Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA"

Transkript

1 Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget den helt eller delvist. 2 Definitioner 2.1 Foreløbig reservationsaftale - herunder allotment - er betegnelsen for et for hotellet bindende tilbud, der kan tidsbegrænses. Den bortfalder ved fristens udløb, eller hvis der ikke er tidsbegrænsning, den sidste dag hvor rettidig, vederlagsfri afbestilling kan ske. 2.2 Reservationsaftalen er hotellets skriftlige bekræftelse af bureauets skriftlige bestilling eller bureauets skriftlige accept af hotellets skriftlige tilbud. 2.3 Hotelydelser er enhver ydelse hotellet skal præstere i henhold til reservationsaftalen eller den foreløbige reservation, som skal angive leveringstid, antal og pris. 2.4 Hotelpakke er en hotelydelse omfattende værelse samt en eller flere yderligere ydelser i form af eksempelvis måltider, lokaler, underholdning samt eksterne ydelser, som prissættes samlet. 2.5 Hotelarrangement er de hotelydelser, som er omfattet af en reservationsaftale. 2.6 Eksterne ydelser er ydelser, der på bureauets foranledning bestilles af hotellet, leveres af tredjemand, men som ikke faktureres af hotellet. 2.7 Nettopris er en ikke-provisionsberettiget pris. 2.8 Reservationsgebyr er det beløb, hotellet kan betinge sig for indgåelse af en reservationsaftale. Reservationsgebyr skal for at kunne opkræves fremgå af en eventuel foreløbig

2 reservationsaftale og reservationsaftalen. Beløbet fratrækkes den endelige afregning, men refunderes ikke ved afbestilling. Såfremt et aftalt reservationsgebyr ikke betales rettidigt, bortfalder en eventuel foreløbig reservationsaftale og reservationsaftalen. 2.9 Depositum og forudbetaling er det beløb, hotellet kan betinge sig for indgåelse af reservationsaftale. Depositum og forudbetaling skal for at kunne opkræves fremgå af en eventuel foreløbig reservation og af reservationsaftalen. Beløbet fratrækkes den endelige afregning og refunderes ved rettidig afbestilling. Såfremt et aftalt depositum eller forudbetaling ikke betales rettidigt, betragtes det som afbestilling. Normalt afkræver hotellerne ikke medlemmer af DRF reservationsgebyr, depositum eller forudbetaling Garanti er en sikkerhedsstillelse for hel eller delvis opfyldelse af reservationsaftalen Gæst er den person, til hvilken hotelydelserne er bestilt Individuelle er betegnelse for gæster omfattet af samme reservationsaftale, som højst omfatter 14 gæster Gruppe er betegnelse for mindst 15 gæster omfattet af samme reservationsaftale med hovedsagelig samme ankomst- og afrejsedag, og hvor betaling foretages samlet. Parterne er pligtige til i den foreløbige reservation og i reservationsaftalen at anføre hvilke afbestillingsregler en gruppe er omfattet af under, jf. bilag 1. I modsat fald betragtes gruppen som omfattet af afbestillingsreglerne under punkt 15. Reservationsaftalen mister ikke sin oprindelige betegnelse som gruppe som følge af hel eller delvis afbestilling Friydelse er betegnelsen for den friplads til det bestilte arrangement, som hotellet uden beregning stiller til rådighed for bureauet for hver 21. gæst i en gruppe til en rejseleder, chauffør eller repræsentant for bureauet, der følger gruppen under hele arrangementet Kongres er betegnelsen for individuelt betalende gæster omfattet af samme reservationsaftale, når bureauet til samme arrangement har reservationsaftaler med et eller flere hoteller, eller hvor parterne er enige om at betegne arrangementet som kongres. Parterne er pligtige til i den foreløbige reservation og i reservationsaftalen at anføre hvilke afbestillingsregler en kongres er omfattet af, jf. bilag 2. I modsat fald betragtes kongressen som omfattet af afbestillingsreglerne under punkt 16. Reservationsaftalen mister ikke sin oprindelige betegnelse som kongres som følge af hel eller delvis afbestilling.

3 2.16 Endeligt bestilt arrangement er de hotelydelser, der resterer i henhold til reservationsaftalen på det seneste tidspunkt, hvor hele arrangementet vederlagsfrit kan afbestilles Ankomstdagen er den første dag, hvor hotellet leverer hotelydelser ifølge reservationsaftalen Afrejsedagen er den sidste dag, hvor hotellet leverer hotelydelser ifølge reservationsaftalen No Show er, hvis gæsten udebliver fra en hotelydelse omfattet af en reservationsaftale Omplacering er hotellets placering af hotelydelser til et andet hotel end det, der fremgår af reservationsaftalen Afbestilling er, når bureauet helt eller delvist foretager annullering, reduktion, afkortning eller lignende ændring af de aftalte hotelydelser. Hotelpakker kan alene afbestilles i sin helhed. 3 Priser Priser fastsat i reservationsaftalen kan ændres indtil 30 dage før ankomst ved: - indførelse af nye eller ændring af eksisterende offentlige skatter og afgifter, der træder i kraft før ankomst, - indeksregulering med det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks, såfremt reservationsaftalen er indgået mere end 2 år før ankomst, - re- og devaluering af eventuel anden aftalt valuta end danske kroner, og - i tilfælde af force majeure. Den i reservationsaftalen aftalte pris må ikke oplyses til gæsten. Det skal fremgå af den foreløbige reservationsaftale og af reservationsaftalen, hvis prisen er nettopris. 4 Navneliste Navneliste med angivelse af aftalte eller foretrukne værelsetyper skal være hotellet skriftligt i hænde senest 14 dage før ankomst.

4 Såfremt bureauet ikke fremsender navnelisten rettidigt, kan hotellet fremsætte skriftligt påkrav herom. Hvis bureauet ikke reagerer senest 2 hverdage herefter, betragtes det som afbestilling af samtlige hotelydelser omfattet af reservationsaftalen. Vanskeligheder, der måtte opstå som følge af manglende eller for sent fremsendte værelsesspecifikationer og navnelister, skal søges afhjulpet, men hotellet kan ikke drages til ansvar herfor. 5 Gæstens benyttelse af hotelværelset Værelset skal være til disposition for gæsten senest kl. 15 på ankomstdagen. På afrejsedagen skal gæsten checke ud senest kl. 12. Hotellet har krav på ekstrabetaling fra gæsten, hvis denne ønsker at benytte eller rent faktisk benytter værelset herudover uden forudgående aftale herom. Medmindre andet er aftalt, eller der er garanteret for sen ankomst, har hotellet den fulde anvisnings- og råderet over det bestilte værelse, såfremt gæsten ikke er checket ind senest kl. 18 på ankomstdagen. Bureauets erstatning afgøres efter de afbestillingsregler, der er gældende for reservationsaftalen. 6 Omplacering Omplacering af gæster kan kun helt undtagelsesvis ske. I så fald skal hotellet straks og ved grupper og kongresser senest 5 dage før ankomst underrette bureauet om omplaceringen, som kun kan ske til et hotel af samme eller bedre standard, så vidt muligt i umiddelbar nærhed af hotellet. Omplacering skal så vidt muligt angå samtlige hotelydelser i henhold til reservationsaftalen. Enhver dokumenteret ekstraudgift, herunder eventuelle retslige krav, som omplaceringen påfører bureauet eller gæsten, erstattes af hotellet. 7 Fakturering og betaling Betaling af hotellets faktura skal ske til det aftalte tidspunkt. Er et bestemt betalingstidspunkt ikke aftalt, skal betalingen ske inden 30 dage fra afsendelsen af fakturaen. Ved forsinket betaling kan hotellet kræve morarenter i henhold til rentelovens regler. Med mindre der er aftalt forudbetaling eller depositum og lignende, fakturerer hotellet tidligst bureauet på gæstens afrejsedag, dog kan der ved ophold på mere end 14 dage faktureres under gæstens ophold. Betaler en gæst selv for hotelydelserne, afregner hotellet provisionen til bureauet senest 30 dage efter gæstens afrejse.

5 8 Provision Hotellet yder bureauet en provision på betalte værelser omfattet af reservationsaftalen. Af betalte måltider, drikkevarer, hotelpakker og lokaler omfattet af reservationsaftalen, yder hotellet bureauet en provision på halvdelen af den aftalte provision på værelser. Såfremt bureauet ikke påtager sig et hæftelsesansvar eller ikke forestår kontakten med gæsten, yder hotellet bureauet en provision på op til halvdelen af de provisioner, der ellers ville være gældende. Bureauet har ikke krav på provision af nettopriser, af eksterne ydelser og øvrige hotelydelser. Bureauet har krav på provision af forlængelse foretaget af gæsten under dennes ophold. Provision afregnes til bureauet på fakturaen eller ved kreditnota senest 30 dage efter afrejsedagen. 9 Hotellets pligter Hotellet må ikke tage initiativ til at få gæster til at afstå fra at foretage reservationer gennem bureauet. Hotellet har intet ansvar for gæsternes genstande under opholdet, medmindre hotellet eller dets ansatte har handlet uforsvarligt, eller genstandene er i hotellets varetægt. Hotellet skal til bureauet videregive henvendelser om reservationer og ændringer til et hotelarrangement, der med sikkerhed allerede er omfattet af en reservationsaftale. Hotellet har ved gæstens ankomst pligt til at opkræve betaling af gæsten for hele gæstens ophold, hvis gæsten selv skal afregne for opholdet. Hotellet skal ved kongresser sikre sig, at gæster uden forudgående reservation forespørges om, hvorvidt disse har reservation på et andet hotel. 10 Tabsbegrænsning Hotellet har ved afbestilling pligt til at søge tabet begrænset ved salg til anden side. Såfremt bureauet kan anvise et tilsvarende hotelarrangement til samme pris og omfang, som det afbestilte, er hotellet pligtig til at acceptere dette, såfremt der ikke allerede helt eller delvist er sket salg til anden side. Hotellet er forpligtet til på opfordring at godtgøre, at genudlejning til samme pris ikke har fundet sted.

6 11 Bureauets pligter Bureauet må ikke tage initiativ til at få en gæst til at afstå fra at reservere hotelydelser direkte hos hotellet. Bureauet må ikke foretage reservationsaftaler for samme navngivne gæst eller gæster i samme periode på flere hoteller. Bureauet skal på opfordring fra hotellet opdatere sine oplysninger om hotellet med hensyn til priser, faciliteter m.v. Bureauet må ikke sælge hotelydelser under misvisende betegnelser. Bureauet skal skriftligt gøre en gæst, som skal afregne de aftalte hotelydelser med hotellet, opmærksom på, at gæsten hæfter for hele den reserverede periode, uanset om gæsten vælger at ankomme senere eller afrejse tidligere end det fremgår af reservationsaftalen, og at gæsten senest på afrejsedagen vil blive opkrævet og skal betale for hele den reserverede periode. Bureauet har pligt til at videregive oplysninger til sikring af betalingen af hotelydelser til hotellet, så som kreditkortoplysninger og lignende, der fremgår af aftalen eller anden korrespondance mellem bureauet og gæsten. 12 Misligholdelse Ved misligholdelse skal den misligholdende part afhjælpe misligholdelsen straks efter samråd med den forurettede part. Gentagne eller væsentlig misligholdelse giver ret til ophævelse af reservationsaftalen. Den misligholdende part skal erstatte det dokumenterede tab, den forurettede part lider på grund af misligholdelsen. 13 Force Majeure Ved helt ekstraordinære forhold uden for parternes kontrol (force majeure), kan reservationsaftalen vederlagsfrit hæves. 14 Afbestilling for individuelle gæster Indtil kl dagen før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille en reservationsaftale for individuelle gæster. Ved senere afbestilling har hotellet krav på en erstatning svarende til prisen for de bestilte hotelydelser for første døgn.

7 15 Afbestilling af grupper Med mindre andre afbestillingsfrister (se bilag 1) vælges, gælder nedenstående afbestillingsbetingelser for alle grupper: for sidste rettidige afbestilling i henhold til reglerne herom. Til og med 30 dage før ankomst kan bureauet frit afbestille reservationsaftalen for en gruppe. Herefter kan maksimalt 50% af det endelige bestilte hotelarrangement afbestilles efter følgende regler: Efter 30 dage og til og med 20 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 20 dage og til og med 10 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 2 Efter 10 dage og til og med 5 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 5 dage og til og med 3 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til Ved senere afbestilling har hotellet krav på en erstatning svarende til ¾ af prisen på de for sent afbestilte hotelydelser i det endelige bestilte arrangement, dog minimum et beløb svarende til fuld pris i det højeste belagte døgn. Ved no-show, forsinket ankomst og for tidlig afrejse har hotellet krav på en erstatning svarende til fuld pris på de endelige bestilte arrangement. 16 Afbestilling af kongresser Med mindre andre afbestillingsfrister (se bilag 2) vælges, gælder nedenstående afbestillingsbetingelser for alle kongresser: for sidste rettidige afbestilling i henhold til reglerne herom. Til og med 30 dage før ankomst kan bureauet frit afbestille reservationsaftalen for kongresser. Herefter kan maksimalt 50% af det endelige bestilte hotelarrangement afbestilles efter følgende regler:

8 Efter 30 dage og til og med 20 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 20 dage og til og med 10 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 2 Efter 10 dage og til og med 5 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 5 dage og til og med 3 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til Ved senere afbestilling har hotellet krav på en erstatning svarende til prisen for de bestilte hotelydelser for første døgn. Ved forsinket ankomst og for tidlig afrejse har hotellet krav på en erstatning svarende til fuld pris på det endelige bestilte arrangement, jfr. dog 9 og 11. Ved no-show har hotellet krav på en erstatning svarende til 50% af prisen på de bestilte hotelydelser, dog minimum prisen for de bestilte hotelydelser for det første døgn. Eventuelle kreditkortomkostninger forbundet med modtagelse af betaling af udeståendet fra gæsten, bæres af hotellet. 17 Afbestilling af eksterne ydelser Bureauet skal erstatte hotellets omkostninger til ydelser, der ifølge reservationsaftalen leveres fra tredjemand, når hotellet ikke frit kan afbestille sådanne ydelser. 18 Voldgift Tvister afgøres ved voldgift. Den part der ønsker voldgift, skal skriftligt meddele den anden part, at han ønsker voldgift, herunder hvilke spørgsmål der ønskes forelagt for voldgiftsretten, samt hvem han ønsker som voldgiftsmand. Den anden part skal herefter og inden for 10 arbejdsdage skriftlig meddele, hvem han ønsker som voldgiftsmand. Såfremt der ikke fremkommer et forslag inden ovennævnte frist, er opmanden efterfølgende berettiget til at udmelde en voldgiftsmand. Inden 14 dage herefter skal voldgiftsmændene eller i tilfælde af, at der ikke er udmeldt to voldgiftsmænd, da skal den ene voldgiftsmand, udpege en opmand. Opmanden skal være advokat eller opfylde de almindelig betingelser for at være dommer. Såfremt der ikke kan opnås enighed herom, anmodes præsidenten for Sø- og Handelsretten om at udmelde en opmand. Opmanden fastsætter de nærmere regler om proceduren for voldgiftsrettens behandling af tvisten samt stedet for sagens behandling. Ved sin afgørelse skal voldgiftsretten lægge

9 denne overenskomst og gældende dansk ret til grund. Retssproget er dansk eller engelsk. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende. Voldgiftsretten fastsætter omkostningerne ved voldgiftsbehandlingen og fordeler normalt disse ligeligt mellem parterne. 19 Opsigelse Denne aftale er uopsigelig frem til 31. december Opsigelse af denne overenskomst kan derefter ske skriftligt med 6 måneders varsel til en 1. januar. Denne overenskomst træder i kraft den 1. januar 2004 og regulerer aftaler indgået efter denne dato. 20 Overgangsbestemmelse ved opsigelse Såfremt denne aftale opsiges til udløb, og der ikke forinden udløbsdatoen er indgået ny aftale mellem parterne, gælder nærværende aftales bestemmelser, indtil ny aftale er indgået. Frederiksberg den 8. september 2003 Frederiksberg den 9. september 2003 Niels Nygaard Formand Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Steen Møller Formand for Incomming Fraktionen Danmarks Rejsebureau Forening DRF Frederiksberg den 9. september 2003 Frederiksberg den 9. september 2003 Jens Zimmer Christensen Formand for Hotelsektoren Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Lars Thykier Direktør Danmarks Rejsebureau Forening DRF G:\Jura\BRSEK\Gry\rejsebureauoverenskomst\Rammeaftale.endelig doc

10 Bilag 1 Afbestillingsbetingelser for grupper Følgende afbestillingsbetingelser kan vælges i stedet for de generelle afbestillingsbetingelser i overenskomstens 15: A. 15 dages reglen Til og med 15 dage før ankomst kan bureauet frit afbestille reservationsaftalen for en gruppe. Herefter kan maksimalt 50% af det endelige bestilte hotelarrangement afbestilles efter følgende regler: Efter 15 dage og til og med 10 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 10 dage og til og med 5 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Efter 5 dage og til og med 3 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 3 dage og til og med 1 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til Ved senere afbestilling har hotellet krav på en erstatning svarende til ¾ af prisen på de for sent afbestilte hotelydelser i det endelige bestilte hotelarrangement, dog minimum et beløb svarende til fuld pris i det højeste belagte døgn. Ved no-show, forsinket ankomst og for tidlig afrejse har hotellet krav på en erstatning svarende til fuld pris på det endelige bestilte hotelarrangement. B. 45 dages reglen Til og med 45 dage før ankomst kan bureauet frit afbestille reservationsaftalen for en gruppe. Herefter kan maksimalt 50% af det endelige bestilte hotelarrangement afbestilles efter følgende regler: Efter 45 dage og til og med 30 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af det endelige bestilte hotelarrangement.

11 Efter 30 dage og til og med 15 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Efter 15 dage og til og med 5 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 5 dage og til og med 3 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Ved senere afbestilling har hotellet krav på en erstatning svarende til ¾ af prisen på de for sent afbestilte hotelydelser i det endelige bestilte hotelarrangement, dog minimum et beløb svarende til fuld pris i det højeste belagte døgn. Ved no-show, forsinket ankomst og for tidlig afrejse har hotellet krav på en erstatning svarende til fuld pris på det endelige bestilte hotelarrangement. C. 60 dages reglen Til og med 60 dage før ankomst kan bureauet frit afbestille reservationsaftalen for en gruppe. Efter 60 dage og til og med 40 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 40 dage og til og med 20 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Efter 20 dage og til og med 10 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 10 dage og til og med 5 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Ved senere afbestilling har hotellet krav på en erstatning svarende til ¾ af prisen på de for sent afbestilte hotelydelser i det endelige bestilte hotelarrangement, dog minimum et beløb svarende til fuld pris i det højeste belagte døgn. Ved no-show, forsinket ankomst og for tidlig afrejse har hotellet krav på en erstatning svarende til fuld pris på det endelige bestilte hotelarrangement. D. 90 dages reglen Til og med 90 dage før ankomst kan bureauet frit afbestille reservationsaftalen for en gruppe.

12 Herefter kan maksimalt 50% af det endelige bestilte hotelarrangement afbestilles efter følgende regler: Efter 90 dage og til og med 60 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 60 dage og til og med 30 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Efter 30 dage og til og med 15 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 15 dage og til og med 7 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Ved senere afbestilling har hotellet krav på en erstatning svarende til ¾ af prisen på de for sent afbestilte hotelydelser i det endelige bestilte hotelarrangement, dog minimum et beløb svarende til fuld pris i det højeste belagte døgn. Ved no-show, forsinket ankomst og for tidlig afrejse har hotellet krav på en erstatning svarende til fuld pris på det endelige bestilte hotelarrangement. E. 120 dages reglen Til og med 120 dage før ankomst kan bureauet frit afbestille reservationsaftalen for en gruppe. Herefter kan maksimalt 50% af det endelige bestilte hotelarrangement afbestilles efter følgende regler: Efter 120 dage og til og med 80 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 80 dage og til og med 40 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Efter 40 og til og med 20 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 20 dage og til og med 10 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Ved senere afbestilling har hotellet krav på en erstatning svarende til ¾ af prisen på de for sent afbestilte hotelydelser i det endelige bestilte hotelarrangement, dog minimum et beløb svarende til fuld pris i det højeste belagte døgn.

13 Ved no-show, forsinket ankomst og for tidlig afrejse har hotellet krav på en erstatning svarende til fuld pris på det endelige bestilte hotelarrangement. Frederiksberg 8. september 2003

14 Bilag 2 Afbestillingsbetingelser for kongresser Følgende afbestillingsbetingelser kan vælges i stedet for de generelle afbestillingsbetingelser i overenskomstens 16: A. 15 dages reglen Til og med 15 dage før ankomst kan bureauet frit afbestille reservationsaftalen for kongresser. Herefter kan maksimalt 50% af det endelige bestilte hotelarrangement afbestilles efter følgende regler: Efter 15 dage og til og med 10 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 10 dage og til og med 5 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Efter 5 dage og til og med 3 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 3 dage og til og med 1 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til Ved senere afbestilling har hotellet krav på en erstatning svarende til prisen for de bestilte hotelydelser for første døgn. Ved forsinket ankomst og for tidlig afrejse har hotellet krav på en erstatning svarende til fuld pris på det endelige bestilte hotelarrangement, jfr. dog 9 og 11. Ved no-show har hotellet krav på en erstatning svarende til 50% af prisen på de bestilte hotelydelser, dog minimum prisen for de bestilte hotelydelser for det første døgn. Eventuelle kreditkortomkostninger forbundet med modtagelse af betaling af udeståendet fra gæsten, bæres af hotellet. B. 45 dages reglen Til og med 45 dage før ankomst kan bureauet frit afbestille reservationsaftalen for kongresser. Herefter kan maksimalt 50% af det endelige bestilte hotelarrangement afbestilles efter følgende regler:

15 Efter 45 dage og til og med 30 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 30 dage og til og med 15 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Efter 15 dage og til og med 5 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 5 dage og til og med 3 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Ved senere afbestilling har hotellet krav på en erstatning svarende til prisen for de bestilte hotelydelser for første døgn. Ved forsinket ankomst og for tidlig afrejse har hotellet krav på en erstatning svarende til fuld pris på det endelige bestilte hotelarrangement, jfr. dog 9 og 11. Ved no-show har hotellet krav på en erstatning svarende til 50% af prisen på de bestilte hotelydelser, dog minimum prisen for de bestilte hotelydelser for det første døgn. Eventuelle kreditkortomkostninger forbundet med modtagelse af betaling af udeståendet fra gæsten, bæres af hotellet. C. 60 dages reglen Til og med 60 dage før ankomst kan bureauet frit afbestille reservationsaftalen for kongresser. Efter 60 dage og til og med 40 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 40 dage og til og med 20 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Efter 20 dage og til og med 10 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 10 dage og til og med 5 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Ved senere afbestilling har hotellet krav på en erstatning svarende til prisen for de bestilte hotelydelser for første døgn. Ved forsinket ankomst og for tidlig afrejse har hotellet krav på en erstatning svarende til fuld pris på det endelige bestilte hotelarrangement, jfr. dog 9 og 11.

16 Ved no-show har hotellet krav på en erstatning svarende til 50% af prisen på de bestilte hotelydelser, dog minimum prisen for de bestilte hotelydelser for det første døgn. Eventuelle kreditkortomkostninger forbundet med modtagelse af betaling af udeståendet fra gæsten, bæres af hotellet. D. 90 dages reglen Til og med 90 dage før ankomst kan bureauet frit afbestille reservationsaftalen for kongresser. Herefter kan maksimalt 50% af det endelige bestilte hotelarrangement afbestilles efter følgende regler: Efter 90 dage og til og med 60 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 60 dage og til og med 30 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Efter 30 dage og til og med 15 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 15 dage og til og med 7 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Ved senere afbestilling har hotellet krav på en erstatning svarende til prisen for de bestilte hotelydelser for første døgn. Ved forsinket ankomst og for tidlig afrejse har hotellet krav på en erstatning svarende til fuld pris på det endelige bestilte hotelarrangement, jfr. dog 9 og 11. Ved no-show har hotellet krav på en erstatning svarende til 50% af prisen på de bestilte hotelydelser, dog minimum prisen for de bestilte hotelydelser for det første døgn. Eventuelle kreditkortomkostninger forbundet med modtagelse af betaling af udeståendet fra gæsten, bæres af hotellet. E. 120 dages reglen Til og med 120 dage før ankomst kan bureauet frit afbestille reservationsaftalen for kongresser. Herefter kan maksimalt 50% af det endelige bestilte hotelarrangement afbestilles efter følgende regler:

17 Efter 120 dage og til og med 80 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 80 dage og til og med 40 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Efter 40 og til og med 20 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af det endelige bestilte hotelarrangement. Efter 20 dage og til og med 10 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille Ved senere afbestilling har hotellet krav på en erstatning svarende til prisen for de bestilte hotelydelser for første døgn. Ved forsinket ankomst og for tidlig afrejse har hotellet krav på en erstatning svarende til fuld pris på det endelige bestilte hotelarrangement, jfr. dog 9 og 11. Ved no-show har hotellet krav på en erstatning svarende til 50% af prisen på de bestilte hotelydelser, dog minimum prisen for de bestilte hotelydelser for det første døgn. Eventuelle kreditkortomkostninger forbundet med modtagelse af betaling af udeståendet fra gæsten, bæres af hotellet. Frederiksberg 8. september 2003

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA.

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA. Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Gæstens sikkerhed Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med reservation, afvikling af et arrangement

Læs mere

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen HORESTA Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg C Tel. +45 35 36 51 21 kontakt@hrt-ankenaevn.dk www.hrt-ankenaevn.dk Gæstens sikkerhed

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Bekræftelse vedr. arrangement i DGI-byen

Bekræftelse vedr. arrangement i DGI-byen Bekræftelse vedr. arrangement i.københavn, den 21. december 2014 Kontur Konferens AB Att: Ulrika Dahl Strandvägen 46-196 30 Bekræftelse vedr. arrangement i - Referencenr. : 558305 Kære Ulrika Dahl Tak

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem J.nr. 25-27669 AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) 1 Parterne Mellem Innovative Selection ApS cvr.nr. 36892307 Kragelundsvænget 53 7080 Børkop (herefter benævnt Agenten) og XXXX cvr.nr. XXXX adresse XXXX

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2008/0001 afsagt den 20. april 2009 ****************************** REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR Mao Miguel, Azorerne. 28.2.08-6.3.08 (rejseperiode for erstatningsrejse

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28

KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28 KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28 1 Forpagtningsaftale for Mellem Kantinedrift i [Indsæt tjenestested] Vejdirektoratet Niels Juelsgade 13 1022 København K Herefter benævnt Vejdirektoratet Og Herefter benævnt

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra januar 019 1. GENERELT Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse salgs- og leveringsbetingelser for alle aftaler indgået med. CVR.nr.9838186, 3100 Hornbæk

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 4 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser... 5 6. Leveringsbetingelser... 5 7. Force majeure...

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale om afholdelse af enavigation konference. Mellem. Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby CVR nr

Rammeaftale om afholdelse af enavigation konference. Mellem. Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby CVR nr Rammeaftale om afholdelse af enavigation konference Mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 2983 16 10 Og XXX Herefter kaldet Leverandøren 2/6 1 Præampel... 3 2 Generelt... Fejl!

Læs mere

Skov-Sam. Skannet NK: 29-04-2015. Lejekontrakt i Glumso Østerskov. Viborg, den 28. april 2015

Skov-Sam. Skannet NK: 29-04-2015. Lejekontrakt i Glumso Østerskov. Viborg, den 28. april 2015 Skov-Sam Næstved K o m m u n e T e k n i k og Miljøforvaltningen Att: Pia Tuborg Rådmandshaven 20 4700 Næstved Viborg, den 28. april 2015 Lejekontrakt i Glumso Østerskov./. Ifølge aftale fremsendes 2 lejekontrakter

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Vilkår ved supervisionsaftaler, workshops, undervisning og andre forløb

Vilkår ved supervisionsaftaler, workshops, undervisning og andre forløb Vilkår ved supervisionsaftaler, workshops, undervisning og andre forløb Indhold Vilkår ved supervisionsaftaler, workshops, undervisning og andre forløb... 1 Supervision... 1 Booking af datoer... 1 Praktiske

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren]

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren] AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING mellem Fonden Femern Belt Development og [Leverandøren] INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse... 3 1 Aftalens definitioner og formål... 4 2 Grundlæggende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra januar 2019 1. GENERELT Medmindre andet skriftligt er aftalt gælder disse salgs og leveringsbetingelser for alle aftaler indgået med Varme & Energi ApS, CVR.nr.

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0028 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER RV (2 pers.) og AJ SALGSBUREAU ARRANGØR C & C Travel ApS C & C Travel ApS

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende 1 Omfang. KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE LEVERANDØREN forpligter sig til at tage imod bestilling og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG 1. Anvendelse... 2 2. Indgåelse... 2 3. Fuldmagt... 2 4. Forpligtelser... 2 5. Priser... 3 6. Leveringsbetingelser... 3 7. Betalingsbetingelser... 3

Læs mere

UDLEJNINGSAFTALE. mellem. Lalandia A/S og (navn) er indgået følgende udlejningsaftale vedrørende feriehus beliggende (adresse),

UDLEJNINGSAFTALE. mellem. Lalandia A/S og (navn) er indgået følgende udlejningsaftale vedrørende feriehus beliggende (adresse), UDLEJNINGSAFTALE mellem Lalandia A/S og (navn) Lalandiacentret 1 (adresse) 4970 Rødby (postnummer by) Tel. + 45 5461 0500 (telefon) lalandia@lalandia.dk email adresse herefter benævnt udlejer herefter

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Kontrakt. Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part

Kontrakt. Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part Kontrakt Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part Forhandleraftale 19. december. 2007 Forhandleraftale Videregivelse af KMS data til 3. part 1. Aftalens formål Landinspektøraftalen giver

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

Den 8. juni 2014 skrev klager til indklagede og spurgte om indklagede havde modtaget klagers svar af 3. juni 2014.

Den 8. juni 2014 skrev klager til indklagede og spurgte om indklagede havde modtaget klagers svar af 3. juni 2014. Ankenævnets journal nr.: 2014-1022 - Afbestilling af mad til bryllup. Klager rettede i slutningen af april 2014 henvendelse til indklagede og bad om et tilbud på levering af mad til klagers bryllup, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TREDJEPARTSPRODUKTER

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TREDJEPARTSPRODUKTER GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TREDJEPARTSPRODUKTER Aftalegrundlag Enhver levering af tredjepartsprodukter fra DFF-EDB, vil ske i henhold til nærværende betingelse, der sammen med det underskrevne

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014 Containertømning og containerleje Særlige betingelser Juli 2014 Særlige betingelser ABService 2003 er gældende med de efterfølgende angivne fravigelser, udfyldninger og supplementer som grundlag. De angivne

Læs mere

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser... 1 1 TI-2013... 1 2 Kontraktens dokumenter... 1 3 Definitioner... 1 Antennepositioner og teknisk

Læs mere

Vareindkøbsaftale vedrørende

Vareindkøbsaftale vedrørende vedrørende Udskiftning af plastkædeskrabere i 3 rektangulære forklaringstanke på Helsingør Renseanlæg Sagsnr. 18/00239 1. Parterne Mellem Forsyning Helsingør 25 Haderslevvej 3000 Helsingør Repræsenteret

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Handelsbetingelser. Virksomhedsoplysninger. Grumsen Development ApS CVR: Willemoesgade Tv 6700 Esbjerg Danmark

Handelsbetingelser. Virksomhedsoplysninger. Grumsen Development ApS CVR: Willemoesgade Tv 6700 Esbjerg Danmark Handelsbetingelser Virksomhedsoplysninger Grumsen Development ApS CVR: 37051373 Willemoesgade 50 2. Tv 6700 Esbjerg Danmark 1. Generelle betingelser 1.1. Disse handelsbetingelser gælder for alle leverancer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere