Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik B Anne Blom 2f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Intro: Variabelsammenhænge og ligningsløsning 5 blokke Titel 2 Titel 3 Trigonometri Rapport: Landmåling Lineære funktioner Samarbejde med samfundsfag og engelsk: Raceuroligheder i USA. 16 blokke 8 blokke Titel 4 Eksponentielle funktioner 12 blokke Titel 5 Potensfunktioner Rapport: De tre funktionstyper 8 blokke Titel 6 Deskriptiv statistik 6 blokke Titel 7 Lån og opsparing 7 blokke Titel 8 Bekræftende statistik: Normalfordeling og chi-i-anden-fordeling. Projekt: Pinocchiokugler Rapport: Chi-i-anden-test 12 blokke Titel 9 Andengradsligninger og -polynomier 10 blokke Titel 10 Titel 11 Differentialregning. Rapport: Den optimale form af et popcornbæger Integralregning. Miniprojekt: Anvendelser af det bestemte integral 20 blokke 12 blokke Titel 12 Repetition og eksamenstræning (inkl. prøve) 5 blokke Desuden indgik matematik i studieretningsopgaven i 2.g, hvor der var mulighed for at skrive om: 1) National identitet (chi-i-anden i samarbejde med samfundsfag) 2) Hitskabelonen (deskriptiv statistik og normalfordelingen i samarbejde med musik) Side 1 af 12

2 Titel 1 Intro: Variabelsammenhænge og ligningsløsning Forskel på variable og konstanter. Forskel på afhængig og uafhængig variabel. Forskellige repræsentationsformer: Forskrift, graf, tabel, sproglig beskrivelse. Lineære sammenhænge (kort intro). Lineær regression (kort intro). Matematiske modeller og deres gyldighedsområde. Hvad er en ligning. Hvordan løses en ligning - i hånden og i WordMat. To ligninger med to ubekendte. Noter, filer og opgaveark (se Sharefile). 5 blokke á 95 min Særlige fokuspunkter Introduktion til WordMat. Screening. At give matematisk ballast og selvtillid til det videre forløb. At håndtere simple formler og ligninger, herunder kunne oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt. At anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer. Væsentligste Tavleundervisning Pararbejde Titel 2 Trigonometri og landmåling Diverse om trekanter Navngivning af sider og vinkler i trekanten. Højde, median, vinkelhalveringslinje. Vinkelsum. Areal af trekanter. Ensvinklede trekanter Ensliggende sider. Forstørrelsesfaktoren. Retvinklede trekanter Hosliggende katete, modstående katete og hypotenusen. Pythagoras sætning. Sinus-, cosinus- og tangensformler. Vilkårlige trekanter Sinusrelationerne. Side 2 af 12

3 Cosinusrelationerne. Ny arealformel. Matematisk ræsonnement Definition af sin, cos og tan. Enhedscirklen, retningspunkt, positiv omløbsretning. sin -1 og cos -1 Bevis for Pythagoras sætning Bevis for sinusrelationerne (spids- og stumpvinklet tilfælde). Bevis for cosinusrelationerne (spids- og stumpvinklet tilfælde). Vi har arbejdet med stumpvinklede tilfælde i forbindelse med beviserne, men kun meget kort i forbindelse med opgaveregning. Landmåling Historisk landmåling, triangulering. Moderne landmåling, totalstation. Parenteser (plus, minus og gange). Kvadratsætninger. Reduktioner. Rapport Trigonometri og landmåling. Noter, filer og opgaveark (se Sharefile). 16 lektioner Særlige fokuspunkter - Trekantsløser i WordMat. - Tegning af trekanter i GeoGebra. - At kunne producere en selvstændig rapport for at skabe overblik over emnet - den gode fremstilling (både mundtligt og skriftligt). - Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. Væsentligste Tavleundervisning. Pararbejde. Projektarbejde i grupper. Titel 3 Lineære funktioner Funktionsbegrebet Notationen f(x) At kende x og finde y. Side 3 af 12

4 At kende y og finde x. Forskellige lineære repræsentationer Forskrift, graf, tabel. a og b Betydning for grafen. Aflæsning i forskrift, graf, tabel. Tolkning. Bevis: Udregning ud fra to punkter. Modeller og regression Opstille lineære modeller. Lineær regression. Regressionslinje. Forklaringsgraden R!. Prognose. Modelkritik og gyldighedsområde. Ligefrem proportionalitet Proportionalitetsfaktoren Analytisk løsning af lineære ligninger. Grafisk løsning af lineære ligninger i GeoGebra. Regression i WordMat. Afbildning af datamateriale og regressionslinje i GeoGebra. Noter, filer og opgaveark (se Sharefile). 8 blokke á 95 min. Særlige fokuspunkter - forståelse af modelbegrebet - brug og misbrug af matematik. - træning i at manøvrere mellem forskellige repræsentationsformer Væsentligste Tavleundervisning. Pararbejde. Gruppearbejde. Titel 4 Eksponentielle funktioner Procent- og rentesregning Fra decimaltal til procent. Lægge procenter til og trække fra. Fremskrivningsfaktoren F og vækstraten r. Side 4 af 12

5 Procentpoint. At fremskrive over flere terminer. Eksponentielle funktioner. At isolere a, b, x og y - i hånden, i WordMat, i GeoGebra. At kende x og finde y. At kende y og finde x. Bevis: Bestemme a og b ud fra to punkter. Bevis: Begyndelsesværdien b = f(0) (fra forløbet om opsparing og lån ). Forskellige repræsentationer Forskrift, graf, tabel. Betydningen af a og b. Kvadranter. Kort om definitions- og værdimængde. Vækst Forskellen på absolut (konstant) vækst og relativ (procentvis) vækst. Sammenligne lineære og eksponentielle funktioner. Formler for fordoblings- og halveringskonstant. Bevis: Fordoblings- og halveringskonstant (fra forløbet om opsparing og lån ) Modeller og regression At opstille, tolke og kommentere eksponentielle modeller. Eksponentiel regression. Studieretningsdage: Raceuroligheder Lineære fremskrivninger. Brug og misbrug af matematik. Løsning af eksponentielle ligninger - analytisk og grafisk. Potensregneregler og rødder. Logaritmer og logaritmeregneregler. Noter, filer og opgaveark (se Sharefile). 12 blokke Særlige fokuspunkter Væsentligste Tavleundervisning. Pararbejde. Titel 5 Potensfunktioner Side 5 af 12

6 Forskellige repræsentationer Forskrift, graf, tabel. Betydningen af a og b. Kvadranter. Kort om definitions- og værdimængde. Potensfunktioner At kende x og finde y. At kende y og finde x. Bevis: Bestemme a og b ud fra to punkter. Vækst Procent-procent vækst. Omvendt proportionalitet. At opskrive intervaller. Om rødder, potenser og potensregneregler. At løse ligninger med rødder og potenser. Rapport De tre funktionstyper. Sammenligne lineære-, eksponentielle og potensfunktioner. Noter, filer og opgaveark (se Sharefile). 8 blokke af 95 minutter Særlige fokuspunkter At sammenligne de tre væksttyper. Træning af mundtlig præsentation. Væsentligste Taleundervisning. Individuelt arbejde. Projektarbejde i grupper. Eleverne skulle i grupper udarbejde en rapport om de tre funktionstyper. Rapporten skulle indeholde teori og eksempler for hver af de tre funktionstyper. Eleverne fremlagde gruppevis deres rapporter for mig (uden resten af klassen til stede). Desuden skulle hver elev optage og aflevere en video, hvor eleven gennemgår et af beviserne fra rapporten. Titel 6 Deskriptiv statistik Ugrupperede observationssæt Observationssættets størrelse Hyppighed Frekvens Kumuleret frekvens Typetal Side 6 af 12

7 Variationsbredde Middeltal (gennemsnittet) Største- og mindsteværdi At finde og tolke kvartilsættet Tegning af stolpediagram Tegning, tolkning og sammenligning af boksplot Grupperede observationssæt Observationssættets størrelse Hyppighed Frekvens Kumuleret frekvens Typeinterval Variationsbredde Middeltal ( gennemsnittet af gennemsnittet ) Største- og mindsteværdi At finde og tolke kvartilsættet Fraktiler Tegning af histogram (med lige brede intervaller) Tegning, tolkning og sammenligning af boksplot Tegning og aflæsning sumkurve. Tegning af stolpediagram, histogram, boksplot og sumkurve i GeoGebra. Noter, screencast og opgaveark (se Sharefile). 6 blokke à 95 min. Særlige fokuspunkter At benytte GeoGebra til at beregne og illustrere statistisk indhold. At lade eleverne selv læse en matematisk tekst. Væsentligste mig). Arbejd selv (mens grupperne på skift fremlagde deres funktionsrapporter for Individuelt arbejde. Titel 7 Lån og opsparing Kapitalfremskrivning Repetition af vækstrate og fremskrivningsfaktor. Fremskrivning over flere terminer. Gennemsnitlig (årlig) procent. Kapitalfremskrivningsformlen - en eksempel på en eksponentiel funktion. Isolering af de forskellige størrelser i kapitalfremskrivningsformlen. Bevis: Fordoblings- og halveringstid. Bevis: Begyndelsesværdien. Side 7 af 12

8 Lånetyper og annuitetsopsparing Foredrag ved medarbejder i Danske Bank om lån og privatøkonomi. Begreber ved låntagning: Hovedstol, løbetid, ydelse, terminer, ÅOP. Forskellige lånetyper: Afdragsfrit lån, serielån, annuitetslån. Bevis: Formlen for annuitetsopsparing (efter tre terminer). Noter og opgaveark (se Sharefile). 7 blokke à 95 min. Særlige fokuspunkter At vise eleverne sammenhængen mellem eksponentielle funktioner, procentog rentesregning og økonomiske beregninger. At relatere til elevernes egen dagligdag. Væsentligste Foredrag. Klasseundervisning. Individuelt arbejde. Titel 8 Bekræftende statistik: Normalfordeling og chi-i-anden-fordeling Normalfordelingen Hvad er normalfordelingen? Middelværdi og spredning. Egenskaber ved normalfordelingen. Sammenhængen mellem histogram og frekvensfunktion. Sammenhængen mellem sumkurve og fordelingsfunktion. Bestemme sandsynligheder (arealer) vha. fordelingsfunktionen (både med GeoGebras sandsynlighedslommeregner og bestemte integraler i WordMat). Chi-i-anden-fordelingen Om population, stikprøve, repræsentativitet, systematiske fejl og skjulte variable. Forventede og observerede værdier. Frihedsgrader. Teststørrelsen χ! (afvigelsen) p-værdi, kritisk værdi, signifikansniveau, nulhypotese og alternativ hypotese. Goodness-of-fit-test og uafhængighedstest. At tegne fordelingsfunktioner og udregne sandsynligheder i GeoGebras sandsynlighedslommeregner (normalfordelingen og chi-i-anden-fordelingen). At udføre statistiske test i GeoGebras sandsynlighedslommeregner (GOF-test og uafhængighedstest). At opskrive og udregne bestemte integraler vha. WordMat. At benytte normalfordelingspapir. Projekt Side 8 af 12

9 Om pinocchiokugler og normalfordelingen. Rapport Om chi-i-anden-fordelingen Noter, GeoGebra-filer og opgaveark (se klassens hjemmeside: Særlige fokuspunkter Væsentligste 12 blokke à 95 min. Introduktion af integral-notation. Skabe en overgang fra deskriptiv statistik til bekræftende statistik. Klasseundervisning, pararbejde og projektarbejde. Titel 9 Andengradspolynomier og andengradsligninger Andengradspolynomiet Hvad er en funktion? Repetition af funktionsbegrebet f(x). Forskrift. Definitions- og værdimængde. Ekstrema: Maksimum og minimum. Kort om faktorisering af andengradspolynomier. Kort om polynomier af højere grad og antallet af rødder. Andengradsligningen Hvad er en ligning? Funktionens nulpunkter/rødder. Diskriminanten og antallet af løsninger. Løsningsformlen for andengradsligninger. Grafisk løsning af andengradsligninger. Andengradsligninger, der ikke er lig nul. Simple andengradsligninger (hvor b = 0 eller c = 0). Bevis: Løsningsformlen for andengradsligninger. Parablen Hvad er en graf? Koefficienternes betydning for parablens udseende. Symmetriakse omkring toppunktet. Bevis: Toppunkt (fra forløbet om differentialregning). Bevis: a s og b s betydning for parablens udesende (fra forløbet om differentialregning). Kvadratsætninger. Side 9 af 12

10 Nulreglen. At finde parablens skæring med x-aksen i GeoGebra. Polynomisk regression i WordMat. At finde nulpunkter vha. WordMat. Noter, GeoGebra-filer og opgaveark (se klassens hjemmeside: Særlige fokuspunkter Væsentligste 10 blokke à 95 min. Eksperimenterende tilgang: Der indledes med parabeleksperimenter, hvor det undersøges hvad konstanterne a, b og c betyder for parablens udseende. Fortrolighed med GeoGebra. Klasseundervisning og individuelt arbejde. Titel 10 Differentialregning. Intuitiv forståelse Om hvor stejle grafer er. Udvide hældningsbegrebet fra rette linjer (hældning vha. to punkter) til andre grafer (hældning i ét punkt). Tangent og tangenthældning. Aflæsning af differentialkvotient/tangenthældning på grafer og tolkning af dens betydning. Notation af differentialkvotient. Væksthastighed. Differentialkvotient At kunne differentiere de basale funktioner (listen med afledte funktioner). Regneregler for afledte funktioner (stjerneregel, sumregel, differensregel og konstantfaktorregel). Forskel på afledet funktion og differentialkvotient. Forskellige notationer, bl.a. f! x og!"!" Grafisk sammenhæng mellem f(x) og f (x). Om striden mellem Leibniz og Newton. Tangentens ligning Skelne mellem x-værdi, y-værdi og hældning/væksthastighed. At finde tangentens ligning i et punkt. At finde førstekoordinaten for røringspunktet. Både uden hjælpemidler, med WordMat og med GeoGebra. (Formlen y = f (x! )(x x! ) + f x! er ikke præsenteret) Side 10 af 12

11 Monotoniforhold og optimering Ekstrema og ekstremumssteder. Kritiske steder. Maksimum, minimum og vandret vendetangent. Monotonilinje og monotoniforhold Matematisk ræsonnement Sekanter og tangenter. En ret linjes hældning ud fra to punkter: Sekanthældning. En ret linjes hældning ud fra et punkt: Tangenthældning. Kontinuerte og diskontinuerte funktioner. Differentiable og ikke-differentiable funktioner. Grænseværdi. Tretrinsmetoden. Bevis: Den afledte funktion til f x = x! Bevis: Den afledte funktion til f x = x! Bevis: Den afledte funktion til f x = ax + b Bevis: Den afledte funktion til f x = x Andengradspolynomier Koefficienternes (a, b og c s) betydning for parablens udseende. Toppunkter som ekstrema. Bevis: b s og c s betydning. Bevis: Toppunktsformlen. Logaritmer Titals-logaritmen Den naturlige logaritme Eulers tal og eksponentiel notation Potensregneregler At opskrive intervaller. Differentiation vha. WordMat. At arbejde med tangenter og ekstrema i GeoGebra. At løse to ligninger med to ubekendte. Rapport Det optimale popcornbæger. Noter, GeoGebra-filer, videoer og opgaveark (se klassens hjemmeside: Særlige fokuspunkter 20 blokke à 95 min. Kort historisk indblik: Newton og Leibniz. At lægge ud med en intuitiv forståelse af differentialkvotient og først introducere teorien senere. Side 11 af 12

12 Væsentligste At lade eleverne prøve selv med whiteboards og videohjælp. At illustrere, hvad optimering kan bruges til i praksis. Pararbejde arbejde med videohjælp. Projektarbejde om rapporten. Titel 11 Integralregning Ubestemte integraler Stamfunktion. Integrationsprøven. Det ubestemte integral. Regneregler (sumregel, differensregel, konstantfaktorregel). Integrationskonstanten k. Bestemme stamfunktionen gennem et punkt. Bevis: Stamfunktioner og integrationskonstanten. Bestemte integraler Det bestemte integral. Regneregler (sumregel, differensregel, konstantfaktorregel). Nedre og øvre grænse, nulpunkter. Areal under grafen. Skæringspunkter og areal mellem grafer. Anvendelse af bestemte integraler p-værdi Omdrejningslegemer og volumen Udregning af bestemte og ubestemte integraler vha. WordMat. Tegning af grafer i WordMat og GeoGebra. At bestemme nulpunkter og skæringspunkter vha. WordMat og GeoGebra. Illustration af arealer vha. GeoGebra. Potensregneregler. Herunder x!! =!!!, x! = 1 og x = x!,!. Noter, GeoGebra-filer, videoer og opgaveark (se klassens hjemmeside: Særlige fokuspunkter Væsentligste 12 blokke à 95 min. At skabe sammenhæng mellem differential- og integralregning. Anvendelse af GeoGebra til at illustrere og beregne arealer. Klasseundervisning og pararbejde. Side 12 af 12

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011-2012 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik B Bente Madsen 1e mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Mette

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Termin Maj-juni 2015-2016 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Matematik B Ineta Sokolowski mab1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 15/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Bodil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15, eksamen maj-juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Termin Maj-juni 2014-2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Matematik B Ineta Sokolowski mab2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016, skoleåret (15/) 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC HF-E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 15/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår efterår 16, eksamen december 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleår 13/14 Institution Frederiksberg HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Edel-Elise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016/Januar 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Helsingør-afdelingen Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttende: Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik B Angela

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår efterår 17, eksamen dec. 17 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Matematik C-B Pia Hald ph@kvuc.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Line Dorthe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold e-hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik A Trille Hertz Quist 3.i MA Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013/2014 Institution Frederiksberg hf-kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B (hf-enkeltfag)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over rapporter

Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over rapporter Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over rapporter Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Jun 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Helsingør afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2016 Institution VUC Vest Esbjerg Afdeling, Eksamens nr. 582 / Skolenummer 561 248 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Helsingør-afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser 0-B hold, B del. C delen ligger selvstændigt efter B delen, fra side 8. Termin Maj-juni 2016 Institution HF og VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Matematik B Katrine Oxenbøll Petersen Hold 1d mab 2012-2013, 2d mab 2013-2014 Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg STK Fag og niveau Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B Susanne Holmelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf MATEMATIK B Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B Louise Jakobsen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2017, eksamen maj / juni / 2017 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik B Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Vestegnen HF & Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer Hf-enkeltfag Matematik B Gert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik B Mia Hauge Dollerup 2s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014-2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-E Matematik B Kenneth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2017 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold e-hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2017 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe MATEMATIK B Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg, Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Matematik B Lars H Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Som 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Mat B Niels Johansson 14MACB11E14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015-2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF: E-learning Matematik

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Lærer Maj-juni 2014 Skoleår 2013/2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Signe Skovsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 1ama

Undervisningsbeskrivelse for 1ama Undervisningsbeskrivelse for 2016-2017 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HF2 Matematik

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Hold Sommer 2016 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Frederiksberg HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Matematik C Kasper Jønsson

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2013/2014 Institution Frederiksberg hf-kursus Uddannelse Fag og niveau Hf Matematik C Lærer(e) Manisha de Montgomery Nørgård (MAN) og Daniel Christensen (DC) - barselsvikar.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. juni 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding (tovholder) VUC Vest, Stormgade 47,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Som 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Mat B Niels Johansson 7Bma1S14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 17/18

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2015, eksamen maj / juni 2015 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2015 Sommer VUC Lyngby HF Matematik B Christian Møller

Læs mere

Eksamensspørgsmål til matematik B på HF Den 3.-4. juni 2014 22 eller 23 kursister. 1. Polynomier. 2. Polynomier.

Eksamensspørgsmål til matematik B på HF Den 3.-4. juni 2014 22 eller 23 kursister. 1. Polynomier. 2. Polynomier. Eksamensspørgsmål til matematik B på HF Den 3.-4. juni 2014 22 eller 23 kursister 1. Polynomier. Redegør for andengradspolynomiets graf og udled en formel for koordinatsættet til parablens toppunkt. 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik B ( Valghold ) Lærer(e) Hold LTN

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg Afdeling, Eksamens nr. 582 / Skolenummer 561 248 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe / GSK Matematik B Kirsten

Læs mere

Indhold Carstensen, Frandsen, Studsgaard, MAT B HF, Systime 2006, s , 92.

Indhold Carstensen, Frandsen, Studsgaard, MAT B HF, Systime 2006, s , 92. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B Vivi Carstensen VICA@kvuc.dk Christine Gråkilde CHGR@kvuc.dk (eksaminator)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016 Institution Frederiksberg HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Matematik C Kasper Jønsson

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg STK Fag og niveau Matematik 0-A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Kolding HF og VUC, Kolding Åpark 16, 6000 Kolding Uddannelse HF net-undervisning,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Signe Skovsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 VUCHA Hf-2 Matematik-C Ivan Jørgensen(itj) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 200/2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Matematik C, HF Johnny

Læs mere

MATEMATIK B. Videooversigt

MATEMATIK B. Videooversigt MATEMATIK B Videooversigt 2. grads ligninger.... 2 CAS værktøj... 3 Differentialregning... 3 Eksamen... 5 Funktionsbegrebet... 5 Integralregning... 5 Statistik... 6 Vilkårlige trekanter... 7 71 videoer.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2016/2017, eksamen maj-juni 2017 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 16 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Hold Vinter 2016/17 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 16/17 Institution Hf i Nørre Nissum VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleåret 13/14 Institution Herning HF oh VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby Hf Matematik C Ashuak Jakob France

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2017 Institution Vestegnen HF & Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf-enkeltfag Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2014/2015 Institution Frederiksberg hf-kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2Hf Matematik C Manisha de Montgomery Nørgård (MAN) 1. d Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2016 Institution HF &VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 13/14 Institution VUC Albertslund Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag Mat C Kofi Danquah Mensah

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2014, skoleåret 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Matematik A Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hf Matematik C Dorte Christoffersen

Læs mere

Termin maj-juni 13-14 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Hf. Matematik B, hfe bekendtgørelsen.

Termin maj-juni 13-14 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Hf. Matematik B, hfe bekendtgørelsen. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13-14 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Hf Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2016, skoleåret 15/16 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution VestegnenHFVUC Rødovre-afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Matematik A MT 3.a Matematik Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2016, eksamen maj / juni / 2016 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere