Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013"

Transkript

1 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret

2 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2

3 3 Administration og logistik Planlægning og administration af studieretningsprojektet i 3g foregår i et samarbejde mellem administrationen, uddannelsescheferne og vejlederne for det enkelte projekt. * * * Procedurer i forbindelse med elevernes valg af område, fag og faglig problemstilling herunder uddannelseschefernes rolle. Orienteringsmateriale SV står for al generel orientering herunder udarbejdelse af A-4-ark (eleverne) og opgaveformularen (lærerne), som lægges på nettet. Uddannelsescheferne og vejledningsforløbet Uddannelsescheferne har det ledelsesmæssige ansvar for vejledningsforløbet på de studieretninger, de er uddannelseschefer for. Orientering ved faglærerne i klasserne før elevernes valg af fag Faglærerne i hhv. studieretningsfagene på A-niveau samt i øvrige fag (på mindst B-niveau) som eleverne har, orienterer i september måned om de faglige mål og krav som er gældende inden for deres fag, hvis det vælges som et af de to fag i et studieretningsprojekt jf. STX-bekendtgørelsen Bilag 7. Denne orientering har til formål at bevidstgøre eleverne om såvel de metodiske som de faglige udfordringer, som de står over for, hvis faget vælges i et SRP-projekt. Orienteringen foregår i en af lektionerne i faget i en lektion valgt af læreren. Tidspunkt for faglærernes orientering. Forhåndsvejledning ved elevens lærere i relevante fag skal foregå i perioden september. Deadline for elevernes valg af område, fag og faglig problemstilling Deadline er onsdag d. 27. september. Indsamling og systematisering af A-4-ark Mette (kontoret) står for indsamling og systematisering af informationerne på A-4-arkene, og hun udarbejder for hver studieretning en oversigt/et regneark, hvoraf det fremgår, hvilke fag, eleverne har valgt til projektet, hvad der er området, og hvem elevernes lærere er i de pågældende fag.

4 4 Regnearket udformes således, at der efterfølgende kan tilføjes hovedvejleder og bivejleder. Udpegning af hoved- og bivejledere I perioden d. 27. september 07. oktober udarbejder uddannelsescheferne forslag og tidsplan til fordeling af vejledere. Grundlaget for dette arbejde er Mettes oversigt og elevernes A-4-ark, hvor også området er angivet. Det tilstræbes, at ingen kolleger under normale omstændigheder har mere end 15 vejledningsopgaver. Offentliggørelse af navne på hoved- og bivejledere Efter udpegning af hoved- og bivejledere overgives informationerne til Mette, som lægger ét informationsark pr. studieretningsklasse i en dertil indrettet konference på nettet. Deadline for dette er d. 11. oktober. Elever og lærere kan d. 11. oktober via informationsarkene se, hvem der er vejledere for hvem. Vejledningen kan således gå i gang i uge 43. * * * Vejledningsfasen I vejledningsfasen drøfter elev og vejledere det valgte område, den faglige problemstilling og de valgte fag. Det er vigtigt, at vejledningen har fokus på, at opgaveformuleringen skal indeholde krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i mindst ét af fagene. Øvrige krav til opgaveformuleringen er at den skal * være konkret og afgrænset, og at den i præcise formuleringer skal angive, hvad der kræves af eleven, herunder krav til omfanget af opgaven, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen. * gøre det muligt for eleven at honorere målene med studieretningsprojektet. * være udformet således, at eleven har mulighed for at besvare opgaven fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for studieretnings. projektet.

5 5 * have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse. * tage hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven inden skriveperioden. I løbet af vejledningsfasen indkredses emnet eller opgaveformuleringen nærmere. Det kan i den forbindelse anbefales, at eleven tidligt i vejledningsprocessen skriftligt gør rede for sit interessefelt, herunder giver forslag til centrale emner for projektet og præsenterer forslag til mulig litteratur. Ændring af fag og fagsammensætning I forbindelse med vejledningen vil der i helt særlige tilfælde kunne opstå den situation, at det kan vise sig tvingende nødvendigt at udskifte et oprindeligt valgt fag med et andet. Udskiftning af fag vil kunne begrundes i, at det ikke er muligt at stille en opgave inden for det valgte område i relation til de valgte fag. Sker det, skal hovedvejlederen øjeblikkelig kontakte den uddannelseschef, som har det ledelsesmæssige ansvar for vejledningsforløbet på den pågældende studieretning. Uddannelseschefen skal godkende ændring af fag og evt. udpege ny vejleder. De timemæssige konsekvenser af udskiftning af fag og vejleder (tildeling af timer til arbejdet) aftales i hvert enkelt tilfælde. Sidste frist for eventuel ændring af fag er onsdag d. 24. oktober dvs. umiddelbart efter at vejledningsmodul 1 er afviklet. Indberetning af studieretningsprojekter, fag mv. 1. November indberettes elevernes valg af fag til Undervisningsministeriet, som på baggrund af indberetnin- gerne udpeger én censor pr. projekt. Ministeriets udpegning af extern censor Ministeriet udpeger en extern censor som har censorkompetence i et af de fag, som indgår i elevens projekt. Ministeriet meddeler 20. november forventer vi - skolens navn på censor og censors fag.

6 6 Udpegning af intern censor Omkring d. 20. November udmeldes fra UVM hvem af vejlederne der er interne censor. Den interne censor repræsenter det af de to fag, som den eksterne censor ikke repræsenterer. Den interne censor har herefter ansvaret for tilrettelægning og afvikling af intern censur i et samarbejde mellem vejlederne, for udarbejdelse af materiale som grundlag for censur og for afvikling af censur med den eksterne censor. Den interne censor meddeler eleven karakteren, når censuren er afsluttet. * * * Vejledere og vejledning Alle lærere i et givet fag kan i princippet være vejleder for en elev. Det tilstræbes, at eleven får egne lærere som vejledere. Det tilstræbes, at eleven som et minimum får mindst én af sine egne lærere som hovedvejleder. Forhåndsgodkendelse På baggrund af et markant ønske fra kolleger videreføres en procedure betegnet forhåndsgodkendelse. Inden eleven udfylder og afleverer sit A-4-ark, skal elevens faglærere (tidligere og / eller nuværende) i de fag, eleven har valgt, med deres underskrift på A-4-arket attestere, at der ud fra en umiddelbar betragtning kan skrives en opgave inden for det valgte område og i de valgte fag. En forhåndsgodkendelse forudsætter således, at eleven har præsenteret sine lærere for sine tanker, idéer, den faglige problemstilling mv., og at lærerne med udgangspunkt i en sådan meget generel præsentation vurderer, at projektet kan realiseres inden for de pågældende fags rammer. Proceduren med forhåndsgodkendelse skal sikre, at eleverne ikke vælger helt urealiserbare projekter, eller vælger fag, som ikke er relevante som samarbejdende fag i forhold til projektet mv. Faglærere, som foretager forhåndsgodkendelse, skal ikke vejlede, men blot foretage en overordnet faglig vurdering. Lærere, som forhåndsgodkender et projekt, aflønnes for arbejdet, jvf p. 8. Hovedvejleder Hovedvejleder har følgende ansvarsområder: * at være tovholder på vejledningsmøderne, (både vejledningsmo-

7 7 dulerne og evt. løbende vejledning) herunder formulere konklusionerne på møderne over for eleven, så det står klart for eleven, hvad vedkommende skal arbejde med frem mod næste møde og frem til aflevering af problemformuleringen. * at instruere eleven i, hvorledes en problemformulering udformes og at drøfte problemformuleringen med eleven, inden opgaven stilles. * sammen med bivejlederen at udarbejde opgaveformuleringen og at angive de omfangsmæssige rammer for besvarelsen samt at aflevere opgaveformularen på kontoret. * sammen med bivejlederen at fastlægge forhandlingsgrundlaget og karakterudspil i forbindelse med censur. Bivejleder Bivejleder har følgende ansvarsområder: * efter aftale med hovedvejleder at deltage i vejledningsmøder med eleven. * sammen med de øvrige vejledere at medvirke til udarbejdelse af opgaveformuleringen og de omfangsmæssige rammer for besvarelsen. * sammen med hovedvejleder at fastlægge forhandlingsgrundlaget og karakterudspil i forbindelse med censur. Intern censor Når intern censor er udpeget blandt vejlederne, har vedkommende følgende opgaver: * sammen med øvrige vejledere at fastlægge forhandlingsgrundlaget og karakterudspil som grundlag for censur. * at censurere besvarelsen med extern udpeget censor. * at meddele eleven karakteren. * at være tovholder ift. øvrige vejledere ved eventuel klagesag og at samarbejde med administrationen om afviklingen af klagesagen. Eksperimentelle fag De eksperimentelle fag er fysik, kemi og biologi.

8 8 I disse fag vil det ofte være relevant at udføre praktisk arbejde (eksperiment, undersøgelse el. lign) i forbindelse med studieretningsprojektet. Dette arbejde kan - afhængig af fagets og områdets karakter - udføres på skolen eller på en institution eller virksomhed uden for skolen, og arbejdet udføres enten uden for almindelig skoletid i perioden inden opgaveugerne eller i løbet af de første dage i opgaveugerne. Eksperimenter på skolen udføres på særlige Eksperimentdage fastlagt af skolen; der vil være faglærere til stede. Når eleverne har afleveret deres A4-ark, planlægges evt. eksperimentelt arbejde nærmere. Lærere, som fungerer som vagt i forbindelse med elevernes eksperimenter, aflønnes med medgået tid * * * Fordeling af vejledningstimer Forhåndsgodkendelse Forhåndsgodkendelse honoreres med 0,25 time pr. faglærer. Deltagelse i vejledningscaféer - honoreres med medgået tid. 3 vejledere Overenskomsten fastlægger pr. elev: 15,00 timer. Forhåndsgodkendelse: 3 x 0,25 time = 0,75 time. Hovedvejleder får 4,68 timer. Bivejledere får 4,16 timer hver. Intern censor får 1,25 timer. 2 vejledere Overenskomsten fastlægger pr. elev: 11,25 timer. Forhåndsgodkendelse: 2 x 0,25 time = 0,50 time. Hovedvejleder får 5,0 timer. Bivejleder får 4,50 timer. Intern censor får 1,25 timer. Ved én vejleder Overenskomsten fastlægger pr. elev: 7,50 timer, som også dækker forhåndsgodkendelse (0,25 time) samt intern censors arbejde.

9 Vejledning Vejledningsfasen kan opdeles i to hovedkategorier: 1 Vejledningsmoduler med vejledningssamtaler. 2 Løbende vejledning. 3 SRP-vejledningscaféer. 9 1 Vejledningsmoduler med vejledningssamtaler Hver elev får tilbudt 2 centralt planlagte vejledningssamtaler á 15 minutter, to såkaldte vejledningsmoduler. I sidste vejledningsmodul vil det være naturligt at drøfte problemformuleringen (jf. p. 11 i dette hæfte). Vejledningsmodulerne afvikles ultimo oktober og medio november, jvf. tidsplanen senere i dette hæfte. Begge vejledere skal være til stede, når vejledningsmodulerne afvikles. Vejledningsmodulerne planlægges af Hanne, umiddelbart efter at vejlederne er udpeget og offentliggøres som regneark via First Class. Der er mange forhold, som spiller ind, når vejledningssamtalerne i vejledningsmodulerne skal planlægges, men helt overordnet gælder det, at det inden samtalerne skal stå klart for alle, hvad der skal snakkes om, og at aftalerne overholdes. I orienteringshæftet, som eleverne har fået udleveret, står der følgende om den enkelte elevs rolle i vejledningsfasen: Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at i selve vejledningsfasen er det dig, der skal være den aktive. Det er dig, der skal formulere spørgsmål, disponere stoffet og finde materiale, mens vejledernes rolle er at påpege svagheder, andre disponeringsmuligheder af stoffet, komme med nye synsvinkler m.v. 2 Løbende vejledning Ud over vejledningsmodulerne kan afholdes møder / vejledningssamtaler af kortere eller længere varighed aftalt direkte mellem elev og vejledere. Der kan ikke formuleres en fast regel for antallet af sådanne møder / vejledningssamtaler og for karakteren af dem, for det er naturligvis betinget af den enkelte elevs behov, emnets karakter, fagenes traditioner, etc. etc.

10 10 Dele af den løbende vejledning kan afvikles via mail eller First Class. Dele af vejledningen kan også afvikles gruppevis, hvis der er tale om projekter med overlappende indhold eller fælles metodiske problemstillinger. Kan man finde tid inden for skemaet til løbende vejledning, er det ok, men ellers må sådanne vejledningsmøder i princippet foregå uden for normal skoletid. 3 SRP-vejledningscaféer I STX-bekendtgørelsen hedder det at Skolen skal ved tilrettelæggelse af vejledningen sikre, at eleven kan modtage vejledning i alle projektforløbets faser frem til afleveringen af besvarelsen. Det er nyt i forhold til den tidligere bekendtgørelse. Det gøres ved, at vi fra centralt hold planlægger 2 x 2 SRPvejledningscaféer, hvor der i givne lokaler på givne tidspunkter vil være en eller flere faglærere til stede, som elever, som har behov vejledning, kan opsøge på samme måde som de kan opsøge faglærere, når der afholdes lektiecaféer. Der vil være vejledningscaféer i både første og i anden opgaveuge. Uddannelse planlægger, når vi kender antallet af opgaver i de forskellige fag, vejledningscaféerne, og vi sætter lærere på. * * * Regler og rammer vedr. vejledning og vejledningens karakter I den nyeste udgave af STX-bekendtgørelsen (August 2010) hedder det om vejledning: Ved vejledning forstås gode råd og vink til elevens valg og videre arbejde med projektet. Skolen tilrettelægger vejledningen således, at der sikres en klar adskillelse mellem lærerens rolle som vejleder og bedømmer, og vejledningen må derfor ikke omfatte en bedømmelse af væsentlige dele af elevens besvarelse. Aktuelt planlægger skolen vejledningsmodulerne således, at de afvikles, før læreren har udarbejdet og afleveret opgaveformuleringen. Såfremt der vejledes, efter at opgaveformuleringen er afleveret, og specielt hvis der vejledes i den periode, hvor eleverne skriver deres besvarelse, er det

11 11 vejledernes ansvar at sikre, at de vejleder på en sådan måde, at de ikke samtidig bedømmer dele af elevens arbejde. Eleven må altså i denne fase ikke få vurderet større eller mindre dele af den besvarelse han/hun aktuelt arbejder på. Problemformulering På baggrund af vejledningssamtalerne udarbejder eleven en problemformulering, som drøftes med hovedvejlederen. Resultatet af drøftelserne bliver den endelige problemformulering, som i overskuelig form skal præsentere og afgrænse det, som der vil være i fokus i den stillede opgave. Den endelige problemformulering må ikke have en sådan karakter, at den rummer formuleringerne, som anvendes i den endelige opgaveformulering; den skal nærmere angive og præcisere en række af de centrale områder / temaer, som der vil blive sat fokus på i opgaven. Om opgaveformuleringen hedder det således i bestemmelserne: Opgaveformuleringen udfærdiges af elevens vejleder(e). Den skal rumme såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger udover arbejdet i mindst ét af fagene. Opgaveformuleringen skal * være konkret og afgrænset og skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven, herunder krav til omfanget af opgaven, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen * gøre det muligt for eleven at honorere målene med studieretningsprojektet * være udformet således, at eleven har mulighed for at besvare opgaven fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for studieretningsprojektet samt * have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse samt * tage hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven inden skriveperioden Eleverne får af hovedvejlederen udleveret en vejledning i, hvorledes man (i store træk) udformer en problemformulering.

12 12 Opgaveformuleringen / Opgaveformularen. Med udgangspunkt i drøftelsen med eleven om problemformuleringen og på baggrund af informationer fra bivejlederne udarbejder hovedvejlederen forslag til opgaveformulering. Opgaveformuleringen skrives på en særlig formular, hvor også kravene til / rammerne for besvarelsens omfang angives. Den udfyldte formular godkendes af bivejlederne, inden den af hovedvejlederen afleveres på kontoret senest 22. november. 14. august 2012 / Steen Svava

13 13 Tidsplan for Studieretningsprojektet August * Orienteringsmateriale - dvs. dette hæfte - udleveres til alle 3g-elever og lærere. 03. September Foreløbigt orienteringsmøde om studieretningsprojektet (kantinen) 2. modul. September Faglærerne i studieretningsfagene, som klassens elever har på A-niveau, og faglærerne i de øvrige fag, som eleverne i klassens har på enten A-niveau eller på B- niveau, orienterer om faglige mål og krav. 20. September Sidste frist for elevernes forhåndsgodkendelse af deres projekter. Faglærerne underskriver på A-4-arket. 27. September Senest denne dato skal alle elever have valgt område, fag og faglig problemstilling. Hver elev afleverer senest kl det udfyldte og underskrevne A4-ark på kontoret. Uge Skolen udpeger vejleder(e). Eleverne får besked om, hvem der er deres vejleder(e), og lærerne får besked om, hvilke elever, de skal vejlede. 22. Oktober Vejledningsmodul 1, dag 1: Vejledning jf. plan i 1. modul og i 2. modul og i 3. modul. 23. Oktober Vejledningsmodul 1, dag 2: Vejledning jf. plan i 4. modul og i 5. modul. 06. November Uddybende orienteringsmøde om opgaveskrivning, aflevering etc. i kantinen kl November Vejledningsmodul 2, dag 1: Vejledning jf. plan i 4. modul og i 5. modul. 13. November Vejledningsmodul 2, dag 2: Vejledning jf. plan i 1. modul og i 2. modul og i 3. modul.

14 22. November Hovedvejlederen afleverer senest kl på kontoret opgavetitlerne anført på A4-arket December Der udleveres opgavetitel til hver elev fra kl December SRP-vejledningscafé. 12. December SRP-vejledningscafé. 17. December SRP-vejledningscafé. 18. December SRP-vejledningscafé. 20. December Opgaven afleveres senest kl i (4 eksemplarer) Alle opgaver uddeles til vejledere (kopierne) og sendes til censorer (originalerne). 18. Februar Sidste dag for fremsendelse af underskrevne karakterlister fra censorer.

15 15

16 16

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet * 3g Silkeborg Gymnasium * 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne qr med din smartphone eller ipad.: 2 1. Om dette hæfte I dette hæfte er samlet en række regler,

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 HVAD ER ET STUDIERETNINGSPROJEKT? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

AT-synopsisprøven. * Rammer og procedurer. * Lærernes informationshæfte *

AT-synopsisprøven. * Rammer og procedurer. * Lærernes informationshæfte * AT-synopsisprøven 3g * Rammer og procedurer * Lærernes informationshæfte * 2013 2 1 Administration og logistik Planlægning og administration af AT-synopsisprøven i 3g foregår i et samarbejde mellem administrationen,

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007

Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007 Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på opgaveformuleringer.

Læs mere

Skema for Studieretningsprojekt 2015

Skema for Studieretningsprojekt 2015 Skema for Studieretningsprojekt 2015 Uge 35-36 Skolens ledelse informerer 3g eleverne om formalia i forbindelse med studieretningsprojektet (ca. 25 min. i hver klasse) Uge 35 41 Uge 41 Uge 43 Tirsdag d.

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2017 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister Navn: Klasse: Større skriftlig opgave 2013-2014 Vejledning for kursister Hjørring Gymnasium & Hf-kursus Arkivnr 6153 Rammer og procedurer for den større skriftlige opgave i 2hf Den større skriftlige opgave

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studieretningsprojekt. Regler og praktiske. oplysninger

Studieretningsprojekt. Regler og praktiske. oplysninger Studieretningsprojekt 2018 Regler og praktiske oplysninger Fra d. 6. til d. 20. december 2018 skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet i 3.g er den største skriftlige opgave

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi au AARHUS UNIVERSITET En vejledningsfolder for studerende og vejledere

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 23 & 30/11-2007 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. Problemformulering, synopsis og synopsiseksamen

EKSAMENSPROJEKT. Problemformulering, synopsis og synopsiseksamen EKSAMENSPROJEKT J Problemformulering, synopsis og synopsiseksamen Dagens program g p g O Rammerne for EP O Tidsplan for EP O Gode råd til EP Rammerne O Individuel opgave O 2-3 fag O Afsluttede fag eller

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2013 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (5. dec.-19 dec. 2013) Studieretningsprojektets

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

SSO - Større skriftlig opgave

SSO - Større skriftlig opgave SSO - Større skriftlig opgave - en del af din hf eksamen Individuel opgave Skrives i perioden: Fredag d. 12.12.14 kl. 10.00 til Fredag d. 19.12.14 kl. 10.00 1 Hvilke fag kan du skrive i? Du kan skrive

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2016 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F Lindevangs Allé 8-12, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i

Læs mere

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 12. december 2014, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl.

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

projket VEJLEDNING TIL SRP

projket VEJLEDNING TIL SRP studie retnings projket VEJLEDNING TIL SRP 2012-2013 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Studieretningsprojektet 2012

Studieretningsprojektet 2012 Studieretningsprojektet 2012 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

Studieretningsprojektet 2015

Studieretningsprojektet 2015 Studieretningsprojektet 2015 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015 SSO 2014/2015 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2014-2015 Uge 45-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Som selvstuderende på VUC Aarhus skal du være opmærksom på følgende:

Som selvstuderende på VUC Aarhus skal du være opmærksom på følgende: SELVSTUDIUM HF Som selvstuderende på VUC Aarhus skal du være opmærksom på følgende: Skolen tilbyder selvstudium i alle fag og niveauer, der udbydes på hold Eksamen afholdes en gang om året i maj/juni.

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf SSO 2015/2016 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2015-2016 Uge 44-46 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Ph.d. håndbog. Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi

Ph.d. håndbog. Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi Ph.d. håndbog Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 1. Programmet... 4 1.1. Ph.d. programleder... 4 1.2. Sekretær... 4 1.3.

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2014 2. juni 2014

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2014 2. juni 2014 Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2014 2. juni 2014 Kære censor På Undervisningsministeriets hjemmeside vil en række praktiske oplysninger og materialer i forbindelse den skriftlige censur

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS s trin til en bedre SRP Indholdsfortegnelse side Formål & mål De indgående fag side side Vejledning side 6 Opgaveformulering Bedømmelsen side side 7 8 SRP i fremmedsprog side

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU : Formål med prøven Formålet er, at du får mulighed for at dokumentere i hvilken grad, du opfylder målene for prøven. Prøvegrundlag Forud for den mundtlige prøve skal du aflevere en individuel skriftlig

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2012-2013 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2013 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 27. maj, mens den anden prøve først er placeret den 3. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV)

SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV) SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV) Kære 2.g er Du skal i april 2016 påbegynde arbejdet med din studieretningsopgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden.

Læs mere

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 8 OBS: Nedenstående retningslinjer er tilpasset studerende fra Cphbusiness. Ændringer vil være skrevet med rødt. Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen

Læs mere