Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 45

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Botilbud Flintholm Flintholmvej Nordborg Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) 18 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 20 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Karina Jakobsen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn 6. Side 2 af 45

3 *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tidligere fremsendt materiale, som stadig vurderes gældende. Indberetning af magtanvendelse. Generelle observationer under rundvisning. Interview med leder og to medarbejdere, en fra hver afdeling. Borger blev adspurgt om hun ønskede at snakke med tilsynet, hvilket hun takkede nej til. Ledelse Medarbejdere 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg : Flintholmvej 004, 6430 Nordborg (Uanmeldt) Side 3 af 45

4 Tilsynskonsulenter Karina Jakobsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Socialtilsynet har ved det uanmeldte tilsynsbesøg d. 3. marts 2016 haft fokus på følgende temaer: Tema 3: Målgruppe, metode og resultater Tema 5: Kompetencer Tema 7: Fysiske rammer Tekst under disse tre temaer - herunder kriterier og indikatorer - er bearbejdet på baggrund af tilsynsbesøg d. 3. marts Hvad angår: Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Tema 2: Selvstændighed og relationer Tema 4: Organisation og ledelse Tema 6: Økonomi - er indholdet i temaer, kriterier og indikatorer overført fra seneste tilsynsrapport på baggrund af tilsynsbesøg 2. juli 2015, da tilsynet d. 3. marts 2016 ikke har givet anledning til ændringer vedrørende disse temaer. Side 4 af 45

5 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 5 af 45

6 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt på, at inkludere borgerne i samfundslivet i det omfang og på et niveau borgerne i tilbuddet kan honorere. Tilbuddet støtter på relevant vis op omkring borgernes uddannelse, beskæftigelse og aktivitetstilbud og er en kompetent og aktiv samarbejdspartner når der opstilles mål omkring dette og er altid en del af opfølgning på samme. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet supplerer med tilbud i hverdagen, til de borgere der grundet funktionsniveau eller alder ikke ønsker eller profiterer af, at være en del af et beskæftigelses eller aktivitetstilbud, hvilket understøtter borgernes udvikling. Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har Side 6 af 45

7 været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til borgernes beskæftigelse. Der ses et tæt samarbejde med beskæftigelses og aktivitetsdelen, hvor der afholdes opfølgningsmøder mellem borgere, beskæftigelses og aktivitetsdelen, botilbuddet, myndighedssagsbehandler og i det omfang borgerne ønsker det også pårørende. På disse møder følges der op på de opstillede mål. Der ses et uformelt overlap mellem botilbuddet og beskæftigelsesdelen i hverdagen, hvor der er mulighed for at imødekomme eventuelle frustrationer hos den enkelte borger i løbet af dagen. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet sørger for at tilbyde forskellige tilbud i stedet for de borgere der i en periode ikke ønsker at være en del af et beskæftigelses- eller aktivitetstilbud, så hverdagen for disse borgere bliver indholdsrig. Det konstateres desuden at tilbuddet udarbejder, i samarbejde med borgerne, en aktivitetsplan på tilbuddet, med udgangspunkt i hvad der er af ønsker, samt hvad der kunne være spændende og udviklende for borgerne. Side 7 af 45

8 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 2 (i lav grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator bedømmes i lav grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere oplyser under interview, at der opstilles mål i forhold til borgenes beskæftigelse, men det er beskæftigelses eller aktivitetstilbuddet der opstiller disse mål. Det oplyses dog, at tilbuddet er en aktiv samarbejdspartner i den proces. Det er planen fremadrettet at der skal afholdes fælles handlemøder. Borgerne inddrages i opstilling af disse mål, og der tages altid udgangspunkt i bestillingen fra myndighedsafdelingen. Der dokumenteres løbende og afholdes statusmøder. Der er udarbejdet funktionsudredning på de fleste af borgerne i tilbuddet. Der er desuden lagt vægt på, at medarbejderne oplyser under interview, at hvis der opstår problemer med en borger i forhold til beskæftigelses- eller aktivitetstilbuddene, så intensiveres samarbejdes omkring den enkelte borger i en periode. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og 4 (i høj grad Medarbejderne oplyser desuden, at de følger borgerne på værkstedet om morgenen og personalet derfra følger borgerne retur ved fyraften og ved begge lejligheder er der ofte tid til kort overlap, hvis der er behov for det. Indikator bedømmes i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen under interview oplyser at størstedelen af borgere på tilbuddet er i et beskæftigelses- eller aktivitetstilbud. En borger er på pension og en anden magter ikke at være i et beskæftigelses- eller aktivitetstilbud. Side 8 af 45

9 samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Det oplyses, at der sørges for at der pædagogisk arbejdes med borgerne, trods det at man ikke er af sted i beskæftigelses-eller aktivitetstilbud. Så motiverer personalet eksempelvis borgeren til at stå op og spise morgenmad sammen med de andre borgere på tilbuddet for at holde dagsrytmen. Der sættes andre tilbud i stedet på tilbuddet, for de borgere der ikke er af sted, eksempelvis pasning af fisk i bassinet eller pasning af drivhuset. Dette understøtter borgerne i at have en meningsfuld og indholdsrig dag. Denne ordning har bevirket, at en af de borgere der ikke er af sted i beskæftigelse eller aktivitetstilbud, er blevet mere social i forhold til de ting der sker i huset og også ønsker at deltage i andre ting uden for tilbuddet, hvilket ikke var aktuelt før. Der opleves ikke de samme konflikter, som tidligere, efter pågældende borger var i beskæftigelse uden for tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgerne i at indgå i sociale relationer og at der opstilles indsatsmål med fokus på selvstændighed og sociale relationer. Borgerne har grundet deres funktionsniveau begrænsede af muligheder, for at indgå i sociale relationer og selvstændige aktiviteter i lokalsamfundet på egen hånd, hvilket tilbuddet kompensere for, ved at støtte borgerne i at deltage i de tilbud der er tilrettelagt for målgruppen. Tilbuddet tilbyder aktiviteter i huset, som er med til at understøtte udvikling af borgernes selvstændighed og Side 9 af 45

10 sociale relationer, samt der afholdes beboermøde med støtte af personalet. Socialtilsynet vurderer desuden, at der er et konstruktivt og tæt samarbejde med pårørende, bl.a. i form af at tilbuddet har et aktivt pårørenderåd. Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgerne i at indgå i sociale relationer, samt der opstilles indsatsmål med fokus på borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Borgerne har grundet deres funktionsniveau begrænsede muligheder, for at indgå i sociale relationer og selvstændige aktiviteter i lokalsamfundet. Dette kompenserer tilbuddet for, ved at støtte borgerne i at deltage i eksempelvis festivaler, og diskotek, der er specielt tilrettelagt for tilbuddets målgruppe. Tilsynet konstaterer, at tilbuddet tilbyder forskellige aktiviteter i huset, hvilket på fineste vis understøtter og er medvirkende til at styrke borgernes sociale kompetencer. Tilsynet konstaterer desuden, at der afholdes beboermøder, hvor borgerne er i centrum og oplever at de er er del af et fælleskab. Socialtilsynet vurderer desuden, at der er et konstruktivt og tæt samarbejde med pårørende, bl.a. i form af et aktivt pårørenderåd. Side 10 af 45

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 5 (i meget høj grad Indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere oplyser under interview, at der opstilles mål i borgernes indsatsplaner omhandlende sociale kompetencer og selvstændighed. Disse mål laves i samarbejde med den enkelte borger. Der følges løbende op på de opstillede mål og der dokumenteres i journalsystem CSC. Ledelsen oplyser, at størstedelen af borgerne ikke har problemer med at give udtryk for hvad de gerne vil og ikke mindst hvad de ikke vil. Men mange mangler stadig empati og sociale kompetencer. Der er i bedømmelsen desuden lagt vægt på, at der en gang om ugen afholdes et beboermøde på hver afdeling, hvor det er borgerne der sætter hele dagsordnen. Det er en borger fra hver gruppe der er formand og som byder velkommen til mødet. I dagsordnen kan der eksempelvis være punkter der omhandler: Nyt personale, dagsrytmer eller hvilke aktiviteter man godt kunne tænke sig. Borgerne kan selv komme med punkter også på selve mødet. Der er medarbejdere til stede ved mødet, som tager referat og ved samme lejlighed benytter muligheden for at få et indblik i hvilke aktiviteter der kunne være interessante for borgerne generelt. Det er frivilligt om borgerne vil deltage i disse beboer møder, men stort set alle deltager. Mødestrukturen er fastsat til 15. min, da det er erfaringen at borgerne ikke kan holde fokus i længere tid. På mødet får man en sodavand, da det jo er noget man gør til møder, hvilket tilsynet fik påpeget af de borgere der deltog i borgerinterview. Det kunne ønskes at der havde været tilbudt en sodavand, da det jo var at betragte som en slags møde. Side 11 af 45

12 Denne udtalelse og forventning, understøttede tilsynets vurdering af, at borgerne har store forventninger til beboermødet og tager det alvorligt. På disse beboermøder, giver personalet også generel information omkring hvad der sker lokalt, der er stor fokus på kaffe og hygge. Medarbejdere og borgere oplyser under interview, at der desuden er fokus på leg, spiller spil, stole gymnastik efter beboermødet. Hver beboer har indkøbt et spil, som kan bruges ved møderne. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at dette er med til at understøtte borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der er desuden lagt vægt på, at medarbejderne oplyser at det ikke er alle borgere der er lige gode til selv at ytre hvad de ønsker, men så arbejder man i de små valg og støtter op og guider omkring dette. Eksempelvis, hvilket tøj man gerne vil have på. Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 3 (i middel grad Der er desuden lagt vægt på, at det er borgerne selv der bestemmer menuen på tilbuddet. Der er tre borgere der ønsker mad for en periode, og det noteres hvem der ønsker hvad, når maden så bliver præsenteret er det tydeligt for de andre borgere hvem der har ønsket netop denne menu. Indikator bedømmes i middel grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at ledelsen oplyser under interview, at det er begrænset hvor meget borgerne indgår i sociale relationer i det omgivende samfund, grundet deres funktionsniveau. Der gøres brug af den lokale frisør, der gås ture i området omkring tilbuddet, hvilket bevirker, at borgerne er kendt i lokalområdet. Der er en del af borgeren på tilbuddet der deltager i den årlige Nordborg festival, men det er i ledsagelse af personalet og ikke noget borgerne gør på egen hånd. Dette understøttes af medarbejderne under interview, da de oplyser at ledelsen altid er meget lydhør for, hvis der er noget borgerne gerne vil deltage i også selv om det skulle kræve lidt flere personale ressourcer. Side 12 af 45

13 Det oplyses på tilbuddets hjemme side, at "Vi hjælper borgerne med at indgå i sociale relationer både på og udenfor Flintholm". hvilket også er det indtryk tilsynet får på tilsynsdagen. Ledelsen oplyser, at der sidste år, blev afholdt Flintholm festival, hvor borgerne fra Flintholm inviterer borgerne fra Bosager til festival, og ved den lejlighed var der lidt kontakt til naboer. Der har været episoder som ikke har været befordrende for samarbejdet med naboerne, eksempelvis hvor en borger er gået på besøg uden at være inviteret. Tilbuddet bliver kontaktet af naboerne, hvis en borger er gået og der er nogle der genkender vedkommende og ved at vedkommende bor på tilbuddet. Det oplyses under interview, at det ofte er Sønderborg man benytter, når der skal handles, da udvalget er en del større end det er i lokalområdet. Der er desuden lagt vægt på, at både medarbejdere og borgere oplyser under interview, at der en dag om måneden er et arrangement på et diskotek i Sønderborg, hvor kommunens udviklingshæmmede borgere inviteres. Her er der mulighed for at møde ligesindede. Medarbejderne oplyser, at tilbuddet har mulighed for at tage af sted til dette arrangement, med de mest selvhjulpne, dels fordi det er det der er muligt, og samtidig får de borgere muligheden for ikke at skulle tage hensyn til de andre. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og 4 (i høj grad Der er desuden lagt vægt på, at tilbuddet afholder musik aften hver torsdag, hvor alle borgere på tilbuddet har mulighed for at deltage og alle der ønsker det, får udleveret et instrument og spiller med. Dette er medvirkende til at styrke fællesskabet for de borgere der bor på tilbuddet. Indikator bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder og medarbejdere oplyser under interview, at borgerne har den kontakt med deres pårørende de selv ønsker. Nogle har mere kontakt end andre og enkelte Side 13 af 45

14 netværk i dagligdagen er ældre borgere, hvor der ikke er mange pårørende tilbage. Der afholdes julearrangement og en sommer fest, hvor de pårørende er inviteret. Der er god tilslutning til disse arrangementer. Borgerne oplyser endvidere under interview, at de har besøg af deres familier og venner, samt at de selv besøger familie og venner i det omfang det er muligt. Det er desuden muligt for pårørende at spise med på tilbuddet, men det benyttes næsten aldrig. Der er desuden lagt vægt på, at tilbuddet har et pårørenderåd, som er fælles med et andet tilbud i kommunen under samme ledelse. Der er desuden lagt vægt på, at pårørende oplyser under interview, at de så ofte det er muligt besøger deres pårørende på tilbuddet og de føler sig altid velkommen på tilbuddet. De borgere der ikke har pårørende, har besøgsvenner, som ofte er tidligere medarbejdere på tilbuddet. Der gives et eksempel på to borgere, der stort set havde mistet kontakten til deres pårørende, men ved en målrettet indsats er det lykkes at genopbygge denne kontakt igen. Det er et mål der sættes i samarbejde med borgeren i indsatsplanen. Medarbejderne giver under interview et eksempel på, at der er mulighed for at planlægge ekstra besøg, hvor en pædagog er med borgeren i en dag eller to, hvis pårørende bor længere væk, alt efter hvad borgeren kan magte. Der gives også eksempler på, at der har været en pædagog med på besøg i starten, men efterhånden som borgeren og de pårørende blev trygge ved det, klarede borgeren selv at tage på besøg uden personale. Side 14 af 45

15 Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,7 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppe, og at de metoder, faglige tilgange og indsatser tilbuddet anvender er i overensstemmelse med borgernes behov. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har et klart formål med indsatsen og at de anvendte metoder, medvirker til borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgeren. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet involverer borgerne i de mål der udarbejdes for borgeren, samt at der altid tages udgangspunkt i bestillingen. Tilbuddet dokumenterer og evaluerer de mål der sættes i samarbejde med borgerne. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er meget opmærksom på borgernes trivsel, samt understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. Borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser og tilbuddet sikrer ledsagelse efter behov. Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at de fysiske aktiviteter tilbuddet tilbyder, understøtter borgernes trivsel og sundhed. Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er fokus på forebyggelse af magtanvendelse og overgreb i Side 15 af 45

16 tilbuddet. Det er desuden socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i forbindelse med ansættelse af nye medarbejder sikrer, at den ansatte introduceres for diverse procedurer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, og at de metoder, faglige tilgange og indsatser tilbuddet anvender er i overensstemmelse med borgernes behov. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet inddrager borgerne i målsætningsprocessen. I de tilfælde hvor det giver mening inddrages de pårørende, efter aftale med den enkelte borger. Der tages altid udgangsmål i bestillingen fra myndighedsafdelingen, hvorfra man vælger de tilgange og metoder der passer til den enkelte borger. Socialtilsynet konstaterer, at indsatsmål, faglige tilgange og metoder dokumenteres og der finder løbende opfølgning sted. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet kan dokumentere positive resultater for deres indsats i arbejdet med borgerne. Side 16 af 45

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad Indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at målgruppen beskrives som udviklingshæmmede borgere, enkelte med psykiatriske overbygninger og flere af borgerne har begyndende demens og det oplyses af ledelsen, at der forventes at tilbuddet får flere demente borgere i fremtiden. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug 5 (i meget høj grad Der oplyses, af både ledelse og medarbejdere, at man arbejder ud fra en anerkendende tilgang, har fokus på struktur og genkendelighed og ikke mindst på kommunikation. Kommunikation understøttes ofte af tegn til tale. I bedømmelsen er der desuden lagt vægt på, at såvel ledelse som medarbejdere oplyser, at der i det daglige arbejde er fokus på, at skabe forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen. Der er endvidere lagt vægt på, at medarbejderne udtaler at de har fokus på at benytte kommunikationshjælpemidler og at der gøres brug af visuelle kommunikationsredskaber, der specifikt er målrettet den enkelte borger. Størstedelen af medarbejdere har gennemgået MERK, som omhandler anerkendende og systemisk tilgang i praksis. Ved at fremme anerkendelse, fælles sprog og refleksion, øger man sandsynligheden for at borgerne får størst muligt selvstændighed, integritet og mulighed for at leve et liv på egne præmisser. Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at alt dokumentation vedrørende borgerne og det daglige arbejde beskrives i journal systemet CSC. Side 17 af 45

18 for egen læring og forbedring af indsatsen Der er udarbejdet en funktionsudredning, samt en 141 plan fra myndighedsafdelingen, og i den er der opstillet 3-5 mål. Ud fra denne bestilling, udarbejder medarbejderne i samarbejde med borgeren en pædagogisk indsatsplan, hvori der er beskrevet specifikke indsatsmål. Disse mål dokumenterer man løbende i CSC og der evalueres hver 3. måned. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad Der afholdes statusmøder en gang om året med de pårørende. Der evalueres løbende på indsatsmålene i teams eller på personalemøder. Der er desuden lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at de oplever at samarbejdet på tværs af afdelingerne er godt og at der gøres brug af hinandens kompetencer på tværs og tager læring af dette. Indikator bedømmes i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser at der altid tages udgangspunkt i myndighedsafdelingens bestilling i forhold til de indsatsmål der opstilles og at det er bl.a. med udgangspunkt i de mål, man måler på, i forbindelse med status møder. I forhold til statusmøder, kan der fremvises flere positive resultater. Indikator 03.d: Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for 5 (i meget høj grad Der er desuden lagt vægt på, at medarbejderne oplyser at det er deres indtryk, at de visiterende kommuner er godt tilfredse med de resultater der opnås omkring den enkelte borger. Indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører, de socialfaglige rådgivere i kommunen, sygeplejerske, psykiater og andre der kunne være relevante for Side 18 af 45

19 borgerne opnås. den enkelte borger. Leder giver et eksempel på, at f.eks. kommunens demens konsulent benyttes kontinuerligt. Der er også et tæt samarbejde med hjælpemiddelcentralen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er stor fokus på at understøtte borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv i hverdagen. Det ses, at borgerne altid høres i alle situationer hvor det er muligt og der er lagt vægt på, at der er stort fokus på, at alle borgere er aktivt deltagende i hverdagen, for at sikre at den enkelte bliver hørt, respekteret og anerkendt. På det kollektive niveau, er der et beboermøde, hvor alle borgere opfordres til at deltage og herigennem komme med ønsker for eksempelvis aktiviteter og madplan. Socialtilsynet konstaterer, at der er et tæt samarbejde med værger, forældre og pårørenderåd, bl.a. for at sikre at de borgere der har sværere ved at udtrykke sig, også får hjælp til at have medindflydelse i hverdagen, af andre end kun medarbejderne på tilbuddet. Side 19 af 45

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at såvel ledelse som medarbejdere oplyser at tilbuddet har stort fokus på, at skabe individuelle rammer, så den enkelte borger får mest muligt indflydelse på egen hverdag. Medarbejderne oplyser, at der altid tages udgangspunkt i den enkelte beboers færdigheder og derudfra, giver personalet støtte og vejledning til at beholde/opnå en større selvstændighed for den enkelte, og derved sikrer man at den enkelte borger høres og respekteres. Der arbejdes med og er fokus på hverdagsrehabilitering. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Tilsynet observerer under rundvisning, at personalet udviser stor respekt for den enkelte borger og anerkender at borgerne skal have tid og plads til at håndtere at tilsynet kommer på uanmeldt besøg. Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der arbejdes med hverdagsrehabilitering, hvilket betyder at borgerne skal være aktivt deltagende i egen hverdag, i det omfang de magter dette. Borgerne bestemmer selv hvad de vil i hverdagen, og der arbejdes målrettet med de indsatsmål der er sat op i samarbejde med den enkelte borger. Der er stor respekt omkring hvis en borger siger fra og i en periode har brug for noget andet. Så finder man i samarbejde med borgeren ud af, hvad der skal fyldes i hverdagen. Borgerne har mulighed for at tage del i de ting der interesserer dem. Et eksempel kunne være, at har man interesse i at passe drivhuset, er der fin mulighed for det. Side 20 af 45

21 Der er desuden lagt vægt på, at der afholdes beboermøder, hvor borgerne inddrages i planlægning af hverdagen på tilbuddet. Dette er specielt i forhold til planlægning af aktiviteter og hvad der skal sættes på menuen. En borger bliver adspurgt om hun ønsker at snakke med tilsynet, men melder klart fra, hvilket accepteres. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet sikrer, at borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser, samt ledsagelse til sygehuse, tandlæger og andet. Det ses endvidere, at der er fokus på forskellige fysiske aktiviteter, der er tilpasset borgernes funktionsniveau, samt at der er mulighed for at der kan tages specielle hensyn i forhold til borgernes kost. Side 21 af 45

22 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad Indikator bedømmes i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejdere oplyser, at det er deres helt klare opfattelse at borgerne trives. Ved tidligere tilsyn oplyste medarbejderne, at der er mange af borgerne der ikke har et verbalt sprog, men man tolker som medarbejder på den reaktion den enkelte borger har og anerkender alle følelser. Der opleves en stor ydmyghed over for borgerne fra personalets side. Der er desuden lagt vægt på, at medarbejderne oplyste, at trivsel hos den enkelte borger, bl.a. kan måles på mindre selvskadende adfærd, eller i et tilfælde hvor en borger er faldet helt til ro i hverdagen og er begyndt at deltage i busture, på beboermøde og andre ting, som vedkommende ikke tidligere magtede. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad Dette vurderes stadig gældende. Indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser at alle borgere har adgang til relevante sundhedsydelser, og der lægges vægt på at personalet altid er behjælpelig med at tage kontakt til læge, tandlæge og lign. da borgerne ofte har behov for støtte til dette. Ledelsen udtaler desuden, at der er ansat medarbejdere som er SSA, hvilket har medvirket til at medarbejderne har fået et skærpet fokus, på netop borgernes mentale og fysiske sundhed. Der er desuden lagt vægt på, at medarbejderne oplyser at der er et godt samarbejde med eksterne Side 22 af 45

23 samarbejdspartnere i forhold til relevante sundhedsydelser. Dette er eksempelvis ergoterapeuter, fysioterapeuter, speciallæger, tandlæger og almen praktiserende læger og sygehuse. Der er desuden et godt og konstruktivt samarbejde med Oligofreni teamet. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad Der er desuden lagt vægt på, at ledelse såvel som medarbejder kan berette om et længerevarende indlæggelses forløb for en borger, hvor tilbuddet stillede op med medarbejdere under borgerens indlæggelse. Medarbejderne oplyser, at det var en hård periode at komme gennem, såvel for borgeren som for medarbejderne, men at der hele vejen igennem forløbet har været et godt samarbejde med sygehuset. Indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere udtaler at det ofte er en del af indsatsmålene, netop at have fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed. Det ses desuden fra tilbuddets hjemmeside, at Flintholm har fokus på motion og fysisk aktivitet. Dette bl.a. ved at haven er indrettet så man både kan sidde og nyde solen men også være fysisk aktiv. Der spilles forskellige boldspil og badebassinet er fremme det meste af sommeren. Der tilbydes gåture i nærmiljøet flere gange i ugen og en gang om måneden tilbydes en rigtig lang gåtur, (4-8 km) i varieret terræn og i et forholdsvis højt tempo. Indenfor er der bordfodbold og bordtennis. Nogle beboere benytter løbebånd og motionscykel, og der er sat et løbebånd op i fællesstuen, hvilket ledelsen påpeger under interview, at flere og flere borgere er begyndt at benytte. Der tilbydes musikaktiviteter, en gang om ugen, hvor der er fokus på sang, rytme og bevægelse Der tilbydes massage og spabad Derudover er det en del af Flintholms pædagogiske målsætning at gøre den enkelte beboer så aktivt deltagende i egen hverdag som muligt. Dette bevirker at beboerne, i det omfang de magter det, er Side 23 af 45

24 aktivt deltagende i forhold til oprydning, rengøring, pasning af drivhus mm. Der er i bedømmelsen desuden lagt vægt på, at det fremgår af tilbuddets hjemmeside, at tilbuddet har eget storkøkken. Køkkenpersonalet fremstiller ernæringsrigtig og varieret kost, med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. Der er mulighed for fremstilling af specialkost og udarbejdelse af individuelle kostplaner. Maden tilberedes/opvarmes i de enkelte grupper for at give borgerne en fornemmelse af dagens rytme, og en sansemæssig oplevelse i forbindelse med tilberedningen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at forebygge og håndtere magtanvendelser. Der er foretaget risikovurderinger, hvori det indgår hvilke tegn hos den enkelte borger der kan føre til udafreagerende adfærd. Socialtilsynet konstaterer, at der forefindes procedurer på området og alle medarbejdere er bekendt med disse. Det er Socialtilsynets vurdering, at der er procedurer i forhold til introduktion af nye medarbejdere i forhold til magtbekendtgørelsen, samt introduktion til procedure i forhold til overgreb. Side 24 af 45

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad Indikator bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det oplyses, at der er udarbejdet procedure omkring magtanvendelser og at alle medarbejdere er bekendt med denne procedure. Der er desuden lagt til grund for bedømmelsen, at tilbuddet har lavet risikovurderinger på borgerne, hvilket medarbejderne oplyser fungerer rigtig godt. Denne analyse, vil være med til at minimere risikoen for at der vil forekomme magtanvendelser. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad Der ses en magtanvendelse registreret på tilbuddet det seneste år og ud fra det fremsendte, ses det at tilbuddets ledelse forholder sig til hændelsen på relevant vis. Indikator bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det oplyses, at der er udarbejdet faste procedure for indberetning og opfølgning i forbindelse med magtanvendelse. Tilbuddet har stort fokus på, hvordan den pædagogiske tilgang hele tiden kan optimeres i forhold til at undgå magtanvendelser. Dette via daglig dokumentation i CSC og udarbejdelse af risikovurdering på borgerne. Det oplyses af medarbejderne, at det er afgørende at der er en dagsstruktur og en tilgang til borgerne der understøtter at magtanvendelser kan undgås. Medarbejderne oplyser, at den anerkendende tilgang er altafgørende og at det er nødvendigt hele tiden at have fokus på dette på teammøder og personalemøder, for hele tiden at tage læring af og optimere indsatsen i det daglige. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 25 af 45

26 Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, at der i tilbuddet er fokus på at forebygge overgreb. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har gjort sig relevante refleksioner i forhold til at forebygge overgreb, og der handles på disse. Som eksempel arbejdes der pædagogisk med at justere forskellige handlemuligheder for enkelte borgere, så muligheden for at uhensigtsmæssige situationer opstår. Socialtilsynet konstaterer, at der arbejdes med modellen "rød/gul/grøn", som vurderes at være et hensigtsmæssigt materiale i forhold til, at medarbejderne hurtigt kan skabe sig et overblik, samt vide hvilke tilgange og metoder der kan være med til at nedbringe risikoen for at en borger reagerer uhensigtsmæssigt. Side 26 af 45

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 5 (i meget høj grad Indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at der er stor fokus på den pædagogiske tilgang til den enkelte borger, også i forhold til at understøtte at der ikke forekommer overgreb. Det handler om at hverdagen indrettes for den enkelte borger, så man forebygger hele tiden. Forståelsen for den enkelte borger, gør at det støtter personalet i at justere i strukturen, så der mindst muligt skabes uhensigtsmæssige situationer. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 5 (i meget høj grad Medarbejderne oplyser desuden, at der løbende rettes til i den pædagogiske tilgang og metoder, for at imødekomme risikoen for overgreb. I forhold til registrering af vold mod personale, oplyser ledelsen, at der tilbydes samtaler med psykolog/terapeut til personalet efter behov og vurdering. Vold mod personale registreres internt og sendes en gang om året til kommunen. Medarbejderne udfylder et skema og fremsender til leder. I skemaet skal medarbejderen lave en score på hvor meget den pågældende vurderer, at en given situation har påvirket. Scorer man 5, vil leder kontakte den pågældende hurtigst muligt. Indberetninger gennemgås af AMR og leder, og der tages bestik af, om medarbejder skal kontaktes selvom vedkommende ikke har scoret 5. Indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at medarbejderne på tilbuddet er rigtig gode til at bruge hinanden i det daglige og at der gøres brug af de risikovurderinger der laves på borgerne, i forhold til at tilpasse tilgangen til borgerne så man derved forebygger at der forekommer overgreb. Side 27 af 45

28 Der er desuden lagt vægt på, at der også i forbindelse med understøttelsen af at der ikke forekommer overgreb kan gøres brug af "rød/gul/grøn" modellen, som under interview af medarbejderne vurderes at være et rigtig godt værktøj. Der er desuden lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at hvis man som medarbejder bliver "fyldt op" af en borger, bliver det anerkendt hvis man siger at man har brug for en pause i forhold til netop den borger. Alle de medarbejdere tilsynet interviewer er bekendt med procedure omkring beredskabet i forhold til at forebygge overgreb på tilbuddet. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Des ses desuden at der er vågen nattevagt på tilbuddet, som kan være medvirkende til at støtte de borgere der evt. skulle være vågen en nat, for at undgå at de generer andre borgere på tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,6 Det er tilsynets vurdering at ledelsen, som består af leder og afdelingsleder, begge har faglige relevante uddannelsesbaggrunde, suppleret med ledelsesuddannelser. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen er lydhør, synlig og troværdig, hvilket får den samlede personalegruppe til at arbejde sammen på en måde, der øger trivsel og arbejdsglæde. Tilsynet vurderer, at den daglige drift bliver varetaget kompetent. Der er tale om en lav personalegennemstrømning, et lavt sygefravær, hvilket tilskrives et godt arbejdsmiljø og et godt informations- og kommunikationsniveau mellem ledelse og Side 28 af 45

29 medarbejdere. Socialtilsyn Syd vurderer, at ledelsen har fokus på den faglige og strategiske udvikling af tilbuddet. Derudover er der et godt informations flow, hvor medarbejderne bliver orienteret om, hvad der sker i organisationen. Det er tilsynets vurdering, at borgerne har den fornødne kontakt til fagligt uddannet personale. Der er daglig overlapning, hvor medarbejderne deler informationer og sparrer med hinanden. Det er tilsynets vurdering at der ikke er systematisk supervision, men at der er mulighed for såvel sparring som supervision efter behov. Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilsynet vurderer, at ledelsen samlet set har gode kompetencer og forudsætninger og varetager ledelsesopgaven kompetent. Ledelsen har faglig relevant uddannelsesbaggrund suppleret med ledelsesuddannelser. Ledelsen er lydhør, synlig og troværdig, hvilket ifølge afdelingsleder får den samlede personalegruppe til at arbejde sammen på en måde der øger trivsel og arbejdsglæde. Afdelingsleder er for øjeblikket på tilbuddet 3-4 dage om ugen, på grund af uddannelse og møder vedr. Side 29 af 45

30 organisationsudvikling, og sparrer ofte med medarbejderne, når det opstår tvivlsspørgsmål. Derudover er der et godt informations flow, hvor medarbejderne bliver orienteret om, hvad der sker i organisationen. Det oplyses, at der ikke har været systematisk sparring eller supervision i begge grupper af medarbejdere på tilbuddet, men socialtilsynet konstaterer at der arbejdes konstruktivt i begge grupper med faglig sparring efter behov, samt der er mulighed for at modtage supervision efter behov. Socialtilsynet konstaterer desuden, at personalegruppen har relevante faglige uddannelser, og med deres forskellige uddannelsesmæssige baggrunde supplerer de hinanden godt, samt at der løbende er stort fokus på at opkvalificere personalet til at varetage tilbuddets opgaver. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad Indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende oplysninger i forbindelse med driftsorienteret tilsyn i 2014 og disse oplysninger vurderes ved tilsynet i 2015 stadig gældende. Ledelsen består af leder og en afdelingsleder for Flintholm. Afdelingsleder beskriver leder som meget kompetent, nærværende og synlig. Leder er på Flintholm 2-3 gange ugentlig. Leder er uddannet socialpædagog, har en mellemleder uddannelse fra 2002, en PD i ledelse, og en coach uddannelse. Leder blev ansat i 2006 på Bosager. I 2011 blev Flintholm og Bosager sammenlagt, og leder blev dermed også leder for Flintholm. Afdelingsleder er uddannet socialpædagog, og i færd med at tage en PD i ledelse, hun har været ansat siden Afdelingsleder beskriver, at i takt med at den ny leder på stedet er der kommet et højt informationsniveau, således at alle medarbejdere bliver orienteret vedrørende beslutninger og Side 30 af 45

31 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad diverse tiltag. Der er fokus på fagligheden, og der er arbejdes med udvikling af samarbejdet i de to grupper af medarbejdere på Flintholm. Omgangstonen er bedret siden leder er ansat, og generelt er der opnået en større arbejdsglæde blandt medarbejderne. Afdelingsleder tilkendegiver at medarbejdergruppen arbejder kompetent og har relevant uddannelsesbaggrund. Foruden at have en pædagogisk uddannelsesbaggrund har flere medarbejdere suppleret deres uddannelse med relevante uddannelser og kurser. En er uddannet neuropædagog, og underviser sine kollegaer ved lejlighed. Andre medarbejdere har viden omkring Marte Meo, autisme, og tegn til tale. Endelig er alle medarbejdere uddannet indenfor MERK som er en anerkendende, systemteoretisk og social konstruktivistisk tilgang som danner fundament for arbejdet med målgruppen på Flintholm. Afdelingsleder er på Flintholm 3-4 dage om ugen og deltager derudover i møder osv. på Bosager. Afdelingsleder er til stede på de 2 afdelinger i så stort omfang som hun kan. Både af hensyn til at være synlig på de to afdelinger, men også for at kunne sparre med medarbejderne. Indikator bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser at der tidligere har været systemisk supervision i gruppe 1 og 2, indtil begge grupper ønskede at stoppe, idet de ikke oplevede at få nok ud af forløbene. Der har været forskel på om de to grupper ønskede at få genindført kontinuerlig supervision, men at det er planen at det skal genindføres. Under interview med medarbejderne oplyser de til tilsynet, at de gerne vil modtage kontinuerlig supervision, og at det har været en længere proces for dem at nå der til. De tillægger det deres afdelingsleder, at de igen har fået mod på at modtage kontinuerlig supervision og oplyser at hun har brugt meget tid og mange ressourcer på hele personalegruppen, i at nå så langt som de er. Der er stor ros til afdelingsleder fra medarbejderne, i forhold til at vende trivslen blandt medarbejderne i en meget positiv retning, samt det at hun har brugt så meget tid på supervision og sparring til medarbejderne. Afdelingsleder rekvirerer ekstern supervision til medarbejderne i det omfang der er behov for og der Side 31 af 45

32 gives af medarbejderne et eksempel på en situation, hvor der i løbet af 1½ time blev iværksat supervision i et konkret tilfælde. Medarbejderne oplyser under interview, at de er meget trygge ved at gå til deres leder, ligegyldigt hvad det end måtte handle om. Afdelingsleder oplyser, at hun ofte sparrer med medarbejderne i hverdagen, ligesom der er daglig overlap, hvor medarbejderne deler informationer og sparrer med hinanden. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilsynet vurderer, at den daglige drift bliver varetaget kompetent. Der er tale om en lav personalegennemstrømning og et lavt sygefravær, hvilket tilskrives et godt arbejdsmiljø og et godt informations og kommunikationsniveau mellem ledelse og medarbejdere. Det er socialtilsynets tilsynets vurdering, at borgerne har den fornødne kontakt til fagligt uddannet personale. Der er daglige overlapning, hvor medarbejderne deler informationer og sparrer med hinanden. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad Indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende oplysninger i forbindelse med driftsorienteret tilsyn i 2014 og disse oplysninger vurderes ved tilsynet i 2015 stadig gældende. I forhold til borgernes behov, oplyser afdelingsleder, at borgerne har tilstrækkelig kontakt til uddannede medarbejdere med en lang og bred erfaring indenfor handicap området. Medarbejderne er overvejende uddannede pædagoger, og dertil er der ansat køkken og husassistenter. Ifølge leder eksisterer der et godt samarbejde med hjemmesygeplejen, som kan kontaktes efter behov. Side 32 af 45

33 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad Vagtplanen er lavet så der er flere medarbejdere på arbejde ad gangen i de to grupper, i de fleste dag og aftenvagter. Mandag og fredag aften er der 2 medarbejdere i vagt, idet der ikke foregår aktiviteter disse aftener. Om natten er der 1 nattevagt. Supplerende oplysninger ved tilsyn 2015: Der er som noget nyt siden sidste tilsyn ansat en SSA. Det ses af det fremsendte materiale, at der "siden september 2014 har der været tilknyttet ekstern firma (4Improve) med henblik på at undersøge potentiale for proces og driftsoptimering. Fokus har primært været på Bosagers drift, men afdelingsleder fra Flintholm har været med i hele processen og de metoder og værktøjer der har været overførbare er begyndt implementeret på Flintholm. Projektet har fået navnet Tid til det der er vigtigt, fordi et væsentligt sigte med processen er den at den effektiviserede tid skal bruges sammen med borgeren. I forbindelse med projektet har der været arbejdet med bl.a. ny mødestruktur, nye arbejdsplaner, og kompetencematrix. Kompetencematrix anvendes til at skabe overblik over hvilke kompetencer der efterspørges hos medarbejderne og hvilket niveau ledelsen vurderer at medarbejderne har i forhold til de efterspurgte kompetencer. Dette er medvirkende til at give ledelsen et overblik over, hvorledes den enkelte medarbejder skal understøttes og evt. tilbydes uddannelse, samtidig med at afdelingslederen får et tydeligere billede af hvor hele medarbejdergruppen skal styrkes". Indikator bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende oplysninger fra driftsorienteret tilsyn i 2014, hvor afdelingsleder oplyser, at der ikke er den store udskiftning i medarbejdergruppen, og at der er en del medarbejdere som har været ansat gennem mange år. Der er således to medarbejdere som har afholdt 10 års jubilæum, og en medarbejder har haft 15 års jubilæum på tilbuddet. Side 33 af 45

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Flintholm Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Flintholm Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Flintholm 07-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere