Akut sygdom: Herved forstås en akut og uventet opstået sygdom eller en uventet forværring af en bestående eller kronisk sygdom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akut sygdom: Herved forstås en akut og uventet opstået sygdom eller en uventet forværring af en bestående eller kronisk sygdom."

Transkript

1 Betingelser 692 De samlede forsikringsbetingelser nr. 692 Hermed følger de samlede forsikringsbetingelser nr. 692, der gælder for din GoSafe rejseforsikring. Endvidere finder du information om vores alarmcentral, og hvordan du forholder dig i skadestilfælde. Inden du rejser, beder vi dig om at kontrollere, at oplysningerne på policen er korrekte. Medbring policebetingelserne på rejsen og efterlad eventuelt en kopi af selve policen hos familie eller venner i Danmark. Vi ønsker dig en rigtig god rejse. Indholdsfortegnelse: A. Definitioner B. Forhold i skadetilfælde C. Forsikringens omfang og undtagelser D. Instructions to doctors and/or hospitals Afsnit A: Definitioner I disse forsikringsbetingelser er anvendt nogle ord og begreber anført med kursiv. Det betyder, at disse ord og begreber i relation til denne forsikring er defineret nedenfor. Disse definitioner er en del af forsikringsbetingelserne. Akut sygdom: Herved forstås en akut og uventet opstået sygdom eller en uventet forværring af en bestående eller kronisk sygdom. Alarmcentral: GoSafe Alarm A.C. Meyers Vænge København SV Telefon Telefax CVR-nr Eksisterende sygdom: Ved en eksisterende sygdom forstås en sygdom, den forsikrede havde kendskab til at lide af inden afrejsetidspunktet. Ekstraudgifter: Ved ekstraudgifter forstås udgifter, forsikrede bliver pålagt i forbindelse med et skadetilfælde/hændelse dækket af denne forsikring. Skulle udgifterne have været afholdt uanset skadens indtræden, betragtes disse udgifter ikke som ekstraudgifter, og er derfor ikke dækket. EU/EØS Azorerne (Portugal), Balearerne (Mallorca og Ibiza), Belgien, Bulgarien, Cypern, De Kanariske Øer, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar (Storbritannien), Grækenland, Irland, Island, Isle of Wight (Storbritannien), Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira (Portugal), Malta, Nederlandene, Nordirland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

2 Andorra, Isle of Man, Færøerne, Grønland, Kanaløerne, Monaco, San Marino og Vatikanstaten er ligeledes omfattet, men det blå EU-sygesikringskort kan ikke anvendes her. Lande eller områder, der juridisk set er omfattet af eller tilhører et af ovennævnte lande, men geografisk ligger uden for Europa, er ikke omfattet af definitionen EU/EØS. Familie: Ægtefælle/samlever/registreret partner samt deres eventuelle børn, der rejser sammen, og alle er dækket af GoSafe. Forsikringsperioden: Ved forsikringsperioden forstås den periode, som forsikringen gælder. Selve forsikringsdækningen påbegyndes fra det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl i Danmark for at påbegynde udlandsrejsen, og ophører ved hjemkomsten til bopælen, forudsat at dette tidspunkt ligger indenfor den periode, der er oprettet rejseforsikring for. GoSafe: GoSafe skal i denne police forstås som et forsikringsprodukt, der leveres af Gouda Rejseforsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge Org.nr Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial. Læge: Ved læge forstås en uddannet og af myndighederne i opholdslandet autoriseret læge, som ikke selv er den forsikrede, i familie med forsikrede eller rejser sammen med forsikrede. Opholdsudgifter: Ved opholdsudgifter forstås de samlede udgifter til hotel, fortæring og offentlig transport eller lignende. Rejseledsager: Ved rejseledsager forstås én eller flere personer, der har købt samme rejse, og som er dækket af GoSafe. Rejsens pris pr. dag: Herved forstås forudbestilte rejseydelser, der kan kræves betalt eller betalte ikke-refunderbare udgifter til transport, ophold samt andre turistmæssige ydelser, divideret med rejsens varighed (såvel afrejse- som hjemkomstdagen regnes som en dag). Ved rejse i eget køretøj beregnes udgiften til transport ud fra statens lave sats for skattefri kørselsgodtgørelse (pt. 2,13 kr.) pr. køretøj pr. kørte kilometer fra bopælen i Danmark til den endelige destination i udlandet samt returrejsen til bopælen divideret med rejsens varighed (såvel afrejse- som hjemkomstdagen regnes som en dag). Afstanden, fra bopælen i Danmark til den endelige destination i udlandet og retur, er den kortest mulige afstand mellem bopælen og den endelige destination. Rejseperioden: Det antal dage den oprindelig planlagte rejse skulle have varet ifølge dokumentation. Rejseudgifter: Rimelige dokumenterede ekstraudgifter til transport, dog maksimalt udgifter svarende til prisen for økonomiklasse på ordinært rutefly. Samlever: Ved samlever forstås en person med hvem, forsikrede lever i et ægteskabslignende forhold, og som har samme folkeregisteradresse som forsikrede ved forsikringens oprettelse.

3 Sengeleje: Tilfælde hvor en læge har ordineret den forsikrede til at forblive sengeliggende i en given periode, og denne opfordring følges af den forsikrede. Lægeordineret sengeleje kan tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor forsikrede modtog det første lægebesøg. Sengelejet skal være skriftligt lægeordineret. Tyggeskade: Ved tyggeskade forstås en tandskade, forårsaget af et uventet fremmedlegeme i fødevarer. Ulykkestilfælde: En tilfældig og af forsikredes vilje uafhængig påvirkning af legemet, som sker pludselig, og er udefrakommende og som medfører en påviselig umiddelbar beskadigelse af forsikredes legeme. Afsnit B: Forhold i skadetilfælde Kommer du under din rejse i en akut situation, der vedrører din rejseforsikring, beder vi dig, din behandlende læge, din familie eller andre nærtstående rette henvendelse til GoSafe Alarm i Danmark. GoSafe Alarm har åbent 24 timer i døgnet dage om året: GoSafe Alarm A.C. Meyers Vænge København SV Telefon Telefax CVR-nr Hos GoSafe Alarm vil du komme til at tale med en servicekoordinator, der vil yde dig den fornødne assistance. Hvis henvendelsen vedrører sygdom eller ulykke, står læger parate til at træde ind i sagen og indlede en dialog med den behandlende læge. Du har pligt til at følge de anvisninger, som lægen eller GoSafe Alarm giver dig. Søger du råd eller vejledning før, under eller efter rejsen, er du naturligvis også altid velkommen til at henvende dig til: GoSafe Telefon Telefax Hvis du under rejsen planlægger at kontakte GoSafe Alarm eller GoSafe telefonisk, anbefaler vi, at du eller den, der foretager opringningen, bruger nogle minutter før opringningen på at samle alle relevante oplysninger såsom policenummer, CPR-nummer, navn og telefonnummer på opholdssted (læge, hospital m.v.), diagnose, navn på egen læge, eventuel adresse på pårørende etc. Vi kan af gode grunde ikke forudse enhver form for skade eller ulykke, du kan komme ud for under din rejse, men i dette afsnit vil vi forklare, hvad du skal foretage dig, dersom uheldet skulle være ude. Beskrivelsen nedenfor skal altid sammenholdes med teksten i forsikringsbetingelserne, jf. afsnit C. For nemheds skyld, anføres en henvisning til de relevante punkter i forsikringsbetingelserne. I dette afsnit beskriver vi også, hvilken dokumentation du skal indhente og fremvise, når der kræves erstatning iht. forsikringen.

4 Hvad skal du foretage dig, hvis du bliver syg, eller der opstår en skade? Bagageforsinkelse Skadesanmeldelse, vedlagt original bekræftelse af forsinkelsen fra transportselskabet samt originalregninger for de nødvendige foretagne erstatningskøb, indsendes til GoSafe snarest. Bagageskader Ved tyveri, røveri, ran etc. er det en betingelse for GoSafes erstatningspligt, at forsikrede omgående anmelder episoden til det lokale politi. Dersom skaden er sket, mens bagagen har været i transport-/luftfartsselskabets varetægt, skal forsikrede omgående anmelde skaden til dette selskab og skaffe dokumentation på denne anmeldelse. Skadeanmeldelsen sendes snarest belejligt til GoSafe. Vedlæg original kvittering for anmeldelse til ovennævnte myndigheder samt original dokumentation for værdien af de stjålne eller beskadigede effekter. Vi gør opmærksom på, at der er en selvrisiko på bagageskader på 600 kr. pr. skade pr. person. Dødsfald Kontakt GoSafe Alarm hurtigst muligt, hvorefter personalet her, i samråd med de pårørende og relevante myndigheder, vil sørge for det fornødne. Feriegaranti Skadeanmeldelse vedlagt en bekræftelse på lægeordineret sengeleje (fra dato/til dato) fra behandlende læge indsendes sammen med original kvittering på rejsens totale pris. Forsinket fremmøde Kontakt omgående GoSafe Alarm, når du erfarer, at det ikke er muligt for dig at nå det planlagte transportmiddel. GoSafe Alarm vil herefter rådgive dig. Hjemkaldelse GoSafe Alarm skal kontaktes omgående med det formål at få en vurdering af, hvorvidt der under de givne omstændigheder ydes erstatning for hjemrejse. I bekræftende fald vil GoSafe Alarm arrangere ekstraordinær hjemrejse. Dersom forsikrede ifølge aftale selv arrangerer hjemrejsen, eller dersom der har været andre dækningsberettigede udlæg, indsendes skadeanmeldelse snarest muligt. Hjemtransport Kontakt GoSafe Alarm hurtigst muligt i ethvert tilfælde, hvor hjemtransport kan komme på tale. GoSafes læge vil herefter i samråd med behandlende læge/hospital afgøre, om en hjemtransport skal iværksættes samt i givet fald, hvornår og hvordan transporten skal gennemføres. Hospitalsindlæggelse Ved rejser i EU/EØS lande skal du på hospitalet fremvise det blå EU- sygesikringskort. Accepteres dette ikke, skal du kontakte GoSafe Alarm. Bliver du hospitalsindlagt udenfor EU/EØS, skal du kontakte GoSafe Alarm hurtigst muligt og senest ét døgn efter indlæggelsen. GoSafe Alarm sikrer dig korrekt behandling og en ordentlig standard. Hvis det er nødvendigt, stiller GoSafe Alarm betalingsgaranti over for det aktuelle hospital. Ved skadestuebesøg - se venligst nedenfor. Vi gør opmærksom på, at der er en selvrisiko på 600 kr. for lægekonsultation samt medicin pr. skadestilfælde. Juridisk assistance - sikkerhedsstillelse GoSafe Alarm skal kontaktes omgående. Endelig afslutning af en sikkerhedsstillelse vil typisk foregå efter hjemkomst.

5 Lægebehandling Ved rejser i EU/EØS lande skal du, forinden behandling påbegyndes, fremvise det blå EUsygesikringskort. Accepterer lægen eller klinikken ikke det blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte GoSafe Alarm. Har du herudover været under behandling hos en praktiserende læge, kan du bede lægen kontakte GoSafe med hensyn til betaling, eller du kan vælge selv at betale for behandlingen og derefter sende skadeanmeldelse og originalbilag til GoSafe for refusion. Skadeanmeldelsen skal uanset om du eller GoSafe har betalt indsendes snarest muligt. Husk under alle omstændigheder at få den nødvendige dokumentation for din sygdom; dvs. en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin. Hvis prisen på behandlingen forventes at overstige kr., skal GoSafe Alarm kontaktes. Vi gør opmærksom på, at der er en selvrisiko på 600 kr. for lægekonsultation samt medicin pr. skadestilfælde. Overfald GoSafe Alarm orienteres snarest muligt. Det er en forudsætning for dækning, at overfaldet straks anmeldes til det lokale politi, og at forsikrede snarest muligt indhenter lægeerklæring. Skadeanmeldelse indsendes snarest belejligt. Privatansvar GoSafe Alarm skal omgående kontaktes, hvis en begivenhed skønnes at kunne medføre erstatningskrav fra en skaderamt. Det er vigtigt, at navn og adresse på den mulige kravstiller (den skaderamte) og navn samt adresse på mulige vidner oplyses over for GoSafe. Du må aldrig selv anerkende erstatningspligt. Overlad det til GoSafe at tage stilling hertil. I modsat fald kan du risikere selv at måtte betale erstatning, herunder for skadetilfælde, hvorunder du måske slet ikke kunne gøres ansvarlig for det skete. Skadestuebesøg Ved rejser i EU/EØS lande skal du på skadestuen fremvise det blå EU- sygesikringskort. Accepteres dette ikke, skal du kontakte GoSafe Alarm. Skal du på skadestuen udenfor EU/EØS, skal du hurtigst muligt kontakte GoSafe Alarm. Ved betaling kan du anmode skadestuen om at kontakte GoSafe, eller du kan vælge selv at betale for behandlingen og efterfølgende sende skadeanmeldelse og originalbilag til GoSafe for refusion. Skadeanmeldelsen skal uanset om du eller GoSafe har betalt indsendes snarest muligt. Husk at få den nødvendige dokumentation for din sygdom; dvs. en lægeerklæring med diagnose, oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin. Ved hospitalsindlæggelse - se venligst ovenfor. Sygdom eller ulykke Kontakt GoSafe Alarm hurtigst muligt. Det er en betingelse for GoSafes erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose, samt at forsikrede giver GoSafes læge adgang til alle relevante sygejournaler. For enkeltstående lægebesøg eller køb af medicin, der ikke overstiger kr., kræves ingen kontakt til GoSafe Alarm. Vi gør opmærksom på, at der er en selvrisiko på 600 kr. for lægekonsultation samt medicin pr. skadestilfælde. Anmodning om refusion under det blå EU-sygesikringskort skal du sammen med original dokumentation indsende til din bopælskommune. Sygeledsagelse og tilkaldelse Kontakt GoSafe Alarm hurtigst muligt. Det er en betingelse for GoSafes erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose samt, at forsikrede giver GoSafes læge adgang til alle relevante sygejournaler.

6 Afsnit C: Forsikringens omfang og undtagelser 1 Sygdom og hjemtransport Ved rejser i EU/EØS lande skal du fremvise det blå EU-sygesikringskort på behandlingsstedet. Ved behov for hospitalsindlæggelse skal GoSafe Alarm altid kontaktes. 1.0 Dækningen er ubegrænset dog med en selvrisiko på 600 kr. pr. skade - eller sygdomstilfælde for lægekonsultation samt medicin. 1.1 Forsikringen dækker nedennævnte nødvendige og rimelige udgifter forårsaget af akut sygdom eller tilskadekomst, som er indtruffet under rejsen: Egenandel ved behandling under det blå EU-sygesikringsbevis, Lægebehandling og lægeordineret medicin Hospitalsophold på tosengsstue (semiprivate) og lægeordineret behandling på hospital, herunder operationer Levering af screenet blod, såfremt GoSafes læge skønner, at forsikrede opholder sig i et risikoområde Overvågning på stedet af, at forsikrede modtager det screenede blod Lægeordineret behandling hos offentligt registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikkelægelig behandler op til et samlet beløb på maksimalt kr. med en selvrisiko på 600 kr. dog maks. 5 behandlinger Uopsættelig og akut tandlægebehandling dækkes med op til kr. med en selvrisiko på 25 % Ambulancetransport fra sygdoms-/ulykkesstedet til behandlingsstedet (inkl. ambulancefly, forudsat det er godkendt af GoSafe) Ekstraudgifter til hjemtransport af den forsikrede til Danmark (herunder om nødvendigt med ambulancefly) som af GoSafes læge er skønnet nødvendig, forudsat denne transport er arrangeret ifølge aftale med GoSafe Transport i tilfælde af behandlingssvigt til nærmeste egnede behandlingssted, hvis GoSafes læge beslutter dette

7 Forlængelse af nærværende forsikring dersom lægebehandling eller hospitalsindlæggelse har forvoldt forsinkelse og nødvendiggør omlægning af rejseplanen Ved død dækkes udgifter til transport af afdøde til Danmark, inkl. betaling for eventuelt lovbefalede krav til sådanne transporter Forsikredes dokumenterede udgifter til telefonopkald under hospitalsindlæggelse med 300 kr. pr. skadetilfælde: Nødvendig, dokumenteret taxitransport for forsikrede til og fra behandlingsstedet dækkes med maksimalt 500 kr Hjemsendelse af kufferter, beklædningsgenstande, toiletartikler m.v. som forsikrede må efterlade som følge af en hjemtransport Rimelige og dokumenterede udgifter til taxa eller lægeordineret ambulance fra hospital til forsikredes bopæl i Danmark. Dækningen gælder ved udskrivelse efter GoSafe har hjemtransporteret forsikrede til et hospital i Danmark Såfremt forsikrede på grund af et dækningsberettiget skadetilfælde, ikke har været i stand til at følge den før afrejsen oprindeligt planlagte rejserute, herunder hjemrejse som planlagt, og forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret for GoSafes regning, dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til: A) Indhentning af fastlagt rejserute - maksimalt på økonomiklasse. B) Ophold på hotel samt fortæring med op til 500 kr. pr. dag: såfremt GoSafes læge skønner, at: - forsikrede kan behandles ambulant i stedet for på hospital. - forsikrede kan opholde sig på hotel efter endt behandling for at afvente hjemrejse eller - forsikrede efter endt behandling skal indhente sin oprindelige planlagte rejserute Returrejse til udgangspunktet for hjemtransporten (maks. økonomi-klasse) forudsat, at der på tidspunktet for hjemtransporten var mindst 31 dage tilbage af rejse- og forsikringsperioden. Returrejse må først ske efter raskmelding og skal senest foretages 30 dage efter raskmelding. 1.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter: Til behandling på privatklinik/-hospital i EU/EØS lande, medmindre GoSafe forinden har accepteret behandlingen Til behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark, se dog punkt

8 Til behandling eller ophold efter det tidspunkt, hvor forsikrede undlader at lade sig hjemtransportere, når GoSafes læge har besluttet, at hjemtransport skal finde sted Til behandling eller ophold i det tilfælde, hvor GoSafes læge har besluttet, at behandlingen kan afvente hjemkomst til Danmark I forbindelse med en hjemtransport arrangeret af forsikrede selv, som GoSafe ikke havde pådraget sig, hvis selskabet havde formidlet hjemtransporten Til transport som følge af forsikredes frygt for smittefare Der påløber som følge af, at forsikrede ikke følger behandlende læges og/eller GoSafes læges anvisninger Til vurdering/behandling af lidelser/sygdomme, proteser og kosmetiske indgreb, der inden for de sidste 2 måneder (6 måneder for rejser over 1 måned) før afrejsen har medført: hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge eller anden behandler, som ikke er et led i kontrol, ændret medicinering, herunder aftrapning Til behandling af kroniske- eller eksisterende sygdom eller lidelse, hvis forsikrede: A) Ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling af sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret. B) Har standset behandling imod lægeligt råd eller fået afslag på behandling. C) Er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling. D) Er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg indenfor de sidste 2 måneder før afrejsen eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg Til kontrol og behandling, herunder medicin til at holde en kronisk- eller eksisterende sygdom eller lidelse stabil og velreguleret Til et før afrejsen kendt behandlingsbehov Til tandlægebehandling, jf. punkt 1.1.7, dersom forsikrede ikke har fulgt en normal tandpleje med jævnlige eftersyn og behandling Til abortus provocatus.

9 Til fødsel eller følger af graviditet, som opstår efter svangerskabets 24. uge Til behandling eller følgesygdomme af AIDS, herunder også undersøgelser af symptomer. Denne undtagelse gælder uden hensyn til punkt 1.2.8, og Til briller, kontaktlinser, høreapparater, tandproteser eller andre proteser Til rekreations- eller kurophold Til behandling af følgerne af tilskadekomst, der skyldes udøvelse af professionel sport. 2 Juridisk assistance 2.0 Den maksimale erstatning er kr. 2.1 Forsikringen erstatter forsikredes udgifter samt transportudgifter for én tilkaldt person i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes - se punkt Forsikringen dækker: Forsikredes omkostninger til advokatbistand, når en uoverensstemmelse opstået under rejsen eller på rejsedestinationen, kræver juridisk bistand Rejseudgifter som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet Sikkerhedsstillelse, der er nødvendig for frigivelse af forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse af udenlandske myndigheder. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til GoSafe efter frigivelse eller pr. påkrav Transportudgifter for en person efter forsikredes valg - maksimalt økonomiklasse - ud til forsikrede og retur til bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer Selvrisiko Ved enhver skade under juridisk assistance beregnes en selvrisiko på 10 % af de samlede dækningsberettigede omkostninger, dog mindst kr. Denne selvrisiko er ikke gældende for punkt Undtagelser

10 Forsikringen dækker ikke omkostninger til juridisk bistand ved uoverensstemmelser: Mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren, rejseformidleren eller en eller flere rejseledsagere I forbindelse med forhold af erhvervsmæssig karakter I forbindelse med familie- eller arveretlige forhold I forbindelse med straffesager I forbindelse med færdselssager, hvor motoriseret transportmiddel blev anvendt af forsikrede. 2.4 Særlige bestemmelser Mellem forsikrede og GoSafe Det forudsættes, at den forsikrede ikke kan opnå fri proces til sagens førelse, og at uoverensstemmelsen ikke kan behandles ved et offentligt anerkendt klagenævn, herunder ankenævn Den juridiske assistance omfatter ikke egentlige erstatninger eller bodslignende krav, men alene de omkostninger der medgår til juridisk bistand. 3 Hjemkaldelse 3.0 Den maksimale erstatning er kr. 3.1 Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra rejseudgifter - maksimalt økonomiklasse - for forsikrede og en rejseledsager, hvis: Forsikrede hjemkaldes til Norden pga. dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af et alvorligt ulykkestilfælde eller pludselig opstået alvorlig sygdom blandt en af følgende personer/persongrupper: ægtefælle eller samlever (skal være registreret på samme adresse som forsikrede), børn, forældre eller søskende Forsikrede informeres om væsentlig skade som følge af brand eller indbrudstyveri i forsikredes private bolig i Danmark eller egen virksomhed, eller hvis der foreligger overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed, og det skete kræver forsikredes personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse. Det er en betingelse for GoSafes erstatningspligt, at den herved nødvendige hjemtransport er aftalt med GoSafe

11 Børn under 18 år, som rejser med deres forældre, har krav på samme dækning som beskrevet i punkt 3.1., dersom medforsikrede forældre eller rejseledsagere alle bliver hjemkaldt på grund af en dækningsberettiget skade. 3.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke hjemkaldelse, der alene vil kunne medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindre end 12 timer forud for den oprindeligt planlagte ankomst Denne dækning gælder ikke i de tilfælde, hvor det familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen, er med på samme rejse, og er blevet transporteret hjem iht. punkt I sådanne tilfælde vil dækning skulle søges under punkt 4 Sygeledsagelse Der ydes ingen dækning til returrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen med mindre, der på tidspunktet for hjemkaldelsen var mindst 31 dage tilbage af rejse- og forsikringsperioden. Returrejse skal senest foretages 30 dage efter hjemkaldelsen. 4 Sygeledsagelse /Tilkaldelse 4.0 Det maksimale antal personer, der kan tilkaldes og/eller sygeledsage er: Sygeledsagelse: 1 person Tilkaldelse: 1 person For alle dækninger under punkt 4.0 gælder, at forsikringen dækker ekstra udgifter for forsikredes egne medrejsende børn under 18 år. 4.1 Forsikringen dækker Skadetilfælde omfattet af punkt 1 Sygdom og hjemtransport i denne forsikring, hvor forsikrede: får en akut sygdom eller kommer til skade, der af behandlende læge og GoSafes læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 5 døgn eller rammes af akut livstruende sygdom eller skal hjemtransporteres. 4.2 Omfang Forsikringen dækker sygeledsagerens eller den tilkaldtes nødvendige ekstraudgifter til: Transport fra bopælen i Danmark og retur - maksimalt økonomiklasse. Forsikringen yder ikke erstatning, såfremt forsikrede skal hjemtransporteres indenfor 5 døgn fra sygeledsagerens udrejse fra Danmark

12 Forlængelse af eksisterende forsikring hos GoSafe eller til køb af en GoSafe forsikring af samme type som forsikrede for sygeledsagelsens varighed Hjemrejse til bopælen eller til indhentning af fastlagt rejserute - maksimalt økonomiklasse - når sygeledsagelsen afsluttes enten ved forsikredes udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller ved hjemkomst til bopælen/hospital i Danmark Forsikringen dækker forsikredes egne børn under 18 år, den tilkaldtes og/eller sygeledsagernes nødvendige dokumenterede ekstraudgifter til: A. Transport - maksimalt samme transportklasse som forsikrede, dog ikke ambulancefly, i tilfælde hvor forsikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. B. Indlogering på hospital/hotel, maksimalt pr. person 500 kr. pr. dag: C. Dokumenterede udgifter til fortæring og lokaltransport maksimalt pr. person 150 kr. pr. dag. D. Hjemrejse for medrejsende børn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (ikke ambulancefly), såfremt forældre og alle rejseledsagere alle hjemrejser på GoSafes regning som følge af en dækningsberettiget hjemtransport, hjemkaldelse eller sygeledsagelse Opholdsperioden for sygeledsageren er maksimalt dækket i 3 uger. 5 Forsinket fremmøde 5.0 Den maksimale erstatning er kr. 5.1 Dækning Forsikringen dækker i tilfælde, hvor forsikrede uden egen skyld og uforudseligt møder for sent op til et offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel, og af den grund efterfølgende skal indhente den planlagte rejserute Forsikringen dækker ved udrejse (første flyafgang) fra Danmark Forsikringen dækker nødvendige, dokumenterede ekstraudgifter til: A) Transport til indhentning af den fastlagte rejserute - maksimalt samme klasse som den oprindelige udrejse. B) Hotelophold, maksimalt kr. pr. dag. C) Fortæring samt lokal transport op til 250 kr. pr. dag

13 I tilfælde hvor GoSafe ikke er i stand til at bringe forsikrede frem til den fastlagte rejserute inden halvdelen af rejsens planlagte varighed (såvel afrejsen som hjemkomsten regnes som en dag) dækker forsikringen: A) Rejsens pris pr. dag for de feriedage forsikrede får ødelagt. Forsikringen erstatter ikke ankomstdagen til den fastlagte rejserute. Forsikringen dækker kun, såfremt skadetilfældet ligger senest 24 timer efter afrejsen fra Danmark. B) Det er en betingelse for dækning, at billetten(erne) er bestilt og betalt 24 timer før afgang. 5.2 Undtagelser Der ydes ingen erstatning, dersom det forsinkede fremmøde sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transittid Der ydes ingen erstatning, hvis forsikringen først er købt på afrejsedagen. 6 Rejsedokumenter 6.0 Den maksimale erstatning er kr. 6.1 Omfang: Forsikringen dækker al form for tyveri og beskadigelse af billetter, pas og kreditkort. 6.2 Dækning: Forsikringen dækker forsikredes udgifter til: A. Genanskaffelse af billetter, kreditkort og pas. B. Nødvendig transport, gebyrer, foto m.v. 6.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Glemte, tabte eller forlagte genstande Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort Forbrugt tid til generhvervelse af genstandene. 7 Feriegaranti 7.0 Den maksimale erstatning er kr., dog maksimalt 500 kr. pr. dag.

14 7.1 Forsikringen omfatter forsikrede samt én rejseledsager, der er anført på samme faktura/ deltagerbevis som forsikrede, eller har købt rejsen for at foretage den sammen med forsikrede. Det er en betingelse for dækning under ovennævnte punkt, at hver rejseledsager har tegnet rejseforsikring hos GoSafe. 7.2 Hvad dækkes Forsikringen yder økonomisk kompensation i form af rejsens pris pr. dag (maksimalt 500 kr. pr. dag) for ødelagte feriedage, hvorved der forstås dage, der falder under én af nedennævnte situationer: A. forsikrede hjemkaldes iht. punkt 3. B. forsikrede hospitalsindlægges og/eller hjemtransporteres iht. punkt 1. C. forsikrede ordineres sengeleje Den økonomiske kompensation for ødelagt feriedage godtgøres tidligst fra dagen efter en af situationerne under punkt A - C indtræffer. Der ydes alene dækning for de dage, hvor situationen består. For punkt C ydes dækning i det antal dage lægeordinationen gælder, jfr. dog punkt Der ydes ikke kompensation for hjemrejsedagen. 7.3 Dækningen ydes kun for rejser af op til 31 dages varighed og ikke udover forsikringsperioden. 7.4 Særlige betingelser Foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation fra behandlende læge, som direkte anviser sengeleje, vurderer GoSafes læge på baggrund af diagnosen, om forsikrede og eventuel rejseledsager jf. ovenstående er berettiget til kompensation og i bekræftende fald for hvor mange dage For persongruppen jf. punkt 7.1 ydes erstatning for samme periode som for den forsikrede. For de følgende dækninger under punkt 8 (ulykke/overfald), punkt 9 (privatansvar) og punkt 10 (bagage/bagageforsinkelse) gælder, at de samlet udgør en tillægsdækning, som er valgfri. Der ydes kun dækning under disse punkter, hvis det er påført policen, at denne tillægsdækning er tegnet. 8 Ulykke/overfald 8.0 Den samlede maksimale erstatning for mén (punkt 8.2 og 8.3) og overfald (punkt 8.4 og 8.5) er kr. 8.1 Den maksimale erstatning for død er kr

15 Forsikringen yder erstatning ved mén eller død, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde. 8.2 Méndækning (invaliditet): Forsikrede har krav på ménerstatning, dersom et ulykkestilfælde har medført en varig méngrad på mindst 15 % Erstatningen fastsættes snarest muligt, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet Méngraden fastsættes på baggrund af Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Fastsættelsen sker på baggrund af skadens medicinske mén-grad og uden hensyn til forsikredes erhverv Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100 % Bestående mén kan ikke bevirke, at erstatningen bliver højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede Det er en forudsætning for dækning, at den forsikrede er i live på tidspunktet for erstatningens udbetaling Forsikrede har ret til at forlange méngraden fastsat endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne herved betales ligeligt af parterne. 8.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Mén, der forårsages af sygdom Sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, som en følge af en allerede eksisterende sygdom Bestående mén. 8.4 Overfald Dækning 8.4.1

16 Dersom forsikrede under rejsen udsættes for forsætligt overfald med personskade til følge, dækker forsikringen med det beløb, en skadevolder ville blive dømt til at betale i henhold til den danske erstatningsansvarslov, for et overfald sket under lignende omstændigheder i Danmark. Dog begrænset til følgende: Varigt men Tandbehandling Svie og smerte 8.5 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab, helbredelsesudgifter, tort, tab af forsørger samt udgifter, der har til formål at sikre eller forbedre skadelidtes funktionsevne tandskade, i det omfang der er dækning under punkt 8.9, Dersom overfaldet er begået af en rejseledsager, uanset om denne er dækket af GoSafe eller ej Dersom forsikrede uden rimelig grund har udsat sig selv for denne risiko Dersom overfaldet er sket i forbindelse med en strafbar handling udført af forsikrede Skader på ting. 8.6 Dødsfald Når et af forsikringen dækket ulykkestilfælde medfører den forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den sum for dødsfald, der står angivet i punkt 8.1, med fradrag af en eventuel tidligere udbetalt ménerstatning Hvis forsikrede på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden er 15 år eller derunder, reduceres forsikringssummen for dødsfald anført i punkt 8.1 med 50 % Medmindre andet skriftligt er aftalt med GoSafe, udbetales dødsfaldserstatning i følgende prioriterede rækkefølge således, at en efterstående først kommer i betragtning, dersom forudgående ikke eksisterer/er i live: ægtefælle, børn, samlever, forsikredes arvinger. 8.7 Undtagelser: Forsikringen dækker ikke: Død der skyldes sygdom. 8.8 Generelle undtagelser vedrørende ulykkesdækningen (død og mén):

17 8.8.0 Er ulykkestilfældet opstået i forbindelse med udøvelse af al flyvning, undtagen som betalende rejsende med rute- eller charterfly, al professionel sportsudøvelse, ekspeditioner, dykning dybere end 45 m., bjergbestigning, faldskærmsudspring, (dog ikke tandemspring med instruktør), racerløb af enhver art, alpint skiløb samt andre lignende sportsgrene ydes ingen dækning For ulykkestilfælde opstået i forbindelse med luftfart, ydes der alene erstatning for ulykker, der rammer den forsikrede som passager i luftfartøjer med nationalitetsbetegnelse. 8.9 Tandskade Den maksimale dækning er kr Tandskader, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde, dækkes kun i det omfang behandlingen ikke dækkes fra anden side. Det er en forudsætning for dækning af tandskader, at behandlingen er forhåndsgodkendt af GoSafe og påbegyndes snarest muligt efter ulykken Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Tandskader, der opstår ved tygning, uanset årsagen til tyggeskaden Udgifter til tandbehandling, der er foretaget mere end 3 år efter ulykkestilfældet. 9 Privatansvar 9.0 Den maksimale erstatning er: Personskade 5 mio. kr. Tingskade 2 mio. kr. 9.1 Forsikringen dækker det erstatningsansvar, forsikrede bliver pålagt af myndighederne i opholdslandet. Dette gælder også en evt. senere fastsættelse af erstatning. 9.2 De summer, der er anført i punkt 9.0, danner højeste grænse for GoSafes forpligtelse(r) efter en enkelt forsikringsbegivenhed, selvom ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af én eller flere forsikringer i GoSafe. 9.3 Herudover dækkes omkostninger i forbindelse med afgørelse af erstatningsspørgsmål, forudsat at disse på forhånd er aftalt med GoSafe. 9.4 Skader på feriebolig og/eller hotel under forudsætning af, at de beskadigede ting har været i forsikredes varetægt. For skader under dette punkt, gælder en selvrisiko på 500 kr. pr. skade. 9.5

18 Forsikrede må aldrig selv anerkende erstatningspligt eller godkende et erstatningskrav. Overlad det til GoSafe at tage stilling hertil. I modsat fald kan du risikere selv at måtte betale erstatning, herunder for skadetilfælde, hvorunder du måske slet ikke kunne gøres ansvarlig for det skete. GoSafe skal omgående informeres om skadehændelsen og vil herefter træffe bestemmelse om sagens videre behandling. 9.6 Undtagelser Forsikringen yder ikke erstatning for ansvar: Opstået i arbejds- eller erhvervsforhold For skader på eller tab af egne ting For skader som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden vis har påtaget sig et videregående ansvar end det, der gælder efter de almindelige regler om erstatningsansvar udenfor kontraktforhold For skader på ting, som forsikrede har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller på anden måde har i sin varetægt, bortset fra de under punkt 9.4 nævnte situationer For skader hvor forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom For skader forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, luft- eller søfartøj med motor, eller ethvert søfartøj, der er over 3 meter langt For skader forvoldt over for familie eller rejseledsager For skader forvoldt af dyr. 10 Bagage/bagageforsinkelse 10.0 Bagage Den maksimale erstatning er på kr. pr. person og maksimalt kr. pr. police med en selvrisiko på 600 kr. pr. skade pr. person En enkelt genstand med tilbehør (f.eks. kamera med udstyr) erstattes maksimalt med 50 % af den gældende forsikringssum, uanset at der måtte være tegnet flere dækninger i GoSafe for genstanden Forsikringen dækker: Økonomisk tab opstået som en følge af al form for tyveri og beskadigelse af forsikredes bagage.

19 Bortkomst af indskrevet bagage En selvrisiko samt bonustab ved en dækningsberettiget skade, der ligeledes er dækket af forsikredes indboforsikring Begrænsninger: I tilfælde af tyveri fra kabinen i aflåst motorkøretøj, båd, camper eller campingvogn er dækningen begrænset til 50 % af den dækningssum, der er anført i punkt Denne undtagelse gælder dog ikke, dersom tyveriet sker fra et fastmonteret, aflåst og fra kabinen separeret bagagerum, eller aflåst boks i båd, motorkøretøj eller campingvogn Rede penge, rejsechecks, værdipapirer og lignende værdigenstande er kun dækket i tilfælde af tyveri, hvor forsikrede bærer genstandene på sig. Erstatningen herfor er maksimalt 500 kr Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Billetter, pas og kreditkort. Se punkt 6 Rejsedokumenter Glemte, tabte eller forlagte genstande Proteser, Pc er herunder tilbehør, tv-apparater, mobiltelefoner, både, windsurfere, surfbrætter, og genstande som bruges erhvervsmæssigt, samt transportmidler, herunder cykler og tilbehør hertil Tyveri af fotoapparat, videokamera, Pc er herunder tilbehør, mobiltelefon samt tv-apparat fra indtjekket bagage Tyveri fra uaflåst feriedomicil, motorkøretøj, tog, fly, bus, båd, camper, campingvogn eller fra forladt telt Tyveri af bagage, der ikke er under effektivt opsyn. Efterladt bagage (også i kortere tid) udenfor feriedomicil, motorkøretøj, campingvogn eller lignende anses ikke for effektivt opsyn Tyveri af fotoudstyr, smykker, Cd er, DVD'er, Cd og walkman samt andre tyveritækkelige ting fra feriebolig/hotel med mindre der er konstateret synlige tegn på voldeligt opbrud Tab eller beskadigelse af bagage der sendes med særskilt transportmiddel uafhængig af forsikredes rejse.

20 Bagageskader der skyldes dårlig emballering samt almindelig slitage, ridser, skrammer etc. af kufferter eller tasker hvis brugsværdien derved ikke er væsentligt forringet, samt skader på ski, snowboard, o. lign. opstået under skiløb Indirekte tab Tab som følge af misbrug af rejsechecks eller betalingskort Erstatningskøb der allerede er erstattet i medfør af bagageforsinkelsesdækningen i punkt Der gælder følgende regler for opgørelse af skader under punkt 10: Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mindre end to år gamle, erstattes med prisen for tilsvarende nye genstande Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mere end to år gamle, erstattes med det beløb, det vil koste at genanskaffe genstanden, med fradrag for alder, brug, mode, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder For genstande, hvor alder og købspris ikke kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.), er GoSafe berettiget til at fastsætte erstatningen skønsmæssigt GoSafe er berettiget til at erstatte in natura, men er ikke forpligtet hertil GoSafe er berettiget til at lade beskadigede genstande reparere eller at udbetale et beløb til forsikrede svarende til det, det koster at lade genstanden reparere For tab af båndoptagelser (inkl. videofilm), film, manuskripter, tegninger og lignende dækkes alene værdien af råmaterialet Særlig bestemmelse: Bagage bortkommet i transportselskabets varetægt anses først som bortkommet 30 dage efter, at bortkomsten er anmeldt til transportselskabet Bagageforsinkelse Den maksimale erstatning er kr., dog max 400 kr./døgn. Der er ingen selvrisiko på bagageforsinkelse I tilfælde af at forsikredes indskrevne bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til forsikredes ankomst til et bestemmelsessted udenfor Danmark, dækker forsikringen rimelige, nødvendige og dokumenterede ekstraudgifter til erstatningskøb svarende til det savnede.

21 Det er en betingelse for erstatning, at original dokumentation for forsinkelse samt kopi af billetter og indtegningsbeviser fra rejsebureauet og/eller flyselskabet foreligger Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Erstatningskøb der foretages efter, at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet. 11 Fællesbetingelser 11.0 For forsikringen gælder tillige Lov om Forsikring samt Lov om Forsikringsaftaler. De nedenfor anførte bestemmelser og undtagelser gælder for hele denne forsikring (punkt 1-11) Det er en betingelse for oprettelse af forsikringen, at den forsikrede er berettiget til ydelser i henhold til Lov om Sygesikring samt det blå EU-sygesikringskort Denne forsikring kan ikke tegnes for rejser, hvor formålet er alpint skiløb i mere end 25 % af rejsedagene, medmindre tillægget "alpint skiløb" er tegnet Forsikringen dækker i det geografiske område, der er anført på policen. Det er en forudsætning for dækning, at forsikringen er oprettet for det korrekte geografiske dækningsområde Denne forsikring kan maksimalt oprettes for en forsikringsperiode på 18 måneder. Ved længere ophold kontakt venligst GoSafe Medmindre andet er specielt angivet, danner de anførte forsikringssummer for de enkelte deldækninger (punkter) maksimumgrænse for GoSafes erstatningspligt for alle skader, der indtræffer under de respektive dækninger i forsikringens løbetid Der ydes erstatning for begivenheder, der opstår i forsikringsperioden forudsat, at præmien er indbetalt før afrejsen. Dersom hjemkomsten forsinkes uden egen skyld, forlænges forsikringsperioden uden betaling af tillægspræmie med op til 14 dage Dersom forsikringen ophæves før udløb, tilbagebetales differencen imellem den præmie, der skulle være betalt for den kortere dækningsperiode og den præmie, der er betalt, med fradrag af et ekspeditionsgebyr på 200 kr. pr. person, dog maksimalt 400 kr. pr. police. Beløb på 100 kr. og derunder refunderes ikke, ligesom der ikke refunderes præmie for forsikrede, som er hjemtransporteret eller rejst hjem på GoSafes regning. 11.8

22 Forsikrede er forpligtet til at fremskaffe og afgive de oplysninger, der er nødvendige for at GoSafe kan afgøre, om skaden er dækningsberettiget og i hvilket omfang. Det vil f.eks. være originale politirapporter, tredjeparts erklæringer fra f.eks. guider, hotelpersonale Det er en forudsætning for dækning: - at alle forsikrede er opført med korrekt alderskategori baseret på alder ved policeperiodens start. Personer, som er fyldt 70 år ved policeperiodens start kan ikke opnå dækning hos GoSafe Ved enhver skade: Har GoSafes læge ret til at søge oplysninger om forsikredes helbredstilstand og behandling hos læger eller hospitaler, der har behandlet forsikrede, og om nødvendigt drøfte forhold, oplyst overfor GoSafe med disse. GoSafe garanterer fuld diskretion omkring sådanne oplysninger Har GoSafe ret til at kræve, at forsikrede lader sig undersøge af GoSafes læge, eller en af GoSafe udpeget læge. Ved dødsfald har GoSafe ret til at kræve obduktion. GoSafe vil i givet fald betale alle omkostninger til ovennævnte Forsikrede er forpligtet til at fremvise original dokumentation for udgifter eller skader, der søges erstattet, herunder originale købskvitteringer, garantibeviser, politikvittering, rapport fra transportselskabet m.v Udgifter til transport, der ikke er arrangeret af GoSafe, dækkes maksimalt med de omkostninger, GoSafe ville have haft ved at arrangere den tilsvarende transport, dog betales maksimalt et beløb svarende til billetprisen for rutefly - maksimalt økonomiklasse. Se dog punkt A Rettigheder i henhold til denne forsikring kan ikke pantsættes eller overdrages uden GoSafes skriftlige samtykke I tilfælde af udbetalinger i henhold til nærværende forsikring, indtræder GoSafe i alle forsikredes rettigheder i så henseende. GoSafe er berettiget til at søge regres hos tredjemand i det omfang, GoSafe har udbetalt erstatning. Omkostningerne i forbindelse med eventuelt regressøgsmål dækkes af GoSafe Erstatning udbetales efter, at GoSafe har modtaget de oplysninger, der anses for nødvendige for at fastslå GoSafes erstatningsforpligtelser Afsnit B vedrørende "Forhold i skadetilfælde" udgør en integreret del af disse forsikringsbetingelser Forsikringen dækker ikke:

23 Krav fremkaldt af forsikrede ved forsæt eller grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse, eller under påvirkning af narkotika, medicin eller andet euforiserende middel, medmindre det godtgøres, at skaden ikke har forbindelse hermed. Denne undtagelse gælder enhver dækning under nærværende forsikring, uanset forsikredes sindstilstand på skadetidspunktet Krav opstået i forbindelse med forsikredes deltagelse i videnskabelige ekspeditioner eller under udøvelse af professionel sport Indirekte tab Piloter og co-piloter under flyvning Krav der opstår som en direkte eller indirekte følge af: Strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af en offentlig myndighed. Se dog punkt og Enhver udgift efter hjemkomst til Danmark. Se dog punkt og Erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring eller den offentlige rejsesygesikring. Denne undtagelse gælder ikke ulykkesdækningen, jf. punkt Force majeure af enhver art Dækning i tilfælde af krig: Forsikringen dækker ikke skade opstået direkte eller indirekte som en følge af krig eller krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog op til 24 timer fra starten af begivenhederne i dette punkt Evakuering: Dersom der opstår overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstand, mens forsikrede befinder sig i landet, dækker forsikringen evakuering til nærmeste sikre destination i henhold til Udenrigsministeriets anbefaling samt ekstraudgifter på maksimalt kr. Transporten skal finde sted ved først given lejlighed efter ministeriets anbefaling Dersom forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til 3 måneder betalte og dokumenterede ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport med op til kr., samt ekstraudgifter til fortæring med op til 500 kr. pr. døgn. Det er en betingelse for dækningen, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge det danske Udenrigsministeriums opfordring til evakuering Undtagelser til 11.19:

24 Foranstaltninger med hensyn til transport kan være begrænset i lande, der ligger i krig eller lignende. GoSafe er ikke ansvarlig for, i hvilket omfang transport kan foregå, men vil i sådanne tilfælde, hvor hjælp er nødvendig, samarbejde med det danske Udenrigsministerium Dækning ved brug af radioaktivt materiale: Forsikringen dækker ikke skade opstået direkte eller indirekte som en følge af brug af radioaktivt materiale Klager: Er du - efter at have drøftet problemet med os - fortsat ikke enig i vores sagsbehandling eller resultatet heraf, kan du klage til vores klageansvarlige: GoSafe Att: Den klageansvarlige enhed A.C. Meyers Vænge København SV Mail: Er du fortsat ikke enig i vores afgørelse, har du mulighed for at klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaardsgade København V hverdage mellem og Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring. Du har endvidere mulighed for at klage online. Du kan læse mere om dine muligheder på Værneting: Sagsanlæg mod GoSafe skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret i København. Afsnit D: Instructions to doctors and/or hospitals The bearer of this GoSafe Travel Insurance Policy is covered against Hospital and Medical Expenses up to the amounts insured as mentioned in these policy conditions. The cover relates to expenses as a consequence of accidents occurring to the bearer during the period of Insurance and/or unforeseen illnesses which arise during that period. Should you wish to consult us regarding treatment of the Insured and/or policy matters, please do not hesitate to contact our 24-hours Emergency Assistance Company: GoSafe Alarm A.C. Meyers Vænge København SV Telefon Telefax

25 CVR-nr Bills and indemnification form should be forwarded to GoSafe in Denmark. Please indicate on the bills in which way payment has to be made. On behalf of the persons insured by this insurance scheme and GoSafe, we hereby thank you in anticipation for your co-operation.

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 870

Flex business. Forsikringsbetingelser 870 Flex business Forsikringsbetingelser 870 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse A Fællesbetingelser 3 B Forhold i skadetilfælde 5 C Grunddækning og tillægsdækninger 7 Grunddækning 7 2. Sygdom 7 3. Syge-

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned BUSRE jseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 759 Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned s i k k e r h e d u d o v e r a l l e g r æ n s e r Betingelser nr. 759 Kære Gouda-kunde Dette hæfte består

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup,

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser Generelle bestemmelser A. Risikoforandring B. Anmeldelse af skade C. Hvilken dokumentation skal bruges? D. Anden forsikring E. Generelle undtagelser F. Krigs-, jordskælvs-

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ÅRSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 721 Til ferierejser i Europa af maksimalt 1 måneds varighed For rejsende, der er dækket af det gule kort Denne forsikring er en tillægsforsikring til rejsende

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Udstationeringsforsikring

Udstationeringsforsikring Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser 775 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Afsnit A Fællesbetingelser 3 Afsnit B Forhold i skadetilfælde 5 Afsnit C Generelle forsikringsbetingelser 7

Læs mere

De har valgt rigtigt med Deres nye Opel. De ejer nu en bil, der står for køreglæde, pålidelighed,

De har valgt rigtigt med Deres nye Opel. De ejer nu en bil, der står for køreglæde, pålidelighed, Opel Assistance Opel Assistance De har valgt rigtigt med Deres nye Opel. De ejer nu en bil, der står for køreglæde, pålidelighed, komfort og sikkerhed. I den generelle sikkerhed indgår der individuel service,

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10 90 30 eller kontakt

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170 Tillægsforsikring TILLÆGSFORSIKRING 1 BAGAGE 1.0 Forsikringssum DKK 10.000,- pr. person. 1.1 Hvem dækkes udgifter for? 1.2 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsselskab... 2 Falck Global Assistance... 2 Har du brug for akut hjælp?... 2 Rejsehjælp... 2 Vil du anmelde en skade?... 2 Har du

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Årsrejseforsikring Verden

Årsrejseforsikring Verden være gyldigt. or finansielle virksomheder, kan Årsrejseforsikring Verden Rejseråd og forsikringsbetingelser inger et til Europæiske er præcise og nger. fgives forkerte svar, som kan edømmelse, kan erstatningen

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere