning af første gennemløb Kr ,-

9 Finansiering. Projektet er udsprunget af fælles interesse for organisationsudvikling hos praksissektor, Region og Praksisudvalg. Der foreslås derfor delt finansiering. Det forventes at de enkelte klinikker bidrager med tid til 1. Basisforløb: pr. læge ca. 25 timer og pr. personale ca. 15 timer 2. Herudover afsat tid til projektafvikling efter aftale med konsulenten. Heraf kan dele finansieres efter aftale i det Regionale KUU (senere KEU) Udgifterne til udvikling og igangsættelse af projektet afholdes af KEU Lægemiddelenhedens deltagelse og Nord-KAPs sekretariatsfunktion finansieres over det nuværende budget. De løbende udgifter til selve projektet: ca pr. klinik først og fremmest konsulenttimer afholdes af regionen Alle priser er ekskl. moms og transport.

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere