Referat af Handicaprådets møde den kl. 16:00 i Lyngtoften, Lyngtoften 26, Køge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Handicaprådets møde den 18.08.2015 kl. 16:00 i Lyngtoften, Lyngtoften 26, Køge"

Transkript

1 Referat af Handicaprådets møde den kl. 16:00 i Lyngtoften, Lyngtoften 26, Køge Tilstedeværende: Lars Kunov () formand Anni Kvisgård () Claus Nielsen () Henning Backs () Jeanne Riise Lehmkuhl () Jette W. Jørgensen (Ø) Lissie Kirk (A) næstformand Paul Christensen (V) Poul Erik Jensen (V) Søren D. Brask (V) Punkter på åben dagsorden 20. Godkendelse af dagsorden og orientering fra formanden 21. Varmvandsbassin i Borup 22. Arbejdsmarkedspolitikken 23. Rehabilitering på handicapområdet 24. Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget 25. Budgetdialog 26. Visionsseminar og handicaphandleplan 27. Temadag om etik i sagsbehandlingen 28. Kommende møder 29. Emner til kommende møder 30. Eventuelt Punkter på lukket dagsorden Ingen sager.

2 20. Godkendelse af dagsorden og orientering fra formanden Indstilling Johannes Vejbæk Jepsen afløser Thomas Rye som konsulent for handicaprådet. Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Handicaprådet : :00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Beslutning Dagsordenen blev godkendt og Johannes V. Jepsen blev præsenteret som efterfølger for Thomas Rye. Efterfølgende blev der vist rundt på Lyngtoften. Fraværende: Henning Backs Side 1

3 21. Varmvandsbassin i Borup Indstilling Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Baggrund og vurdering Handicaprådet er tidligere blevet orienteret om moderniseringen af varmvandsbassinet i Borup. Der ønskes en kort status på arbejdet. Driftsansvarlig Søren Hartmann Petersen, Teknik- og Miljøforvaltningen og driftsleder Jann Mørkholt Andersen fra Køge Svømmeland deltager på mødet under dette punkt. Social- og Sundhedsforvaltningen har ingen yderligere vurdering. Økonomi Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Handicaprådet : :00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Beslutning Driftsansvarlig Søren Hartmann Petersen fra Teknik- og Miljøforvaltningen og driftsleder i Køge Svømmehal, Jann Mørkholt Andersen, orienterede om varmvandsbassinet i Borup. Bassinet blev renoveret sidste år, men har desværre vist sig at indeholde bygningsfejl som nu bliver undersøgt. Fejlene er planlagt udbedret i Stænger, barrer og lignende er dog for nyligt blevet fastgjort bedre for at øge sikkerheden for brugere med motoriske udfordringer og et nyt registreringssystem er planlagt. Rådet stillede en række spørgsmål og kom med forslag til forbedringer. Der var især fokus på den manglende lift i varmvandsbassinet, hvilket rådet besluttede at bringe til forvaltningens opmærksomhed. Fraværende: Henning Backs Side 2

4 22. Arbejdsmarkedspolitikken Indstilling Det indstilles, at Handicaprådet drøfter orienteringen. Baggrund og vurdering Handicaprådet drøfter løbende opfølgningen på Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitik. Rådet ønsker en status på denne. Ligeledes ønsker rådet en orientering om: - Aktivitets- og beskæftigelsestilbud til voksne handicappede - Hvad sker der med de handicappede der ligger på kanten af arbejdsmarkedet i lyset af de seneste reformer - Praksis i forhold til pensionssager for udviklingshæmmede/udviklingsforstyrrede i forhold til førtidspensionsreformen - Hjælpemidler til handicappede i forbindelse med skånejos etc. Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen deltager på mødet under dette punkt. Social- og Sundhedsforvaltningen har ingen yderligere vurdering. Økonomi Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Handicaprådet : :00 Til orientering Sagsnr Beslutning Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen beskrev udviklingen på beskæftigelsesområdet. Forvaltningen arbejder på at koble det nationale mål om ungdomsdannelse til 95% af de med omfattende ressourceforløb for udsatte borgere. Målet er, at der efter endt uddannelse også er beskæftigelsesmuligheder for dem. Handidicaprådet tilkendegav et ønske om, at der udover kommunens egne værksteder (ITC og Blumesvej), også er tilbud om flexjob og lignende i private virksomheder. Bjarne Andersen tilføjede, at erfaringerne med den type af initiativer har været overraskende gode. Bjarne Andersen opfordrede desuden rådet til en løbende dialog, så det sikres, at ressourceforløbende er relevante for de grupper rådet repræsenterer, samt at der samarbejdes om at udbygge flexjobmulighederne. Handicaprådet opfordrede Bjarne Andersen til at fortsætte det gode arbejde med at finde meningsfulde jobs til udsattegrupperne i social-økonomiske virksomheder, at støtte handicappede og virksomheder efter de er begyndt et samarbejde og samtidig udvide fokus til de grupper som er fagligt dygtige, men mangler sociale kompetencer. Fraværende: Henning Backs Side 3

5 23. Rehabilitering på handicapområdet Indstilling Det indstilles, at Handicaprådet drøfter holdningen til rehabilitering. Baggrund og vurdering Rehabilitering er et begreb og en metode der har vundet indpas i ældreplejen. Der ses nu en række eksempler på at den samme tænkning forsøges overført til handicapområdet. Handicaprådet har ved flere lejligheder drøftet hvor den etiske grænse går i forbindelse med brugen af rehabilitering og forskellene mellem ældreområdet og handicapområdet. Flemming Willadsen leder af afdelingen for Handicap og Psykiatri orienterer om Køge Kommunes tanker på området. Social- og Sundhedsforvaltningen har ingen yderligere vurdering. Økonomi Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Handicaprådet : :00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Beslutning Flemming Willadsen, leder af Afdelingen for Handicap og Psykiatri, orienterede efter ønske fra Handicaprådet om kommunens tanker om rehabilitering på rådets område. Herunder redegjorde Flemming Willadsen for forskellen på rehabilitering og habilitering og påpegede, at for handicapområdet skulle sidstnævnte, hvor selvhjulpenhed læres og understøttes, være i fokus. Flemming Willadsen bekræftede, at handicappede og ældre ikke umiddelbart kan sammenlignes i forhold til relevante indsatser. Rådet drøftede forskellige former for motivation for brugergruppen, opfordrede til at holde begreberne og målgrupperne skarpt adskilt, samt ikke at stoppe habiliteringen af handicappede ved myndighedsalderen. Fraværende: Henning Backs Side 4

6 24. Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget Indstilling Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Baggrund og vurdering Handicaprådet har aftalt at der som fast punkt gives en orientering om Socialudvalgets arbejde siden sidste møde i Handicaprådet. Af særlig interesse for Handicaprådet kan være Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til kompenserende besparelser ifm. den økonomiske redegørelse for 3. kvartal (se bilag). Social- og Sundhedsforvaltningen har ingen yderligere vurdering. Økonomi Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Bilag Forslag til kompenserende besparelser.pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Handicaprådet : :00 Til orientering Social- og Sundhed Sagsnr Beslutning Lissie Kirk orienterede om den økonomiske situation på SSF s området, der viser en række budgetoverskridelser. I år formodes der således at være budgetoverskridelser for næsten 18 mio., hvilket stiger yderligere til næste år. De præcise tal er svære at forudsige, men det er ikke usandsynligt at området vil mangle op til mio. Da Social- og Sundhedsforvaltningen, ifølge en aktuel BDO-rapport, har vist sig at være veldrevet, kan overtrækkene ifølge Lissie Kirk skyldes, at området er underfinansieret og at opgaveskridning fra sundhedsvæsnet har været udtalt. Rådet anbefalede, at næste års budgettering kom til at afspejle de reelle behov og at eventuelle besparelser ikke blev spredt bredt ud, men at de svageste grupper blev holdt fri Fraværende: Henning Backs Poul Erik Jensen Side 5

7 24 FORSLAG TIL KOMPENSERENDE BESPARELSER.PDF

8 NOTAT Dato Dokumentnummer Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi 7. august Forslag til kompenserende besparelser i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse 2015 Køge Rådhus Torvet Køge Forvaltningen har som en del af tredje økonomiske redegørelse fremlagt forslag til kompenserende besparelser med henblik på at opnå balance i budget 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Der foreslås, at der gennemføres kompenserende besparelser for 2015 på 5,9 mio. kr. De enkelte forslag uddybes kort i dette notat. Oversigt over de samlede forslag: Område Besparelse i mio. kr. Ændring af serviceniveau i forhold til tildeling af hjælpemidler 1,0 Mindreforbrug på forebyggelse og sundhedsfremme 0,1 Specialpædagogisk voksenundervisning 0,2 Ændring af serviceniveau i forhold til bevilling af rengøring 1,5 Egenbetaling for kørsel til daghjem og genoptræning 0,5 Reduktion i drifts- og lønbudgetter på hele udvalgsområdet på 0,5 % 2,6 Samlet 5,9 Ændring af serviceniveau i forhold til tildeling af hjælpemidler Forvaltningen peger på, at der som en engangsbesparelse i 2015 kan spares 1 mio. kr. på hjælpemidler, hvis serviceniveauet ændres. Forslaget indebærer skærpet administrativ bevillingspraksis indenfor de eksisterende kvalitetsstandarder. Der vil i højere grad blive tale om bevilling af genbrugte hjælpemidler, indskrænkning af bevilling af transport og lignende. Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Mindreforbrug på forebyggelse og sundhedsfremme Forvaltningen forventer, at der kan spares 0,1 mio. kr. på de igangsatte projekter i Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Tlf Kontakt: Jan Boel Nielsen Tlf Mail Side 1 / 2 Side 6

9 Dato Dokumentnummer 7. august Specialpædagogisk voksenundervisning Forvaltningen peger på, at der kan spares 0,2 mio. kr. på specialpædagogisk voksenundervisning ved en strammere visitation og opfølgning. Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Ændring af serviceniveau i forhold til bevilling af rengøring Med dette forslag forslås ændring af serviceniveauet for ydelsen Praktisk hjælp rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge. Cirka 25 % af kommunerne havde i 2013 implementeret et serviceniveau med rengøring hver 3. uge. Samtidig indebærer forslaget at minuttallet nedsættes med 15 minutter for de borgere der modtager henholdsvis 90 og 75 minutters rengøring. Der henvises til BDO s analyse af serviceniveauet på ældreområdet. De personalemæssige konsekvenser af forslaget svarer til ca. 4 årsværk. Egenbetaling for kørsel til daghjem og genoptræning Køge Kommune tilbyder i dag transport til og fra daghjem med et kommunalt tilskud. Opgaven er en kan-opgave, med hjemmel i servicelovens 117 således, at der er mulighed for at implementerer fuld egenbetaling for befordring til og fra daghjem. I 2015 opkræves en egenbetaling for kørsel til daghjem på 24,50 kr. pr. tur. Køge Kommune yder i dag også tilskud til borgernes kørsel i forbindelse med vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Der er tale om en kanopgave, hvor kommunen har mulighed for at dække omkostningerne fuldt ud ved egenbetaling. Med dette forslag forslås, at omkostningerne til henholdsvis kørsel til daghjem og kørsel til vedligeholdelsestræning dækkes fuldt ud af borgernes egenbetaling. Forslaget kan have betydning for i hvilket omfang borgerne vil vælge at deltage i aktiviteter på daghjem og vedligeholdelsestræning. Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Reduktion i drifts- og lønbudgetter på hele udvalgsområdet på 0,5 % Forvaltningen peger på en engangsreduktion i alle løn- og driftsbudgetter på udvalgets område på 2,6 mio. kr. Reduktionen svarer ca. til 0,5 % af budgetterne. Forvaltningen foreslår, at de enkelte enheder selv udmønter reduktionen, herunder fordelingen mellem løn og drift. Reduktionen vil kunne imødegås f.eks. ved udskydelse af anskaffelse, ved at holde stillinger vakante, ved mindre vikarbenyttelse og lignende. Hvis forslaget alene udmøntes på lønbudgetterne svarer det til ca. 7 årsværk. Senest redigeret Klik her for at angive tekst. Side 2/2 Side 7

10 25. Budgetdialog Indstilling Det indstilles, at Handicaprådet drøfter den kommende budgetproces. Baggrund og vurdering Der afholdes budgetdialog med Social- og Sundhedsudvalget 1. september 2015 kl i Rådhusets kantine. Brugersiden af handicaprådet har fået udarbejdet et plusforslag om blinde og svagtseendes adgang til handicapkørsel (bilag). Social- og Sundhedsforvaltningen har ingen yderligere vurdering. Økonomi Fremgår af bilag. Bilag Redegørelse for kørsel af blinde og svagtseende i Køge Kommune.pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Handicaprådet : :00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Beslutning Rådet besluttede at fastholde forslaget om mulig kommunal kørsel til svagtseende og blinde på trods af de potentielle besparelser området kan blive udsat for i Igen påpegedes at potentielle besparelser ikke bør ramme de svageste grupper. Fraværende: Henning Backs Poul Erik Jensen Side 8

11 25 REDEGØRELSE FOR KØRSEL AF BLINDE OG SVAGTSEENDE I KØGE KOMMUNE.PDF

12 NOTAT Dato Dokumentnummer Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi 29. juni Redegørelse for kørsel af blinde og svagtseende i Køge Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen er af Køge Handicapråd blevet anmodet om at undersøge kørsel af blinde og svagtseende. Baggrunden er, at denne gruppe borgere i Helsingør Kommune kan blive visiteret til individuel handicapkørsel til fritidsformål som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle arrangementer. Nuværende serviceniveau i Køge Kommune. I Køge Kommune kan borgere også blive visiteret til handicapkørsel efter Lov om trafikselskaber Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, nr. 582 af 24. juni Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Kontakt: Thomas Rye Tlf Mail Her er målgruppen: Borgere der er: - Bosiddende i Køge Kommune over 18 år. - Afhængig af et gangredskab (rollator, gangbuk eller albuestokke) eller kørestol. - Ude af stand til at anvende offentlige transportmidler - Funktionsnedsættelsen er varig eller vurderes til at vare mere end 12 mdr. Målgruppen omfatter også borgere i bo-tilbud. Blinde eller svagtseende borgere kan ikke visiteres til denne form for kørsel. Borgerne i Køge Kommune kan dog benytte sig af Flex tur, hvor man kan blive kørt fra kantsten til kantsten, men ikke fra dør til dør som et tilfældet for borgere, der er visiteret til handicapkørsel. Alle kan benytte Flex tur. Omfang i Køge Kommune I Køge Kommune har man vurderet, at målgruppen af blinde eller svagtseende borger ligger på mellem Omfang i Helsingør Kommune I Helsingør Kommune har man vurderet, at det cirka er 8-15 blinde eller svagtseende borgere, der visiteres til kørsel efter 11 i lov om trafikselskaber. På baggrund af konkrete beregninger forventes det, at ekstraudgifterne til kørsel af blinde ligger på kr. årligt. Side 1 / 1 Side 9

13 26. Visionsseminar og handicaphandleplan Indstilling Det indstilles, at Handicaprådet drøfter indhold og vægtning af emner inden for de tre temaer: Velfærdsteknologi, Fremtidige handicapboliger og Arbejdsmarkedsområdet Baggrund og vurdering Handicaprådet har tidligere besluttet, at der er behov for at afholde et visionsseminar, der sætter fokus på de fremtidige udfordringer på handicapområdet. Seminaret bør dække alle forvaltningsområder og danne baggrund for udviklingen af en vision og konkret handleplan for handicapområdet. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en drejebog for visionsseminaret: - Velfærdsteknologi - Fremtidige handicapboliger - Arbejdsmarkedsområdet Forvaltningen vil komme med forslag til datoer på mødet. Økonomi Der kan være mindre udgifter til forplejning og oplægsholdere. Bilag Drejebog for visionsseminar for Handicaprådet.pdf Udkast - visionsseminar.pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Handicaprådet : :00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Beslutning Det blev besluttet at der skal afholdes et visionsseminar i efteråret, hvor fokus kan være på arbejdsmarkedsmuligheder for udsatte grupper, samt boligmassen i kommunen. Seminaret kunne med fordel ligge i tidsrummet 12:00-17:00. Fraværende: Henning Backs Poul Erik Jensen Side 10

14 26 DREJEBOG FOR VISIONSSEMINAR FOR HANDICAPRÅDET.PDF

15 NOTAT Dato Dokumentnummer Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi 25. marts Drejebog for visionsseminar og efterfølgende behandling Processen er: Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Kontakt: Thomas Rye Tlf Mail Afklaring Visionsseminar Udarbejdelse af mål Præsentation af mål HR's videre arbejde med mål Afklaring: Det skal afklares om formatet skal bestå som et enkeltdags arrangement med et antal oplæg eller over flere gange evt. i forbindelse med ordinære HR møder. Forvaltningen lægger op til, at der afholdes et seminar med 3 oplægsholdere. Der skal findes en dato. Emner: Det skal afklares hvilke emner, der skal indgå: Forvaltningen lægger op til valg mellem følgende emner: Velfærdsteknologi på handicap og psykiatriområdet Frivillighed på Handicap og psykiatriområdet Fremtidens handicapboliger Arbejdsmarkedet Andre emner Det skal afklares om det er HR, der beslutter emner og format eller om det er en formandsbeslutning. Efter emner er valgt, vil forvaltningen tage fat i relevante personer. Side 1 / 2 Side 11

16 Dato Dokumentnummer 25. marts Visionsseminar: Vi starter med morgenmad i én af byrådsstuerne, hvor Lars Kunov byder velkommen. Oplægsholder har 30 minutter til oplæg hvor der snakkes om kommende tendenser, udfordringer, på national og lokal plan. Herefter sætter arbejdsgrupperne sig sammen og får diskuteret det man har hørt og hvad HR s mål for området er dette kan godt være i stikordsformat. Disse præsenteres i plenum. De samles herefter sammen af Thomas. Denne proces gælder for alle 3 oplæg. Der vil være morgenmad, frokost samt kaffe, the og vand under hele seminaret. Forvaltningen tager alle input med tilbage og arbejder videre med dem. Udarbejdelse af mål På baggrund af input fra visionsseminar udarbejdes der mål og eventuelle delmål Præsentation af mål: Målene præsenteres for HR på efterfølgende rådsmøde HR s videre arbejde med mål: Handicaprådet er som udgangspunkt et rådgivende forum med den fordel, at der i rådet sidder folkevalgte politikere. Som rådgivende organ kan HR derfor arbejde videre med de formulerede mål ved at indkalde aktører på området for at påvirke i retning af målene, ligesom man kan komme med input til aktørerne på de respektive områder. HR skal på mange områder derfor agerer som interesseorganisation. Fordelen i at have politikere i rådet ligger i, at man kan have lettere ved at få politisk fokus på sine mål i de respektive politiske udvalg. Senest redigeret Klik her for at angive tekst. Side 2/2 Side 12

17 26 UDKAST - VISIONSSEMINAR.PDF

18 Udkast visionsseminar Social- og Sundhedsforvaltningen Side 13

19 Velkommen og dagens program Hvornår Hvad Hvem 08:30 Velkommen & morgenmad Formand Lars Kunov 09:00 1. Oplæg Oplægsholder 09:30 Diskussion i arbejdsgrupper om visioner på emnet Grupper 10:00 præsentation af punkter Grupper 10:15 Pause Side 14

20 Dagens program - fortsat Hvornår Hvad Hvem 10:30 2. Oplæg oplægsholder 11:00 Diskussion i arbejdsgrupper om visioner på emnet 11:10 Præsentation af punkter 11:20 frokost Alle grupper grupper 12:00 3. Oplæg oplægsholder Side 15

21 Dagens program - fortsat Hvornår Hvad Hvem 12:30 Diskussion i arbejdsgrupper om visioner på emnet grupper 13:00 Præsentation af punkter alle 13:10 Det næste arbejde 13:15 Afrunding og tak for i dag Thomas Lars Kunov Side 16

22 27. Temadag om etik i sagsbehandlingen Indstilling Det indstilles, at Handicaprådet drøfter form og indhold af et seminar om etik i sagsbehandlingen. Baggrund og vurdering Såvel politikere som brugersiden får ofte personhenvendelser, hvor borgere oplever en ikke tilfredsstillende sagsbehandling fra kommunens side. Der kan se nogle gennemgående temaer i borgerhenvendelserne, såsom manglende koordination mellem forvaltninger. En anden udfordring er, hvordan der kommunikeres både mundtligt og skriftligt til borgerne, både i tone og i forhold til god forvaltningsskik. Udsatterådet oplever et tilsvarende problem og det er derfor foreslået, at der laves et fælles seminar om emnet. Social- og Sundhedsforvaltningen har ingen yderligere vurdering. Økonomi Der vil være udgifter til forplejning og facilitering. Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Handicaprådet : :00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Beslutning Rådet besluttede at der skal afholdes en temadag om god forvaltningsskik og retssikkerhed i sagsbehandlingen. Temadagen kan gennemføres sammen med Udsatterådet og vil blive planlagt af de to råds formænd og næstformænd i samarbejde med forvaltningen. Fraværende: Henning Backs Poul Erik Jensen Side 17

23 28. Kommende møder Indstilling Det indstilles, at Handicaprådet godkender mødekalenderen. Baggrund og vurdering Alle Handicaprådets møder planlægges for et kalenderår ad gangen. Møderne vil som udgangspunkt være torsdage kl Forvaltningen sender forslag til mødekalender 1. halvår 2016 til godkendelse hos formand og næstformand. Der er følgende møder i kalender for 2015: november Social- og Sundhedsforvaltningen har ingen yderligere vurdering. Økonomi Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Kommunikation Mødedatoerne vil fremgå af den udvidede mødekalender. Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Handicaprådet : :00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Beslutning En ny mødekalender for 2016 skal udarbejdes snarest muligt med samme kadence som i Johannes Vejbæk Jepsen forestår dette. Fraværende: Henning Backs Poul Erik Jensen Side 18

24 29. Emner til kommende møder Indstilling Det indstilles, at Handicaprådet godkender emner til sagslisten og drøfter indholdet af de enkelte punkter. Baggrund og vurdering Følgende forslag til emner står på sagslisten: - Forslag til ny handicaphandleplan - Kørsel generelt - Kommende sundhedshus i Herfølge - Nyt genoptræningscenter i Køge - Retssikkerhed (dækkes evt af fællesseminar med Udsatterådet) - Inklusion og skoleværing Social- og Sundhedsforvaltningen har ingen yderligere vurdering. Økonomi Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Kommunikation Der er ikke behov for specifik kommunikation. Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Handicaprådet : :00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Beslutning Forslag til ny handicapplan udgår af emnerne grundet strategiseminar, mens retssikkerhed udgår pga. temadag. I stedet tilføjes Masterplan, samt inklusion og skolevægring til kommende møder. Fraværende: Henning Backs Poul Erik Jensen Side 19

25 30. Eventuelt Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Handicaprådet :00 Til orientering Sagsnr. Beslutning Intet. Fraværende: Henning Backs Poul Erik Jensen Side 20

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V)

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT MØDE DEN 11/ HANDICAPRÅDET. Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi. Dokumentnummer

DAGSORDEN/REFERAT MØDE DEN 11/ HANDICAPRÅDET. Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi. Dokumentnummer DAGSORDEN/REFERAT MØDE DEN 11/2-2016 HANDICAPRÅDET Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Deltagere Lars Kunov (), formand Claus Nielsen () Henning Backs () Jeanne Riise Lehmkuhl

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 DAGSORDEN

Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 DAGSORDEN Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 Deltagere: Seniorrådet, Mona Larsen og Janni Sadolin Hougaard Fraværende: Wagn 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen REFERAT Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 17.30 19.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 24 TORSDAG DEN 11. DECEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 11. december 2008 Side: 2

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde den kl. 12:00 på Agerbækhuse

Referat af Handicaprådets møde den kl. 12:00 på Agerbækhuse Referat af Handicaprådets møde den 12.10.2015 kl. 12:00 på Agerbækhuse Tilstedeværende: Lars Kunov (), formand Anni Kvisgård () Claus Nielsen () Henning Backs () Lissie Kirk (A), næstformand Jette W. Jørgensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde den kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Referat af Handicaprådets møde den kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Referat af Handicaprådets møde den 12.02.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Lars Kunov () formand Claus Nielsen () Henning Backs () Jeanne Riise Lehmkuhl () Jette W. Jørgensen

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. november 2015

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. november 2015 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 16. november 2015 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Budget 2015 - Udvalget for Sundhed og Socialservice 3 3 Høring

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE Annoncering Der er en speciel formular vi kan udfylde til annoncering af arrangementer i Ergoterapeuten. Se www.etf.dk/kalenderdata. Deadline for indsendelse af annonce findes på www.etf.dk Tilmeldingsfrist:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Handicaprådet Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Jørgen Maibom, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Liselotte Nielsen, Louis Hjelmsø,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 21. september 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) Vibeke Frej ( ) Lone Karakavuk ( ) Ella

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Kjeld Ebdrup. Ole B. Hovøre mødt i stedet for Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Bjarne Larsen, Kjeld Ebdrup. Ole B. Hovøre mødt i stedet for Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 10, Torsdag d. 02.10.2014 kl. 8.00. Dok:/ Side 1 af 3. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Torsdag d. 02.10.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/10-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: U159 Hanne Fischer Møller (HF), Kenneth Ladefoged (KL),

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 Forord I Gladsaxe Komwr vi tradition for at være på forkant med udviklingen ikke mindst på handicapområdet. Vi etablerede således bruger- og

Læs mere

1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30 2 2 Orientering Status 103 strategien - Kl.

1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30 2 2 Orientering Status 103 strategien - Kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 14. april 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Bo Døgn, Ane Staunings Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse: 1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Senior- og Socialforvaltningen. Stab for rådgivningsområdet. Dato 29. september 2014. Mødereferat

Senior- og Socialforvaltningen. Stab for rådgivningsområdet. Dato 29. september 2014. Mødereferat Senior- og Socialforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Udsatteforum 1 Dato 29. september 2014 Referent Lene Kristin Kamp Direkte telefon 928 02 E-mail lekam@kolding.dk

Læs mere

2. Tema: Kommune 3.0. oplæg v. Jette Lorentzen, Arbejdsmarkedschef

2. Tema: Kommune 3.0. oplæg v. Jette Lorentzen, Arbejdsmarkedschef Job og Velfærd Ledelsessekretariatet Dato: 24-02-2015 Referat Sagsnr.: 14/14041 Sagsbehandler: vp8mk Mødedato: 24. februar 2015 Mødetidspunkt: 12.30-14.30 Mødested: Mødeleder: Referent: Viborg Rådhus,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE Den 7. februar 2011 Tidspunkt : Tirsdag den 4.-5. februar kl. 12.00 13.00. Sted : DSB Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Frank R. Taarup Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Bemærkning: Afbud

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Medlemmer: Carsten Helles Rasmussen (formand) Udvalget for Børn & Ungdom Leif V. Nielsen Udvalget for Social, Sundhed

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 11. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om nye udpegninger til Handicaprådet... 2 2. Orientering og visitering til Heldagsskolen... 2 3. Invitation

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Deltagere: Carl Henning Møller, Connie Kristensen, Mogens Bork, Erik Sørensen, Pia Nielsen, Rigmor Kristensen, Inga Bredgaard

Deltagere: Carl Henning Møller, Connie Kristensen, Mogens Bork, Erik Sørensen, Pia Nielsen, Rigmor Kristensen, Inga Bredgaard Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. maj 2014 Sagsbehandler Hanne Strunk Telefon direkte 76 16 92 58 Sags id 14/12814 Referat Ordinært møde i Handicaprådet torsdag, den 12. juni 2014 kl. 15.00-17.00 Rådhuset,

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere