Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen"

Transkript

1 Sagsnr.: Dokumentnr.: Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start og progression for elevernes dansktilegnelse samt et tilsynsbesøg på SOSU-skolen d. 24. april 2006 danner grundlag for vurderingen. Vurderingen omfatter 11 af i alt 33 elever startet på særligt grundforløb hhv. august 2005 og januar De øvrige 22 elever havde allerede ved starten af forløbet en afsluttende prøve i dansk og lå derfor uden for målgruppen for danskuddannelserne. I vurderingen er der taget udgangspunkt i bemærkningerne i LVU s høringssvar à 23. september 2004 til indstillingen om Danskuddannelse på SOSU-skolen med fokus på følgende områder: 1. De almendanske sprogfærdigheder 2. Sikring af et danskniveau med henblik på at kunne honorere kravene i de afsluttende prøver 3. Vejledning om danskuddannelse, herunder gennemførelse 4. Individuelle læringsplaner 5. Lærernes baggrund og erfaring A. De almene sprogfærdigheder Undervisningen inden for rammerne af danskuddannelse 2 var meget tilfredsstillende. Eleverne viste under tilsynsbesøget en god sprogbeherskelse og kommunikativ kompetence også vedr. anvendelse af fagterminologi samt drøftelse af mere principielle emner af mere overordnet karakter. Der oplevedes generelt en god sammenhæng mellem grundforløb og SOSU-hjælperuddannelsen. Undervisning, test og prøve differentieres imidlertid ikke i forhold til elever indplaceret på Danskuddannelse 3. Disse elever aflægger modultest og afsluttende prøver på Danskuddannelse 2. Den afsluttende prøve på Danskuddannelse 3 er Prøve i dansk 3, og undervisningen skal afpasses herefter. B. Sikring af et danskniveau med henblik på at kunne honorere kravene i de afsluttende prøver B.1 Progression for eleverne indplaceret på Danskuddannelse 2 I alt 11 af de 33 elever, der er startet på det særligt tilrettelagte grundforløb, ligger inden for målgruppen for danskuddannelserne. Heraf er syv elever indplaceret på Danskuddannelse 2. Disse elever har en tilfredsstillende progression, idet undervisningen i indhold og tilrettelæggelse er afpasset efter denne målgruppe, og eleverne er udsat for et meget stort og bredt sprogligt input, hvilket afspejlede sig i en relativt sikker brug af fagterminologi og evne til at diskutere fagrelevante emner og emner af mere abstrakt 1

2 karakter. Alle danskuddannelse 2-eleverne har aflagt mindst en modultest, og de afslutter planmæssigt deres danskuddannelse med Prøve i Dansk 2. B.2 Progression for eleverne indplaceret Danskuddannelse 3 Fire af de 11 elever inden for målgruppen for danskuddannelserne er indplaceret på Danskuddannelse 3. Der differentieres ikke særskilt i undervisningen for denne målgruppe, som aflægger både modultest og prøve på Danskuddannelse 2 til trods for, at undervisningen på Danskuddannelse 3 fører frem til Prøve i Dansk 3, der danner afslutningen for danskuddannelse 3- forløbet. Den enkelte udlænding skal aflægge afsluttende prøve på den danskuddannelse, som vedkommende er indplaceret på jf. Lov 375 9, stk. 1: ( ) Danskuddannelse 3 afsluttes med prøver på to niveauer, henholdsvis prøve i dansk 3 (egen fremhævelse, red.) og studieprøven. Det betyder, at disse elever ikke får afsluttet deres danskuddannelsesforløb, hvilket ikke er helt uproblematisk. Udlændinge har kun retskrav på gratis danskundervisning i 3 år. Lovteksten i Lov 375 præciserer derfor i 4, stk. 2, at Danskuddannelsen tilrettelægges, så det er muligt at gennemføre uddannelsen inden for en tidsramme på 3 år". Såfremt de fire Danskuddannelse 3-elever har opbrugt deres 3-årige uddannelsesret er konsekvensen, at det kan påvirke grundlaget for at opnå permanent opholdstilladelse, samtidig med at de har mistet muligheden for at søge dansk statsborgerskab på baggrund af Prøve i Dansk 3, som den eneste af danskprøverne, der kan lægges til grund for ansøgning om dansk indfødsret. B.3 Oversigt over eleverne inden for målgruppen af danskuddannelserne Opsummerende har SOSU-skolen i den forløbne periode, august juni 2006, haft følgende antal elever på det særlige grundforløb. Oversigten viser indplacering i forhold til danskuddannelse samt optagelse på hjælperuddannelsen: Antal elever Start Danskuddannelsesindplacering ved start 4 August 2005 DU 2, modul 4 3 August 2005 DU 3, modul 4 2 August 2005 DU 2, modul 3 1 Januar 2006 DU 2, modul 4 1 Januar 2006s DU 3, modul 2 11 DU 2, Prøve i Dansk 2 5 Nov./dec Nov./dec Maj/juni Maj/juni Maj/juni 2006 Optaget på hjælperuddannelsen august 2006 august 2006 Januar 2007 Søger optagelse efteråret 2006 Søger optagelse efteråret 2006s 2

3 C. Vejledning om danskuddannelse, herunder gennemførelse Vejledningsindsatsen på uddannelsesområdet er omfattende, grundig og perspektiverende. Personlig uddannelsesplan følger eleven gennem hele uddannelsen, og der indgås læringsaftaler, som bl.a. indeholder målopstilling vedr. faglige, sociale og personlige kompetencer for den enkelte elev samt evaluering af læringsaftalerne. D. Individuelle læringsplaner Der er ikke udformet individuelle læringsplaner for dansktilegnelsen for de af eleverne, der ligger inden for målgruppen for danskuddannelserne. Udbydere af danskuddannelse har pligt til at udfærdige individuelle læringsplaner jf. bekendtgørelse nr om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 7, stk. 4: Udbyder skal sikre, at der i samarbejde med kursisten udarbejdes en individuel læringsplan for kursistens danskuddannelse, som løbende justeres i overensstemmelse med kursistens læring og målene for kursistens aktuelle modulplacering. E. Dansklærerens baggrund og erfaring Dansklæreren har en godkendt uddannelse til underviser i dansk som andetsprog og har tidligere været ansat på et sprogcenter. 3

4 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Indledning Efter ændringen af loven om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser med ikrafttræden den 1. august 2004 blev det muligt for social- og sundhedsskolerne, SOSU-skolerne, at tilrettelægge et særligt grundforløb for voksne udlændinge over 25 år med behov for undervisning i dansk sprog, kultur- og samfundsforståelse. Uddannelses- og Ungdomsudvalget tiltrådte den 3. november 2004 en indstilling, der godkendte SOSU-skolen i København til at udbyde dele af Danskuddannelse 2 og 3. Udvalget besluttede samtidig, at danskuddannelsesudbudet på SOSU-skolen, skulle vurderes efter et år. Formålet med det særlige grundforløb er, at eleven erhverver faglige og personlige kompetencer, som kræves for optagelse på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Det særligt tilrettelagte grundforløb blev imidlertid først oprettet SOSU-skolen i august Det medførte, at der ville være tale om en relativt kort periode at vurdere forløbet på, hvis vurderingen skulle finde sted allerede efter et år efter tiltrædelsen af indstillingen. Forvaltningen har derfor skønnet, at det var relevant at medtage det særligt tilrettelagte grundforløb, som startede i januar 2006, for på den måde at få en længere periode samt et større materiale at vurdere udbuddet på. Særligt grundforløb for voksne udlændinge Det særligt tilrettelagte grundforløb indeholder to elementer, grundforløb og danskundervisning, og er derfor normeret til dobbelt så lang tid, som det ordinære grundforløb, i alt 40 uger. Bekendtgørelse nr. 620 af 22. juni 2005 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser nævner indholdet på det særlige grundforløb i 28, stk. 2: ( ) Grundforløbet består af et introduktionsforløb, fagrækken fra det ordinære grundforløb, undervisning i dansk sprog, kultur- og samfundsforståelse, der fører frem til Prøve i Dansk jf. bekendtgørelse nr af 10. december 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ( ). At Prøve i Dansk 2 står som mål for grundforløbet for danskuddannelsesdelens vedkommende, vil kunne tolkes derhen, at det normalt vil være indholdet på Danskuddannelse 2, der således tænkes varetaget, da Prøve i Dansk 3 ikke nævnes. Men efter en forespørgsel i Integrationsministeriet blev det klart, at selv om Prøve i Dansk 3 ikke er nævnt i bekendtgørelsen, vil den svageste del af kursisterne på Danskuddannelse 3 efter ministeriets mening i mange tilfælde kunne drage nytte af undervisningen på det særlige grundforløb som en forudsætning for at kunne klare SOSUhjælperuddannelsen. Grundlag for vurderingen Til grund for vurderingen af danskuddannelsesudbuddet på SOSU-skolen er lagt indberetninger vedr. sprogligt standpunkt ved start og progression for eleverne på det særligt tilrettelagte grundforløb. Der er tale om i alt 33 elever, der tilsammen er startet på de to grundforløb. Heraf ligger kun 1/3 inden for målgruppen for danskuddannelserne. Grundlaget for vurderingen udgøres desuden af et tilsynsbesøg på SOSU-skolen d. 24. april

5 Besøget omfattede overværelse af én lektion i undervisning i dansk som andetsprog på holdet startet i januar. Undervisningen, der oprindelig var planlagt til at skulle omhandle en skriftlig besvarelse af en stillet opgave, blev ændret til at kursisterne fik lejlighed til at fortælle om deres oplevelse af grundforløbet. Efterfølgende var der en samtale med underviseren i dansk som andetsprog samt en afdelingsleder. Det skal bemærkes, at ud af de 13 elever på det hold, som besøget omfattede, havde 11 1 allerede ved starten af forløbet i januar 2006 en afsluttende danskprøve og lå dermed uden for målgruppen for danskuddannelserne. Kun to elever havde ikke afsluttet deres danskuddannelsesforløb og var dermed de eneste, som lå inden for målgruppen for danskuddannelserne. Endelig er der i vurderingen taget udgangspunkt i bemærkningerne i LVU s høringssvar à 23. september 2004 til indstillingen om Danskuddannelse på SOSU-skolen med fokus på følgende områder: 6. De almendanske sprogfærdigheder 7. Sikring af et danskniveau med henblik på at kunne honorere kravene i de afsluttende prøver 8. Vejledning om danskuddannelse, herunder gennemførelse 9. Individuelle læringsplaner 10. Lærernes baggrund og erfaring 1. De almene sprogfærdigheder Der var tale om en god sprogbeherskelse og kommunikativ kompetence hos kursisterne, hvoraf de fleste som nævnt allerede havde en afsluttende danskprøve. Især anvendelse af fagterminologi og drøftelse af mere principielle emner af mere overordnet karakter var særligt fremtrædende. Det fremgik, at praktikperioderne var meget motiverende og havde en positiv indvirkning på sprogtilegnelsen. På spørgsmål om, hvilke strategier eleverne bragte i anvendelse, når der var noget de ikke forstod eller ved misforståelser m.v., kom det tydeligt frem, at der var en stor bevidsthed om emnet og at de sproglige strategier, der blev bragt i anvendelse, var fint afpasset modtager og situation. Alle mente generelt at de blev godt hjulpet og var klar over, at pressede situationer skulle undgås i sådanne sammenhænge. Alt i alt oplevedes en fin sammenhæng mellem grundforløb og SOSU-hjælperuddannelsen, og undervisningen inden for rammerne af danskuddannelse 2 syntes helt på niveau med, hvad man kunne forvente hos udbydere, der udelukkende underviser i dansk som andetsprog. Dette skal dog ses i lyset af, at da størsteparten af eleverne allerede havde aflagt en afsluttende danskprøve og dermed sprogligt befandt sig på et tilegnelsestrin, der ligger over de niveauer, som sprogcentrene underviser på inden for Danskuddannelse 2, kan det være vanskeligt at foretage en egentlig sammenligning. Generelt gav besøget indtryk af, at eleverne er udsat for et meget stort og bredt sprogligt input, hvilket afspejlede sig i en relativt sikker brug af fagterminologi og evne til at diskutere fagrelevante 1 Ni elever havde Prøve i Dansk 2, og to elever havde den lidt ældre prøve Almenprøve 1, der svarer til Prøve i Dansk 2 men som ligger på et lidt lavere niveau, hvad de skriftsproglige discipliner angår. Udlændinge med en afsluttende danskprøve, betragtes efter danskuddannelsesloven som færdigundervist og hører derfor ikke under målgruppen for danskuddannelsesloven. 5

6 emner og emner af mere abstrakt karakter. En efterfølgende fremvisning af plancher fra projektarbejder bar præg af samme gode faglige indsigt og sprogbeherskelse. Det fremgik imidlertid ikke, i hvilket omfang der i undervisningen differentieres i forhold til elever indplaceret på Danskuddannelse 3. Men da danskuddannelse 3-eleverne aflægger modultest og afsluttende prøver på Danskuddannelse 2, må det konkluderes, at undervisning, test og prøveforberedelse finder sted på Danskuddannelse 2-niveau. Evaluering Eleverne fører logbog over undervisningsforløbet, dvs. fører en slags dagbog over undervisningen, indlæringen og de opstillede læringsmål. 2. Sikring af et danskniveau med henblik på at kunne honorere kravene i de afsluttende prøver I august 2005 startede 20 elever. 11 havde afsluttet deres danskuddannelsesforløb med en afsluttende danskprøve. De resterende ni elever var indplaceret på danskuddannelse under afsluttende prøveniveau og var således omfattet af danskuddannelsesloven. Syv ud af disse ni elever, hvoraf tre var indplaceret på Danskuddannelse 3, aflagde alle Prøve i Dansk 2 november/december elever har endnu ikke aflagt afsluttende danskprøve og er dermed de eneste, der i 1. halvdel af 2006 har hørt under målgruppen for danskuddannelsesloven. Disse to elever er indstillet til Prøve i Dansk 2 maj/juni Begge har bestået grundforløbets grundfag og arbejdede aktuelt med det afsluttende projekt i lighed med de øvrige kursister på holdet. I januar 2006 startede 13 elever. 11 havde afsluttet deres danskuddannelsesforløb med en afsluttende danskprøve. To elever var indplaceret på danskuddannelse under afsluttende prøveniveau og var således omfattet af danskuddannelsesloven. Til trods for at den ene elev var en Danskuddannelse 3-elev, forventedes de begge at aflægge Prøve i Dansk 2 maj/juni Herefter vil danskuddannelse 3-eleven dog stadig høre under målgruppen for danskuddannelsesloven, idet Prøve i Dansk 2 ikke er den afsluttende prøve for Danskuddannelse 3. Opsummerende har SOSU-skolen i den forløbne periode (august juni 2006) haft følgende antal elever på det særlige grundforløb indplaceret i forhold til danskuddannelse: Første Forløb 20 elever startet på det særlige grundforløb august 2005 Uden for målgruppen for danskuddannelserne Antal elever Afsluttende danskprøve 7 Prøve i Dansk 2 4 Almenprøve 1 De fire elever med Almenprøve 1 har aflagt Prøve i Dansk 2 nov./dec

7 Inden for målgruppen for danskuddannelserne Antal elever Baggrund DU 2, 4 4 DU 2, modul 4 3 DU3, modul 4 2 DU 2, modul 3 DU2, 5 Okt. 05 Prøve i Dansk 2 Nov./dec Okt. 05 Nov./dec Jan 06 Maj 06 Maj/juni Uden for målgruppen Stadig inden for målgruppen Inden for målgruppen Det skal bemærkes, at de tre elever, der er indplaceret på Danskuddannelse 3, ligeledes har aflagt Prøve i Dansk 2. Denne afsluttende danskprøve er imidlertid ikke målet for danskuddannelse 3- elevernes danskuddannelse, og disse tre kursister har dermed ikke afsluttet deres danskuddannelse. Den enkelte udlænding skal aflægge afsluttende prøve på den danskuddannelse, som vedkommende er indplaceret på jf. Lov 375 9, stk. 1: ( ) Danskuddannelse 3 afsluttes med prøver på to niveauer, henholdsvis prøve i dansk 3 (egen fremhævelse, red.) og studieprøven. Otte elever har søgt optagelse på social- og sundhedshjælperuddannelsen til august En elev (DU2, modul 3) har forlænget forløb og forventes først at søge optagelse på social- og sundhedshjælperuddannelsen i efteråret Andet Forløb 13 elever startet på det særlige grundforløb januar 2006 Uden for målgruppen for danskuddannelserne Antal elever Afsluttende danskprøve 9 Prøve i Dansk 2 2 Almenprøve 1 De to elever med Almenprøve 1 er indstillet til Prøve i Dansk 2 maj/juni Inden for målgruppen for danskuddannelserne Antal elever Baggrund DU 2 3 DU 2 4 Du2, 5 Prøve i Dansk 2 Resten af 2006 Hvis prøven bestås 1 DU 2, modul 4 16/5-06 Maj/juni 2006 Uden for målgruppen 1 DU 3, modul 2 3/ / /5-06 Maj/juni 2006 Stadig inden for målgruppen Kursister i alt inden for målgruppen for danskuddannelserne i perioden 2005 og 2006 Antal kursister i alt: halvår halvår

8 Alt i alt er 33 elever startet på det særligt tilrettelagte grundforløb. Heraf havde 2/3 allerede ved starten af forløbet en afsluttende danskprøve og lå dermed udenfor målgruppen af danskuddannelserne. Kun 1/3 af eleverne lå inden for målgruppen af danskuddannelserne og dermed inden for målgruppen for nærværende evaluering. 3. Vejledning om danskuddannelse, herunder gennemførelse Visitationen af eleverne, herunder indplacering på danskuddannelse jf. Visitation, Vejledning om visitation til danskuddannelse, Integrationsministeriet 2003, er foretaget af UCI, hvorfra eleverne rekrutteres og henvises. Samtlige elever indgår i Equal-projektet, som er europæiske socialfondsmidler til fremme af uddannelse og beskæftigelse inden for social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Alle deltagere er kontanthjælpsmodtagere. Før uddannelsesstart er eleven til en samtale med en uddannelsesvejleder, der vejleder om uddannelsen og om dansk og praktik for hele perioden. Der indgås læringsaftaler, som bl.a. indeholder målopstilling vedr. faglige, sociale og personlige kompetencer for den enkelte elev samt evaluering af læringsaftalerne. Lige omkring starten af uddannelsesforløbet afholdes individuelle samtaler med hhv. dansklærer og faglærere. Uddannelsesvejlederen deltager i en af disse samtaler. I uddannelsesforløbet er der løbende samtaler med lærerne, og i praktikforløbet er lærerne ude på praktikstederne og deltager i en samtale mellem praktikvejleder og elev. Samarbejdet med praktikvejleder inddrager dansk som andetsprog, således at de to dimensioner afspejles i forløbet. Personlig uddannelsesplan følger eleven gennem hele uddannelsen og kobles med forskellige test. Afslutningsvis i uddannelsesforløbet er der igen en samtale med uddannelsesvejlederen med henblik på uddannelsesforløbet fremover, og hvad der skal ske mht. hjælperuddannelsen. Vejledningsindsatsen på uddannelsesområdet er således meget omfattende, grundig og perspektiverende. 4. Individuelle læringsplaner Udbydere af danskuddannelse har pligt til at udfærdige individuelle læringsplaner jf. bekendtgørelse nr om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 7, stk. 4: Udbyder skal sikre, at der i samarbejde med kursisten udarbejdes en individuel læringsplan for kursistens danskuddannelse, som løbende justeres i overensstemmelse med kursistens læring og målene for kursistens aktuelle modulplacering. Der forelå ingen individuelle læringsplaner for dansktilegnelse for eleverne inden for målgruppen af danskuddannelserne. 5. Dansklærerens baggrund og erfaring Dansklæreren havde en godkendt uddannelse til underviser i dansk som andetsprog og havde tidligere været ansat på et sprogcenter. 8

9 Konklusion Generelt er danskuddannelsesudbudet på det særligt tilrettelagte grundforløb bredt og varieret, hvad danskuddannelse 2-delen angår. Eleverne bliver præsenteret for et bredspektret sprogligt input, hvor de både modtager undervisning i dansk som andetsprog og fagundervisning, hvor der i nogle af timerne er dobbeltlærerdækning som en danskunderstøttende foranstaltning med henblik på at understøtte de svagest funderede elever. Selv om der er tale om en specifik faglighed, udvikler elevernes dansktilegnelse sig således, at der sikres en generel sprogbeherskelse, som eleverne også vil have gavn af i andre regier af både privat og erhvervsmæssig karakter. For Danskuddannelse 2-elevernes vedkommende er der en høj gennemførelse af danskuddannelsesforløbet. Fire af de seks elever, der startede i august 2005, og som lå inden for målgruppen for danskuddannelserne, bestod Prøve i Dansk 2 nov./dec De sidste to - samt danskuddannelse 2-eleven, startet i januar er indstillet til Prøve i Dansk 2 i prøveterminen maj/juni For Danskuddannelse 3-elevernes vedkommende stiller sagen sig imidlertid anderledes, idet der ikke synes at være tiltag, der særligt tilgodeser denne målgruppe i undervisningen. De tre danskuddannelse 3-elever, der startede i august 2005, har aflagt og bestået Prøve i Dansk 2 nov./dec. 2005, og danskuddannelse 3-eleven startet januar 2006 er indstillet til Prøve i Dansk 2 maj/juni Den afsluttende prøve for Danskuddannelse 3 er imidlertid ikke Prøve i Dansk 2, men Prøve i Dansk 3. Man kan for disse elever således stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er sikret et alment danskniveau, der gør kursisterne i stand til at bestå den afsluttende prøve på den danskuddannelse, som de er indplaceret på. Det problematiske for de fire ovennævnte Danskuddannelse 3-elever er, om de inden for den 3- årige uddannelsesret 2 har mulighed for at afslutte deres danskuddannelse med Prøve i Dansk 3. Udlændinge, som ikke har afsluttet deres danskuddannelsesforløb inden for den 3-årige uddannelsesret, kan bl.a. få problemer med at opnå permanent opholdstilladelse. Dertil kommer, at Prøve i Dansk 3 giver den enkelte mange flere muligheder end Prøve i Dansk 2; eksempelvis er Prøve i Dansk 3 den eneste af danskprøverne, der kan lægges til grund for ansøgning om dansk indfødsret. Prøve i Dansk 3 nævnes som ovenfor anført ikke i bekendtgørelsen om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, men der kan også inden for målgruppen af udlændinge indplaceret på Danskuddannelse 3 være en del, der vil kunne drage nytte af undervisningen på det særligt tilrettelagte grundforløb. Det kræver imidlertid, at de undervises inden for fagbeskrivelserne for Danskuddannelse 3, aflægger modultest på Danskuddannelse 3 og endelig at den afsluttende prøve er Prøve i Dansk 3. Såfremt SOSU-skolen fortsat skal udbyde af dele af Danskuddannelse 3, må det sikres, at disse krav er opfyldt. Et andet krav som må være opfyldt er, at der i samarbejde med den enkelte elev udarbejdes en individuel læringsplan for elevens danskuddannelse, som løbende justeres i overensstemmelse med kursistens læring og målene for kursistens aktuelle modulplacering. Rekruttering til grundforløbet sker udelukkende fra UCI og som en del af Equal-projektet. Det kan undre, at der ikke foretages en bredere rekruttering eksempelvis fra forvaltningens seks sprogcentre, 2 Udlændinge har retskrav på gratis danskundervisning i 3 år. Lovteksten i Lov 375 siger i 4, stk. 2, at Danskuddannelsen tilrettelægges, så det er muligt at gennemføre uddannelsen inden for en tidsramme på 3 år". 9

10 som står for størsteparten af danskundervisningen i Københavns Kommune. En bredere rekruttering ville åbne mulighed for at optage flere elever også inden for målgruppen for danskuddannelserne - på det enkelte forløb og evt. etablering af flere særligt tilrettelagte grundforløb. En generelt styrket indsats over for de svagere grupper er netop tanken bag og hensigten med de særligt tilrettelagte grundforløb. 10

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

1. Uddannelsesretten. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

1. Uddannelsesretten. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Dato: 25. februar 2005 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: ML Fil-navn: Informationsbrev 1, 2005

Læs mere

Sagsnr.: Dok.nr.: Danskundervisningen i Mor/barn ordningen

Sagsnr.: Dok.nr.: Danskundervisningen i Mor/barn ordningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Integrationskontoret NOTAT Dato: 19-03-2007 Sagsnr.: 2007-13425 Dok.nr.: 2007-85075 Danskundervisningen i Mor/barn ordningen Historik 1/1 2000 blev der etableret

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Tilsynsrapport Tørring sprogskole Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Det administrative tilsyn... 4 Det økonomiske tilsyn... 4 Det pædagogiske

Læs mere

Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1)

Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1) Leif Husted Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1) Anvendt KommunalForskning Danish Institute of Governmental Research Nyropsgade

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Vejledning om modultestning

Vejledning om modultestning Vejledning om modultestning Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Oktober 2014 Vejledning om modultestning Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge TAL OG FAKTA Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2011 Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Januar 2013 KOLOFON Af Social- og Integrationsministeriet Januar

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning

Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning Til Arbejdsmarkedsstyrelsen 13.09.2013 Høringssvar til lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen, målretning af danskundervisning Dansk Flygtningehjælp har d.2.september 2013 modtaget udkast

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 3. marts 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5100-12 Sagsbeh.: JEL Fil-navn: Høringsnotat, L 140 Notat om

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Referat. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. tirsdag den, 8. januar 2008 kl. 13:00. i Ballerup Sprogcenter. Åbent møde. Medlemmer

Referat. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. tirsdag den, 8. januar 2008 kl. 13:00. i Ballerup Sprogcenter. Åbent møde. Medlemmer Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den, 8. januar 2008 kl. 13:00 i Ballerup Sprogcenter Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) - formand Birte Kramhøft (F) Doris Børger (A) Grethe Larsen

Læs mere

Introduktionsperioden

Introduktionsperioden 1 Introduktionsperioden 2 Korte møder Husk tilbage på den modtagelse du selv fik da du startede i praktik. Hvad var godt og hvad var skidt? 1 3 Modtagelse af eleven Den omvæltning, det er at være ny, vil

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelse

Tilsyn med danskuddannelse Rapport Tilsyn med danskuddannelse Esbjerg Kommune samt Vejen Kommune Varde Kommune Fanø Kommune Indledning Esbjerg Kommune har indgået aftale med henholdsvis Fanø, Vejen og Varde Kommune om overdragelse

Læs mere

Forslag til forbedringer af danskuddannelser mv.

Forslag til forbedringer af danskuddannelser mv. Forslag til forbedringer af danskuddannelser mv. På baggrund af evalueringer af danskuddannelser fra Rambøll Management, Deloitte, DPU m. fl. beder integrationsministeren om forslag til forbedringer. LVU

Læs mere

Fastholdelse og Rekruttering

Fastholdelse og Rekruttering Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 70 Bilag 2 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G November 2013 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Dato: 9. oktober2003 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Vejledning om Studieprøven

Vejledning om Studieprøven Vejledning om Studieprøven Danskuddannelse til voksne udlændinge Marts 2016 1 Udgiver Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration Copyright Udlændinge-,

Læs mere

Evaluering af EUD10, 2016. EUD10-forløbet i elevperspektiv

Evaluering af EUD10, 2016. EUD10-forløbet i elevperspektiv Evaluering af EUD10, 2016 EUD10-forløbet i elevperspektiv ECALUERING AF EUD10, 2016 EUD10-forløbet i elevperspektiv FORMÅL 3 METODEVALG 3 HVAD ER EUD10? 3 EUD10 i Næstved 4 Eleverne i EUD10 4 Hvorfor har

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Vores mission er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At skabe et motiverende og engagerende læringsmiljø At understøtte kursisternes deltagelse

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

2. Deltageren skal have opbrugt sin ret til danskuddannelse.

2. Deltageren skal have opbrugt sin ret til danskuddannelse. EVALUERING AF NY CHANCE FOR AT LÆRE MERE DANSK BESKÆFTIGELSESAFTALEN 2007 INDSATSOMRÅDE 4 1. BAGGRUND OG FORMÅL I Beskæftigelsesaftalen for 2007 er der afsat 5 mio. kr. årligt til at give tilbud om danskuddannelse

Læs mere

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011.

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Generelt opleves, at målgruppen har ændret sig de sidste år. Eleverne er blevet yngre og en del af dem, har personlige problemer at slås

Læs mere

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer:

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer: DANSK PÅ PRINS HENRIKS SKOLE Prins Henriks Skole er inspireret af de af ministeriet udstukne rammer for danskundervisningen i folkeskolen: Fælles Mål. Fra 2015 er der udgivet nye Fælles Mål, som skolen

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE

UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Haslev den 26. april 2016 Faxe Kommune har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål er anonymiseret

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Alle unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

Analyse af danskuddannelsesområdet i Københavns Kommune

Analyse af danskuddannelsesområdet i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Analyse af danskuddannelsesområdet i Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018

Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 Samarbejdsaftale Danskuddannelse til voksne udlændinge 2018 mellem Køge Kommune, Stevns Kommune og Center for Dansk og Integration 1. Samarbejdsaftalens parter Denne samarbejdsaftale er indgået mellem:

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge?

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge? Notat Side 1 af 7 Til Til Medlem af Byrådet Knud N. Mathiesen (DF) Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF om danskundervisning til udlændinge Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning

Læs mere

Årsrapport 2011 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Årsrapport 2011 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Årsrapport 2011 for Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Sprogcenter Aalborg - Stedet hvor udlændinge mødes og lærer dansk Vores opgave er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER

VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER VEJLEDNING TIL ARBEJDET MED DE PERSONLIGE KOMPETENCER 1 I uddannelsesordningen for social- og sundhedsuddannelsen af 16. april 2008 bliver den erhvervsfaglige kompetence beskrevet som en enhed af faglige

Læs mere

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER TOPARTS OG TREPARTSAFTALER - FOKUS PÅ JOB OG DANSKUDDANNELSE Uddannelsesforbundets høring på Christiansborg den 21. april 2016 Oplæg ved chefkonsulent Birger Mortensen, KL Markant stigning i antal flygtninge

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum 2. praktik. Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til

Læs mere

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Metode og dataindsamling 3 Præsentation af resultaterne 4 Baggrundsvariabler 4 Information om svejlederen 4 - kort sammenfatning

Læs mere

Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik

Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik Studerende: Praktiksted: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med en samtale mellem praktikvejlederen og den enkelte studerende. Samtalen

Læs mere

Danskundervisning for voksne udlændinge og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Danskundervisning for voksne udlændinge og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Danskundervisning for voksne udlændinge og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36688190.aspx Tender type Tender Payment condition Cash on delivery

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Vejledning om modultestning

Vejledning om modultestning 1 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Vejledning om modultestning Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. September 2008 2 Vejledning om modultestning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Tema: ETISK KONTRAKT. Bilag - Læreroplæg og opgave til etisk kontrakt Master til etisk kontrakt Etisk kontrakt eksempel 1 Etisk kontrakt eksempel 2

Tema: ETISK KONTRAKT. Bilag - Læreroplæg og opgave til etisk kontrakt Master til etisk kontrakt Etisk kontrakt eksempel 1 Etisk kontrakt eksempel 2 Tema: ETISK KONTRAKT Formål En etisk kontrakt er en kontraktform, der kan anvendes i forbindelse med elevernes projekt/gruppearbejde. Ved hjælp af en sådan kontrakt kan man lade eleverne forpligte sig

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

22-11-2007. Sagsnr. 2007-41107. Personer med meget langsom progression i danskuddannelse. Dokumentnr. 2007-323806 1. INDLEDNING OG RESUMÉ

22-11-2007. Sagsnr. 2007-41107. Personer med meget langsom progression i danskuddannelse. Dokumentnr. 2007-323806 1. INDLEDNING OG RESUMÉ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen RAPPORT 22-11-2007 Personer med meget langsom progression i danskuddannelse 1. INDLEDNING OG RESUMÉ Sagsnr. 2007-41107 Dokumentnr. 2007-323806 Beskæftigelses-

Læs mere

CSC Scandihealth orienterer

CSC Scandihealth orienterer Nr. 8. / juni 2007 NYHEDER TIL SPROGCENTRE I dette nyhedsbrev Siden sidst Kommende versioner Brugergruppen Behandling af ændringsønsker Hot-line Vidste du De bruger LUDUS CSC Scandihealth orienterer Nyhedsbrevet

Læs mere

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres.

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres. Rettet februar 2014 Samarbejdsaftale mellem Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Ringkøbing-Skjern kommuner, Sydvestjysk Sygehus samt behandlings- og socialpsykiatrien.

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

Referat fra møde i LUU

Referat fra møde i LUU Referat fra møde i LUU Dato: Fredag den 15. november 2013 kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1 (mødet afsluttes med frokost) Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Grethe Nielsen, FOA Holstebro

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning

Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Spørgsmål og svar til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning Generelle spørgsmål og svar Kan skolen selv bestemme, hvilken klasse der skal modtage indsatsen? Nej. Det er i forsøgsprogrammet

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Kjellerup Skole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Kjellerup Skole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Kjellerup Skole Kjellerup Skole, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup. Skolens leder: Evan Thorhauge Skolens tlf. nr.: 8970 2420 Skolens e-mailadresse: kjellerupskole@silkeborg.dk

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 1 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6, 1057 København K Tlf.:

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere