Referat fra grundvandsmøde d. 1. september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra grundvandsmøde d. 1. september 2015"

Transkript

1 NOTAT Referat fra grundvandsmøde d. 1. september 2015 Dato Dokumentnummer 3. november Følgende personer er af deres organisationer udpeget som medlemmer af grundvandsrådet i Køge. Som formand for grundvandsrådet er valgt Poul Erik Jensen (V), næstformand for Teknik- og udvalget (TMU) i Køge. Køge Kommune, TMU Poul Erik Jensen (V) Køge Kommune, TMU Niels Rolskov (Ø) Køge Kommune, (sekretær for GVR) Tine Spuur Stivang Køge Vandråd Jan Jensen Skovbo Vandsamarbejde Jørgen Morsing HOFOR Stine Bisgaard/Knud Rudolf Hansen Energiforsyningen (Køge Vand) Esben Sejer Boetius FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark) Jan Jensen Landboforeningen Gefion Hans Henning Andersen Dansk Industri Katrine Sonnichsen Danmarks Naturfredningsforening Henrik Petersen Dansk Brøndejerforening Ingrid Dyhr Frederiksen Dansk Skovforening Søren Boas Region Sjælland Stella Agger Fra Forvaltningen deltog Bjarne B. Svendsen og Peter Hegel Afbud Knud Rodolf Hansen, Hans Henning Andersen, Henrik Petersen, Ingrid Dyhr Frederiksen, Jørgen Morsing (Søren Rasmussen deltog i stedet). Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Kontakt: Peter Hegel Tlf Mail Gæster Naturstyrelsen ved: Rasmus Kolding, Jonas Gillett, Helga Ejskjær og George Concear Sted Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge. Tirsdag d. 1. september kl i byrådsstue Ivar Huitfeldt Link til referater af tidligere afholdte møder Referent Peter Hegel Side 1 / 6

2 Dato Dokumentnummer 3. november Dagsorden 1. Velkomst ved Poul Erik Jensen 2. Præsentation af ny sekretær for Grundvandsrådet, Tine Spuur Stivang Tine præsenterede kort sine kvalifikationer og arbejdsopgaver i kommunen, samt de visioner hun har for indsatsplanerne bl.a. at der bør være en opfølgning på de vedtagede indsatsplaner (IP) 3. Status ved Køge Kommune Udeståender fra tidligere møder På tidligere møde har Katrine Sonnichsen tilbudt at holde oplæg om industriens synspunkter som storforbruger. Rejsning af skov ved Kim Søderlund NST. På mødet blev det besluttet at afvente en opgørelse over områder hvor skovrejsning er uønsket, for at se om det giver mening at afholde et indlæg. Status på grundvandskortlægningen Status på grundvandskortlægningen blev præsenteret. Sidste kortlægning i kommunen (Osted kortlægningen) forventes afleveret i slut september. Status på BNBO En oversigt over de boringer hvor der kan blive udpeget et BNBO blev præsenteret. Strategien med anvendelse af BNBO er politisk besluttet af Køge Kommune. 4. Indlæg om nye muligheder for udpegning af BNBO og hvad kan det medføre af muligheder for grundvandsbeskyttelse. v/naturstyrelsen NST fremlagde først de forskellige beregningsmetoder til udpegning af BNBO. Derudover blev kommunens virkemidler for påbud efter 24 og 26a i miljøbeskyttelsesloven gennemgået. NST oplyste at den endelige beregningsmetode til udpegning af BNBO er ikke var fastlagt, men at der skulle være en løbende dialog mellem rådgiver og kommunen ved beregningerne af BNBO i kommunen. Udpegning af BNBO er foregår kommunevis til udgangen af NST s powerpoint præsentation er vedlagt referatet. BNBO er tinglyses ikke men evt. rådighedsindskrænkninger kan tinglyses på de ejendomme, der berøres af et påbud eller forbud fra kommunen. Indlægget gav anledning til en del diskussion både med hensyn til de 2 forskellige udpegninger af BNBO og de økonomiske konsekvenser ved rådighedsindskrænkninger efter 24 og 26a. NST oplyste at begge udpegninger er valide, men at en udpegning efter en numerisk grundvandsmodelberegning kan give uhensigtsmæssige oplande. Side 2/6

3 Dato Dokumentnummer 3. november Den endelige metode er dog ikke endelig fastlagt, ligesom udbuddet til beregningerne af BNBO ikke er vundet af nogen rådgiver endnu. Ved overlappende BNBO er vil der formentligt blive udpeget et pr. vandværksboring og ikke som et samlet BNBO, således at ophør af en boring ikke kræver en ny beregning for de øvrige boringer. Der udpeges kun BNBO er for boringer til almen vandforsyning og ikke for boringer til industrielt brug. Med hensyn til de økonomiske aspekter blev det bemærket at et påbud efter 24 giver kommunen mulighed for at gennemføre rådighedsindskrænkninger i hele kommunen uafhængigt, om der er fastlagt et BNBO eller ej. Ovennævnte bemærkning gav efterfølgende anledning til kommentering af udkastet til referatet. Kommunen har derfor efterfølgende bedt NST om en uddybning af emnet. NST bemærkning er indsat nedenfor i kursiv: Kommunalbestyrelsen kan efter 24 i miljøbeskyttelsesloven give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. 24 kan således anvendes til at foretage rådighedsindskrænkninger af et BNBO. 24 kan også anvendes, selv om der ikke er fastlagt et BNBO. Anvendelsen af 24 forudsætter ej heller en vedtaget indsatsplan. Den statslige fastlæggelse af BNBO er er et ikke-bindende værktøj til kommunerne. Kommuner kan pba. fastlæggelsen vælge at foretage rådighedsindskrænkninger for at beskytte boringerne til almene vandforsyningsanlæg mod miljøskadelige stoffer. Selv om et område er fastlagt som et BNBO, skal rådighedsindskrænkninger heraf altid bero på kommunens konkrete vurdering og skal derfor altid foretages på et sagligt og fagligt grundlag. Det er Natur- og klagenævnet og i sidste ende domstolene, som har kompetencen til at tilsidesætte et af kommunen udstedt forbud eller påbud efter 24 og 26 a. Pba. 26 a, der forudsætter en vedtaget indsatsplan, kan kommunen kun foretage rådighedsindskrænkninger af BNBO er til beskyttelse mod forurening af nitrat og pesticider. Dette står i kontrast til 24, som bl.a. ikke forudsætter en vedtaget indsatsplan. Sådanne påbud tinglyses ikke automatisk, men kan gøres af hensyn til at sikre rettighederne mod kommende ejere. Erstatning for rådighedsindskrænkningerne kan koste et vandværk dyrt. Ovennævnte bemærkning gav efterfølgende anledning til kommentering af udkastet til referatet fra Energiforsyningen: Økonomisk set er det langt dyrere, at skulle finde et nyt sted til en boring eller lave avanceret vandbehandling, rådighedsindskrænkelse er klart den billigst metode til at sikre rent vand på for vandværket især et lille der ikke har så mange boringer. NST oplyste at et påbud eller forbud kan påklages til Natur- og klagenævnet. Størrelsen af erstatningen kan indbringes for Side 3/6

4 Dato Dokumentnummer 3. november Taksationskommissionen i tilfælde af uenighed. Erstatningen skal betales af dem der har gavn af rådighedsindskrænkningen (oftest vandværkets forbrugere), det betyder at vandforsyningerne i visse tilfælde kan hæve prisloftet. Der findes på nuværende tidspunkt ingen sager, der er påklaget og afgjort ved klagenævnet, så der er ikke skabt en præcedens. Endelig blev det oplyst at de indtil nu beregnede BNBO er har en gennemsnitsstørrelse på 2,5 ha. Herefter gennemgik Tine de forskellige arbejdsfaser i BNBO følgegruppens arbejde, der skulle ende op med, at alle udpegede BNBO er samt metoder til erstatning skulle lægges for GVR. Der blev givet udtryk for, at GVR gerne vil indblandes og at det første udpegede BNBO bør lægges for GVR mellem fase 2 og 3 som en prøveballon. Tine viste kortet med udpegningen af indsatsområder for NST. Det blev påpeget, at der flere steder i kommunen er et problem med udpegningen som følge af forskellige udpegningskriterierne gennem tiden. NST blev spurgt om, hvad stiller kommunen op med de forskellige udpegninger og om der er en opfølgende pulje til afklaring af problemet. NST oplyste, at kortlægningen vil fortsætte på nedsat kraft efter Grunden til forskellen ligger i at kortlægningsmetoderne er udviklet. Der vil blive oprettet en national følgegruppe i 2016, der vil lave en begrænset gennemgang og revision af gamle kortlægninger. Beregningerne fra de forskellige modeller er meget spredt, så der er mange steder hvor grænsedragningen ikke passer, men der er fokus på problemet. Tine: vi skal altså søge om at blive inddraget. Kan vi selv lave noget. NST: Køge Kommune kan selv lave udpegninger, men det være på niveau med NST beregningsmetoder. Kommunen kan fortsat lave indsatsplaner efter 13 a udenfor de udpegede indsatsområder. Der blev spurgt til de gamle indsatsplaner. En opdatering af udpegningskriterierne fra 5 m lerdække til 15 m lerdække vil kræve en fornyet sagsbehandling. Med hensyn til opdatering af gamle indsatsplaner kræver det, at der er nye/ændrede aktiviteter i området. For de gamle indsatsplaner kan en ændring af grænserne være en grund til at opdatere/revidere. Det er muligt at samle de gamle indsatsplaner. 5. Gruppediskussion omkring udformning af indsatsplaner Grænsedragning mellem forskellige udpegningskriterier, hvor meget ansvar ønsker vi Skal vi udarbejde et indsatskatalog som inddrages i indsatsplanerne efter behov Hvordan skal planerne se ud Hvordan sikres at indsatserne udføres Forslag: Nedsættelse af en arbejdsgruppe der udarbejder et konkret forslag rapportstruktur og præsenterer det for rådet til godkendelse. Side 4/6

5 Dato Dokumentnummer 3. november På mødet 18. december 2014 lagde kommunen op til, at man skulle nytænke de traditionelle indsatsplaner fra en rapport for hvert område til en mere dynamisk opsætning f. eks gennem et fælles indsatskatalog. Kommunens intention med punktet var, at en arbejdsgruppe hurtigere ville kunne lave et udkast til hvordan de endelige IP skulle skrues sammen. Ideen er at der laves et indsatskatalog som beskriver, hvilket indsatser der kan udføres som grundvandsbeskyttelse i kommunen. IP skal således kun opdateres, hvis der sker ændringer af eksisterende forhold. Indsatskataloget skal kun opdateres, hvis grundlaget for indsatsen ændres. Endelig ønsker forvaltningen, at en opfølgning på opnåede indsatser årligt samles og synliggøres. Forslaget medførte en del diskussion, der meget hurtigt omhandlede hvad formålet med en indsatsplan er og hvilke indsatser der burde komme med i kataloget. Der blev derfor ikke nedsat en arbejdsgruppe. Kommunen vil derfor på et kommende møde fremlægge et forslag til design af de kommende indsatsplaner, herunder oplæg til hvordan et indsatskatalog kan udformes. 6. Etablering af et fælles vandsamarbejde for hele kommunen, som der var bred opbakning om på mødet d 18. dec Forslag: nedsættelse af arbejdsgruppe til at komme med forslag hvordan dette kan gøres. Forvaltningen foreslår repræsentanter fra Skovbo vandsamarbejde, Køge Vand og repræsentant for de private almene vandforsyninger. Baggrunden for punktet var den positive tilbagemelding på oplægget fra Skovbo Vandsamarbejde på mødet 18. december 2014 og efterfølgende debat om etablering af et vandsamarbejde, der omfattede hele kommunen. Et sådan forsøg har tidligere været forsøgt efter de gældende vedtægter for Skovbo vandsamarbejde, uden held. På baggrund af rådets holdning, vurderer kommunen, at andre muligheder for at etablere et vandsamarbejde i hele kommunen bør undersøges nærmere. Hertil blev der nedsat en styregruppe bestående af: Jan Jensen, Vandværket Lyngen, FVD, Køge Vandråd Esben Sejer Boetius, Energiforsyningen Søren Rasmussen, Skovbo Vandsamarbejde Stine Bisgaard, HOFOR Poul Erik Jensen, Køge Kommune Forvaltningen vil facilitere styregruppen og indkalde til et møde snarest. 7. Næste møde Side 5/6

6 Dato Dokumentnummer 3. november Der blev ikke aftalt en dato for næste møde, men det fremgik at rådet fandt 4 møder årligt for passende. Endelig ønskede rådet, at mindst 2 af møderne blev beslutningsmøder. Forvaltningen vender snarest tilbage med forslag for næste møde. Intet 8. Evt. Side 6/6

7 Grundvandsråd 1. september 2015

8 - Velkomst Dagsorden - Status ved Køge Kommune - Udeståender fra tidligere møder - Status på grundvandskortlægningen - Status på BNBO - Indlæg ved Naturstyrelsen: BNBO - Gruppediskussion omkring udformning af indsatsplaner - Vandsamarbejde for hele kommunen - Næste møde - Evt.

9 Status fra Køge Kommune Udeståender fra sidste møde - Indlæg v/katrine Sonnichsen fra DI - Invitere Kim Søderlundfra Naturstyrelsens lokale skovdistrikt til at fortælle om skovtilplantning og grundvandsbeskyttelse - Sprøjtemiddelstrategi og godkendelsesordning Grundvandskortlægningen

10 Afsluttes i 2015 Osted kortlægningen interessentmøde d 10/9

11 BNBO Status fra Køge Kommune - Ingen beregninger for BNBO foreligger - Naturstyrelsen udfører beregninger for BNBO omkring alle vandværksboringer 2015/ Den videre arbejdsproces, jf følgegruppens arbejde - Følgegruppen har afholdt møde marts Følgegruppen består af: Køge Vandråd(vv Lyngen og Energiforsyning) Skovbo Vandsamarbejde (Ejby vv og HOFOR) Gefion Vallø Stift

12 BNBO 10 m fredningsbælte, fysisk sikringszone 25 m dyrkningsfri zone BNBO - Geologi, hydrogeologi, indvinding, analysefrekvens af boring Politisk behandlet i TMU del af Køge Kommunes strategi for grundvandsbeskyttelse (juni 2013)

13

14 BNBO Indlæg fra Naturstyrelsen I 2015/2016 udpeges BNBO for alle indvindingsboringer

15 BNBO -arbejdsproces Fase 1 Kortlægning af forureningstrusler for alle indvindingsboringer Beregninger af BNBO for alle indvindingsboringer De beregnede BNBO præsenteres for vandværkerne Fase 2 Vurdering af beregnede BNBO -hvor er det relevant, hvad kan vi opnå? Principper for udregning af kompensation Fase 3 Beregning af kompensation/erstatning indenfor BNBO i forbindelse med påbud Vurdering af BNBO størrelse i forhold til omkostning/effekt af BNBO udlægning (proportionalitetsprincippet)

16 Indsatsplaner

17 Indsatsplaner - problemområder Forskellige årgange - udpegningskriterier Hvor meget ansvar? - 13a Opfølgende pulje? - NST

18 Indsatsplaner -indhold Indsatsplan skal jf. Indsatsplanbek. 3 indeholde: 1) Et resume af kortlægningen 2) Områder, hvor en indsats skal gennemføres 3) Foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, Retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles => rammerne for administration 4) Overvågning hvor meget og af hvem 5) Opgørelse over behovet for beskyttelse Stk. 2) Tidsplan

19 Indsatsplaner -indhold 3) Retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles => rammerne for administration

20 Kommune og direkte berørte parter: Forventningsafstemning Kommune laver udkast Indsatsplaner

21 Indsatsplaner -eksempler

22 Indsatsplaner -eksempler Indsats - Målsætning for indsats - Beskrivelse af indsats Indsats - Målsætning for indsats - Beskrivelse af indsats

23 Indsatsplaner -eksempler

24 Indsatsplaner -eksempler - I Amtets tid: kortlægningen udmøntes i indsatsplan - Følger oftest kortlægningsområdet eller del heraf - Indsatserne drukner i løse aftaler - Opnåede indsatser er ikke synlige - Eksempler fra hvor indsatsplan virker: - Lokal forankret i vandværkerne, deres værktøj til at sikre deres interesser eksempelvis 10 og 25 m zonerne kan dette gennemføres for BNBO?

25 Indsatsplaner -forslag Indhold - Fokus på indsatserne - praktisk mulig - Fokus på økonomien hvem betaler og hvor meget - Fokus på opfølgning når vi det vi vil - Fokus på kommunikation fortæl den gode historie Vandværkerne skal se det som et værktøj til deres eksisterende arbejde omkring grundvandsbeskyttelse

26 Rammerne Indsatsplaner -forslag - Opdeling af kommunen - Design af rapport - Indsatskatalog - Opdateringsformat - Selvstændig opfølgning på indsatser Arbejdsgruppe - Opdatering af eksisterende planer -evt. sammenlægning - Prioriteringsliste

27 Vandsamarbejde Fælles vandsamarbejde - Hvordan kommer vi derhen? - Arbejdsopgaver - Sløjfning af boringer, opsporende arb., Forslag kampagner, overvågning (BNBO)? - Nyt vandsamarbejde for hele kommunen Vilkår i indvindingstilladelse? - Arbejdsgruppe - Fordelingsnøgle mellem eksisterende vandsamarbejde og nye - Et eller to vandsamarbejder 48 VFL: Hvis det skønnes nødvendigt for at sikre en planmæssig udbygning af vandforsyningen og sikre en hensigtsmæssig anvendelse, kortlægning, overvågning og beskyttelse af de eksisterende vandforekomster til drikkevandsforsyning, kan miljøministeren efter forhandling med de berørte kommuner og vandforsyningsanlæg påbyde kommunalt samarbejde om vandforsyningen og påbyde samarbejde mellem almene vandforsyningsanlæg.

28 Forslag til næste møde - Indlæg v/katrine Sonnichsen fra DI - Invitere Kim Søderlundfra Naturstyrelsens lokale skovdistrikt til at fortælle om skovtilplantning og grundvandsbeskyttelse - Opfølgning på eventuelle arbejdsgrupper - Præsentation af resultater fra Osted kortlægningen? Datoforslag: start 2016 (21/1 eller 4/2)?

29 Evt. Tak for i dag

30 Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning Møde med Køge Grundvandsforum 1. september 2015 Køge Grundvandsforum, , Køge Rådhus -Besøg af Rejsehold om Vandforsyning SIDE 1

31 25 m zonen Se Naturstyrelsens Vejledning om indsatsplaner, 2015, s m zonen var en del af Grøn Vækst-lovforslaget og trådte i kraft sommeren Fastsat i beskyttelseslovens 21 b. NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med 25 m zonen. Den lodsejer, der har boringen på sin ejendom får erstatningen. Zonen indebærer, at der i en radius på 25 m omkring indvindingsboringer til almene vandforsyninger ikke må: gødskes dyrkes anvendes pesticider Køge Grundvandsforum, , Køge Rådhus - Besøg af Rejsehold om Vandforsyning SIDE 2

32 BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) Køge Grundvandsforum, , Køge Rådhus - Besøg af Rejsehold om Vandforsyning SIDE 3

33 BNBO Se Naturstyrelsens Vejledning om indsatsplaner, 2015, side 15. Et boringsnært beskyttelsesområde er et område omkring indvindingsboringer, hvor der på grund af sug-effekten omkring en indvindingsboring er en særlig risiko for, at der transporteres miljøfremmede stoffer til boringen. Kommunen kanpålægge rådighedsindskrænkninger af et BNBO, hvis det er nødvendigt for at sikre vandindvindingsanlægget mod fare for forurening. Kommunerne fører tilsyn med BNBO og selve boringen. Se styrelsens Vejledning om boringsnære beskyttelseszoner BNBO. nr. 2, 2007 Se Naturstyrelsens Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO fra 2011 & Præciseret vejledning om beregning af størrelsen på boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, Køge Grundvandsforum, , Køge Rådhus - Besøg af Rejsehold om Vandforsyning SIDE 4

34 BNBO - illustration af sug-effekten Køge Grundvandsforum, , Køge Rådhus - Besøg af Rejsehold om Vandforsyning SIDE 5

35 BNBO Juridisk status af BNBO: Den statslige udpegning af BNBO er har ingen juridisk status, men er et redskab kommunerne kan bruge til at beskyttelse af drikkevandsinteresser. Kommunen har mulighed for at pålægge BNBO rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens 24, hvis det er nødvendigtfor at sikre vandindvindingsanlægget mod fare for forurening. Påbud og forbud efter miljøbeskyttelseslovens 24 kan påklages til Natur-og klagenævnet. En vedtaget indsatsplan er ikke en forudsætning for at gennemføre rådighedsindskrænkninger af BNBO. BNBO ophæver ikke, som udgangspunkt, 25 meter zonen. Køge Grundvandsforum, , Køge Rådhus - Besøg af Rejsehold om Vandforsyning SIDE 6

36 BNBO Sammenspillet mellem zonerne 25 m zone BNBO Boring 10 m zone Køge Grundvandsforum, , Køge Rådhus - Besøg af Rejsehold om Vandforsyning SIDE 7

37 Lovgivning: beskyttelseslovens 24 og 26 a Køge Grundvandsforum, , Køge Rådhus - Besøg af Rejsehold om Vandforsyning SIDE 8

38 Lovgivning beskyttelseslovens 24 se også Naturstyrelsens Vejledning om indsatsplaner, 2015, side Kommunalbestyrelsen kangive påbudeller nedlægge forbud for at undgå fare for forureningaf bestående eller fremtidigevandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Her kan der nedlægges forbud for mere end blot nitrat og pesticider. Erstatningen skal som udgangspunkt betales af de brugere af vandet, der har fordel af forbuddet eller påbuddet. Vær opmærksom på Forsyningssekretariatets krav til påbuddet, hvis udgiften skal afholdes af forsyningen og der ønskes tillæg til prisloftet. Ved uenighedfastsættelse erstatningen af taksationsmyndighederne, jf. miljøbeskyttelsesloven 63, stk. 1. Indholdet af påbuddet kan påklages til Natur- og klagenævnet Køge Grundvandsforum, , Køge Rådhus - Besøg af Rejsehold om Vandforsyning SIDE 9

39 Lovgivning beskyttelseslovens 26 a se også Naturstyrelsens Vejledning om indsatsplaner, 2015, side a finder anvendelse, hvis der ikke kan opnås en aftale om rådighedsindskrænkninger på rimelige vilkår Kommunen kan beskytte BNBO mod forurening af nitratog pesticider, når der er vedtaget en indsatsplan. Ved 26 a skal der først forsøges indgået en frivillig aftale. Dette gælder ikke ved 24. Erstatningen betales af det vandværk (forbrugerne), som har fordel af rådighedsindskrænkningen. Hvis der er ikke er et vandværk, der får en fordel, betaler kommunalbestyrelsen. Taksationskommissionens kan tage stilling til erstatningens størrelse, hvis der opstår uenighed mellem kommune og lodsejer, samt spørgsmål om fordelingen af erstatning mellem kommune og vandforsyning. Indholdet af påbuddet kan påklages til Natur- og klagenævnet. Køge Grundvandsforum, , Køge Rådhus - Besøg af Rejsehold om Vandforsyning SIDE 10

40 Opsummering - Hvilke parter kan omfattes af lovgivningen? MBL 24 (f.eks. BNBO eller fredningsbælter undgå fare for forurening) MBL 26 a (er vedtaget indsatsplan nitrat og pesticider) Landbrug x x Andet erhverv x x Parcelhuse x x Køge Grundvandsforum, , Køge Rådhus - Besøg af Rejsehold om Vandforsyning SIDE 11

41 -Naturstyrelsen opfordrer til tilmelding af nyhedsbreve via denne hjemmeside, der omfatter akutelle faglige temaer. - Naturstyrelsen har udarbejdet en FAQ på samme side: Køge Grundvandsforum, , Køge Rådhus - Besøg af Rejsehold om Vandforsyning SIDE 12

42 Haraldsgade København Ø Tlf: Køge Grundvandsforum, , Køge Rådhus - Besøg af Rejsehold om Vandforsyning SIDE 13

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) BNBO Hvor stammer det fra? 2003: Miljøministeren giver tilsagn om at nedsætte

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT. Grundvandsrådet i Køge Kommune. Natur og Miljø

DAGSORDEN/REFERAT. Grundvandsrådet i Køge Kommune. Natur og Miljø DAGSORDEN/REFERAT Grundvandsrådet i Køge Kommune MØDE DEN 25. SEPTEMBER 2013 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Deltagere Køge Kommune, TMU Erling Larsen (Formand) Køge Kommune,

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

NOTAT. Referat grundvandsråd 10. april Dagsorden. Natur og Miljø. Anne Scherfig Kruse. FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark) Jan Jensen

NOTAT. Referat grundvandsråd 10. april Dagsorden. Natur og Miljø. Anne Scherfig Kruse. FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark) Jan Jensen NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Referat grundvandsråd 10. april 2014 Følgende personer er af deres organisationer udpeget som medlemmer af det grundvandsrådet i Køge.

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT. Grundvandsrådet i Køge Kommune. Miljø. Knud Rudolf Hansen. FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark) Jan Jensen

DAGSORDEN/REFERAT. Grundvandsrådet i Køge Kommune. Miljø. Knud Rudolf Hansen. FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark) Jan Jensen DAGSORDEN/REFERAT MØDE DEN 9. OKTOBER 2014 Grundvandsrådet i Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Miljø 25-09-2014 2014-15967 2014-127811 Deltagere Følgende personer

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger. Referat Dato: 19-07-2012 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2012-201182 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune 19. september 2013 Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer Randers Kommune Dagsorden Velkomst / ON Formål og baggrund /UM Beskyttelsesområder ved boringer og i indvindingsopland

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Envinamøde Temadage for indsatsplanlæggere 8-9. oktober 2014

Envinamøde Temadage for indsatsplanlæggere 8-9. oktober 2014 Envinamøde Temadage for indsatsplanlæggere 8-9. oktober 2014 Carsten Christiansen Køge Kommune. Køge Kommune Kommunale målsætninger Kommunale målsætninger - Behov for målsætninger og visioner - En proces

Læs mere

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE?

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? STATUS PÅ KOMMUNERNES BRUG AF MILJØBESKYTTELSES- LOVENS REGLER TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE Ulla Lyngs Ladekarl og Eike Stubsgaard NIRAS/Aarhus Kommune og Aarhus

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Deltagere: Fra landbruget: Helle Borum, Heden & Fjorden;

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

REFERAT. Køge Vandråd / Danske Vandværker. Stine Bisgaard/Henrik Nielsen/ Knud Rudolf Hansen GRUNDVANDSRÅDET I KØGE KOMMUNE. Møde den 6.

REFERAT. Køge Vandråd / Danske Vandværker. Stine Bisgaard/Henrik Nielsen/ Knud Rudolf Hansen GRUNDVANDSRÅDET I KØGE KOMMUNE. Møde den 6. REFERAT Møde den 6. december 2016 GRUNDVANDSRÅDET I KØGE KOMMUNE Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen 12. januar 2017 2016-016287-6 Deltagere: Følgende personer er af deres organisationer

Læs mere

PowerPoints fra alle møderne ligger på hjemmesiden sammen med dette referat.

PowerPoints fra alle møderne ligger på hjemmesiden sammen med dette referat. Referat Dato: 13.12.2012 Sagsnr.: 2012-43622 Dok. nr.: 2012-346752 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: LTB/me Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Referat af kontaktgruppemøde Aalborg Syd-Øst Tid 30. oktober

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand.

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. FORORD Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. Forskere, kortlæggere, myndigheder og vandselskaber deltog. Mødet

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 21. april 2010 Ref: HS Dato: 6. maj 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas Midt-Nord

Læs mere

Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 Aalborg Sydøst

Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 Aalborg Sydøst Punkt 2. Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 Aalborg Sydøst 2014-33592 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der igangsættes en jordfordeling i området ved AFV Lundby

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF Deltagere: Grundvandsrådet Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet Benny Christensen, Byrådet Arne Hastrup Larsen, Danmarks Naturfredningsforening Hans-Kurt

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Vejledning om beskyttelse af vandværksboringer

Vejledning om beskyttelse af vandværksboringer Vejledning om beskyttelse af vandværksboringer Information til ejere og forpagtere af jord nær vandværksboringer Hvorfor beskytte vores grundvand? I Danmark beskytter vi vores grundvand mod forurening,

Læs mere

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Titel: Anvendelse af jordkøb og dyrkningsaftaler Vejledning nr. 73 Udgiver: DANVA (Dansk Vand-

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Efter velkomsten var der en kort præsentationsrunde af medlemmerne. På mødet deltog 20 ud af 27 inviterede repræsentanter. Se vedlagte deltagerliste.

Efter velkomsten var der en kort præsentationsrunde af medlemmerne. På mødet deltog 20 ud af 27 inviterede repræsentanter. Se vedlagte deltagerliste. Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Kære KOVA-medlem Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: 7629 2507 www.horsens.dk Sagsnr. 09.08.00-A21-1-14 Dato: 12.9.2014 Telefontid:

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Driftsplan for de statslige arealer i Vendsyssel... 2 Handleplan for bekæmpelse af Bjørneklo... 3 Status

Læs mere

Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord

Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord Punkt 5. Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord 2014-13990 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at KKR Nordjylland svares som anført i forslag til svar til KKR Nordjylland,

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse.

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse. Til Det Grønne Råd Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK 8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 10. marts 2008 Referat fra mødet i Det

Læs mere

Skovrider Henrik Buhl, Skovdyrkerforening Østjylland Skovdyrkerforeningen i Aarhus Kommune Line Højgaard Henriksen, Naturstyrelsen

Skovrider Henrik Buhl, Skovdyrkerforening Østjylland Skovdyrkerforeningen i Aarhus Kommune Line Højgaard Henriksen, Naturstyrelsen Referat af møde i Aarhus Kommunes Grundvandsforum tirsdag, 9.30 12.00. Side 1 af 5 Deltagere: Anders Kaa, Malling Vandværk, Private Vandværker i Aarhus Kommune Jørn-Ole Andreasen, Aarhus Vand, Dansk Vand-

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 4.2 Oversigt - Fokusområder, mål, virkemidler og indsatser Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indvinding 1 Vandindvinding og forsyning At sikre en

Læs mere

Referat. Bornholms Vand A/S 18.11.2011 36. Bestyrelsesmøde nr. 13 Den 18. november 2011 kl. 12.00 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle.

Referat. Bornholms Vand A/S 18.11.2011 36. Bestyrelsesmøde nr. 13 Den 18. november 2011 kl. 12.00 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle. Bornholms Vand A/S 18.11.2011 36 Referat Bestyrelsesmøde nr. 13 Den 18. november 2011 kl. 12.00 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Projektplan. Projekt: Indsatplan Stautrup, Åbo og Østerby. Skanderborg Kommune Dato:10. december 2012 Rettet af: Lone Kildal Møller Version:2

Projektplan. Projekt: Indsatplan Stautrup, Åbo og Østerby. Skanderborg Kommune Dato:10. december 2012 Rettet af: Lone Kildal Møller Version:2 Projektplan Projekt: Indsatplan Stautrup, Åbo og Østerby Ansvarlige for projektet Projektejer Hans Brok-Brandi Projektleder Lone Kildal Møller Projektresume Projektet har til formål at udarbejde en ny

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

»Prioritering og proportionalitet i indsatser

»Prioritering og proportionalitet i indsatser »Prioritering og proportionalitet i indsatser ATV Jord og Grundvand: Grundvandsbeskyttelse og aktuelle initiativer 18 juni 2014 Chefkonsulent, Phd, Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA »Prioritering og proportionalitet

Læs mere

UDKAST. Påbud om vandforsyningssamarbejde. TEKNIK OG MILJØ Miljø og Energi Aarhus Kommune

UDKAST. Påbud om vandforsyningssamarbejde. TEKNIK OG MILJØ Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1D, Postboks 4049, 8260 Viby J Hasselager-Kolt Vandværk AMBA Stavtrup Vandværk A.m.b.a UDKAST Side 1 af 7 Påbud om vandforsyningssamarbejde Meddelelse af påbud Aarhus

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Generalforsamlingen den 20 april 2016 kl på Nordals Center. Deltagere: Bestyrelsen Medarbejdere: Jørgen Jellev. I alt var vi mødt 20 deltagere.

Generalforsamlingen den 20 april 2016 kl på Nordals Center. Deltagere: Bestyrelsen Medarbejdere: Jørgen Jellev. I alt var vi mødt 20 deltagere. Generalforsamlingen den 20 april 2016 kl. 19.00 på Nordals Center. Deltagere: Bestyrelsen Medarbejdere: Jørgen Jellev. I alt var vi mødt 20 deltagere. Dagsorden: Valg af dirigent. Helge Frederiksen blev

Læs mere

REFERATARK. JOURNALPERIODE 2011-2015 Aalborg J.nr. NST-463-01249 Ref. masli Den 22. oktober 2015

REFERATARK. JOURNALPERIODE 2011-2015 Aalborg J.nr. NST-463-01249 Ref. masli Den 22. oktober 2015 REFERATARK JOURNALPERIODE 2011-2015 Aalborg J.nr. NST-463-01249 Ref. masli Den 22. oktober 2015 Referat af teknisk følgegruppemøde for BNBO projektet 9. oktober Referatet findes i de følgende sider. Møde:

Læs mere

næstformand,teknik- Miljøudvalget

næstformand,teknik- Miljøudvalget REFERAT Teknik og Miljø Miljø Sagsnr. 95151 Brevid. 1287389 Ref. HCJ Referat af lodsejermøde den 27. juni 2011 kl. 17 00-20 00 gensidig information om vådområdeprojekt Salmosen 30. januar 2012 Deltagere:

Læs mere

Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune

Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune Knud Erik Jensen I mødet deltog: Patriotisk Selskab: Carsten Hansen og Jørgen Stougaard Centrovice: Ejler Petersen Landbrugsrådgivning

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 3. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2015 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 ISBN nr. 978-87-7091-959-3 2 Vejledning om indsatsplaner

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er?

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? 2 Hjemlen: Miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående

Læs mere

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere.

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Nyt fra KL Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Maibrit Lykkegaard Den 21.06.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00060 Ref.: lykgu Den 25. september 2013 Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Deltagere: Steen Wegge Laursen,

Læs mere

for implementering af den nye borgerinddragelsespolitik. i Assens Kommune

for implementering af den nye borgerinddragelsespolitik. i Assens Kommune Udvikling og Kommunikation Implementering af borgerinddragelsespolitikken i Assens Kommune Implementering af borgerinddragelsespolitikken i Assens Kommune 1. Indledning Det fremgår af Assens Kommunes borgerinddragelsespolitik,

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Mødereferat. Referat af 3. møde i Grundvandsforum. Natur og Miljø. Den 4. maj 2011

Mødereferat. Referat af 3. møde i Grundvandsforum. Natur og Miljø. Den 4. maj 2011 Mødereferat Den 4. maj 2011 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Referat af 3. møde i Grundvandsforum Mødedato: 24. marts 2011 Mødetid: 10-12 Mødested: Natur og Miljø, Valdemarsgade 18 Deltagere:

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

AARHUS KOMMUNE. Forslag. Indsatsplan StautrupÅbo. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Aarhus Byråd

AARHUS KOMMUNE. Forslag. Indsatsplan StautrupÅbo. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Aarhus Byråd AARHUS KOMMUNE Forslag Indsatsplan StautrupÅbo En plan for beskyttelse af drikkevandet Aarhus Byråd 2 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 3 Læsevejledning... 3 INDLEDNING... 4 Hvad er en indsatsplan?... 4 Indsatsplanens

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2014 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 ISBN nr. 2 Vejledning om indsatsplaner Indhold 1. Forord...

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Ringsted Vandsamarbejde den 27. maj 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde i Ringsted Vandsamarbejde den 27. maj 2015 Bragesvej 18, 4100 Ringsted info@ringstedforsyning.dk 27.05.2015 www.ringstedvandsamarbejde.dk Referat fra repræsentantskabsmøde i Ringsted Vandsamarbejde den 27. maj 2015 Deltagere: Bent Risom Jørgen

Læs mere

2 Indledende tanker omkring organisering af sikkerhedsforsyning

2 Indledende tanker omkring organisering af sikkerhedsforsyning Referat Dato: 28-04-2011 Sagsnr.: 2010-9032 Dok. nr.: 2011-107333 Direkte telefon: 9931 9465 Initialer: LHK Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Vandforsyningsplanlægning

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune BILAG 2 Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune ( De enkelte høringssvar ligger i acadre på jr.nr. 12/16094 ) Fra Hovedindhold Kommunens bemærkninger Patriotisk

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Referat fra mødet om fremtiden for Norddjurs Kommunes kommunale vandværker.

Referat fra mødet om fremtiden for Norddjurs Kommunes kommunale vandværker. Referat fra mødet om fremtiden for s kommunale Den 8. januar 2008, kl. 19.00 på Auning Kro Deltagere: Udby Vandværk Auning Vandværk Holbæk vandværk Ole Carstensen Ib Rasmussen Inger Pedersen Bruno Severinsen

Læs mere

V E J L EDNING VEDR. 25 M

V E J L EDNING VEDR. 25 M V E J L EDNING VEDR. 25 M B E SKYTTELSESZONE. H Ø R INGSSVAR KL takker for det fremsendte udkast. I det følgende gøres rede for KL s bemærkninger til udkastet til vejledning vedr. 25 m beskyttelseszoner,

Læs mere

Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014. Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov

Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014. Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014 Mødereferat fra møde i Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov. Mødet blev afholdt torsdag den 25. september

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Dialogmøde med Vandrådet Den 3. marts 2015 Skanderborg Kommune Vandrådets emner Vandforsyningsplanen Fokusområder Proces Tidsplan Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere