Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en fremrykning af beskatningstidspunktet for indbetalinger til udenlandske, herunder danske og færøske, pensionsordninger, så beskatningen af pensioner optjent i Grønland kommer til beskatning her i landet. Forslaget, der forventes at indbringe et varigt årligt merprovenu i størrelsesordenen 35 mio. kr., skal medvirke til at forbedre den offentlige økonomi på både kort og lang sigt. Det høje niveau for ind og udvandring af arbejdskraft er en udfordring for de eksisterende skatteregler. Der gives i dag skattefradrag eller bortseelsesret for indbetalinger til udenlandske pensionsopsparinger, mens udbetalinger fra disse kun beskattes i Grønland, hvis modtageren er bosat her i landet på udbetalingstidspunktet. På nuværende tidspunkt skønnes ca. 30 procent af de samlede pensionsindbetalinger at ske til udenlandske pensionsordninger. Det er ikke muligt at opgøre, hvor stor en andel af indbetalingerne til udenlandske pensionsordninger der vil komme til beskatning i Grønland, idet beskatningsretten som nævnt afhænger af, om skatteyderne er bosat her på udbetalingstidspunktet. Det skønnes dog, at den nuværende ordning resulterer i et årligt tab af skatteprovenu i størrelsesordenen mio. kr. Stigende aktiviteter inden for råstofsektoren eller andre storskalaområder vil forventeligt øge provenutabet. For at undgå spekulation i fradragsretten for pensionsopsparinger indeholder loven i dag en grænse for, hvor stor en andel af årets lønindkomst der maksimalt kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Fra pensionsbranchen er der udtrykt ønske om, at den gældende grænse på 15 procent hæves, idet grænsen er for lav, hvis højtlønnede opsparere skal have mulighed for at sikre sig imod, at de udsættes for et markant fald i deres indkomst i forbindelse med deres pensionering. Der betales en afgift når pensionsordninger ophæves i utide. Afgiften skal bl.a. tilskynde til, at pensionsopsparingerne forbliver indestående indtil pensionering. Både for den enkelte og for samfundet er der store fordele ved, at en pensionsordning har en rimelig størrelse på pensionstidspunktet. Hæver en borger sine pensionsordninger i utide, er der risiko for at midlerne ikke er til rådighed på pensionstidspunktet. I dag udgør afgiften 45 procent. I takt med, at kommune-, landsskatterne m.v. er hævet til omtrent samme niveau, svækkes det økonomiske incitament til lade pensionsopsparingen indestå indtil pensionering. Der er derfor behov for at hæve afgiftssatsen for styrke incitamentet. FM 2016/xx 1 AN sagsnr

2 2. Hovedpunkter i lovforslaget Fradragsretten eller bortseelsesretten ved indbetalinger til pensions- og livsforsikringsordninger oprettet i pensionskasser eller livs- og pensionsforsikringsselskaber, som har hjemsted i Grønland, foreslås videreført uændret. Derimod foreslås fradragsretten eller bortseelsesretten for indbetalinger til pensionsordninger oprettet i pensionskasser eller livs- og pensionsforsikringsselskaber, som ikke har hjemsted i Grønland ophævet. Indbetalinger til udenlandske pensionsordninger, inklusiv danske og færøske, vil således skulle ske med beskattede midler. Til gengæld ses bort fra udbetalinger fra pensionsordninger m.v., når den berettigede kan godtgøre, at der ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark, på Færøerne eller i Grønland har været fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til ordningen. Skattefriheden er yderligere betinget af, at der er tale om en pensions- eller livsforsikringsordning med løbende livsvarige udbetaling. Hvis ydelserne er sammensat af en livsvarig del og en supplerende del, der ikke er livsvarig, må udbetalingerne fra den supplerende del ikke udgøre mere end 50 procent af udbetalingerne fra den livsvarige del. Skattefriheden er desuden betinget af, at ordningen er oprettet i en pensionskasse omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, eller et livs- og pensionsforsikringsselskab der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, og udbetalingerne skal tilfalde ejeren selv, dennes ægtefælle samlever, fraskilte ægtefælle eller dennes livsarvinger under 24 år eller ejerens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år. Desuden skal pensionen tidligst udbetales, når ejeren er fyldt 60 år, medmindre skatteforvaltningen har godkendt en lavere alder, eller udbetalingen sker som følge af ejerens dødsfald. Er alle betingelser opfyldt, vil udbetalingen kunne ske skattefrit. Er en eller flere af betingelserne derimod ikke opfyldt, er udbetalingen skattepligtig. Mange af dagens skatteydere har indbetalt til udenlandske pensionsordninger, hvor der er indrømmet fradragsret eller bortseelsesret i forbindelse med indbetalingerne. Forslaget indebærer, at udbetalinger, der hidrører fra disse indbetalinger, fortsat bliver beskattet. Fremover vil mange skatteydere derfor skulle betale skat af den del af deres pensionsudbetalinger, som stammer fra indbetalinger foretaget med fradragsret eller bortseelsesret, mens de vil være skattefri af den del af deres pensionsudbetalinger, som stammer fra indbetalinger foretaget uden fradragsret eller bortseelsesret. 2/

3 For at kunne håndtere denne situation, lægges der i forslaget op til, at den enkelte skatteyder som udgangspunkt skal dokumentere i hvilket omfang en pensionsopsparing er sket uden fradragsret eller bortseelsesret. Skatteforvaltningen har ikke noget overblik over, hvilke skatteydere der allerede i dag har pensionsordninger, som opfylder betingelserne for skattefrihed. For at hjælpe skatteyderne med at opfylde dette dokumentationskrav, vil skatteforvaltningen etablere en ordning, hvor arbejdsgiverne pålægges at indberette de beskattede pensionsindbetalinger de foretager vedrørende deres medarbejdere til forvaltningen. Skatteforvaltningen vil registrere oplysningerne og vil bl.a. kunne levere en udskrift til skatteyderne over disse indbetalinger. Registreringen vil ikke omfatte eventuelle private aftaler om indbetaling til pensionsordninger, og skatteyderne vil derfor skulle opbevare al relevant dokumentation vedrørende sådanne. I tilfælde hvor en pensionsberettiget har en pensionsordning, hvor indbetalingerne er sket med ubeskattede midler, og en anden pensionsordning, hvor indbetalingerne er sket med beskattede midler, vil det næppe volde større vanskeligheder at fremskaffe den nødvendige dokumentation. På længere sigt kan der opstå en situation, hvor en skatteyders indkomst i det væsentlige stammer fra skattefrie pensionsudbetalinger fra en udenlandsk pensionsordning. Skatteyderen vil derfor ikke kunne udnytte sit personfradrag m.v. For at imødegå, at ændringerne på pensionsbeskatningsområdet resulterer i en udhuling af værdien af personfradrag m.v. foreslås, at skatteværdien af sådanne ikke udnyttede personfradrag udbetales til skatteyderne samtidig med udsendelsen af slutopgørelserne. På flere lovområder henvises der til den skattepligtige indkomst. Det gælder bl.a. i forbindelse med tildeling af en række sociale ydelser, herunder eksempelvis boligsikring. Da skattefrie indkomster per definition ikke udgør en skattepligtig indkomst, vil der hen ad vejen blive behov for at tilpasse disse love, således at skattefrie pensionsudbetalinger omregnes og tillægges den skattepligtige indkomst. Herved kan 2 borgere med i øvrigt ens indkomstforhold stilles lige i relation til de relevante love, uanset om den ene kun modtager skattepligtige pensionsudbetalinger, og den anden kun modtager skattefrie pensionsudbetalinger. I dag omfattes de fleste grønlandske pensionsordninger i Danmark af den danske pensionsafkastbeskatningslov (PAL-skat). Danmark overfører hvert år Grønlands andel af denne PAL-skat til Grønland. Fremadrettet vil det være muligt at indbetale til pensionsordninger omfattet af bl.a. den danske pensionsbeskatningslovs 53 A. Afkastet af sådanne ordninger omfattes ikke af dansk PAL-skat, men af en dansk kapitalafkastskat. Til 3/

4 forskel fra PAL-skatten er kapitalafkastskatten i Danmark indrettet så det er den enkelte skatteyder, som skal indbetale kapitalafkastskatten til de danske skattemyndigheder. I Grønland vil en sådan løsning være forbundet med et betydeligt ressourceforbrug. Desuden er der risiko for, at der kan opstå et stort antal sager vedrørende restancer med betaling af kapitalafkastskat. Der lægges derfor op til, at der ikke i første omgang indføres en kapitalafkastskat af de ordninger, som omfattes af den nye 39 a. Ordninger omfattet af 39 a bliver herved mere gunstige end ordninger omfattet af 39. De provenumæssige virkninger af at friholde ordninger omfattet af 39 a fra en kapitalafkastbeskatning vil over tid blive betydelige. Det er derfor hensigten inden for de næste 2 år og eventuelt i sammenhæng med et automatisk offentligt opkrævningssystem, at fremlægge et forslag om beskatning af kapitalafkast fra ordninger omfattet 39 a. Det foreslås, at grænsen for hvor stor en andel af den samlede lønindkomst der kan spares op i en pensionsopsparing med fradragsret eller bortseelsesret hæves fra 15 procent til 20 procent. Afgiftssatsen for at hæve pensionsordninger foreslås hævet fra 45 procent til 55 procent. For pensionsordninger der er indbetalt med beskattede midler foreslås en afgiftssats på 10 procent. Herudover foreslås en række ændringer på pensionsbeskatningsområdet af overvejende redaktionel karakter. Paralleltekster 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige I 2013 blev der indbetalt omkring 410 mio. til pensionsopsparinger fra grønlandske skatteborgere. Indbetalinger var fordelt med knap 1/3 til udenlandske pensionskasser og resten til de grønlandske pensionskasser. Kildeland Pensionskasse Indbetalinger Formue Grønland SISA 171 mio. kr mio. kr. PFA Soraarneq 107 mio. kr. 772 mio. kr. Uden for Grønland 131 mio. kr mio. kr. I alt 410 mio. kr mio. kr. Tabel 1, Sulinal 2013, Skatteministeriet En stor del af de skatteydere, der indbetaler til en udenlandsk pensionsopsparing har fødested uden for Grønland og forventes ikke at være bosiddende i Grønland på pensioneringstidspunktet. 4/

5 Langsigtet effekt Gennemsnitlig indkomst Antal Lønsum Født i Grønland Uden for Grønland Født i Grønland Uden for Grønland Født i Grønland Uden for Grønland Tabel 2, bruttoindkomst 2014, kilde Grønlands Statistik indkomststatistik for Den obligatoriske pensionsopsparing er fremsat samtidig med dette forslag og en vedtagelse vil betyde, at mindst 10 pct. af bruttolønnen skal indbetales til en pensionsopsparing. En opgørelse over bruttoindkomsten, hvor der er opdelt i fødested, viser at godt 2,1 mia. kr. i 2014 blev udbetalt til borgere med fødested uden for Grønland. Dertil kommer, at en pæn andel af alderspensionister, der er født i Grønland fraflytter Grønland på pensioneringstidspunktet. En forsigtig antagelse, når der tages højde for at den forbedrede alderspension og udfasningen af tjenestemandspensionsordninger vil betyde et fald i den andel, der fraflytter Grønland ved pensionering, er, at med gældende regler vil ca. 1/3 af pensionsindbetalingerne, svarende til en bruttoindkomst på 3 mia. kr. af 8,9 mia. kr., ikke kunne forventes at komme til beskatning i Grønland. Med gældende skatteregler vurderes Grønland at ville miste et skatteprovenu på mindst 130 mio. kr. årligt. Øget vækst i eksempelvis turisme og/eller råstofsektoren vil øge andelen, som er i Grønland i en kortere periode, og som ikke vil være bosiddende og skattepligtige til Grønland på pensionstidspunktet. Dette vil øge det beregnede skattetab. Kortsigtet effekt De pensionsindbetalinger, der foretages til danske pensionskasser, er vokset fra 121 mio. kr. i 2010 til 139 mio. kr. i 2014, hvilket betydet, at såfremt nærværende lovforslag vedtages kan skatteprovenuet forventes at stige med 55 mio. kr. i Dertil kommer ordninger, der i løbet af kort tid forventes overflyttet fra Grønland til Danmark. Samlet skønnes lovforslaget at medføre et merprovenu på kort sigt på 105 mio. kr. 5/

6 Alle pensionsordninger mio. kr. --- Indbetalinger til pensionsordninger i danske ,1 127,7 131,3 138,7 pensionskasser I alt Tabel 3, kilde SKATs registre foreløbige tal Obligatorisk opsparing Vedtages forslaget om at en indføre en obligatorisk pensionsopsparing vil det betyde, at pensionsopsparingen over en 7 årig periode øges med over 500 mio. kr. År Min. pct af bruttoindkomst Meropsparing Heraf skat (43 %) - reduceret skatteprovenu Provenu, fremrykket beskatning (eksisterende + 50 % af ny) Samlet --- mio. kr % 164,1 70,6 140,3 69, % 213,3 91,7 150,9 59, % 266,6 114,6 162,3 47, % 324,5 139,6 174,8 35, % 388,5 167,0 188,5 21, % 458,4 197,1 203,6 6, % 532,7 229,1 219,5-9, % 532,7 229,1 219,5-9, % 532,7 229,1 219,5-9,5 Tabellen ovenfor viser, at skatteprovenuet med uændrede regler vil falde med knap 230 mio. kr., når ordningen med obligatorisk opsparing er fuldt indfaset. En fremrykning af beskatningen på pensioner vil betyde, at nettovirkningen af en obligatorisk pensionsopsparing vil være et fald i skatteprovenuet på knap 10 mio. kr. Her er det antaget, at omkring 60 % af de eksisterende indbetalinger samt 50 % af indbetalingerne som følge af den øgede opsparing vil tilgå udenlandske pensionskasser. Samspillet med den obligatoriske opsparing betyder, at provenuet fra den fremrykkede beskatning vil blive brugt til at finansiere de øgede skattefradrag der vil være forbundet med øgede indbetalinger til grønlandske pensionskasser. På den måde vil samfundets samlede opsparing blive øget markant uden samtidig at resultere i et væsentligt reduceret skatteprovenu. 6/

7 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Økonomisk Forslaget vurderes ikke, at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Administrativt Forslaget forventes ikke at øge erhvervslivets administrative opgaver nævneværdigt, idet arbejdsgiverne i forvejen indberetter oplysninger om pensionsindbetalinger til skatteforvaltningen. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke at have miljø- eller naturmæssige konsekvenser eller konsekvenser for folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne Omlægningen af beskatningen på pensionsområdet vil i det væsentlige være økonomisk neutral for pensionsopsparerne. De som har indgået private aftaler om opsparing til deres pension, vil skulle opbevare relevant dokumentation til brug for afgørelse af, hvor stor en andel af deres pensionsudbetalinger der kan ske skattefrit. 7. Andre væsentlige konsekvenser Lovforslaget har ikke andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Forslaget har været til høring i perioden xx til xx hos: SISA, PFA Soraarneq, Grønlands Erhverv (GE), NUSUKA, KNAPK, SIK, IMAK, ASG, PPK, AK, NPK, KANUKOKA, Grønlandsbanken, Bank Nordik, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Høringssvarene har givet anledning til følgende bemærkninger: 7/

8 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen bygger til dels på den gældende indkomstskattelovs 44, stk. 4. Livsforsikringssummer og invaliditetserstatninger, der udbetales som et kapitalbeløb, er fritaget for beskatning, når udbetalingen finder sted inden forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt. Det er dog en betingelse, at det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år. Forslagene til 34, nr. 18 og 19 er nye. Det foreslås, at udbetaling af løbende invaliditetserstatning og kapitalbeløb ved kritisk sygdom fritages for beskatning i det omfang, det godtgøres at der ikke har været hel eller delvis fradragsret for indbetalinger til forsikringerne. Begge er indsat som konsekvens af, at fradragsretten eller bortseelsesretten for indbetalinger til pensionsordninger oprettet i pensionskasser eller livs- og pensionsforsikringsselskaber, som ikke har hjemsted i Grønland ophæves. Invaliditetsforsikring er en forsikring som kommer til udbetaling, hvis den forsikrede på grund af sygdom eller i tilfælde af en ulykke mister erhvervsevnen, dvs. evnen til at erhverve lønindkomst i et erhverv. Kritisk sygdom er en forsikringsform, hvor der udbetales en på forhånd aftalt sum, hvis forsikringstageren får en diagnose med fx kræft eller hjerneblødning i den periode, hvor forsikringen dækker. De enkelte sygdomme vil fremgå af den pågældendes forsikringsbetingelser. Til nr. 2 Det følger af forslaget, at det gøres til en betingelse for fradragsret for indbetalinger til pensionsordning, at indbetalingerne sker til en ordning oprettet i en pensionskasse eller et livs- og pensionsforsikringsselskab med hjemsted i Grønland. Der er således ikke fradragsret ved indbetalinger til ordninger oprettet i pensionskasser eller livs- og pensionsforsikringsselskaber, som ikke har hjemsted i Grønland. 8/

9 Til nr. 3 Til stk. 1 Det foreslås, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ses bort fra udbetalinger fra en pensions- eller livsforsikringsordning med løbende livsvarig udbetaling, når den pensionsberettigede eller forsikringstager kan godtgøre, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark, på Færøerne eller i Grønland ikke har været hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til ordningen. Til stk. 2 Skattefriheden er yderligere betinget af: at ordningen er oprettet i en pensionskasse omfattet af lov om forsikringsvirksomhed eller et livs- og pensionsforsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, at udbetalingerne skal tilfalde ejeren selv, dennes ægtefælle eller samlever, fraskilte ægtefælle, eller dennes livsarvinger under 24 år, eller ejerens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år, at alderspensionen tidligst udbetales, når ejeren fyldt 60 år, medmindre skatteforvaltningen har godkendt en lavere alder eller udbetalingen sker som følge af ejerens dødsfald at hvis alderspensionen er sammensat af en livsvarig del og en supplerende del, må udbetalingerne fra den supplerende del ikke udgøre mere end 50 procent af udbetalingerne fra den livsvarige del. Opfyldes alle betingelser, vil udbetalingen kunne ske skattefrit. Er en eller flere af betingelserne derimod ikke opfyldt, er udbetalingen skattepligtig. Eksempelvis vil udbetalinger af tjenestemandspensioner fortsat være skattepligtige. Stk. 2, nr. 1-6, er sammenfaldende med den gældende lovs 39, stk. 1, nr. 1-6, idet der er foretaget enkelte redaktionelle ændringer. Dog er definitionen af samlever i 39 a, stk. 2, nr. 4, ændret med henblik på at sikre større sammenfald med den definition som anvendes i forbindelse med forsikringer. Til stk. 3 Ved livsforsikringer, skal forsikringstageren være forsikret og ejer af forsikringen. Til stk. 4 Der er alene skattefrihed for den del af en pensionsmodtagers pensioner, som pensionsmodtageren kan godtgøre vedrører indbetalinger med beskattede midler. Kan 9/

10 pensionsmodtageren ikke dokumentere de skattepligtige henholdsvis skattefrie andeles størrelser, vil hele pensionsindkomsten skulle beskattes. Kan størrelsen af indbetalinger med beskattede henholdsvis ubeskattede midler til en pensionsordning godtgøres, tillægges der ikke afkast, renter eller lignende til den andel af, som vedrører indbetalinger med beskattede midler. Med henblik på at hjælpe pensionsmodtagerne med at kunne fremlægge den nødvendige dokumentation for fremtidige indbetalinger med beskattede midler, vil skatteforvaltningen etablere en ordning, hvor arbejdsgiverne skal indberette de pensionsindbetalinger de foretager vedrørende deres medarbejdere til forvaltningen. Skatteforvaltningen vil registrere oplysningerne, og vil bl.a. kunne levere en udskrift til skatteyderne over de registrerede oplysninger. Registreringen vil ikke omfatte eventuelle private aftaler om indbetaling til pensionsordninger og skatteyderne vil derfor selv skulle opbevare den relevante dokumentation vedrørende sådanne. Skatteforvaltningen har ikke kendskab til hvilke skatteydere, der allerede i dag har pensionsordninger, som opfylder betingelserne i forslagets 39 a, jf. forslagets punkt 3. Disse skatteydere vil derfor også skulle sørge for at opbevare den relevante dokumentation vedrørende sådanne ordninger. Til stk. 5 I stk. 5 gøres der en undtagelse fra kravet om, at ydelsen skal være livsvarig. Er der tale om en pensionsordning, som er oprettet i et ansættelsesforhold, kan ydelsen udbetales som en engangssum, såfremt den årlige løbende livsvarige ydelse ikke overstiger kr. Der er herved henset til muligheden for at begrænse de administrationsomkostninger der vil være forbundet med små pensionsordninger. Til stk. 6 Der lægges desuden op til, at den gældende mulighed for at få et beløb svarende til 2 års løbende ydelser fra pensionsordningen udbetalt som en engangssum, såfremt pensionsordningen er oprettet i et ansættelsesforhold og oprettet i pensionskasser eller livs- og forsikringsselskaber, der har hjemsted i Grønland også skal gælde ordninger omfattet af 39 a, jf. forslagets punkt 3. Til stk. 7 Det foreslås, at Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om udbetaling af skattefri pension. Naalakkersuisut vil bl.a. kunne fastsætte krav til, hvilken dokumentation der skal kunne fremlægges. Til nr. 4 10/

11 Det foreslås, at personer, som ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan se bort fra udbetalinger fra pensionsordninger, under visse betingelser kan anmode om at få udbetalt skatteværdien af et ikke udnyttet rentefradrag, såfremt de ikke i en skattepligtig indkomst kan udnytte fradraget fuldt ud. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: For det første skal renteudgifterne vedrøre erhvervelse eller drift af en fast ejendom beliggende i Grønland. For det andet skal lånet skal være sikret ved pant i den pågældende faste ejendom. For det tredje skal personen skal bebo den pågældende faste ejendom og for det fjerde skal fradraget ikke i medfør af 4 d, stk. 2, kunne overføres til en samlevende ægtefælle. Udbetaling efter stk. 1 sker månedsvis bagud. Skatteforvaltningen foretager samtidig med udsendelsen af slutopgørelsen for det indkomstår, som rentefradraget vedrører, og senest den 1. september året efter indkomståret en opgørelse af de i skete udbetalinger og udbetaler henholdsvis opkræver eventuelle differencer. Til nr. 5 Det foreslås at den hidtidige grænse på 15 procent for, hvor stor en andel af den samlede lønindkomst der kan spares op i en pensionsopsparing med fradragsret eller bortseelsesret hæves til 20 procent. Bestemmelsen er herudover en videreførelse af den gældende 41. Til nr. 6 Det foreslås, at den gældende 43, stk. 4, ophæves, idet ordningen ikke længere finder anvendelse i praksis. Efter den gældende bestemmelse bortses fra arbejdsgiverens bidrag til pensionsordninger for offentligt ansatte, der er udformet som rateforsikringer m.v. såfremt ordningen er obligatorisk for den ansatte og etableret inden skattepligtens indtræden. Af redaktionelle grunde foreslås samme bestemmelses stk. 3 flyttet til 44, stk. 2, nr. 4, jf. forslagets punkt 6 og stk. 5 til 46, stk. 4, jf. forslagets punkt 8. Til nr. 7 Bestemmelsens stk. 1 og 3 bygger på den gældende lovs 44, stk. 1, mens stk. 2 tager udgangspunkt i den gældende lovs 43, stk. 3 og 44, stk. 3 og 5. 11/

12 Til stk. 1 Bestemmelsen medfører, at i udgangspunktet skal årets kapitalafkast på livsforsikringer og pensionsordninger beskattes. Til stk. 2 En række ordninger foreslås dog undtaget fra beskatning af afkast. Til nr. 1 Det gælder de pensions- og livsforsikringsordninger, som er omfattet af 39, stk. 1, 39 a, stk. 1 og 2, jf. forslagets punkt 3, og 40, stk. 1. Til nr. 2 Desuden gælder det rentetilskrivninger på pensionsordninger i danske pengeinstitutter og lignende, samt indeståender i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Det drejer sig bl.a. om rateopsparing i pensionsøjemed, indeksopsparing, opsparing i pensionsøjemed (kapitalpension) og selvpensionsordninger samt indeståender i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Omfattet af bestemmelsen er alene ordninger i danske pengeinstitutter, pensionskasser og lignende, der er omfattet af de danske skatte- og afgiftsregler. Til nr. 3 Undtagelsen gælder også afkast af rateforsikringer i pensionsøjemed, indeksforsikringer, indeksopsparinger, kapitalforsikringer og kapitalpensioner, som er omfattet af kapitel 1 i lov om beskatningen af pensionsordninger med videre. Til nr. 4 Tilsvarende vil der ikke skulle ske beskatning af afkast af rene risikoforsikringer, der alene kommer til udbetaling ved den forsikredes død eller invaliditet inden forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt, eksempelvis gruppelivsforsikringer. Det er dog en betingelse, at det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år. Til stk. 3 Afkastet opgøres som forskellen mellem på den ene side forsikringens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side forsikringens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse og med tillæg af indbetalingerne i årets løb. Det skattemæssige opgjorte afkast er ikke sammenfaldende med det afkast, som forsikringsselskaberne tilskriver ordningen. Det skyldes, at ind- og udbetalinger indgår i opgørelsen af det skattemæssige afkast. Afkastberegningen indebærer, at i en ordning, der 12/

13 omfatter både opsparing og et risikoelement, vil udbetalingen, der udløses ved forsikringsbegivenhedens indtræden, også blive beskattet. Er der ingen kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse eller ved indkomstårets udløb, for eksempel ved udløb eller ophævelse, opgøres afkastet som forskellen mellem udbetalinger og indbetalinger. Ved forsikringens kapitalværdi forstås forskellen mellem på den ene side nutidsværdien af selskabets øjeblikkelige og fremtidige forpligtelser over for forsikringstageren inklusive fordelt bonus, og på den anden side nutidsværdien af de præmier, som forsikringstageren skal betale i fremtiden. Er pensionsordningen tegnet i et ikke-dansk livsforsikringsselskab, skal kapitalværdien opgøres på samme måde som for ordninger i danske livsforsikringsselskaber. Opgør det ikkedanske selskab ikke hvert år kapitalværdien som ovenfor anført, er skatteforvaltningen berettiget til at fastsætte kapitalværdien skønsmæssigt. Ved indtræden eller ophør af skattepligt i et indkomstår træder forsikringens kapitalværdi på dette tidspunkt i stedet for den pr. 1. januar eller 31. december opgjorte kapitalværdi. Til stk. 4 Såfremt afkastet er negativt i et indkomstår, kan underskuddet ikke fratrækkes i indkomstårets øvrige positive indkomst, men alene fremføres til fradrag i efterfølgende års positive afkast efter reglerne i 30, stk. 1. Et negativt afkast kan således heller ikke fratrækkes i et positiv afkast fra en anden forsikring. Til stk. 5. Som nyt foreslås, at udbetalinger til dækning af beskatningen af det løbende afkast, ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, såfremt udbetalingen foretages senest året efter det år, hvori indkomsten er optjent. Bestemmelsen tilsigter at mindske de likviditetsmæssige udfordringer der for den enkelte kan være forbundet med beskatningen af afkastet. Til stk. 6. Desuden foreslås Naalakkersuisut bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om indberetning af afkast og indbetaling af skat af afkast. Til nr. 8 Til stk. 1 13/

14 Bestemmelsen tager udgangspunkt i den gældende indkomstskattelovs 45, stk. 1, idet der dog foretages ændringer som følge af den foreslåede fremrykning af beskatningen af indbetalinger til pensionsordninger. Bestemmelsen medfører, at der kan overføres beløb fra en pensionsordning eller en forsikring til en anden pensionsordning eller forsikring for samme person, hvis hele ordningen overføres, og der er tale om overførsel mellem pensionskasser og livs- og pensionsforsikringsselskaber, der har hjemsted i Grønland. I det omfang en sådan overførsel kan foretages, behandles det overførte hverken som en udbetaling fra den ene ordning eller som en indbetaling til den anden. Overførslen udløser således hverken skatte- eller afgiftspligt eller fradragsret for det overførte beløb. Skattefrie overførsler kan foretages: 1. mellem pensions- eller livforsikringsordninger med løbende livsvarige udbetalinger omfattet af 39, 2. fra pensions- eller livforsikringsordninger med løbende livsvarige udbetalinger omfattet af 39 a til pensions- eller livforsikringsordninger med løbende livsvarige udbetalinger omfattet af 39, 3. mellem rateforsikringer omfattet af 40, og 4. fra rateforsikringer i pensionsøjemed, jf. 40, til pensions- og livsforsikringer omfattet af 39. Ved overførsel af en pensionsaftale eller en forsikring omfattet af 39 a til en pensionsaftale eller en forsikring omfattet af 39 vil senere udbetalinger skulle beskattes efter bestemmelsen i 39 a, stk. 4. Det vil bl.a. udløse beskatning at overføre fra en pensions- eller livsforsikringsordning med løbende udbetaling til en ratepension eller fra en pensions- eller livsforsikringsordning med løbende udbetaling omfattet af 39 til en pensions- eller livsforsikringsordning med løbende udbetaling omfattet af 39 a. I disse tilfælde finder reglerne i 46 om ophævelse i utide tilsvarende anvendelse. Til stk. 2 Der må ikke inden overførslen være indtrådt indkomstskattepligt eller afgiftspligt. I givet fald vil det overførte beløb skulle undergives indkomstbeskatning eller belægges med afgift efter 46. Til nr. 9 14/

15 Bestemmelsen tager udgangspunkt i den gældende indkomstskattelovs 46, stk. 1, 3, 4 og 43, stk. 5. Til stk. 1 Afgiftssatsen for at hæve pensionsordninger foreslås hævet fra 45 procent til 55 procent. For pensionsordninger, der er indbetalt med beskattede midler foreslås en afgiftssats på 10 procent. Ved udbetalinger fra en pensionsordning, der ophæves i utide, skal der betales en afgift på 55 pct. af det udbetalte beløb. Det gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved indbetalinger til ordningen. I så fald skal der svares en afgift på 10 procent til landskassen. Er indbetalingerne til en pensionsordning sket med både beskattede og ubeskattede midler, svares en afgift på 55 procent af den del som vedrører indbetalinger med ubeskattede midler og 10 procent af del den som vedrører indbetaling med beskattede midler. Forslaget indebærer en stigning i afgiftssatsen med 10 procent fra 45 til 55 procent. Der er herved henset til, at kommuneskatteprocenterne i nogle kommuner i dag udgør 45 procent. Stigningen på 10 procent er lagt til grund for afgiftsstørrelsen for den del af en pensionsopsparing som vedrører indbetalinger med beskattede midler. Da der både for den enkelte pensionsopsparer og for samfundet er en række fordele ved at pensionsordningerne består på pensionstidspunktet, er afgiftsprocenten for ophævelse i utide højere end skatteprocenten, for herved at motivere til at pensionsordningerne ikke hæves i utide. Til stk. 2. Bliver en pensionsordning overdraget eller på anden måde overført til eje eller pant eller foretages der dispositioner, som på anden vis medfører, at ordningen ikke længere opfylder sit formål som pensionsordning, udløses ligeledes en afgift. Afgiften skal i så fald beregnes af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt af kapitalværdien af en fripolice eller lignende. Afgiften skal erlægges uanset den pågældendes indkomstforhold, herunder også i tilfælde, hvor den pågældendes skattepligtige indkomst er negativ. Til stk. 3 Endvidere foreslås, at den fraskilte eller fraseparerede ægtefælle bliver selvstændig indkomstskattepligtig eller afgiftspligtig af en eventuelt udloddet del af en pensionsordning. 15/

16 Ægtefællen vil have adgang til at indsætte begunstigede for den udloddede del, uden, at dette skal betragtes som en indkomstskattepligtig eller afgiftspligtig disposition. Til stk. 4 Ophæves ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 tegnet i danske pensionskasser eller danske livs- og pensionsforsikringsselskaber i utide, vil der alene skulle betales afgift og eventuel tillægsskat til den danske stat. Der er herved henset til, at der ikke bør ske dobbeltbeskatning i sådanne tilfælde. Til nr. 10 Sætningen foreslås ophævet, da den anses for overflødig. Til nr. 11 Bestemmelsen tager højde for, at nogle personer som følge af de foreslåede ændringer af pensionsbeskatningsreglerne på længere sigt ikke vil have en skattepligtig indkomst, der sætter dem i stand til at udnytte deres personfradrag. Da sigtet er at gøre ændringerne så neutrale som muligt for den enkelte opsparer, er der behov for, at kompensere de pågældende for denne reduktion af deres indkomst. Det foreslås derfor, at hvis en person, som modtager skattefrie pensionsudbetalinger ikke kan udnytte sit personfradrag fuldt ud, kan skatteværdien af en ikke udnyttet andel af personfradraget udbetales til vedkommende. Eksempel: Er skatteprocenten fx 42, personfradraget kr. og den skattepligtig indkomst på kr. kan beløbet beregnes således: ,000 = kr x 42 pct. = kr. Udbetalingen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den relative andel af udbetalinger fra de omhandlede pensionsordninger og den skattepligtiges øvrige skattefrie indkomster sat i forhold til det ikke udnyttede personfradrag. Eksempel: Har en skatteyder dels haft skattefrie pensionsudbetalinger på kr., dels modtaget skattefri boligsikring på kr. vil det beløb som kan udbetales skulle beregnes således: = : = 73,33 % kr. x 73,33 % = 5.543,75 kr. 16/

17 Beløbet udbetales samtidig med udsendelsen af slutopgørelsen for det indkomstår som personfradraget vedrører, dog senest den 1. september i året efter indkomståret. Udbetalingen får herved samme udbetalingsfrist som de ordinære udbetalinger af overskydende skatter og opkrævninger af restskatter. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar /

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

2. marts 2016 FM 2016/21. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 2. marts 2016 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en fremrykning af

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

Landstingslov nr. 9 af 11. november 2000 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 9 af 11. november 2000 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 9 af 11. november 2000 om ændring af landstingslov om indkomstskat 1. I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 3 af 23. maj 2000,

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det er en central politisk opgave for Naalakkersuisut, at samfundet skal sikre landets ældre borgere rimelige levevilkår. Første del

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Information om tilskudsordningen... 6

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Information om tilskudsordningen... 6 1 Indhold Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland... 5 Information om tilskudsordningen... 6 Vejledning til beregning af tilskud baseret på lønseddel fra Økonomi- og personalestyrelsen...

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 2. oktober 2012 1 Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Resumé: Centrale brugere af ADAM har behov for med modelversion

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland NFT og på 1/2005 Færøerne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne af Marianne Edler von Eyben På baggrund af et stipendieophold

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) 2014/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN XX.XX.X Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger EM 2017/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget vedrører overordnet to forhold. Dels lægget lovforslaget op til justeringer af pensionsbeskatningsreglerne, som

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

4. november 2016 EM 2016/22. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat

4. november 2016 EM 2016/22. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat 4. november 2016 EM 2016/22 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. Til 1 1.

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren Holger K. Nielsen Forslag til Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Få en god pension med PKAprivat Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Dine fordele i PKA En af Danmarks bedste renter - 4,8 pct. i 2016 Meget lave omkostninger Du kan samle dine pensioner

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

PFA ANBEFALINGER 2016

PFA ANBEFALINGER 2016 PFA ANBEFALINGER 2016 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en helhedsrådgivning fra vores certificerede rådgivere.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Information til arbejdsgivere om pension. Her kan I læse om de særlige regler og procedurer vedrørende skat og pension.

Information til arbejdsgivere om pension. Her kan I læse om de særlige regler og procedurer vedrørende skat og pension. 1 Indhold Indberetning - månedsredegørelse... 2 Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland... 4 Tilskudsordning... 4 Lov om obligatorisk pensionsordning... 5 Indbetalingssatser og opsparingsgrundlag...

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven)

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven) Kapitel 1 Skattepligten 1. Pensionsberettigede,

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv.

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv. Sagsnr. 08-185 Ref. Skatteteknisk arbejdsgruppe Den 7. november 2008 %LODJ'HHQNHOWHILQDQVLHULQJVIRUVODJ 8GVNULYQLQJVJUXQGODJHW IRU EHWDOLQJ DI PHOOHPVNDW KDUPRQLVHUHV WLO UHJOHUQHIRUEHWDOLQJDIWRSVNDW Under

Læs mere

Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg. Forslag. til

Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg. Forslag. til Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige skattelove (Delvis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere