Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse"

Transkript

1 Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009

2 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål, tidsramme 2 Delaftale for tekniske erhvervsuddannelser 3 Delaftale for merkantile erhvervsuddannelser 5 Delaftale for Social- og Sundhedsskolerne 7 Side Delaftale for gymnasiale uddannelser: STX, HHX, HTX og 2-årigt HF 9 Delaftale for VUC enkeltfag 11 Bilag: Oversigt over samtlige indsatsområder og aftalepartnere 1

3 Syddansk Uddannelsesaftale: Delaftaler Ambition Regionalt Uddannelsesråd (RUR), der består af rektorer og direktører for ungdomsuddannelserne, har sammen med Syddansk Vækstforum taget initiativ til at samle regionens ungdomsuddannelser, kommuner, Ungdommens Uddannelsesvejledning, studievalg, arbejdsmarkedets parter samt Undervisningsministeriet. Disse aktører tager nu et regionalt ansvar for, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse i Et øget samarbejde mellem aktørerne er centralt for at sikre mere regional videndeling og dokumentation om de eksisterende indsatser, og for at sikre nyudvikling af nye regionale projekter. Formålet med Syddansk Uddannelsesaftale Syddansk Uddannelsesaftale består af en hovedaftale og en række delaftaler for de enkelte uddannelser. Hovedaftalen underskrives af alle parter, som dermed tager ejerskab for at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. I delaftalerne konkretiseres de udfordringer, der er for de enkelte uddannelser og hvilke initiativer, der kan igangsættes. Delaftalen Delaftalerne indeholder en beskrivelse af konkrete udfordringer for hver af skoletyperne: tekniske erhvervsuddannelser, merkantile erhvervsuddannelser, SOSU, gymnasiale uddannelser og VUC enkeltfag. Udfordringerne er udvalgt i forhold til deres betydning for frafald og optag på de enkelte uddannelser og dermed for gennemførelsesprocenten. Udfordringerne kædes sammen med en række målrettede initiativer, som aftalepartnerne er blevet enige om. Tidsramme Syddansk Uddannelsesaftale er gældende for en 4-årig periode fra september 2009 til september Opfølgning Der nedsættes en overordnet styregruppe, hvor alle aftalepartnere er repræsenteret. Styregruppen mødes 2-4 gange årligt. Styregruppen kan vælge at nedsætte projektgrupper knyttet til konkrete aktiviteter. Styregruppen skal tage udgangspunkt i de i delaftalerne skitserede udfordringer og initiativer, som alle aktører i fællesskab har været med til at blive enige om. Projektgrupper kan nedsættes til at sætte initiativer i gang med fokus på én skoletype eller på tværs af flere skoletyper. 2

4 Delaftale for tekniske erhvervsuddannelser Udfordringer, initiativer og samarbejdspartnere Indsatsområde 1: Styrke overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelse Udfordring: Der er behov for at styrke overgangen fra grundskolen til erhvervsuddannelse og gøre det mere prestigefuldt at vælge en erhvervsuddannelse. at der laves forsøg med nye former for brobygning, f.eks. at erhvervsskolerne udbyder undervisningsforløb til grundskolens undervisning i uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, som betyder, at både elever og lærere kommer ud på erhvervsskolerne samt at traineeforløb/forpraktik bruges aktivt at der laves forsøg med at placere UU-vejledere på erhvervsskolerne at udbrede fleksible grundforløbspakker så de unge på et slags for-forløb kan blive bedre afklaret og forberedt at klæde vejlederne bedre på i forhold til kendskabet til erhvervsskolerne så de bedre kan informere om de karrieremuligheder der er, hvis man tager en erhvervsuddannelse, at der bliver udviklet erhvervsrettede 10. klasser. Samarbejdspartnere: Kommuner (grundskoler), skolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsorganisationer og produktionsskoler. Indsatsområde 2: Udvikling af undervisningsmiljø og -pædagogik for at styrke det sociale miljø Udfordring: Der er behov for at udvikle det sociale miljø på erhvervsskolerne samt at optimere lærernes forudsætninger for at forstå de unges kultur og sprog. at der indføres forsøg med klassedannelser og at én lærer har kontakten til klassen det er vigtigt for eleverne at føle sig som en del af noget at der udvikles nye metoder til at sikre ekspertise inden for adfærd, kontakt og trivsel (AKT-medarbejder e.l.). Der er behov for metoder til at løse konflikter, arbejde med de sociale relationer etc., så der skabes en ramme, de unge trives i at lærernes forudsætninger for at tale de unges sprog optimeres. Der skal gøres en indsats i forhold til lærernes pædagogiske udvikling og undervisningsform, så den passer til den unge generation at der i starten af skoleåret laves sociale ryste sammen aktiviteter for hele skolen. Samarbejdspartnere: Skolerne, kommuner, EEO (erhvervsskolernes elevorganisation) 3

5 Indsatsområde 3: Øge antal praktikpladsaftaler Udfordring: Faldet i antallet af praktikpladsaftaler er årsag til, at mange unge falder fra inden uddannelsen er gennemført. at der for elever, der har gennemført grundforløb, indføres en reel uddannelsesgaranti via enten skolepraktik eller virksomhedspraktik, indenfor den faggruppe (indgang), den unge gerne vil uddannes i. Herunder at der sker en styrkelse af skolepraktikken, så den rummer de væsentligste elementer af virksomhedens puls i form af tilrettelæggelse af praktikken, så den afspejler arbejdstider, leveringsfrister og samarbejdsvilkår mv. at skabe fokus på de (offentlige og private) virksomheder der ikke uddanner lærlinge. at der skabes nye uddannelsesaftaler (skole/virksomhed). Blandt andet korte aftaler, kombinationsaftaler og individuelle aftaler at lærlinge skal undervises i at skrive en god ansøgning og hvordan en jobsamtale fungerer (evt. ved brug af rollespil). De unge skal gøres mere attraktive overfor virksomhederne. Samarbejdspartnere: Skolerne, erhvervsorganisationer. 4

6 Delaftale for merkantile erhvervsuddannelser Udfordringer, initiativer og samarbejdspartnere Indsatsområde 1: Synliggøre EUD som karrierevej gennem styrket vejledning for at sikre perspektivet med uddannelsen og dermed fastholdelsen Udfordring: Synliggørelse af EUD som en karrierevej også til de videregående uddannelser er nødvendigt for at eleverne kan se et mål udover erhvervsuddannelsen. Dette vil øge gennemførelsen for de elever, der har ambitioner og kan øge antallet af stærke elever. Desuden skal forskellen mellem EUD og HHX profileres over for virksomheder og over for elever. Initiativer: Partnerne vil aktivt arbejde for: en styrket vejledningsindsats mellem studievalg og uddannelsesinstitutioner. F.eks.: 1) Studievalgs karrierevalg samt vejledning via Ungdommens Uddannelsesvejledning inden eleven starter på HG samt vejledning af Studievalg tidligt på HG samt igen på HG2 2) Information om muligheder for videregående uddannelser (samarbejde med Studievalg og brobygning til korte videregående uddannelser) en anderledes markedsføring af EUD synliggørelse via storytelling og rollemodeller for den gode erhvervsuddannelse. F.eks. en mentor fra en kort videregående uddannelse informationskampagner målrettet virksomheder om forskellen mellem EUD/HG og HHX. at gøre det mere attraktivt at tage en EUD for at tiltrække flere stærke elever B-niveau til EUD øget brug af virksomhedsforlagt undervisning (erhvervspraktik) før og under HG. Samarbejdspartnere: Skolerne, Studievalg, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsorganisationer Indsatsområde 2: Styrke elevernes personlige/sociale og faglige kompetencer Udfordring: Der er mange unge, som ikke har de nødvendige personlige, sociale og faglige forudsætninger for at kunne gennemføre en merkantil ungdomsuddannelse. Initiativer Partnerne vil aktivt arbejde for: at samle alle aktørerne og tænke nyt løsrivelse fra eksisterende rammer og tilbud at styrke samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning om udvikling af flex-tilbud fleksibelt optag af elever at udvikle grundforløbspakker til alle grupper af unge, når de har de nødvendige personlige, faglige og sociale forudsætninger Samarbejdspartnere: Skolerne, Studievalg, kommuner/ungdommens Uddannelsesvejledning, produktionsskoler 5

7 Indsatsområde 3: Styrke muligheden for praktikpladser til de svageste Udfordring: Manglende praktikpladser til de svageste. Virksomheder efterspørger i højere grad elever fra HHX i stedet for elever fra erhvervsuddannelserne. Derfor kan elever fra HG have sværere ved at finde en praktikplads. Initiativer: Partnerne vil aktivt arbejde for: at etablere en tænketank e.l. med det formål at samle alle aktørerne arbejdsmarkedets parter, skolerne og de lokale uddannelsesudvalg + evt. de store detailkæder så de sammen kan udvikle nye idéer til, hvad der kan gøres Samarbejdspartnere: Skolerne, Studievalg, kommuner/ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsorganisationer 6

8 Delaftale for Social- og Sundhedsskolerne Udfordringer, initiativer og samarbejdspartnere Delaftalen omhandler som udgangspunkt både sosu-hjælpere og sosu-assistenter, der hvor andet ikke er nævnt. Indsatsområde 1: Styrke elevernes personlige og sociale kompetencer Udfordring: For mange unge mennesker falder fra på grund af manglende personlige og/eller sociale kompetencer øget brug af udvidet ugers grundforløb for sosu-hjælperelever evt. kombineret med forlagt undervisning på kommende praktiksted: Sikre en helhed og sammenhæng i forløbet udvidelse af den teoretiske del af uddannelserne så uddannelsen kan forlænges efter individuelle behov at der arbejdes med eleverne allerede fra 6. klasse, så de elever der har særlige behov spottes tidligere at der ved optagelse af elever lægges vægt på personlige kompetencer i forhold til det arbejde, de skal uddannes til. Samarbejdspartnere: Skolerne, grundskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning Indsatsområde 2: Sikre praktikpladser i fremtiden samt gennemførelse af praktik Udfordring: Der er et betydeligt frafald i praktikperioden, blandt andet på grund af uddannelsesmiljøet på praktikstedet. Samtidig er der et stigende behov for praktikpladser set i lyset af den øgede dimensionering på området. at der kan etableres en tænketank: o hvordan bliver vi bedre til at håndtere problemerne ift. skolerne/praktik? o hvordan sikres det, at eleverne er velforberedte på hvad de kommer ud at lave? o der tilvejebringes viden om årsager til frafald at det sociale klister på skolen sikres under praktikken arrangementer (studiedage hvor de under praktikken af og til er inde på skolen) at afholde gensidige besøg på skolen og praktiksted at der udvikles introduktionsprogrammer, som starter før praktikstart at sikre at den nødvendige kompetence er til stede hos praktikvejlederne at digitaliseringsteknologier inddrages i undervisningen velfærdsteknologi. Samarbejdspartnere: Kommuner, skolerne, Region Syddanmark 7

9 Indsatsområde 3: Synliggøre SOSU som karrierevej gennem styrket vejledning for at sikre perspektivet med uddannelsen og dermed fastholdelsen Udfordring: Der er behov for udvikling af vejledning og en styrket kommunikationsindsats for at øge elevernes viden om videreuddannelse. Et videre perspektiv kan fastholde de elever, der under uddannelsen beslutter ikke at ville være sosu-hjælper eller sosu-assistent. at lave en samlet kommunikationsstrategi for at synliggøre de grundlæggende sundhedsuddannelser herunder gøre opmærksom på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser, bl.a. sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen men også specialiseringsmuligheder efter endt sosu-uddannelse at tidligere studerende inddrages for at fortælle personlige historier om arbejdet øget brug af brobygning så eleverne får en viden om hvad sosu-uddannelserne leder til af arbejde bedre meritmuligheder. Samarbejdspartnere: Skolerne, University College, kommuner, Region Syddanmark, Studievalg, Ungdommens Uddannelsesvejledning Indsatsområde 4: Styrke overgangene Udfordringer: Der er mange elever der falder fra i de mange overgange mellem grundskole grundforløb praktikforløb Fra grundskole til grundforløb (a) Fra grundforløb til praktikforløb (b) bedre indslusning overgangsvejledning: fra 6. klasse til 6 måneder ind i uddannelsen (a) institutionsuafhængig mentor (a) brobygning fra grundskole til sosu udvikles så forløbene giver et realistisk billede af sosu - området. Fokus på kvaliteten (a) relevante tilbud til sosu-hjælperelever der venter på at komme i praktik (b). Evt. en aftale med socialforvaltningen, så de arbejder i stedet for at få kontanthjælp. Dermed kan de se perspektiv i arbejdet (b) evt. merit for dette arbejde (b) at læringsmiljøet på praktikstedet forbedres der skal tages hånd om den nye elev. Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af praktikken (skal evt. køre sammen med en ældre kollega). Samarbejdspartnere: Skolerne, grundskolen, kommuner, Ungdommens Uddannelsesvejledning 8

10 Delaftale for gymnasiale uddannelser STX, HHX, HTX og 2-årigt HF: Udfordringer, initiativer og samarbejdspartnere Indsatsområde 1: Udvikling af undervisningsmiljø og -pædagogik for at sikre fastholdelse Udfordring: Der er behov for at nytænke undervisningsmiljøet og pædagogikken i forhold til at udvikle nye pædagogiske metoder/værktøjer særligt i forhold til drengene, de uddannelsesfremmede elever og bogligt trætte elever. at der udvikles særlige drengeundervisningsmetoder at der sker en pædagogisk udvikling af Camp metoder, overbygning til videregående uddannelser og innovative undervisningsformer at fagene gøres så konkrete og virkelighedsnære som muligt ved at der udvikles hands-on (konkrete og anvendelsesorienterede) undervisningsaktiviteter i alle fag og en højere grad af projektarbejde samt inddragelse af Multimedia, IT og nye medier generelt at metoden med selvoplevede Mentorer særligt til HHX og HF udvikles og udvides at der sker en pædagogisk efteruddannelse af lærerne at der er en systematisk vejledningsindsats ved starten af gymnasiet, f.eks. screening, for at identificere de elever, der har behov for særlig opmærksomhed herunder de uddannelsesfremmede og bogligt trætte elever. Samarbejdspartnere: Skolerne, videregående uddannelser Indsatsområde 2: Udvikling af indsatser for at fastholde unge med sociale og psykiske problemer Udfordring: Der er behov for en forstærket indsats overfor unge med sociale og psykiske problemer for at kunne fastholde disse i uddannelse. at der benyttes andre kompetencer end lærernes herunder at der skabes et regionalt støttecenter med bl.a. formidling og indsamling af viden om indlæring /SPS (specialpædagogisk støtte) at der udvikles særlige uddannelser som f.eks. AspIT og lignende tiltag i forhold til at få fat i restgruppen at der sikres en systematisk brug af uddannelsesplanerne for at mindske informationstabet mellem grundskole og ungdomsuddannelse med henblik på at der sker en identifikation af elever med sociale og psykisk problemer før studiestart Forbedre uddannelsesplaner (dialog med Ungdommens Uddannelsesvejledning) Brug af uddannelsesplaner (SPS) 9

11 Vejledning af SPS modtagere (studievalg elev- vejleder) at der udvikles psykologordninger, f.eks. som i det tidligere Sønderjyllands Amt. Samarbejdspartnere: Kommuner, skolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning Indsatsområde 3: Styrke overgange i forhold til perspektivet med uddannelsen Udfordring: Det er nødvendigt at synliggøre for eleverne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, hvad en gymnasial ungdomsuddannelse kan bruges til (studieforberedende). at informationstabet mellem grundskole og ungdomsuddannelse og videre op i uddannelsessystemet mindskes at Ungdommens Uddannelsesvejledning, og den viden der ligger her, bliver medinddraget i undervisningen i UEA (uddannelse, erhverv og arbejdsmarked) i grundskolen for at højne kvaliteten at brug af elever fra de videregående uddannelser øges Inddragelse af videregående uddannelser Øget faglig brobygning at målet med uddannelsen synliggøres: Hvordan kan fagene anvendes i praksis? Herunder et øget samarbejde om anvendelsesorienteret undervisning samt at lade eleverne møde fagene uden for skolen Samarbejdspartnere: Kommuner, videregående uddannelser, Ungdommens Uddannelsesvejledning, skolerne, studievalg, erhvervsorganisationer 10

12 Delaftale for VUC enkeltfag Udfordringer, initiativer og samarbejdspartnere Indsatsområde 1: Udvikling af undervisningsmiljø og -pædagogik for at styrke det sociale og kulturelle miljø Udfordring: Det sociale og kulturelle miljø er ikke optimalt. Der er et overgangsproblem til VUC de unge får et kulturchok i starten af skoleåret. at indføre ung-til-ung-mentor kan bruges til at indføre nye kursister i kulturen i starten af året at forbedre det sociale miljø med henblik på at skabe en fornemmelse af tilhørsforhold hos kursisten. Nogle lærere har en pædagogisk udfordring i mødet med kursisten (internt på skolen) kommunikationen med de unge skal forbedres at intensivere vidensdelingen uddannelsesinstitutioner imellem at styrke lærernes kommunikation med de unge. Samarbejdspartnere: Skolerne Indsatsområde 2: Styrke overgangsfrekvensen til de videregående uddannelser Udfordring: Lav overgangsfrekvens til lange videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser og korte videregående uddannelser. Kursisterne mangler fokus med uddannelsen og dette fører til frafald. at skabe øget kendskab om de muligheder der ligger i professionssøjlen at der laves en målrettet indsats allerede på første halvår af HF uddannelsen i form af et særligt HF initiativ, som skal tilvejebringe (øget) valgkompetence hos kursisten. Det kan ske ved inddragelse af mentorer, som er i gang med en videregående uddannelse, og som selv har en HF baggrund samt ved et intensiveret samarbejde mellem institutioner og Studievalg at intensivere vidensdelingen ved at danne vejledernetværk på tværs, hvor der kan deles viden omkring blandt andet metoder til identifikation af målgrupper etc. Videndelingen mellem vejledningssystemer og studievalg skal også intensiveres, så vejledningsindsatsen kan målrettes at udvide brobygningsforløb ved: 1, at lave samarbejdsaftaler med de videregående uddannelsesinstitutioner, så kursisterne kan tilknyttes en videregående uddannelsesinstitution gennem praktikophold/traineeforløb inden for det ønskede område. 2, at inddrage det kommende studie-/arbejdsliv i undervisningen. Der kan laves halvårlige workshops for undervisere fra hhv. VUC og de videregående uddannelser indenfor de samme fag, så underviserne kan få indblik i indholdet i hinandens undervisning at iværksætte lærerudvekslinger mellem VUC og videregående uddannelsesinstitutioner med det mål at synliggøre karrierevejene i selve undervisningen. 11

13 Samarbejdspartnere: Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalg, skolerne, lange videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser, korte videregående uddannelser Indsatsområde 3: Øget samspil mellem aktører Udfordring: Der mangler et større samspil mellem skoler, kommune, Ungdommens Uddannelsesvejledning, jobcenter og studievalg. Der er for mange aktører omkring de unge frafaldstruede, hvilket skaber et behov for at skabe helhedshandling omkring den unge. at skabe én indgang hvor vejledere o.l. kan henvende sig, hvis der er en elev med problemer. Der skal være ét sted evt. én kontaktperson hvor man kan henvende sig. Det kan evt. være et regionalt videncenter eller en person kommunen ansætter på tværs af forvaltningerne. Samarbejdspartnere: Skolerne, produktionsskoler, kommuner, Ungdommens Uddannelsesvejledning, jobcentre og Studievalg 12

14 Bilag: Oversigt over samtlige skoletyper, indsatsområder og relevante aftalepartnere. Bemærk at indsatsernes konkrete udmøntning varierer afhængig af skoletypen. Se her den enkelte delaftale. Indsatsområder Overgange/ Vejledning Praktik Teknisk EUD Merkantil EUD SOSU Gymnasiale uddannelser VUC enkeltfag X X X X X X X X Personlige, sociale og faglige kompetencer og problemer X X X Undervisningsmiljø og pædagogik 1 X X X Samspil med aktører X Aftalepartnere Kommuner Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Ungdomsuddannelser Erhvervsorganisationer Produktionsskoler Studievalg Region Syddanmark Videregående udd. Kommuner Ungdomsuddannelser Erhvervsorganisationer Region Syddanmark Kommuner Ungdomsuddannelser Studievalg UU Produktionsskoler Grundskolen Kommuner Ungdomsuddannelser EEO Videregående udd. Kommuner Ungdomsuddannelser UU Jobcentre Studievalg 1 Dette indsatsområde har varierende fokus fra kommunikation med de unge, adfærd og social trivsel til lærernes pædagogiske udvikling. Se de enkelte delaftaler.

Hovedaftale og delaftaler. Syddansk Uddannelsesaftale sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale og delaftaler. Syddansk Uddannelsesaftale sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale og delaftaler Syddansk Uddannelsesaftale sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale Baggrund for

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det.

Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det. Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det. Hul igennem til de videregående uddannelser ved direktør Michael Johansson 16. september

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Nedenstående er et oplæg til en ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter. Igangsættelse af strukturen tænkes fra august 2014. (Dog kunne Mariagerfjord

Læs mere

Støttemuligheder under uddannelse

Støttemuligheder under uddannelse Uddannelsesforbundet Inklusion af psykisk sårbare unge onsdag d.10.september 2014 Støttemuligheder under uddannelse Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Specialtilbud eller inklusion

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse

Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse Katalog over tiltag ift. fastholdelse af unge under uddannelse Følgende Uddannelsesinstitutioner er repræsenteret: Side 1: STX/HF Kalundborg Side 3: SOSU Sjælland Side 4: EUC Nordvestsjælland, Holbæk Side

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune Ungestrategi 2015-17 Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 5 2 Strategiens opbygning vejen i arbejdet 6 3 Fælles værdigrundlag for og i arbejdet med

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015. HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2. Survival Skills...

Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015. HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2. Survival Skills... Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015 Indhold HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2 Survival Skills... 4 Campus bygger bro... 6 Samarbejde og videndeling

Læs mere

Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017

Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017 Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017 2016-2017 -- Syddansk Uddannelsesaftale / Handlingsplan 2016-17 -- s.3 Forord s.4 De strategiske rammer s.6 Status på de fire målsætninger s.8 Erfaringer

Læs mere

Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010. Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet

Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010. Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet REGION HOVEDSTADEN Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010 Sag nr. 2 Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet Bilag 3 Koncern Regional Udvikling

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 20.12.2012 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 1 Beskæftigelsespolitisk konference 20. april 2009 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl uddannelser i verdensklasse SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne De

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling Journal nr.: 14/15465 Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen E-mail: jsj@rsyd.dk Telefon: 29201050 Referat Møde i regionsrådets

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 07 juli 08

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 07 juli 08 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 7 juli 8 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby august 7 juli 8 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mål 1 side 4 Mål 2 side 5 Mål

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Politisk handleplan for det tværsektorielle samarbejde om Ungdomsuddannelse til alle i Holstebro Kommune

Politisk handleplan for det tværsektorielle samarbejde om Ungdomsuddannelse til alle i Holstebro Kommune November 2009 Politisk handleplan for det tværsektorielle samarbejde om Ungdomsuddannelse til alle i Holstebro Kommune Holstebro Kommune har i perioden 2007-2009 deltaget i modelkommuneprojektet Ungdomsuddannelse

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2016/2017 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune,

Læs mere

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV Velfærdsaftalen: Uddannelse til alle 95% af en ungdomsårgang gennemfører ungdomsuddannelse i 2015 Kommunernes ansvar Erhvervsuddannelserne skal fornys: o Rummelighed o

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge Juni 2016 Sådan gør vi fremskridt en status, juni 2016 Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesmiljøer at få unge ledige under 30 år i

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Bedre veje til en ungdomsuddannelse Uddannelsesforbundet takker for muligheden for at bidrage til ekspertgruppens arbejde. Uddannelsesforbundet finder, at løsningerne for den berørte målgruppe skal tage udgangspunkt i den enkelte unges situation,

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job (5. november 2009) Aftaleparterne enige om at fastholde

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune. Slutstatus

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune. Slutstatus Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: RCT Adm. & Service NOTATARK Hjørring, september 2015 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Slutstatus Partnerskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Ungestrategi. - Flere unge i Albertslund skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Ungestrategi. - Flere unge i Albertslund skal gennemføre en ungdomsuddannelse Ungestrategi - Flere unge i Albertslund skal gennemføre en ungdomsuddannelse Sundheds- og Socialforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertlund

Læs mere

Baggrund for evalueringen

Baggrund for evalueringen Indholdsfortegnelse Baggrund for evalueringen... 2 Evalueringens formål og evalueringsspørgsmålet... 2 Evalueringsmetode... 2 Målsætningerne for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked...

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde

Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Mette Pless og Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning LLD, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE

FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE : HANSENBERG : BUSINESS KOLDING : KOLDING HF & VUC : AMU : LO : DANSK BYGGERI : DANSK INDUSTRI : PRODUKTIONSSKOLEN : SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN : KOLDING KOMMUNE Virksomhederne

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Projekt Unge godt på vej

Projekt Unge godt på vej Ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Projekt Unge godt på vej Baggrund for projektet Det er et uddannelsesmæssigt mål for regeringen at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen BKF

Børne- og Kulturchefforeningen BKF Udviklingstendenser på vejledningsområdet set i lyset af kommunalreformen, globaliseringsrådets arbejde, regeringens velfærdsudspil og Preislerudvalgets forslag Oplæg om ungestrategi til UU Vestsjælland

Læs mere

ESH bød velkommen til mødet efter sommerferien. ESH gennemgik dagens program, og de få tilføjelser/ændringer, der er kommet til.

ESH bød velkommen til mødet efter sommerferien. ESH gennemgik dagens program, og de få tilføjelser/ændringer, der er kommet til. Deltagere: ESB-styregruppen ESB-sekretariatet August 2014 Opsamling fra ESB-styregruppens strategi- og visionsdag den 19. august 2014 kl. 10.00 14.00/15.00 på Syddansk Erhvervsskoles skolehjem og kursuscenter,

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Strategi for en tværgående ungeindsats

Strategi for en tværgående ungeindsats Ringsted Kommune Arbejdsmarkedscenter Nørregade 100 Tlf. 57624000 2015 Arbejdsmarkeds-, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående ungeindsats Indhold Resumé... 1 Strategiske pejlemærker for ungeindsatsen...

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse - Young Skills Baggrund og formål v./ Flemming Olsen, Børne- Kulturdirektør i Herlev Kommune - Unge Rollemodeller - Indslag af TV-Ishøj- introduceret

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Vendsyssel. 2 Udfordring 1: FremKom

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Dagsorden

Region Midtjylland Regional Udvikling. Dagsorden Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 28. august 2008 /BODPRI Dagsorden til mødet i panel for uddannelse og kompetence 4. september 2008 kl. 10:00 13:00 på Herning HF og VUC, Brorsonsvej 2,

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere