Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006"

Transkript

1 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % år, og 20 % er ældre. Kommunen er strukturelt upåvirket af kommunalreformen, men overtager som landets øvrige kommuner en række opgaver fra primært amtet. Kommunen har i alt ca medarbejdere, hvoraf har en såkaldt a dministrativ pc-arbejdsplads med adgang til intranettet og mail-systemet. Der udgives hver anden måned et personaleblad til samtlige medarbejdere. Administrationen består af et antal fagcentre, tre stabcentre og nogle eksterne centre uden for rådhuset. Til fagcentre er knyttet decentrale enheder, f.eks. 14 skoler, ca. 60 daginstit utioner og 8 plejecentre. Direktionens seks medlemmer er hver især ansvarlig for nogle centre og flere tværgående arbejdsområder. Direktionen udarbejder årligt en virksomhedsplan, der lægger rammerne for arbejdet i kommunen. Virksomhedsplanen baserer sig på Byrådets vedtagne budget for det kommende år, politiske beslutninger og på forslag fra lederkredsen og medarbejderne. Centrenes arbejde er beskrevet i Drifts- og udviklingsaftaler, der indgås med Direktionen. De decentrale enheders servicetilbud beskrives i lokale årsplaner, som indgås med den ansvarlige centerchef. På alle niveauer inddrages medarbejderne i processen. Der anvendes i drifts- og udviklingsaftalerne et fælles sprog Qeep til at fastsætte succeskriterier, kritiske faktorer og aktiviteter. Qeep er kommunens mål- og resultatstyringsredskab. Der er som beskrevet en rød tråd fra Byrådets ønsker til f.eks. den kommunalt ansatte hjemmehjælpers indsats over for den ældre borger eller undervisningen i skolerne. Denne røde tråd er aktivt anvendt i udviklingen og implementeringen af projektet. Kontaktoplysninger Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Centerchef Anders-Peter Østergaard. Telefon Hjemmeside:

2 2. Resultater/resultatmål Det overordnede mål for Høje-Taastrup Kommunes arbejde med KVIKmodellen er at udvikle en evaluerings- og læringskultur. Høje-Taastrup Byråd besluttede for 2005, at der overalt i kommunen skulle arbejdes med kvalitet og evaluering. Direktionen valgte KVIK-modellen, fordi den er tilpasset til den offentige sektor, sikrer et fælles sprog på tværs af de mange fagligheder og centre i kommunen og vægter inddragelsen af medarbejderne, fordi de deltager i en selvevaluering. KVIK-modellen er minaturemodel af den store Excellencemodel.KVIK består af ni temaer og 27 emner, omfattende alle aspekter vedr. indsats og resultater. Høje-Taastrup Kommune har valgt at arbejde med samtlige temaer og emner. Resultatmålene for er formuleret således: 2005: 90 % af alle ledere og nøglemedarbejdere siger, at de forstår principperne i kommunens kvalitetsudviklingsfilosofi, og at de føler sig medinddraget i processen 2006: 5 % flere end sidste gang (2005) erklærer, at de forstår nøglebegreberne, og at de føler sig medinddraget i processen. KVIK-arbejdet foregår som en selvevaluering, hvor et antal medarbejdere i den enkelte enhed, f.eks. et fagcenter, skal vurdere centrets indsats og resultater. Det er i Høje-Taastrup ikke meningen, at de enkelte enheder skal sammenligne sig med andre, men enheden skal inden for det fælles tankegods KVIK-sproget udvikle sig fra år til år. Der kan ses syv generelle tendenser i selvevalueringerne i år 1. Kompetenceudvikling afdækning, kompetenceudviklingsplaner, konkrete tiltag som jobrotation m.v. Udvikling af redskaber til forventningsafstemning i forhold til kunder/opgavestillere og borgere. Mere udbredt viden- og metodedeling internt i centre og eksternt mellem centre. Udmøntning af mission, vision og værdier i klare mål, der kan arbejdes efter i de enkelte enheder i et center. Synliggørelse af centrets resultater over for medarbejdere og politikere Mere systematisk evaluering af indsats og resultater samt opfølgning her på, herunder højere grad af feed-back til den individuelle medarbejder på de enkelte opgaver. Anvendelse af fokusgrupper og brugerundersøgelser.

3 3. Fremgangsmåde/metode KVIK s udbredelse i organisationen sker efter en kaskademodel: 1. etape er udbredelse af KVIK til stabs- og fagcentre i etape er udbredelse af KVIK til de decentrale enheder i etape er en opfølgende selvevaluering i stabs- og fagcentre i 2007, hvor centrene skal følge op på forbedringsarbejdet i Styringsmodel for alle etaper Direktionen har nedsat en styregruppe med en direktør som formand. KVIKstyregruppen har desuden ledelses- og medarbejderrepræsentanter. En arbejdsgruppe med konsulenter fra primært stabscentrene er den udførende proceskraft over for centrene og sekretariatsbetjener styregruppen. Formanden for arbejdsgruppen er en ledelsesrepræsentant fra styregruppen. Det er et centralt element i hele modellen, at Med- og tillidsmandssystemet indgår på alle niveauer i arbejdet. Projektet i centrene er reelt startet i foråret Første etape blev afviklet over ca. seks måneder, hvor deltagerne først blev uddannet i modellen, siden gennemførte individuelle selvevalueringer ved hjælp af et elektronisk værktøj og sidst deltog i et konsensusseminar, hvor deltagerne skulle blive enige om en såkaldt konsensusrapport. Konsensusrapporten er deltagernes fælles vurdering af f.eks. fagcentrets sty rker og forbedringsområder. Efterfølgende skal centerchefen udvælge hvilke forbedringsområder/-punkter, der arbejdes videre med. Når disse har været til behandling i det lokale MED-udvalg, indarbejdes de i det kommende års driftsog udviklingsaftale. Konsensusrapporten er et blandt flere procesdokumenter, som de enkelte centre skal anvende for at sikre og fastholde et fælles sprog. Et andet eksempel er en plan- og statusrapport, som anvendes til at indrapportere resultater til styregruppe, direktion, HovedMED og RådhusMED. Et tredje, meget vigtigt styringsdokument er tids- og handleplanen, der er det primære styringsredskab for den enkelte leder og tovholder. Planen skal ajourføres min imum 1 gang pr. måned af tovholderen, så det er synligt, hvor i selvevalueringsforløbet man er nået til. Den indeholder følgende 5 faser: 1) forberedelse, 2), dataindsamling, 3) databehandling, 4) valg af forbedringsprojekt samt 5) udvikling og læring. På baggrund af konsensusrapporten udarbejdes for hvert udvalgt forbedringspunkt en handlingsplan, som indeholder vurdering af 1) formålet med forbedringen, 2) målet med forbedringen, 3) den benyttede fremgangsmåde, evalueringen af resultatet og processen, 4) organiseringen af forbedringsarbejdet samt 5) tidsforbruget og den forbundne økonomi

4 4. Udbredelse KVIK-selvevalueringsprojektet har i år 1 været afgrænset til de administrative fag- og stabscentre, primært i rådhusregi. I år 2 udbredes projektet til det decentrale niveau. Arbejdet med KVIK er et af tre hovedtemaer i Direktionens virksomhedsplan for 2005 og er formelt indarbejdet i samtlige centres Dr ifts- og udviklingsaftaler. Dette er også tilfældet i Uddannelsesmæssigt er KVIK-modellen udbredt til organisationen efter en kaskademodel. KVIK blev med hjælp fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) indledningsvis introduceret for Direktion og centerchefer. Siden blev et hold af 6-7 interne KVIK-konsulenter uddannet af DIEU (3 dage). DIEU medvirkede siden ved et dagskursus for centerchefen og den udpegede tovholder fra de centre, der skulle selvevaluere i år deltog heri. De interne konsulenter har gennemført KVIK-processen i stabs- og fagcentrene og skal i vinteren uddanne personer fra den eksterne del af organisationen til at gennemføre KVIK-processen decentralt. De interne konsulenter uddannede i etape 1 tovholderne og introduceret KVIK for samtlige centrale og decentrale enheder. Lederen og en tillid srepræsentant fra hver enhed blev inviteret til disse introduktionsmøder. 450 medarbejdere deltog i møderne, som blev afholdt inden projektets reelle igangsætning. De interne konsulenter uddannede efterfølgende de medarbejdere, som i hvert center var valgt til at forestå selvevalueringen. Det lokale MED-udvalg valgte, hvem der skulle deltage i selvevalueringen. Selvevalueringen foregår i et elektronisk medium KVIK-selv, som SCKK stiller til rådighed. For at sikre et bredt kendskab hos samtlige ansatte i kommunen er KVIKprojektet omtalt i kommunens personaleblad gennem hele Hertil kommer, at medarbejderne på kommunens intranet kan finde de væsentligste projektdokumenter, eksempelvis de nødvedige projektskabeloner, de ajourførte tids- og handleplaner for alle centre, oversigter over deltagerne i selvevalueringsgrupperne og traditionelle projektdokumenter som projektets kommissorium, statusrapporter og referater m.v. På kommunens hjemmeside kan alle interesserede se artiklerne fra personalebladet. Samtlige milepæle i 2005 er nået. Der gennemføres som forudsat i planen sidst i 2005 en intranetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen vil vise, hvorvidt resultatmålene for 2005 er opfyldt.

5 5. Vurdering af fremgangsmåde/metode og dens anvendelse Høje-Taastrup Kommune har i projektets første år gennemført de planlagte aktiviteter. Der gennemføres ultimo året en evaluering blandt ledere og nøglemedarbejdere. Der er fra start lagt stor vægt på at inddrage ledere og medarbejdere og skabe ejerskab hos disse til projektet som helhed og i særdeleshed til gennemførelsen i de enkelte enheder. MED-systemets repræsentanter har været inddraget i alle faser og på alle niveauer og indgår ligeledes også i selvevalueringsgrupperne mange steder. Den valgte kaskademetode, hvorefter modellen er blevet udbredt til kommunens ansatte og de berørte, har været velvalgt. Informationsstrategien med åbenhed over for alle er blevet modtaget godt. Der afholdes møder i styregruppen hver måned og hyppigere møder i arbejdsgruppen. Dette har sikret, at såvel positive som negative erfaringer løbende kan opsamles og udbredes blandt de interne konsulenter. Flere centre har omtalt dette som meget positivt i de projektevalueringer, som de hver især skal udarbejde efter afviklingen af deres selvevalueringsproces. Af konkrete tiltag kan følgende fremhæves: Der er en lige linie og sammenhæng mellem projektets kommissorium, statusrapport, tids- og handlingsplan. Eksempelvis går projektets faser igen i samtlige dokumenter i både etape 1 og 2. Faserne er omtalt i afsnit 3. Tids- og handlingsplanen er ud over at være en procesguide også l ederens og tovholderens redskab til ledelse, styring og rapportering over for styre- og arbejdsgruppe. Kommunens almindelige struktur for styring, kommunikation og samarbejde er anvendt som grundlæggende struktur Direktion og MED-system Kommunens styringskæde: byrådets budget, direktionens udmøntende virksomhedsplan, centrenes drifts- og udviklingsaftaler samt Qeep-koncept. Høje-Taastrup Kommune har indhøstet mange erfaringer, som meget gerne viderebringes til andre.

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Niels Holger Poulsen, Hans Nørgaard Hansen, Bo Højer Damsted De øgede krav om effektivisering

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere