Første samt anden projektperiode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første samt anden projektperiode"

Transkript

1 Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk Første samt anden projektperiode Rådgivende Sociologer ApS. Februar 2009

2 Tak Stor tak skal rettes til konsulent Marie Louise Widding, der stod for første del af projektet, samt bistod afgørende ved skalavalideringerne og tilretning af spørgeskemaerne. Og tak til Svend Kreiner der ligeledes bistod med assistance i forhold til at få skalaerne statistisk valideret. Tak skal rettes til de personer der har brugt tid i styregruppen, og inspireret og guidet projektet. Tak skal også rettes til de mange mennesker, der på forskellig tid har indgået i faglige følgegrupper eller ladet sig udspørge om relevant viden i forhold til projektet. Endelig skal der lyde en meget stor tak til de beboere og beboerforeninger, der rundt i landet har deltaget i udviklingen af spørgeskemaerne, ved at lade sig observere, interviewe og besvare spørgsmål omkring deres oplevelse af naboer, kontakter udenfor området, det sociale liv, de grønne områder med meget mere. 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE RAPPORTENS OPBYGNING... 3 FORMÅL MED PROJEKTET... 4 PROJEKTETS FASER OG TIDSLINJE... 5 Delprojekt Delprojekt PROJEKTETS RESULTATER... 8 SOCIAL KAPITAL - DET TEORETISKE AFSÆT UDVIKLING AF SPØRGESKEMAER TEST AF SPØRGESKEMAERNE SPROG Kontrol af oversættelse MEDVIRKENDE BOLIGOMRÅDER SVARPROCENTER METODE, DESIGN, INDSAMLING, MATERIALE OG PRÆMIER Metode Design Indsamling Materialer Præmier OPLÆSNINGSMODULET BØRNS DELTAGELSE I UNDERSØGELSEN SPØRGESKEMAVALIDERING HVAD ER EN SKALA? Skala 1. Tilfredshedskalaen Skala 2: Naboskab i boligområdet Skala 3. Kontakter udenfor boligområdet - den brobyggende sociale kapital Skala 4. Det fysiske miljø i boligområdet Skala 5. Tryghed i boligområdet Skala 6. Ressourcer i boligområdet Skala 7. Accept af forskellighed i boligområdet HVOR KAN DER DANNES SKALAER? SAMMENLIGNELIGHED MELLEM DET NYE OG DET GAMLE SPØRGESKEMA INSPIRATIONSKATALOGET FORVENTNINGER TIL DET FREMTIDIGE ARBEJDE MED NABOSKABET.DK BILAG 1 : SPØRGESKEMAER TIL PERSONER OVER 18 ÅR BILAG 2 SPØRGESKEMAER TIL PERSONER I ALDEREN ÅR BILAG 3 SPØRGESKEMAER TIL PERSONER I ALDEREN ÅR BILAG 4 SPØRGESKEMAER TIL PERSONER I ALDEREN 6-11 ÅR BILAG 5:DET OPRINDELIGE SPØRGESKEMA FRA FØRSTE PROJEKTFASE

4 RAPPORTENS OPBYGNING Rapporten er opbygget således: Kort redegørelse for projektets formål. Kort redegørelse for projektets resultater. Oversigt over alle projektets faser. Beskrivelse af udvikling af de spørgeskemaer, der er anvendt i den kvantitative dataindsamling, til henholdsvis voksne, børn og unge. Beskrivelse af en række indsamlingsspecifikke emner såsom deltagende boligområder, udtræk af deltagere, oversættelser og den praktiske gennemførelse af undersøgelsen, samt svarprocenter på undersøgelsen. Skalavalideringer. Inspirationskataloget. Forventninger til det fremtidige arbejde med Naboskabet.dk BILAG: De endelige spørgeskemaer. 3

5 FORMÅL MED PROJEKTET Med naboskabet.dk har ethvert boligområde fået et redskab, med hvilket de gratis kan måle på områdets sociale kapital. Hvor man tidligere kun har inddraget de mere hårde data om et boligområde (fx oplysninger om alder, arbejdsstilling, bruttoindkomst, mm.), kan man med naboskabet.dk få et mål på de mere bløde data for et boligområde et mål på de menneskelige ressourcer. Fordelen ved at måle også på de bløde data er, at man derved kan afdække ressourcer, som ikke kan erkendes udelukkende ud fra socioøkonomiske forhold. Formålet med det samlede projekt om social kapital i boligområder er at: Skabe større indsigt i den sociale kapitals betydning generelt, i forhold til det at bo (fx adfærd og holdninger hertil, trivsel, oplevet boligværdi mv.) Udvikle et redskab, hvormed et boligområde, en boligforening m.m. løbende kan måle graden af social kapital. Redskabet gratis skal kunne benyttes af alle boligområder. Redskabet kan anvise praktiske handlemuligheder, som kan bidrage til at højne den sociale kapital. Projektet om social kapital i boligområder er i hele projektperioden fra 2004 til 2008 støttet af Realdania og KAB. I projektets anden del er der desuden givet støtte fra Velfærdsministeriet, Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration samt Landsbyggefonden. Projektet er udført af medarbejdere i Boligselskabet KAB samt medarbejdere fra Rådgivende Sociologer (RSO) 1. Den tekniske udvikling af redskabet i anden projektdel er gennemført af Emil Sørensen. Anders Søndergaard har medvirket til udvikling af layout samt overførsel af data fra det gamle skema til det nye. 1 Rådgivende Sociologer hed i perioden 2007 samt halvdelen af 2008 Nørregård-Nielsen & Rosenmeier Aps. Dette navn fremgår derfor visse steder i tidligere rapporter. 4

6 PROJEKTETS FASER OG TIDSLINJE Projektet om social kapital i boligområder falder i to delprojekter. Hvert delprojekt er bygget op af 4 faser, idet faserne er meget forskellige i de to delprojekter. Hver fase er beskrevet i en rapport. Det er muligt at se samtlige tidligere rapporter på følgende hjemmeside: Her er rapporterne opdelt i henholdsvis rapporter vedrørende første delprojekt (naboskabet) og andet delprojekt (BUE-projektet). Delprojekt 1 Delprojekt 1 er gennemført i perioden For tidslinje og progression i projektet se figur 1. Projektet består af en udvikling af et spørgeskema til voksne over 18 år i boligområder rundt i Danmark samt et idékatalog der kan give inspiration til det videre arbejde med at styrke den sociale kapital i boligområdet. Spørgeskemaet er udviklet i løbet af en række test- og indsamlingsperioder. Spørgeskemaet i sin endelige version kan ses som bilag 5. Efter at spørgeskema og inspirationskatalog havde været i brug i en periode, blev der afdækket visse mangler og steder, der ganske vist fungerer efter hensigten, men alligevel med fordel kan opdateres og styrkes. Med skemaet: Nogle af spørgsmålene er for nærgående og vækker irritation. Med målgruppen: Boligområderne mangler både at kunne inddrage flere sproggrupper og børn og unge i undersøgelser af den sociale kapital i boligområdet. Med inspirationskataloget: Det indeholder væsentlige oplysninger men er svært at navigere rundt i, og opbygget lidt uhensigtsmæssigt. 5

7 RSO Figur 1: Tidslinje og indhold for delprojekt 1: Social kapital i boligområder Delprojekt 2 Delprojekt 2 er gennemført i perioden For tidslinje og progression i projektet se figur 2. På baggrund af det oprindelige spørgeskema er der udviklet et skema der omfatter voksne mere bredt uanset sprog. Visse spørgsmål er omformuleret, andre taget ud og nogle kommet til. Derudover er der udviklet spørgeskemaer til tre aldersgrupper: 6-11 år, år og år. Desuden er inspirationskataloget genovervejet og bygget op på en anden måde og endeligt er der arbejdet meget med layout og brugervenlighed af website, inspirationskatalog og spørgeskema på baggrund af de indhøstede erfaringer. Hvert delprojekt er bygget op af 4 faser, idet faserne er meget forskellige i de to delprojekter. Hver fase er beskrevet i en rapport. Det er muligt at se samtlige tidligere rapporter på følgende hjemmeside: Her er rapporterne opdelt i henholdsvis rapporter vedrørende første delprojekt og andet delprojekt. 6

8 NRO Figur 2: Tidslinje og indhold for delprojekt 2: Social kapital i boligområder blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk (BUE) 7

9 PROJEKTETS RESULTATER Resultatet af projektet Social Kapital i boligområder kan ses på hjemmesiden På denne side kan interesserede boligområder gratis oprette sig som brugere og få vejledning i, hvordan man gennemfører en undersøgelse af den sociale kapital i området. En undersøgelse består af en spørgeskemaundersøgelse, der enten kan gennemføres ved at: o udsende papirspørgeskemaer (oversat til en række sprog) o udsende koder til besvarelse på nettet (indeholder flere sprog samt højtlæsningsfunktion) o gennemføre telefoninterviews o en kombination af disse. En rapportmodul hvor man kan downloade: o En hovedrapport med alle resultater samt vejledning til læsning af rapport og det videre arbejde. Rapporten indeholder også svar på kønsforskelle i data o Delrapport omfattende grupper såfremt der er mere end 10 i gruppen o Sammenlignende rapporter, enten med tidligere undersøgelser fra samme område, eller med andre områder der bebyggelsesmæssigt minder om området. o Et bilag, hvor alle de kommentarer beboerne har skrevet fremgår o Et ark der indeholder alle trafiklys på et excelark til brug for sammenligninger. En mulighed for at forskere med behørig tilladelse fra datatilsynet kan downloade anonymiserede data Inspirationskataloget der indeholder gode råd til hvordan boligområderne kan arbejde med at udvikle og styrke områdets sociale kapital. Manualer til brug for boligområderne der i kort form gennemgår brugen af redskabet for at gøre det så let anvendeligt som muligt. Når en undersøgelse er gennemført, udskrives der en rapport, der indeholder besvarelser samt vejledning i hvordan man kan arbejde med de mange svar. Der er endvidere mulighed for at udskrive delrapporter indeholdende svar fra særlige grupper, såfremt der er min. 10 svar i den valgte gruppe. Endelig har man som nævnt - mulighed for at søge gode råd og ideer på hjemmesiden, hvor der er en række forslag og henvisninger til, hvordan man kommer videre. 8

10 Resultatet af projektet om social kapital i boligområder er således en meget lavpraktisk website indeholdende nogle veldokumenterede spørgeskemaer samt konkrete forslag, der gør det muligt ikke bare at måle den sociale kapital, men også at arbejde videre med resultaterne, selv når man er en forening baseret på frivillige kræfter. Hjemmesiden, som den fremtræder nu på har været igennem en længere udviklingsfase. Efter den første projektperiode fremstod hjemmesiden med mange af de samme grundfunktioner som det der ses i det færdige produkt, men både erfaringerne fra anden projektperiode og tilbagemeldingerne fra de boligområder, der gjorde brug af det første spørgeskema og hjemmesiden, har ført til ændringer og forbedringer samt et betydeligt layoutmæssigt løft. 9

11 SOCIAL KAPITAL - DET TEORETISKE AFSÆT Her gives en kort introduktion til den teori, som ligger til grund for naboskabet.dk både den mere grundlæggende teori og den videreudvikling og tilpasning, som er foretaget for at kunne anvende naboskabet.dk til at måle den sociale kapital i boligområder 2. Sociale netværk har værdi. Det er den centrale præmis indenfor teorierne om social kapital. Et menneske med et godt netværk vil fx have bedre adgang til social støtte eller have nemmere ved at få et godt arbejde, en god bolig osv. Regnestykket 2+2 = 5 illustrerer fint dette forhold; at indgåelsen i netværk vil have et oftest positivt afkast for det enkelte menneske i form af social kapital, samt at man som menneske, ved at indgå i sociale netværk, får lettere ved at forfølge både individuelle og kollektive mål. Den sociale kapital er et udtryk for en sammenhængskraft i fx nationer, samfund og organisationer. Ved at indgå i sociale relationer baseret på netværk, normer og tillid, får mennesker adgang til nogle ressourcer, der så at sige udspringer af denne mellemmenneskelighed. Den sociale kapital udgør på denne måde en ressource, der rækker udover det blotte fællesskab: en produktiv kraft, der gør fx et boligområde til andet og mere end en samling mennesker, der hver især forfølger egne mål. At social kapital opstår i netværk af sociale relationer betyder, at social kapital skal forstås som en ressource, der findes mellem mennesker, og ikke i det enkelte menneske. Et menneske, der står alene i verden, har altså ingen tilgang til social kapital. Den sociale kapital har derfor også en potentiel skyggeside. Fx kan følgerne være stigmatisering og eksklusion for det menneske, der ikke er ordentligt integreret i et netværk, og som således oplever en ringe tilgang til social kapital. Afgrænsende og brobyggende social kapital Putnam opererer med to former for social kapital: den afgrænsende sociale kapital og den brobyggende sociale kapital. Afgrænsende social kapital bygger på stærke sociale bånd mellem de mennesker, der indgår i netværket, og som ligner hinanden i kraft af fx deres sociale status, stillingskategori eller etniske baggrund - altså homogene grupper. Sådanne grupper vil grundet deres fælles identitet typisk afgrænse 2 For mere uddybning af det teoretiske afsæt henviser vi til det indledende litteraturstudie samt rapport i fra februar Begge kan findes på 10

12 sig skarpt overfor omverdenen. Brobyggende social kapital derimod bygger på stærke sociale bånd udadtil og inkluderer mennesker med forskellig baggrund fra forskellige sociale lag. Denne form for social kapital går på tværs af de mere homogene fællesskaber, og danner på denne måde grobund for udvidede identiteter med adgang til en bred vifte af informationer og muligheder. Både den afgrænsende og den brobyggende sociale kapitals potentiale bør anerkendes. Den afgrænsende sociale kapital er nødvendig for skabe sammenhængskraft og solidaritet internt i gruppen, mens den brobyggende sociale kapital er helt afgørende for udvikling og fornyelse. Den sociale kapitals historie Begrebet social kapital blev introduceret første gang i 1916 af den amerikanske skolereformator L. J. Hanifan, hvis ærinde var at vise, hvordan menneskers engagement i deres lokalsamfund kan skabe grundlag for en øget mellemmenneskelig kontakt. Social kapital begrebet vandt dog først for alvor indpas i slutningen af det 20. århundrede, og i front for denne udvikling regnes teoretikere som Pierre Bourdieu ( ), James Coleman ( ) og Robert D. Putnam (1941-). Det var særligt i forbindelse med Putnams udgivelser af bøgerne: "Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy" (1993) og i særdeleshed "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community" (2000) at der for alvor kom fart i udforskningen og populariseringen af begrebet. Social kapital og boligområder I en boligområde sammenhæng kan vi forstå den sociale kapital dels som den enkelte beboers afgrænsende netværk, dels den brobyggende kontakt der er mellem forskellige beboergrupper i området det være sig fx på tværs af alder og etnicitet, dels som de brobyggende forbindelser beboerne har ud af boligområdet det være sig fx gennem arbejde, foreningsengagement, frivilligt arbejde eller andet. Med andre ord kan både den afgrænsende og den brobyggende sociale kapital tænkes ind i et boligområde. Begge former for social kapital er af afgørende betydning for den enkelte beboers trivsel og for boligområdet som sådan. De tætte bånd (den afgrænsende sociale kapital) bibringer beboerne social støtte i hverdagen. De svagere bånd (brobyggende social kapital) mellem forskellige beboergrupper og i form af kontakter ud af området er betydningsfulde for udviklingen af generel tillid til andre mennesker, for udviklingen af fællesskabet i boligområdet og i forhold til i fællesskab at opnå ting i boligområdet til glæde for alle beboere. 11

13 Den sociale kapital i et boligområde kan ikke styres af fx en afdelingsbestyrelse, men kan forsøges påvirket gennem forskellige tiltag i boligområdet. Blandt andet kan den brobyggende sociale kapital søges højnet ved at tænke forskellige beboergrupper ind i boligområdets fælles arrangementer, eller boligområdets fysiske miljø kan gentænkes i forhold til, hvordan man bedst fremmer det spontane møde mellem beboere, der ikke kender hinanden i forvejen. Med naboskabet.dk kan man få viden om, hvad beboerne har og savner i området, og hvad der skal til for at styrke den sociale kapital og øge beboernes trivsel i boligområdet. Uanset at teorierne er fastlagt tidligt i projektet er teorierne hele tiden blevet udfordret og afprøvet. Såvel teoretisk som empirisk. Men vi har fundet det væsentligt at fastholde det teoretiske udgangspunkt. Dels er der tale om nogle gennemarbejdede teorier, dels finder vi det forkert og unødvendigt at røre for meget ved selve grundlaget for redskabet i den videreudvikling der er fundet sted i delprojekt 2. 12

14 UDVIKLING AF SPØRGESKEMAER Som nævnt er projektet om social kapital i boligområder bygget op af to delprojekter. Det unikke ved de udviklede spørgeskemaer er derfor, at der er først udviklet ét spørgeskema, der er testet grundigt såvel ved brug af kvantitative som kvalitative metoder samt relevante statistiske metoder. I forlængelse af resultaterne er skemaet tilpasset i flere omgange. Derefter er dette første gennemtestede spørgeskema endnu engang blevet hevet fra hinanden og indholdet på ny testet kvalitativt, kvantitativt og statistisk i forhold til en udvidet beboergruppe. Første delprojekt resulterede i Et spørgeskema. Dette var på dansk og henvendt til personer fra 18 år og ældre Det blev klarlagt at : Spørgeskemaet ikke kunne fungere i kollegier, da samværsformerne der er meget anderledes end i boligområderne sædvanligvis. Endvidere blev det klarlagt at spørgeskemaet ikke uden videre kunne oversættes til andre sprog eller bruges af personer yngre end 18 år. Andet delprojekt resulterede i Et spørgeskema 6-11 år (indlæst på nettet som talende spørgeskema) Et spørgeskema år Et spørgeskema år Et spørgeskema 18+. Dette skema er oversat til: Tyrkisk, bosnisk, arabisk, urdu, somali, farsi, engelsk (Alle voksenskemaerne er indtalt på nettet som talende spørgeskema) Resultatet af andet delprojekt var endvidere, at antallet af temaer blev begrænset fra 9 til 7. De 7 temaer er: 1. Tilfredshed med boligområdet 2. Naboskab i boligområdet 3. Kontakter ud af boligområdet 4. Det fysiske miljø i boligområdet 5. Tryghed i boligområdet, 6. Ressourcer i boligområdet 7. Accepten af forskellighed i boligområdet 13

15 Det blev klarlagt at: Det, der betyder mest for opfattelsen af boligområdet, er alderen, og dermed hvor meget og hvor tæt man er knyttet til boligområdet, og de der bor i dette inkl. familien. De yngste er således knyttet relativt tæt til området, og ofte meget tæt til blokken de bor i. De ældste, der har forladt skolen og står for at flytte hjemmefra, er ofte mere distante i forhold til området. Fra ca. 18 år sker der dog for mange et skift rettet mod videregående uddannelser og arbejde, hvilket betyder, at der er forskel på at være 16 år og 20 år. Alderen har derfor vist sig som nødvendig faktor at tage højde for i formuleringen af spørgsmålene. At etnicitet/kultur ikke har særskilt betydning, men at andre forhold har betydning for brugen af boligområdet. Det kan være at natarbejde medfører behov for ro til at sove om dagen hvilket betyder, at børn og deres venner ikke kan opholde sig i lejligheden i dagtimerne. Det oprindelige spørgeskema skulle derfor ændres også af hensyn til de danske familier. At spørgeskemaerne skulle have forskellig længde afhængig af alder At spørgsmålene i mange tilfælde skulle formuleres en anelse forskelligt for at indfange det samme hos de forskellige grupper. TEST AF SPØRGESKEMAERNE Spørgeskemaerne er testet i flere omgange i begge projekter (se tidligere tidslinjer). 1. Test af de enkelte spørgeskemaer, før en dataindsamling er sat i gang. I det tilfælde er en række personer blevet interviewet på baggrund af deres besvarelser, for at sikre, at der er overensstemmelse mellem det vi tror vi spørger om, og det den enkelte tror der spørges om. 2. Test af spørgeskemaerne i en række boligområder i tre omgange, med henblik på at afdække, hvor godt spørgeskemaerne indfanger den sociale kapital i boligområdet. På baggrund af svarene er der gennemført omfattende statistiske beregninger, der har været med til at afdække, hvilke spørgsmål der var væsentlige for at afdække den sociale kapital. På baggrund af testene er skemaerne blevet tilrettet i flere omgange. Skemaerne er gjort så korte som muligt, ved at fjerne hovedparten af de spørgsmål der ikke er væsentlige for at måle den sociale kapital. I visse tilfælde er der dog forblevet spørgsmål i spørgeskemaerne, fordi de af anden grund blev skønnet væsentlige for boligområderne. 14

16 SPROG Første delprojekt havde ikke en sproglig dimension, så dette aspekt vedrører kun anden projektperiode. Sprogene, der er tilgængelige, er bestemt ud fra to forhold: 1. Hvilke sprog, der er særligt fremherskende i netop de boligområder, der har deltaget i undersøgelsen i projektperioden. 2. Hvilke sprog som generelt er almindelige i boligområderne. Der er tale om næsten identiske forhold, men fx kom urdu til som sprog relativt sent i processen, fordi det ikke var et særligt udbredt sprog i de første mange boligområder vi inddrog. Somali var med på et tidspunkt, men forsvandt grundet lille behov. På et tidspunkt blev somali igen relevant, og det endelige spørgeskema findes derfor på dette sprog. Endelig skal det nævnes, at vietnamesisk på et tidspunkt indgik som sprog, uanset at relativt få talte det sprog i de medvirkende boligområder. Vietnameserne er dog for en stor dels vedkommende katolske, og da vi havde behov for at teste anvendeligheden af spørgeskemaet bredt, ønskede vi også at lade personer med forskellig religiøs baggrund indgå. De endelige spørgeskemaer er dog ikke oversat til vietnamesisk. Behovene vil ændre sig undervejs afhængig af, hvilke grupper der kommer til Danmark og slår sig ned i boligområderne. Meget tyder fx på, at polsk er et sprog, der vil blive væsentligt at oversætte redskabet til. Kontrol af oversættelse Vi har benyttet Dansk Flygtningehjælp - Flygtningehjælpens Tolkeservice til den indledende oversættelse, og tosprogede studerende til kontrol af oversættelsen. Oversættelsen er kontrolleret ved at sidde samlet med kontrollanterne for alle sprog, og spørgsmål for spørgsmål diskutere meningen med spørgsmålet. Formålet med denne kontrol var, at det ikke er nok at sikre en korrekt oversættelse. Det vigtige er at sikre en meningsfuld korrekt oversættelse. Det skal siges, at der er fundet mange rettelser på baggrund af denne kontrol, også rettelser der ikke kan karakteriseres som fejl, men blot meningsforstyrrelser eller upræcist valg af ord, samt ikke mindst forskelle i stil. En oversættelse skal også afspejle stilen i det oversatte, med mindre det giver meningsforstyrrelser. Fx er det danske skema holdt i duform. Det jugoslaviske skema var også holdt i du-form, men måtte ændres til de-form for ikke at virke stødende. 15

17 MEDVIRKENDE BOLIGOMRÅDER I løbet af projektperioden har en meget lang række boligområder stillet sig til rådighed for undersøgelsen. Sammenlagt drejer det sig om 41 boligområder. I første projektperiode deltog 25 områder, men her deltog kun de voksne fra 18 år og opefter og skemaerne blev ikke tilbudt på andre sprog end dansk. I anden delperiode deltog 16 områder. I visse boligområder er der i anden delperiode udtrukket en vis andel af beboerne til at deltage i undersøgelsen, i andre boligområder har alle beboere haft mulighed for at deltage. I anden projektperiode omfatter beboerne ikke blot personer fra 18 år, men personer fra og med 6 år. Skemaerne blev desuden tilbudt på flere forskellige sprog samt med en højtlæsningsfunktion. Spørgeskemaerne er primært testet i boligområder karakteriseret ved blokbyggeri og ved at være almennyttige. Testene omfatter dog også både parcelhusområder og andelsbyggeri samt ejerforeninger. I første projektdel var kun få boligområder fra Jylland. I anden projektperiode har der været boligområder fra alle områder af landet undtagen Fyn. Boligområderne er også fordelt i forhold til større og mindre byer. Dette har været et bevidst ønske, for at sikre at spørgeskemaerne kunne bruges bredt i Danmark. Udover de boligområder der har deltaget i selve udviklingen af spørgeskemaerne undersøgelser gennemført af Rådgivende Sociologer og KAB, har en række boligområder selv gennemført en undersøgelse. Der er tale om i alt mere end 100 afdelinger herunder også et større landdistrikt. Selvom resultaterne fra disse mange selvstændige undersøgelser i mindre grad er brugt i udviklingen, har de tilbagemeldinger, vi har fået fra boligområderne, haft meget stor betydning for det udviklingsarbejde, der er sket i anden del af projektet. Boligområderne har givet tilbagemelding om spørgsmål, der fungerede mindre godt samt vedrørende uklarheder på hjemmesiden, og disse tilbagemeldinger har haft betydning for både udviklingen af spørgeskemaerne og udviklingen af hjemmesiden 16

18 SVARPROCENTER Vi har styret undersøgelserne meget omhyggeligt, og haft tilladelse til at opnå adgang til oplysninger om hvem der boede de forskellige steder, alder, køn og etnicitet. Det betyder, at vi har meget grundig kendskab til hvem der boede i området, kunne fordele spørgeskemaer ret præcist på alder og sprog og følgelig også har god viden om svarprocenten. Generelt: Der er forskel på svarprocenterne fra boligområde til boligområde, uanset at der er gjort et stort stykke arbejde alle steder for at få svarprocenten op Beboere i alderen 6-11 år vil meget gerne svare Beboere i alderen år vil også gerne svare Beboere i alderen år er sværere at få til at deltage. Der er stor forskel på, hvorvidt personer med anden sproglig baggrund end dansk svarer på undersøgelsen. God information om undersøgelsens formål har stor betydning for lyst til at deltage De ældre (+60) vil gerne deltage Generelt har der dog været en jævn stor interesse, så ovenstående er blot grupper der skiller sig lidt ud. Svarprocenten kan gøres op på mange måder. I og med at vi har sendt spørgeskemaer ud til alle i husstanden, dvs. fx både far og mor, er der en del steder, hvor kun den ene har svaret og det påvirker svarprocenten. Tæller man derfor, hvor mange boliger i området der er repræsenteret i undersøgelsen, frem for hvorvidt alle de skemaer, der er uddelt, er besvaret, øges svarprocenten betydeligt. Vi har dog valgt ikke at medtage dette i opgørelserne. I denne rapport har vi valgt at medtage svarprocenter for den undersøgelse i andet delprojekt, der er den sidste egentlige test af spørgeskemaerne. Her blev der gennemført en total beboerundersøgelse i 4 beboelsesområder. Se tabel 1. Procenterne er opgjort således, at antallet af udsendte breve i forhold til antallet af svar giver svarprocenten. 17

19 NRO Tabel 1. Andel svar fordelt på de enkelte grupper, på tværs af boligområde Svar Ikke kontakt Afvisere I alt Procent 6-11 år % år % år % Arabisk % BKS % Engelsk % Farsi % Tyrkisk % Dansk % Det gennemgående er, at børn og unge har en relativ høj svarprocent, mens det svinger noget mere for personer med anden etnisk baggrund end dansk. Ser man på svarprocenten for sidstnævnte gruppe, fremgår det dog, at der er meget vundet ved, at man har spørgeskemaer målrettet til denne gruppe. Den lave svarprocent for sproget engelsk hænger sammen med, at dette skema er givet til alle de, der ikke taler dansk eller andre af de sprog, skemaet er oversat til. Ser man på svarprocenten i de enkelte områder, kan man af nedenstående tabel 2 se, at der er stor forskel på, hvor stor en andel af beboerne der svarer, uanset at der er presset lige meget på for at få svar i alle fire boligområder. 18

20 NRO Tabel 2. Andel svar fordelt på de enkelte grupper, indenfor det enkelte boligområde Område 1 Område 2 Område 3 Område år 72% (23) 61% (25) 47% (41) 65% (55) år 57% (8) 69% (18) 58% (32) 60% (35) år 64% (9) 50% (9) 54% (20) 43% (16) Arabisk 50% (3) 35% (12) 45% (20) 61% (62) BKS 0 25% (2) 40% (23) 66% (27) Engelsk 14% (3) 30% (14) 46% (43) 32% (18) Farsi 66% (2) 79% (11) 22% (2) 42% (5) Tyrkisk 86% (6) 50% (5) 40% (14) 40% (17) Dansk 77% (205) 51% (130) 67% (205) 63% (207) I forhold til indsamlingsform kan det være relevant at se på, hvordan beboerne har valgt at svare. Og her viser det sig, at man alle steder foretrækker at svare på papir frem for over internettet eller i telefonen. Det skal dog tilføjes, at alle modtog et papirskema med en frankeret svarkuvert samt et brev om, at de enten kunne svare på papirskemaet, svare på nettet ved at bruge en kode eller vente på at blive ringet op. Det tilsendte spørgeskema, har uden tvivl haft betydning for, at mange har valgt at bruge dette frem for at bruge tid i telefonen eller starte computeren op. 19

21 METODE, DESIGN, INDSAMLING, MATERIALE OG PRÆMIER Metode Metodemæssigt er der brugt en række metoder til udvikling af de endelige spørgeskemaer. Det kvalitative materiale er indsamlet dels gennem interviews med personer i boligområderne samt observationer og fotomateriale, dels gennem følgegrupper og interviews med fagpersoner samt via litteraturen. Det kvantitative materiale omfatter svar på de udviklede spørgeskemaer fra sammenlagt 41 boligområder. 25 områder i første delprojekt og 16 boligområder i andet delprojekt. Da der er sket en udvikling af spørgeskemaet for hver fase dvs hver indsamling er der ikke tale om et sammenlagt materiale, men alt i alt er der indsamlet svar fra minimum 8000 personer. Svarene er i nogle tilfælde kun indsamlet telefonisk, i andre tilfælde indsamlet som en kombination af telefon, papir og net. Design Der er arbejdet meget med designet i projektets materialer. Dette har i særlig grad været tilfældet i anden del af projektet, da betydningen af design og tilgængelighed blev tydelig. Papirspørgeskemaerne: For spørgeskemaerne betyder det, at der er tænkt over, hvordan siderne er blevet udformet, hvor meget det enkelte spørgsmål må fylde og brug af skrifttype. Først og fremmest er der dog tænkt over forsiderne. Da man i nogle boligområder vil ønske at få flere i husstanden til at svare på spørgsmålene, og derfor vil aflevere flere spørgeskemaer i samme familie til forskellige aldersgrupper, er det vigtigt at spørgeskemaerne tydeligt adskiller sig fra hinanden, og at det tydeligt fremgår, hvem målgruppen for spørgeskemaerne er. Endelig var det særligt nødvendigt at tænke på designet af børnespørgeskemaerne indeni. En tidligere tanke om at benytte ikoner frem for skriftlige svarmuligheder fx en glad og en sur smiley - måtte ved nærmere afprøvning droppes. For det første viste det sig svært at finde brugbare ikoner, der på tilstrækkelig vis kunne illustrere de ønskede svarmuligheder. For det andet viste de ikoner, der blev fundet sig at være meget værdiladede. Dertil kommer, at det at man fx ikke har venner i et område, ikke behøver være noget, der skal have mærkatet sur smiley, såfremt det er et valg eller man bare har rigtigt mange venner udenfor området. I stedet valgte vi at gøre børneskemaet lidt mere børnevenligt ved at 20

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015 - af helhedsplanen del. 2 Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne evaluering? Baggrund for og formål med evalueringen... 4 Læsevejledning 4 Udgangspunkt for helhedsplanen og de faktuelle resultater...

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Virker det? og i givet fald hvorfor?

Virker det? og i givet fald hvorfor? Virker det? og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Annette Michelsen la Cour Virker det? Og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

GAM3 OG BETYDNINGSFULDE FORANDRINGER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

GAM3 OG BETYDNINGSFULDE FORANDRINGER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER GAM3 OG BETYDNINGSFULDE FORANDRINGER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER GAM3, november 2010 GAM3 og betydningsfulde forandringer i udsatte boligområder København, november 2010 GAM3 - Urban Sports Organization Copyright

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere