Århus Kommune Lokalplan nr. 367

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr. 367"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Hotel og kongrescenter ved Musikhuset samt Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset Juli 1988 / Oktober 1993

2 hhus kommune Lokalplan nr,: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. 367 Statistikområde/distrikt nr.: 1.6 og 1.7 Registreringskortblad nr.: 56 I Magistratens 2. afdeling Stadsa rk itektens kontor Juli 1988.

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSEN side Lokalplanens indhold Arkitektonisk ide Illustrationsplan... bilag 1 Illustrerende foto... bilag 2 Illustrerende foto... bilag 3 Illustration af trappegade... bilag 4 Illustrerende facadesnit... bilag 5 Lokalplanens retsvirkninger REDEGBRELSEN Lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den avrige planlægning for området Udsnit af kommuneplanens rammekort... bilag 6 Tillæg nr. 36 til kommuneplanen LOKALPLANEN 1. Formål Område Anvendelse Udstykning Trafik- og parkeringsforhold Teknisk forsyning B 7. Bebyggelsens omfang og placering b 8. Bebyggelsens udseende b 9. Ubebyggede arealer StØjforhold Særlige forudsæt.ninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 12. Servitutter Ophævelse af del af lokalplan. nr Matrikelkort... bilag 7 Lokalplankort... bilag 8 Vedtagelsespåtegning

5 BESKRIVELSEN LokalDlanens indhold. Lokalplanen omfatter et område mellem Musikhuset, Valdemarsgade, Eckersbergsgade, Gebauersgade, Sonnesgade og Skovgaardsgade, se bilag l. Lokalplanområdet, der er ca m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet, bortset fra visse vejarealer samt parkeringspladsen og skræntarealerne syd for Musikhuset, som er kommunalt ejet. Området er i kommuneplanen udlagt til cityformål som en del af et starre cityområde, og det er intentionen, at city skal fastholdes og udvikles som landsdels- og amtscenter og som kommunens hovedcenter. Derfor prioriteres cityfunktionerne i kvarteret hajere end boligfunktionen. Lokalplanen indebærer, at området kan overgå til cityformål, det vil sige blandet bolig-, erhvervs- og offentlige formål. I det aktuelle forslag er det hensigten at opfare et hotel med tilharende funktioner, såsom restauranter, butikker og kontorer i området vest for parkeringspladsen ved Musikhuset. På hjarnet af Gebauersgade og Sonnesgade regnes opf0rt et kongrescenter med plads til personer, medens området ved Skovgaardsgade - Sonnesgade især regnes anvendt til kontorer og boliger. r Den eksisterende bebyggelse på ejendommene matr. nr S (bowlinghal) samt matr. nr kan bibeholdes, hvorimod al anden eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet forudsættes nedrevet.

6 1.2 I lokalplanen er fastlagt de nærmere bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, herunder byggefelter, som angiver, hvor stor bebyggelsen må være. På bilag 8 er den maksimale bygningshsjde for en del af bebyggelsen fastsat ko- til te 20,OO m. Denne hsjde svarer til gesimshqjden på hjsrneejendommen ved Marstrandsgade - Skovgaardsgade. Andre dele af bebyggelsen må opfcbres med en hsjde til 38,50 kote m, d.v.s. på hsjde med Musikhusets scenetårn. Hertil kommer glasoverdækning over en planlagt trappegade gennem bebyggelsen. Det er planen, at der i alt skal opfsres ny bebyggelse med et etageareal på ca etagemeter, hvortil kommer et glasoverdækket gadestrsg foruden kælder og underjordiske parkeringsanlæg. Principperne for områdets anlæg og bebyggelse fremgår af illustrationsmaterialet, se bilag 1, 2, 3, 4 og 5. Principperne for områdets vejbetjening og parkeringsforhold samt Brabrandstiens forbindelse gennem lokalplanområdet er nærmere beskrevet i redegsrelsen, se side Stsjforholdene i området er nærmere beskrevet i redegsrelsen side og fastlagt i lokalplanbestemmelser.

7 1.3 Arkitektonisk ide. I dette meget attraktive byområde i og naboskab med Musikhuset og Rådhuset, er det afgsrende, at der træffes er række valg og dispositioner, hvad angår placering, udformning og indpasning af det nye kongrescenter og hotel. Musikhuset er og skal vedblive at være midtpunkt i området. Alle byens forudgående bestræbelser er gået i retning af at skabe et have-pladsrum med Rådhuset, Musikhuset, Officersbygningen/Ridehuset og Brobjergskolen som indrammende elementer. Denne balance må ikke forstyrres, men bor tværtimod respekteres, forfslges og forbedres. Musikhusets have er det pladsmæssige centrum, og der bor ikke forsages nye pladsdannelser eller monumentale indramninger. Det nye kongreshotel er derfor knyttet med sin hovedindgang og ved sin retning til Musikhaven og ikke til parkeringspladsen. Trekantarealet langs Musikhusets sydside skal som f0lge heraf raffineres og plejes som en forbindende zone mellem hotel og have, se bilag 1, illustrationsplanen. En frontalbygning mod parkeringspladsen vil altid blive en stsrre eller mindre gentagelse af musikhusfacaden og derved virke kompromitterende til begge sider. I stedet for vil man med denne lssning opleve det nye kongreshotel som en lav mur, to slanke gavle og en mellemliggende glasportal. Ikke en traditionel ankomst til et overvældende hotel, hvor antallet af vinduer straks fortæller mængden af værelse. Blok en flot indgang til en gade, begyndelsen på en oplevelse, noget helt andet og usædvanligt. Bygningerne skal kunne fungere perfekt, idet der er tale om et omfattende servicebetonet og holjklasset hotel og et kongrescenter, som både skal kunne opfylde byens egne forventninger og klare sig i en tiltagende konkurrence, nationalt og internationalt. Ud over effektiviteten må der bibringes en arkitektur og en rummelighed, der gsr stedet unikt og karakterfuldt.

8 1.4 I et så omfattende bygningsanlæg, der ellers let kommer til at virke kompliceret og uoverskueligt, er det vigtigt, at der findes et styrende led, en overordnet hovedide, som motiverer og holder sammen på såvel de indre funktioner som den ydre arkitektur. Hovedideen i dette projekt er en trappegade, et indvendigt glasoverdækket strag, som ikke blot forbinder centrets forskellige interne afsnit,. men også giver bymæssig adgang fra musikhusetområdet til kvarteret ved Godsbanegården, se bilag 4, illustration af trappegade. Der er tale om et indvendigt gaderum af storslåede dimensioner, en diagonalt skærende streng fra det gamle bycentrum til et kommende udviklingsområde, en udsigtslinie mellem to poler, Rådhustårnet mod ast og Adalen mod vest. Det er en ny og spændende offentlig fodgængergade, som farer fra hotellets forplads til kongrestorvet og undervejs har talrige, varierende kontakter til alle centrets væsentligste sewicefunktioner som hotel, restauranter, kongreslokaler, lobbyer og butikker. Gaden fslger terrænet, starter foroven i niveau med parkeringspladsen og slutter 11 m lavere ved kongressalen, i niveau med Sonnesgade, se bilag 5, illustrerende facadesnit. Billedet og atmosfæren kendes fra sydlandske glasoverdækninger, klassiske eksempler kan hentes i Milano og Napoli.

9

10

11

12

13

14 1.5 Lokalplanens retsvirkninqer. Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Bebyggelse, udstykning og anvendelse af ejendomme lokal- i planområdet skal efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Anvendelse, der har været lovlig forinden, kan fortsætte uændret. Lokalplanen indebærer heller ikke, de at anlæg m.v., der er indeholdt i planen, skal etableres, Men hvis det er af væsentlig betydning for at få planen f0rt ud i livet, kan kommunen ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter kommuneplanlovens 34. S 12 bestemmer, at de i paragraffen nævnte servitutter ophæves. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke er forenelige med planen. Andre private servitutter og rettigheder over ejendomme kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggsrelse af planen, jfr. ovenfor. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensationer fra lokalplanen, hvor dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation bermer omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, før dispensationen gives.

15 REDEGØRELSEN I dette afsnit redegames for lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den avrige planlægning for området. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har godkendt. Bilag 6 er et udsnit af kommuneplanens rammekort for det aktuelle område, og lokalplanområdet omfatter som vist hele delområde CY, idet grænsen for delområdet med Musikhuset, OF, er korrigeret i overensstemmelse med bestående matrikelskel mellem de to områder. Området er byzone. Kommuneplanen fastlægger blandt andet f8lgende for delområde CY: Planintentioner: Områdeanvendelse skal overgå til blandet bolig-, erhvervsog offentlige formål (cityformål). Rammebestemmelser: 1. Områdets anvendelse fastlægges til cityformål. Cityformål omfatter butikker, kontorer, hoteller, biografer, teatre, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning samt boliger. 2. Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke over- stige 110. Lokalplanen er i overensstemmelse med foranstående rammebestemmelser i kommuneplanen. Da kommuneplanens rammebestemmelser ikke indeholder bestemmelser om bygningshajden i området, er der udarbejdet et

16 2.2 tillæg nr. 36 til kommuneplanen, hvor de supplerende bestemmelser om bygningshsjderne er fastsat, se side LokalDlan nr. 18 for kasernearealet ved Vester Alle i Arhus En del af lokalplanområdet, parkeringspladsen syd for Musikhuset, er omfattet af lokalplan nr. 18 for Arhus kommune, tinglyst den Lokalplan nr. 18 ophæves for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan nr Reduktion af det område, som lokalplan 18 nr. omfatter, medfarer ingen ændringer af. byggemulighederne i det område, som i svrigt er omfattet af lokalplan 18, nr. eftersom grundlaget for beregningen af bebyggelsesprocenten ikke ændres.

17 2.3 Vej- og stiforhold. Lokalplanområdet vejbetjenes af de eksisterende veje i omrddet. Der sker dog en række ændringer af disse. Eckersbergsgade nedlægges på strækningen fra Gebauersgade til Skovgaardsgade. Sonnesgade fares igennem til Skovgaardsgade og indrettes med sideparkering på strækningen fra Gebauersgade til Skovgaardsgade. Der'vil endvidere blive gennemfart en omlægning af Skov- gaardsgade for at mindske generne fra den forsgede trafik for boligerne langs Skovgaardsgade. Eksempel på, hvordan Skovgaardsgade kan komme til se ud at efter en omlægning. Skitsen viser Skovgaardsgade med en dobbeltrettet cykelsti i nordsiden. Princippet for stiens forlsb er ikke endeligt fastlagt. På langt sigt, når hensynet til DSB's aktiviteter tillader det eller DSB flytter ud fra området, er det meningen, at Saren Frichs Vej forbindes med Sonnesgade ved Gebauersgade.

18 2.4 Nedenstående figur viser den fremtidige vejstruktur. - Stor Traf trafikvej ikvej --.I Fremtidig forlængelse af Saren Frichs Vej eeeeeaeee Lokale gader Lokalplangrænse Byggeriet af hotel og kongrescentret berarer den eksisteren- de stiforbindelse mellem Valdemarsgade og Skovgaardsgade. Stiforbindelsen vil imidlertid blive opretholdt, idet stien vil blive flyttet, så den fra Skovgaardsgade forlaber via en tunnel frem til området syd for parkeringspladsen. Parkerinqsforhold. Lokalplanens bestemmelser om parkeringsarealernes storrelse tager udgangspunkt i de af byrådet vedtagne retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus kommune og i en vurdering af den forventede faktiske udnyttelse af parkerings- arealet.

19 2.5 Det er forudsat, at parkeringsarealerne til Musikhuset og til hotel- og kongrescentret i princippet etableres som et sammenhængende, offentligt tilgængeligt parkeringsareal. Herved sikres en optimal udnyttelse i situationer, hvor parkeringsbehovet er særligt stort. Den eksisterende parkeringsplads ved Musikhuset rummer 560 båse, som opretholdes eller genetableres. Ud over disse er der i lokalplanen stillet om, krav at der etableres 760 nye P-båse. Den samlede parkeringskapacitetil Musikhuset, hotel- og kongrescentret, kontorer og boliger med videre skal være båse. I de fleste situationer vil der være ledig kapacitet i P-anlægget. I llnormalsituationentl, hverdag med arrangementer i både kongrescenter og Musikhus, vil P-anlægget være belagt op til 75%. Ved stcbrre week-end arrangementer i kongrescentret (for eksempel en partikongres med deltagere) og et samtidigt arrangement i Musikhuset, vil P-anlægget være 100% belagt. De helt store arrangementer i kongrescentret (for eksempel en koncert med deltagere) vil kræve P-anlæggets fulde kapacitet. Ved sammenfald af store arrangementer i kongrescentret, Musikhuset og eventuelt Ridehallen, kan der opstå mangel på parkeringsmuligheder i området. Det er dog vurderet, at disse situationer så opstår sjældent, at P-anlægget ikke bsr dimensioneres herefter. I stedet kan parkeringsproblemerne i disse situationer lqses på anden vis, for eksempel ved fælles transport fra andre stcbrre P-anlæg.

20 2.6 Trafikbelastnins. I nedenstående figur er vist den aktuelle dsgntrafik på vejene i området. Tallene angiver antallet af biler pr. dsgn i tusinder. Eksisterende trafikbelastning 3,8 Traf iktal i tusinder. Det er vurderet, at de samlede aktiviteter i hotel- og kongrescentret med et normalt arrangement i kongrescenteret vil medfsre en trafikbelastning på i alt ca k0retøjer i dagnet fordelt på områdets veje, især Skovgaardsgade. Den faktiske foragelse i trafikbelastningen vil dog være noget mindre, idet nogle eksisterende aktiviteter, herunder teknisk skole, forsvinder fra området. Når et særligt stort arrangement i kongrescentret slutter, skal op til biler af sted fra parkeringsanlægget på en gang. Med den påtænkte omlægning af Skovgaardsgade vil denne trafik kunne afvikles på ca. 30 minutter. Eftersom de bessgende forlader arrangementet med nogen spredning, der vil næppe opstå væsentlige ksdannelser. Af hensyn til trafikafviklingen og miljaet i midtbyen, især På Frederiks Alle, skal Musikhuset og hotel- og kongrescentret i videst muligt omfang orienteres trafikalt mod vest.

21 2.7 Det betyder, at den primære vejadgang til området skal ske ad S0ren Frichs Vej, Carl Blochs Gade og Skovgaardsgade. På langt sigt er det meningen, at Saren Frichs Vej forbindes med Sonnesgade, hvorved der opnås en direkte forbindelse til Ringgadelinien og dermed en væsentlig reduktion af trafikken især på Skovgaardsgade. Adgangsforholdene til parkeringsarealerne skal indrettes med henblik herpå som vist i princippet på nedenstående skitse. SONNESGADE IKONTORBLOK 1 I HOTELBLOK P EKSIST P-ANLPEC evaldemarsgade 7 4- lp! j! ] P---.] Princip for færdsel i P-anlæg. Pilene angiver færdselsretning. De ca. 180 P-båse på terræn trafikbetjenes udelukkende fra (og til ) Valdemarsgade. P-kælderen trafikbetjenes primært fra og til Sonnesgade og private færdselsarealer langs Sonnesgade, og videre via Skovgaardsgade til Carl Blochs Gade. Udksrsel fra kælderen kan således kun ske til private færdselsarealer langs Sonnesgade og herfra videre til Skovgaardsgade og Sonnesgade, medens indksrsel kan ske både fra Sonnesgade og Valdemarsgade. Såfremt dette princip giver en uacceptabel trafikforsgelse på vejene cbst for lokalplanområdet, indeholder det aktuelle projekt en mulighed for at begrænse tilksrslen til parkeringskælderen fra Valdemarsgade. Det må vurderes, at trafikforsgelsen på Valdemarsgade og via Thomas Jensens Alle og Skt. Nicolaus Gade til Frederiks Alle vil være beskeden, idet den overvejende del af den nye trafik som nævnt foran vil orienteres mod Sonnesgade og herfra videre ad Skovgaardsgade til Carl Blochs Gade. Noget af trafikken vil formentlig ssge ad Morten Bsrups Gade til Frederiks Alle, men det er ikke hensigten, at Morten BOrups Gade skal bære nogen væsentlig forsgelse i trafikken.

22 2.8 Stai forhold. De stsjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens stsjbestemmelser. Lokalplanområdet vil især blive belastet af vejtrafikstaj fra Sonnesgade. På grundlag af en forventet dagntrafik på ksretajer og på baggrund af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstsj er stajniveauet på dsgnbasis i en afstand på 22 m fra vejmidte og i 2 m's hajde beregnet til 61 db(a) på dsgnbasis langs Sonnesgade. Ifalge kommuneplanens stdjbestemmelser må vejtrafik hajst påfare boligbebyggelse et udenddrs stdjniveau 55 på db(a) på dagnbasis. Der er dog mulighed for at afvige fra disse bestemmelser, hvis særlige forhold taler for det. er Det vurderet, at en hensigtsmæssig udnyttelse af lokalplanområdet betinger, at de lempeligere bestemmelser tages i anvendelse i denne lokalplan. Ifslge disse skal det for boligbebyggelse sikres, u- at det dendars stsjniveau på mindst en facade samt bebyggelsens opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) på dagnbasis. Det indendsrs stsjniveau m& ikke overstige 30 db(a) på dsgnbasis. For hoteller og kontorer gælder ifdlge kommuneplanens stajbestemmelser, at det udendcbrs stdjniveau ikke må overstige db(a). Dette anses umiddelbart for overholdt, men der er indarbejdet en bestemmelse i lokalplanen om, at det indendsrs stsjniveau, som trafikstsj påfsrer hotel- og kontorbebyggelse ikke må overstige henholdsvis 30 og 35 db(a) på dsgnbasis. Endelig er der også medtaget en bestemmelse, som skal sikre, at eventuelle kommende virksomheder i lokalplanområdet ikke påfdrer omgivelserne et stgjniveau, som overstiger kommuneplanens bestemmelser herom. Den forsgede trafikmængde i Skovgaardsgade vil betyde, at stdjforholdene her ændres. Forcbges trafikmængden i Skovgaardsgade med biler på dagnbasis, vil stsjniveauet l?å facaderne mod Skovgaardsgade (ifalge den nordiske bereg-

23 2.9 ningsmodel for trafikstsj) forsges med ca. 2 db(a) på dagnbasis. Med den foreslåede omlægning af Skovgaardsgade vil forøgelsen kunne begrænses til ca. 1 db(a) på dsgnbasis. Kollektiv trafik. Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området de af eksisterende buslinier i Park Alle, Thorvaldsensgade og Carl Blochs Gade. Det tilstræbes, at der etableres stoppesteder for 16 linie og linie 17 i Frederiks Alle ved forpladsen til Musikhuset af hensyn til en noget mere direkte busbetjening af Musikhuset, hotel- og kongrescentret. Teknisk forsyninq. Varmeforsyning skal ske fra Arhus kommunale værker på forsyningens til enhver tid gældende bestemmelser. Elforsyningen Vandforsyning Brandhaner Kloakering Regnvand Spildevand skal ske fra Arhus kommunale værker. Elforsyning har transformerstation nr. 83 med tilharende forsyningskabler til forsyning af såvel det bersrte som det tilstsdende område i det område, der er omfattet af lokalplanen. skal ske fra Arhus kommunale værker efter det til enhver tid gældende regulativ og i Øvrigt gældende vilkår. opstilles i henhold til ændrede vej- og bebyggelsesforhold. skal ske i henhold til den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for Arhus kommune, ved stadsingenisrens kontor, hygiejnisk afdeling, Thorsvej 2, 8230 Abyhsj. skal afledes via eksisterende ledning i Eckersbergsgade til amtsvandlsbet Arhus 8. skal afledes via eksisterende ledning i Eckersbergsgade til Marselisborg renseanlæg, hvor den fornoldne kapacitet er til stede.

24

25 2.10 Tillæs nr. 36 til kommunedlanen for Arhus kommune. Tillægget omfatter område CY beliggende og afgræn- set som vist på bilag 6. For område CY gælder fslgende: Planintentioner: Områdeanvendelsen skal overgå til blandet bolig-, erhvervsog offentlige formål (cityformål). Rammebestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til cityformål. Cityformål omfatter butikker, kontorer, hoteller, biografer, teatre, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning samt boliger. Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige 110. Bygningshsjden må mod Sonnesgade ikke overstige kote 20,OO og mod Valdemarsgade kote 38/50.

26 LOKALPLANEN LOKALPLAN NR Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. s 1. FORMAL Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at området anvendes til cityformål, det vil sige erhverv, herunder hotel og kongrescenter, offentlige formål og boliger, at ny bebyggelse med hensyn til proportionering, tag- og facadeudformning, materiale- og farvevalg tilpasses det omgivende bygningsmilja - herunder Musikhuset - på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og milj0massig tilfredsstillende helhedsvirkning i området, at ubebyggede arealer med hensyn til proportionering, udformning, terrænreguleringer, befæstelse, beplantning, belysning og udstyr i avrigt tilpasses de omgivende udeanlæg - herunder haveanlægget og forpladsen ved Musikhuset - på en sådan måde, at der opnås en landskabsog miljamæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området, at lokalplanområdet trafikalt orienteres mod vest for så vidt muligt at friholde gaderne i midtbyen, især Frederiks Alle fra en foraget trafikbelastning, at sikre forbindelsen for stitrafik til Brabrandstien fra Valdemarsgade gennem lokalplanområdet og via Skovgaardsgade.

27 OMRADE Lokalplanområdet er afgrænset som vist på matrikelkortet, bilag 7, og omfatter falgende matrikelnumre, alle af Arhgs Bygrunde: ac d h 1 k 1 m 2126, 2126, 2126, 2126, 2126, 2126, 2126 n, O r S z 2126, 2126, 2126, 2126, 2126 samt parkeringsplads litra IlakVI, del af Eckersbergsgade litra "og1, del af Sonnesgade og del af Skovgaardsgade samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de ovennævnte ejendomme ANVENDELSE Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Området må kun anvendes til cityformål såsom butikker, kontorer, klinikker, restauranter, hoteller, kongrescenter, biografer, teatre, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner, fritids- og kulturformål, herunder idræt, og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning samt boliger. Inden for byggefelt nr. 1, se bilag 8, lokalplankortet, og bilag 1, illustrationsplanen, fastlægges anvendelsen til erhvervsformål såsom hotel, kontorer, klinikker, udvalgsvarebutikker, restauranter, biografer, teatre, udstillingslokaler og lignende, samt offentlige funktioner og sådanne funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning. Inden for byggefelt nr. 1 må ikke etableres dagligvarebutikker. Inden for byggefelt nr. 2, se bilag 8, lokalplankortet, og bilag 1, illustrationsplanen, fastlægges anvendelsen alene til kongrescenterfunktioner med afledede funktioner.

28 3.3 såsom kontorer, klinikker, udvalgsvarebutikker, restauranter, udstillingslokaler, kongrescenterfunktioner og lignende, samt offentlige funktioner og sådanne funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning. Inden for byggefelt nr. 3 kan endvidere etableres dagligvarebutikker, men kun til betjening af det lokale områdes beboere. Stk. 5. Bebyggelsens stueetage skal fortrinsvis anvendes til erhvervsformål. s 4. UDSTYKNING Ingen grund må udstykkes med en mindre st0rrelse end 700 m2. 5. TRAFIK- OG PARKERINGSFORHOLD Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Adgang for korende trafik til og fra lokalplanområdet skal ske via Sonnesgade, Skovgaardsgade og Valdemarsgade. Fra Valdemarsgade må der etableres en ensrettet adgang for korende trafik til parkeringskælder. Vejadgang til terranparkering ved Valdemarsgade skal ske fra Valdemarsgade. Den del af Eckersbergsgade, som er omfattet af lokalplanen, og den offentlige parkeringsplads ved Valdemarsgade, litra Irakt1, nedlægges som offentlige ve j arealer, (se f odnote). Der udlægges areal til en 8,O m bred vej til ejenr S dommene matr. nr og 2126 som vist med raster på lokalplankortet, bilag 8. Der skal etableres en stiforbindelse imellem Skovgaardsgade og Valdemarsgade som vist med raster på lokalplankortet.

29 3.4 planområdet bliver Op til 1200 af disse bilpladser skal være offentligt tilgængelige. 6. TEKNISK FORSYNING Nybyggeri skal tilsluttes Arhus kommunale værkers varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende bestemmelser BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke overstige 110. "1 Detsamledebutiksarealilokalplanområdet, r S bortset fra matr. nr og 2126, må ikke overstige bruttoetagemeter (incl. lager og baglokaler m.v.), og ingen enkelt butik må have et samlet etageareal, der overstiger 300 bruttoetagemeter (incl. lager og baglokaler m.v.). Uanset foranstående bestemmelse er det dog tilladt at etablere hsjst 2 udvalgsvarebutikker med et etageareal, som for hver enkelt butik ikke overstiger 600 bruttoetagemeter (incl. lager og baglokaler m.v.). I lokalplanområdet skal etableres boliger med et samlet etageareal på minimum etagemeter. Stk. 4. Ny bebyggelse skal, bortset fra ny bebyggelse på r S matr. nr og 2126, placeres inden for de på lokalplankortet, bilag 8, angivne byggefelter og i avrigt i princippet i et omfang og i en udformning som vist på illustrationsplanen, bilag 1 og de illustrerende fotoer, bilag 2 og 3. Stk. 5. Bygninger må ikke, bortset fra bygninger på matr. r S nr og 2126, opfsres med stsrre hsjder end de maksimale bygningshajder, som er angivet med *) Ved butiksareal forstås detailhandelsareal i henhold til Danmarks Statistiks erhvervsgrupperingskode.

30 3.5 Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. koter på lokalplankortet, bilag 8, bortset fra glasoverdækninger, trappehuse, ventilationshuse, elevatorskakte og lignende mindre bygningsdele, som må opf0res i starre h~jde, se bilag 8, lokalplankortet, bilag 2 og 3, illustrerende fotoer, og bilag 5, illustrerende facadeafsnit. r S På ejendommene matr. nr og 2126 må bygninger opfsres i hsjst 3 etager med udnyttet tagetage, og bebyggelsen skal som hovedregel opf0res i gadelinien (mod Eckersbergsgade). Mindre bygninger og bygningsdele, herunder bygninger til områdets tekniske forsyning, kan med magistratens 2. afdelings godkendelse placeres uden for de på bilag 8, lokalplankortet, angivne byggefelter. I lokalplanområdet må der endvidere etableres underjordiske parkeringsanlæg. Bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsens hsjde og afstand i forhold til skel og anden bebyggelse på samme grund er ikke gældende for lokalplanområdet.,!i 8. Stk. 1. Stk. 2. BEBYGGELSENS UDSEENDE Ny bebyggelse skal med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning, materiale- og farvevalg tilpasses det omgivende bygningsmilja - herunder Musikhuset - på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljamæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området. opfarelse af ny bebyggelse, herunder udformning med videre, jfr. stk. 1 ovenfor, skal ske efter projektmateriale, godkendt af byrådet. Projektmaterialet skal omfatte: Bebyggelsesplan, Facadetegninger, Snittegninger.

31 3.6 Projektmaterialet skal redegore for: Stk. 3. Stk. 4. Bebyggelsens omfang og placering, Facadeudformning, Tagudformning, Bygningsprofiler i ~vrigt, Materialer og farver, Terrænreguleringer, Interne veje, stier, gader og parkeringspladser, herunder tilslutning til de tilgrænsende veje, stier og parkeringspladser, Beplantning og indretning af de i B 9 stk. 2 nævnte opholdsarealer, Beplantning og indretning af ubebyggede arealer i avrigt. Skiltning og reklamering må kun foretages med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde. Udendors antenner må kun opsættes med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. Stk. 2. Ubebyggede arealer skal med hensyn til proportionering, udformning, terrænregulering, befæstelse, beplantning, belysning og udstyr i ovrigt tilpasses de omgivende udeanlæg, - herunder haveanlægget og forpladsen ved Musikhuset - på en sådan måde, at der opnås en landskabs- og miljsmæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området. I området skal der indrettes opholdsarealer svarende til mindst 25% af boligetagearealet Og mindst 5% af etagearealerne til erhvervsformål Og offentlige formål eksklusiv glasoverdækkede ga- destrag. De foreskrevne opholdsarealer må etableres på terræn, på overdækket eller hævet gårdareal eller på tagarealer.

32 3.7 Stk. 3. Etablering og indretning af ubebyggede arealer samt opholdsarealer, jfr. stk. 1 og stk. 2 ovenfor, skal ske efter en af magistratens 1. afdeling, park- og kirkegårdsforvaltningen, og magistratens 2. afdeling godkendt plan for området..!i 10. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. STBJFORHOLD Ved opfarelse af boligbebyggelse skal det sikres, at det konstante udendars stajniveau hidr0rende fra vejstaj på mindst en facade samt på bebyggelsens udendars opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) på dagnbasis. Det skal sikres, at det konstante indendms st0jniveau, som vejtrafikstaj påfarer hotel- og boligbebyggelse ikke overstiger 30 db(a) på dagnbasis. Det skal sikres, at det konstante indendsrs st0jniveau, som vejtrafikstaj påfsrer kontorer Og lignende st~jf~lsomme arbejdsrum ikke overstiger 35 db(a) på dagnbasis. Ved etablering af virksomheder indenfor lokalplanområdet skal det sikres, at virksomhederne ikke påfarer omgivelserne et st~jniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanen.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn. August 1997 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn. August 1997 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 548 Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK August 1997 3 Q!2 W. Y (3 (D 7 O0 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Industripark ved Sofienlystvej i Malling. Januar 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Industripark ved Sofienlystvej i Malling. Januar 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 318 Industripark ved Sofienlystvej i Malling KONGSBAK INFORMATIK Januar 1988 hhus kommune Lokalplan nr: lndustripark ved Sofienlystvej i Malling 318 2.. Statistikomr&dt/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej. Århus Kommune Lokalplan nr. 286 Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej KONGSBAK INFORMATIK April 1987 Arhus kommune Lokalplan nv.: Omrade til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ældreboliger og -center ved Dalgas Avenue 56. December 1992 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ældreboliger og -center ved Dalgas Avenue 56. December 1992 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 387 Ældreboliger og -center ved Dalgas Avenue 56 KONGSBAK INFORMATIK December 1992 Arhus kommune Lokalplan nk: Tillæg nr. 74 til Kommuneplan 1988-96 387 Ældreboliger og -center

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.10

Lokalplan nr. 4.18.10 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.10 Vesterkøb 8 Hedehusene/Fløng Etageboligbebyggelse, liberalt erhverv, udvalgsvarer 17.04.1990 Kongsbak Informatik HmJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN 4.18.10

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 806 Område til cityformål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby Januar 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til City-formål ved Vesterbro

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby. Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby. Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 627 Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Center for Idræt ved N. J. Fjords

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 395 Skovgårdsparken i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Maj 1989 Arhus kommune Lokalplan m : Skovgårdsparken i Brabrand 395 Statistikområde/distrikt nr.: 6.3 Registreringskortblad

Læs mere