[UDKAST] Rammeaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[UDKAST] Rammeaftale"

Transkript

1 DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr Niels Bohrs Vej Aalborg Ø (herefter "Regionen") og (herefter "Rådgiveren") (herefter samlet benævnt Parterne ) om Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter

2 1. Indledning 1.1. Nærværende rammeaftale indgås efter Regionens afholdelse af offentligt EU-udbud, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende under [nr. xxxxxx.] 1.2. Formålet med rammeaftalen er at afhjælpe Regionens behov for rådgiverydelser ved udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter til opfyldelse af Regionens forpligtelser i henhold til lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om forurenet jord, med senere ændringer (Jordforureningsloven) Denne rammeaftale er blevet til som følge af, at Rådgiveren ved Regionens udbud af Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter var blandt de 3 tilbudsgivere, der afgav de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Regionen har indgået en rammeaftale med disse 3 Rådgivere. Rammeaftalen indeholder ikke vilkår om eksklusivitet og Regionen er derfor i rammeaftalens løbetid berettiget til såfremt der måtte være specielle behov som nødvendiggør dette - at indgå aftaler med andre end de Rådgivere, der er indgået rammeaftale med. Rådgiveren er i rammeaftalens løbetid dermed ikke garanteret en bestemt mængde rådgiverydelser fra Regionen. For tildeling af ordrer se under punkt Rådgiveren er bekendt med, at de af rammeaftalen omfattede ydelser skal udføres for Regionen som en del af Regionens myndighedsforpligtelser, og at resultatet af de udførte ydelser kan have indgribende betydning for borgere og virksomheder. Rådgiveren er således også indforstået med, at ydelserne til enhver tid skal udføres med den præcision og omhu, der i henhold til lovgivningen og god rådgivningsskik er påkrævet til sikring af nøjagtigheden og kvaliteten af de udførte ydelser. 2. Aftalegrundlag 2.1. Aftalegrundlaget består af nærværende rammeaftale samt som en integreret del af rammeaftalen nedenstående bilag: A. Udbudsmateriale inkl. evt. rettelsesblade og spørgsmål/svar B. Tilbudsgivers tilbud C. Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) med appendikser App. 1 - Retningslinjer for udfyldelse af datablad App. 2 - Retningslinjer for udarbejdelse af situationsplan App. 3 - Paradigmer for breve App. 4 - Retningslinier for scanning af bilag ved arkivgennemgang App. 5 - Retningslinjer for opdatering af JAR, Retningslinjer for JAR-certifikat App. 6 - Retningslinjer for søgning i e-arkivet App. 7 - Sagsstyrings- og økonomiskemaer App. 8 - Region Nordjyllands brancheliste for V1-kortlægning App. 9 - Retningslinjer for udfyldelse af besigtigelsesskema, Kvitteringsseddel for besigtigelse, varsling af/underretning om besigtigelse App. 10 Retningslinjer for udfyldelse af interviewskema App. 11 Brugeroprettelse, brugervedligeholdelse og adgang til IT-systemer For aftaler der indgås efter denne rammeaftale gælder yderligere ABR 89 (Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand), samt Aftalegrundlag for rådgivningsaftaler med Region Nordjylland, Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen (jf. dokument nr ).

3 2.2. Henvisninger til Rådgiverens almindelige forretnings- og leveringsbetingelser, prislister, fakturabestemmelser, ordrebekræftelser, øvrige standardvilkår eller lignende, kan ikke gøres gældende af Rådgiveren. 3. Definitioner 3.1. Ved "arbejdsdage" forstås mandag til fredag, bortset fra helligdage, 24. og 31. december og 5. juni Ved lokalitet forstås det areal hvor de muligt forurenende aktiviteter har fundet sted. Hvis der omfatter flere ejendomme (adresser), skal disse ejendomme behandles som én lokalitet uden ekstra beregning. En lokalitet omfatter som udgangspunkt den eller de matrikler, som udgør det samlede areal for aktiviteten, også selvom disse arealer ikke nødvendigvis er lokaliseret i JAR. En lokalitet kan godt være omfattet af usammenhængende matrikler. Det kan ligeledes forekomme, at de udleverede adresser/oprettede adresser kan være fejlbehæftede. Rådgiver er ansvarlig for at undersøge, om dette er tilfældet Ved kalenderår forstås perioden fra 1. januar til 31. december Ved aftaleår forstås 12 sammenhængende kalendermåneder i aftaleperioden, hvor 1. aftaleår løber fra aftalens ikrafttræden og 12 måneder frem. 4. Rammeaftalens genstand 4.1. Denne rammeaftale er indgået med henblik på at sikre Regionens behov for løbende og til rette tid at få leveret i alt ca historiske redegørelser årligt. De af rammeaftalen omfattede ydelser samt eventuelle supplerende ydelser skal udføres og afleveres af Rådgiveren i den kvalitet der er beskrevet i SAB Rådgiveren har pligt til at levere til Regionen i det omfang Regionen afgiver bestilling i overensstemmelse med rammeaftalen Rådgiveren må ikke uden Regionens forudgående skriftlige samtykke benytte underleverandører til udførelsen af ydelserne. Ved rammeaftalens indgåelse meddeler Regionen samtykke til anvendelse af følgende underleverandører med angivelse af leveranceområde: Rådgiveren hæfter fuldt ud for sine underleverandørers ydelser på ganske samme måde som for egne ydelser Ved udførelsen af rammeaftalens ydelser skal Rådgiveren anvende de medarbejdere, der er anført i Bemandingsplanen Udskiftning af Rådgiverens medarbejdere kan alene finde sted på grund af medarbejderens personlige forhold, og skal i rimelig tid forinden medarbejderens fratræden meddeles Regionen skriftligt. Såfremt Rådgiveren er nødsaget til at udskifte en medarbejder, må udskiftningen ikke påføre Regionen yderligere omkostninger, og den nye medarbejder skal på forhånd skriftligt godkendes af Regionen, se SAB afsnit

4 4.6. Rådgiveren skal efter Regionens anmodning udskifte en medarbejder, der udfører ydelser for Regionen, såfremt Regionens anmodning er rimeligt begrundet. Tilsvarende gælder med hensyn til Rådgiverens eventuelle underleverandører, eller medarbejdere hos en underleverandør. 5. Rammeaftalens omfang 5.1. Rådgiveren forpligter sig til at opretholde en sådan kapacitet, at Rådgiveren løbende er i stand til at levere de af rammeaftalen omfattede ydelser til Regionen indenfor rimelig tid. Regionen beskriver overordnet tidsplansforløbet for opgaverne i Særlig arbejdsbeskrivelse Rådgiveren er berettiget til, men ikke forpligtet til, at behandle et større antal ejendomme pr. aftaleår end angivet i punkt Rådgiveren tillægges ved rammeaftalen en ikke-eksklusiv ret til at levere de i rammeaftalen fastlagte ydelser til Regionen, idet der ligeledes er indgået aftale med 2 andre rådgivere. Regionen forbeholder sig dog ret til i begrænset omfang samt i særegne tilfælde at lade tilsvarende ydelser udføre med respekt af de til enhver tid gældende udbudsretlige regler. Regionen er således ikke forpligtet til at tildele Rådgiveren et bestemt antal ejendomme under rammeaftalen, og Rådgiveren har ligeledes ikke krav på at få tildelt et bestemt antal ejendomme under rammeaftalen Såfremt der sker væsentlige ændringer i Regionens behov for at aftage ydelser i henhold til nærværende rammeaftale, skal Regionen give skriftlig meddelelse herom til Rådgiveren. Meddelelsen herom skal gives med et sådant varsel, at Rådgiveren har rimelig tid til at ændre kapaciteten. 6. Tildeling og afleveringsfrister 6.1. De 3 valgte rammeaftalerådgivere er rangordnet på følgende måde med nr. 1, som den der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, nr. 2 den der har afgivet det næstmest fordelagtige tilbud og nr. 3, som tredje mest fordelagtige tilbud: [XX] [XX] [XX] Regionen ønsker at sikre forsyningssikkerheden og leveringssikkerheden samt at der til enhver tid vil være tilstrækkeligt højt kompetenceniveau/fremtidssikring af erfaring til løsning af opgaverne på den udbudte opgave. Derfor vil Regionen, når den efterfølgende skal vælge en rådgivningsvirksomhed til en konkret rådgiverydelse, tildele opgaverne til de 3 rammeaftaleleverandører på følgende måde: Fordelingen af opgaver vil ske således, at: det mest fordelagtige tilbud får tildelt flest opgaver det næstmest fordelagtige tilbud får tildelt næst flest opgaver og det tredje mest fordelagtige tilbud får tildelt færrest opgaver Opgaverne vil blive fordelt med udgangspunkt i følgende fordelingsnøgle:

5 Placering efter tilbudsevaluering Andel af tildelte opgaver pr. år Nr % Nr % Nr % Følgende retningslinjer vil desuden gælde: A. Antallet af opgaver, der tildeles, sker i pakker (en arbejdspakke ) deleligt med 15 lokaliteter (15 lokaliteter = 1 pulje). B. En leverandør kan ikke tildeles en ny arbejdspakke, hvis leverandøren i forvejen har 2 uafleverede arbejdspakker Regionen fremsender pr. elektronisk post (mail) de af rammeaftalen omfattede opgaver i arbejdspakker til Rådgiveren i henhold til nærmere fremgangsmåde beskrevet i SAB, afsnit Rådgiveren bekræfter skriftligt modtagelsen af hver arbejdspakke overfor Regionen. Bekræftelsen skal være Regionen i hænde senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen. Ved sin bekræftelse bekræfter Rådgiveren tillige overfor Regionen, at de modtagne puljer kan afleveres indenfor de foreskrevne afleveringsfrister Tildelte opgaver og puljer skal afleveres i henhold til de afleveringsfrister, der fremgår af SAB, afsnit De anførte afleveringsfrister er ufravigelige Rådgiveren fremsender hver måned en opdateret tidsplan. 7. Vederlag 7.1. Alle priser er i danske kroner. I priserne er inkluderet alle ved tilbudsfristens udløb gældende afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf Vederlaget beregnes ved anvendelse af de Tilbudslisten(TBL) anførte priser i Rådgivers tilbud, bilag B. Ved afslutning af en samlet pakke skal Rådgiver altid gøre økonomisk status ved at aflevere et sagsstyrings- / økonomiskema for den samlede opgave, se bilag C app Priserne er faste i hele rammeaftalens løbetid, inkl. eventuelle forlængelser Rådgivers udlæg, f.eks. trykning og indkøb af fotos fra Det kgl. bibliotek viderefaktureres til Regionen uden administrationstillæg. Alle udlæg skal på forhånd godkendes skriftligt at Regionen. Kørsel kan ikke faktureres Hver pakke faktureres samlet. Vederlaget forfalder til betaling når en pakke (15-45 lokaliteter), hvor der er indsamlet historiske oplysninger, er leveret. Der kan ikke ske fakturering af ydelser, der knytter sig til pakker, der ikke er endeligt afleveret Betalingsbetingelserne er: 30 dage fra Rådgivers afsendelse af fyldestgørende faktura og sagsstyrings- og økonomiskema for den samlede arbejdspakke.

6 7.7. Rådgiveren fremsender hver måned en økonomiopgørelse med udspecificering for hver ejendom Fakturaer skal, indtil Regionen måtte oplyse andet, fremsendes som elektronisk faktura til EAN-nr Rådgiverens fakturaer skal som minimum indeholde følgende oplysninger: a. Rådgiverens CVR-nr. og kontonummer b. Reference til det sagsstyrings- og økonomiskema, der er udført for den/de puljer, der afregnes for c. Reference til den arbejdspakke, hvorfra de afregnede puljer stammer, f.eks.: Arbejdspakke nr. 1/2014, d. Navn på Regionens ansvarlige sagsbehandler e. Udspecificering af faktureret beløb f. Kopi af fakturaer for udlæg, som Rådgiveren har foretaget (trykning, fotos fra Det kgl. bibliotek m.v.). Alle fakturaer fra evt. underleverandører skal kontrolleres og betales af Rådgiveren uden administrationsudlæg til Regionen Ved forsinket betaling er Regionen forpligtet til at betale renter i henhold til den til enhver tid gældende rentelov. 8. Levering 8.1. Med hensyn til tidsfrister for levering henvises der til bilag C - Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) med tilhørende appendikser Alle leveringer til Regionen skal være på dansk 9. Samarbejde 9.1. Rådgiveren skal udpege en kontaktperson, til hvem Region Nordjylland altid kan henvende sig i spørgsmål om det generelle samarbejde, andre overordnede emner eller konkrete rådgiverydelser. 10. Mangler Rådgiveren er ansvarlig for fejl og mangler ved de udførte ydelser i henhold til dansk rets almindelige regler Fejl og mangler ved de udførte ydelser foreligger, såfremt Rådgiveren, eller de afleverede opgaver, ikke opfylder de i rammeaftalen fastsatte krav, eller såfremt Rådgiverens rådgivning eller bistand ikke svarer til, hvad Regionen med rette kunne forvente Regionen skal afgive skriftlig reklamation (f.eks. pr. mail) til Rådgiveren inden for rimelig tid efter, at Regionen har konstateret fejl eller mangler. Rådgiveren skal uden ugrundet ophold efter modtagelsen af skriftlig reklamation afhjælpe fejlen eller manglen.

7 10.4. Såfremt Rådgiveren ikke uden ugrundet ophold og senest inden 14 arbejdsdage har draget omsorg for, at leverancen er kontraktmæssig, er Regionen berettiget til et forholdsmæssigt afslag i vederlaget. 11. Forsinkelse Rådgiveren skal give skriftlig og begrundet meddelelse til Regionen, straks når Rådgiveren må forudse, at der vil indtræde risiko for forsinkelse i henhold til den aftalte tidsplan, eller såfremt rammeaftalen i øvrigt ikke bliver korrekt opfyldt Hvis Regionens forhold medfører en væsentlig udskydelse af det aftalte afleveringstidspunkt, er Rådgiveren berettiget til at hæve den pågældende leverance. Regionen skal i så tilfælde kompensere Rådgiveren det dokumenterede tab i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om erstatning Overskrides en aftalt leveringsfrist med mere end 30 Arbejdsdage, er Regionen berettiget til at hæve leverancen 12. Misligholdelse i øvrigt Misligholder en part væsentligt sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til at ophæve rammeaftalen i sin helhed Som væsentlig misligholdelse fra Rådgiverens side anses blandt andet, men ikke udelukkende, følgende forhold: a. Såfremt Rådgiveren gentagne gange afleverer materiale, der er behæftet med fejl eller mangler, b. Såfremt Rådgiveren gentagne gange misligholder sine forpligtelser på grund af forsinkelse, c. Såfremt Rådgiveren ikke tegner eller opretholder rådgiveransvarsforsikring, jf. nedenfor under punkt 14.2, d. Såfremt Rådgiveren går konkurs, standser sine betalinger, åbner forhandlinger om akkord, eller såfremt Rådgiverens formueforhold i øvrigt viser sig at være af en sådan art, at Rådgiveren må antages ikke at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til denne rammeaftale, eller e. Såfremt der sker væsentlige ændringer i Rådgiverens organisation i forhold til oplysningerne i Bemandingsplanen, og det af Regionen, ud fra en saglig vurdering, må antages, at disse ændringer bevirker, at Rådgiveren ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til denne rammeaftale Ophævelse af rammeaftalen medfører ingen indskrænkninger i Rådgiverens forpligtelser vedrørende tidligere afleverede leverancer i henhold til rammeaftalen Såfremt Rådgiveren går konkurs, standser sine betalinger, åbner forhandlinger om akkord, eller Rådgiverens formue forhold i øvrigt viser sig at være sådan, at Rådgiveren må antages ikke at kunne opfylde en leverance, kan Regionen hæve leverancen. Det samme gælder, såfremt Rådgiveren ophører med den virksomhed, som leverancen vedrører, eller

8 der indtræder andre omstændigheder, der bringer leverancens rette opfyldelse i alvorlig fare Hvis Regionens forhold medfører en væsentlig udskydelse af det aftalte leveringstidspunkt, er Rådgiveren berettiget til at hæve den pågældende leverance. Regionen skal i så tilfælde kompensere Rådgiveren det dokumenterede tab i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om erstatning. 13. Rettigheder Regionen erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til alle rådgiverydelser under nærværende rammeaftale. 14. Erstatningsansvar og rådgiveransvarsforsikring Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler samt jf. ABR 89. Rådgiverens ansvar ophører 5 år efter afslutningen af den rådgivningsopgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører. Parternes erstatningsansvar er ikke begrænset af tegnede ansvarsforsikringers forsikringssummer eller dækningsomfang. Dog gøres opmærksom på, at hver parts ansvar begrænset til DKK 10 mio. pr. pakke. Ingen af Parterne hæfter overfor den anden Part for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab Rådgiveren er forpligtet til i hele rammeaftalens løbetid at opretholde sædvanlig rådgiveransvarsforsikring, der dækker Rådgiverens ansvar ved udførelse af ydelser efter denne rammeaftale Rådgiveren er til enhver tid forpligtet til at underrette Regionen, såfremt der sker ændringer i de vedlagte forsikringsvilkår eller i forsikringssummen. Rådgiveren er på forespørgsel fra Regionen til enhver tid forpligtet til at dokumentere, at rådgiveransvarsforsikringen er tegnet og er i kraft samt at der er fornøden forsikringssum til dækning af ansvarsskader Rådgiverens produktansvar følger dansk rets almindelige regler. 15. Force majeure Hverken Rådgiveren eller Regionen skal i forhold til leverancer efter denne rammeaftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol og som dermed skyldes ekstraordinære omstændigheder, som parten ikke har kunnet afbøde og som parten ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker og lockouts Strejke eller lockouts betragtes alene som force majeure, såfremt den pågældende strejke eller lockout er iværksat af en landsdækkende faglig organisation af arbejdstagere/arbejdsgivere og alene såfremt strejken/lockouten skyldes afbrudte forhandlinger mellem landsdækkende faglige organisationer på både arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Øvrige betingelser herunder kravet om opfyldelsesumulighed skal tillige være til stede.

9 15.3. Såfremt en aftalepart vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden aftalespart uden ugrundet ophold, efter at force majeure-situationen er indtrådt Betalinger knyttet til leverancer, der forsinkes eller ikke leveres på grund af force majeure, udskydes eller bortfalder tilsvarende. 16. Tavshedspligt Rådgiveren og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Regionens eller andres forhold, herunder oplysninger relateret til borgere eller virksomheder, som de bliver bekendt med i forbindelse med opfyldelsen af denne rammeaftale. For alle underleverandører og andre, der bistår Rådgiveren, gælder tilsvarende forpligtelse Tavshedspligten omfatter ikke offentligt tilgængelig information samt information, som Rådgiveren får overgivet fra tredjemand, som er i retmæssig besiddelse deraf, og som ikke er undergivet nogen fortrolighedsforpligtelse Udstrækningen og indholdet af Regionens tavshedspligt beror på de til enhver tid gældende offentligretlige regler. 17. Overdragelse Rådgiveren kan ikke uden Regionens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne rammeaftale til tredjemand. 18. Konflikter Nærværende aftale er undergivet dansk ret Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende aftale, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på løsning af tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på et højere plan i parternes organisationer Hvis ovennævnte ikke fører til nogen løsning, skal parterne søge at opnå enighed om i fællesskab at udpege en uafhængig og sagkyndig mediator, der kan mægle og komme med ikke-bindende forslag til tvistens løsning. Udgifterne til mediator deles ligeligt mellem parterne Når mediationsproces har været forsøgt uden opnåelse af enighed mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved domstolene. 19. Opsigelse Foruden misligholdelsesbeføjelserne, jf. punkt 11, er Regionen berettiget til skriftligt at opsige rammeaftalen med den enkelte rådgiver med 14 dages varsel, såfremt rådgiveren gentagne gange leverer fejl- eller mangelbehæftet leverancer, herunder ikke lever op til den aftalte kvalitet, eller gentagne gange er forsinket i tid på sine leverancer.

10 19.2. Opsigelse efter nærværende bestemmelse har den virkning, at Rådgiveren ikke længere kan anses for rammeaftalerådgiver og dermed ikke tildeles yderligere opgaver i henhold til rammeaftalen i dennes resterende løbetid. Opsiger Regionen således rammeaftalen efter denne bestemmelse overfor Rådgiver nr. 1, rykker Rådgiver nr. 2 op på dennes plads og så fremdeles. 20. Ikrafttræden, aftaleperiode og ophør Rammeaftalen træder i kraft, når aftalen er underskrevet af begge parter med opstart 1. april Aftaleperioden løber i 24 måneder fra opstartstidspunktet. Det bemærkes, at der kan trækkes på rammeaftalen indtil udløbet af den 24 måneders periode, men leverancer kan dog godt leveres efterfølgende, når blot leveranceaftale herom er indgået i aftaleperioden. Rammeaftalen er i aftaleperioden, herunder i eventuelle optionsperioder, jf. nedenfor i punkt 20.2, uopsigelig fra Rådgiverens side Regionen kan ensidigt vælge at forlænge rammeaftalen i 2 gange 12 måneder på uændrede vilkår (2 optionsperioder). Meddelelser om forlængelse af rammeaftalen skal ske skriftligt til Rådgiveren senest 45 dage før udløbet af den gældende aftaleperiode. 21. Underskrifter Nærværende rammeaftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf et eksemplar udleveres til Regionen og et eksemplar udleveres til Rådgiveren. For Regionen For Rådgiveren Aalborg, den, den

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 Vedrørende indkøb og implementering af indkøbsanalyseløsning mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 DK-8000

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

har dags dato indgået aftale om rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af ovennævnte sag.

har dags dato indgået aftale om rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af ovennævnte sag. Aftale om teknisk rådgivning og bistand ved indsamling af historiske oplysninger om ca. 945 adresser i Sønderjylland til brug for V1-kortlægning i Region Syddanmark 1 Aftalens parter Undertegnede: Region

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015]

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] Vedrørende indkøb af pipetteringsrobot med tilhørende serviceaftale mellem Institut for Retsmedicin, Afdeling

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse]

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse] Kontrakt Leverancesystemet Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 Vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren) [1] Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket Notat Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Tlf 99 55 11 11 Fax 76 22 19 62 Kontraktnr.: www.dongenergy.dk CVR-nr. 18 93

Læs mere

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale 09.01 mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S CVR-nr. 17 47 24 37 Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Kontrakt. Rackinstallation KUBE 2 Mellem Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR]

Kontrakt. Rackinstallation KUBE 2 Mellem Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] Kontrakt Rackinstallation KUBE 2 Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren)

Læs mere

Vejledning til trykkeriaftalen

Vejledning til trykkeriaftalen Vejledning til trykkeriaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet med

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren]

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren] AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING mellem Fonden Femern Belt Development og [Leverandøren] INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse... 3 1 Aftalens definitioner og formål... 4 2 Grundlæggende

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Aftale om køb af specialrådgivning

Aftale om køb af specialrådgivning Aftale om køb af specialrådgivning Denne aftale omfatter køb af specialrådgivning på syns- og hjælpemiddelområdet. Der er mellem Århus Kommune Hjælpemiddelcentralen Århus og Center for Syn og Kommunikation

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

AFTALE OM LEASING AF EL-BILER (SOF)

AFTALE OM LEASING AF EL-BILER (SOF) BILAG 3 26.10.2012 Teknik- og Miljøforvaltningen AFTALE OM LEASING AF EL-BILER (SOF) dd.mm.2012 Sagsnr.: Dok. nr.: SE nr. Socialforvaltningen: 12461925 EAN nr.: 5798009684097 2(5) 1. Parterne Mellem Københavns

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere