Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder"

Transkript

1 Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Af advokat, partner Gitte Holtsø Europa-Kommissionen har indenfor de seneste år foretaget en omfattende modernisering af EU's statsstøtteregler, som indebærer, at medlemsstaterne i højere grad er fritaget fra at anmelde støtteforanstaltninger, inden støtten udbetales til virksomhederne. De ændrede regler indebærer navnlig, at det er blevet lettere for medlemsstaterne at give økonomisk støtte til iværksættervirksomheder, som ellers kan have vanskeligt ved at skaffe tilstrækkelig kapital. Af advokatfuldmægtig Lise Aaby Nielsen Formålet med denne artikel er at give et indblik i de muligheder, som medlemsstaterne har for at støtte iværksættervirksomheder økonomisk og dermed bidrage til at finansiere disse virksomheders vækst. Artiklen indeholder således ikke en udtømmende gennemgang af statsstøttereglerne. 1. Baggrund Den 8. maj 2012 offentliggjorde Europa-Kommissionen ("Kommissionen") en meddelelse 1 vedrørende modernisering af statsstøttereglerne. Formålet med moderniseringen var ifølge denne meddelelse følgende: At fremme bæredygtig, intelligent og inklusiv vækst i et konkurrencedygtigt indre marked At koncentrere Kommissionens undersøgelser til at angå de sager, som har størst indvirkning på det indre marked At styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne i forbindelse med håndhævelsen af statsstøttereglerne At sikre ensartede regler og hurtigere afgørelser Moderniseringen har ført til en række ændringer af reglerne, som blandt andet indebærer, at medlemsstaterne i højere grad er fritaget fra at anmelde støtteforanstaltninger til Kommissionen, og det bliver således lettere for medlemsstaterne at yde støtte til virksomheder. 1 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Modernisering af EU's statsstøttepolitik, COM(2012) 209 final. 2. Statsstøtte - kort fortalt Statsstøttereglerne sætter rammerne for, hvornår medlemsstaterne kan yde økonomisk støtte til virksomheder. 2 Reglerne er fastlagt ud fra et ønske om at undgå konkurrenceforvridning ved, at de støttemodtagende virksomheder får en fordel i konkurrencen i forhold til de øvrige virksomheder på markedet. Udgangspunktet er derfor, at påtænkte støtteforanstaltninger skal anmeldes til og godkendes af Kommissionen, inden støtten kan gives til virksomhederne. Der findes dog en række undtagelser til anmeldelsespligten. To af de helt centrale undtagelser, som vil blive behandlet nærmere nedenfor, er (i) de minimis-reglen, der helt undtager støtteforanstaltninger fra statsstøttereglernes anvendelsesområde, såfremt støtten ikke overstiger et af Kommissionen nærmere fastsat beløb, og (ii) den generelle gruppefritagelse, der på visse betingelser fritager støtte til nærmere bestemte formål. 3 2 Det lægges til grund, at der er tale om statsstøtte omfattet af artikel 107 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde. Det lægges således også til grund, at den økonomiske støtte ikke opfylder betingelserne for det markedsøkonomiske investorprincip. 3 Der findes derudover en række specifikke fritagelser indenfor nogle bestemte sektorer. Der findes eksempelvis sektorspecifikke fritagelser på området for landbrugs- og skovsektoren samt på Error! No text of specified style in document.

2 Såfremt en støtteforanstaltning ikke er omfattet af de minimis-reglen og heller ikke kan fritages i medfør den generelle gruppefritagelse, betyder det imidlertid ikke, at støtteforanstaltningen er ulovlig. Det betyder blot, at den skal anmeldes til og godkendes af Kommissionen, inden den kan gives. Kommissionen vil således foretage en individuel vurdering af den påtænkte støtteforanstaltning. Kommissionen har hertil for visse kategorier af støtte vedtaget retningslinjer i form af såkaldte rammebestemmelser for denne vurdering. Hvis en støtteforanstaltning overholder disse rammebestemmelser, er det sandsynligt, at Kommissionen vil godkende foranstaltningen. Vurderingen af en påtænkt støtteforanstaltning vil således følge nedenstående mønster, som også afspejler opbygningen af denne artikel. Det maksimale støttebeløb på EUR er angivet i direkte tilskud. De minimis-reglen omfatter dog ikke alene direkte tilskud, men også støtte i form af eksempelvis lån, garanti og rentetilskud. I disse tilfælde er det således nødvendigt at omregne ydelsen til en markedskontantværdi (bruttosubventionsækvivalenten) for at sikre, at ydelsens værdi er lavere end det maksimale tilladte støttebeløb. Den treårige periode regnes fra det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår ret til at modtage støtten, dvs. ved myndighedens beslutning om at tildele støtten og således ikke fra tidspunktet for udbetalingen af støtten. Dette betyder, at medlemsstaten forud for tildeling af støtten skal sikre sig, at den støttemodtagende virksomhed ikke indenfor de seneste tre regnskabsår har modtaget støtte svarende til mere end EUR Såfremt en virksomhed modtager støtte, der overstiger de minimis beløbsgrænsen, kan Kommissionen kræve hele støttebeløbet tilbagebetalt med renter. 4. Den generelle gruppefritagelse Den generelle gruppefritagelse (Kommissionens forordning 651/ ) indeholder en generel fritagelse af støtte til nærmere bestemte formål og virksomheder fra anmeldelse ud fra den betragtning, at støtte til disse formål og virksomheder erfaringsmæssigt har positive effekter for samfundet, der opvejer de mulige konkurrenceforvridninger på markedet. 3. De minimis-reglen De minimis-reglen findes i Kommissionens forordning nr. 1407/2013 4, som trådte i kraft i den 1. januar Reglen indebærer som nævnt, at støtteforanstaltninger, der ikke overstiger et i forordningen fastsat beløb, falder udenfor statsstøttereglernes anvendelsesområde. Dette maksimale støttebeløb er fastsat til EUR pr. virksomhed indenfor de seneste tre regnskabsår, dvs. så længe den samlede støtte til en virksomhed ikke overstiger dette beløb, er støtten undtaget statsstøttereglerne og dermed pligten til forudgående anmeldelse til Kommissionen. Støtte til disse formål og virksomheder er dog kun fritaget fra anmeldelse, såfremt støtten opfylder de i gruppefritagelsen nærmere fastsatte betingelser. Det er for det første en betingelse, at støtteforanstaltningen er gennemsigtig. En støtteforanstaltning anses for at være gennemsigtig, hvis bruttosubventionsækvivalenten (dvs. støttebeløbet før eventuelle fradrag af skatter og afgifter) kan forudberegnes præcist. Kommissionen har i den forbindelse opstillet en række formodningsregler for, hvornår det vil være tilfældet. Det vil således blandt andet være tilfældet ved støtte i form af a) tilskud eller rentetilskud, b) støtte i form af lån og garantier samt c) støtte i form af skattefordele med et loft. området for fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter. 4 Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte 5 Kommissionens Forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108

3 Det er for det andet en betingelse, at støttebeløbet ikke overskrider nogen nærmere fastsatte tærskelværdier og støtteintensiteter. Både tærskelværdierne og støtteintensiteterne afhænger af, til hvilket formål og hvilken virksomhed støtten gives. Støtteintensiteten Ved støtteintensiteten forstås bruttostøttebeløbet udtrykt i procent af de støtteberettigede omkostninger (dvs. de omkostninger, der kan ydes støtte til, hvilket afhænger af, hvilken kategori af støtte, der er tale om) før eventuelt fradrag af skat og andre afgifter. Kilde: Gruppefritagelsens artikel 2, nr. 26 I det følgende beskrives de tærskelværdier og støtteintensiteter, der gælder for støtte til forskning, udvikling og innovation og støtte til små og mellemstore virksomheder ("SMV'er"). Denne form for støtte findes at være særligt relevant for iværksættervirksomheder, og betingelserne for, at støtte til disse formål og virksomheder er fritaget for anmeldelse, er blevet ændret væsentligt i forbindelse med moderniseringen af statsstøttereglerne. 5. Støtte til forskning, udvikling og innovation 5.1. Muligheder og betingelser for fritagelse Støtte til forskning, udvikling og innovation antages helt grundlæggende at bidrage til økonomisk vækst, styrke konkurrenceevnen og fremme beskæftigelsen. Støtte til forskning, udvikling og innovation antages derfor at medføre store fordele for samfundet og samtidig kun beskedne skadevirkninger for konkurrencen. Støtte til forskning, udvikling og innovation kan endvidere være særligt vigtig for SMV'er, som kan have vanskeligt ved at få adgang til ny teknologisk udvikling. I forbindelse med moderniseringen af statsstøttereglerne har Kommissionen derfor foretaget en række ændringer af reglerne, som gør det nemmere at yde støtte til forskning, udvikling og innovation uden først at skulle anmeldelse støtten. Disse ændringer omfatter navnlig: En forhøjelse af det maksimale støttebeløb, der kan gives uden forudgående anmeldelse, og af den tilladte støtteintensitet inden for en række af de eksisterende støtteområder En udvidelse af rækken af gruppefritagne støtteområder, herunder navnlig med innovationsstøtte til SMV'er og støtte til innovationsklynger De centrale gruppefritagne støtteområder, herunder betingelserne for fritagelse, gennemgås kort i det følgende. 5.1.a Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter Det er ikke alle former for støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, som kan fritages for anmeldelse. For at støtte kan fritages er det således for det første en betingelse, at der er tale om støtte til personaleomkostninger (forskere, teknikere og andet hjælpepersonale i det omfang, de arbejder på projektet), udgifter til instrumenter og udstyr i den periode, de eller det anvendes til projektet, udgifter til bygninger og jord i den periode, der gøres brug heraf til projektet, omkostninger ved kontraktforskning og køb eller licensering af viden samt andre generalomkostninger og driftsudgifter, der afholdes direkte i forbindelse med projektet. Dernæst er det - for det andet - en betingelse, at den del af forsknings- og udviklingsprojektet, hvortil der ydes støtte, i sin helhed falder ind under en af følgende forsknings- og udviklingskategorier: Grundforskning, dvs. eksperimentelt eller teoretisk arbejde, hovedsagelig med henblik på erhvervelse af ny viden om de grundlæggende årsager til fænomener og observerbare forhold uden direkte kommerciel anvendelse Industriel forskning, dvs. planlagt forskning eller kritiske undersøgelser med henblik på erhvervelse af ny viden og nye færdigheder med det formål at udvikle nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser, eller - med henblik på en væsentlig forbedring af eksisterende produkter - at udvikle nye produktionsmetoder eller tjenesteydelser Eksperimentel udvikling, dvs. erhvervelse, kombination, udformning og anvendelse af eksisterende videnskabelig, teknologisk, forretningsmæssig og anden relevant viden og færdigheder, der har som mål at udvikle nye eller forbedrede produkter, processer eller tjenesteydelser

4 Gennemførelsesundersøgelser, dvs. evaluering og analyse af potentialet i et projekt, der sigter mod at støtte beslutningstagningsprocessen ved at afdække styrker og svagheder, muligheder og risici samt kortlægge de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Hvilken af disse kategorier den del af forsknings- og udviklingsprojektet, der ydes støtte til, tilhører, har betydning for såvel det maksimale støttebeløb som den tilladte støtteintensitet. Det maksimale støttebeløb er således (i) EUR 40 mio. pr. virksomhed pr. projekt, når mere end halvdelen af de støtteberettigede omkostninger falder indenfor kategorien grundforskning, (ii) EUR 20 mio. pr. virksomhed pr. projekt, når mere end halvdelen af de støtteberettigede omkostninger falder indenfor kategorien industriel forskning, (iii) EUR 15 mio. pr. virksomhed pr. projekt, når de støtteberettigede omkostninger falder indenfor kategorien eksperimentel udvikling og endelig (iv) EUR 7,5 mio. pr. gennemførlighedsundersøgelse som forberedelse til forskningsaktiviteter. Disse tærskler var tidligere væsentligt lavere. Der er således eksempelvis sket en fordobling af tærsklen for grundforskning. Støtteintensiteten afhænger som nævnt tilsvarende af, hvilken forsknings- og udviklingskategori, der er tale om. Støtteintensiteten må således for den enkelte modtager udgøre (i) op til 100 pct. af de støtteberettigede omkostninger for grundforskning, (ii) op til 50 pct. af de støtteberettigede omkostninger for industriel forskning, (iii) op til 25 pct. af de støtteberettigede omkostninger for eksperimentel udvikling og (iv) op til 50 pct. af de støtteberettigede omkostninger for gennemførlighedsundersøgelser. For industriel forskning, eksperimentel udvikling og gennemførlighedsundersøgelser er der visse muligheder for at forhøje støtteintensiteterne, når der er tale om støtte til små eller mellemstore virksomheder. De respektive støtteintensiteter kan således forhøjes med 20 procentpoint, når der er tale om støtte til små virksomheder, mens de kan forhøjes med 10 procentpoint, når der er tale om støtte til mellemstore virksomheder. 5.1.b Innovationsstøtte til SMV'er Innovationsstøtte til SMV'er er en bred støttekategori, som omfatter støtte til a) udtagning, validering og beskyttelse af patentrettigheder og andre immaterielle rettigheder, b) omkostninger ved udstationering fra en forsknings- og vidensformidlende organisation af højt kvalificeret personale, der skal arbejde med forskning, udvikling og innovation i den støttemodtagende virksomhed, samt c) omkostninger ved innovationsrådgivning og supportydelser. Hvornår er en virksomhed en "SMV" Begrebet "SMV" er en samlebetegnelse for små og mellemstore virksomheder. Små virksomheder er virksomheder, der beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst EUR 10 mio. Mellemstore virksomheder er virksomheder, som beskæftiger under 250 personer (men dog over 50 personer), og som har en årlig omsætning på højst EUR 50 mio. og/eller årlig balance på højst EUR 43 mio. Kilde: Gruppefritagelsens artikel 2, nr. 2 Det maksimale støttebeløb er EUR 5 mio. pr. virksomhed pr. projekt, og støtteintensiteten må ikke overstige 50 pct. af de støtteberettigede omkostninger. For så vidt angår støtte til innovationsrådgivning og innovationssupportydelser kan støtteintensiteten dog forhøjes med op til 100 pct. af de støtteberettigede omkostninger, såfremt det samlede støttebeløb til innovationsrådgivning og innovationssupportydelser ikke overstiger EUR pr. virksomhed inden for en treårig periode. 5.1.c Støtte til innovationsklynger Støtte til innovationsklynger er en ny støttekategori. Innovationsklynger er strukturer eller organiserede grupper af uafhængige parter, som har til formål at stimulere innovativ aktivitet gennem promovering, deling af faciliteter og udveksling af viden og ekspertise samt ved at bidrage effektivt til vidensoverførsel, netværkssamarbejde, formidling af oplysninger og samarbejde mellem virksomheder og andre organisationer i klyngen Støtte til innovationsklynger omfatter både støtte til etablering og opgradering af en innovationsklynge. Der kan eksempelvis ydes støtte materielle og immaterielle aktiver til innovationsklyngen. Der kan også ydes støtte til selve driften af en innovationsklynge, dvs. til personaleog administrationsomkostninger.

5 Det maksimale støttebeløb er EUR 7,5 mio. pr. innovationsklynge, og støtteintensiteten må ikke overstige 50 pct. af de støtteberettigede omkostninger. Det bemærkes, at støtten ydes til den juridiske person, der driver innovationsklyngen. 5.1.d Støtte til proces- og organisationsinnovation Støtte til proces- og organisationsinnovation er en ny støttekategori, der omfatter støtte til personaleomkostninger, omkostninger ved instrumenter, udstyr eller bygninger samt omkostninger ved kontraktforskning og andre generalomkostninger. Det maksimale støttebeløb er EUR 7,5 mio. pr. virksomhed pr. projekt. Støtteintensiteten afhænger af, om der er tale om støtte til en SMV eller til en stor virksomhed. Såfremt der er tale om støtte til en SMV, må støtteintensiteten ikke overstige 50 pct. af de støtteberettigede omkostninger, mens støtteintensiteten, hvis der er tale om en stor virksomhed, ikke må overstige 15 pct. af de støtteberettigede omkostninger. Det er endvidere et krav, at den store virksomhed samarbejder med en eller flere SMV'er, og at disse afholder mindst 30 pct. af de samlede støtteberettigede omkostninger. 5.2 Individuel vurdering - rammebestemmelser for støtte til forskning, udvikling og innovation Såfremt en støtteforanstaltning ikke opfylder betingelserne for fritagelse i medfør af gruppefritagelsen - eksempelvis fordi støttebeløbets størrelse eller støtteintensiteten overstiger tærsklerne beskrevet ovenfor - skal foranstaltningen anmeldes til Kommissionen, som herefter vil foretage en individuel vurdering af denne. Som nævnt indledningsvist har Kommissionen for visse kategorier af støtte vedtaget retningslinjer for (såkaldte rammebestemmelser), hvorledes Kommissionen vil foretage sådanne individuelle vurderinger. Hvis en støtteforanstaltning overholder disse rammebestemmelser, er det således sandsynligt, at Kommissionen vil godkende den pågældende støtteforanstaltning. Kommissionen har blandt andet vedtaget rammebestemmelser for støtte til forskning, udvikling og innovation (KOM 2014/C 198/01 6 ), hvorefter støtte til følgende aktiviteter indenfor forskning, udvikling og innovation under visse betingelser vil være for foreneligt med det indre marked: Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter Støtte til gennemførlighedsundersøgelser Støtte til opførelse eller forbedring af forskningsinfrastruktur Innovationsstøtte til SMV'er Støtte til proces- og organisationsinnovation Støtte til innovationsklynger Investeringsstøtte Driftsstøtte For alle de ovennævnte kategorier af støtte gælder det, at en støtteforanstaltning for at kunne godkendes skal opfylde følgende betingelser: i) støtten skal bidrage til et veldefineret mål af fællesinteresse, ii) der skal være et behov for statslig indgriben, dvs. støtte skal målrettes de situationer, hvor den kan føre til en væsentlig forbedring, som markedsmekanismerne ikke i sig selv kan give, iii) støtten skal have tilskyndelsesvirkning, dvs. den skal ændre den berørte virksomheds adfærd på en sådan måde, at virksomheden iværksætter yderligere aktiviteter, som den ikke ville have iværksat uden støtten eller alene ville have iværksat i mere begrænset omfang, iv) de negative virkninger i form af fordrejning af konkurrencevilkårene skal være begrænset og opvejes af støttens positive virkning i kraft af bidraget til målet af fælles interesse, og v) støtten skal være proportional, dvs. støttebeløbet og støtteintensiteten skal være begrænset til det minimum, der er nødvendigt for at fremkalde den ekstra investering eller aktivitet hos den berørte virksomhed. Kommissionen har i rammebestemmelserne i denne forbindelse opstillet en række formodningsregler for, hvornår disse betingelser anses for opfyldt. Det ligger uden for rammerne af denne artikel at behandle samtlige formodningsregler i detaljer. I det følgende behandles således alene betingelsen om, at støtten skal være proportional, som er den mest håndgribelige af betingelserne. Kommissionen har således fastsat maksimale støtteintensiteter for hver af ovennævnte kategorier af støtte. De maksimale støtteintensiteter er oplistet i bilag II til rammebestemmelserne og er generelt højere end de maksimale støtteintensiteter i gruppefritagelsen. 6 Meddelelse fra Kommissionen om rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation (2014/C 198/01)

6 For flere af støttekategorierne sondres endvidere mellem støtte til små virksomheder, mellemstore virksomheder og store virksomheder, og den maksimale støtteintensitet afhænger på den måde af den pågældende virksomheds størrelse. Den maksimale støtteintensitet er i disse tilfælde højst, hvis der er tale om støtte til små virksomheder. For at støtten kan anses for proportional, er det endvidere en betingelse, at støttebeløbet ikke overstiger det minimum, der er nødvendigt for at fremkalde den ekstra investering eller aktivitet hos virksomheden. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at overholde de maksimale støtteintensiteter. Det må tillige sikres, at støtten ikke overstiger, hvad der konkret er nødvendigt. 6. Støtte til små og mellemstore virksomheder 6.1 Muligheder og betingelser for fritagelse Opnåelse af økonomisk støtte til SMV'er er central for disse virksomheders muligheder for at opnå tilstrækkelig kapital. Det har således - især efter finanskrisen - vist sig at være vanskeligt for SMV'er at skaffe tilstrækkelig kapital eksempelvis gennem banklån. Kommissionen anslår, at ca. en tredjedel af alle SMV'er har været ude af stand til at anskaffe tilstrækkelig kapital de seneste år 7. I forbindelse med moderniseringen af statsstøttereglerne har Kommissionen derfor foretaget en række ændringer i den generelle gruppefritagelse med det formål at gøre det nemmere for SMV'er at skaffe tilstrækkelig kapital. I det følgende gennemgås kort nogle af de mest centrale gruppefritagne støtteområder, herunder betingelserne for fritagelse for anmeldelse. angivet, hvornår beskæftigelse kan anses for at være direkte skabt af investeringsprojektet. For disse former for investeringsstøtte er det maksimale støttebeløb er EUR 7,5 mio. pr. virksomhed pr. investeringsprojekt. Støtteintensiteten afhænger af, om der er tale om en lille eller mellemstor virksomhed. Såfremt der er tale om en lille virksomhed, må støtteintensiteten således ikke overstige 20 pct. af de støtteberettigede omkostninger, mens støtteintensiteten ikke må overstige 10 pct. af de støtteberettigede omkostninger, hvis der er tale om en mellemstor virksomhed. 6.1.b Etableringsstøtte Etableringsstøtte retter sig mod unoterede små virksomheder, der i de første fem år efter deres registrering endnu ikke har udloddet overskud, og som ikke er dannet ved fusion. Etableringsstøtte kan ydes i form af lån med rentesatser eller garantier med præmier, som ikke følger markedsvilkårene, med en løbetid på 10 år og med et pålydende under nogle nærmere angivne beløb. 6.1.c Risikofinansieringsstøtte Risikofinansieringsstøtte er en særlig form for støtte, idet der er tale om støtte uafhængige private investorer, herunder finansielle institutioner og "business angels", der investerer i støtteberettigede virksomheder, som derved får lettere ved at opnå tilstrækkelig kapital. Kredsen af støtteberettigede virksomheder er i forbindelse med moderniseringen af reglerne blevet ændret og omfatter nu virksomheder, som på tidspunktet for den oprindelige risikofinansieringsinvestering er unoterede SMV'er, der opfylder mindst en af følgende betingelser: 6.1.a Investeringsstøtte SMV'eren har ikke været aktiv på noget marked Investeringsstøtte omfatter støtte til omkostningerne ved investering i materielle og immaterielle aktiver, idet investeringen skal ske til etablering af en ny virksomhedsenhed, udvidelse af en eksisterende, diversificering af en virksomhedsenheds produktion til flere nye produkter eller en grundlæggende ændring af en eksisterende virksomhedsenheds overordnede produktionsproces. Bestemmelsen omfatter også støtte til de anslåede lønomkostninger ved beskæftigelse, der skabes direkte af investeringsprojektet. Det er i gruppefritagelsen nærmere SMV'eren har været aktiv på et marked i mindre end 7 år efter det første kommercielle salg (under visse betingelser kan støtten dog også omfatte opfølgende investeringer i den støtteberettigede virksomhed efter denne 7-årige periode) SMV'eren har brug for en første risikoinvestering, som er større end 50 pct. af deres gennemsnitlige årsomsætning i de foregående fem år beregnet på grundlag af en forretningsplan, der er udarbejdet med henblik på at trænge ind på et nyt produktmarked eller geografisk marked. 7 Competition policy breif, "A new rule book for Risk Finance State aid", Issue 1, January 2014

7 Risikofinansieringsstøtten kan antage forskellige former afhængig af, hvem støtten ydes til. Såfremt risikofinansieringsstøtten ydes til uafhængige private investorer, kan den således efter bestemmelsen ydes i form af i) indskud af egenkapital eller kvasiegenkapital eller indskud af offentlig kapital til direkte eller indirekte risikofinansieringsinvesteringer i den støtteberettigede virksomhed, ii) lån til direkte eller indirekte risikofinansieringsinvesteringer, og iii) garantier til dækning af tab ved direkte eller indirekte risikofinansieringsinvesteringer i den støtteberettigede virksomhed. Såfremt der er tale om private investorer, der er fysiske personer, kan risikofinansieringsstøtten tillige bestå i skattefordele til disse personer. I forhold til de støtteberettigede virksomheder kan støtten bestå i egenkapital- og kvasiegenkapitalinvesteringer, lån, garantier eller en blanding heraf. Den samlede risikofinansiering til den støtteberettigede virksomhed må for at være fritaget for anmeldelse dog højst udgøre EUR 15 mio. pr. støtteberettiget virksomhed pr. risikofinansieringsforanstaltning. Dette er imidlertid en væsentlig ændring i forhold til de tidligere regler, hvor der var tale om en maksimal årlig investeringstranche på EUR 1,5 mio. pr. støtteberettiget virksomhed. Med de nye regler kan den støtteberettigede virksomhed således modtage et betydeligt større beløb allerede det første år, hvilket alt andet lige kan lette virksomhedens udviklingsarbejde, mens det tidligere ville have taget flere år, før virksomheden nåede op på et tilsvarende beløb. Der er knyttet en række yderligere betingelser til at yde denne form for støtte til SMV er. Der gælder således blandt andet visse minimumstærskler for privat deltagelse i relation til risikofinansieringsforanstaltninger i form af egenkapital- eller kvasiegenkapitalinvesteringer i eller lån til støtteberettigede virksomheder. Ved fastlæggelsen af disse minimumstærskler er der taget højde for, at private investorer ofte er mere tilbageholdende med at investere i SMV'er, som endnu ikke har været aktiv på noget marked. Tærsklen for privat deltagelse er derfor også lavest (10 pct.) i relation til investering i disse virksomheder. Tærsklen stiger herefter (40-60 pct.) i takt med at virksomheden bliver mere etableret på markedet. 6.2 Individuel vurdering - rammebestemmelser for støtte til SMV'er nansieringsinvesteringer. Såfremt en risikofinansieringsinvestering således ikke opfylder betingelserne for fritagelse, skal risikofinansieringsforanstaltningen anmeldes til Kommissionen, som herefter vil foretage en individuel vurdering i forhold til rammebestemmelserne. For at en risikofinansieringsforanstaltning kan godkendes, skal de samme grundlæggende betingelser, som beskrevet i relation til forskning, udvikling og innovation, være opfyldt (dvs. støtten skal bidrage til et mål af fælles interesse, der skal være et behov for statslig indgriben, støtten skal have tilskyndelsesvirkning, støttens negative virkning i form af fordrejning af konkurrencevilkårene skal være begrænset og opvejes af støttens positive virkning, og endelig skal støtten være proportional). Det er i rammebestemmelserne nærmere beskrevet, hvornår disse betingelser kan anses for opfyldt. Såfremt de grundlæggende betingelser er opfyldt, følger det af rammebestemmelserne, at der navnlig er tre kategorier af risikofinansieringsinvesteringer, som Kommissionen med sandsynlighed vil anse for forenelige med statsstøttereglerne. De tre kategorier er: Risikofinansieringsforanstaltninger rettet mod virksomheder, der ikke opfylder alle de krav til støtteberettigelse, der er fastsat i gruppefritagelsen Foranstaltninger, som er udformet med finansielle parametre, der afviger fra dem, der er fastsat i gruppefritagelsen, men er rettet mod de samme støtteberettigede virksomheder, som er fastsat deri Omfattende ordninger, der falder udenfor gruppefritagelsen i kraft af deres store budget Den første kategori omfatter hovedsagligt foranstaltninger rettet mod i) små mid cap-selskaber, der overskrider tærsklerne for SMV'er, ii) innovative mid cap-selskaber, der udfører aktiviteter indenfor forskning, udvikling og innovation, iii) virksomheder, der modtager første risikofinansieringsinvestering mere end syv år efter deres første kommercielle salg, og iv) virksomheder, som kræver en større samlet risikofinansieringsinvestering end det loft, der er fastsat i gruppefritagelsen. Kommissionen har - ligesom indenfor støtte til forskning, udvikling og innovation - også vedtaget rammebestemmelser for støtte til SMV'er (KOM 2014/C 19/04 8 ). Rammebestemmelserne gælder dog kun i forhold til risikofi- 8 Meddelelse fra Kommissionen om EU-retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer (2014/C 19/04)

8 Mid cap-selskaber Ved anvendelse af rammebestemmelserne for risikofinansieringsinvesteringer skal et mid cap-selskab forstås som en virksomhed med højst medarbejdere. Ved små mid cap-selskaber skal forstås virksomheder med højst 499 medarbejdere med en årlig omsætning på maksimalt EUR 100 mio. eller en årlig balance på maksimalt EUR 86 mio. Ved innovative mid cap-selskaber skal forstås mid cap-selskaber, hvis udgifter til forskning, udvikling og innovation udgør a) mindst 15 pct. af selskabets samlede driftsudgifter i mindst ét af de tre år, der går forud for den første investering, eller b) mindst 10 pct. pr. år af selskabets samlede driftsomkostninger i de tre år, der går forud for den første investering. Den anden kategori omfatter for eksempel risikofinansieringsforanstaltninger med deltagelse af private investorer, men hvor den private investors deltagelse ligger under minimumstærsklen i gruppefritagelsen. Kommissionen vil navnlig se positivt på sådanne foranstaltninger, hvis de er specifikt rettet mod SMV'er inden deres første kommercielle salg eller på "proof of concept"-stadiet, dvs. de pågældende virksomheder er berørt af et mere udtalt markedssvigt. Den tredje kategori vedrører omfattende ordninger, der falder udenfor gruppefritagelsen i kraft af deres store budget. Kommissionen vil som led i sin vurdering af sådanne ordningers forenelighed med statsstøttereglerne navnlig lægge vægt på, om de øvrige betingelser i gruppefritagelsen er opfyldt, og hvis dette er tilfældet, om foranstaltningen i øvrigt er udformet hensigtsmæssigt. Kilde: Meddelelse 2014/C 19/04, punkt 52, xviii, xx og xxvii

9 Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 400 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Europa-Kommissionen har indenfor de seneste

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster

Retningslinjer for InnoBooster Retningslinjer for InnoBooster Gældende for ansøgninger modtaget fra 15. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. InnoBooster Kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere

Læs mere

Retningslinjer for Regional Key Account 2015

Retningslinjer for Regional Key Account 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Sagnsnummer Kontor 2015-38674 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for Regional

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa. Direktoratet for Rådgivende Funktioner Enhed 3 Netværk & Subsidiaritet DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Et år efter Spørgeskema Frist

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter - 1 Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I denne artikel omtales en ny lov om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte

A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte Samarbejdsprojekt mellem et universitet og tre virksomheder Gennemgangen af eksemplerne er inddelt i 4 afsnit. I. Indledning og baggrund. Side

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. Orienteringsskrivelse 17. december 2013 Nytteindsats Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. 1. Kort og godt om nytteindsats

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 2-6. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0417(COD) 30.3.2012. Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485.

ÆNDRINGSFORSLAG 2-6. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0417(COD) 30.3.2012. Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 30.3.2012 2011/0417(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 2-6 Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485.839v01-00) Europæiske venturekapitalfond (COM(2011)0860 C7-0490/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

pwc.dk Prospekt for Syddansk Lånefond februar 2011

pwc.dk Prospekt for Syddansk Lånefond februar 2011 pwc.dk Prospekt for Syddansk Lånefond februar 2011 Introduktion og Fondens formål Introduktion Prospektet er udarbejdet i forlængelse af indstillingen på Vækstforums møde den 29. november 2010 - beslutningsreferatets

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 824 endelig. KOMMISSIONENS ENDELIGE RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder - Før, under og efter finanskrisen Færre små og mellemstore virksomheder søger lånefinansiering nu end de gjorde før og under finanskrisen Andel

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE Formålet med statsstøtte med regionalt sigte er at fremme den økonomiske udvikling og jobskabelsen i særligt ugunstigt stillede regioner i Europa. RETSGRUNDLAG Artikel 107

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 20. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere