Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby"

Transkript

1 Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus med udbud i Viby J. Undervisningen vil finde sted på Sønderhøj 30 i Viby J. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om udbuddet opfylder alle de kriterier, der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Praktikpladser (kriterium 2) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus. Der er tale om en allerede godkendt uddannelse, jf. bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) nr. 700 af Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet beslutter på den baggrund, om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog, at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Sidst i dette kapitel fremgår det, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af en ansøgning med tilhørende bilag fra Erhvervsakademi Aarhus. I ansøgningen har uddannelsesinstitutionen skullet redegøre for og dokumentere, hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Poul Windahl Ladekjær, cand.merc. Selvstændig virksomhedskonsulent. Censor på markedsføringsøkonomuddannelsen og tidligere afdelingsleder for de korte videregående uddannelser på Svendborg Handelsskole. Har undervisningserfaring fra bl.a. markedsføringsøkonomuddannelsen og hhx. 5

6 Thomas Hanke, BA jur. Iværksætter og direktør for hotelrengøringsfirmaet Specialised, varetager primært opgaver inden for salg og implementering. Tidligere administrerende direktør for Quality Airport Hotel Dan. Underviser i juridiske fag på erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel ved Hotel- og Restaurantskolen i København. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Caspar Theut og evalueringsmedarbejder Mia Holm Andreasen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport, som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektlederne Christian Moldt og Kirstine Westh Larsen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af EVA s skriftlige vejledning, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår 6

7 af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Udbuddets geografiske dækningsområde udgøres af Aarhus og Syddjurs Kommuner. Ansøgeren har redegjort for, at dimittenderne vil kunne varetage arbejde med at udvikle, planlægge, realisere og levere serviceydelser nationalt og internationalt inden for brancherne oplevelses- og attraktionsturisme, hotel- og restaurationsbranchen, kultur, forlystelser, sport og serviceindustrien. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har udarbejdet en grundig behovsanalyse, hvori det er sandsynliggjort, at der er behov for udbuddet. Ekspertpanelet baserer denne vurdering på, at ansøgeren har henvist til et arbejdsmarkedsoverblik fra 2012 udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som bl.a. viser, at ledigheden i Region Midtjylland er faldende, og at den forsat forventes at falde i Desuden har ansøgeren redegjort for nøgletal, der bl.a. viser, at 95 % af dimittenderne med bopæl i dækningsområdet i 2008 var i beskæftigelse. Derudover har ansøgeren redegjort for, at tal fra Uddannelsesguidens hjemmeside viser, at 86 % af dimittenderne på landsplan i 2008 var enten i beskæftigelse eller i gang med videreuddannelse. Desuden har ansøgeren redegjort for Aarhus Kommunes erhvervsplan Viden til vækst, som indeholder indsatsområderne kultur og oplevelser og oplevelsesøkonomi. Ekspertpanelet vurderer, at erhvervsplanen vil have en positiv virkning på de nævnte brancher og derved kan give mulighed for større efterspørgsel efter udbuddets dimittender. 8

9 Ekspertpanelet vurderer, at aftagere, dimittender og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde for at tilpasse udbuddet til aftagernes behov. Ekspertpanelet baserer denne vurdering på, at der til udbuddet bl.a. vil blive nedsat et uddannelsesudvalg med repræsentanter udpeget af henholdsvis Horesta og Dansk Erhverv, Aarhus Universitet, arbejdstagerorganisationer, undervisere og studerende. Desuden har ansøgeren redegjort for, at der vil blive etableret et advisory board, hvor der vil være repræsentanter for både offentlige og private arbejdspladser, studerende, dimittender, undervisere og koordinatorer. Hertil kommer, at uddannelseschefen vil holde minimum to årlige dialogmøder med aftagerorganisationer, brancher og større aftagere, hvor der vil blive diskuteret bl.a. beskæftigelse, kompetencekrav og efteruddannelse. Desuden vil ansøgeren inddrage aftagere som gæsteundervisere i forbindelse med relevante emner eller virksomhedsbesøg. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 og følgende bilag: Bilag K1.1: Viden til vækst. Erhvervsplan for Aarhus 2010, 2017, 2030 Bilag K1.2: Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Bilag K1.3: Publikation om Ny vækst i turismen sep Bilag K1.4: Relevante brancher Bilag K1.5: Arbejdsmarkedsoverblik 2. halvår 2012 Midtjylland, arbejdsmarkedssty relsen Bilag K1.6: Nøgletal beskæftigelsestabeller C1 og C2 Bilag K1.7: Vejledning til praktikopfølgning og evaluering Bilag K1.8: Eksempel på aftagerkontakt afrapportering mfø Bilag K3.2: Kernefagene og specialets ECTS fordeling. 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at der i 2016, 2017 og 2018 vil være behov for henholdsvis 54, 81 og 108 praktikpladser. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgerens erfaringer med at sende studerende i praktik danner et godt grundlag for at tilvejebringe de nødvendige praktikpladser. Ansøgeren har redegjort for, at der, i kraft af at udbudsstedet har andre uddannelser med praktikforløb, er etableret et stort netværk af virksomheder i ind- og udland, og at der potentielt er 60 virksomheder inden for relevante brancher, der vil kunne tilbyde praktikpladser. Ansøgeren har redegjort for, at Erhvervsakademi Aarhus havde studerende i praktik i 2011/12 fordelt på 650 virksomheder, og at der inden for det merkantile område har været flere praktikpladser, end der har været behov for, hvilket ekspertpanelet finder positivt, da det indikerer, at udbudsstedet kan skaffe de fornødne praktikpladser. Ekspertpanelet vurderer desuden, at ansøgeren har organiseret praktikpladsindsatsen på en hensigtsmæssig måde, som vil understøtte, at praktikpladserne kan tilvejebringes. Denne vurdering bygger ekspertpanelet på, at ansøgeren har redegjort for, at der til udbuddet er tilknyttet en praktikkoordinator, hvis overordnede ansvar er at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal praktikpladser. Desuden er praktikkoordinatoren ansvarlig for at kontakte virksomheder for at gøre dem opmærksom på det nye udbud og for løbende at sikre, at de studerende er informerede og tager initiativ til at opsøge virksomheder. Derudover skal praktikkoordinatoren sammen med det internationale kontor sikre, at de studerende har mulighed for at gennemføre praktikforløb i udlandet. Endelig vurderer ekspertpanelet, at det er positivt, at ansøgeren har redegjort for udbudsstedets planer om at igangsætte en række aktiviteter for at skaffe det fornødne antal praktikpladser og orientere om praktikforløbene. Eksempelvis har ansøgeren beskrevet, at der udarbejdes to forskellige foldere til henholdsvis de studerende og virksomhederne, der informerer om praktikforløbet. Ansøgeren har desuden redegjort for, at de studerende bliver tilbudt et praktiksøgningskursus afholdt af udbudsstedets karrierecenter, hvilket bl.a. indebærer praktisk træning i at udarbejde ansøgninger og gå til jobinterviews. Derudover har ansøgeren redegjort for, at praktikkoordinatoren holder møder med de studerende, inden de skal søge praktikpladser. Dokumentation 10

11 Ansøgningens redegørelse for kriterium 2 og følgende bilag: Bilag K1.7: Bilag K2.1: Bilag K2.2: Bilag K2.3: Bilag K2.4: Bilag K2.5: Bilag K2.6: Bilag K2.7: Bilag K2.8: Vejledning til praktikopfølgning og evaluering 'Råd og vink' guide, som underviserne kan få inspiration af Oversigt nuværende praktikvirksomheder Relevante praktikvirksomheder i dækningsområdet serviceøkonom Beskrivelse af Karrierecentret Forventet form på jobsøgning, eksempel fra finansbachelor Eksempel på Erhvervsakademiets folder om praktik Eksempel på oplysningsfolder til studerende Eksempel på oplysningsfolder til virksomheder. 11

12 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer, praktik, specialefag og et afsluttende eksamensprojekt. Ansøgeren har redegjort for, at undervisningen vil foregå som en kombination af holdundervisning, individuelt arbejde og projektarbejde, hvor den sidstnævnte del vil indeholde flerfagligt gruppearbejde med vejledning og møder med virksomheder. Ekspertpanelet vurderer de valgte arbejdsformer positivt og finder i den forbindelse særligt projektarbejdsformen relevant med henblik på at nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen. Derudover vil undervisningen bestå af temaarbejde og gæsteforelæsninger. Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så de studerende vil kunne nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen. Ekspertpanelet baserer vurderingen på, at ansøgeren har redegjort for, at tilrettelæggelsen af udbuddet vil tage afsæt i Erhvervsakademi Aarhus pædagogiske platform, der består af tre elementer, henholdsvis læringsforståelse, dannelsesideal og principper for studiernes udformning og tilrettelæggelse af undervisningen. Ansøgeren har redegjort for, at den pædagogiske platform bl.a. beskriver, at de studerendes erfaringer fra praksis skal inddrages i undervisningen, og at de studerende skal have medansvar for deres egen læring. Desuden beskrives brugen af forskellige undervisningsformer, og der gøres rede for, at der vil blive anvendt varieret pædagogik, hvor der er fokus på dialog, diskussion og projektarbejde. Ekspertpanelet finder yderligere, at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Ansøgeren har redegjort for, at det primært vil være kortere studieophold, praktik og det afsluttende eksamensprojekt, som det vil være oplagt at gennemføre i udlandet. Ansøgeren har redegjort for, at udbudsstedet har eksisterende samarbejder med uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Malaysia og Tanzania, og at der derudover er et samarbejdsprojekt under udvikling med en uddannelsesinstitution i Holland, hvor det vil være muligt for de studerende at modtage fagundervisning. Ansøgeren har yderligere redegjort for, at udlandsophold vil være særligt oplagt i forbindelse med praktikforløbet, og fremhæver, at der er etableret samarbejde med flere praktikvirksomheder i henholdsvis England, Malaysia, Canada, Kina og Tanzania, som er relevante for udbuddets studerende. Desuden fremhæver ansøgeren, at der på 2. semester gennemføres en studietur til udlandet, hvor underviserne planlægger virksomhedsaktiviteter. Derudover 12

13 skal de studerende udarbejde en tværfaglig projektopgave med fokus på en international problemstilling. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag K3.1: Pædagogisk platform for Erhvervsakademi Århus Bilag K3.2: Kernefagene og specialets ECTS fordeling Bilag K3.3: Medlemsoversigt Business Club Århus Bilag K3.4: Valgfrie uddannelseselementer/specialer. Bilag K4.5: Oversigt over EAAs internationale samarbejdspartnere, december

14 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervseller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra relevante beskæftigelsesområder og ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Ekspertpanelet baserer denne vurdering på, at ansøgeren har redegjort for, at Erhvervsakademi Aarhus ved uddannelsens opstart vil indgå en partnerskabsaftale med De Danske Erhvervsakademiers Videncenter for Turisme og Oplevelser (DATE). DATE har til formål at forbedre erhvervsakademiuddannelserne inden for fagområdet oplevelsesøkonomi. DATE tilbyder bl.a. udbuddet adgang til litteraturpakker med forsknings- og faglitteratur. Hertil stiller DATE sit netværk og sine erfaringer med udvikling og gennemførelse af erhvervsfremme- og kompetenceudviklingsprojekter i ind- og udland til rådighed for udbuddet. DATE tilbyder desuden konferencer og messer inden for fagområderne turisme og oplevelsesøkonomi til underviserne. DATE samarbejder med netværket Turismeforskerne i Danmark, hvor det bl.a. vil være muligt for undervisere at deltage i foredrag, debatter og lukkede seminarer. Endelig holdes årligt konferencen Service Economy Conference med faglige indlæg fra branchens foregangspersoner om den nyeste viden inden for oplevelsesøkonomi, hvor undervisere og primært studerende deltager. Ansøgeren har desuden redegjort for, at udbudsstedet forventer at tilkøbe ekstra ydelser, bl.a. i form af erhvervs- og turismefremmende projekter og forretningssimuleringspillet Business Simulation Cup The Academy Battle, som er et simuleringsspil inden for områderne turisme, hospitality, travel og finans. Ekspertpanelet finder det desuden positivt, at der vil tilgå udbuddet viden fra aftagerfeltet, ved at relevante aftagere vil blive benyttet som gæsteundervisere. Desuden finder ekspertpanelet det positivt, at alle udbydere af uddannelsen årligt deltager i en konference, hvor den nyeste viden fra relevante brancher og erhverv præsenteres, og at der to gange årligt holdes en konference af en uges varighed, hvor de studerende og eksterne virksomhedskontakter undervises i praksisnære emner inden for fagområdet oplevelsesøkonomi. Desuden vurderer ekspertpanelet, at udbuddet vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde, da ansøgeren har redegjort for, at der i 2013 vil blive etableret en udviklingsafdeling på Erhvervsakademi Aarhus, hvor der bliver udarbejdet en videnstrategi og handlingsplan med fokus på udvikling og evidensbasering i henhold 14

15 til Frascati-manualen. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag K1.7: Vejledning til praktikopfølgning og evaluering Bilag K2.1: 'Råd og vink' guide, som underviserne kan få inspiration af Bilag K3.3: Medlemsoversigt Business Club Århus Bilag K4.1: Studenteraktivitet 2011 EAAA Bilag K4.2: Oversigt over undervisere på EAA med relevant erfaring for Serviceøko nom Bilag K4.3: Program for studietur til New York 2011 Bilag K4.4: Program IT-days 2012 Bilag K4.5: Oversigt over EAAs internationale samarbejdspartnere Dec Bilag K4.6: Bøger skrevet af undervisere på EAA i 2010 og 2011 Bilag K4.7: Skema til udviklings- og efteruddannelsesplan Bilag K4.8: Samarbejdsaftale med Handelshøjskolen, Århus Universitet, nuværende Bilag K4.9: Samarbejdsaftale med Handelshøjskolen, Aarhus Universitet udkast til fremtidig aftale Bilag K4.11: Eksempel på undervisning i efter-/videreuddannelse. 15

16 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at der er flere uddannelser på udbudsstedet, som ekspertpanelet vurderer er fagligt beslægtede med udbuddet. Det drejer sig om erhvervsakademiuddannelsen til finansøkonom (309 STÅ), professionsbacheloruddannelsen til finansbachelor (215 STÅ) og i særlig grad erhvervsakademiuddannelsen til markedsføringsøkonom (465 STÅ) og professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring (139 STÅ). Ekspertpanelet vurderer, at disse uddannelser er med til at understøtte udbuddets faglige miljø. Ekspertpanelet vurderer, at undervisningen vil blive gennemført af undervisere, som vil kunne sikre et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ekspertpanelet baserer denne vurdering på, at ansøgeren har vedlagt CV er for 30 udvalgte undervisere, som alle er lektorbedømt, og som alle har en videregående uddannelse på kandidatniveau. Ekspertpanelet finder desuden, at underviserne besidder erhvervs- og professionskompetencer, som er relevante med hensyn til at undervise på udbuddet. Eksempelvis er der undervisere, der har erhvervserfaring som henholdsvis salgs- og marketingschef, selvstændig i restaurations- og hotelbranchen og finansiel controller. Ekspertpanelet finder det derudover positivt, at der vil blive ansat en eller to nye undervisere for særligt at sikre de nødvendige kompetencer inden for fagområderne sport, event og hotel- og restaurationsmanagement og turisme, hvilket er flere af hovedområderne i specialefagene. Ekspertpanelet finder det desuden positivt, at ansøgeren har redegjort for, at alle undervisere er tilknyttet faggrupper, som udveksler erfaringer og diskuterer aktuelle emner. Afslutningsvis finder ekspertpanelet det positivt, at underviserne løbende har mulighed for at deltage i international udveksling. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag K2.1: 'Råd og vink' guide, som underviserne kan få inspiration af Bilag K3.1: Pædagogisk platform for Erhvervsakademi Århus Bilag K4.2: Oversigt over undervisere på EAA med relevant erfaring for Serviceøko nom Bilag K4.7: Skema til udviklings- og efteruddannelsesplan

17 Bilag K5.1: Bilag K5.2: Bilag K5.3: Bilag K5.4: Bilag K5.5: Profil for to nyansættelser i forbindelse med Serviceøkonom Program, seneste konference via fra forskning til udvikling Kursusforløb i Cooperative Learning Pædagogisk uddannelse til undervisere Tips til variation af undervisningen. 17

18 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at det for at udbyde erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel er nødvendigt, at de studerende, foruden de almene studiefaciliteter, har adgang til ERP-faciliteter (enterprise ressource planning), som dækker over administrationssystemer til virksomheder. Ansøgeren har redegjort for, at der vil blive etableret adgang til en server med ERPfaciliteter, som skal benyttes til specialfaget hotel- og restaurantmanagement. Ansøgeren har desuden redegjort for, at der på udbudsstedet er undervisningslokaler, som alle har digitale projektorer, trådløs netadgang og strømadgang, og to auditorier, der bruges til fx gæsteforelæsninger, fællesforelæsninger og tværfaglige aktiviteter. Derudover er der indrettet lokaler som åbne miljøer til studie- og gruppearbejde og et videoog lydstudie. Ansøgeren har desuden redegjort for, at læringsplatformen Fronter benyttes af både undervisere og studerende, bl.a. til at dele dokumenter og viden. Endelig har ansøgeren redegjort for, at der er adgang til et bibliotek. På baggrund af dette vurderer ekspertpanelet, at det er sandsynliggjort, at ansøgeren råder over de faciliteter og ressourcer, som er nødvendige for, at de studerende kan realisere uddannelsens mål for læringsudbytte. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 samt supplerende dokumentation. 18

19 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har sandsynliggjort, at der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af, at ansøgeren har redegjort for, at kvalitetssikringen vil følge de procedurer, som er fastlagt i institutionens generelle kvalitetssikringsmodel. Ansøgeren har redegjort for, at denne model består af to grundsten, henholdsvis en kvalitetsplan og en kvalitetsberetning, hvilket indebærer fastsættelse af kvalitetsmål, løbende dokumentation af uddannelsens drift og udvikling samt udarbejdelse af en handlingsplan med indsatsområder. Uddannelseslederen og rektor holder et årligt møde med udgangspunkt i kvalitetsplanen og -beretningen, hvor indhold og form drøftes og vurderes. Det løbende kvalitetsarbejde af udbuddet består i, at der gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og udvikle udbuddet, at interne og eksterne interessenter inddrages, og at udbuddet gør brug af den viden, der indhentes. Ekspertpanelet vurderer, at der foretages en systematisk evaluering af undervisningen. Denne vurdering baserer ekspertpanelet på, at ansøgeren har redegjort for, at kvalitetssikringen af undervisningen vil foregå ved, at de studerende årligt deltager i to spørgeskemaundersøgelser: en, som handler om de studerendes tilfredshed med uddannelsen som helhed, og en om hvert fag. Ansøgeren har desuden redegjort for, at resultaterne drøftes i uddannelsesledelsen, til lærermøder mellem uddannelseslederen og underviserne og med de studerende. Derudover har ansøgeren redegjort for, at den enkelte underviser efter hvert modul udfører en evaluering med de studerende. Evalueringsformen afgøres af underviseren og kan foregå i form af en diskussion på holdet, en spørgeskemaundersøgelse eller en drøftelse med den enkelte studerende. Desuden har ansøgeren redegjort for, at der foretages en beskæftigelsesundersøgelse blandt uddannelsens dimittender, et år efter at de har afsluttet uddannelsen. Afslutningsvis har ansøgeren redegjort for, at der udføres censorevalueringer efter hver eksamen. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har sandsynliggjort, at de studerendes praktikforløb kvalitetssikres. Denne vurdering baserer ekspertpanelet på, at ansøgeren har redegjort for en plan for opfølgning på og evaluering af praktikforløbet, der er opdelt i perioden før, under og efter forløbet. Ansøgeren har desuden redegjort for, at to tredjedele af praktikvirksomhederne besøges hvert år, og at de resterende kontaktes pr. telefon eller mail af praktikkoordinatoren. I selve praktikperioden har praktikvejlederen en samtale med den studerende om erfaringer med kvaliteten af praktikken, og ved af- 19

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse J.nr. 2008-583/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Erhvervsakademi Kolding Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: ohp@eakolding.dk jmg@eakolding.dk nfo@eakolding.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af uddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: prorektor Lars Poulsen Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-,

Læs mere