Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer"

Transkript

1 Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

2 Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter I og IT-kontrakter II Medforfatter til 4 yderligere bøger om it-kontrakter Bidrag til bog om mediation i tvister ved it-kontrakter Bidrag til it-udredningen og K03 Del af Europas førende advokatvirksomhed inden for it-kontrakter og outsourcing Side 2

3 Agenda Karakteristika ved projekterne Klassiske juridiske værktøjer i it-kontrakter Udfordringer ved kravspecificering Udfordringer med kundens ydelser Tilføj juridiske værktøj med forretningsmæssig fokus Side 3

4 Projekter om virksomhedssystemer 1. Projekterne indebærer læring Giver udfordring ved kravspecificering Kræver god styring af projektet, så læring inddrages uden at skabe forsinkelse og forøgelse af risiko 2. Ofte forandringsprojekter Nye to be processer skal identificeres i projektet Kunden skal styre en forandringsproces i flere faser Kravspecificeringsfase I projektet Under implementering og udrulning Efter idriftsættelse 3. Kundens egen deltagelse og egne bidrag har stor betydning Bidrage med forretningsviden Træffe beslutninger undervejs Deltage i undervisning, test, udrulning Side 4

5 K01 og K02-kontrakter Kunden Hardware Konsulentassistance Licenser Uddannelse Systemleverance Vedligeholdelse K-kontrakterne og Vandfaldsmodellen Systemleverance baseret på fast pris, fast tid og fast definerede krav Adskilte og sekventielt ordnede faser Alle krav fastlægges i detaljer før kontraktens indgåelse kravspecifikationen styrer Alt designes før udvikling Alt udvikles inden testning Alt afprøves, testes og overtages samlet Fokus på funktionelle krav i kravspecifikationen Drift Tid Support Pris Ydelse Side 5

6 Resultatansvaret Kernen i K33, K17, K18, K01 og K02 Værdien af resultatansvaret afhænger af kravspecifikationen Afgørende at kravspecifikationen etablerer fælles opfattelse af de opgaver henholdsvis kunde og leverandør skal løse Side 6

7 Kravspecificering

8 Din virksomheds rolle ved itkontrakter kunde ved itanskaffelser - privat sektor Kunde ved itanskaffelser - offentlig sektor Leverandør Rådgiver Undersøgelse udført oktober respondenter med betydelig erfaring og ansvar inden for emnet Besvaret 77 spørgsmål Din virksomheds rolle ved it-kontrakter er: Abs. Pct. kunde ved it-anskaffelser - privat sektor 47 22,6% Kunde ved it-anskaffelser - offentlig sektor 69 33,17% Leverandør 50 24,04% Rådgiver 42 20,19%

9 Risiko ved kravspecificering Rapporten side 19-20, 30-34, ,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Hvor er der problemer, når kontrakten skal bruges i praksis KunderPrivat KunderOff Leverandør Rådgiver Side 9

10 Kravspecifikation Prøver og test Integrationer til systemer udenfor leverandørens ansvar Servicemål Kundens it-miljø Tidsplan Ved ikke Projektledelse Projektorganisation Leverandørens modeller og værktøj Eskalationsprocedure Risiko ved kravspecificering Rapporten side 19-20, 30-34, % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hvilke led i kontrakten er genstand for problemer med forståelse/fortolkning af kontrakten? område it KunderPrivat KunderOff Leverandør Rådgiver Side 10

11 Risiko ved kravspecificering Nærmest en naturlov, at der er fejl og fortolkningsproblemer i kravspecifikationen (rapporten side 30, 33, 34) Resultatansvaret giver en illusion af tryghed, når der er fejl og fortolkningsproblemer Side 11

12 Manglende kommunikation og forståelse Kundens forretningsmæssige behov kommunikeres ikke til leverandøren Manglende kendskab til kundens gevinstrealisering Risiko for fejlfortolkning af kundens krav i kravspecifikationen Side 12

13 Mulige skridt til forbedring Kan vi ændre vores kvalitetssikring af krav? Udeladelse af overflødige krav Realistisk ambitionsniveau for kravspecifikationen tilpasset opgavens vanskelighed Fokus på forretningsmæssige behov Suppler resultatansvaret - styrk brug af juridiske værktøj rettet mod samarbejdsprocessen. Side 13

14 Værktøj rettet mod proces - ERP Projektledelse: Leverandøren har initiativpligt til sikring af Projektets fremdrift. Leverandøren skal i den forbindelse levere kvalificeret projektledelse Leverandørens projektledelse omfatter især (i) ledelse af projektorganisationen, (ii) administration af Parternes samarbejde, (iii) rapportering og opfølgning, (iv) kvalitetssikring af ydelserne fra Leverandøren, Kunden samt fra Leverandørens underleverandører, (v) udarbejdelse af tids- og aktivitetsplaner, (vi) kvalitetsstyring, (vii) risikostyring, (viii) konfigurationsstyring og (ix) afprøvning Leverandøren skal sørge for den indbyrdes koordinering af alle projektaktiviteter samt sikre sig, at der ikke træffes indbyrdes uforenelige beslutninger. Det er således Leverandørens ansvar at sikre den indbyrdes sammenhæng i Systemets arkitektur og sammenhæng i øvrigt mellem Systemets enkelte dele Leverandøren skal i sin projektledelse tage hensyn til Kundens udgifter udenfor Kontrakten, jf. bilag 12C, og skal i sin projektledelse tage højde for sådanne udgifters indvirken på Kundens samlede business case Selvom Leverandøren har ansvaret for projektledelse, skal Leverandøren loyalt samarbejde med Kundens projektleder. 1.2 Leverandørens projektleder: Leverandørens projektledelse skal have dokumenteret erfaring fra lignende projekter. Leverandørens projektleder er i Projektet hovedansvarlig for projektledelse samt for opfyldelse af Leverandørens forpligtelser under Kontrakten. Side 14

15 Kundens ydelser

16 Kundens ydelser - eksempler Ansvar for integrationers etablering og opretholdelse Deltagelse ved tests Eksisterende udstyr/programmel, som det leverede skal fungere sammen med Forandringsledelse Konvertering af data Kundens sideløbende projekter Lede egne ressourcer Licenser og udstyr kunden skal anskaffe Servicemål i kontrakter med tredjemand Træffe beslutninger Versionsstyring ændringer mens kontrakten med leverandøren løber Side 16

17 Problemer ved kundens ydelser 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Hvor er der problemer, når kontrakten skal bruges i praksis KunderPrivat KunderOff Leverandør Rådgiver Leverandører og rådgivere ser problemer med Kundens deltagelse og bidrag Hverken kunder privat eller offentligt genkender problemet Side 17

18 Problemer skabt af manglende selvindsigt Gensidige beskyldninger om utilstrækkelig bistand Gensidig opfattelse af urimelige krav fra den anden part Mistillid Forkert allokering og ledelse af ressourcer Eskalerende konflikter Side 18

19 Problemer ved kundens ydelser 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Hvor har Kunden oftest problem med at levere sine ydelser? KunderPrivat KunderOff Leverandør Rådgiver Belyser en grundlæggende forskel i viden og forståelse Risiko for problemer grundet divergens i parternes opfattelse Kan delvis skyldes, at Kundens fokus især rettes mod Leverandørens opgaver og ansvar. Kundens egen betydning får ikke opmærksomhed i samme grad ansvar for f.eks. forandringsledelse, sikre fremdrift, træffe beslutninger, udføre prøver og test Side 19

20 Andre leverandørproblemer med Kunden Kundens træghed Kundens manglende forståelse Forskellige dagsordener internt hos Kunden Arvegods fra K-kontrakter og mange års tænkning i V-model Uhensigtsmæssige krav fra økonomifunktion Misforstået frygt for Rigsrevisionen Misforstået frygt for udbudsreglerne Side 20

21 Kundens beslutningskompetence K03 pkt : Kundens projektleder, øvrige nøglemedarbejdere og medarbejdere i øvrigt, der deltager i Projektet, skal være i besiddelse af de fornødne kompetencer og kvalifikationer, herunder fornødent kendskab til og forståelse for Kundens forretningsaktiviteter og Forretningsmæssige Mål og Behov samt fornøden beslutningskompetence i forhold til at kunne varetage deres roller i forbindelse med Projektets gennemførelse. Kunden er forpligtet til i hele Projektets løbetid at opretholde den til opfyldelse af Kundens forpligtelser efter Kontrakten relevante og fornødne kapacitet og viden, herunder i form af tilstrækkelige og nødvendige medarbejderressourcer på de relevante niveauer i Kundens organisation. K03 pkt. 8.1: Parterne har gensidigt en forpligtelse til uden ugrundet ophold og i henhold til de aftalte beslutningsprocesser at påpege eventuelle åbenbare Fejl i materiale udarbejdet af den anden Part samt øvrige forhold, der kan have betydning for Projektets rette gennemførelse i overensstemmelse med Tidsplanen og Kontrakten i øvrigt. K03 pkt : Hver af Parterne har i forbindelse med Kontraktens indgåelse angivet de personer med bemyndigelse til at træffe bindende beslutninger på vegne af Parten i relation til opståede tvister, der skal repræsentere den respektive Part i konfliktløsningsorganet. Repræsentanterne er angivet i Bilag 8 og Bilag 9. Side 21

22 Kundens beslutningskompetence K03 pkt. 8.2: Parterne skal løbende og med kort varsel træffe forretningsmæssige beslutninger af betydning for Projektets gennemførelse. Parterne skal organisatorisk være understøttet hertil. Parterne skal sikre tilstedeværelse af den fornødne bemyndigelse og beslutningskompetence hos Parternes projektdeltagere under hele projektforløbet med henblik på at sikre den fornødne dialog og fremdrift i Projektet, herunder i relation til håndtering af tvister, jf. punkt I Bilag 8 og Bilag 9 kan der være stillet nærmere krav til Parternes beslutningskompetence. K03 pkt. 10.3: Kunden er ansvarlig for indholdet og prioriteringen af Kravlisten, herunder for at de enkelte krav i Kravlisten er beskrevet med tilstrækkelig klarhed. Kunden skal løbende beskrive samt prioritere og omprioritere, herunder tilføje, fravælge og ændre, sine krav i Kravlisten med henblik på at sikre, at udviklingsprocessen udmønter sig i leverancer med den største forretningsmæssige værdi for Kunden. Kundens prioritering af Kravlisten sker på baggrund af Leverandørens rådgivning og estimering og skal være afstemt med Kundens egen organisation. I Bilag 9 kan der være stillet nærmere krav til Kundens beslutningskompetence. Side 22

23 Forretningsmæssig fokus

24 K03 - Forretningsmæssige Mål og Behov Bilag 3a.i Formål, jf. punkt 1 Forretningsmæssige Mål Effektivisering Her beskrives de forretningsmæssige mål, der udspringer af det overordnede formål effektivisering. Forretningsmæssige Behov For hvert af de identificerede forretningsmæssige mål beskrives, hvilke behov Løsningen skal tilgodese med henblik på opfyldelse af det forretningsmæssige mål. Relaterede krav Her henvises der til de relaterede krav i Kundens Kravliste. Kvalitetsløft Her beskrives de forretningsmæssige mål, der udspringer af det overordnede formål kvalitetsløft. Overholdelse international lovgivning af Her beskrives de forretningsmæssige mål, der udspringer af det overordnede formål overholdelse af international lovgivning. Side 24

25 K03 - Forretningsmæssige Mål og Behov Bilag 3.a (i): Forretningsmæssige Mål og Behov K03 pkt : Leverandøren skal løbende rådgive Kunden om, hvorledes Leverancens egnethed i forhold til Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov bedst sikres. Leverandørens rådgivning skal således sikre, at Projektet løbende udmønter sig i leverancer med forretningsmæssig værdi for Kunden. K03 pkt. 23.6: Endvidere garanterer Leverandøren, at Optioner og aftalte ændringer ikke indskrænker Leverancens eksisterende egenskaber i forhold til opfyldelse af Kundens Behovsopgørelse (Bilag 3), herunder Leverancens egnethed i forhold til Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov, eller hindrer/begrænser Leverancens fortsatte opfyldelse af kravene i Kontrakten, medmindre andet er angivet i Bilag 3 eller følger af aftalen om den pågældende Option eller ændring. Bestemmelserne i K03 peger på indsatsforpligtelsen (rådgivning/koordinering). Baggrundsjuraen gælder naturligvis sideløbende. Side 25

26 Baggrundsjura Betydning af bilag med angivelse af Business case / Forretningsmæssige Mål og Behov Forståelse af de enkelte krav i tilbudsafgivelse og projektets faser = dialogværktøj til afstemning af forudsætninger (forudsætning bliver kendelig ) Fortolkning af de enkelte krav i indgået kontrakt = betydning for mangelvurdering Rettesnor for indsatsforpligtelse Betydning for væsentlighedsvurdering Betydning for erstatningskrav Adækvans Direkte eller indirekte tab Side 26

27 Hovedpunkter Forretningsmæssige behov klart beskrevet som del af kravspecifikation High level kravspecifikation, skift fokus fra detaljeret kravstillelse og kontrol, til rammer for samarbejdsproces Juridiske værktøj rettet mod samarbejdsprocessen Stærk beslutningskompetence i projektorganisationen Klar håndtering af bidrag fra kunden og juridisk betydning af eventuelle utilstrækkelige bidrag Både kræv og tillad stram kundestyring fra leverandørerne, og sørg for at alle accepterer det Side 27

28 Kontraktskabelon Agile projekter, f.eks. K03 (til inspiration) Forretningssystemer, f.eks. ERP 12 Side 28

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

Iterative projekter og kontraktgrundlaget

Iterative projekter og kontraktgrundlaget Iterative projekter og kontraktgrundlaget Claus Sørensen og Michael Lemvig AGENDA Kontraktens rolle generelt og i iterative projekter Vandfaldsmodel contra iterativ model Den generelle holdning til iterative

Læs mere

IT-PROJEKTKONTRAKTER BASERET PÅ GEVINSTREALISERING DEL 1

IT-PROJEKTKONTRAKTER BASERET PÅ GEVINSTREALISERING DEL 1 IT-PROJEKTKONTRAKTER BASERET PÅ GEVINSTREALISERING DEL 1 Af advokat Nicolai Dragsted, partner BvHD (tidligere Bender von Haller Dragsted) 1 Indledning Globalisering, internettet og nye teknologiske muligheder

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Høringssvaret knytter sig til høringsversionen af kontrakten med bilag som offentliggjort på borger.dk 1 den 8. november 2012.

Høringssvaret knytter sig til høringsversionen af kontrakten med bilag som offentliggjort på borger.dk 1 den 8. november 2012. VIA E-MAIL: chaga@digst.dk / ministeriernes-projektkontor@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K Att.: Chefkonsulent Charlotte Gall H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold

ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold 1. Udgangspunktet for IT-Brancheforeningens nedsættelse af arbejdsgruppen...4 1.1 Aktuelle IT-projekter...4 1.2 Bonneruprapporten...4

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk Indkøbsjura 2014 IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014 www.toender.dk Agenda Kl. 13:30-14:20 Introduktion til K01, K02 og K03 Hvornår og hvorfor går det galt i it-projekter? Praktiske

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere