Århus Kommune Lokalplan nr. 367

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr. 367"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Hotel og kongrescenter ved Musikhuset samt Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset Juli 1988 / Oktober 1993

2 hhus kommune Lokalplan nr,: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. 367 Statistikområde/distrikt nr.: 1.6 og 1.7 Registreringskortblad nr.: 56 I Magistratens 2. afdeling Stadsa rk itektens kontor Juli 1988.

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSEN side Lokalplanens indhold Arkitektonisk ide Illustrationsplan... bilag 1 Illustrerende foto... bilag 2 Illustrerende foto... bilag 3 Illustration af trappegade... bilag 4 Illustrerende facadesnit... bilag 5 Lokalplanens retsvirkninger REDEGBRELSEN Lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den avrige planlægning for området Udsnit af kommuneplanens rammekort... bilag 6 Tillæg nr. 36 til kommuneplanen LOKALPLANEN 1. Formål Område Anvendelse Udstykning Trafik- og parkeringsforhold Teknisk forsyning B 7. Bebyggelsens omfang og placering b 8. Bebyggelsens udseende b 9. Ubebyggede arealer StØjforhold Særlige forudsæt.ninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 12. Servitutter Ophævelse af del af lokalplan. nr Matrikelkort... bilag 7 Lokalplankort... bilag 8 Vedtagelsespåtegning

5 BESKRIVELSEN LokalDlanens indhold. Lokalplanen omfatter et område mellem Musikhuset, Valdemarsgade, Eckersbergsgade, Gebauersgade, Sonnesgade og Skovgaardsgade, se bilag l. Lokalplanområdet, der er ca m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet, bortset fra visse vejarealer samt parkeringspladsen og skræntarealerne syd for Musikhuset, som er kommunalt ejet. Området er i kommuneplanen udlagt til cityformål som en del af et starre cityområde, og det er intentionen, at city skal fastholdes og udvikles som landsdels- og amtscenter og som kommunens hovedcenter. Derfor prioriteres cityfunktionerne i kvarteret hajere end boligfunktionen. Lokalplanen indebærer, at området kan overgå til cityformål, det vil sige blandet bolig-, erhvervs- og offentlige formål. I det aktuelle forslag er det hensigten at opfare et hotel med tilharende funktioner, såsom restauranter, butikker og kontorer i området vest for parkeringspladsen ved Musikhuset. På hjarnet af Gebauersgade og Sonnesgade regnes opf0rt et kongrescenter med plads til personer, medens området ved Skovgaardsgade - Sonnesgade især regnes anvendt til kontorer og boliger. r Den eksisterende bebyggelse på ejendommene matr. nr S (bowlinghal) samt matr. nr kan bibeholdes, hvorimod al anden eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet forudsættes nedrevet.

6 1.2 I lokalplanen er fastlagt de nærmere bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, herunder byggefelter, som angiver, hvor stor bebyggelsen må være. På bilag 8 er den maksimale bygningshsjde for en del af bebyggelsen fastsat ko- til te 20,OO m. Denne hsjde svarer til gesimshqjden på hjsrneejendommen ved Marstrandsgade - Skovgaardsgade. Andre dele af bebyggelsen må opfcbres med en hsjde til 38,50 kote m, d.v.s. på hsjde med Musikhusets scenetårn. Hertil kommer glasoverdækning over en planlagt trappegade gennem bebyggelsen. Det er planen, at der i alt skal opfsres ny bebyggelse med et etageareal på ca etagemeter, hvortil kommer et glasoverdækket gadestrsg foruden kælder og underjordiske parkeringsanlæg. Principperne for områdets anlæg og bebyggelse fremgår af illustrationsmaterialet, se bilag 1, 2, 3, 4 og 5. Principperne for områdets vejbetjening og parkeringsforhold samt Brabrandstiens forbindelse gennem lokalplanområdet er nærmere beskrevet i redegsrelsen, se side Stsjforholdene i området er nærmere beskrevet i redegsrelsen side og fastlagt i lokalplanbestemmelser.

7 1.3 Arkitektonisk ide. I dette meget attraktive byområde i og naboskab med Musikhuset og Rådhuset, er det afgsrende, at der træffes er række valg og dispositioner, hvad angår placering, udformning og indpasning af det nye kongrescenter og hotel. Musikhuset er og skal vedblive at være midtpunkt i området. Alle byens forudgående bestræbelser er gået i retning af at skabe et have-pladsrum med Rådhuset, Musikhuset, Officersbygningen/Ridehuset og Brobjergskolen som indrammende elementer. Denne balance må ikke forstyrres, men bor tværtimod respekteres, forfslges og forbedres. Musikhusets have er det pladsmæssige centrum, og der bor ikke forsages nye pladsdannelser eller monumentale indramninger. Det nye kongreshotel er derfor knyttet med sin hovedindgang og ved sin retning til Musikhaven og ikke til parkeringspladsen. Trekantarealet langs Musikhusets sydside skal som f0lge heraf raffineres og plejes som en forbindende zone mellem hotel og have, se bilag 1, illustrationsplanen. En frontalbygning mod parkeringspladsen vil altid blive en stsrre eller mindre gentagelse af musikhusfacaden og derved virke kompromitterende til begge sider. I stedet for vil man med denne lssning opleve det nye kongreshotel som en lav mur, to slanke gavle og en mellemliggende glasportal. Ikke en traditionel ankomst til et overvældende hotel, hvor antallet af vinduer straks fortæller mængden af værelse. Blok en flot indgang til en gade, begyndelsen på en oplevelse, noget helt andet og usædvanligt. Bygningerne skal kunne fungere perfekt, idet der er tale om et omfattende servicebetonet og holjklasset hotel og et kongrescenter, som både skal kunne opfylde byens egne forventninger og klare sig i en tiltagende konkurrence, nationalt og internationalt. Ud over effektiviteten må der bibringes en arkitektur og en rummelighed, der gsr stedet unikt og karakterfuldt.

8 1.4 I et så omfattende bygningsanlæg, der ellers let kommer til at virke kompliceret og uoverskueligt, er det vigtigt, at der findes et styrende led, en overordnet hovedide, som motiverer og holder sammen på såvel de indre funktioner som den ydre arkitektur. Hovedideen i dette projekt er en trappegade, et indvendigt glasoverdækket strag, som ikke blot forbinder centrets forskellige interne afsnit,. men også giver bymæssig adgang fra musikhusetområdet til kvarteret ved Godsbanegården, se bilag 4, illustration af trappegade. Der er tale om et indvendigt gaderum af storslåede dimensioner, en diagonalt skærende streng fra det gamle bycentrum til et kommende udviklingsområde, en udsigtslinie mellem to poler, Rådhustårnet mod ast og Adalen mod vest. Det er en ny og spændende offentlig fodgængergade, som farer fra hotellets forplads til kongrestorvet og undervejs har talrige, varierende kontakter til alle centrets væsentligste sewicefunktioner som hotel, restauranter, kongreslokaler, lobbyer og butikker. Gaden fslger terrænet, starter foroven i niveau med parkeringspladsen og slutter 11 m lavere ved kongressalen, i niveau med Sonnesgade, se bilag 5, illustrerende facadesnit. Billedet og atmosfæren kendes fra sydlandske glasoverdækninger, klassiske eksempler kan hentes i Milano og Napoli.

9

10

11

12

13

14 1.5 Lokalplanens retsvirkninqer. Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Bebyggelse, udstykning og anvendelse af ejendomme lokal- i planområdet skal efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Anvendelse, der har været lovlig forinden, kan fortsætte uændret. Lokalplanen indebærer heller ikke, de at anlæg m.v., der er indeholdt i planen, skal etableres, Men hvis det er af væsentlig betydning for at få planen f0rt ud i livet, kan kommunen ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter kommuneplanlovens 34. S 12 bestemmer, at de i paragraffen nævnte servitutter ophæves. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke er forenelige med planen. Andre private servitutter og rettigheder over ejendomme kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggsrelse af planen, jfr. ovenfor. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensationer fra lokalplanen, hvor dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation bermer omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, før dispensationen gives.

15 REDEGØRELSEN I dette afsnit redegames for lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den avrige planlægning for området. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har godkendt. Bilag 6 er et udsnit af kommuneplanens rammekort for det aktuelle område, og lokalplanområdet omfatter som vist hele delområde CY, idet grænsen for delområdet med Musikhuset, OF, er korrigeret i overensstemmelse med bestående matrikelskel mellem de to områder. Området er byzone. Kommuneplanen fastlægger blandt andet f8lgende for delområde CY: Planintentioner: Områdeanvendelse skal overgå til blandet bolig-, erhvervsog offentlige formål (cityformål). Rammebestemmelser: 1. Områdets anvendelse fastlægges til cityformål. Cityformål omfatter butikker, kontorer, hoteller, biografer, teatre, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning samt boliger. 2. Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke over- stige 110. Lokalplanen er i overensstemmelse med foranstående rammebestemmelser i kommuneplanen. Da kommuneplanens rammebestemmelser ikke indeholder bestemmelser om bygningshajden i området, er der udarbejdet et

16 2.2 tillæg nr. 36 til kommuneplanen, hvor de supplerende bestemmelser om bygningshsjderne er fastsat, se side LokalDlan nr. 18 for kasernearealet ved Vester Alle i Arhus En del af lokalplanområdet, parkeringspladsen syd for Musikhuset, er omfattet af lokalplan nr. 18 for Arhus kommune, tinglyst den Lokalplan nr. 18 ophæves for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan nr Reduktion af det område, som lokalplan 18 nr. omfatter, medfarer ingen ændringer af. byggemulighederne i det område, som i svrigt er omfattet af lokalplan 18, nr. eftersom grundlaget for beregningen af bebyggelsesprocenten ikke ændres.

17 2.3 Vej- og stiforhold. Lokalplanområdet vejbetjenes af de eksisterende veje i omrddet. Der sker dog en række ændringer af disse. Eckersbergsgade nedlægges på strækningen fra Gebauersgade til Skovgaardsgade. Sonnesgade fares igennem til Skovgaardsgade og indrettes med sideparkering på strækningen fra Gebauersgade til Skovgaardsgade. Der'vil endvidere blive gennemfart en omlægning af Skov- gaardsgade for at mindske generne fra den forsgede trafik for boligerne langs Skovgaardsgade. Eksempel på, hvordan Skovgaardsgade kan komme til se ud at efter en omlægning. Skitsen viser Skovgaardsgade med en dobbeltrettet cykelsti i nordsiden. Princippet for stiens forlsb er ikke endeligt fastlagt. På langt sigt, når hensynet til DSB's aktiviteter tillader det eller DSB flytter ud fra området, er det meningen, at Saren Frichs Vej forbindes med Sonnesgade ved Gebauersgade.

18 2.4 Nedenstående figur viser den fremtidige vejstruktur. - Stor Traf trafikvej ikvej --.I Fremtidig forlængelse af Saren Frichs Vej eeeeeaeee Lokale gader Lokalplangrænse Byggeriet af hotel og kongrescentret berarer den eksisteren- de stiforbindelse mellem Valdemarsgade og Skovgaardsgade. Stiforbindelsen vil imidlertid blive opretholdt, idet stien vil blive flyttet, så den fra Skovgaardsgade forlaber via en tunnel frem til området syd for parkeringspladsen. Parkerinqsforhold. Lokalplanens bestemmelser om parkeringsarealernes storrelse tager udgangspunkt i de af byrådet vedtagne retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus kommune og i en vurdering af den forventede faktiske udnyttelse af parkerings- arealet.

19 2.5 Det er forudsat, at parkeringsarealerne til Musikhuset og til hotel- og kongrescentret i princippet etableres som et sammenhængende, offentligt tilgængeligt parkeringsareal. Herved sikres en optimal udnyttelse i situationer, hvor parkeringsbehovet er særligt stort. Den eksisterende parkeringsplads ved Musikhuset rummer 560 båse, som opretholdes eller genetableres. Ud over disse er der i lokalplanen stillet om, krav at der etableres 760 nye P-båse. Den samlede parkeringskapacitetil Musikhuset, hotel- og kongrescentret, kontorer og boliger med videre skal være båse. I de fleste situationer vil der være ledig kapacitet i P-anlægget. I llnormalsituationentl, hverdag med arrangementer i både kongrescenter og Musikhus, vil P-anlægget være belagt op til 75%. Ved stcbrre week-end arrangementer i kongrescentret (for eksempel en partikongres med deltagere) og et samtidigt arrangement i Musikhuset, vil P-anlægget være 100% belagt. De helt store arrangementer i kongrescentret (for eksempel en koncert med deltagere) vil kræve P-anlæggets fulde kapacitet. Ved sammenfald af store arrangementer i kongrescentret, Musikhuset og eventuelt Ridehallen, kan der opstå mangel på parkeringsmuligheder i området. Det er dog vurderet, at disse situationer så opstår sjældent, at P-anlægget ikke bsr dimensioneres herefter. I stedet kan parkeringsproblemerne i disse situationer lqses på anden vis, for eksempel ved fælles transport fra andre stcbrre P-anlæg.

20 2.6 Trafikbelastnins. I nedenstående figur er vist den aktuelle dsgntrafik på vejene i området. Tallene angiver antallet af biler pr. dsgn i tusinder. Eksisterende trafikbelastning 3,8 Traf iktal i tusinder. Det er vurderet, at de samlede aktiviteter i hotel- og kongrescentret med et normalt arrangement i kongrescenteret vil medfsre en trafikbelastning på i alt ca k0retøjer i dagnet fordelt på områdets veje, især Skovgaardsgade. Den faktiske foragelse i trafikbelastningen vil dog være noget mindre, idet nogle eksisterende aktiviteter, herunder teknisk skole, forsvinder fra området. Når et særligt stort arrangement i kongrescentret slutter, skal op til biler af sted fra parkeringsanlægget på en gang. Med den påtænkte omlægning af Skovgaardsgade vil denne trafik kunne afvikles på ca. 30 minutter. Eftersom de bessgende forlader arrangementet med nogen spredning, der vil næppe opstå væsentlige ksdannelser. Af hensyn til trafikafviklingen og miljaet i midtbyen, især På Frederiks Alle, skal Musikhuset og hotel- og kongrescentret i videst muligt omfang orienteres trafikalt mod vest.

21 2.7 Det betyder, at den primære vejadgang til området skal ske ad S0ren Frichs Vej, Carl Blochs Gade og Skovgaardsgade. På langt sigt er det meningen, at Saren Frichs Vej forbindes med Sonnesgade, hvorved der opnås en direkte forbindelse til Ringgadelinien og dermed en væsentlig reduktion af trafikken især på Skovgaardsgade. Adgangsforholdene til parkeringsarealerne skal indrettes med henblik herpå som vist i princippet på nedenstående skitse. SONNESGADE IKONTORBLOK 1 I HOTELBLOK P EKSIST P-ANLPEC evaldemarsgade 7 4- lp! j! ] P---.] Princip for færdsel i P-anlæg. Pilene angiver færdselsretning. De ca. 180 P-båse på terræn trafikbetjenes udelukkende fra (og til ) Valdemarsgade. P-kælderen trafikbetjenes primært fra og til Sonnesgade og private færdselsarealer langs Sonnesgade, og videre via Skovgaardsgade til Carl Blochs Gade. Udksrsel fra kælderen kan således kun ske til private færdselsarealer langs Sonnesgade og herfra videre til Skovgaardsgade og Sonnesgade, medens indksrsel kan ske både fra Sonnesgade og Valdemarsgade. Såfremt dette princip giver en uacceptabel trafikforsgelse på vejene cbst for lokalplanområdet, indeholder det aktuelle projekt en mulighed for at begrænse tilksrslen til parkeringskælderen fra Valdemarsgade. Det må vurderes, at trafikforsgelsen på Valdemarsgade og via Thomas Jensens Alle og Skt. Nicolaus Gade til Frederiks Alle vil være beskeden, idet den overvejende del af den nye trafik som nævnt foran vil orienteres mod Sonnesgade og herfra videre ad Skovgaardsgade til Carl Blochs Gade. Noget af trafikken vil formentlig ssge ad Morten Bsrups Gade til Frederiks Alle, men det er ikke hensigten, at Morten BOrups Gade skal bære nogen væsentlig forsgelse i trafikken.

22 2.8 Stai forhold. De stsjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens stsjbestemmelser. Lokalplanområdet vil især blive belastet af vejtrafikstaj fra Sonnesgade. På grundlag af en forventet dagntrafik på ksretajer og på baggrund af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstsj er stajniveauet på dsgnbasis i en afstand på 22 m fra vejmidte og i 2 m's hajde beregnet til 61 db(a) på dsgnbasis langs Sonnesgade. Ifalge kommuneplanens stdjbestemmelser må vejtrafik hajst påfare boligbebyggelse et udenddrs stdjniveau 55 på db(a) på dagnbasis. Der er dog mulighed for at afvige fra disse bestemmelser, hvis særlige forhold taler for det. er Det vurderet, at en hensigtsmæssig udnyttelse af lokalplanområdet betinger, at de lempeligere bestemmelser tages i anvendelse i denne lokalplan. Ifslge disse skal det for boligbebyggelse sikres, u- at det dendars stsjniveau på mindst en facade samt bebyggelsens opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) på dagnbasis. Det indendsrs stsjniveau m& ikke overstige 30 db(a) på dsgnbasis. For hoteller og kontorer gælder ifdlge kommuneplanens stajbestemmelser, at det udendcbrs stdjniveau ikke må overstige db(a). Dette anses umiddelbart for overholdt, men der er indarbejdet en bestemmelse i lokalplanen om, at det indendsrs stsjniveau, som trafikstsj påfsrer hotel- og kontorbebyggelse ikke må overstige henholdsvis 30 og 35 db(a) på dsgnbasis. Endelig er der også medtaget en bestemmelse, som skal sikre, at eventuelle kommende virksomheder i lokalplanområdet ikke påfdrer omgivelserne et stgjniveau, som overstiger kommuneplanens bestemmelser herom. Den forsgede trafikmængde i Skovgaardsgade vil betyde, at stdjforholdene her ændres. Forcbges trafikmængden i Skovgaardsgade med biler på dagnbasis, vil stsjniveauet l?å facaderne mod Skovgaardsgade (ifalge den nordiske bereg-

23 2.9 ningsmodel for trafikstsj) forsges med ca. 2 db(a) på dagnbasis. Med den foreslåede omlægning af Skovgaardsgade vil forøgelsen kunne begrænses til ca. 1 db(a) på dsgnbasis. Kollektiv trafik. Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området de af eksisterende buslinier i Park Alle, Thorvaldsensgade og Carl Blochs Gade. Det tilstræbes, at der etableres stoppesteder for 16 linie og linie 17 i Frederiks Alle ved forpladsen til Musikhuset af hensyn til en noget mere direkte busbetjening af Musikhuset, hotel- og kongrescentret. Teknisk forsyninq. Varmeforsyning skal ske fra Arhus kommunale værker på forsyningens til enhver tid gældende bestemmelser. Elforsyningen Vandforsyning Brandhaner Kloakering Regnvand Spildevand skal ske fra Arhus kommunale værker. Elforsyning har transformerstation nr. 83 med tilharende forsyningskabler til forsyning af såvel det bersrte som det tilstsdende område i det område, der er omfattet af lokalplanen. skal ske fra Arhus kommunale værker efter det til enhver tid gældende regulativ og i Øvrigt gældende vilkår. opstilles i henhold til ændrede vej- og bebyggelsesforhold. skal ske i henhold til den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for Arhus kommune, ved stadsingenisrens kontor, hygiejnisk afdeling, Thorsvej 2, 8230 Abyhsj. skal afledes via eksisterende ledning i Eckersbergsgade til amtsvandlsbet Arhus 8. skal afledes via eksisterende ledning i Eckersbergsgade til Marselisborg renseanlæg, hvor den fornoldne kapacitet er til stede.

24

25 2.10 Tillæs nr. 36 til kommunedlanen for Arhus kommune. Tillægget omfatter område CY beliggende og afgræn- set som vist på bilag 6. For område CY gælder fslgende: Planintentioner: Områdeanvendelsen skal overgå til blandet bolig-, erhvervsog offentlige formål (cityformål). Rammebestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til cityformål. Cityformål omfatter butikker, kontorer, hoteller, biografer, teatre, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning samt boliger. Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige 110. Bygningshsjden må mod Sonnesgade ikke overstige kote 20,OO og mod Valdemarsgade kote 38/50.

26 LOKALPLANEN LOKALPLAN NR Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. s 1. FORMAL Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at området anvendes til cityformål, det vil sige erhverv, herunder hotel og kongrescenter, offentlige formål og boliger, at ny bebyggelse med hensyn til proportionering, tag- og facadeudformning, materiale- og farvevalg tilpasses det omgivende bygningsmilja - herunder Musikhuset - på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og milj0massig tilfredsstillende helhedsvirkning i området, at ubebyggede arealer med hensyn til proportionering, udformning, terrænreguleringer, befæstelse, beplantning, belysning og udstyr i avrigt tilpasses de omgivende udeanlæg - herunder haveanlægget og forpladsen ved Musikhuset - på en sådan måde, at der opnås en landskabsog miljamæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området, at lokalplanområdet trafikalt orienteres mod vest for så vidt muligt at friholde gaderne i midtbyen, især Frederiks Alle fra en foraget trafikbelastning, at sikre forbindelsen for stitrafik til Brabrandstien fra Valdemarsgade gennem lokalplanområdet og via Skovgaardsgade.

27 OMRADE Lokalplanområdet er afgrænset som vist på matrikelkortet, bilag 7, og omfatter falgende matrikelnumre, alle af Arhgs Bygrunde: ac d h 1 k 1 m 2126, 2126, 2126, 2126, 2126, 2126, 2126 n, O r S z 2126, 2126, 2126, 2126, 2126 samt parkeringsplads litra IlakVI, del af Eckersbergsgade litra "og1, del af Sonnesgade og del af Skovgaardsgade samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de ovennævnte ejendomme ANVENDELSE Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Området må kun anvendes til cityformål såsom butikker, kontorer, klinikker, restauranter, hoteller, kongrescenter, biografer, teatre, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner, fritids- og kulturformål, herunder idræt, og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning samt boliger. Inden for byggefelt nr. 1, se bilag 8, lokalplankortet, og bilag 1, illustrationsplanen, fastlægges anvendelsen til erhvervsformål såsom hotel, kontorer, klinikker, udvalgsvarebutikker, restauranter, biografer, teatre, udstillingslokaler og lignende, samt offentlige funktioner og sådanne funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning. Inden for byggefelt nr. 1 må ikke etableres dagligvarebutikker. Inden for byggefelt nr. 2, se bilag 8, lokalplankortet, og bilag 1, illustrationsplanen, fastlægges anvendelsen alene til kongrescenterfunktioner med afledede funktioner.

28 3.3 såsom kontorer, klinikker, udvalgsvarebutikker, restauranter, udstillingslokaler, kongrescenterfunktioner og lignende, samt offentlige funktioner og sådanne funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning. Inden for byggefelt nr. 3 kan endvidere etableres dagligvarebutikker, men kun til betjening af det lokale områdes beboere. Stk. 5. Bebyggelsens stueetage skal fortrinsvis anvendes til erhvervsformål. s 4. UDSTYKNING Ingen grund må udstykkes med en mindre st0rrelse end 700 m2. 5. TRAFIK- OG PARKERINGSFORHOLD Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Adgang for korende trafik til og fra lokalplanområdet skal ske via Sonnesgade, Skovgaardsgade og Valdemarsgade. Fra Valdemarsgade må der etableres en ensrettet adgang for korende trafik til parkeringskælder. Vejadgang til terranparkering ved Valdemarsgade skal ske fra Valdemarsgade. Den del af Eckersbergsgade, som er omfattet af lokalplanen, og den offentlige parkeringsplads ved Valdemarsgade, litra Irakt1, nedlægges som offentlige ve j arealer, (se f odnote). Der udlægges areal til en 8,O m bred vej til ejenr S dommene matr. nr og 2126 som vist med raster på lokalplankortet, bilag 8. Der skal etableres en stiforbindelse imellem Skovgaardsgade og Valdemarsgade som vist med raster på lokalplankortet.

29 3.4 planområdet bliver Op til 1200 af disse bilpladser skal være offentligt tilgængelige. 6. TEKNISK FORSYNING Nybyggeri skal tilsluttes Arhus kommunale værkers varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende bestemmelser BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke overstige 110. "1 Detsamledebutiksarealilokalplanområdet, r S bortset fra matr. nr og 2126, må ikke overstige bruttoetagemeter (incl. lager og baglokaler m.v.), og ingen enkelt butik må have et samlet etageareal, der overstiger 300 bruttoetagemeter (incl. lager og baglokaler m.v.). Uanset foranstående bestemmelse er det dog tilladt at etablere hsjst 2 udvalgsvarebutikker med et etageareal, som for hver enkelt butik ikke overstiger 600 bruttoetagemeter (incl. lager og baglokaler m.v.). I lokalplanområdet skal etableres boliger med et samlet etageareal på minimum etagemeter. Stk. 4. Ny bebyggelse skal, bortset fra ny bebyggelse på r S matr. nr og 2126, placeres inden for de på lokalplankortet, bilag 8, angivne byggefelter og i avrigt i princippet i et omfang og i en udformning som vist på illustrationsplanen, bilag 1 og de illustrerende fotoer, bilag 2 og 3. Stk. 5. Bygninger må ikke, bortset fra bygninger på matr. r S nr og 2126, opfsres med stsrre hsjder end de maksimale bygningshajder, som er angivet med *) Ved butiksareal forstås detailhandelsareal i henhold til Danmarks Statistiks erhvervsgrupperingskode.

30 3.5 Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. koter på lokalplankortet, bilag 8, bortset fra glasoverdækninger, trappehuse, ventilationshuse, elevatorskakte og lignende mindre bygningsdele, som må opf0res i starre h~jde, se bilag 8, lokalplankortet, bilag 2 og 3, illustrerende fotoer, og bilag 5, illustrerende facadeafsnit. r S På ejendommene matr. nr og 2126 må bygninger opfsres i hsjst 3 etager med udnyttet tagetage, og bebyggelsen skal som hovedregel opf0res i gadelinien (mod Eckersbergsgade). Mindre bygninger og bygningsdele, herunder bygninger til områdets tekniske forsyning, kan med magistratens 2. afdelings godkendelse placeres uden for de på bilag 8, lokalplankortet, angivne byggefelter. I lokalplanområdet må der endvidere etableres underjordiske parkeringsanlæg. Bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsens hsjde og afstand i forhold til skel og anden bebyggelse på samme grund er ikke gældende for lokalplanområdet.,!i 8. Stk. 1. Stk. 2. BEBYGGELSENS UDSEENDE Ny bebyggelse skal med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning, materiale- og farvevalg tilpasses det omgivende bygningsmilja - herunder Musikhuset - på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljamæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området. opfarelse af ny bebyggelse, herunder udformning med videre, jfr. stk. 1 ovenfor, skal ske efter projektmateriale, godkendt af byrådet. Projektmaterialet skal omfatte: Bebyggelsesplan, Facadetegninger, Snittegninger.

31 3.6 Projektmaterialet skal redegore for: Stk. 3. Stk. 4. Bebyggelsens omfang og placering, Facadeudformning, Tagudformning, Bygningsprofiler i ~vrigt, Materialer og farver, Terrænreguleringer, Interne veje, stier, gader og parkeringspladser, herunder tilslutning til de tilgrænsende veje, stier og parkeringspladser, Beplantning og indretning af de i B 9 stk. 2 nævnte opholdsarealer, Beplantning og indretning af ubebyggede arealer i avrigt. Skiltning og reklamering må kun foretages med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde. Udendors antenner må kun opsættes med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. Stk. 2. Ubebyggede arealer skal med hensyn til proportionering, udformning, terrænregulering, befæstelse, beplantning, belysning og udstyr i ovrigt tilpasses de omgivende udeanlæg, - herunder haveanlægget og forpladsen ved Musikhuset - på en sådan måde, at der opnås en landskabs- og miljsmæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området. I området skal der indrettes opholdsarealer svarende til mindst 25% af boligetagearealet Og mindst 5% af etagearealerne til erhvervsformål Og offentlige formål eksklusiv glasoverdækkede ga- destrag. De foreskrevne opholdsarealer må etableres på terræn, på overdækket eller hævet gårdareal eller på tagarealer.

32 3.7 Stk. 3. Etablering og indretning af ubebyggede arealer samt opholdsarealer, jfr. stk. 1 og stk. 2 ovenfor, skal ske efter en af magistratens 1. afdeling, park- og kirkegårdsforvaltningen, og magistratens 2. afdeling godkendt plan for området..!i 10. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. STBJFORHOLD Ved opfarelse af boligbebyggelse skal det sikres, at det konstante udendars stajniveau hidr0rende fra vejstaj på mindst en facade samt på bebyggelsens udendars opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) på dagnbasis. Det skal sikres, at det konstante indendms st0jniveau, som vejtrafikstaj påfarer hotel- og boligbebyggelse ikke overstiger 30 db(a) på dagnbasis. Det skal sikres, at det konstante indendsrs st0jniveau, som vejtrafikstaj påfsrer kontorer Og lignende st~jf~lsomme arbejdsrum ikke overstiger 35 db(a) på dagnbasis. Ved etablering af virksomheder indenfor lokalplanområdet skal det sikres, at virksomhederne ikke påfarer omgivelserne et st~jniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanen.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 395 Skovgårdsparken i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Maj 1989 Arhus kommune Lokalplan m : Skovgårdsparken i Brabrand 395 Statistikområde/distrikt nr.: 6.3 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 012 Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev-Framlev Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 840 KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1979 Arhus kommune Lokalplan nk: \ Erhvervsområde

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere