Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011"

Transkript

1 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the elective studies in Eastern European Studies The 2007 Curriculum Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet The Study Committee for Cross-Cultural and Regional Studies Faculty of Humanities University of Copenhagen

2 Kapitel 1. Indledning 1.1 Uddannelsesdel, fag og år Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier, 2007-ordningen. 1.2 Tilhørsforhold Denne studieordning gælder for studiet under Studienævnet for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. 1.3 Ikrafttræden og hjemmel Studieordningen træder i kraft d. 1. september 2007 i henhold til "Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne" (nr. 338 af 6. maj 2004). Studerende, der indskrives på et tilvalg i Østeuropastudier ved det Humanistiske Fakultet d. 1. september 2007 eller senere, skal studere efter denne ordning. 1.4 Varighed og struktur Tilvalgstudiet i Østeuropastudier er normeret til 45 ECTS-point. Dele af tilvalgsstudiet i Østeuropastudier kan dog også bruges som enkeltstående tilvalg. 60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudium. Tilvalgsstudiet er en del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point hvoraf 135 ECTS-point er grundfag. Minimum 30 ECTS-point af tilvalget skal være uden for den studerendes eget grundfag. Studerende, der er indskrevet til grundfag i Balkanstudier, Bulgarsk Sprog og Samfund, Polsk Sprog og Samfund eller Russisk Sprog og Samfund, skal, hvis de læser tilvalg efter denne studieordning, vælge andre emner end dem, der indgår i deres grundfagsstudium. 1.5 Indskrivning En studerendes indskrivning på en uddannelse bevirker, at vedkommende er omfattet af de rettigheder og pligter, der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes indskrivning, der giver ret til at gå til eksamen på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Indskrivning til tilvalg følger Fakultetets retningslinjer. 2

3 Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik førend BA-tilvalget påbegyndes. Det er en forudsætning, at den studerende har bestået førsteårsprøven inden tilvalget påbegyndes. 1.6 Faglig profil Formål og kompetenceprofil Et tilvalgsstudium i Østeuropastudier giver den studerende overblik over Østeuropa-områdets kultur, historie og samfundsforhold og elementært kendskab til én eller flere østeuropæiske regioner: Balkan (ekskl. Grækenland og Tyrkiet), det østlige Mellemeuropa (Tjekkiet, Slovakiet, Polen og Ungarn), Baltikum og Rusland og SNG. Det er herunder muligt for den studerende at lægge fokus på et eller flere lande inden for regionen. Den studerende får således forudsætninger for at løse enkle opgaver vedrørende Øst- og Centraleuropa (primært den slavisktalende del), evt. med fokus på et eller flere af områdets lande. Kompetencerne opnås i et forskningsmiljø gennem de anvendte arbejdsformer og gennem tilegnelse af konkret viden, såvel af teoretisk som praktisk art, samt gennem inddragelse af det fra grundfagsstudiet opnåede niveau at videreudvikle evnen til at tænke analytisk og drage konklusioner på basis af et reflekteret valg af metoder Kompetencemål Tilvalgsstudiets mål er at give den studerende en grundlæggende indsigt i og en tilstrækkelig viden om sprogområdets kultur og mentalitetsforhold og historie og samfundsforhold. Den tilvalgsstuderende opnår således: Basal viden om de kulturelle og mentalitetsmæssige forhold, der karakteriserer Østeuropa, samt områdets historie og samfundsforhold Han/hun kan med inddragelse af kompetencer, erhvervet fra grundstudiet og gennem færdigheder, udviklet under tilvalgsstudiet, analysere et problemkompleks inden for området, drage konklusioner og fremstille og formidle sine resultater i struktureret og argumenteret form under kritisk stillingtagen og metodebevidsthed. Nødvendige teoretiske forudsætninger for at behandle Østeuropæiske forhold. 1.7 Læsning af tekster på fremmedsprog Studiet kræver ikke kendskab til et østeuropæisk sprog. Der vil under studiet skulle læses faglitteratur og andre tekster på engelsk og evt. andre hovedsprog. Der eksisterer kun i begrænset omfang faglitteratur på dansk. 1.8 Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af hjemmeopgaver/ba-projekt svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Ved indstilling til prøver med tekstopgivelser gælder følgende regler for beregning af normalsider: 3

4 En normalside prosa før 1700 svarer til 1200 typeenheder inkl. mellemrum. En normalside poesi før 1700 svarer til 10 verslinjer. En normalside poesi efter 1700 svarer til 25 verslinjer. En normalside moderne tekst svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved audio-visuelt materiale svarer en normalside til 2 minutter for lydspor og 3 minutter for videomateriale. Fagets procedurer for godkendelse af pensumopgivelser fremgår af Retningslinjer for afholdelse af eksamen under Slavisk Studienævn, der findes på studienævnets hjemmeside. 1.9 Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver og projekt skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest Prøver Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve Dispensation fra studieordningen Studienævnet kan dispensere fra bestemmelser i studieordningen, der alene er fastsat af studienævnet, hvis der foreligger usædvanlige forhold Øvrige bemærkninger Studerende der frit sammensætter deres tilvalg skal selv drage omsorg for at deres BA-uddannelse lever op til eksamensbekendtgørelsens krav om at højst 1/3 af uddannelsen (15 ECTS-point af tilvalget) må være bedømt med bestået/ikke-bestået, og at mindst 1/3 (15 ECTS-point af tilvalget) skal være bedømt med ekstern censur. Definitioner: Synopsis: En disposition, som den studerende udarbejder til brug ved den mundtlige prøve. Bunden prøve: Prøve, hvor eksamensspørgsmålet er fastsat af eksaminator. Fri prøve: Prøve, hvor eksamensspørgsmålet aftales mellem eksaminand og eksaminator. 4

5 Mundtlig sagsfremstilling med efterfølgende dialog: Prøve, hvor eksaminanden indleder med en sagsfremstilling på f.eks. 5-8 minutter. Herefter dialog. Mundtlig dialog: Prøve, hvor eksaminanden ikke er sikret ret til en længere indledning. Her kan eksaminator umiddelbart starte med at stille spørgsmål. Eller eksaminator kan bede om en indledning fra den studerende. Essay: En kortere sagsfremstilling på 4-6 normalsider, der skal demonstrere evne til at disponere stoffet, vise sikkert overblik og evne til at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt. Læserapport: Form for hjemmeopgave, der i særlig grad skal vise tilegnelsen af den anvendte litteratur. Omfang angives i de fagelementer, hvor opgavetypen optræder. Semesteropgave: Kortere opgaveform af et omfang på 3-5 normalsider, der besvares i forbindelse med et undervisningsforløb, i reglen som led i en række semesteropgaver. Kan afhængigt af emnet have form som et essay eller besvarelse af et antal punktspørgsmål. Ugeopgave: Opgaveform, hvor eksaminanden får stillet et spørgsmål og derefter har en uge til rådighed til at besvare spørgsmålet Overgangsregler Efter den 31. august 2010 kan der ikke længere aflægges eksaminer på bacheloruddannelser under 1995-bekendtgørelsen, herunder tilvalg. Kapitel 2. Oversigt over og beskrivelse af uddannelsens fagelementer 2.1 Oversigt over uddannelsens fagelementer Tilvalgstudiet i Østeuropastudier har et anbefalet studiemønster, som består af modul I og II samt enten modul III eller IV. Modul I: Tilvalgsemne I: Et østeuropæisk lands historie Emne I: Et østeuropæisk lands historie (fagelementkode HØEB10011E) Elective Topic I: History of an Eastern European Country Antal ECTS-point: 15. Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse. Censurform: Intern censur. Modul II: Tilvalgsemne II: Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet Emne II: Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E) Elective Topic II: Culture and Mentality of an Eastern European Country Antal ECTS-point: 15. Prøveform: Prøveform: A: Skriftlig bunden hjemmeopgave. B: Mundtlig bunden prøve med dialog. Censurform: Intern censur. Modul III: Valgfrit emne Tilvalg Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E) Free Elective Topic Antal ECTS-point: 15. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. 5

6 Censurform: Ekstern censur. Modul IV: Russisk litteratur Russisk litteratur (fagelementkode HØEB10041E) Russian literature Antal ECTS-point: 15. Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse. Censurform: Intern censur. 2.2 Rækkefølge for afvikling af fagelementer Studieordningen beskriver det anbefalede studieforløb, der sikrer en studieprogression og forløbsmæssig sammenhæng med grundfaget. Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i Valgfrit emne Tilvalg, at prøven i Tilvalgsemne I: Et østeuropæisk lands historie og Tilvalgsemne II: Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet er bestået. 2.3 Indhold og uddybende karakteristik af uddannelsens fagelementer Modul I: Tilvalgsemne I: Et østeuropæisk lands historie Kompetencemål: Den studerende har indsigt i et østeuropæisk lands historie, såvel i overblik som i centrale områder, og kan med anvendelse af erhvervede teoretiske færdigheder beskrive et historisk forløb med vægt på identifikation af væsentlige faktorer for dette forløbs udvikling. Den studerende kan i forelæsningsform fremstille og kommentere et historisk emne. Tilvalgsemne I: Et østeuropæisk lands historie (fagelementkode HØEB10011E) (15 ECTSpoint) Elective Topic I: History of an Eastern European Country (15 ECTS credits) Indholdsbeskrivelse: Den studerende kan vælge mellem følgende landes historie: Balkanregionen, Bulgarien, Polen (evt. med inddragelse af Tjekkiet og Slovakiet) eller Rusland (inkl. SNG-landene). Undervisnings- og arbejdsformer: Det opstillede mål nås gennem forelæsninger, mundtlige oplæg og øvelser med anvendelse af grundbøger og kildetekster samt andet materiale. Faglige mål: Eksaminanden kan redegøre for hovedlinjer i det valgte lands historie og evne til at identificere væsentlige faktorer for landets historiske udvikling. redegøre for de teoretiske forudsætninger for at beskrive historiske forløb. Pensum: Til eksamen opgiver eksaminanden 1400 normalsider faglitteratur, som skal godkendes af en eksaminationsberettiget lærer, jfr. fagets procedure for godkendelse af pensum. 6

7 Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse. Censur: Prøven er med intern censur. Omfang: Prøven består i besvarelse af 1 spørgsmål, stillet af eksaminator, og har form af en mundtlig fremstilling fra eksaminandens side med efterfølgende dialog mellem eksaminator og eksaminand. Prøven varer 30 min. inkl. bedømmelse, og der gives 30 min. til forberedelse umiddelbart før prøven. Hjælpemidler: Eksaminanden må anvende hjælpemidler efter eget valg. Notater fra forberedelsen må medbringes til selve eksamen. Særlige bestemmelser: Ingen. Modul II: Tilvalgsemne II: Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet Kompetencemål: Den studerende har indsigt i et østeuropæisk lands kultur og mentalitet, såvel i overblik som i centrale områder, og kan med anvendelse af erhvervede teoretiske færdigheder beskrive og analysere kulturhistoriske frembringelser og vurdere deres rolle for eller i udviklingen af det pågældende lands kultur og mentalitet. Den studerende kan i skriftlig form fremstille og kommentere et kultur- eller mentalitetshistorisk emne. Tilvalgsemne II: Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E) (15 ECTS-point) Elective Topic II: Culture and Mentality of an Eastern European Country (15 ECTS credits) Indholdsbeskrivelse: Den studerende kan vælge mellem følgende landes kultur og mentalitet: Balkanregionen, Bulgarien, Polen (evt. med inddragelse af Tjekkiet og Slovakiet) eller Rusland (inkl. SNG-landene) Undervisnings- og arbejdsformer: Det opstillede mål nås gennem forelæsninger og selvstændigt arbejde med 3 emneopgaver, der præsenteres i form af 3 semesteropgaver (af et omfang på 3-5 normalsider), hvoraf én har form af et indlæg til massemedierne efter emnets art med anvendelse af grundbøger og kildetekster samt andet materiale. Der skal i oversættelse læses centrale værker fra det valgte lands litteratur i det århundrede med henblik på at afdække deres betydning for den kultur- og mentalitetshistoriske udvikling. Audiovisuelt materiale kan indgå. Faglige mål: Eksaminanden kan redegøre for hovedlinjer i det valgte lands kultur og mentalitetsforhold og herunder vise indsigt i landets folk, sprog, religion og materielle og ikke-materielle kultur (kunstneriske frembringelser). redegøre for geografiske forhold og lokaliteter af historisk og kulturhistorisk betydning for det valgte land. redegøre for landets folklore, skikke, gestik, bolig- og omgangsformer, familiemønstre, kønsroller, kunstneriske udtryksformer og væsentlige eksempler herpå (enkelte kunstværker uanset genre), arkitektur og videnskabshistorie. 7

8 redegøre for det valgte lands kultur- og mentalitetsmæssige relationer til især nabolandendes kultur og dets placering i kultur- og mentalitetshistoriske strømninger i Europa. Pensum: Til eksamen opgiver eksaminanden 1800 normalsider oversat litteratur med forskellig tids- og genremæssig spredning. Derudover opgives 600 normalsider kultur- og kunsthistorisk, litteraturhistorisk og identitetshistorisk faglitteratur. Det samlede pensum skal godkendes af en eksaminationsberettiget lærer, jfr. fagets procedure for godkendelse af pensum. Prøveform: A: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Denne eksamensform kan vælges, hvis den studerende har præsenteret og fået godkendt 3 semesteropgaver. B: Bunden mundtlig prøve i form af sagsfremstilling med efterfølgende dialog. Censur: Prøven er med intern censur. Ved bedømmelsen af stave- og formuleringsevne kan karakteren påvirkes med ét trin i nedadgående retning. Omfang: Prøveform A: Prøven består i bevarelse af et spørgsmål, stillet af eksaminator, inden for et emne, aftalt med eksaminator. Hjemmeopgaven har et omfang på normalsider. Prøveform B: Prøven består i bevarelse af et spørgsmål, stillet af eksaminator. Eksaminanden skal give en mundtlig sagsfremstilling på 8-10 minutter efterfulgt af en dialog med eksaminator. Prøvens varighed er 30 minutter inkl. bedømmelse. Der gives 30 minutter til forberedelse umiddelbart inden prøven. Hjælpemidler: Eksaminanden må anvende hjælpemidler efter eget valg. Særlige bestemmelser: Prøven besvares på dansk eller engelsk. Modul III: Valgfrit emne Tilvalg. Kompetencemål: Den studerende kan med inddragelse af kompetencer, erhvervet fra grundstudiet og gennem færdigheder, udviklet under tilvalgsstudiet give en struktureret og argumenteret fremstilling af et selvvalgt emne med anvendelse af fagets litteratur og tilhørende kritisk metode. Den studerende har færdigheder i skriftlig argumentation, opstilling af en frugtbar problemformulering og kan angive metoder, der kan føre til et fagligt forsvarligt svar. Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E) (15 ECTS-point) Free Elective Topic (15 ECTS credits) Indholdsbeskrivelse: Den studerende kan vælge et kultur- og mentalitetshistorisk eller et historisksamfundsfagligt emne med relation til et eller flere af følgende lande: Balkanregionen, Bulgarien, Polen (evt. med inddragelse af Tjekkiet og Slovakiet) eller Rusland (inkl. SNG-landene). Herudover kan emnet vælges fra andre studier med henblik på opnåelse af tværfaglighed under forudsætning af, at det relateres til eller perspektiveres i forhold til ét eller flere lande inden for det østeuropæiske område. 8

9 Undervisnings- og arbejdsformer: Det opstillede mål nås gennem seminarer med inddragelse af forelæsninger, gruppearbejde og konsultationer. Faglige mål: Eksaminanden kan redegøre for det valgte emnes kilder og sekundærlitteratur samt vise evne til metodisk og kritisk at formulere og behandle problemer inden for emnets område give en struktureret og argumenteret fremstilling af emnet med inddragelse af systematisk litteratursøgning vedrørende emnet samt en tilhørende vurdering af litteraturens validitet og anvendelighed i relation til den vinkel, eksaminanden har anlagt i behandlingen af det valgte emne. Pensum: Til eksamen opgiver eksaminanden 1400 normalsider faglitteratur, som skal godkendes af en eksaminationsberettiget lærer, jfr. fagets procedure for godkendelse af pensum. Prøveform: Prøven har form af en fri skriftlig hjemmeopgave. Censur: Prøven er med ekstern censur. Ved bedømmelsen af stave- og formuleringsevne kan karakteren påvirkes med ét trin i nedadgående retning. Omfang: Hjemmeopgaven har et omfang på normalsider. Hjælpemidler: Eksaminanden må anvende hjælpemidler efter eget valg. Særlige bestemmelser: Hjemmeopgaven skal være affattet på dansk eller engelsk. Emnet kan erstattes ved meritoverførelse af tilsvarende emnekurser fra andre studier. I så fald skal den studerende dog relatere det til eller perspektivere det i forhold til ét eller flere lande inden for det østeuropæiske område. Modul IV: Russisk litteratur Kompetencemål: Modulet giver den studerende et overblik over en række fremtrædende russiske forfatterskaber i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet samt færdigheder i at læse og analysere tekster af disse forfatterskaber. Russisk litteratur (fagelementkode HØEB10041E) (15 ECTS-point) Russian Literature (15 ECTS credits) Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning og forelæsninger med aktiv inddragelse af de studerende, baseret på litteraturhistoriske oversigter og skønlitterære tekster. Faglige mål: Eksaminanden kan redegøre for hovedtræk i de studerede forfatterskaber og placere dem i en kulturhistorisk ramme. Pensum: 400 normalsider faglitteratur, hvoraf mindst 100 normalsider skal være på russisk, samt 200 normalsider russisk skønlitteratur på russisk. 9

10 Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse. Censur: Prøven er med intern censur. Omfang: Prøven består i besvarelse af ét spørgsmål, der udleveres til eksaminanden ved forberedelsens begyndelse, og den har form af en mundtlig fremstilling fra eksaminandens side på minutter, efterfulgt af en dialog mellem eksaminator og eksaminand. Prøven varer 30 minutter inkl. bedømmelse, og der gives 30 minutter til forberedelse. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler i forberedelsestiden. Egne noter under eksaminationen. Særlige bestemmelser: Ingen Godkendelse. Godkendt af Studienævnet for Slavisk og Østeuropastudier, København d. 26. januar Justeret og godkendt af Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier, København d. 5. maj Godkendt af Dekanen ved Det Humanistiske Fakultet d. 18 juni Justeret og godkendt af Dekanen ved Det Humanistiske Fakultet d. 13. maj Kirsten Refsing Dekan /Annette Moe Studiechef Justeret og godkendt af Studienævnet for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, København d. 12. oktober Justeret udgave godkendt af dekanen ved Det Humanistiske Fakultet d. 23. februar Ulf Hedetoft Dekan 10

11 /Annette Moe Studiechef 11

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 2008, 2012 og 2015 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 2008, 2012 og 2015 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013 Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Dansevidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Medier og Kultur 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Sprogpsykologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In the Psychology of Language

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Polsk sprog og samfund 2005-ordningen Med hjemmel i Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Polsk sprog og samfund 2005-ordningen Med hjemmel i Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Polsk sprog og samfund 2005-ordningen Med hjemmel i Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the BA-programme in Polish Language and Society The

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Tyrkisk 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Tyrkisk 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Tyrkisk 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the BA-programme in Turkish The 2005 Curriculum Revideret 2007 Rettet 2010,

Læs mere

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Lingvistik 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Tilvalgsstudieordning i Lingvistik 2007 Faculty

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in German Studies The 2007 Curriculum Justeret 2010 Studienævnet

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Middelalderkundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the elective studies in a Slavonic Language The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the elective studies in a Slavonic Language The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Et Slavisk Sprog 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Tværhumanistisk tillvalgsstudium i Museologi på BA-niveau, 2007-ordningen.

Tværhumanistisk tillvalgsstudium i Museologi på BA-niveau, 2007-ordningen. 6NDEHORQIRU 6WXGLHRUGQLQJIRUWLOYDOJVVWXGLHWSn%$QLYHDXL 0XVHRORJL HWWY UKXPDQLVWLVNWLOYDOJYHG(WQRORJLRJ.XQVWKLVWRULH RUGQLQJHQ XQGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI &XUULFXOXPIRUWKH(OHFWLYH6WXGLHV LQ0XVHRORJ\DQLQWHUGLVFLSOLQD\VWXG\

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Etnologisk og antropologisk kulturanalyse

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Etnologisk og antropologisk kulturanalyse Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Etnologisk og antropologisk kulturanalyse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk 2004-ordningen Asiatisk Studienævn Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier - Sprog, Religion

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab for Åbent Universitet, 2010-ordningen

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab for Åbent Universitet, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab for Åbent Universitet, 2010-ordningen Curriculum for the BA-programme with main subject in Religious Studies for Open University,

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In Nordic Languages I The 2007 Curriculum. Justeret 2008, 2011 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In Nordic Languages I The 2007 Curriculum. Justeret 2008, 2011 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog I (Middelaldersprog) 2007-ordningen Under uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies within the Bachelor s Programme in Gender Studies The 2007 Curriculum

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies within the Bachelor s Programme in Gender Studies The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kønsstudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in IT and Language The 2007 Curriculum. Justeret 2010

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in IT and Language The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i It og Sprog 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Scandinavian Linguistic Sources for cultural history The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Scandinavian Linguistic Sources for cultural history The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprogkilder til kulturhistorien 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur, 2008-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Faculty of Humanities Curriculum for Master s Programme in Polish Language and Culture

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Religious Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2012 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Pictorial Art The 2007 Curriculum. Justeret 2012 og 2015 Rettet 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Pictorial Art The 2007 Curriculum. Justeret 2012 og 2015 Rettet 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Billedkunst 2007-ordningen under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret Adjusted 2010.

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret Adjusted 2010. Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Revideret 2008 Justeret 2009 og 2014

Revideret 2008 Justeret 2009 og 2014 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Klassisk Græsk, 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Danish as a Second Language The 2007 Curriculum

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Danish as a Second Language The 2007 Curriculum vskabelon Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Dansk som andet- og fremmedsprog 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

kandidatuddannelsen i Kunsthistorie 1998-ordningen

kandidatuddannelsen i Kunsthistorie 1998-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kunsthistorie 1998-ordningen Justeret 2008 Rettet 2009 Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet The Study Committee

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Studerende, der indskrives på et tilvalg i Kønsstudier pr. 1. september 2007 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der indskrives på et tilvalg i Kønsstudier pr. 1. september 2007 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUWLOYDOJVVWXGLHWSn%$QLYHDX L. QVVWXGLHU RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKH(OHFWLYH6WXGLHV LQ*HQGHU6WXGLHV

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk, 2008-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Danish Studies The 2008 Curriculum Ikke godkendt ver sion som var til behandling på studienævnsmødet på

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Koreastudier

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Koreastudier Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Koreastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elementary programme in Greek

Læs mere