OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling"

Transkript

1 OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren Advokatfirma i samarbejde med advokatfirmaet Poul Schmith / Kammeradvokaten og OPI-Labs juridiske arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Syddansk Universitet og Region Syddanmark. En høringsgruppe bestående af bl.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Erhvervs- og Vækstministeriets statsstøttesekretariat har været involveret og bidraget til processen omkring udarbejdelsen af modelaftalerne. Aftalerne kan downloades på OPI-Labs hjemmeside opilab.dk og på Living Lab Denmarks hjemmeside livinglabdenmark.com

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTER 4 2. BAGGRUND OG FORMÅL 4 3. DEFINITIONER 5 4. OPI-PROJEKTET 6 5. SAMARBEJDSFORM 6 6. [OFFENTLIG PART]S BIDRAG 7 7. MEDARBEJDERE 8 8. [PRIVAT PART]S BIDRAG 8 9. RETTIGHEDER OFFENTLIGGØRELSE OG HEMMELIGHOLDELSE OVERDRAGELSE AF AFTALEN OG BRUG AF UNDERLEVERANDØR MISLIGHOLDELSE, HERUNDER ERSTATNING AFTALENS OPHØR TVISTER UNDERSKRIFTER 12 I

3 BILAGSOVERSIGT Bilag 2.2: [Bilag 2.5: Bilag 3.4: Bilag 3.5: Baggrunden for parternes samarbejde Bevillingstilsagn] Beskrivelse af OPI-projektet Budget Modelaftalerne er udarbejdet i samarbejde med Kammeradvokaten og Rønne & Lundgren, endvidere har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen leveret bidrag. Ii

4 1. PARTER [Offentlig part] og [Privat part] har den [dato] indgået nærværende OPI-aftale. 2. BAGGRUND OG FORMÅL 2.1 Med den demografiske udviklings betydning for omfang af den fremtidige arbejdsstyrke og deraf afledte færre hænder til at varetage den offentlige service i fremtiden har [Offentlig Part] et behov for at fremme udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger, som kan lette, effektivisere og højne kvaliteten i arbejdsgange inden for sundheds- og socialområdet til gavn for både den private borger, det offentlige personale og den offentlige drift i sin helhed. 2.2 [Privat part] driver virksomhed inden for [branche] og ønsker på denne baggrund at gennemføre et offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI-Projektet) med henblik på at udvikle [beskrivelse af privat parts udviklingsmål, f.eks. udvikling af nye produkter og processer]. [Privat part] ønsker i den forbindelse bistand fra [offentlig part] til - [overordnet angivelse af bistandens karakter, f.eks. undersøgelser, udførelse af prøver, afprøvning af lægemidler eller udstyr m.v.] [og/eller] - [at anvende følgende faciliteter hos [offentlig part]: [laboratorium, udstyr eller lignende]] Baggrunden for parternes samarbejde fremgår i øvrigt af bilag 2.2. Denne aftale regulerer parternes rettigheder og forpligtelser i den henseende. 2.3 [Offentlig part] kan levere den ønskede bistand [og stille de ønskede faciliteter til rådighed] med hjemmel i [relevant hjemmelsgrundlag], idet [henvisning til relevante vilkår i hjemmelsgrundlaget]. 2.4 Parterne er endvidere enige om, at [privat part] betaler vederlag for alle ydelser som måtte tilgå [privat part]. Parterne har på den baggrund vurderet, at OPI-projektet ikke på tidspunktet for indgåelse af denne samarbejdsaftale inde- 4

5 bærer, at der tilgår [privat part] en fordel, der kan udgøre ulovlig statsstøtte. Såfremt dette mod forventning måtte vise sig at være tilfældet, er [privat parter] forpligtet til at tilbagebetale beløbet med rente uden i øvrigt at kunne gøre krav gældende mod [offentlig part]. 2.5 [Projektet er støttet med midler fra [bevillingsgiver], og parterne er forpligtede til at overholde vilkårene for støtten, således som disse er præciseret i tilsagnet fra [bevillingsgiver], der er vedlagt som bilag 2.5. Disse vilkår, der også kan omfatte krav om offentliggørelse m.v., går forud for bestemmelserne i nærværende aftale.] 3. DEFINITIONER 3.1 Baggrundsviden er immaterielle rettigheder, know-how og ikke-offentliggjorte opfindelser, som en part har rettighederne til ved OPI-Projektets opstart, og som de øvrige parter gøres bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af OPI-Projektet. 3.2 Forgrundsviden er den viden, herunder know-how og de projektresultater, herunder immaterielle rettigheder, som genereres under samarbejdet om OPI- Projektet, uanset hvem der skaber denne viden. Forgrundsviden omfatter opfindelser, uanset om disse søges patent- eller brugsmodelbeskyttet af en af parterne. 3.3 Fortrolige Oplysninger er personnumre og andre personhenførbare oplysninger (herunder informationer om og billeder m.v. af borgere, der medvirker i forbindelse med OPI-Projektet) samt interne oplysninger om den [offentlige part], som er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens regler. Fortrolige Oplysninger omfatter endvidere alle oplysninger, som er markeret "fortroligt" eller som på grund af deres art og/eller indhold med rimelighed kan anses som værende fortrolige. Dette omfatter ikke oplysninger, som allerede var offentligt kendt på modtagelsestidspunktet, uden at dette kan henføres til modtagerens handlinger, eller som lovligt blev givet til modtageren af tredjepart. 3.4 OPI-projektet er det mellem parterne aftalte projekt, som nærmere beskrevet under punkt 4 og i bilag Budgettet er det for OPI-projektet gældende budget, bilag Nøglemedarbejderne er de i punkt 7.2 anførte medarbejdere, som er tilknyttet OPI-projektet. 5

6 4. OPI-PROJEKTET 4.1 [OPI-projektet er opdelt i følgende faser: Fase 1 Måldetaljering/brugerundersøgelser/indsamling af ideer/arbejdsfordeling og viden/feasibility studier Fase 2 Idégenerering og udvikling Fase 3 Test/evaluering Fase 4 Opsamling og rapportering] 4.2 Projektets faser, herunder tids- og aktivitetsplanen, er nærmere beskrevet i bilag 3.4 og OPI-projektets budget er indeholdt i bilag Umiddelbart forinden hver fase påbegyndes skal parterne foretage en evaluering og detaljeret planlægning af aktiviteter og opgaver i den forestående fase. Parterne foretager fastlæggelsen på baggrund af erfaringer fra eventuelle tidligere faser og inden for de overordnede rammer af tids- og aktivitetsplanen, jf. bilag Som led i hver enkelt fase foretages en godkendelsesprocedure, hvor [privat part] godkender de af [offentlig part] leverede ydelser. Såfremt en leveret ydelse ikke kan godkendes, afgiver [privat part] meddelelse herom inden [indsæt antal] dage. Igangsættelse af en ny fase kan herefter først påbegyndes, når [privat part] har godkendt den leverede ydelse endeligt. [Privat part] forudsættes at yde en aktiv og kvalificeret medvirken til OPI-projektets gennemførelse. 5. SAMARBEJDSFORM 5.1 Parterne udpeger hver en projektleder. De udpegede projektledere er følgende personer: [Offentlig part]: [Navn] [Privat part]: [Navn] 5.2 Projektlederne skal udføre de beslutninger, som parterne træffer samt forestå fremdriften af OPI-projektet. Projektlederne varetager bl.a. den løbende koordinering mellem parterne, udarbejder projektplaner samt foretager den nødven- 6

7 dige opgavefordeling. Projektlederne fastsætter selv reglerne for projektledelsens møder, herunder mødeindkaldelser, kommunikation m.v. Projektlederne kan ikke selvstændigt forpligte parterne eller i øvrigt handle i parternes navn. Projektlederne udarbejder mødereferater og udsender disse til parterne senest 2 uger efter et mødes afholdelse. Såfremt der ikke gøres indsigelse mod indholdet af mødereferaterne inden 3 uger efter modtagelsen, anses indholdet for godkendt. 5.3 Meddelelser, der vedrører nærværende OPI-aftale skal sendes til: [Offentlig part] [Privat part] [Kontaktperson, post adresse, tlf.nr., adresse] [Kontaktperson, post adresse, tlf.nr., adresse] 6. [OFFENTLIG PART]S BIDRAG 6.1 [Offentlig part] bidrager med de ydelser, der fremgår af tids- og aktivitetsplanen, som er beskrevet i bilag 3.4. Som en del af aftalens opfyldelse stiller [offentlig part] sin Baggrundsviden, Forgrundsviden og følgende udstyr og faciliteter til rådighed for OPI-projektet: [angivelse af udstyr og faciliteter, der stilles til rådighed for gennemførelse af OPI-projektet]. 6.2 [Offentlig part] giver ingen indeståelse og kan ikke gøres ansvarlige for, at [offentlig part]s bistand til gennemførelse af OPI-projektet fører til et bestemt resultat. 6.3 [Offentlig part] sørger for i videst muligt omfang at følge de i pkt. 4.1 anførte faser samt tilvejebringe den rådgivning, som [privat part] med føje kan forvente i henhold til OPI-projektet. 6.4 Såfremt der under OPI-projektet opstår tvivl om en opgaves omfang, sørger [offentlig part] øjeblikkeligt for at orientere [privat part] herom og søge tvivlen afklaret. 7

8 7. MEDARBEJDERE 7.1 Til at udføre OPI-projektet har [offentlig part] efter aftale med [privat part] udpeget følgende nøglemedarbejdere (Nøglemedarbejderne): [Navn] [Navn] 7.2 De ovenfor anførte nøglemedarbejdere kan alene udskiftes med samtykke fra [privat part], medmindre udskiftningen skyldes medarbejderens personlige forhold, herunder ophør af ansættelsesforhold eller lignende omstændigheder. Udskiftning af øvrige medarbejdere skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i OPI-projektet i videst muligt omfang undgås. 7.3 [Offentlig part] kan tilknytte yderligere medarbejdere til OPI-projektet, men skal forinden orientere [privat part] om navn, uddannelse og erfaring for de pågældende medarbejdere. 8. [PRIVAT PART]S BIDRAG 8.1 [Privat part] betaler vederlag til [offentlig part] i overensstemmelse med det i budgettet anførte, jf. bilag [Privat part] refunderer endvidere efter regning aftalte udgifter til rejser, materialer og lignende afholdt af [offentlig part] i forbindelse med OPI-projektet. Kørsel i egen bil betales efter statens takster. 8.3 Betaling forfalder 30 dage efter, at [privat part] har modtaget fyldestgørende faktura. 8.4 Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er alle beløb i aftalen angivet eksklusive moms og andre afgifter. Hvis et beløb af den ene eller anden grund af en af parterne skal berigtiges til en anden part med moms, er parterne forpligtet til at forhøje det pågældende beløb med det tilsvarende momsbeløb. 8.5 [Privat part] stiller endvidere sin Baggrundsviden, Forgrundsviden og følgende udstyr og faciliteter til rådighed for OPI-projektet: [angivelse af udstyr og faciliteter, der stilles til rådighed for gennemførelse af OPI-projektet]. 8

9 9. RETTIGHEDER 9.1 [Privat part] erhverver uden yderligere vederlag alle rettigheder til Forgrundsviden. 9.2 [Offentlig part] skal snarest muligt og senest når [offentlig part] har konstateret, at en eller flere af de til OPI-projektet tilknyttede medarbejdere, jf. punkt 7.2, som led i OPI-projektet har gjort en opfindelse, som måske kan patenteres eller brugsmodelbeskyttes, informere [privat part] herom. [Privat part] træffer beslutning om, hvorvidt patentansøgning skal indgives. [Offentlig part] og den eller de, der har skabt opfindelsen, skal sikre, at ejendomsretten til opfindelsen overgår til [privat part], herunder underskrive de for patentansøgningen nødvendige dokumenter. 9.3 [Offentlig parts] relevante medarbejder skal i den forbindelse erklære at være rettighedshaver til opfindelsen, og at der medarbejderen bekendt ikke er andre, der har rettigheder hertil. [Offentlig part] giver dog ingen indeståelse for, at en af [offentlig part]s medarbejdere gjort opfindelse, der overdrages til [privat part], ikke krænker tredjemands rettigheder, og [offentlig part] kan ikke gøres ansvarlig for en sådan krænkelse. 10. OFFENTLIGGØRELSE OG HEMMELIGHOLDELSE 10.1 Parterne har pligt til at hemmeligholde Fortrolige Oplysninger, Forgrundsviden og den anden parts Baggrundsviden. Forpligtelsen gælder også efter OPIprojektets afbrydelse eller afslutning og efter en parts eventuelle udtrædelse af OPI-projektet. Parterne kan videregive disse oplysninger til deres eventuelle rådgivere i fornødent omfang mod at sikre, at rådgiverne påtager sig en tilsvarende hemmeligholdelsesforpligtelse Parternes hemmeligholdelsesforpligtelse i henhold til punkt 10.1, omfatter ikke viden, som - på tidspunktet for erhvervelsen var eller senere blev offentligt tilgængelig, uden at dette skyldes tilsidesættelse af hemmeligholdelsesforpligtelsen, - er modtaget uden hemmeligholdelsesrestriktioner fra en tredjemand, som har været berettiget til at viderebringe den pågældende viden, - skal gives til udenforstående på grundlag af en forpligtelse fastsat ved lov, herunder offentlighedsloven og forvaltningsloven, retsafgørelse eller anden bindende offentlig retsakt, eller 9

10 - [Offentlig part] selv har frembragt uafhængigt af opgavens løsning. Som eksempel herpå kan nævnes: [eksempel på eventuelle konkrete opfindelser eller ny viden, som den offentlige part kunne tænkes at opnå sideløbende, men uafhængigt af OPI-projektet] [Privat part] må ikke uden skriftlig tilladelse fra [offentlig part] direkte eller indirekte henvise til [offentlig part] eller [offentlig part]s medarbejdere i forbindelse med markedsføring af [privat part] eller [privat part]s produkter eller i øvrigt udnytte [offentlig part]s navn i kommercielt øjemed. 11. OVERDRAGELSE AF AFTALEN OG BRUG AF UNDERLEVERANDØR 11.1 Rettigheder og pligter i henhold til nærværende aftale kan ikke overdrages til tredjemand bortset fra tilfælde af struktur- eller kompetenceomlægninger inden for den offentlige sektor eller lignende, og bortset fra tilfælde af fusion, spaltning eller overdragelse af [privat part] inden for samme ejerkreds [eller til tredjemand ved dennes overtagelse, helt eller delvis, af [privat part]s aktiver og passiver, under forudsætning af, at parternes ydelser efter aftalen ikke påvirkes heraf] [Offentlig part] må ikke anvende underleverandører uden skriftlig aftale med [privat part] om de nærmere vilkår herfor. 12. MISLIGHOLDELSE, HERUNDER ERSTATNING 12.1 Såfremt der foreligger en mangel eller forsinkelse med en ydelse til opfyldelse af OPI-projektet, kan hver af parterne påberåbe sig dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder om forholdsmæssigt afslag Det påhviler parterne af egen drift at give begrundet meddelelse, såfremt der indtræder risiko for forsinkelse eller for, at aftalen ikke i øvrigt bliver rigtigt opfyldt Det påhviler [offentlig part] uden ugrundet ophold at afhjælpe forsinkelse eller mangler Aftalen kan ophæves, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse, og der ikke er foretaget behørig afhjælpning efter punkt Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter ikke tab ved følgeskader så som produktionsforstyrrelser og andet driftstab, mistet omsætning / avance eller anden indirekte skade. Alle skader og tab, der udspringer af en parts efterfølgende anvendelse af projektresultaterne anses for følgeskader, som ikke er omfattet af erstatningsansvaret. 10

11 12.6 En part er berettiget til at rejse regreskrav mod en anden part efter dansk rets almindelige regler, i det omfang parten måtte blive holdt ansvarlig for skader forårsaget af den anden parts medarbejdere, samarbejdspartnere eller produkter En parts erstatningspligt er bortset fra grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger maksimeret til [indsæt beløb] Hver part er ansvarlig for egne medarbejdere. Det forhold, at en opgave udføres hos en anden part, ændrer ikke herpå. [Privat part 1] og [privat part 2] er forpligtede til at holde egne medarbejdere forsikret i nødvendigt omfang. [[Offentlig part] er selvforsikret.] 12.9 Hvis en part hindres i at opfylde sine forpligtelser efter aftalen som følge af udefra kommende ekstraordinære forhold, som den pågældende part ikke kunne have forudset (force majeure) ved aftalens indgåelse, anses dette ikke for misligholdelse. Dette gælder også, såfremt [offentlig part]s hjemmel til at gennemføre OPI-projektet bortfalder. Hvis den begivenhed, der forårsager det udefrakommende forhold, fortsætter udover 120 dage - ikke nødvendigvis i træk, men inden for samme 180 dage - har den anden part ret til at ophæve aftalen. 13. AFTALENS OPHØR 13.1 Denne OPI-aftale ophører uden opsigelse den [indsæt dato] [Privat part] kan til enhver tid skriftligt opsige aftalen med en måneds varsel mod betaling af det i bilag 3.4 angivne fulde vederlag fratrukket [offentlig part]s besparelser som følge af opsigelsen Ved aftalens opsigelse har [offentlig part] ret til alle optjente vederlag, indtil opsigelsesvarslets udløb, hvad enten betaling er modtaget eller ej til dette tidspunkt. [Privat part] har rettighederne til Forgrundsviden opstået indtil samme tidspunkt Hvis det aftalte budget ikke kan overholdes, eller det er åbenbart, at projektets formål ikke kan realiseres, og dette ikke skyldes fejl eller forsømmelser fra [offentlig part], foretager parterne i fællesskab en fornyet vurdering af OPIprojektet og omkostningerne til dets færdiggørelse. [Privat part] træffer herefter beslutning om, hvorvidt arbejdet skal føres til ende til en højere pris, eller indstilles på det foreliggende grundlag. 11

12 13.5 Hvis [privat part] ophæver aftalen, jf. punkt 12.4, på grund af [offentlig parts] væsentlige misligholdelse, har [privat part] rettighederne til den Forgrundsviden, jf. punkt 9, der er opstået i forbindelse med OPI-projektet indtil tidspunktet for aftalens ophævelse Hvis [offentlig part] ophæver aftalen, jf. punkt 12.4, på grund af [privat parts] væsentlige misligholdelse, bortfalder den [private part]s rettigheder i henhold til punkt 9 ovenfor. Det gælder dog ikke den [private part]s rettigheder til den forgrundsviden, som er opnået under de afsluttede faser af OPI-projektet på tidspunktet for aftalens ophævelse, i det omfang den [private part] har betalt vederlag herfor i henhold til pkt. 8.1 ovenfor. 14. TVISTER 14.1 Aftalen er undergivet dansk ret Tvister mellem parterne, der udspringer af OPI-projektet, aftalen eller parternes samarbejde herom, skal søges bilagt af parterne i mindelighed. Kan der ikke opnås en mindelig løsning, afgøres tvisten ved [offentlig part]s værneting. Parterne er dog begge berettiget til at begære en tvist, som ikke allerede er indbragt for domstolene, afgjort ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Punkt 14.2 er ikke til hinder for, at en part kan anvende retsplejelovens regler om fogedforbud og/eller andre foreløbige retsmidler. 15. UNDERSKRIFTER 15.1 Aftalen underskrives i 2 originaleksemplarer, ét til hver af Parterne. [Sted], den [dato] For [offentlig part]: [Sted], den [dato]: For [privat part]: [Navn og Titel] [Navn og Titel] 12

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere