Århus Kommune Lokalplan nr. 367

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr. 367"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Hotel og kongrescenter ved Musikhuset samt Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset Juli 1988 / Oktober 1993

2 hhus kommune Lokalplan nr,: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. 367 Statistikområde/distrikt nr.: 1.6 og 1.7 Registreringskortblad nr.: 56 I Magistratens 2. afdeling Stadsa rk itektens kontor Juli 1988.

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSEN side Lokalplanens indhold Arkitektonisk ide Illustrationsplan... bilag 1 Illustrerende foto... bilag 2 Illustrerende foto... bilag 3 Illustration af trappegade... bilag 4 Illustrerende facadesnit... bilag 5 Lokalplanens retsvirkninger REDEGBRELSEN Lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den avrige planlægning for området Udsnit af kommuneplanens rammekort... bilag 6 Tillæg nr. 36 til kommuneplanen LOKALPLANEN 1. Formål Område Anvendelse Udstykning Trafik- og parkeringsforhold Teknisk forsyning B 7. Bebyggelsens omfang og placering b 8. Bebyggelsens udseende b 9. Ubebyggede arealer StØjforhold Særlige forudsæt.ninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 12. Servitutter Ophævelse af del af lokalplan. nr Matrikelkort... bilag 7 Lokalplankort... bilag 8 Vedtagelsespåtegning

5 BESKRIVELSEN LokalDlanens indhold. Lokalplanen omfatter et område mellem Musikhuset, Valdemarsgade, Eckersbergsgade, Gebauersgade, Sonnesgade og Skovgaardsgade, se bilag l. Lokalplanområdet, der er ca m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet, bortset fra visse vejarealer samt parkeringspladsen og skræntarealerne syd for Musikhuset, som er kommunalt ejet. Området er i kommuneplanen udlagt til cityformål som en del af et starre cityområde, og det er intentionen, at city skal fastholdes og udvikles som landsdels- og amtscenter og som kommunens hovedcenter. Derfor prioriteres cityfunktionerne i kvarteret hajere end boligfunktionen. Lokalplanen indebærer, at området kan overgå til cityformål, det vil sige blandet bolig-, erhvervs- og offentlige formål. I det aktuelle forslag er det hensigten at opfare et hotel med tilharende funktioner, såsom restauranter, butikker og kontorer i området vest for parkeringspladsen ved Musikhuset. På hjarnet af Gebauersgade og Sonnesgade regnes opf0rt et kongrescenter med plads til personer, medens området ved Skovgaardsgade - Sonnesgade især regnes anvendt til kontorer og boliger. r Den eksisterende bebyggelse på ejendommene matr. nr S (bowlinghal) samt matr. nr kan bibeholdes, hvorimod al anden eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet forudsættes nedrevet.

6 1.2 I lokalplanen er fastlagt de nærmere bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, herunder byggefelter, som angiver, hvor stor bebyggelsen må være. På bilag 8 er den maksimale bygningshsjde for en del af bebyggelsen fastsat ko- til te 20,OO m. Denne hsjde svarer til gesimshqjden på hjsrneejendommen ved Marstrandsgade - Skovgaardsgade. Andre dele af bebyggelsen må opfcbres med en hsjde til 38,50 kote m, d.v.s. på hsjde med Musikhusets scenetårn. Hertil kommer glasoverdækning over en planlagt trappegade gennem bebyggelsen. Det er planen, at der i alt skal opfsres ny bebyggelse med et etageareal på ca etagemeter, hvortil kommer et glasoverdækket gadestrsg foruden kælder og underjordiske parkeringsanlæg. Principperne for områdets anlæg og bebyggelse fremgår af illustrationsmaterialet, se bilag 1, 2, 3, 4 og 5. Principperne for områdets vejbetjening og parkeringsforhold samt Brabrandstiens forbindelse gennem lokalplanområdet er nærmere beskrevet i redegsrelsen, se side Stsjforholdene i området er nærmere beskrevet i redegsrelsen side og fastlagt i lokalplanbestemmelser.

7 1.3 Arkitektonisk ide. I dette meget attraktive byområde i og naboskab med Musikhuset og Rådhuset, er det afgsrende, at der træffes er række valg og dispositioner, hvad angår placering, udformning og indpasning af det nye kongrescenter og hotel. Musikhuset er og skal vedblive at være midtpunkt i området. Alle byens forudgående bestræbelser er gået i retning af at skabe et have-pladsrum med Rådhuset, Musikhuset, Officersbygningen/Ridehuset og Brobjergskolen som indrammende elementer. Denne balance må ikke forstyrres, men bor tværtimod respekteres, forfslges og forbedres. Musikhusets have er det pladsmæssige centrum, og der bor ikke forsages nye pladsdannelser eller monumentale indramninger. Det nye kongreshotel er derfor knyttet med sin hovedindgang og ved sin retning til Musikhaven og ikke til parkeringspladsen. Trekantarealet langs Musikhusets sydside skal som f0lge heraf raffineres og plejes som en forbindende zone mellem hotel og have, se bilag 1, illustrationsplanen. En frontalbygning mod parkeringspladsen vil altid blive en stsrre eller mindre gentagelse af musikhusfacaden og derved virke kompromitterende til begge sider. I stedet for vil man med denne lssning opleve det nye kongreshotel som en lav mur, to slanke gavle og en mellemliggende glasportal. Ikke en traditionel ankomst til et overvældende hotel, hvor antallet af vinduer straks fortæller mængden af værelse. Blok en flot indgang til en gade, begyndelsen på en oplevelse, noget helt andet og usædvanligt. Bygningerne skal kunne fungere perfekt, idet der er tale om et omfattende servicebetonet og holjklasset hotel og et kongrescenter, som både skal kunne opfylde byens egne forventninger og klare sig i en tiltagende konkurrence, nationalt og internationalt. Ud over effektiviteten må der bibringes en arkitektur og en rummelighed, der gsr stedet unikt og karakterfuldt.

8 1.4 I et så omfattende bygningsanlæg, der ellers let kommer til at virke kompliceret og uoverskueligt, er det vigtigt, at der findes et styrende led, en overordnet hovedide, som motiverer og holder sammen på såvel de indre funktioner som den ydre arkitektur. Hovedideen i dette projekt er en trappegade, et indvendigt glasoverdækket strag, som ikke blot forbinder centrets forskellige interne afsnit,. men også giver bymæssig adgang fra musikhusetområdet til kvarteret ved Godsbanegården, se bilag 4, illustration af trappegade. Der er tale om et indvendigt gaderum af storslåede dimensioner, en diagonalt skærende streng fra det gamle bycentrum til et kommende udviklingsområde, en udsigtslinie mellem to poler, Rådhustårnet mod ast og Adalen mod vest. Det er en ny og spændende offentlig fodgængergade, som farer fra hotellets forplads til kongrestorvet og undervejs har talrige, varierende kontakter til alle centrets væsentligste sewicefunktioner som hotel, restauranter, kongreslokaler, lobbyer og butikker. Gaden fslger terrænet, starter foroven i niveau med parkeringspladsen og slutter 11 m lavere ved kongressalen, i niveau med Sonnesgade, se bilag 5, illustrerende facadesnit. Billedet og atmosfæren kendes fra sydlandske glasoverdækninger, klassiske eksempler kan hentes i Milano og Napoli.

9

10

11

12

13

14 1.5 Lokalplanens retsvirkninqer. Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Bebyggelse, udstykning og anvendelse af ejendomme lokal- i planområdet skal efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Anvendelse, der har været lovlig forinden, kan fortsætte uændret. Lokalplanen indebærer heller ikke, de at anlæg m.v., der er indeholdt i planen, skal etableres, Men hvis det er af væsentlig betydning for at få planen f0rt ud i livet, kan kommunen ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter kommuneplanlovens 34. S 12 bestemmer, at de i paragraffen nævnte servitutter ophæves. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke er forenelige med planen. Andre private servitutter og rettigheder over ejendomme kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggsrelse af planen, jfr. ovenfor. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensationer fra lokalplanen, hvor dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation bermer omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, før dispensationen gives.

15 REDEGØRELSEN I dette afsnit redegames for lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den avrige planlægning for området. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har godkendt. Bilag 6 er et udsnit af kommuneplanens rammekort for det aktuelle område, og lokalplanområdet omfatter som vist hele delområde CY, idet grænsen for delområdet med Musikhuset, OF, er korrigeret i overensstemmelse med bestående matrikelskel mellem de to områder. Området er byzone. Kommuneplanen fastlægger blandt andet f8lgende for delområde CY: Planintentioner: Områdeanvendelse skal overgå til blandet bolig-, erhvervsog offentlige formål (cityformål). Rammebestemmelser: 1. Områdets anvendelse fastlægges til cityformål. Cityformål omfatter butikker, kontorer, hoteller, biografer, teatre, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning samt boliger. 2. Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke over- stige 110. Lokalplanen er i overensstemmelse med foranstående rammebestemmelser i kommuneplanen. Da kommuneplanens rammebestemmelser ikke indeholder bestemmelser om bygningshajden i området, er der udarbejdet et

16 2.2 tillæg nr. 36 til kommuneplanen, hvor de supplerende bestemmelser om bygningshsjderne er fastsat, se side LokalDlan nr. 18 for kasernearealet ved Vester Alle i Arhus En del af lokalplanområdet, parkeringspladsen syd for Musikhuset, er omfattet af lokalplan nr. 18 for Arhus kommune, tinglyst den Lokalplan nr. 18 ophæves for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan nr Reduktion af det område, som lokalplan 18 nr. omfatter, medfarer ingen ændringer af. byggemulighederne i det område, som i svrigt er omfattet af lokalplan 18, nr. eftersom grundlaget for beregningen af bebyggelsesprocenten ikke ændres.

17 2.3 Vej- og stiforhold. Lokalplanområdet vejbetjenes af de eksisterende veje i omrddet. Der sker dog en række ændringer af disse. Eckersbergsgade nedlægges på strækningen fra Gebauersgade til Skovgaardsgade. Sonnesgade fares igennem til Skovgaardsgade og indrettes med sideparkering på strækningen fra Gebauersgade til Skovgaardsgade. Der'vil endvidere blive gennemfart en omlægning af Skov- gaardsgade for at mindske generne fra den forsgede trafik for boligerne langs Skovgaardsgade. Eksempel på, hvordan Skovgaardsgade kan komme til se ud at efter en omlægning. Skitsen viser Skovgaardsgade med en dobbeltrettet cykelsti i nordsiden. Princippet for stiens forlsb er ikke endeligt fastlagt. På langt sigt, når hensynet til DSB's aktiviteter tillader det eller DSB flytter ud fra området, er det meningen, at Saren Frichs Vej forbindes med Sonnesgade ved Gebauersgade.

18 2.4 Nedenstående figur viser den fremtidige vejstruktur. - Stor Traf trafikvej ikvej --.I Fremtidig forlængelse af Saren Frichs Vej eeeeeaeee Lokale gader Lokalplangrænse Byggeriet af hotel og kongrescentret berarer den eksisteren- de stiforbindelse mellem Valdemarsgade og Skovgaardsgade. Stiforbindelsen vil imidlertid blive opretholdt, idet stien vil blive flyttet, så den fra Skovgaardsgade forlaber via en tunnel frem til området syd for parkeringspladsen. Parkerinqsforhold. Lokalplanens bestemmelser om parkeringsarealernes storrelse tager udgangspunkt i de af byrådet vedtagne retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus kommune og i en vurdering af den forventede faktiske udnyttelse af parkerings- arealet.

19 2.5 Det er forudsat, at parkeringsarealerne til Musikhuset og til hotel- og kongrescentret i princippet etableres som et sammenhængende, offentligt tilgængeligt parkeringsareal. Herved sikres en optimal udnyttelse i situationer, hvor parkeringsbehovet er særligt stort. Den eksisterende parkeringsplads ved Musikhuset rummer 560 båse, som opretholdes eller genetableres. Ud over disse er der i lokalplanen stillet om, krav at der etableres 760 nye P-båse. Den samlede parkeringskapacitetil Musikhuset, hotel- og kongrescentret, kontorer og boliger med videre skal være båse. I de fleste situationer vil der være ledig kapacitet i P-anlægget. I llnormalsituationentl, hverdag med arrangementer i både kongrescenter og Musikhus, vil P-anlægget være belagt op til 75%. Ved stcbrre week-end arrangementer i kongrescentret (for eksempel en partikongres med deltagere) og et samtidigt arrangement i Musikhuset, vil P-anlægget være 100% belagt. De helt store arrangementer i kongrescentret (for eksempel en koncert med deltagere) vil kræve P-anlæggets fulde kapacitet. Ved sammenfald af store arrangementer i kongrescentret, Musikhuset og eventuelt Ridehallen, kan der opstå mangel på parkeringsmuligheder i området. Det er dog vurderet, at disse situationer så opstår sjældent, at P-anlægget ikke bsr dimensioneres herefter. I stedet kan parkeringsproblemerne i disse situationer lqses på anden vis, for eksempel ved fælles transport fra andre stcbrre P-anlæg.

20 2.6 Trafikbelastnins. I nedenstående figur er vist den aktuelle dsgntrafik på vejene i området. Tallene angiver antallet af biler pr. dsgn i tusinder. Eksisterende trafikbelastning 3,8 Traf iktal i tusinder. Det er vurderet, at de samlede aktiviteter i hotel- og kongrescentret med et normalt arrangement i kongrescenteret vil medfsre en trafikbelastning på i alt ca k0retøjer i dagnet fordelt på områdets veje, især Skovgaardsgade. Den faktiske foragelse i trafikbelastningen vil dog være noget mindre, idet nogle eksisterende aktiviteter, herunder teknisk skole, forsvinder fra området. Når et særligt stort arrangement i kongrescentret slutter, skal op til biler af sted fra parkeringsanlægget på en gang. Med den påtænkte omlægning af Skovgaardsgade vil denne trafik kunne afvikles på ca. 30 minutter. Eftersom de bessgende forlader arrangementet med nogen spredning, der vil næppe opstå væsentlige ksdannelser. Af hensyn til trafikafviklingen og miljaet i midtbyen, især På Frederiks Alle, skal Musikhuset og hotel- og kongrescentret i videst muligt omfang orienteres trafikalt mod vest.

21 2.7 Det betyder, at den primære vejadgang til området skal ske ad S0ren Frichs Vej, Carl Blochs Gade og Skovgaardsgade. På langt sigt er det meningen, at Saren Frichs Vej forbindes med Sonnesgade, hvorved der opnås en direkte forbindelse til Ringgadelinien og dermed en væsentlig reduktion af trafikken især på Skovgaardsgade. Adgangsforholdene til parkeringsarealerne skal indrettes med henblik herpå som vist i princippet på nedenstående skitse. SONNESGADE IKONTORBLOK 1 I HOTELBLOK P EKSIST P-ANLPEC evaldemarsgade 7 4- lp! j! ] P---.] Princip for færdsel i P-anlæg. Pilene angiver færdselsretning. De ca. 180 P-båse på terræn trafikbetjenes udelukkende fra (og til ) Valdemarsgade. P-kælderen trafikbetjenes primært fra og til Sonnesgade og private færdselsarealer langs Sonnesgade, og videre via Skovgaardsgade til Carl Blochs Gade. Udksrsel fra kælderen kan således kun ske til private færdselsarealer langs Sonnesgade og herfra videre til Skovgaardsgade og Sonnesgade, medens indksrsel kan ske både fra Sonnesgade og Valdemarsgade. Såfremt dette princip giver en uacceptabel trafikforsgelse på vejene cbst for lokalplanområdet, indeholder det aktuelle projekt en mulighed for at begrænse tilksrslen til parkeringskælderen fra Valdemarsgade. Det må vurderes, at trafikforsgelsen på Valdemarsgade og via Thomas Jensens Alle og Skt. Nicolaus Gade til Frederiks Alle vil være beskeden, idet den overvejende del af den nye trafik som nævnt foran vil orienteres mod Sonnesgade og herfra videre ad Skovgaardsgade til Carl Blochs Gade. Noget af trafikken vil formentlig ssge ad Morten Bsrups Gade til Frederiks Alle, men det er ikke hensigten, at Morten BOrups Gade skal bære nogen væsentlig forsgelse i trafikken.

22 2.8 Stai forhold. De stsjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens stsjbestemmelser. Lokalplanområdet vil især blive belastet af vejtrafikstaj fra Sonnesgade. På grundlag af en forventet dagntrafik på ksretajer og på baggrund af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstsj er stajniveauet på dsgnbasis i en afstand på 22 m fra vejmidte og i 2 m's hajde beregnet til 61 db(a) på dsgnbasis langs Sonnesgade. Ifalge kommuneplanens stdjbestemmelser må vejtrafik hajst påfare boligbebyggelse et udenddrs stdjniveau 55 på db(a) på dagnbasis. Der er dog mulighed for at afvige fra disse bestemmelser, hvis særlige forhold taler for det. er Det vurderet, at en hensigtsmæssig udnyttelse af lokalplanområdet betinger, at de lempeligere bestemmelser tages i anvendelse i denne lokalplan. Ifslge disse skal det for boligbebyggelse sikres, u- at det dendars stsjniveau på mindst en facade samt bebyggelsens opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) på dagnbasis. Det indendsrs stsjniveau m& ikke overstige 30 db(a) på dsgnbasis. For hoteller og kontorer gælder ifdlge kommuneplanens stajbestemmelser, at det udendcbrs stdjniveau ikke må overstige db(a). Dette anses umiddelbart for overholdt, men der er indarbejdet en bestemmelse i lokalplanen om, at det indendsrs stsjniveau, som trafikstsj påfsrer hotel- og kontorbebyggelse ikke må overstige henholdsvis 30 og 35 db(a) på dsgnbasis. Endelig er der også medtaget en bestemmelse, som skal sikre, at eventuelle kommende virksomheder i lokalplanområdet ikke påfdrer omgivelserne et stgjniveau, som overstiger kommuneplanens bestemmelser herom. Den forsgede trafikmængde i Skovgaardsgade vil betyde, at stdjforholdene her ændres. Forcbges trafikmængden i Skovgaardsgade med biler på dagnbasis, vil stsjniveauet l?å facaderne mod Skovgaardsgade (ifalge den nordiske bereg-

23 2.9 ningsmodel for trafikstsj) forsges med ca. 2 db(a) på dagnbasis. Med den foreslåede omlægning af Skovgaardsgade vil forøgelsen kunne begrænses til ca. 1 db(a) på dsgnbasis. Kollektiv trafik. Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området de af eksisterende buslinier i Park Alle, Thorvaldsensgade og Carl Blochs Gade. Det tilstræbes, at der etableres stoppesteder for 16 linie og linie 17 i Frederiks Alle ved forpladsen til Musikhuset af hensyn til en noget mere direkte busbetjening af Musikhuset, hotel- og kongrescentret. Teknisk forsyninq. Varmeforsyning skal ske fra Arhus kommunale værker på forsyningens til enhver tid gældende bestemmelser. Elforsyningen Vandforsyning Brandhaner Kloakering Regnvand Spildevand skal ske fra Arhus kommunale værker. Elforsyning har transformerstation nr. 83 med tilharende forsyningskabler til forsyning af såvel det bersrte som det tilstsdende område i det område, der er omfattet af lokalplanen. skal ske fra Arhus kommunale værker efter det til enhver tid gældende regulativ og i Øvrigt gældende vilkår. opstilles i henhold til ændrede vej- og bebyggelsesforhold. skal ske i henhold til den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for Arhus kommune, ved stadsingenisrens kontor, hygiejnisk afdeling, Thorsvej 2, 8230 Abyhsj. skal afledes via eksisterende ledning i Eckersbergsgade til amtsvandlsbet Arhus 8. skal afledes via eksisterende ledning i Eckersbergsgade til Marselisborg renseanlæg, hvor den fornoldne kapacitet er til stede.

24

25 2.10 Tillæs nr. 36 til kommunedlanen for Arhus kommune. Tillægget omfatter område CY beliggende og afgræn- set som vist på bilag 6. For område CY gælder fslgende: Planintentioner: Områdeanvendelsen skal overgå til blandet bolig-, erhvervsog offentlige formål (cityformål). Rammebestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til cityformål. Cityformål omfatter butikker, kontorer, hoteller, biografer, teatre, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning samt boliger. Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige 110. Bygningshsjden må mod Sonnesgade ikke overstige kote 20,OO og mod Valdemarsgade kote 38/50.

26 LOKALPLANEN LOKALPLAN NR Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. s 1. FORMAL Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at området anvendes til cityformål, det vil sige erhverv, herunder hotel og kongrescenter, offentlige formål og boliger, at ny bebyggelse med hensyn til proportionering, tag- og facadeudformning, materiale- og farvevalg tilpasses det omgivende bygningsmilja - herunder Musikhuset - på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og milj0massig tilfredsstillende helhedsvirkning i området, at ubebyggede arealer med hensyn til proportionering, udformning, terrænreguleringer, befæstelse, beplantning, belysning og udstyr i avrigt tilpasses de omgivende udeanlæg - herunder haveanlægget og forpladsen ved Musikhuset - på en sådan måde, at der opnås en landskabsog miljamæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området, at lokalplanområdet trafikalt orienteres mod vest for så vidt muligt at friholde gaderne i midtbyen, især Frederiks Alle fra en foraget trafikbelastning, at sikre forbindelsen for stitrafik til Brabrandstien fra Valdemarsgade gennem lokalplanområdet og via Skovgaardsgade.

27 OMRADE Lokalplanområdet er afgrænset som vist på matrikelkortet, bilag 7, og omfatter falgende matrikelnumre, alle af Arhgs Bygrunde: ac d h 1 k 1 m 2126, 2126, 2126, 2126, 2126, 2126, 2126 n, O r S z 2126, 2126, 2126, 2126, 2126 samt parkeringsplads litra IlakVI, del af Eckersbergsgade litra "og1, del af Sonnesgade og del af Skovgaardsgade samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de ovennævnte ejendomme ANVENDELSE Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Området må kun anvendes til cityformål såsom butikker, kontorer, klinikker, restauranter, hoteller, kongrescenter, biografer, teatre, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner, fritids- og kulturformål, herunder idræt, og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning samt boliger. Inden for byggefelt nr. 1, se bilag 8, lokalplankortet, og bilag 1, illustrationsplanen, fastlægges anvendelsen til erhvervsformål såsom hotel, kontorer, klinikker, udvalgsvarebutikker, restauranter, biografer, teatre, udstillingslokaler og lignende, samt offentlige funktioner og sådanne funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning. Inden for byggefelt nr. 1 må ikke etableres dagligvarebutikker. Inden for byggefelt nr. 2, se bilag 8, lokalplankortet, og bilag 1, illustrationsplanen, fastlægges anvendelsen alene til kongrescenterfunktioner med afledede funktioner.

28 3.3 såsom kontorer, klinikker, udvalgsvarebutikker, restauranter, udstillingslokaler, kongrescenterfunktioner og lignende, samt offentlige funktioner og sådanne funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning. Inden for byggefelt nr. 3 kan endvidere etableres dagligvarebutikker, men kun til betjening af det lokale områdes beboere. Stk. 5. Bebyggelsens stueetage skal fortrinsvis anvendes til erhvervsformål. s 4. UDSTYKNING Ingen grund må udstykkes med en mindre st0rrelse end 700 m2. 5. TRAFIK- OG PARKERINGSFORHOLD Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Adgang for korende trafik til og fra lokalplanområdet skal ske via Sonnesgade, Skovgaardsgade og Valdemarsgade. Fra Valdemarsgade må der etableres en ensrettet adgang for korende trafik til parkeringskælder. Vejadgang til terranparkering ved Valdemarsgade skal ske fra Valdemarsgade. Den del af Eckersbergsgade, som er omfattet af lokalplanen, og den offentlige parkeringsplads ved Valdemarsgade, litra Irakt1, nedlægges som offentlige ve j arealer, (se f odnote). Der udlægges areal til en 8,O m bred vej til ejenr S dommene matr. nr og 2126 som vist med raster på lokalplankortet, bilag 8. Der skal etableres en stiforbindelse imellem Skovgaardsgade og Valdemarsgade som vist med raster på lokalplankortet.

29 3.4 planområdet bliver Op til 1200 af disse bilpladser skal være offentligt tilgængelige. 6. TEKNISK FORSYNING Nybyggeri skal tilsluttes Arhus kommunale værkers varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende bestemmelser BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke overstige 110. "1 Detsamledebutiksarealilokalplanområdet, r S bortset fra matr. nr og 2126, må ikke overstige bruttoetagemeter (incl. lager og baglokaler m.v.), og ingen enkelt butik må have et samlet etageareal, der overstiger 300 bruttoetagemeter (incl. lager og baglokaler m.v.). Uanset foranstående bestemmelse er det dog tilladt at etablere hsjst 2 udvalgsvarebutikker med et etageareal, som for hver enkelt butik ikke overstiger 600 bruttoetagemeter (incl. lager og baglokaler m.v.). I lokalplanområdet skal etableres boliger med et samlet etageareal på minimum etagemeter. Stk. 4. Ny bebyggelse skal, bortset fra ny bebyggelse på r S matr. nr og 2126, placeres inden for de på lokalplankortet, bilag 8, angivne byggefelter og i avrigt i princippet i et omfang og i en udformning som vist på illustrationsplanen, bilag 1 og de illustrerende fotoer, bilag 2 og 3. Stk. 5. Bygninger må ikke, bortset fra bygninger på matr. r S nr og 2126, opfsres med stsrre hsjder end de maksimale bygningshajder, som er angivet med *) Ved butiksareal forstås detailhandelsareal i henhold til Danmarks Statistiks erhvervsgrupperingskode.

30 3.5 Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. koter på lokalplankortet, bilag 8, bortset fra glasoverdækninger, trappehuse, ventilationshuse, elevatorskakte og lignende mindre bygningsdele, som må opf0res i starre h~jde, se bilag 8, lokalplankortet, bilag 2 og 3, illustrerende fotoer, og bilag 5, illustrerende facadeafsnit. r S På ejendommene matr. nr og 2126 må bygninger opfsres i hsjst 3 etager med udnyttet tagetage, og bebyggelsen skal som hovedregel opf0res i gadelinien (mod Eckersbergsgade). Mindre bygninger og bygningsdele, herunder bygninger til områdets tekniske forsyning, kan med magistratens 2. afdelings godkendelse placeres uden for de på bilag 8, lokalplankortet, angivne byggefelter. I lokalplanområdet må der endvidere etableres underjordiske parkeringsanlæg. Bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsens hsjde og afstand i forhold til skel og anden bebyggelse på samme grund er ikke gældende for lokalplanområdet.,!i 8. Stk. 1. Stk. 2. BEBYGGELSENS UDSEENDE Ny bebyggelse skal med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning, materiale- og farvevalg tilpasses det omgivende bygningsmilja - herunder Musikhuset - på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljamæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området. opfarelse af ny bebyggelse, herunder udformning med videre, jfr. stk. 1 ovenfor, skal ske efter projektmateriale, godkendt af byrådet. Projektmaterialet skal omfatte: Bebyggelsesplan, Facadetegninger, Snittegninger.

31 3.6 Projektmaterialet skal redegore for: Stk. 3. Stk. 4. Bebyggelsens omfang og placering, Facadeudformning, Tagudformning, Bygningsprofiler i ~vrigt, Materialer og farver, Terrænreguleringer, Interne veje, stier, gader og parkeringspladser, herunder tilslutning til de tilgrænsende veje, stier og parkeringspladser, Beplantning og indretning af de i B 9 stk. 2 nævnte opholdsarealer, Beplantning og indretning af ubebyggede arealer i avrigt. Skiltning og reklamering må kun foretages med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde. Udendors antenner må kun opsættes med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. Stk. 2. Ubebyggede arealer skal med hensyn til proportionering, udformning, terrænregulering, befæstelse, beplantning, belysning og udstyr i ovrigt tilpasses de omgivende udeanlæg, - herunder haveanlægget og forpladsen ved Musikhuset - på en sådan måde, at der opnås en landskabs- og miljsmæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området. I området skal der indrettes opholdsarealer svarende til mindst 25% af boligetagearealet Og mindst 5% af etagearealerne til erhvervsformål Og offentlige formål eksklusiv glasoverdækkede ga- destrag. De foreskrevne opholdsarealer må etableres på terræn, på overdækket eller hævet gårdareal eller på tagarealer.

32 3.7 Stk. 3. Etablering og indretning af ubebyggede arealer samt opholdsarealer, jfr. stk. 1 og stk. 2 ovenfor, skal ske efter en af magistratens 1. afdeling, park- og kirkegårdsforvaltningen, og magistratens 2. afdeling godkendt plan for området..!i 10. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. STBJFORHOLD Ved opfarelse af boligbebyggelse skal det sikres, at det konstante udendars stajniveau hidr0rende fra vejstaj på mindst en facade samt på bebyggelsens udendars opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) på dagnbasis. Det skal sikres, at det konstante indendms st0jniveau, som vejtrafikstaj påfarer hotel- og boligbebyggelse ikke overstiger 30 db(a) på dagnbasis. Det skal sikres, at det konstante indendsrs st0jniveau, som vejtrafikstaj påfsrer kontorer Og lignende st~jf~lsomme arbejdsrum ikke overstiger 35 db(a) på dagnbasis. Ved etablering af virksomheder indenfor lokalplanområdet skal det sikres, at virksomhederne ikke påfarer omgivelserne et st~jniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanen.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. Oktober 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. Oktober 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset i Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1993 Århus kommune Tillæg til lokalplannr. Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. 367 Statistikomrade/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Kystvejen. D el ophæ vet ihenhold til lokalplan nr. 849. Se endvidere lokalplanerne nr. 311,tillæ g til 311 og 591

Kystvejen. D el ophæ vet ihenhold til lokalplan nr. 849. Se endvidere lokalplanerne nr. 311,tillæ g til 311 og 591 Århus Kommune Lokalplan nr. 344 Erhvervsejendom på hjørnet af N ørreport og Kystvejen D el ophæ vet ihenhold til lokalplan nr. 849. Se endvidere lokalplanerne nr. 311,tillæ g til 311 og 591 A pril 1988

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 072 Område til offentlige formål ved Vidtskuevej i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 1979 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Rosensgadekarreen. Saneringsområde. Se endvidere lokalplan nr Marts 1995 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Rosensgadekarreen. Saneringsområde. Se endvidere lokalplan nr Marts 1995 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 403 Tillæg: Rosensgadekarreen. Saneringsområde i Århus Midtby Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Marts 1995 hhus kommune Tillæg tilbkaiplannr. Rosensgadekarreen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby. Januar 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby. Januar 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 659 Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK Januar 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 144 Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1981 l i I l U@,$ f ' / s kommune Lokalplan nr.: 44 ingsi nst i t u t ion ved Skejby vej I l

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus. November 1983 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus. November 1983 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 206 Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus KONGSBAK INFORMATIK November 1983 Arhus kommune Lokalplan'nr: Et bolig- og erhvervsområde ved

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 203 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Tietgensbro Vesterbro Nybyggeri m.v. Serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK August 1992 LOKALPLAN NR. 203 Lokalplan

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 089 Boligområde ved Græsvangen i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Februar 1980 Arhus kommune Lokalplan m : Boligomrade ved Græsvangen i Tilst. l Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum

Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum Den 4. december 2007 Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. :

Lokalplan nr. : LOKALPLAN 1361-04 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. : 1361-04 Del af karre 16.- område til centerformål. REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område. i Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen

Århus Kommune. Lokalplan nr. Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen Århus Kommune Lokalplan nr. 265 Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen Se endvidere tillæg til lokalplanen KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 053 Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK August 1978 ~ ~~ ~~ ~~ ~~ Århus kommune Lokalplan n ~: Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg Statistikområde/distrikt

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 124 Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) KONGSBAK INFORMATIK Marts 1981 Århus kommune Lokalplan nu,: 12.4 Omrade til offentlige formål (Plantebælter

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg. Marts 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg. Marts 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 300 Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg KONGSBAK INFORMATIK Marts 1988 C (o L. u Do l =r C u) 8 3 3 C 3 (D o' h 9) U P) 3 3 0.1 Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

LOKALPLAN ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG. for KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG. (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978

LOKALPLAN ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG. for KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG. (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978 LOKALPLAN for ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978 DELVIST AFLYST AFLYSNING Lokalplan nr. C 1.1, for et

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn. August 1997 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn. August 1997 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 548 Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK August 1997 3 Q!2 W. Y (3 (D 7 O0 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 733

Århus Kommune Lokalplan nr. 733 Århus Kommune Lokalplan nr. 733 Udvidelse af Musikhuset Aarhus. Århus City - supplering til lokalplan nr. 665 samt Lokalplan nr. 665: Udvidelse af Musikhuset Aarhus. Århus City Februar 2005 / November

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 530 Tillæg: Ændret anvendelse af delområde II i lokalplan nr. 530 - Bolig- og erhvervsområde ved Nordre Ringgade og Randersvej KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1998 Århus Kommune.

Læs mere

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 829 Silkeborgvej Vesterbrogade Forslag Thorvaldsensgade Carl Blochs Gade Åboulevarden Vester

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder Anmelder: ADVOKAT H. THORNINGER HERNINGVEJ 1. 6950 RINGKØBING TELEFON 07-32 38 11 Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.027 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED MØLLEVEJ

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 159 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Peder Lykke Centret Sundbyvester Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK November 1990 LOKALPLAN

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 1064 Lokalplan for et område til blandet bolig-

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ Stilling SKANDERBORG KOMMUNE 1984 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 614 Ny busgade mellem Frederiksgade og Åboulevarden samt ny bebyggelse til bolig- og erhvervsformål i Frederiksgade. Århus City Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

1-91 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83. 16. september 1998. For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby

1-91 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83. 16. september 1998. For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby 1-91 RY KOMMUNE l LOKALPLAN NR. 83 For et offentligt område ved Låsby Skole i Låsby. 16. september 1998 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 83 Lokalplan for et offentligt omrdde ved Lasby Skole i Lasby. INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere