Ar"ts: öerql(nharna urtq\vrro. an SrcvrSKcr R.rvnsKsi{h - Sd.ttSKc\Pet,,sioetinraq +hrpsf" l,appsct\u L.a 4-5?- XVIII

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ar"ts: öerql(nharna urtq\vrro. an SrcvrSKcr R.rvnsKsi{h - Sd.ttSKc\Pet,,sioetinraq +hrpsf" l,appsct\u 4354. 6 L.a 4-5?- XVIII"

Transkript

1 XVIII (i latinska länord betecknar det även re eller ri, nägon gäng sä ocksä i inhemska ord), och dä det därjämte finns sädana skrivningar som exempelvis uhielpar,> sid. 43 med samma förkortningstecken för er, som är vanligt i latinska ord (ett tvärstreck över p:s nedstapel). Likasä har förkortningen f överallt upplösts som er. Ett litet t över raden, som anger, att i ar utelämnat, och ett litet r över en kons. äterges med il resp. re. F'örkortningarna rzz (för medh) och thz (för thel) ha icke upplösts. Längt s (/), som i handskriften i regel användes i början av ord och även inuti (i slutet av ord alltid kort s), motsvaras i utgävan alitid av s. Vokaltecknen för ä och ö (ett nägot böjt snedstreck genom a och o) äterges med a och o.u Rekonstruerade ord och uttryck i texten ha satts inom klammer.b Försök till rekonstruktion av det förlorade partiet ä det förkomna bladet (se ovan) rned hjalp av ett av de bevarade fragmenten av den danska Siala 'frost, i vilket till all lycl<a motsvarande textparti i sin helhet ingär, äterfinnes pä vederbörande ställe i de textkritiska anmärkningarna, där jämsides den danska texten avtryckes.c I slutet av utgävan lämnas dels en specificerad innehällsförtechning och ett register över i texten belagda nom. pr., mest personoch ortnamz, dels en redogörelse för ST:s käilor (även för de fall, dä ST varit förebilden för senare avskrifter). a De olika förkortningstecknens utseende se planscherna b Aven de ord, som otvetydigt tillskrivits av en senare hand, ha satts inom klammer (om denna hand se ovan sid. lx ff.) c Om förhällandet mellan da. ST och den svenska översättningen se redogörelsen för ST:s källor (6) Ar"ts: öerql(nharna urtq\vrro. an SrcvrSKcr R.rvnsKsi{h - Sd.ttSKc\Pet,,sioetinraq +hrpsf" l,appsct\u L.a 4-5?- lf t' t. Inledning. Sl*linnao helsa 1 staar j helghum krennedom i oc gudhlike skodhan I thes l-relgho script / ffor thy at swa sum lykamin rvidherqwekis aff naturlike fsdho swa lifwir sialin j andeiiko lifwe / aff gudhlike kenne<lomsfodho/somscrffwatstaar/mezniskianlifwireyatenasto j brodheno / vtan ok afi gudz ordhum / som vthga aff gudz 5 "-r-trn"someerthehalghascrlptzgudzmurdertaladhe/octhen helghe ande gynom piophttonna mwn / Oc een daghlika talar / oc,r"df," gifwer thr- 7 tot t gudz ordh pradika oc framfora / Thy skalt thu hare son I gernalresa ok hsra thes helgha script kranedom / ther thinna siel heüa oc fsdha ar Swa at hon wardheb kraptogh / ro ok thrifwis at sfwa alla dyghdhe ok likna thik ihesu christo warum herra,!hwilkinjsinombarndome/satjblandjudhamestarajmonst/eno / ok hordhe oc spordhe laghinoc gudhlikankeennedorzocsnille Mu.g" maaniskior aro / til / som lustas at lesa ok hora boker I aff rverlzlikom forganglikom" thingom oc erandurn / oc fortapa thera r5 tyma oc modho io.ltty f atther finz ey innaz sirlinna-helsa Swa atsomlikelrsaokhorakampabokir/som&raftpercefa Afftystram Her dydhrik van bernin Ocaffflerazt aldroghurzksmpumsom rverldinnethientooceygudhyjtholkabokalesningrrenktevtan tymans forsumilse oc engin sirela helsa ok for alla tyma fortapilse / zo skulum rvi rekinskap garafor gudz rrtwisa dome Mangevndezsami oc forwitne 3 hafwa warit / som foro vm kring lvelldena badhe til land ol( watn / at see ok skudha vndersam oc sielsyn thing ok hara loc fortapadho oc ila staddo thera msdho I Ffor thy attheey a SJzelninna h tvar(radslut utan bindestr')dhe ändrad genom radering Jrän ett e caoh.aiotdet t

2 t. Inledning. funno eller letto / sina sirera helso Mange herra oc fsrsta" / Riddara oc swena aff fiarran landurn / komo oc solito til ko'uzg artilvs hofi/ oc staddo ila sina modho / ffor thy at the ey sokro / J"; i,rr'o,t * thera siela helso Then vndersami'oc store konuagen Arexanderlet 5 sik vpfora hoght j wadhrit / afi twcm gripom til tt"s / at haz matte slekkia sith forwit / oc nokot sirrsynt seia oc j thoilio forwiti tapadheb han sina msdho / for thy 7,t 'run.y fr' i sino forwlti sina siala helso Then wise mestarin appolronius f noor*id;";i; oc rvilde see thz gulbordhit fuznit.sozr *u. i.nttu hafrn,it sora kalras marit ro oc f<rr thetta forwitit" / tliolde han nsdh oc rvardh gripi., fangin Oc stadde ila alla sina msdhod ok kostnadh "" / for thy at han ey fan siela helso (Htti / Aff thesso gulbordhe ffinder *^r,.r" scrifrvit. // 2- Fi.k"." foro vth.at j mrrit Tkl" /r til them kom gangande een kopman t han taladhe til them / ok badh satia sik if,jrv"?it, 7, ri,. r5 giordho ok srva /tth: drogho notena til landz/oc grrpri.l lt"nd fiskana eet gulbordh lr kapäannin saghdhe / at gulb;;i.,it nr.af,. hononr til 7t p;.uu.^.r".ughdho I at the hafdho honomsaart fiska oc enkte bordh f Her waxte / stoor thratta ok kiiff mellan theras swa at alt landit / vm kring / kom ther til / oc skulde thom forlika zo '[hz rendadhis ther / mz at syu the wisasto vthwardos som rhen rattin skuldo "ii"r,a.n" 7 finna / hulkin gurbordhit skulde behalda Thentidh the syu /r wisasto saman komo/ gingo the til thera gudh som heth appollo / / for thy han hafdhe tier eet m".,.ir widh.^tlr /r Ok spordho honom / hwa thz gulbordhit skujae be_ z5 halda aller hafwa / tha swaradhe han thnä oc."ghdh.l at thz skulde gifwas thel 1,l9ra wisasta j landeno ware ltf*-g"'f*,,fz enor,, som heeth saliis / hwilkin the hioldo oc hafdho'for then aldra wisasta I Oc offradho honom thz gulbordhit for thara gudh oc fordhot til monstrit / / oc satto thz for hans berate f rher u,pvr 3o wandradhe then store mestaren appollonir.rs / oc,ru.g. ath the wildo thz bordhit seeh ".rar. 7 / oi tapp"dho a'a thera modho oc arfrvodhe / for thy i the fuano ey thera siela helso a forsto b tapa(radslut utan bindestr.\dhe c for(radslut slr.)witit d utan bindee före ordet strir affa t yöre rno(radslut utan bindestr.\dho shiljetechnet en punht I thöra h See 'The rdhla drotnigen afi saba / wandradhe mz storo herskap / ofwer mang land / ok kom til lherusalem / at hora oc see konuag salmonss rvisdom / som gudh honom gifwit hafdhe' I af hwilko hon erb storlika prisande / thy skalt ok thu min krre son / samuledh gara I thu skal sokia wisdomin I oc honom finder thu j s the hrlgho scrrpt / ther rr thinna siel bestand ok helsa Th.tt redhle konugin aff grecia I philodulphus I han rr mykyt aff thy prr'sande / at han sfdhe sik j scrqptinne I oc ofwer las manga boker I han hafdhe j synom fatabwr / meer en xx* I baker / Han fik hora / at j iwdha landeno i rherusalem war ena handa lagh / '" som gudh hafdhe sielfiver scrifwit mz synottr frnger I ther stodh han apter lmz alle sinne makt oc wilia / at han matte the laghin faa I J haas rike waro mange iwdha fangadhe / them kopte han alla frii / the waro wel hundradha thusand / oc srende them alla iwdha biscopenom j iherusalem Oc badh at hano wilde honont,5 sanda the laghin / som gudh sczeff sielfwer mz sinom finger I Tha biscopin thelta forstodh / sende han honont xxij? mestara / som scrrtwo oc wendo laghiz / aff iwdha maal / j grezth maal / konuzgin vnfik them mz storum hedher / begafwande them Oc sande them rerlika ater hem til landa zo {Thezne konugen war ll een hedhnunge I Oc ren tho lykawel / laghdhe han stora win / oc makt oppa baker i the helgäo script I Myklo meer / skal een cre'stin menniskia ther npter staa / at hon hsre ok lrre the halgha scrqpt / vppa hulke sielinna helsa oc throst ligger / oc fly werlzl\kaboker I for thy / thz misthekkis warum z5 herra I at cristit folk las mykyth j them / hulkit thu math vnder' standa af thy / som hende sancto ieronimo Th..t tidh sazclus ieronimas war vnge/ oc werlzlikin / plaghadhe han idhkelika lesa hedhna manna bsker ocwerlzl\ka lhan wardh syuker / oc wardh fsrdhir som honorc thotte for gudz dom / 3o Domaren taladhe til hans oc saghdhe / Hwat lnat,ne est thu / han swaradhe Jak er een crtstin man Domarez saghdhe / thu lyugher / thu est engin crfstin man I thu lrs gerna werlzlika bos hafdhdhe b före ordet stär rl öaerstruhet

3 ker I ther thit lig.giand. -. l?: t fn ladhe, nroc domar.., thit hi:erta,inrr.u tl,i*r,a,j i Tha ta_ han wel,til /i'r"or,, hand mz gistom a horo^, 1oc slaz I,r,.,"g;"" Jc stwnd stoghor, h"";;;;:äika I han ropadtte oc sagtdn. langa f lui., s orwer ko,* mik hräuforblrma / Jak wil thik thik in" w*u baker r at l',sa iak alregh rv'werrzrika / ok ey hafwa il; honom,:';;"e gomo / Tha / ssom stodho badho the for ;;;;; los "_. o.m f Han rvardh / ok kom ater qwitter t' sik *;.rr*"., oc iiihan fik han swa stäran ker_ ]:k / tit the helgho.*qp, I fr"r"r", "i,o thei j" r" ";;7^;c.hrdhe i,.,,." ",_"1'*jjJ::ijä#1,1""f.iäT scnpt / aff ebreydzko o.. gr"a"kol f"tiin Oc for thy 7 / hafwe, i"f,*iuu-.ä :h: h"t;"'.:ä, oc wenda hona af?"* scrifwa / vth af rotr / oc _ino, i,"..,.,;,,n.-,iiääiltu.t:l.ii f-"":*il.5 bokena wil iak samaad hampta ""T:, wiis /;-;"rg" handa bokuz / som biith draghe. r,"näghii / likar_ i ^r ^uig^h;,r; li"ärr, i o" ;Hä*:T':T1 i''tu 'i'ti''"? ;"; / J f,ona *ii i"r.,'.1,r*" "a ""igij:itlt,f rä,; ff :rtä{ffä?iä'fi tiiy;:,;;; it * Än,y" r,"r*äai.;;i,.;ö: ;fljltff:i,i^^i" Z{:;Z! hwat / som gudh g'f,*'i mik ther- inlr" the t' oc thy / som thessa bidher b*k iak r*.u ara ^t't"i"rl'tom nit andraledh the hafwa / nokot / scrifwat fuz- ; u"a.o^-ioi"- z5 straffen t at thessa the ey book for then skurd / trär tny l"f.,rii'ri som nokot arande / ar oflani<t "","oili",l'iri';til:l::l;lj gora f oc hwar som,nokot *r.r""ij^oc ther ey wil iak wel vnderstazdelikit nokot til sethia o" rr*i. 7."m nokor ony*erikit r / iak them alla / som thessa O""O n r" reller lasa / at the biclhin for mik til gudh / at iak maghe thera bsn nyuta / Oc mz them koma / thith som wi maghurz rwinnelika f wara siela thrsst finna At oss thz allom hende / hielpe oss fadher oc son oc then halghe ande AMEI/ 5 oc eye sannind rlkt r thz wil iak aff sla oc lata 30 oc samansanka fara f ocvthwaria / th1 som,,ult.*, oc likheth' faghirt / oc sialinna / lykarwiis^/ throste_ som lakiaren vthi,ei til sin nyttoghasta lekedom f f rotrena / oc duwan;;;;;," I Oc iomfrzn kornit-til thz faghersr" nun" nf"_.,r,,i" "nnu I r," krandz / Thy bidher Xf"X,,:::, tr!"^ur b slasho e lfter ordet en punkt d u,,p,. utraderat (skönjbart) zdrat üll saman e efter ordet "tr- ar'itrmr;o",.y

4 5J- to. Nionde budet. to. Nionde budet. to Hzer borias nioncla budhordhit" IE' rfr 'lhz nionda budhordhit rer Menniskia thu skalt ekke astunda eller gernas thins jemcristins godz thz rvari hws elier aker eller nokot annat aff allo thy honottt til hore J thesso forbyudher gudh 5 alla handa giri / Roofi / styld / okir / oc alla orrtta oc falska winning mz hrvilke een m.tznisliia astundar nokot thz androm til horir til oretta j hrvat matto eller hwat list thz kan ll'ara Nu mredhan gudh forbyudher at engin skal astuncla annars godz til oratta / Tl'ra ma man zen sidher thz besithia / bruka eller mz orret taka li T-.] IlEn hor hrer tii men lagh j sinorn vtersta tyma tha thyktc ltononr' som een stoor stecn ofwer l-ronota hrngde / oc rvilde oppa han falla oc sunderiirosa / Han wardh storlika rreddir ropadhe hoght oc badh sik hielpa / ltolkit s1'rordhe hrvat l.rortozrr' rvttlte / ijan saghdire / Her,5 hcngir ofrver mik een stoor steen oc rvil oppa n-rik falla / The kalladho thiit plestin at hatr skrrltle sik granlika scripta / Han scriptaclhe sih som han best kunde / 'fho likorvel bleff stenin hrengiande / 'J'ha saghdhe prestin / beth:cnh thik r.vael orn thu nokra synd hafwar giort rnz nokroirl stene / FIan s*'ararlle Mik minnis nu rvirl at zo iak eenticlh hemelika flutte een steenc aff euorrl aker oppa than andra oc rnz thy giordhe iak nrin aker bredhare / 'Iha saghdhe prestin ITl-tz ier sakin at steniu her hrcnger / IIaz scriptadhe sik 1'or the syr-rclena oc lofwadhe j geen gifu'a thz haz hafdhe eyghnad sik orrttelika oc genstan u'ar stenin borto a budb(radsiut stcen iltroderode ttltttt (doch bintiestreck\ordhit l) horr (: efier ordet äro orden een shönjl:ura) eet annat TI DEn officialisr j eno abota kloster qiordhe orrt eno nuzno kloster oppa thera godi ther fore plaghadhj gudh abota klostrit swa at alr thera rviin fordarrvadhis scm clostreno til hordhe / Tha gik abotin til een halgha ermeta / oc badh han bidhia til gudh, // at han 5 2e7 wilde werdhoghas tee honoru sakena Thantidh ermetin badh innelika til rvan herra ther om / saghdhe rvaar herra honom Than skadhin hafwa the fangit / for thy at thera officialis hafr,ver giort orrt them iomfyumen oc skadha oppa thera godz thy skal iak enj thesso areno sanda them ena storre plagho f Ther repter kom een ro riddare oc rvardh thera fiande oc vpbreende fulnar alt thera korn the skuldo thz arit rvidher lifrva Min kare rvin srva gaar thz them som aff androm takir sith3 til oretta thz gaar them sieldan rvel mar? skal ey bort giffr,va klosters godz öen abote hafdlie een knpman tii brodher honom gaff abotin mykyt alt klostcrsins godze oc thz rvilde inkte rvel lykkas mz honom vtan warclh e thes armare at han gaff honom mera / Han gik om sidhe tl.rer fore til scripta Tha saghdhe hans scriptafadher off thz swa hnge thu tvilt / thu u'ardher aldre thes rikare /a Ffor tlry thz abotin tl-rik gifu'er thz hare klostreno til oc er hwarte hans eller thit / Oc thy naar gudh hielper thik at thu faar thes eerrpne bsr thik lantelika thz klostreno j gen gifwa / Thetta lofwadhe han gudhy / oc ther epter gaff gudh honorn lykko at han rvardh j bradhozr tyma een riker nran / Tha spordhe abotin huru han hafdhe.) swa mykyt godz fangit Han srvaradhe,4 madhan iak hafdheu klosters godz vndi handozr kuzde iak neplika samaru koma soflit oc brodhit / Sidhaz iak thz fortidde hafrver gudh mik tilfoght sina nadhe at iak rer nu rikare an iak war forra a!öre skiljeteeltnet en funkt b hufdhdhe r5

5 IA. -\.-)tuc üatel io. -\!!/lc( r1,,,(, 355 I l I Thya min kare win thu skalt storlika wakta thik for sirinne at stoort godz oc mange rikedoma gora mrnniskionab swa blind*, at hon kannir ekke sin skapara har ren granlil<a aat 5 I hz war een okir harll han hafclhe eet solfkors tilc pant afi r enom f Han rvardh syuker oc nalkadhis fast dodhonoru / Tha toko hans wini eet kors j kyrkionne oc hiolo fot honom oc badho at hanl, skulde krennas widh sin gudh oc skapara oc see oppa korsit / Oc i skodha hans hardha pyno oc dsdh som waar herra ledh a thy 1 ro halgha korse for hans sl.ruld f Han swaradhe thetta korsit kannir ;j ekke iak I En thz korsit kannir iak rvel som mik staar til pant oc,i. iak hafwer j mine kisto oc mz them ordhum gaff han vp sin anda,:-- (lh*"t fromadhed konurrg crasiusalia hans rikedoma I Han war beropadher for then rikasta konuzg ther rverldin hafdire je them 15 tyma honom fangadhe een konuag heth cyrus oc kastadhe han oppa een eld oc wille hafwa brant han i Oc genstan kom eeth regn swa stort at thz vthslakte allan eldin oc han vntkom oc thakkadhe ekke gudhy som ltonom hulpit hadhe vtan troste sik oppa 298 sit mykla godz Oc rosadhe sik wara thr:n I I rikasta konuzg l wulzo dinne war Een wiis herra rr.dh honom at han skulde ekke thz gora ffor thy at oppa thessa forgenglika rikedoma thorff engin sathia sina thrsst / Tha man them hafwer rveth man ey lange man them I behalder /.len han lath ey aff for thy I Honom dromde een tidh i ther npter at han war j storo regne staddir oc rvardh gynom water ', zs Ok heth soolskin kom oc thorkadhe han ater I{an saghdhe drsmin for sinne dotter fana / thy at hon hafdhe spaadozs anda Hon thvde honom dromin swa i At han skulde hangder wardha / Oc regniti,i skulde han rveta oc solskinit thorka Su'a skedhe thz ok / Then samir konung cyrus fangadhe* han annat sin oc l:eth hengian j," hans mykla rikedoma kundo honom enkte hielpa 1. {gh1oc a Thhy b bohst. s i ordet inklämd framjör k c ordet dtübelskriaet, Jörsta gängeniradslut d bohst.mi ordetdeluisutpltinad(flächihdshr.) e J I de tud sista bokst. i ordet delzsis öaerplumpade I fangazdhe Huf*r, hor en eeth annat aff oretfangno godze thin man oratrviislika aflat godz I thz wari stulit rofrvat eller mz vkir wuznit I eller j hrvat matto tl'rz er orattelika afflrt I thz skalt thu ey nythia eller bruka til thin kost / eller til thiin klaedhe /,ler ther rnz noliot rctfangit godz f thz rnat thu nythia oc 5 nota ok ekke thz andra / Su'a mykyt sorn til thit gagn oc nytto komber / aff orrtfangno godze siva mykyt est thu pliktogher / atbetala a{i thino ra:tto godze Nu sigher thu / rvanlilia sna om ntitt man hafwer enlite ratfangit godz / hr,var alt skal iah leta ellrr drikka / Miz liare rvin i 'l'hu shalt thz bidhia ai1 thinorz rvinozr / ro eller forthirn'a, thz ntz t\inom handurn / kan thu thz ckke gara I Oc iigger ttiiir hunger.s nodh oppx / 'l'ha mat thu tlier alt aeta oc drikka / 'l'ho rnz them u,ilia at thu u'ilt / tha thu forrnat thz gerna betala / thz forsta thu giter Nu sigher thu su'a / min krre fadher iak thirenar etxnn herra / ther cnlite hafrver vtan orietfangit gooz I r5 ma iak ther aft.eta oc drikka / Mit hera barn thu rnat thz ekke gora / Alt thz thu forgor j mat oc j dryk / klrcdhurz oc skoonr / betalar ekke thin herra thz / tha ast thu pliktogher at betala thz fl Om thins maz hafwer badhe rretfangit godz oc oreetfangit / huru skal iak ther nz fara / Mit kara barn nr thz reetfangna godzit zo skilt fran thy andra / tha skal thu thz Lrruka /,En.tr tltz alt sarr'an menkt / 'l'ha skal thu lata fara thz ena mz thy andra / oc shal thz ekke nythia eller bruka / Thu skalt far gaa hws / fran huse om thit brodh i len rvare thz swa at thin maa saghdhe / at han w'ilde thz orrltfangna godzsit jgen gifrva / oc proffte thu at han thz mente oc z5 'formatte / oppu the trost mat thu ther aff lifrva oc ey rellas / Thu skulde thz for kara for biscopenorz / oc han skulle mz kyrkionna rat / thwinga han til at forwarua reetfangit godz I som j / i mattin badhin aff lifu,a J allom thesson fallom esth thu io pliktugh / r,vara lydhugh thinozr bozda j idhro ratto hionolaghy / Hafdhe thu an 3o thin eyghin synderlikin kost / Thik bor ey thes haller dragha thik fran honom tj Hafdhe een ma,, oratfangit godz I aff thy godze matte engin mz honont eta eller drikka / vtan thz rvare s\va at ecn prester I eller hans hustru / eller nokor annar mat, kome til hansa / & harrns

6 356 to. Nionde budet ro. Nionde budet. 357 j the akt at the rvildo han verna for sinorz siala wadha / oc omwanda han til rrctta f J them tyma magho thea mz honom ata afr. _oratto goze oc ey j aildre matto / l[-rr ' I\aere fadher / ma iak nokra hielp bedhas aff mino folke ofrver s min shat / som them bor mik rattelika gar^ / Min kare win / thz mat thu ekke gora / vtan j store lvidherthortlr oc nodh / Tha mat thu ena mattelika hielp afi thino folke bedhas / the som ey rvardher thom ofthung i Ware thz srva at nokor wiide I oppa thik eller thit land til orretta stridha / tha bor them badhe mz liiff oc godz ro thz rvaeria / rvare tlrz oc swa at thr.r rvordl.re j retto orlogh fangin I som thik sielfworr pa rordhe / Tha mat thu bedhas hielp / om thu widherthorfte til thinna losn / Wilde thu ok nokot lata byggia / thino land / oc folk til wern oc froma / tha mat thu hielp aff thino folke bidhia / ware thz oc at cristin her skulde resa [in]6 j. hedhin- '5 domiz / oc thu rville sielfwer nz f tl.ra mat thu oc hielp bedhas om thik tharfwas / Oc io srva at thz et gudhlikit / oc thik bekeznelikit for wanr,r, herra f ltor thy thu skalt alt allo godze I oc aff minzsta skierff thu hafwer vnfangit f gara rrekinskap for gudz doom / J K*r. fadher ma iak taka nokon tol / thlen som rattelika ocskiazo lika a:r skipadher i for almernelikit gagn i Min krere son / thz mat thu wal gora I Fhvilkin maznisliia somtl vntforir rattan tol hoon hafwer han stulit / Kome een mren niskia j hedhindomiz oc ware therp rntter toller skipadher i hon matte han ekke vntfora / NIanniskiozne bor halda enorz hedhnunga thro oc gora honom r*t \rl '5 lv-l in kare fadher ma iak thz godz behalda / som iak mz dobil eller rnz \\'artawil u'inder / Min krre son thz bsr thik ekke behalda / 'fho skalt thu ey gifiva hozort thz j geen / som han hafwer tapat I Ytan thz ware swa / at thu hafdhe nokot rvnnit / aff eno barne eller ait enom dara I eller aff nokors manz hustru f eller aff manz 3o hionum f thz bar tliik alt j geen gifrva rettorn aeghanda I ware thz eetl.r barn ther enkte eyghit atte / oc fordobladhe sinna forreldra goodz f thz skulle thu for:eldrornez j geen gifrva / Om hustrun L ordet dubbelslvixet, det Jtirst skriana dock <Ieltis utraderat (ejter detta ett skiljetccken) b troligen c (l felshriz,n. /olrviclherthorft J son c thr fordoblar bondans gooclz f thz skait thu hononr. j geen gifrva / Thz swenin fordoblar / skal herranom j geen gifrvas / for thy thz tr ekke thit I 'thetta skalt thu oc s\\'a forsta / afr androm lekurn som giri \\gger til oc tymans fortapilse / onyttelikin oc syndelikiz // ordh / som6, zer kagglo slagh oc koto kast oc annat slikt / Alle the som sfrva thessa fornentpda leka oc andra tholka / synda storlika / oc the ther til hielpa oc strdhia j sinorz husora / aro lottakande aff thera syndom / oc them thz gora I bor man wars herra lykama forbyudha / eller the skulu thz lata 'l\ f -fvia iak taka thz godz I skipbrota wardher j hafr.vino f oc flyter til mit land / Min kere son thz mat thu engalund gara I Allan than raet wtrlzherra hafrva ther oppa sat / ma thik enkte hielpa / Hafwer thu nohot ther aff nutit / thz skalt thu gifwa j geen / vtaz thz ware srva / at ther rvaro rofrvara eller andre / som landeno wildo skadha / hu'ilkin mazniskia som j andre matto skipbruta goodz taker f hitter eller kaper / han skal fara ther mz / som her staar for scrifrvit aff stolno godze f K,rlrc fadher maa iak nokra almoso gora eller gifwa / afi thy godze som swa äer wnnit / som nu ar a{l sakt / Min krere son Thu skalt thz rvita / at aff allo thy godze som stulit aer eller rofwat / zo eller mz oker rvnnit I eller j hlvat matto thz el oretwislika aflat I magh ma/, ey gora almoso aff / fl,4en een qzoinna som mz ondo lifwerne goodz afla / hon magh ther aff almoso gora I om hon hafwer thz ekke fangit i aff muzkom eller prestom i som enkte syndirlikit goodz hafwa oc enkte magho gifrva / eller aff nol<rorz androm f z5 som hon weet rvisselika at thz orettelika hafwer fangit / thz ma hoz ey taka oc ey ahnoso afr gora I)e mercatura H*r., skal iak fara mz minne kopslaghaz I at thz ware raetfangita godz ther iak matte almoso aff gora gudhy thekkelika / Min kere 3o son / krzpslagha rr mykyt thuzg oc wantsam / at hantera vtan synd / e efter slulhons. t i ordet iir en bol<st. utratleratl r5 2 5 * 55769\ Sielintw thros!

7 kus: trpsf' K/ ben\c,.vrl d tl. \cla raltl ^15 L hr\a3 (,,sioeh 6s fzr tuu 9 N \ N(1 F ' nirelar) trost oc helsa staar i helagh kiennedora oc i the t A.i fj n*tgn. skrift gudhlige skodhan, For thy at swa som licaman 'r,'ethrifs oc vedhirquegis af mat oc drok oc naturligo foclho, Swa ',' lifiir sigehn mcbth andelikt liif af gudhligo kienedoms fodho,.,som slriuet staar, oc gudh, sighir i lr,stin m,tzth sin eyin mun, rat mrenniskan lifuir ey at enasto af brodh ellas matr2) rella. drok, vdan af gudz ordhom som framgaa af gudz mun, som Er the helghe scrift, threr gudz mun talathe gianttm prophetana emwn, oc aen daghliga talar oc nadha gifuirrz) the som gudz ordh predtga. Thy skal thw kiare sol gerna laesa oc hsra the halghe shift oc gudz kirennedom, som thina sials helsa oc fodha aur, rzthrer til at hon vardh?,r kraftogh oc ma thrifas oc maa sfas i alla dyghdhir, oc likna thek voor hcarra ihesu chrislo, Hwilkin som j sinuzz barndorn sat i bland iodhamestara i monsteritr2) rs oc hordhe oc spordhe lowin, oc gudliligan kiarnedom oc snille anga mre??niskor tbra til sour lystir at lesa oc hotra bogir af vrerlzlik oc framganglik thing, oc faafreng arinde3), oc.refortaba thera tima oc maclho, For thy ther finz ey i nogor siela helsa, For thy some leesa oc hora gerna kiampa bokir oc stridhirr2) vrn percefal, af tistrarn, oc af tidhrik af brerna, zt oc af flere hedhna oc gambla kiaempa, som verldin thirente, oc for haenne striddo oc ey for gudh, I tholiga bogirs lresning rer inkte vtan timanas fortabilsa, oc ingin sirela helsa, 0c for alla 25 zttima fortabilse, skulo vi reghinskap 11 gioru for gudz doom Mange vndirsame oc forvitne mren hafva varit, som foro vm kring vuldena. bathe til land oc vatn, at se oc skotha stor vndirsam zrsirelsyn thing, oc hora, The fortabatho oc illa staddo thera modho, for thy at thee iey fiinno rella litto sina sirels helso, Mange hanrarz) forsterz) ridarar2) oc swena, af fierrin landom, so komo oc sskto til konuzg artus hoof, oc staddo illa sina modho, for thy at the ey sokto oc ey furano threr sina sirela helso, Than vndersame oc store konungen alexander, han lot sik upfsra t) Stor rod lnitial (med grcnt og brunt). ') Interp, tilf, med rodt. s) Streg gennem a glemt?

8 :i. :t t I I +; : ::i :: rrl t' 1:i ill 4 {&I,ij, iii.t'' '{ Elf i!f. F hoktl) j vredherit af twa griba, til üyrt at han matte slpkkia 6 sif forvite, oc nogot sirels.ynt see, I tholigo forvitilse, tabathe har. sina merdho, oc fan, ey sina sirels helso, Then vise rnrestareiz I appollonius for viclharliga oc vilde se thceü gulbordhit som furzl-it var j salta hafvit som kailas rnrerit_. oc for thetta forviclit thalde han,stora nodh oc 'i'ardh greben oc fongin oc stadcle illa sina o rnoclho oc kostnath, for thy han fan ey sina sialz hc,lso, -{.f thcetta gulbordhit finclir uari stta skrifvüjffiskara foro vt at fiska i mrerit. til thom koni gangande en kioprnan, Htul talathe I til thom oc bath thorn at the skulclo salqira sek than drrcttin s<.rnr tlie tira clrogho, tlic' giorrlho oc s\l'ar The clroglro odhina til latidz, oc gribo j bland fisliiu som j oclhin r-ar et gulborclh, r: kioprnaiznin sa,ghdhe at gulbordh-it hordhe honurir, til, fiskanre slaratho at the hafclhe saalt honrurz, lislia oc inkte gulbordh, Hrer af vaxte stor thraetta oc kiif j mecllurn thonr. Srva at alt r; lanclit vm kring liorn thrcr til. oc sliuldo tirom forliga, arn thrrl a:ndis threr rnct'th, at sit'the visasto ltvaklus af landetro soui -\:ii 3 tlin,n rabtin skuklo llfirura, Hn'iikin sorn gulbordhit skulde by- rs 532 holla, Tlirrn ticlli the siu'visastor2) samau kouro, (iingo the til thera guclh soru heet appollo, for thv han hafdhe thpr et rnonstir vit nrierit. t)re spordho honulr, at hiva som thnl gulbordhit:t sliulde b1'halcla, rulla, hafva, 'flia.sl.arathc han thorn oc saglidhe, at tlia'l skulde gifas tlian aldra visasta sorrl j landit, var. l'he gafvo thrrf erllu/i, som heet saliis. IlI'ilkin tlie hioldc for tirrrn:r alclra visastar2) oc ofratho honull thrrt suiborrlliit,2) for thera guclh, oc forclh,r thal til ruousterif oc sütto that for hans bylede, Thacr eftir vandrathe thcn store rn&starere appolloniusrt) oc rt rlrange andre r-pa thrrl at the vildo thrrl gulborclhit see, oc fortabatho illa thera ulotho oc iprfvothe. for thy the fuizno ther ey sina siiela helsor2),o /T\h. rrllla tirstningen af saba vanclrathe mrzll, stort herskap I ofuzr meng lancl. oc korn til jerusolent at hora oc see, konuirg t) o-streg gleml? ll lilf. nted rodt.

9 .'' salomonis visdom, som gudh honuzi, gifvit haftlhe, af hwilkin l' som han er storliga prisande, Thy skal thw oc min kimre son.esamoledh giora, Thw skal sogia visdom, oc honam findir tlw I' i the haelghe skrift, thar ar thina sial bystarzd oc helsa., 71lllen adhla konungen af grecia som heet philodhulphus, : 6 I han er mikit af the prisande, at han efdhe sek i shiftene oc ofair las manga bogir, han hafdhe i siit fadabur meer an tiwo thwsancl bogir, han frk at hwa at i jvdhaland j ierusalem evar ena handa lowrl) som guclh hafdhe sdfvir skrtfvit meth sina fingra, Ther stoth han eftir math alle sine makt oc vilgha, at han matte the lowin faa, I hans rige voro mange jodha fonl2gathe, thom kiopte han alla frü, ll the voro vrel hundratha 4 thvsend, oc saende tham allaz) judha biskoben j ierusalem oc bath at han skulde senda honum the lowin som gudh skref rsselfuir mceth sina fingra. Tha biskoben thatta forstoth srende han honurz xxii mastara som skrifo oc vendo honum lowin af judha nraal oc i grezt, maal. Konungen vntfrk thsm rnqth storom tehedhfr, oc bygafathe thom oc srende thorn eerliga hem til landa Threrzne konumgeru var hedhin. en tha oiigavrel tha laghdhe han stora makt oc vin vpa bogir i the hrelghe skrift, mikiü mer skal 21 eu. cristin mren,nisca threr eeftir staa, at hon hore oc lrere the hrelghe skrift, vpa hwilka sirelena trost ocs) hilsa liggir, oc fly vrerzlica bogir, for lhy thalt vanthieekkis voru/r? hcarra at cristit zafolk les mikit i thom, hwilkit thw mat, vnd.irsta af thy som hrende sancto ieroninro af sonc/o jeronimo zz 11\hen tidh sazclrzs jeronimus 'l' var vngir tha plaeghathe han I at lresa oc studera hedhna rnan\a bogir. han vordh siwgir oc var fsrdhir som honuna tbstte for gudz dom. Domaren talathe so til honu?n oc saghdhe. Hwat man eer thw. haa swarathe. iac eer en cristir man. Domarem saghdhe, thw liwir thw ar ingin L) Interp.medrsdt, ') det sidsle a lilf. ouer Linien. 3\ delekt (Hut i pergam.), 'iiii 'iirt,glf,.frl rii i! li."i!'r il!:i i{ ill qt{ liii ;.i'i tsl. :ilit ;ii;r :.; lji i :iirii

10 ö cristin man. thw leres gerna hedhna manua bogir oc varlzlica, Threr som thit ligande freae aer, threr rer oc thitirirerta.l) Thaa talathe domaren til sina thianara oc saghdhere) takin haand a pa honur?, oc slaan honurn vr'l meth riis oc swebor, the togo honura oc sloghos) honant, grurzzmeligara) longa stund, han robathe oc saghdhe, Min kirere herra forbarma thek ofuzlr rnek, 6 6 iac vil thot lofva thek, at iac vil aldrigh vaerlzliga ella ll hedhna l.r'anna bokir lresar5) oc ey hafva thom j mine giomo, tha batho the for honuiiz som stoüho neer domarnrm. tha wordh han quit oc I laos, oc kom adir sialin til ligaman, Sidhan fik han swa storan kirerlikhet til the hrelghe slrift, at han for in i iudha landit oc bleef threr j frem aar oc half thridhiasins tiwo aar, oc lardhe tz thera maal, oc vende oc skreef the helghe skrift af ebraisko,s) oc grezsco maal,5) oc j latine, 0c for thy hafur.r jac vilgha til ena book sama?a skrifva, r't6) af the helgho skrift, oc venda t; haunne?) af latino oc pa dansko,s) gudh til laaf oc min jefncristin til siela trruost.e) ' hvghnath oc froma, 0c thaenna bogena vil iac samai? henta af mangahancla bogir, ligaviis som biilo) rs plregha at dragha honagh af rnanga handa yetir oc blornstir,,lr) octhanna bokin skal heda siela trost, oc jhaenne vil jac skrifva af tii gudzbudhordh, oc af siw kiorkiona sacrameir,tis, oc af zr aatta salughheet, oc af the siw miskundsamelega gerningzir, oc af the siw vora frogho fryghdhir, oc af the siw daghtidhir, oc af siw than haelianz gafor, oc af the siw howit syndir, oc af sirvzl hovithl2) dyghdhir, oc hwat som gudh gifuir mek ther mera til. Oc thy bidhirte) jac alla the som thanara) bok leesa alla hora, vm the hafva nogot annorledh funnit skrifvit j andtazt bogit, at the ey for thrzn skyld strafin thenna bogin, for thy iac vil thcel swa fore mek taga, at hwar som nogot ar olankü s58 ') Linieudlgldning,.) lnterp. med rodt. oj Rasur; opr. sloghom.) Inlcrp, med rodt; mtaske Sltillestreg: de lo Ord er neste,t skreuel sammen. 5) Interp. med rsdt. ") Dttlografi. vl gentagel eller Lintesktfle. 7) Ncsalslregen rod, t) litl. med rodl, c) Liniefgld, 'o) et r udratlerel; Skriueren lrur lorsl skredet blir tt) till, med rodt. 12) herefter HuI i Pergamentet.,") Forkorlelsesstregen rod., t^) Hs. har than:a (n glemt ued Liniesktlle).

11 li'oc ledhesamt' Lhr;t vil iac stekra giara, oc hwar som nogot rer i' vstakkot oc ey vel vndirstandelikt, threr vil iac nogot tii sretia, i.ia oc hwar som nogot vnyttelikt ary ll thczt vil iac af slaa oc lada that fara, oc vtvrelgha oc samansanka that som sant er, oc,.: faghort, oc sirelene thorftelikt. ligauis som lregin vtvd nytte-.' oliga yrtir til sin *lregedom.r) oc dwan thcat skionasta kornit til -. sina fodho, oc jomfruan thcet fayftsta blomstir til sin krans, 1 Thy bidhzr iac thom alla som thesse bogena hora alla lresa, -::, - s at the bidhie for mek til gudh at iac ma th.anna bon nyda, oc ''. mqth tham koma thit som vi mashom evinnirlisa frnna vora sirela trost, at os thcrü alluna hrende. ther til hielpe os fadhir oc r2son oc thrzn heelghe and2) kimre fadhir iac bidhir thek vrn alzvoldoghan gudh at l\71i". VI thrv Iere mek, hwikit rera tii gudz budhordh Min l<irere ts son thanr vil iac thek gerna lrcra,s) threr til at thw vil forre mek bidhia re[\het af forsta bu'dhordhit forsta budhordhit rer swaa)mrennisca thw skal ey til- I bidhia ella dyrka andra gudha. Thatta skal thrv mangaledhis vnderstaa, thw skal ey bidhia til nogor afgudh, thw skal zr ingahanda creatur til bidhia alla cly'ka for nogon gudh, swa som the hedhno giota, the som bidhia til solena rella maanan alla süirernorna, ella thordon, tra rella stena, ellas bylede, thceü zr vanthirekkis storliga gudh. hwilkit han nok fordhom byuisde vpa judhana af hwilko thw for heer aeftir lidit at hora af Adam. rz /[ha adam oc eva hafdho brudit gudz budh. tha skulde alla I menniskor til hduedis fara, Lho;tkunneingin menniska forstyra, for en altzvoldoghir gudh forbarmathe sec ofuir mrezanisoskona ysilde, Tha vtvalde gudh sek enahonda folks) ll ') I/s. /rar lagedonr (e-streg gleml), 2l hereller med gol. Eoqskrifi, ooerslregel med, rodl, arnen 5) till, med rodt. t) hereller ned. gal. Bogskrifl, rodl ouerslregel.,non adorabis deos alienos. 3) herelter mangter i Hs. de to midlerste Blade al lorste Laq,

12 paru skilgha fra brodhit. oc saghdho vi vilghom alle thre liggia os nithir oc safva oc than som dromerl) hogxta oc vndarligasta a clrsm han skal brsdhit ensamen behalda for thy thoet raekkir os ey allum at: Tha the skuldo sofva. tha snarkathe thran thridhie som enfoldoghir var oc lot som han saaf. tha saghdho the twa e mrellum sek, En vora sighe at honunt, drsmcle som han vore dodhir oc dieflane the forclho lionum til hreluede: thcptta hordhe thren thridhie: oc methan sofnatho the twa. Ilaethan stoth thnn g thrithie vp oc aad vp brodhit. oc laghdhe sek adir nithfr at sofva Nokot ther reftir tha vaknatho the twa. oc vakto vp thosn tirri- 479ri dhia. Tha the saghdho sin jl drom. sat thaen *thridhier) som honuzl migiü vndrathe oc saa vpa thom oc saghdhe 0 be.rra gudh h'i'ro at thet wrdhit at i arin lirer. Mek drsmde som i lf: tr'e; voren f'ordhe. en til hernerigis oc annar til hrelfue]dis. oc mek 15 drsmde som ia,c aat vp brodhit. thy [aü iac trodh]e3) ey at i skuldin nogor tidh i gien coma. [oc vithir thorf]va likamliga fsdho. I Ninda budhordhit hcrl nin<lal budhorit ar menniska thw skal fey asturz]da rella girnas thins irefncristins [gooz t]hoel vore hans hws alla agir, rellas fnogot annat af] allo thy som honunz til hore. I Lhcetta zr[budhord]hitr) forbiwdhir gudh alla gire. roof: stuld: ogir oc alla oraetta falska vinning. ma,t'lt hwilko en mrenniska asturadar nogot thnl som honuri til horer. til orretta i hwat macla allas i zr hwat liist thoel kan vara Nw methan gudh forbivdhir at ingin zz skal astunda annars gooz til oretta. tha ma ma?? ren sidhir thcel L besitia oc bruga r-lla mceth orret taga J t miraculum TIN man i sin ytarsta tima. tha thskte honuna som en stor F,.t"n ofvfr honuriz hrengde. oc vilde vpa honum falla. han r) o-slreg gleml. 2) IIs. har thjridhie 3) Su, mik Lhytite (t7b%). Its. /ror foran e ert Streg, der il;ke l;an rtpre Rest at et t a) Ordet loreltommer ikke paa dclte Sled i den suenske?elisl, llesler af tle fleste af Ordels Bogstauer i Hs.

13 96 wordh storliga rreddir. oc robathe hokt oc bath sek hirelpa. folkit spordhe hwat som honun, var. Han swarathe hrer hrengir ofvir mek en stor steen oc vil vpa mek falla. The callatho thit r prrestin at han skulde sek granliga skrifta. Han skriftathe sek M.xxr) 125som han brest cvnne. ll tha vligavrel blef stenin hrengande. [Tha S479ss saghdhe] praestin. bethenk thek mn bedir vm fthrv nokra] synd o hafvir giort mrl"tlt nokrom steen. Han fswarathe] mek minnis nw r'rei at iac entidh hemeliga fflytte] en sten af r:rintm agir oc pa en annar agir. oc threr mrefiz. giordlie iac nin agir bredhare. I tha saghilhe prestin thcet er sagin at stenin her hengir Han skriftathe sek for the syndena. oc laafvatlie i gien gtfva thcnt han hafclhe eghnat sek til malli vrretta, oc genstaii var stenin i: bortoo., afz) orrct gooz T;\N officialis i et aboda clostir giordhe orret ene nynno clostir r; F,,rpo theras gooz. thzer fore plaghathe guclh abocla, closterit. srva at alt theras l'iin for3); drerfvathis som closterit til hordhe. Tha gik aboclin til en heighan aboda oc bath honuaz bithia til 1s guclh at han vilde r.rerdhoghas for hrrat sak som tliee hafcliro tlie plaghona. tha rermedin bath innirliga til vor hrerra. tha saghdhe gudh til honuriz. thren skaclhan hafva the fongit. for:l thy at theras officialis. hafvir giort or:et. thrrl jonifrao closterit pa theras gooz. thy skal iac an i lhcetta aarit sa:ncl[a thom] ena storre plagho. thar aftir com en friddare] oc rvortl]i theras fiende:r oc opbrende folnrer [alt the]ras korn som t]ie skuldo thrrt arit vithir lifva. Ffinl kiaere vin srva gaar thrzf thorn som af androm t[agir] sit gooz til orretta. thrrl gongir si:elclan vlel. ll 2i 126 ') fmira]clrllrm af clostir goz S L E\n f l ab.jode hrfdhe en kiopmnii til broclhir. Honunr lgafj nbo,lirr migit af clostirs gooz oc thcrf vilde [ikkie r're]l lukkas :rttceth 30 r1 Hojre ITjorne ned Legungirclsen borlsl;aarel. 2' IIs. lutr al 3) Binrlelegt glentt.' rr.lnlel suensä Parallelord.

14 97 honuzz vtan rrordh re xthresl) armare. Han gik vm sidhe threr fore til skrifta. tha saghdhe hans skriftafathir, sf lhalt swa s lrenge thw vilt. thw vardhir aldrigh thres rigare. for thy thcet aboclin thek gifvir. thcet harc clostir til2) oc rer hwartigh hans allas thit. oc thy nar gudh hialpir thek at thw fongir thes o aefne. bor thek thet lnntelisa til closterit i gien giffva. Thatta laafvathe haz gudh, oc threr eftir gaf gudh honuzi lukko at han wordh i braadhom tima. en rigir man. tha spordhe abodin e honuliz hrvro som han hafdhe srva migit gooz sama?? comit i swa bradhom tima. Han, srvarathe reniathan iac hafdhe clostirs gooz i mine vaero. tha kunne iac nrepliga sanla?r coma. sovlit til ts broclhit. Sidhan iac tho.t fortidlie. hafvzr gudh rnek til foghat sina naathe at iac rer nl' rigare an iac var nogor ticlh til foren. Thy min kiere vin th1' skal thrv volita thek gerna for gire thv 1s at stort gooz oc mange rigecloma giora maeilniskofn]a blincla at horr kiennir ey sin skabara. af en ogirl<ar.l. 1sIfft]ha1 -l \'ar er] ogirkarl harz hafclhe et silfcors til pant af enuri: I Han [rvorcl]h sitsir oc thrpl ledh fast i gien clodhin. Tha, ltogo] hans r.enir et cors i kiorkione oc hioldo for lronu]m oc S48lsz 21baatho at han skulcle kiannas vith gudh3) ll oc sin skabara oc 19? Ni see vppa corssit oc skoclha thee haarclho pino oc doclh soul \.or (u t) hrprra leedh paa thrrl hrelghe cors. han srvarathe thrrl corssit z+ liiennir ev iac: rerr et cors kireilnir iac vrel som mek staar til pant oc thef hafvir iac i nrine kisto oc nceth the ordhin gaf han l'p sin anda.a),_ af lionung lilasius \r- \\f1,t"t frontathe konung krasius alla hans rigedoma harz '"'ar -L-L berobathir for thrcn rigasta konurzs som i5) vmrldene var r) IJs. lrar thas 2'; Hereller en lille Hcttrrstreg (Interpunl;tion?) sin siiabara. a, lrcrelter Linielflkl,.) tilt. ouer Linien, 3) IiLtstode: oc Sjrclens Trnst.

15 qr pa th n tidhin: Honuna fongathe en conu?rg het cyrus oc lot casta honu?ra vppa en eld. oc vilde honurar hafva brrent. oc genstarz com et rregn swa stort at Lhat vtslokte allan eldin. oc hali r vncom. oc thakkathe ey gudh som honu?ru hafdhe hulpit. vbarr troste sek vpa sit mikla gooz oc rosathe sek vara thcn rigasta konuzg som i vmldene var. En viis hcb'rra radde honum at han o skulde thr"t ey giora. For thy at pa thesse forgrengliga rigedoma thorf ingin setia sina trost. tha man tham hafvir. Yeet man ey lnnge man thom behaldir: ren han lot ey af forthy: Threr reftir s drsmde honuzit ena nat. at han var staddir i et stort rregn oc wordh i gionant vaadir. oc hit solsküir cont, oc thorkathe honuri. i gien: Han saghdhe dtsmert for sine dottir fana. for thy alhott p hafdhe spadoms anda: Hon thydde honurz drsmen swa at harz skuldevardlrahaerrgdir,ocregnnitskuldehonumveclaocso1in skulde honuriz thorra. Swa skeclh thcbt at thran same conirtg - rs 128 cyrus fongathe honvmr) annan tidh.. ll oc lot honum hengia , Mikle rigedoma hurano honuzru inkte hieelpa af orretfongit gooz 18 thin man orretteliga afl,at gooz. thrbt v are stolit. rofvat. fjafuir -f*f rellas meth ogir wnnit rella i hwat mada som thetkanvara vrretteliga aflat. tiet skal thw ey nyda. ellas bruga til thin zr cost. ella til thin clredhe: rer theer math nogot, rretfongit gooz Lhcet ma thw nyda. Swa migit arz) thw pliktoghir at betala af thino rretta gooz. Nw sighir thw vanliga swa. vm min marz hafvir zt inkte rretfongit gooz hwat skal iac reda rellas drikkia. Min kime vin thw skal thoe, bithia af thina venir rellas forthieena thcet math llina hrendir. kan thw lhut ey gion oc liggir thek humgirs zz nsadh oppa. tha matu threr af bathe mda oc drikka: lha math thran vilgha. at tha thw tho.lt forma. vil thw Lhut gerta betala forsta thw eidir. Nw siqhir thw swa. llin kirere fathir iac thianar so r).eu. honum z) juf. 20?.

16 enom hoerra som inlite hafvzr vdan vrretfongit gooz. na iac threr af reda oc drikka. Mit kircra barn tlicrl matu ey giora. alt thrt s som thw forteerar i nad oc dryk. i sko oc i clredher. betalar ey thin hcerra thcrt thaa rer thw piiktoghir thct betala Yn naiz, hafvir bathe rretfongit gooz oc vrretfongit. hvro skal iac ther amceth fara. l\iit kiera barn. nr thet rretfongna gozit skilt fra the andra. tha skal thu- thret bruga. een aer thcrl alt sauran m"enkt tha skal thw lada fara thet ena mczth the andra oc thorl skal thw S4841 ee)- nytia. ailas ll bruga. thn- skal fort)gaal) hrvs fra hws vnr thit 129 N.ii vore tliret s$'a at thin man saghdhe at han vilde thcrt (l' lj) orretfongna gozit i gien gifva. oc profathe thw at han2) thnt rr mente oc formatte vppa the trost matu threr af lifva oc ey atllas. thw skulde for kiaera tfuzt fot *biscoben.3) oc han skulcle niallz kiorkiona rret., thvinga honuna til at forvrerfva raetfongit gooz. r som i mattin bathe vithlifva. J al thesse fal estu jw plilitogha) at vara lydhogh thinuzr husboncla i edhro rrette hionalagh. Hafclhe thw en thin eyin synnirliga cost: thek bor ey thas haldir dragha rsthek fra honunr: Hafdhe en ma?? orretfongit gooz af thr.ct gooz inatte ingin edda aeila drikl<a. Ydans) thrrt vore swa. at en prrest reilas hans hustru mila nogor annar lnan korne til honurz i thc ':r akt at the vildo honurit vara for sin sirelavadha. oc vmvrenda honum til rretta: i tliten timan, magha the mcsl[ ]ronuai aecla oc drikka af orretfongno gooz oc ey i andro mada.,4 ril { In tf x,il it il!,ti,i fi ri { ij!j i bedhas hi:elp af [sinlrnr vn]dirdana.6) \ft 7 i*ru fathir ma iac nokra hielp bedhas af mit folk. ofvir min -l\ skat som thorn bsr mek meth ltalttol giora.z) Yclan store sr vithir thorft oc nodh tha ma thw ena fogho oc madeliga hirelp bedhas. Yore threl swa at nogor vilde orretteliga pa thit land striclha. tha bor thom bathe math llif oc sooz lhet mceth f,hek r) skreuet sarnmen, nten adslttlt ued en lodret Haarstreg. 2) Irctelter at rotlt indringel HUI i Hs, 3) Ils, bistobrnt E) Endelsett -ir, der lorbandt Ordet med at, liortraderet. 3\.Rasur, opr. Vdam 6) Inget Ouersl;rill i den suenske Tekst. 7)Hereltc,r Linielgld loran et Hul i Hs.

17 H F: 'n" ::: ] :.; 100 vargha. Yore thcl oc swa, at thrv wordhe i rretto orlof fongin. 130som thek srelfwm ll vppa rordhe. tha matte thw bedhas hirelp vm thv vithir thorfte til thina losn. Yilde thw oc lada nogot r byggia thinor) land oc folk til varn mlla hialp. tha maa thw hielp af thino folk bedhas:), Yore Lhet oc s\r!'a at cristin hrer skulde reysa in i hedhindomezi oc thw vilde selfvir muth. tha a matte thw oc hirelp bedhas vor lh* r'ithir thorfte. oc jw swa at thcet nr gudhlikt oc thek bekenlikt for voruzr, hczrra for thy thu' skal af allo orretto gooz giora rreghinskap for gudz ratvisa dooui. s;1 S4843r vm taall f l inre fathir ma iac taga nogor taal. thcbn som rreüliga oc skirel- I ng" er skikkathir for almrenlikt gagn ]Iin kiae son thosl rg ma thw val giora. Hwilkin mrenniska som vnfsres) rnttan tol. hon hafvir honurz stulit: Come en menniska i hedhindomen. oc vore thar rrettira) tol skikkathir. Hon matte honum ey vnfora ti Maraniskone bor at haalda enurn hedhning tro oc giora honuri, rret vm dobl. l\6tin kirere fathir ma iac thet goz behalda som iac math dobl IVI ellas vortafl [vind]ir Min kirere vin thcet bor thek (ey)5) at behalda. tha skal thw ey gifva honuria igeno) som lh.cbt hafvir ta- zt bat. Ytan that vore swa. at thw hafdhe nogot rvnnit af nogre barn. reilas af en daara. rellas af nogors manz hustrol. rellas af manz hion. lha,tbsr thek alt igien gifva. rrettom egharom. Yoregr f,h,et el barn threr inkte eyit?) ll N. v [hal]da thcat swa til thas thet vorc dj'rast. Kiere son, S (te] Y) kiobir thw korn tha som &r vrel falt rella annat soz. oc haabaszz 1s 1) i lill. med rodt ouer Linien. z) Imellemh og a el Hul. Delo BogstdDer forbindes ued en Streg ouen ouer Hullel. 3) Ädsur. a) Skriueren hdr forst skreuet ora.ttit og d.erefter bortraderet o s) herefler et opr, Hul i IIs. jfr, Su. 485'2 thy bsr thik ekke lrehalda Tho skalt thu ey, 6) mellem i og g et Hul; lra i til Hullet en Bindestreg. 1\ Ircrelter er borlsksoret to Blade.

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2) LIDA 15 N (Svenska 2014-09-04) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 170, enkel vindskiva 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95, 22 x 170. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler 28 x 145 färdigknutade.

Læs mere

Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse.

Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Se billeder af de originale Kongebreve m m på http://picasaweb.google.com/fampedfrejlev/2010bykassenifrejlev# 1.

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre -\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 255 Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1167 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1167 sida 1(2) TOFTALYCKAN 10 N (Svenska 2014-10-16) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 145. Dubbla vindskivor 21 x 120. Taklutning ca 18 o. YTTERVÄGG Liggande svansjöpanel 14 x 120, reglar 34 x 70. Prefabricerade

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 5 / 2 0 1 1 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R Involvering og engagement Af Mikkel R. Hansen Jul og nytår nærmer

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till tegningsnummer 1163 side 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till tegningsnummer 1163 side 1(1) GIVARP 9,8 (Danska 2014-12-17) LEVERINGSBESKRIVELSE TAG Rupløjede brædder, tagås 43 x 145, dobbelt vindplader 21 x 120. Taghældning ca.14 grader resp.18 grader. YDERVÆG Vægprofiler 28 x 145. GULV Indgår

Læs mere

Dansk sproghistorie 5

Dansk sproghistorie 5 Dansk sproghistorie 5 1525-1350: yngre middeldansk Thomas Olander Roots of Europe, INSS, Københavns Universitet 4. oktober 2010 i dag opfølgning Christiern Pedersens»Jærtegnspostil«(1515) Hans Tausens

Læs mere

Scandinavian Languages 2h

Scandinavian Languages 2h THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SESSION 2002-03 SCANDINAVIAN STUDIES Scandinavian Languages 2h 1 O June, 9.30-12.30 In line with Faculty recommendations these papers will be anonymously marked.

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b.

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b. Solvejg Jensen Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: no-reply ting lysning. dk 3. august 011 13:5 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 0f-4695-bf49-5e65687073b. txt Dennemail

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden?

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? 3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? Bilag VI Advokat SIGRID BECKMAN Herr ordförande, mina herrar och

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Sønderjyl ands Revision Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Årsregnskab 2013 D.r u lirtrs!! rsr.r kr.,m! l^.tgnrtrb 1. jrrur ir. Bsr)relse o-{ den dasliee kdelse hr! drss ddo athsr ia.!snskabcrlor

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. ~ karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand.

re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. ~ karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand. " o J.O 4. Dan. 6. Gel1e D.S.I.. 3 re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. Herpå aktere s samt1ige akter af genere1 - karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand. Bidrag til finanslov, ændringsforsl.ag

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

Etik i markedsanalyse via Sociale Medier

Etik i markedsanalyse via Sociale Medier Etik i markedsanalyse via Sociale Medier IDÉ OG GENNEMFØRELSE SKISMA? Traditionel MR...a solution to a lack of information fokusgrupper f2f telefon (CATI) mystery shopping pen & paper etnografi offline

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Godt ord igen! 1998/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Else Bojsen. Tre grundsituationer - mange betydninger

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Godt ord igen! 1998/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Else Bojsen. Tre grundsituationer - mange betydninger Nyt fra Sprognævnet 1998/1 marts Indhold Artikler Godt ord igen! Endsige Aa's plads i alfabetet Spørgsmål og svar E-mail, e-post og e-brev Forfordele Tosproget og mørklødet Halsedisse En kommitteret Kvarter

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv '73, November 2oo9. ffitn. Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni

YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv '73, November 2oo9. ffitn. Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni YuSee Plus... få mere ud af dit tv Nvember 29 '73, fn ffitn,@ Kabel-tv - Bredbånd - Telefni E Følg striberne g p frdelene ved Yu Med Kabel-tv fra YuSee kan du få meget mere dag. Med YuSee Plus kan du se

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1939 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG INDHOLD BRITA FELLANDER, Anna Michelsen och J.

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere