Ydelseskatalog Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog 2015. Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET"

Transkript

1 Ydelseskatalog 2015 Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET

2 MOBILITETSOMRÅDET

3 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der yder specialrådgivning om hjælpemidler og boligændringer til handicappede borgere. Vi fungerer som et regionalt videncenter og betjener de 10 fynske kommuner med ydelser. Mobilitet & IKT har siden 2007 været VISO leverandør. Specialrådgivning Specialrådgivning er rådgivning med en særlig høj grad af specialiseret faglig viden og kompetence. Rådgivning gives typisk i sager, hvor der er komplekse problemstillinger, der kræver en særlig viden og erfaring for at imødekomme borgernes specielle behov og dermed kompensere for funktionsnedsættelsen. Det kan handle om udredning af problematikken, afprøvning og tilpasning af hjælpemidler, om lovgivning og fortolkning af denne, brug af metoder / analyseredskaber til at gennemføre et kompliceret sagsforløb og forslag til helhedsløsninger fx siddestillingsanalyse, bil, bolig og kommunikation. Metode, 7-trinsmodellen og ICF Alle konsulenter arbejder med udgangspunkt i metoden Den gode praksis der sikrer en helhedsvurdering og som tager afsæt i den enkelte borgers ønsker og behov, og hvor borgeren inddrages mest muligt i forløbet og i beslutningsprocessen. Desuden sikrer metoden, at relevante undersøgelser og analyser foretages i den enkelte sag, så der er grundlag for dokumentation, kvalitetssikring og effektivitet. ICF indgår som en fælles reference i Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi for at sikre ensartethed og systematik i journalerne / rapporter. Specialer Konsulenterne arbejder indenfor følgende specialer: Biler, valg og indretning Boligændringer, specialrådgivning vedr. egnethed / ombygning / tilbygning / nybygning Børn og unge, hjælpemidler, biler og bolig IKT, hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Siddestilling, siddestillingsanalyse og kørestole Legeteket Datateket Specialer Biler, valg og indretning Ergo- og fysioterapeuterne i bilspecialet har arbejdet metodisk og systematisk med biler i mange år og har derved tilegnet sig en meget specifik viden om hvilke biler, der er egnede og godkendte som hjælpemiddelbiler, samt den særlige indretning, der ofte er nødvendig for at brugeren enten selv kan være chauffør eller være passager. Konsulenterne har et stort kendskab til lovgivningen på området og har et tæt samarbejde med bilforhandlere og bilopbyggere, der har specialiseret sig i salg og opbygning af hjælpemiddelbiler. Boligændringer, specialrådgivning vedr. egnethed / ombygning / tilbygning / nybygning I større boligsager er der som regel et langvarigt forløb med et kompliceret samspil mellem funktionskrav, lovkrav, borgerens krav, boligens muligheder og økonomi, som skal gå op i 2

4 en højere enhed, hvilket netop stiller store krav til viden, erfaring og systematik. Her kan boligspecialet, på baggrund af erfaring fra mange andre lignende sager, bidrage med rådgivning om fx pladskrav, aktivitets- og funktionsanalyse, lovkrav og vejledninger på området, produktinformation og forslag til funktionelle løsninger. Børn og unge, Hjælpemidler, biler og bolig til børn og unge I hjælpemiddelsager og boligsager til børn og unge er der ofte mange aktører på banen (forældre, personlige hjælpere og fagpersoner), fordi barnet skal kunne fungere i mange forskellige aktiviteter og omgivelser. Hjælpemidlet, bilen og boligindretningen skal tage højde for at barnet udvikler sig, nye behov opstår og det er nødvendigt at tænke i langsigtede og fleksible løsninger. Hjælpemidlet skal støtte barnets udvikling, og det er målet kun at give den nødvendige kompensation i forhold til barnets funktionsniveau. Det er ofte nogle meget komplekse sager og langvarige forløb, og det er vigtigt med tæt opfølgning, så længe barnet vokser og udvikler sig. Forældrenes og hjælpernes arbejdsmiljø er også helt nødvendigt at medtænke i forhold til disse sager. Det kræver indgående kendskab og erfaring med hjælpemidler, biler og boligændringer til børn med såvel fysiske som psykiske funktionsnedsættelser. IKT, hjælpemidler til alternativ og støttende kommunikation Konsulenterne i IKT-specialet er tværfagligt sammensat og består af 4 ergoterapeuter, 1 logopæd, 1 kommunikationslærer, 1 it-tekniker. Der er et tæt samarbejde med Syns- og Taleafdelingen. Konsulenterne har mange års erfaring indenfor dette område og den viden kommer borgerne til gavn i forbindelse med afdækning af borgerens særlige behov, de IT-baserede kommunikationshjælpemidler, deres tilpasningsmuligheder og den pædagogiske indsats, der knytter sig til brugen af hjælpemidlerne. Hjælpemidlerne kan være både lavteknologiske hjælpemidler i form af stavetavler, billedbaseret kommunikation og højteknologiske løsninger fx øjenstyret mus, skærmtastatur o. lign. Sagerne kræver tæt opfølgning fra it-tekniker, undervisning ved kommunikationslærer og logopæd. Det drejer sig ofte om komplekse problematikker, der er svære at overskue, og hvor der er mange aktører på banen. Det er ofte meget langvarige og tidskrævende forløb, hvor indgående viden om IKT-hjælpemidler og alternativ kommunikation er nødvendig. Det kræver indgående kendskab til lovgivning på området, ikke kun lov om social service men også tilgrænsende lovgivning. IKT-teamet varetager indkøb og udlån efter lov om social service 112 og 113 i henhold til aftale med de fynske kommuner. Siddestilling, siddestillingsanalyse og kørestole Siddestillingsanalysen består af en fysioterapeutisk siddestillingsanalyse og en ergoterapeutisk udredning og aktivitetsanalyse. Der er ofte mange involverede aktører (pårørende, personlig hjælper, fagpersoner) på banen. Det er ofte meget langvarige og tidskrævende forløb, der kræver indgående viden om sygdomslære, anatomi, udvikling af og forebyggelse af tryksår. Indgående kenskab til hvilke hjælpemidler, der findes på markedet og erfaring med produkterne. Det drejer sig om manuelle kørestole, el-kørestole, specielle siddesystemer, sæde- og rygpuder samt diverse kropstøtter, nakkestøtter, korsetter m.m. 3

5 Instruktion i forflytning af borgeren ind og ud af kørestolen samt vejledning i sidderegime, variation af siddestilling, aflastning i forhold til tryksår m.m. tilbydes de pårørende, de personlige hjælpere og fagpersoner. I valg af løsninger medtænkes hjælpernes arbejdsmiljø for at forebygge belastningsskader og ulykker. Legeteket, udlån af udviklingsstimulerende materialer til børn med særlige behov. Legeteket blev i 1984 oprettet som et tilbud til børn med særlige behov fra 0-7 år, deres forældre og fagpersoner. Legetekslederen har en stor viden om børns normale udvikling, herunder den sansemotoriske udvikling, kommunikation og sprog samt intellektuel og social udvikling. Legetekslederen har været ansat i Legeteket i mange år og her derigennem tilegnet sig stor viden og erfaring med pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, førskolematerialer og sansemotoriske materialer. Legetekslederen har mange samarbejdspartnere: forældre, pædagoger, støttepædagoger, dagplejer, ergo- og fysioterapeuter, tale- og hørepædagoger, sprogkonsulenter og synskonsulenter, der arbejder med børn. Datateket, udlån af udviklingsorienterede lærespil til børn med særlige behov. Datateket blev i 2010 oprettes som et tilbud til børn med særlige behov fra 0-7 år, deres forældre og fagpersoner. Datatekslederen har en stor viden om børn med særlige behov, herunder kommunikation og sprog samt intellektuel og social udvikling. Datatekslederen har mange samarbejdspartnere: forældre, pædagoger, støttepædagoger, dagplejer, ergo- og fysioterapeuter, tale- og hørepædagoger, sprogkonsulenter og synskonsulenter, der arbejder med børn. Personale Normeringen af konsulenter er aktuelt på 11,5 årsværk fordelt på 12 personer: 5 ergoterapeuter, 2 fysioterapeuter, 1 logopæd, 1 kommunikationslærer, 2 pædagoger, 1 it tekniker og 1 afdelingsleder. Faglige kompetencer Konsulenternes kompetencer har baggrund i en faglig grunduddannelse efterfulgt af løbende efteruddannelse, specialisering, vidensindsamling og vidensdeling. Konsulenterne har følgende grunduddannelser: ergo- og fysioterapeut, kommunikationslærer, logopæd, pædagog og maskinarbejder. 3 medarbejdere har en master. Alle konsulenter har igennem mange år arbejdet indenfor de ovenfor nævnte specialer, hvilket er en forudsætning for at kunne yde specialrådgivning på et så højt fagligt niveau. Dels opnås en meget specifik viden og praksiserfaring indenfor et afgrænset område på baggrund af mange sager af en bestemt type, og dels foregår der dagligt faglig sparring internt i specialet. Nogle af specialerne indgår i nationale netværk nedsat af Sammenslutningen af Danske Tale-Høre- og Synsinstitutioner (DTHS), hvor der dels foregår erfaringsudveksling fra praksis og dels en stor del af den løbende og nødvendige efteruddannelse. Mange af medarbejderne har arbejdet med specialerne i en årrække, og alle specialer har udviklet en systematisk arbejdsmetode, der løbende bliver evalueret. 4

6 INDHOLD Basisydelser - Abonnement M 2 Biler: Specialrådgivning vedr. valg og indretning af biler... 6 M 4 Siddestillingsanalyse: Kørestole / siddestilling... 7 M 5 ALS - Helhedsløsning, et sammenhængende tilbud... 9 M 6 Hjælpemidler, biler, bolig og SA til børn og unge M 8 Tværgående ydelser: Telefonrådgivning og Tilvalgsydelser - Abonnement M10 Legeteket: Udlån af udviklingsstimulerende materialer til børn med særlige behov Tilkøbsydelse - Ad hoc* M12 Ganganalyse M14 Specialrådgivning arbejdsplads: Specialrådgivning om arbejdspladsindretning, hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og afprøvning af kompenserende hjælpemidler M15 Faglig sparring på siddestillingsanalyser M16 Erfa-møder / netværksmøder M17 Vidensformidling: Kurser og temadage M18 Vurdering af køreegnethed M 19 Vejledning og undervisning i forflytning af børn med handicap et tilbud til forældre m.fl

7 M 2 Biler: Specialrådgivning vedr. valg og indretning af biler Lovgrundlag Lov om social service 114 Målgruppe Henvisning/henvendelse Formål Indhold Ventetider Værd at vide Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlig for sagsbehandling og bevilling af biler Kommunale bilsagsbehandlere Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes uden bil Personer med særlige behov i forhold til valg af bil og/eller med behov for særlig indretning Henvisning fra den kommunale sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes sammen med relevante oplysninger elektronisk til CRS, Mobilitet At yde kommunen specialrådgivning vedr. valg og indretning af billigste egnede bil til ansøger på baggrund af en høj specialiseret viden. At sikre borgeren en uvildig rådgivning i forhold til valg og indretning af bil, der kan fungere i mindst 6 år. Afklaring af ansøgers funktionsevne og på denne baggrund finde den billigste egnede bil til ansøger og rådgive om nødvendig særlig indretning af bilen så ansøger bliver selvhjulpen eller får mulighed for at transportere sig som passager. Specialrådgivningen foregår individuelt og der afprøves konkret forskellige typer biler og særlig indretning af bilen, som opfylder ansøgers behov. Indhentning af tilbud på den konkrete bil og den særlige indretning Udfærdigelse af rapport med anbefaling af billigst egnede bil og indretning. Rapporten og tilbuddet sendes til kommunen og til ansøger. Ansøger indkaldes indenfor 1-4 mdr. Afhængig af sagens kompleksitet afsluttes sagen efter ca. 1 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. Erhvervsaktive og ansøgere med kritisk sygdom, for eksempel ALS indkaldes med det samme. Ydelsen gives af en ergoterapeut eller fysioterapeut med specialviden på området. Samarbejdspartnere er ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne. bilsagsbehandlere i kommunen ergo- og fysioterapeuter, der på landsplan er tilknyttet netværksgruppe for bilspecialister bilforhandlere og bilopbyggere, der har specialiseret sig i salg og opbygning af handicapbiler. der er oprettet en fynsk erfa-gruppe for bilspecialet. 6

8 M 4 Siddestillingsanalyse: Kørestole / siddestilling Lovgrundlag Lov om social service 112 Målgruppe Henvisning/henvendelse Formål Indhold Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlig for sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler Personer med svære siddeproblemer Personer, der har svært ved at indtage og opretholde den siddende stilling Personer med fejlstillinger eller behov for forebyggelse af disse Personer, der er tryksårstruede eller har tryksår Henvisning fra kommunal sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CRS, Mobilitet At hjælpe med at opnå den optimale, funktionelle siddestilling, der tager udgangspunkt i brugerens ressourcer og funktionsevne Ydelsen omfatter En samtale som afdækker problemstillinger, forventninger, mål og behov En analyse af den aktuelle siddestilling i kørestol En fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering af siddeevne Eventuelt hjemmebesøg inden selve analysen finder sted En trykmåling Analyse af de indsamlede fund og oplysninger Udfærdigelse af rapport med forslag til løsninger Ventetider Værd at vide Ønsker den rekvirerende terapeut yderligere konsulentbistand fra CRS kan vi tilbyde At bestille hjælpemidler til og medvirke ved afprøvning At medvirke ved opfølgende vurderinger af den afprøvede og/eller valgte løsning At foretage trykmåling efter ændring og eventuel udskiftning af sædepude Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. En siddestillingsanalyse foretages af fysioterapeuter og ergoterapeuter, som har specialiseret sig på siddestillingsområdet Samarbejdspartnere er Ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne. Ergo- og fysioterapeuter, der er ansat på kommunale og regionale institutioner på Fyn og øerne. Læger og sygeplejersker fra Sårhelingscentret, afd. Z, OUH. Konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer. Ergo- og fysioterapeuter, der på landsplan er tilknyttet 7

9 netværksgruppe for Siddestillingsområdet. Fagpersoner der er medlem af Vitsi, et landsdækkende netværk for siddestillingsområdet Der er oprettet en fynsk erfa-gruppe for Siddestillingsspecialet. Ydelsen er kendetegnet ved At det ofte drejer sig om komplekse problematikker, hvor der er brug for en fysioterapeutisk siddestillingsanalyse, en ergoterapeutisk udredning og aktivitetsanalyse. Der er ofte mange involverede aktører.(pårørende, personlig hjælper, fagpersoner) Det er ofte meget langvarige og tidskrævende forløb, der kræver indgående viden om sygdomslære, anatomi, udvikling af og forebyggelse af tryksår. Det kræver et indgående kendskab til hvilke hjælpemidler, der findes på markedet og erfaring med produkterne. Det drejer sig om manuelle og el-kørestole, specielle siddesystemer, sæde- og rygpuder samt diverse kropsstøtter, nakkestøtter, korsetter m.m. Instruktion i forflytning af brugeren ind og ud af kørestolen, samt vejledning i sidderegime, variation af siddestilling, aflastning i forhold til tryksår m.m. 8

10 M 5 ALS - Helhedsløsning, et sammenhængende tilbud Lovgrundlag Målgruppe Henvisning/henvendelse Formål Indhold Servicelovens 12, 112, 113, 114 og 116 om hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretning (vejl nr. 6 til serviceloven) Lov om specialundervisning for voksne Borgere med diagnosen ALS Amyotrofisk Lateral Sclerose Pårørende til borgere med ALS Sagsbehandlere og sygehusansatte, som er i kontakt med personer med ALS Fra borger med ALS eller dennes pårørende(specialundervisning) Henvisning fra logopæd fra OUH(specialundervisning) Fra kommunale eller regionale samarbejdspartnere Henvisning fra den kommunale sagsbehandler Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CRS, Mobilitet at yde en koordineret og sammenhængende specialrådgivning gennem hele rådgivningsforløbet én indgang til ydelser fra Mobilitet og CRS at give borgeren med ALS mulighed for og midler til at kommunikere med andre mennesker så optimalt og så længe som muligt. at give borgere med ALS mulighed for at kunne færdes i bil og eller kørestol og i deres hjem på optimale vilkår i samarbejde med den kommunale sagsbehandler At skabe et koordineret og sammenhængende specialrådgivningsforløb, hvor første henvendelse er grundlag for hele rådgivningsforløbet. Alle teams er opmærksom på borgerens behov for ydelser fra de øvrige teams i afd. og fra CRS. I tæt samarbejde med borgeren og den kommunale sagsbehandler prioriteres og koordineres ydelserne. Fælles for specialerne: Information om lovgivning Udarbejdelse af funktions- og aktivitetsanalyse i forhold til det enkelte speciale Arbejdet foregår i tæt samarbejde med borgeren, den kommunale sagsbehandler og andre fagpersoner Arbejdet foregår i tæt samarbejde specialerne indbyrdes der udpeges en kontaktperson til at koordinere ydelserne. Ydelser fra IKT teamet: Alternativ og støttende kommunikation inkl. IT-hjælpemidler til kommunikation Et kontinuerligt rådgivnings-, vejlednings- og undervisningsforløb i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende. Borgeren og de pårørende orienteres om hvorledes sygdommen kan påvirke det ekspressive sprog. Holdundervisning ved talepædagog i brug af talemaskiner og /eller kommunikationsprogrammer. I undervisningen implementeres 9

11 kommunikationsstrategier og brug af bogstavtavle og evt. andre hjælpemidler. Undervisning i kommunikationsstrategier. Pårørende / hjælpere undervises i kommunikation med borgere uden ekspressivt sprog. Såvel teknologiske som ikke teknologiske kommunikationshjælpemidler præsenteres. Rådgivning og afprøvning af IT-hjælpemidler til kommunikation Afdækning af behov for IT-hjælpemidler Afprøvning iværksættes. Indkøb og udlån efter lov om social service 112 og 113 i henhold til aftale med de fynske kommuner. Udarbejdelse af instruktionsmaterialer til nyt it-udstyr og til nye programmer Klargøring af computer med installation af tilbehør og antivirusprogrammer Levering og opsætning af computeren og instruktion i hjemmet Meddelelse om varigt udlån / udlånsseddel til borgeren med kopi til kommunen Indkøb og aftestning af it-udstyr og programmer, så de kan anvendes af borgere med funktionsnedsættelser Afprøvningshjælpemidler og depotfunktion for returnerede kommunikationshjælpemidler Undervisningsforløb i brugen af udstyret Pårørende/hjælpere instrueres i brugen af udstyret ved implementeringen. IT- support for varigt udlånte IT-hjælpemidler i takt med evt. progression af sygdommen Ikke-teknologiske kommunikationshjælpemidler Evt. supplerende materiale udarbejdes (bogstavtavler billedtavler) Borger, pårørende og personlige hjælpere undervises i kommunikation med disse hjælpemidler. Ydelse fra siddestillingsspecialet En samtale som afdækker problemstillinger, forventninger, mål og behov En analyse af den aktuelle siddestilling i kørestol En fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering af siddeevne Eventuelt hjemmebesøg inden selve analysen finder sted En trykmåling Analyse af de indsamlede fund og oplysninger Udfærdigelse af rapport med forslag til løsninger Ønsker den rekvirerende terapeut yderligere konsulentbistand fra CRS kan vi tilbyde At bestille hjælpemidler til og medvirke ved afprøvning At medvirke ved opfølgende vurderinger af den afprøvede og/eller valgte løsning 10

12 At foretage trykmåling efter ændring og eventuel udskiftning af sædepude Ydelse fra bilspecialet Afklaring af ansøgers funktionsevne og på denne baggrund finde den billigste egnede bil til ansøger og rådgive om nødvendig særlig indretning af bilen så ansøger bliver selvhjulpen eller får mulighed for at transportere sig som passager. Specialrådgivningen foregår individuelt og der afprøves konkret forskellige typer biler og særlig indretning af bilen, som opfylder ansøgers behov. Indhentning af tilbud på den konkrete bil og den særlige indretning Udfærdigelse af rapport med anbefaling af billigst egnede bil og indretning. Rapporten og tilbuddet sendes til kommunen og til ansøger. Hvor Ventetider Værd at vide Ydelse fra boligspecialet Vejledning om det generelle sagsforløb i en boligsag Medvirken fra starten af boligsagen med beskrivelse af aktivitetsproblemer og den konkrete lovgivning Generel information om gældende lovgivning, relevant litteratur, fx hensigtsmæssige pladskrav til arbejdspladsens indretning for både borgeren og hjælpere Udarbejdelse af aktivitets- og funktionsanalyse og vurdering af boligen i forhold til pladskrav og hensigtsmæssig indretning Medvirken ved vurdering og valg af egnede hjælpemidler og inventar til boligen Opstilling af konkrete indretninger af værelse, bad og køkken i størrelsesforholdet 1:1 og rådgivning om løsningsmuligheder Medvirken ved udarbejdelse af en handleplan for forløbet Praktisk afprøvning ift. udendørs anlæg med forskellige belægninger, vendeareal og stigninger På CRS og i borgers hjem ALS sager prioriteres som hastesager, dvs. så kort ventetid som muligt ved 1. henv. Sygdommen er hurtigt progredierende. Derfor ændrer behovet for hjælpemidler, transport i bil, boligindretning og kommunikation sig løbende. Der er behov for kontinuerlig specialrådgivning i forhold til ændringer i funktionsevne. Specialrådgivningen skal være forudseende. Der er brug for undervisning i brug af hjælpemidler, især de specialpædagogisk og IT-baserede hjælpemidler. Det er nødvendigt med tæt opfølgning og sagen er derfor principielt altid åben. Ydelsen er kendetegnet ved - at den tager udgangspunkt i borgerens hele livssituation at der tilstræbes en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats at det ofte drejer sig om komplekse problemstillinger, der er svære 11

13 at overskue og hvor der er mange aktører involveret at det ofte er meget langvarige og tidskrævende forløb at det for borgeren og de pårørende er af essentiel betydning at få en mulighed for at kommunikere, når det verbale sprog er væsentligt nedsat eller forsvundet, at kunne færdes og være deltagende i tilværelsen i eget hjem og aktiviteter uden for hjemmet at kommunikationssagerne spænder fra lavteknologi i form af bogstavtavler og billedbaseret kommunikation til avanceret højteknologi i form at særlige kommunikationsprogrammer og øjenstyret mus mm at der gives tværfaglig rådgivning og undervisning på et højt niveau at der er brug for tæt opfølgning fra it-supporter, undervisning ved kommunikationslærer og talepædagog samt ergoterapeut. instruktion i forflytning af borgeren ind og ud af kørestolen, samt vejledning i sidderegime, variation af siddestilling, aflastning i forhold til tryksår m.m. at der i boligsager er et væsentligt økonomisk aspekt både for borgeren og for kommunen at boligen i høj grad er forbundet med værdier som livskvalitet og identitet at det kræver indgående kendskab til en lang række love samt til afgrænsning i forhold til sygehusvæsenet, arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, hjemmesygeplejen, arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikring. Denne ydelse tilbydes de kommuner, der har abonnement på alle ydelser indenfor Mobilitet og IKT. Det er muligt at købe de ydelser, som kommunen ikke har abonnement på. 12

14 M 6 Hjælpemidler, biler, bolig og SA til børn og unge Lovgrundlag Lov om social service 112, 113, 114 og 116 Målgruppe Henvisning/henvendelse Formål Indhold Ventetider Værd at vide Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlige for sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler til børn med handicap i alderen fra 0-18 år (jf. lov om social service 112, 113, 114 og 116) Børn med handicap, deres forældre og deres behandlende ergoog fysioterapeuter samt andre støttepersoner. Henvisning fra kommunal sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CRS, Mobilitet At finde den mest optimale løsning til barnet, der kan understøtte barnets udvikling, kompensere for barnets aktivitetsproblemer på bedst mulig vis, forebygge fejlstillinger og understøtte de behandlingsteorier, som barnet behandles ud fra At motivere børn med handicap og deres forældre til accept af barnets handicap og til at støtte barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling At yde specialrådgivning på et højt fagligt niveau for at sikre, at barnet, forældrene og fagpersonalet er informeret på bedste vis. At give instruktion i brug af hjælpemidlet, den særlige indretning af bil og boligindretning til barnet, forældrene og fagpersonale Gennemlæsning af sagen, indhentning af yderligere oplysninger og indkaldelse af barn, forældre og relevante fagpersoner Samtale med barnet, forældrene og relevante fagpersoner for at afdække barnets funktionsniveau, aktivitetsproblemer, ønsker, behov samt en vurdering af ressourcer og begrænsninger hos barnet og dets omgivelser Bestilling af relevante hjælpemidler til afprøvning samt aftaler med konsulenter fra de firmaer, der skal deltage i afprøvningen Afprøvning af de udvalgte hjælpemidler og vurdering af det bedst egnede hjælpemiddel Afprøvning af hjælpemidlet over en længere periode kan være nødvendig og foregår i barnets nærmiljø. I den forbindelse kan der være behov for hjemmebesøg af ergo- / fysioterapeut fra CRS, Mobilitet Specialrådgivning i forhold til bil foregår individuelt og det er muligt konkret at afprøve forskellige typer biler og særlig indretning af bilen. Indhentning af tilbud på den konkrete bil og den særlige indretning Udfærdigelse af rapport med anbefaling af billigst egnede bil og særlig indretning. Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. Ydelsen er kendetegnet ved at der ofte er tale om komplekse sager med mange aktører på 13

15 banen (forældre, personlig hjælpere og fagpersoner). Barnet skal fungere i forskellige aktiviteter og omgivelser, tilpasset det enkelte barns kontekst, og det er vigtigt kun at give den nødvendige kompensation i forhold til barnets funktionsniveau. hjælpemidlet, bilen og boligindretningen skal tage højde for at barnet udvikler sig, nye behov opstår og det er nødvendigt at tænke i langsigtede og fleksible løsninger. 14

16 M 8 Tværgående ydelser: Telefonrådgivning og Lovgrundlag Lov om social service 12 Målgruppe Alle som har behov for rådgivning, herunder Ansatte i kommunerne Studerende Andre faggrupper såsom læger, arkitekter, pædagoger m.fl. Borgere Henvisning/henvendelse Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på CRS, Mobilitet kan ringe i vores telefontid mandag torsdag fra Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på CRS -Mobilitet, kan sende til Formål At lette adgangen til rådgivning og vejledning mest muligt. At rådgive og vejlede brugere og fagpersoner om hvilke hjælpemidler, der findes på markedet. At rådgive om hensigtsmæssig sagsgang ved ansøgning om hjælpemiddel, bil og boligindretning Indhold Rådgivning og vejledning om hjælpemidler, boligændringer og - biler samt lovgivning på området. Forslag til specialtilpasning /specialfremstilling. Fremsendelse af skriftligt materiale, f.eks. brochurer, lovstof, retningslinier for sagsbehandling m.v. Vejledning om metode i god hjælpemiddelformidling (7-trinsmodellen og ICF) Udlån af hjælpemidler til afprøvning i 1 måned Henvisning til andre fagpersoner og myndigheder Kollegial sparring, der kan være med til at skabe overblik over en sag. Ventetider Værd at vide Ingen ventetid Rådgivning pr. telefon og gives af ergo- og fysioterapeuter med specialviden 15

17 M10 Legeteket: Udlån af udviklingsstimulerende materialer til børn med særlige behov Lovgrundlag Målgruppe Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (BEK nr 356 af 24/4/2006), 1 og 2 Børn med særlige behov, i alderen 0 7 år, og deres forældre Fagpersoner, som arbejder med disse børn Henvisning/henvendelse Besøg skal være aftalt på forhånd, så der er tid og ro til det enkelte barn. Forældre og fagfolk skal henvende sig telefonisk til Legeteket. Formål Indhold Ventetider Værd at vide At øge det enkelte barns kompetencer på alle niveauer Vejledning i hvordan barnet bedst støttes i sin udvikling via legen Rådgivning og vejledning til forældre i valg af legetøj og andre stimulerende materialer Rådgivning og vejledning til og erfaringsudveksling med fagpersoner om valg og brug af materialer, samt om valg og brug af den pædagogiske form og metode Udlån af udviklingsstimulerende materialer i afgrænsede perioder Evaluering af forløb, med fokus på barnets mestringsniveau og nærmeste zone for udvikling 3 måneders ventetid på den første aftale. Derefter aftales besøg i Legeteket med ca. 3 måneders interval. Ydelsen gives af pædagog med særlig viden og erfaring på området Samarbejdspartnere er forældre til børn med særlige behov fra 0-7 år pædagoger, støttepædagoger, dagplejer, ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med børn tale- og hørepædagoger, der arbejder med børn, sprogkonsulenter og synskonsulenter. Ydelsen er kendetegnet ved, at der kræves - stor viden om børns normale udvikling herunder den sansemotoriske udvikling, kommunikation og sprog samt intellektuel og social udvikling. stor viden og erfaring med pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, førskolematerialer og sansemotoriske materialer. 16

18 *Tilkøbsydelser klippekort/timepris Det bemærkes, at udover valg af basisydelser og tilvalgsydelser finansieret pr. indbygger er det muligt at købe en lang række tilkøbsydelser finansieret ved klippekort og/eller på timebasis. Klippekort er en finasieringsordning, hvor CKV/CRS og den pågældende kommune indgår en forhåndsaftale om køb af et antal timer med henblik på at sikre dels forsynings- og budgetsikkerhed, og dels så lave administrationsomkostninger som muligt. Evt. uforbrugte timer kan overføres til næste aftaleperiode. CKV/CRS forpligter sig til at holde kommunen løbende orienteret om forbruget. På Mobilitet- og IKT området er nedenstående tilkøbsydelser mulige: 17

19 M12 Ganganalyse Lovgrundlag Lov om social service 114 Målgruppe Kommunale sagsbehandlere, som har behov for en vurdering af borgerens gangfunktion Henvisning/henvendelse Henvisning fra den kommunale sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes sammen med aktuelle lægelige oplysninger. EAN. Nr. skal oplyses Formål At beskrive gangdistance og gangfunktion med og uden brug af hjælpemidler. Beskrivelsen er objektiv og medvirkende til kvalificering af kommunens sagsbehandling. Indhold Borgeren indkaldes til samtale med efterfølgende gangtest. Testen foregår på CRS på fastlagt rute, der indeholder gang på forskelligt underlag i varierende omgivelser (perception). Hvis det er mere hensigtsmæssigt, at testen foregår i borgerens nærmiljø, gennemføres den dèr. Rapporten beskriver borgerens ressourcer og begrænsninger indenfor følgende områder: o Gangdistance, pauser og tidsforbrug. o Kvaliteten af gangfunktionen o Omgivelsernes betydning for gangfunktionen o Brug af ganghjælpemiddel Rapporten sendes til henvisende sagsbehandler og borgeren. Ventetider Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Afhængig af sagens kompleksitet afsluttes sagen efter ca. 14 dage. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes mod betaling Erhvervsaktive og ansøgere med kritisk sygdom, for eksempel ALS, indkaldes med det samme. Værd at vide Gangtesten vil altid være et øjebliksbillede, hvor borgeren er klar over at vedkommende befinder sig i en testsituation. Det er derfor også vigtigt at tage hensyn til borgerens egen beskrivelse af funktionsevnen set over hele dagen. Der samarbejdes med de kommunale bilsagsbehandlere og ergoog fysioterapeuter der arbejder med sagsbehandling i kommunen. Ydelsens omfang og pris Der betales pr. forbrugt time; min. 4 timer pr. sag. Timeprisen er afhængig af hvilket abonnement kommunen har tegnet på CRS. Såfremt det er umuligt for borgeren at komme til CRS, kan gangtesten foregå i nærmiljøet. I så fald fakturerer CRS transporttid og -udgifter. 18

20 M14 Specialrådgivning arbejdsplads: Specialrådgivning om arbejdspladsindretning, hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og afprøvning af kompenserende hjælpemidler Lovgrundlag Målgruppe Henvisning/henvendelse Formål Indhold Udredning/analyse og mål Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 76, 77 og100 Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Borgere med nedsat funktionsevne, der er i almindelig beskæftigelse eller deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ydelsen gives til borgere med fysisk og /eller psykisk funktionsnedsættelse Henvisning sker fra Jobcenteret på et henvisningsskema, som fås ved henvendelse til Ved henvisning skal der foreligge oplysninger om borgerens jobmæssige status med en beskrivelse af funktionsnedsættelsen. Henvisningen skal endvidere indeholde kontaktoplysninger til borger, virksomhed og jobkonsulent samt EAN-nummer. Jobcentret indhenter borgerens samtykke til indhentning og videregivelse af oplysninger og orienterer arbejdsgiver. At udrede problematikker knyttet til arbejdet, afdække behovene for hjælp og derigennem optimere borgerens muligheder for beskæftigelse og/eller for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet. Hjælpen gives som specialrådgivning om arbejdspladsindretning, hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og afprøvning af kompenserende hjælpemidler. Ydelsens består af Henvisning og visitation Udrednings- og rådgivningssamtale med fastsættelse af mål og handlingsplan, evt. henvisning til andre fagpersoner, evt. etablering af tovholder internt/eksternt Rådgivning af bruger, virksomhed og fagpersoner ved virksomhedsbesøg, besøg på rehabiliteringsinstitution, deltagelse i rundbordssamtaler m.m. Afslutning af rådgivning Evt. aftale om opfølgning. Ydelsen kan endvidere efter aftale på nogle områder indeholde: Levering og opsætning af hjælpemidler/udstyr Undervisning og/eller instruktion i anvendelse af hjælpemidler/udstyr. Der udarbejdes en rapport indeholdende resultat af udredning, vurdering af rehabiliteringsmuligheder, anbefalinger samt konkrete aftaler. Terapeuten identificerer brugerens problemstilling og afdækker/ dokumenterer i nødvendigt omfang borgerens funktionsevne, ressourcer og begrænsninger med særlig vægt på erhvervsmæssige vilkår (indenfor ICF komponenterne krop, aktivitet og 19

21 Ventetider Værd at vide Ydelsens omfang og pris deltagelse, omgivelsesfaktorer og personlige faktorer). Terapeuten udformer i dialog med borgeren en vurdering af behovet for hjælpemidler og/eller arbejdspladsindretning. På baggrund af denne vurdering fastsætter borgeren og terapeuten målet for rådgivningen og laver en handlingsplan med aftaler for det videre forløb, herunder henvendelser/henvisninger til andre specialister, virksomhedsbesøg, rundbordssamtaler m.m. samt evt. anden foranstaltning. Mål fastsættes i dialog med borgeren ved 1. rådgivnings- og udredningssamtale. Målene skal udtrykke den forventede målbare effekt af rådgivningen i relation til udredningen og den forventede konkrete målbare effekt i forhold til aktivitet og deltagelse. En handleplan med angivelse af tidsperspektiv for rådgivningen skal være en del af målene. Første udredningssamtale finder sted senest 1 måned efter henvendelse fra Jobcentret. Eksterne samarbejdspartnere: Ansatte på kommunens jobcenter, arbejdsgivere, andre professionelle i borgerens rehabiliteringsforløb. Ydelsen gives af ergoterapeut eller fysioterapeut med særlige kompetencer indenfor området. Første udrednings- og rådgivningssamtale: Tidsmæssigt omfang 1-2 timer + transporttid. Omfang i alt: 5 10 timer pr. sag. Timeprisen er afhængig af hvilket abonnement kommunen har tegnet på CRS. Udarbejdelse af notat/dokumentation samt iværksættelse af evt. afprøvninger m.m. kan variere tidsmæssigt og aftales konkret. 20

22 M15 Faglig sparring på siddestillingsanalyser Lovgrundlag Lov om social service 112 Målgruppe Kommunale ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlige for sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler til Personer med svære siddeproblemer Personer, der har svært ved at indtage og opretholde den siddende stilling Personer med fejlstillinger eller behov for forebyggelse af disse Personer, der er tryksårstruede eller har tryksår Henvisning/henvendelse Henvisning fra kommunal sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CRS, Mobilitet. EAN. nr. skal oplyses. Formål At støtte terapeuten i at nå frem til den mest optimale løsning At hjælpe med at opnå den optimale, funktionelle siddestilling, der tager udgangspunkt i brugerens ressourcer og funktionsevne Indhold Ventetider Værd at vide På baggrund af undersøgelse og analyse foretaget i kommunen gives der faglig sparring på valg af produkter og tilpasning af kørestol. Det er en forudsætning for denne ydelse at forarbejdet er gjort i kommunen. Der skal foreligge egnet billedmateriale. I modsat fald vil der være brug for at foretage en udredning af borgerens forudsætninger for at sidde. Dette er ikke indeholdt i denne ydelse. Rådgivningen foregår ved et møde med to terapeuter fra CRS. Borgeren deltager ikke ved dette møde. Ønsker den rekvirerende terapeut yderligere konsulentbistand fra CRS kan vi tilbyde At bestille hjælpemidler til og medvirke ved afprøvning At medvirke ved opfølgende vurderinger af den afprøvede og/eller valgte løsning At foretage trykmåling efter ændring og eventuel udskiftning af sædepude Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Den faglige sparring gives af ergo- og fysioterapeuter, som har specialiseret sig på siddestillingsområdet. Samarbejdspartnere er dels ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne, dels konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer. Ydelsen er kendetegnet ved at det ofte drejer sig om komplekse problematikker, hvor der er brug for specialiseret ergo- og/eller fysioterapeutisk viden for at nå frem til en god løsning for borgeren at det ofte er meget langvarige og tidskrævende forløb, der 21

23 Ydelsens omfang og pris kræver indgående viden om sygdomslære, anatomi samt udvikling af og forebyggelse af tryksår at det kræver et indgående kendskab til, hvilke hjælpemidler der findes på markedet, og erfaring med produkterne. Det drejer sig om manuelle og el-kørestole, specielle siddesystemer, sæde- og rygpuder samt diverse kropsstøtter, nakkestøtter, korsetter m.m. Instruktion i forflytning af brugeren ind og ud af kørestolen, samt vejledning i sidderegime, variation af siddestilling, aflastning i forhold til tryksår m.m. Der betales pr. forbrugt time, min. 4 timer pr. sag. Timelønnen er afhængig af hvilket abonnement kommunen har tegnet på CRS. 22

24 M16 Erfa-møder / netværksmøder Lovgrundlag Lov om social service 12 Målgruppe Henvisning/henvendelse Formål Indhold Værd at vide Fagpersoner, der arbejder med hjælpemidler, biler og boligindretning, både ergo- og fysioterapeuter og andre sagsbehandlere (HK og socialrådgiver) fra de 10 fynske kommuner. CRS indkalder til møde 2 x året indenfor hvert speciale, laver dagsorden, skriver referat af mødet og sender referatet ud efter mødet. Mødet foregår på CRS. At deltagerne bliver holdt ajour med udviklingen indenfor de forskellige specialer. Ensartet sagsbehandling i forhold til lovgivningen. Det overordnede tema er erfaringsudveksling, vidensformidling og orientering om hvad, der foregår indenfor specialet. Alle deltagere bidrager aktivt på mødet med erfaringer fra praksis. Emnerne kan være information om ny lovgivning afgørelser fra ankestyrelsen (principafgørelser) nye produkter gennemgang af nye produkter i udstillingen referat fra kurser, konferencer og messer oplæg fra andre samarbejdspartnere fx læge fra Sårambulatoriet, OUH, bilforhandler, konsulent fra hjælpemiddelfirma m.m. Dialog om hvilke behov fagpersonerne har i forhold til kurser, temadage og nye ydelser, CRS kan tilbyde. For de fynske kommuner, der har abonnement på mobilitets ydelser, er det en del af abonnementet. For de kommuner, der ikke har abonnement på specialerne Biler, Bolig, Børn og Siddestilling er det en tilkøbsydelse (250 kr. / deltager / møde). 23

25 M17 Vidensformidling: Kurser og temadage Målgruppe Ergo- og fysioterapeuter og andre som arbejder med hjælpemidler, biler, boligændringer og bevilling heraf, samt med relaterede emner som arbejdsmiljø, forflytning m.m. Brugere samt pårørende til handicappede Andre faggrupper (sundhedspersonale, arkitekter, pædagoger, personlige hjælpere m.fl.) Henvisning/henvendelse Der planlægges ca. 2 kurser / temadage om året Formål Indhold At give fagpersoner, brugerne og deres pårørende undervisning i hvilke hjælpemidler, der findes, lovgivning på området og en teoretisk baggrund for hvornår og hvorfor, der bør anvendes hjælpemidler og erfaringer med produkterne. At informere om Mobilitets tilbud til fagpersoner, brugere og pårørende. Ydelsen består af Finde et aktuelt kursusemne og udvikle et koncept Planlægning af kurset (herunder udsendelse af invitationer etc.) Forberedelse af undervisningen, herunder udarbejdelse af undervisningsmateriale Klargøring af undervisningslokale, AV-hjælpemidler og andre hjælpemidler Selve undervisningen Kurser kan handle om Siddestillingsanalyse Tryksårsforebyggende puder og madrasser Boligændringer og -indretning Forflytningskurser for professionelle eller for forældre til børn med handicap Lovstof ( 112, 113, 114 og 116) og LAB-loven 76,77 og 100 Kommunikation og formidling af et budskab til borgere og faglige samarbejdspartnere Fremmede kulturer Ventetider Værd at vide Temadage kan handle om Tunge brugere og hjælpemidler Trykaflastende sædepuder Kørestole m.v. Ikke aktuelt Kurser og temadage er indtægtsdækkede ydelser. Der gives rabat til de kommuner, der har abonnement på Mobilitet. 24

26 M18 Vurdering af køreegnethed Lovgrundlag Lov om social service 114 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76,77 og 100 Lom om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Målgruppe Henvisning/henvendelse Personer med erhvervet eller medfødt hjerneskade Henvendelse skal ske skriftlig gennem kommunal bilsagsbehandler i forbindelse med bilansøgning Henvisningsskema kan fås ved henvendelse til CRS Mobilitet eller på Det er vigtigt at relevante oplysninger vedlægges. EAN nr. skal oplyses. Formål At klarlægge borgerens køreegnethed i forhold til fysisk og kognitiv funktionsevne på et kvalificeret grundlag. At øge trafiksikkerheden. Sikre at de personer, der er egnede til at køre bil, får mulighed for at komme til at køre bil. At borgeren får vurderet om der er behov for særlig indretning, øvetimer eller lign. for at blive i stand til at køre bil. Indhold Ventetider 1. Et samlet tilbud med tilkøbsydelser Samtale på CRS med ergo-eller fysioterapeut mhp. vurdering af hvilke test, der er relevante. Test / undersøgelse af overblik, koncentration og opmærksomhed v/ ergo-/ fysioterapeut. Praktisk køretest i specialindrettet skolevogn med kørelærer og ergo- / fysioterapeut fra CRS. Køretesten foregår i normal varieret trafik. Ergo- / fysioterapeut og kørelærer observerer undervejs, hvordan de forskellige elementer udføres. Køretesten afsluttes med en gennemgang af resultatet med borgeren. Varighed 2 timer. Test af reaktionsevne samt kraft i arme og ben hos Autohuset Vestergaard. 2. Tilkøbsydelser Test hos neuropsykolog. Undersøgelse af synet i Synsafdelingen, CRS Gangtest På baggrund af ovennævnte tests foretager CRS en skriftlig vurdering af køreegnethed og evt. behov for særlig indretning. Vurderingen sendes til borger og henvisende instans. Såfremt undersøgelser og tests viser behov for kørekortspåtegnelser, bliver materialet sendt til politiet efter aftale med borger. Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. 25

27 Værd at vide Ydelsens omfang og pris Ydelsen gives af ergoterapeut / fysioterapeut med specialviden og erfaring indenfor området. Samarbejdspartnere kan være socialrådgiver, ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne, jobcentre samt rehabiliteringsafdelinger på sygehuse og i kommunerne. Ergo- og fysioterapeuter: Der betales pr. påbegyndt time. Timelønnen er afhængig af hvilket abonnement kommunen har tegnet på CRS. Kørelærer: 900 kr. fast pris. Autohuset Vestergaard: 2000 kr. fast pris. Neuropsykolog: Der betales pr. påbegyndt time. Optiker: Der betales pr. påbegyndt time. Prisen er afhængig af hvilken aftale kommunen har med CRS. 26

28 M 19 Vejledning og undervisning i forflytning af børn med handicap et tilbud til forældre m.fl. Lovgrundlag Målgruppe: Henvisning/henvendelse: AT-vejledninger Forældre, aflastningsfamilier, hjælpere og ergo-/ fysioterapeuter. Henvisning fra forældre, aflastningsfamilie, ergo-/ fysioterapeuter og/eller den kommunale sagsbehandler. Henvendelse skal være godkendt af betalende kommune. Private kan ikke købe ydelsen hos CRS. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til Mobilitet, CRS. Ved henvisning skal der foreligge oplysninger om barnets funktionsnedsættelse og en kort beskrivelse af de aktuelle forflytningsproblematikker. Henvisningen skal endvidere indeholde kontaktoplysninger på forældre og relevante personer omkring barnet, herunder fx aflastningsfamilie, kommunal sagsbehandler, ergoterapeut mv. Kommunens EAN-nummer oplyses desuden mhp. fakturering. Formål: Indhold: At give forældre, hjælper og/eller aflastningsfamilie teoretisk og praktisk viden om at forflytte, løfte og bære deres barn med handicap, så de oplever forflytningerne mindre belastende og kan forebygge/undgå belastningsskader. Gennemgang og analyse af forflytninger Udarbejdelse af kort referat eller rapport Undervisning i konkrete forflytninger Undervisning i brug af forflytningshjælpemidler Undervisning i hensigtsmæssige arbejdsstillinger Ventetider: Værd at vide: Undervisningen foregår, hvor barnet har ophold, i hjemmet eller hos aflastningsfamilie. Ansøger kontaktes indenfor 14 dage og kan forvente første hjemmebesøg indenfor 1-2 mdr. Ydelsen gives af ergo-/fysioterapeut med specialviden og erfaring indenfor området. Kommunal terapeut kan deltage. Det er muligt at vælge dele af ydelsen. 27

29 Ydelsens omfang og pris Der betales pr. forbrugt time. Timelønnen er afhængig af hvilket abonnement kommunen har tegnet på CRS. Første udrednings- og rådgivningssamtale: Tidsmæssigt omfang 1-2 timer + transporttid. Tidsforbruget i sagen vil afhænge af, hvor mange dele af ydelsen der ønskes. 28

30 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Heden Odense C Tlf E-post:

Ydelseskatalog 2017. Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog 2017. Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Mobilitet & IKT, CKV Odense Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT

Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning(CRS), der yder specialrådgivning om hjælpemidler og boligændringer

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Ydelseskatalog Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Svendborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Nyborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Information Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Marts 2014 Center for kommunikation og Velfærdsteknologi, afd. CRS yder specialundervisning og specialpædagogisk

Læs mere

Ydelseskatalog Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Mobilitet & IKT, CKV Odense Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation

Læs mere

Ydelseskatalog Odense Kommune IKT-OMRÅDET

Ydelseskatalog Odense Kommune IKT-OMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Odense Kommune IKT-OMRÅDET IKT-OMRÅDET INDHOLD Basisydelser - Abonnement Basisydelser - Abonnement... 2 IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune MOBILITETSOMRÅDET

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Kerteminde Kommune MOBILITETSOMRÅDET MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog Odense kommune MOBILITET & IKT

Ydelseskatalog Odense kommune MOBILITET & IKT Ydelseskatalog 2014 Odense kommune MOBILITET & IKT MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning(CRS), der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Antal pladser pr. semestre 1 plads i modul 1 1 plads i modul 3 1 plads i modul 12 ORGANISATIONEN Center

Læs mere

Ydelseskatalog Langeland Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Langeland Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Langeland Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 MOBILITET & IKT

Ydelseskatalog 2012 MOBILITET & IKT Ydelseskatalog 2012 MOBILITET & IKT MOBILITETSOMRÅDET INDHOLD Basisydelser - Abonnement M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager... 3 M2 Biler. Specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Ærø Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Ærø Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune . Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning for ergoterapeutstuderende i Herning Kommune februar 2011 1 Præsentation af Herning Kommune som undervisningssted: Herning Kommune har et indbyggertal på ca. 84.000

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Tværgående visitationsgruppe Sygehuse Praktiserende læger Hjemmesygepleje Jobcenter Børn & Skole forv. Henvisning/henvendelse fra

Læs mere

Nedsat funktionsevne i uddannelse

Nedsat funktionsevne i uddannelse Specialrådgivning Specialrådgivning vedr. unge og voksne med nedsat funktionsevne i uddannelse CKHM CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Øget bevægelsesfrihed skaber livskvalitet I Bandagist-Centret arbejder vi for og med mennesker, der har nedsat funktionsevne i bevægeapparatet.

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune MOBILITETSOMRÅDET

Ydelseskatalog 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune MOBILITETSOMRÅDET MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. Kerteminde Kommune IKT-OMRÅDET

Ydelseskatalog 2015. Kerteminde Kommune IKT-OMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Kerteminde Kommune IKT-OMRÅDET IKT-OMRÅDET INDHOLD Basisydelser - Abonnement IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning i specielle og komplekse

Læs mere

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Definition af rehabliteringsbegrebet MarselisborgCentret. Rehabilitering

Læs mere

Anita Hinge, Fysioterapeut. Tlf.: Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Tlf.: Lotte Haugaard, Ergoterapeut

Anita Hinge, Fysioterapeut. Tlf.: Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Tlf.: Lotte Haugaard, Ergoterapeut Specialrådgivning Terapeuter Anita Hinge, Fysioterapeut Speciale: Boligrådgivning, siddestillingsanalyse og handicapbiler Tlf.: 51 72 15 99 Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut Speciale: Velfærdsteknologi,

Læs mere

Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgivningen Hjerneskaderådgivningen Dato for deklaration 1. marts 2013 Ejerforhold Fagligt område Geografi Ydelser Odense Kommune Hjerneskadeområdet Odense Hjerneskaderådgivningen tilbyder specialrådgivning efter

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Stemme- og talevanskeligheder Til de fynske kommuner Logopædisk udredning af stemme-/talevanskeligheder Borgere med stemme- og/eller talevanskeligheder, der er organisk

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade Til de fynske kommuner Udredning & Sundhedsloven ( 5) Voksne med sprog-/tale- eller kommunikationsproblemer efter erhvervet

Læs mere

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Erhvervet hjerneskade Horsens Kommunes indsatser Fysioterapi Ergoterapi Specialrådgivning (Tale høre syn) Informations-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 8. september 2008 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Udkast til kontrakt 2009 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer

Læs mere

Ydelseskatalog 2016. Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog 2016. Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Svendborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 TALEAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 3 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 4 T4 Holdundervisning

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder Falck Hjælpemidler A/S tilbyder Specialrådgivning Hjælpemidler til børn og voksne, afprøvning og tilpasning. Siddestillingsanalyse Trykmåling Boligrådgivning Handicapbiler Gangtest Generel rådgivning Hot

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Anita Hinge, Fysioterapeut. Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Lotte Haugaard, Ergoterapeut. Speciale: Børn og cykler Tlf.

Anita Hinge, Fysioterapeut. Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Lotte Haugaard, Ergoterapeut. Speciale: Børn og cykler Tlf. Specialrådgivning Terapeuter Anita Hinge, Fysioterapeut Speciale: Siddestillingsanalyse og handicapbiler Tlf.: 51 72 15 99 Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut Speciale: Velfærdsteknologi, siddestillingsanalyse

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Rehabilitering på ældreområdet

Rehabilitering på ældreområdet Rehabilitering på ældreområdet April 2015 Anja Bihl-Nielsen, Programleder, Kontor for ældre og demens Rehabilitering i den kommunale ældrepleje KOMPENSATION REHABILITERING AUTONOMI Tilrettelæggelse af

Læs mere

ArbejdsPladsStress. Specialrådgivning erhverv. APS servicetjek - støj, belysning og arbejdsstillinger

ArbejdsPladsStress. Specialrådgivning erhverv. APS servicetjek - støj, belysning og arbejdsstillinger Specialrådgivning erhverv APS servicetjek - støj, belysning og arbejdsstillinger CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Faaborg Midtfyn Kommune

Ydelseskatalog 20. Faaborg Midtfyn Kommune Ydelseskatalog 20 Faaborg Midtfyn Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK Når den unge på vej til uddannelse og job har et sjældent handicap JOB Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 2 JOB Unge mennesker med sjældne sygdomme kan

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Bilag 1. Ydelseskatalog og priser

Bilag 1. Ydelseskatalog og priser Bilag 1 Ydelseskatalog og priser Ydelseskatalog og priser Dato: 3. november 2008 Driftsherrer: Navn Region Leverandør: Navn Adresse Postnummer By Telefonnr. E-mail-adresse Døvblindecentret Ydelsesoversigt:

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Børnehuset Troldemosen Bank Mikkelsensvej 25 C 2820 Gentofte 39 98 44 80 troldemosen@gentofte.dk www.bhtroldemosen.dk

Børnehuset Troldemosen Bank Mikkelsensvej 25 C 2820 Gentofte 39 98 44 80 troldemosen@gentofte.dk www.bhtroldemosen.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Børnehuset Troldemosen

Læs mere

Undersøgelse og Vurdering

Undersøgelse og Vurdering Undersøgelse og Vurdering gruppe Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne med ønske om vurdering af behovet for fysioterapeutisk/ergoterapeutisk behandling. En vurdering af

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Afrapportering KKR Nordjylland

Afrapportering KKR Nordjylland Afrapportering KKR Nordjylland Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National koordination Socialstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Socialstyrelsen udsendte den 1. november

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere